П Р О Т О К О Л

 

 

19.06.2012 година                                                    Град Царево 

Царевски Районен съд                                            Граждански състав

На деветнадесети юни две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                           Членове:

                                                           Съдебни  заседатели:

                                                                                             

                                                                        

Секретар: Н.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Румен Йосифов

Гр. дело номер 50 по описа за 2012 година

На именното повикване в 9.45 часа се явиха:

Ищцата, редовно уведомена се явява лично и адв.С..

Ответникът, редовно уведомен, се явява лично и с адв. Д..

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Пристъпва към изясняване фактическата страна на спора.

Адв.С. - От името на доверителката ми заявявам, че поддържам исковата молба. Моля да бъдат приети и приобщени приложените към исковата молба писмени доказателства. Радваме се на отговора на исковата молба. В тази връзка сме съгласни да постигнем спогодба, по силата на която доверителката ми М.Д.Г., ЕГН ********** да бъде призната за съсобственик на процесната сграда хлебопекарна като същата тя да притежава 11.5 кв. м. ид.ч., а останалата идеална част от сградата до 69кв.м. да бъде в изключителна собственост на ответника П.П.М., ЕГН **********, като бъде признат и да бъде собственик на останалите 57.5 кв.м. от всички 69кв.м., представляваща застроената площ на хлебопекарната, която съгласно действащата кадастрална карта е заснета и представлява две сгради съответно с идентификатори 58356.501.539.3 и 58356.501.539.2, като освен това да бъде отменен като неверен и доказателствения нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит на основание ОПС №24, том VІІІ, дело 3776 от 1995г. на Д.Р. - нотариус при РС Бургас в частта, с която ответникът П.П.М. е признат за собственик на повече от 57.5кв.м. от процесната хлебопекарна. Освен това предлагаме разноските по делото да останат така, както сме ги направили, всяка от страните.

Ищцата – Съгласна съм с така предложената спогодба.

Адв.Д. – Съгласни сме с така предложената спогодба, тъй като беше приет ревандикационен иск. Съгласна съм разноските да се поемат от страните, така както са направени. Съгласна съм с колегата, че приемат за установено, че ищцата е собственик на 11.5кв.м. ид.ч., а доверителят ми остава собственик на останалите 57.5кв.м. ид.ч. от процесната сграда. Съгласна съм както и с частичната отмяна на нотариалния акт.

Ответникът – Съгласен съм със спогодбата.

 

 

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

М.Д.Г.:……………………..

 

АДВ.С.:…………………………………………

 

 

П.П.М.:…………………………….

 

АДВ.Д.:………………………………………

 

 

 

Съдът като намери, че направената между страните спогодба не противоречи на закона и морала, намери, че същата следва да бъде одобрена. Тъй като същата се отнася за установителната част на ревандикационния иск, намери, че на основание чл.234, ал.4 от ГПК съдът след одобряване на спогодбата следва да продължи разглеждането на делото в неспогодената му част. Предвид горното и на основание чл. 234, ал.1 и ал. 4 от ГПК съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба, съгласно която ищцата се признава за собственик на 11.5 кв.м. ид.ч. от процесната сграда-хлебопекарна, а ответникът се признава за собственик на 57.5 кв.м. ид.ч. от същата и се отменя като неверен нотариален акт № 24, том VІІІ, дело №3776 на нотариус при РС-Бургас, в частта му, в която П.М. е признат за собственик на повече от 57.5 кв.м. от същата сграда.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Продължава разглеждането на делото в неспогодената част, а именно предаване владението върху този имот.

Адв.С. - Във връзка с определението, постановено в дн.с.з. в осъдителната му част като елемент на ревандикационния иск и с оглед на това, че не е включена в споразумението, правим оттегляне на иска в тази му част, която не е предмет на спогодбата и моля да бъде прекратено производството по отношение на нея.

Ищцата - Съгласна съм с оттеглянето на иска.

Адв.Д. – Съгласна съм с оттеглянето на иска.

Ответникът – Съгласен съм.

Съдът предвид направеното оттегляне на иска в останалата за разглеждане част на осн. чл.232 от ГПК

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА направеното оттегляне на иска за предаване владението на имота.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от днес пред БОС.

Протоколът изготвен в с. з.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: