Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   50                                        03.07.2012 год.                                         Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                                          граждански състав

на четвърти юни                                                                   две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в следния състав:                      Председател: Минчо Танев                                                            Секретар: К.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гражданско дело № 32 по описа на съда за 2011 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от К.П.Е., ЕГН ********** ***, К.К.С., ЕГН ********** ***, Б.К.Е.,***, ляв, С.А.А., ЕГН ********** ***, П.С.Б., ЕГН ********** ***, К.А.Б., ЕГН ********** ***, Б.Г.Б., ЕГН ********** ***, Всички с адрес за връчване на съдебни книжа: гр. Б. к-с „**" № *, вх. *, ет. *, ап. *7,, против Д.Х.К., ЕГН ********** ***, Р.Х.А., ЕГН ********** ***, М.С.М. ***, Х.С.М. ***, ЕИК 102164063, с административен адрес: гр. П., област Б., ул. "**" № *, представлявана от Л.Д.-***, с която се иска от съда, да постанови решение, с което да прогласи за нищожен договора от 17.09.2001 г. наречен „договор за поправка на договор за замяна на недвижим имот“ вписан на 20.11.2000 г. том II, № 165,166, рег. № 786,787, п. 364,365, т. XIV, при ЦРС, който е вписан в Службата по вписванията при PC-Царево в том III под № 48,49, Дв. вх. Рег. № 1104,1105.

В последствие, по делото е постъпила молба Вх. № 1491/ 07.06.2011 год. от ищците Б.Г.Б., ЕГН **********, П.С.Б., ЕГН **********, К.А.Б., ЕГН ********** и С.А.А., ЕГН **********, с която същите са декларирали пред съда, че те оттеглят предявения иск, поради което и производството по отношение на тях в качеството им на ищци е било прекратено. Предвид обстоятелството, че същите са страни по договора, прогласяването на чийто нищожност се иска, същите са били конституирани като ответници по делото, като е била изпълнена процедурата по чл. 131, ал. 1 от ГПК.

С исковата молба се твърди, че с договор от 17.09.2001 г. сключен между Д. Б.Е., чиито наследници са ищците К.П.Е., К.К.С. и Б.К.Е., П. А. П., чиито наследници са ответника Б.Г.Б. и чрез А.Г.Б., поч. на 11.04.2004 год. ответниците П.С.Б., К.А.Б. и С.А.А., Б. Г. Б., Д.Х.С., наследодател на ответниците М. и Х. М., Р.Х.А., Д.Х. *** е било извършено допълване на договор за замяна на недвижим имот, вписан на 20.11.2000 г. чрез добавяне на нови страни в качеството им на заменители, а именно Д.Х.С., Р.Х.А. и Д.Х.К.. Ищците претендират нищожност на процесния договор на няколко самостоятелни основания, които претендират в условията на евентуалност: на първо място, считат, че договорът е нищожен поради липса на съгласие, тъй като Д.Б.Е. не е участвала при сключването му и не го е подписвала. Претендират нищожност и поради липса на форма, както и поради невъзможен предмет. Ищците ангажират писмени доказателства. Правят искане за допускане на съдебно- графологична експертиза.

С отговора на исковата молба, ответниците заявяват, че не е налице твърдяната от ищците липса на съгласие от страна на Д.Б.Е., защото подписът под № 2 на стр. 2 от процесния договор е положен от нея. Според ответниците, не е налице и твърдяната от ищците липса на форма за действителност на процесния договор. Ответниците оспорват като неоснователни и твърденията за нищожност на процесния договор поради липсата на предмет. Ответниците правят възражение за нищожност на договора за замяна от 01.11.2000 год. Ответниците представят писмени доказателства, задават въпроси по експертизата. Направено е искане за прилагане по делото на писмени доказателства.

Ответната община Приморско, не изпраща отговор на исковата молба, не взема становище по делото.

В съдебно заседание, ищците не се явяват и не се представляват. Пледират за уважаване на иска в писмено становище по делото.

В съдебно заседание, ответниците се явяват лично и чрез упълномощени представители- адвокат. Пледират за отхвърляне на иска.

След цялостна, поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът намери за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от приложения по делото договор за замяна на недвижим имот от 01.11.2000 г. същия е сключен между Община Приморско от една страна и от друга– наследниците на Б. П.М., които в договора са описани като Д.Б. П. с квота 1/2 ид. част и наследници на Г. Б. П. със съответни квоти от другата 1/2 ид. част. С цитирания договор е била извършена замяна, като Община Приморско е получила в собственост недвижим имот, представляващ неурегулиран имот с пл. № 161, кв. 43 по плана на гр. Приморско с площ от 2800 кв.м. а наследниците на Ботьо Проданов Митрев са придобили от Община Приморско собствеността върху четири имота- УПИ VI, кв. 42а по плана на гр. Приморско с площ 800 кв.м. понастоящем представляващ ПИ с идентификатор по КК на гр. Приморско 58356.501.383, с площ по КК 799 кв.м. при съседи 58356.501.386, 58356.501.385, 58356.501.384, 58356.506.1, 58356.501.381, 58356.501.382; УПИ III в кв. 42а по плана на гр. Приморско с площ 615 кв.м. понастоящем представляващ ПИ с идентификатор по КК на гр. Приморско 58356.501.382, с площ по КК 609 кв.м. при съседи: 58356.501.576, 58356.501.386, 58356.501.383, 58356.501.381, 58356.501.387, 58356.501.380; УПИ III в кв. 18 по плана на гр. Приморско с площ 430 кв.м. понастоящем представляващ ПИ с идентификатор по КК на гр. Приморско 58356.501.152, с площ по КК 422 кв.м. при съседи 58356.501.156. 58356.501.157, 58356.501.151, 58356.501.45, 58356.501.153 и УПИ III в кв. 16 по плана на гр. Приморско с площ 555 кв.м. понастоящем представляващ ПИ с идентификатор по КК на гр. Приморско 58356.501.37, с площ по КК 573 кв.м. при съседи: 58356.501.38, 58356.501.33, 58356.501.36, 58356.501.45.

В последствие, на 17.09.2001 г. е бил сключен процесния договор за поправка на цитирания по- горе договор за замяна, като в атакувания договор е отбелязано, че същия се сключва, във връзка с констатирана техническа грешка в договора за замяна. Така, в атакувания договор са посочени какви точно промени се правят в първоначалния и са били включени нови лица, а именно ответниците Р.Х.А. и Д.Х.К. и наследодателя на ответниците Х.С.М. и М.С.М.- Д. Х.С.. Последните, са участвали на страната на наследниците на Б. П. М. /наследственото правоприемство е установено с влязло в сила Решение № 67 от 23.05.2002 год. постановено по гр. дело № 34/ 2002 год. по описа на ЦРС, потвърдено с Решение № ІІ-144 от 02.06.2006 год. постановено по гр. дело № 44/ 2006 год. на БОС, потвърдено с Решение № 1406/07 от 19.11.2007 год. постановено по гр. дело № 1476/ 2006 год. на ВКС/, като са получили общо 1/3 ид. част от процесните имоти, а квотите на Д.Б. П., чийто наследници са ищците К.П.Е., К.К.С. и Б.К.Е. и на наследниците на Г. Б. П. са намалени с тази 1/3 ид. част и са получили също по 1/3 ид. част.

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда достигна до следните правни изводи:

Предявен е иск с правно основание в чл. 26, ал. 2 от ЗЗД- за прогласяване на нищожността на процесния договор, поради липса на съгласие, липса на форма и невъзможен предмет.

По допустимостта на иска:

Въпроса с допустимостта на предявения иск е решена с влязло в сила Определение на БОС № 930/ 2012 год. постановено по гр. д. № 252/ 2012 год. на БОС, съгласно което, предявения иск е процесуално допустим и следва да бъде разгледан по същество.

По основателността на иска:

Иска е неоснователен по следните мотиви:

На първо място според съда, не е налице твърдяната от страна на ищците липса на съгласие, която да води до нищожност на договора.  

Видно от заключението на изслушаното и прието по делото заключение на вещото лице Хр. Д., по допуснатата съдебно- криминалистическа експертиза, подписът под № 2 на стр. 2 от процесния договор от 17.09.2001 год. е положен от наследодателката на ищците Д.Б.Е., т.е. твърдяното от ищцовата страна липса на съгласие от страна на тяхната наследодателката беше опровергано по безспорен начин.

На следващо място, не е налице и твърдяната от ищците липса на форма за действителност на процесния договор.

