РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2012г. до 30.11.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 128/2012, III състав Развод по взаимно съгласие А.М.К.,
М.Д.К.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 26.10.2012г., в законна сила от 8.11.2012г.
Прекратява производството по делото.
2 Гражданско дело No 81/2012, II състав Облигационни искове АТЛАНТИК ГРУП ООД П.Д.К. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.10.2012г., в законна сила от 9.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от "АТЛАНТИК ГРУП" ООД, ИК 147003851, с който се иска от съда, да осъди ответника като наследник на Д.П.К., поч. 31.08.2011 г. регистриран като ЕТ *** ЕИК***, да му заплати сумата от 2640,41 лева- главница, представляваща неиздължени парични средства за доставени риба и рибни продукти, по фактури № 0000019257/ 22.06.2011 г. № 0000019653/ 15.07.2011 г. № 0000019743/ 20.07.2011 г. № 0000019781/ 22.07.2011 г. № 0000019937/ 01.08.2011 г. № 0000020171/ 12.08.2011 г. № 0000020191/ 15.08.2011 г. № 0000020280/ 19.08.2011 г. ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното изплащане и разноските по делото.
3 Гражданско дело No 118/2012, III състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД Х.А.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 26.10.2012г., в законна сила от 22.11.2012г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите й в срок