РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2014г. до 31.10.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 11/2014, III състав Развод и недейств. на брака Д.А.П. С.П.П.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 9.10.2014г.
В законна сила от 9.10.2014г.
2 Гражданско дело No 43/2014, III състав Облигационни искове Л.С.Д.,
П.Д.К.
П.М.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 1.10.2014г.
ОСЪЖДА П.М.К. ЕГН ********** *** да заплати разделно и поравно на Л.С.Д. ЕГН **********,*** и П.Д.К. ЕГН ********** *** сумата от 6500 лв., с която ищците са погасили нейния дълг към „Райфайзенбанк“ ЕАД и сумата от 2508лв. разноски по образуваното изпълнително дело, ведно със законната лихва върху посочените суми от завеждането на исковата молба -14.04.2014г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ иска задължението да бъда платено от ответницата П.М.К. солидарно на двамата ищци. ОСЪЖДА П.М.К. ЕГН ********** *** да заплати на Л.С.Д. ЕГН **********,*** и П.Д.К. ЕГН ********** *** направените в настоящото производство разноски в размер на 461.00 лв.
В законна сила от 1.10.2014г.
3 Гражданско дело No 49/2014, II състав Развод и недейств. на брака С.Д.В. В.М.В.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.10.2014г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен между: С.Д.В., EГН: ********** и В.М.В., ЕГН **********,***, без съдът да се произнася по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Д.В., EГН: ********** и В.М.В., ЕГН **********, споразумение.
В законна сила от 13.10.2014г.
4 Гражданско дело No 54/2014, III състав Развод и недейств. на брака Г.К.Г. Г.Л.Г.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 1.10.2014г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА брака между Г.К.Г. ЕГН-********** с адрес: *** и Г.Л.Г., ЕГН- **********, постоянен адрес: ***, сключен с акт за граждански акт за брак № 0029 от 15.12.2007г. , съставен от община Царево, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.К.Г. ЕГН-********** и Г.Л.Г., ЕГН- **********, споразумение по чл. 51 от СК, както следва: I.ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА МАЛОЛЕТНОТО ДЕТЕ, ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦАТА И ИЗДРЪЖКАТА ИМ: 1. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на родените от брака малолетни деца Даниела Г.Г. - родена на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** и Лъчезар Г.Г. - роден на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** се предоставят на майката - Г.Л.Г., ЕГН- **********. 2.ОТНОСНО РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата с децата: Бащата Г.К.Г. ще осъществява след развода режим на лични отношения с децата Даниела Г.Г. - родена на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** и Лъчезар Г.Г. - роден на *** год. в гр.Сливен с ЕГН **********, както следва: ще взема децата при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване в събота вечер в дома му в гр.Царево, ул.Чайка № 15, по един месец през лятото, когато майката Г.Л.Г. не ползва през същото време законоустановен платен годишен отпуск, пет дни по време на Коледните празници от 24.12. до 28.12. включително, както и всяка година през месец април, за времето, през което е априлската ваканция на децата. 3.ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА: Бащата Г.К.Г., ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на децата Даниела Г.Г. - родена на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** и Лъчезар Г.Г. - роден на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** в размер на 85.00 лв. за всяко едно от децата, чрез майката Г.Л.Г. с ЕГН ********** до 28-мо /двадесет и осмо/ число на месеца, за който се дължи, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпването на законни причини за нейното изменение, прекратяване или погасяване. При забава се дължи законна лихва. 4.ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата: децата Даниела Г.Г. - родена на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** и Лъчезар Г.Г. - роден на *** год. в гр.Сливен с ЕГН ********** ще живеят при майката Г.Л.Г. в жилище, ползвано от нея, находящо се в гр.Царево, ул."Гео Милев" № 9, ет.4 IІ.ОТНОСНО ПОЛЗУВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ И ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИМ ОТНОШЕНИЯ: 1.Семейното жилище, находящо се в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургаска, ул."Чайка" № 15, собственост на родителите на съпруга Г.К.Г., след прекратяване на брака ще се ползва от Г.К.Г.. 2.ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО ПРИДОБИТО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА: 1.По време на брака съпрузите нямат придобит недвижим имот и вещни права върху недвижим имот, както и движимо имущество. 2. Съпрузите нямат банкови влогове. ІІІ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: Съпрузите не си дължат издръжка един към друг. ІV.ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФАМИЛНОТО ИМЕ: След прекратяване на брака съпругата Г.Л.Г. ще възстанови предбрачното си фамилно име „ВЪРБАНОВА”. ОСЪЖДА Г.Л.Г., ЕГН- **********, постоянен адрес: ***, сключен, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на ЦРС държавна такса от 40 лв. (четиридесет лева) за допускане на развода. На основание чл. 330, ал. 5 от ГПК решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 1.10.2014г.
5 Гражданско дело No 67/2014, III състав Развод по взаимно съгласие К.Я.Г.,
Г.И.Г.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.10.2014г.
В законна сила от 8.10.2014г.
6 Гражданско дело No 82/2014, III състав Развод по взаимно съгласие Т.Р.Р.,
Г.Д.Г.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 15.10.2014г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА брака между Т.Р.Р., с постоянен адрес *** Симеон Велики 45 ет. 5 ап. 22, ЕГН: ********** и Г.Д.Г., с постоянен адрес ***, егн **********, сключен с акт за граждански акт за граждански брак № 0445 от 10.10.2012 год., съставен от Община Стара Загора, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това.
В законна сила от 15.10.2014г.
7 Гражданско дело No 84/2014, III състав Развод по взаимно съгласие В.П.И.,
И.Д.И.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 30.10.2014г.
Допуска развода и прекратява брака.
В законна сила от 30.10.2014г.
8 АНД No 343/2013, II състав Административни дела НОВО ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.11.2013г.
НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.10.2014
Наказателно дело № 20/2014
В законна сила от 3.10.2014г.
9 АНД No 474/2013, II състав Административни дела С.Я.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.2.2014г.
НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2014
Наказателно дело № 828/2014
В законна сила от 8.10.2014г.
10 НОХД No 61/2014, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Х.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 29.9.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Т. – роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като собственик на ЕТ „Майор - А.Т.”, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2013г. в гр.Китен, обл.Бургаска, ул.„Странджа” №13, в търговски обект, като собственик на ЕТ „Майор - А.Т.” с ЕИК 202099079, без съгласието на притежателя на изключителните права Adidas International Marketing B. V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В/ и Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, представлявано от юридически представител „АРСИС Консултинг” ЕООД, гр. София с ЕИК 131289486, с пълномощник Виолета Стефанова Събева, упълномощена с пълномощно от 25.09.2013г. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София - Велизар Драгомиров Соколов, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 9бр. комплекта детски анцузи марка „Аdidas” на стойност 616.50 лева, 12бр. дамски тениски марка „Аdidas” на стойност 606.00 лева, 28бр. шушлякови шорти марка „Аdidas” на стойност 1526.00 лева, 6бр. потници марка „Аdidas” на стойност 300.00 лева, 1бр. комплект анцуг шушляков марка „Аdidas” на стойност 122.50 лева, 72бр. мъжки тениски марка „Аdidas” на стойност 4140.00 лева, 5бр. мъжки комплект анцуг с качулка марка „Аdidas” на стойност 665.00 лева, 15бр. дамски комплект анцуг с качулка марка „Аdidas” на стойност 1942.50 лева, 3бр. дамски клин марка „Аdidas” на стойност 168.00 лева, 2бр. дамски потник марка „Аdidas” на стойност 100.00 лева и 1бр. анцунгова горница марка „Аdidas” на стойност 64.00 лева, всичко на обща стойност 10250.50 лева - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба. На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК съдът НАЛАГА едно общо наказание на подсъдимия А.Х.Т. измежду наказанията по настоящата присъда и наказанието по Присъда №16 по НОХД №13/2014г. на РС Царево в размер на по-тежкото от тях, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание Пробация, считано от 08.04.2014г.
А.Х.Т.
Мотиви от 3.10.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 15.10.2014г.
11 НОХД No 63/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.В.К.,
И.А.М.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №63/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Н.В.К. – роден на ***г. в гр.Ямбол, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Н.В.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че за времето от неустановена дата през м. юни 2013г. до 11.06.2013г. в с.Синеморец, обл.Бургаска, ул.„Кирил и Методий” №18 от жилищна сграда, в условията на продължавана престъпна дейност, чрез използване на техническо средство – отвертка, направил опит да отнеме от владението и собственост на Ч.Г.К. чужда движима вещ - 1бр. извънбордов двигател марка „PARSUN”, модел F 2.6 ВМ с мощност 2.5 к.с., черен на цвят, бензинов на стойност 725.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай, извършено е в условията на повторност и е останало недовършено, поради независещи от дееца причини и в съучастие като съизвършител с подсъдимия И.А.М., след предварителен сговор, отнел от владението и собственост на св. Ч.Г.К. движима вещ - 1 бр. извънбордов двигател марка „PARSUN”, модел F 2.6 ВМ с мощност 2.5 к.с., черен на цвят, бензинов, на стойност 725.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на осн. по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия Н.В.К., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №63/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия И.А.М. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, временно живущ ***, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият И.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, а именно, че на 11.06.2013 год. в с. Синеморец, обл. Бургаска, ул. „Кирил и Методий” № 18, от жилищна сграда, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с подсъдимия Н.В.К., отнел от владението и собственост на св. Ч.Г.К. чужда движима вещ - 1 бр. извънбордов двигател марка „PARSUN”, модел F 2.6 ВМ с мощност 2.5 к.с., черен на цвят, бензинов, на стойност 725.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай, извършено е в условията на повторност и подсъдимият макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на осн. чл.195, ал.1, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„Б” от НК, подсъдимият И.А.М. ЕГН **********, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 3.Включване в програми за обществено въздействие ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 4.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Н.В.К.
И.А.М.
В законна сила от 29.10.2014г.
12 НОХД No 72/2014, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Б.Б. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 16.9.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Б.Б. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в лек автомобил марка „Опел”, модел „Виваро“, с рег.№ ***, собственост на С.Р.Х., без съгласието на притежателите на изключителните права Tommy Hilfiger Licensing, LLC, USA; DIESEL S.p.A., IT; представлявано от юридически представител „Турку, Т. *** с ЕИК 175228104 и/или А.С.Т., представлявано от пълномощник Пламена П. Попова, преупълномощена с пълномощно от 11.04.2014год. от А.С.Т., GIORGIO ARMANI S.p.A. представлявано от юридически представител И.М.М., упълномощена с пълномощно от 20.01.2010 г. и LACOSTE S.A., FR, представлявано от адвокатско дружество „Павлов и Ко” с пълномощник Момчил Юриев Лазаров, упълномощен с пълномощно от 26.08.2013г. от Хосе Луис Дюран, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 7бр. дънкови панталони ведно с колани марка „Армани” на стойност 402.50 лева, 10бр. дамски дънкови панталони марка „Дизел” на стойност 600.00 лева, 4бр. спортни шушлякови якета без качулка марка „Томи Хилфигер” на стойност 210.00 лева, 8бр. спортни шушлякови якета с качулка марка „Томи Хилфигер” на стойност 420.00 лева, 4бр. детски спортни шушлякови якета с качулка марка „Томи Хилфигер” на стойност 130.00 лева, 4бр. спортни шушлякови якета без качулка марка „Лакосте” на стойност 210.00 лева и 12бр. спортни шушлякови якета с качулка марка „Лакосте” на стойност 630.00 лева, всичко на обща стойност 2 602.50 лева, като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.172б, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на осн.172б, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.58а, ал.4 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.2 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства – 7бр. дънкови панталони с колани марка GIORGIO ARMANI, 10бр. дамски дънкови панталони марка DIESEL, 4бр. спортни шушлякови якета без качулка марка TOMMY HILFIGER, 8бр. спортни шушлякови якета с качулка марка TOMMY HILFIGER, 4бр. детски спортни шушлякови яке с качулка марка TOMMY HILFIGER, 4бр. спортни шушлякови якета без качулка марка LAKOSTE и 12бр. спортни шушлякови якета с качулка марка LAKOSTE, които се намират на съхранение в РУП-Приморско на осн. чл.172б, ал.3, във вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и следва да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско.
И.Б.Б.
Мотиви от 29.9.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 2.10.2014г.
13 НОХД No 88/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.К.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2014г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М.К.П. - роден на ***г. в гр.Тополовград, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Н.В., съгласно което подсъдимият М.К.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, а именно, че: На 01.08.2014г., около 00.10 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.“Странджа”, в посока към изхода на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Сеат”, модел “Ароса”, с рег. № РВ 6113 СН с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 /нула цяло и пет/ на хиляда, а именно 2,21 /две цяло двадесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез Съдебномедицинска експертиза №368/2014 год. на Отделение по съдебна медицина при Многопрофилна болница за активно лечение, гр.Бургас, след като е осъден по НОХД № 2476/2014 год., с Определение № 301/10.04.2012 год., влязло в сила на 10.04.2012 год. на Пловдивски районен съд за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, на основание чл.343б, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К.П. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. 3.Поправителен труд за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА изразяващ се в 10 процента удръжка от трудовото възнаграждение в полза на държавата, който ще се изпълни по местоработата на подсъдимия – „Хронос 2007” ООД гр.Пловдив, като времето през което се изпълнява мярката не се счита за трудов стаж, както и ГЛОБА в размер на 150 лева. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М.К.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 01.08.2014г. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
М.К.П.
В законна сила от 3.10.2014г.
14 НОХД No 110/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Г.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №110/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д.Г.С. - роден на *** ***, обл.Бургаска, ул.„Странджа” №5, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият Д.Г.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 04.10.2014 г., около 21.20 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, на КПП Приморско, в посока от с.Ясна поляна към центъра на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд”, модел „Ескорт”, с рег. № А 1383 ВХ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.78 промила, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с инв. № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Г.С., ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т. 7 НК ЛИШАВА Д.Г.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.10.2014г. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Разноски по делото няма.
Д.Г.С.
В законна сила от 10.10.2014г.
15 АНД No 360/2014, II състав Административни дела Т.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.5.2014г.
НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2014
Наказателно дело № 1335/2014
В законна сила от 6.10.2014г.
16 АНД No 400/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.И.Б. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.9.2014г.
ПРИЗНАВА Видин Димитров Данаилов, ЕГН ********** *** за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2013 год. в гр. Приморско, Бургаска област действайки в условията на продължавана престъпна дейност без надлежно разрешително придобил от неустановено лице и държал до 22.40 часа на 23.07.2013 год. в гр. Китен, Бургаска област, ул.Съединение, в себе си високо рисково наркотично вещество КОНОП, /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,738 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 10,20 % /осем/ тегловни процента на стойност 4,43 лева /четири лева и четиридесет и три стотинки/, като 1 грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо във вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
К.И.Б.
Мотиви от 11.9.2014г.
В законна сила от 15.10.2014г.