Според ищците, процесния договор за замяна на недвижим имот, с оглед включване в него и на нови лица- ответниците- е довел до прехвърляне на идеални части от правото на собственост върху заменяните имоти от лицата първоначално страни по договора и лицата, добавени с договора за поправка, което прехвърляне е следвало според ищците, да се извърши в предвидената от чл. 18 от ЗЗД нотариална форма, а не в писмена форма.

Съда намира тези твърдения на ищците за неоснователни. За да е налице прехвърляне на право на собственост върху идеални части от имотите предмет на атакувания договор, ищците и ответниците следва да са били насрещни страни по него. Видно от договора обаче, ищците и ответниците са от едната страна на договорното правоотношение по замяната на недвижимите имоти, а насрещната страна по същото правоотношение е община Приморско, което е и посочено в договора за поправка на договора за замяна. При това положение, е приложима разпоредбата на чл. 34, ал. 7 от ЗОС, съгласно която, договорите за придобиване на собственост върху имоти, както и за разпореждане с имоти- общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината, т.е. за процесния договор важи писмената форма за валидност, която в случая е спазена. В контекста на горното, неоснователен според съда е и доводът наведен от ищците, че с процесния договор за поправка Община Приморско нито е придобила, нито е прехвърлила свои права по отношение на имотите, предмет на договора. Предвид обстоятелството, че ответниците Д. Х.С., Р.Х.А. и Д.Х.К. не са били страна в първоначалния договор за замяна- поправен с процесния- първоначалния договор не е довел до замяна по отношение не техните идеални части от имотите, които общината е следвало да придобие по силата на същия договор, тъй като останалите заменители не са могли да прехвърлят повече права отколкото притежават, т.е. атакувания договор изправя този пропуск на първоначалния договор за замяна и страните по него придобиват съответното право на собственост върху имотите- налице е прехвърляне и придобиване на право на собственост по отношение на страните по договора.

Съда намира за неоснователно и твърдяното, че процесния договор е нищожен поради липсата на предмет.

В процесния договор, предмета му е достатъчно ясно и категорично посочен. Това е така, тъй като предмета на един договор може да бъде посочен и чрез препращане към съдържанието на друг такъв- важното е този предмет да е определяем и в достатъчна степен конкретизиран. В настоящия случай, процесния договор от 17.09.2001 год. е наименуван от страните „договор за поправка на договор за замяна на недвижим имот, вписан на 20.11.2000 год. том II, № 165.166, рег. № 786.787, п. 364,365. т. XIV при ЦРС". Според настоящия съд, това е достатъчно ясна и конкретна препратка, която точно и безпротиворечиво определя предмета на процесния договор. Отделно от това, видно и от общите, последващи действия, на страните по процесния договор, обективирани в извършените от тях сделки, по които сделки ищците и ответниците са се легитимирали като съсобственици с договора от 01.11.2000 г. и с договора от 17.09.2001 г. ясно и категорично сочат, че именно такава е била волята им и по двата договора.

При това положение, за съда се налага извода, че предявения иск се явява неоснователен, поради което и следва да бъде отхвърлен изцяло.

С оглед изхода на делото, ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на ответниците Р.Х.А., Д.Х.К., Х.С.М. и М.С.М. и направените по делото разноски в размер на 2675,00 лв. съобразно представения списък по чл. 80 от ГПК.

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от К.П.Е., ЕГН **********, К.К.С., ЕГН ********** и Б.К.Е., ЕГН **********, против Б.Г.Б., ЕГН **********, П.С.Б., ЕГН **********, К.А.Б., ЕГН **********, С.А.А., ЕГН **********, Д.Х.К., ЕГН **********, Р.Х.А., ЕГН **********, М.С.М.,***, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да прогласи за нищожен договора от 17.09.2001 г. наречен „договор за поправка на договор за замяна на недвижим имот“ вписан на 20.11.2000 г. том II, № 165,166, рег. № 786,787, п. 364,365, т. XIV, при ЦРС, който е вписан в Службата по вписванията при PC-Царево в том III под № 48,49, Дв. вх. Рег. № 1104,1105.

ОСЪЖДА К.П.Е., ЕГН **********, К.К.С., ЕГН ********** и Б.К.Е., ЕГН **********, да заплатят на Р.Х.А., Д.Х.К., Х.С.М. и М.С.М., сумата от 2675,00 лв. (две хиляди шестстотин седемдесет и пет лева) за направени по делото разноски.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд, гр. Бургас.

 

        

 

СЪДИЯ: