Районен съд - Царево
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2020г. до 29.2.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 201/2019, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.П.К. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.9.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че В.П.К. с ЕГН ********** ***, НЕ ДЪЛЖИ на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Хр.Г.Данов“ №37, сумата в размер на 1 308.93 лева, представляваща стойността на допълнително начислената електрическа енергия за периода от 12.12.2016г. до 19.04.2017г. за имот, находящ се в гр.Приморско, ул.“Явор“ №18, и за която сума е издадено дебитно известие №1208511356/26.03.2019г. към фактури с №1166181712, №1167800100, №1169459031 и №1171084389. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ДА ЗАПЛАТИ на В.П.К. с ЕГН ********** ***, сумата от 382,40 лева, представляваща разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.2.2020
Гражданско дело № 1850/2019
ОТМЕНЯ решение № 86/26.09.19г. по гр.д.№ 201/19г. на ЦРС в частта, с която е уважен предявеният иск от В.П.К., с ЕГН: ********** *** да се приеме за установено по отношение на ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” № 37, представлявано от М.Михайлова-Дьорфлер, Ж.Стойчева и Р.Дик, че не дължи сумата от 1081.48лв. по дебитно известие № 1208511356 от 26.03.2019г. на дружеството към фактури № 1166181712/31.01.2017г., ф-ра № 1167800100/28.02.2017г., ф-ра № 1169459031/31.03.2017г. и ф-ра № 1171084389/30.04.2017г., както и в частта, с която ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД е осъдено да заплати на В.П.К. разноски за първата инстанция за размера над 66.46лв. до размера от 382.40лв. и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.К., с ЕГН: ********** *** да се приеме за установено по отношение на ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” № 37, представлявано от М.Михайлова-Дьорфлер, Ж.Стойчева и Р.Дик, че не дължи сумата от 1081.48лв. по дебитно известие № 1208511356 от 26.03.2019г. на дружеството към фактури № 1166181712/31.01.2017г., ф-ра № 1167800100/28.02.2017г., ф-ра № 1169459031/31.03.2017г. и ф-ра № 1171084389/30.04.2017г. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част. ОСЪЖДА В.П.К., с ЕГН: ********** *** да заплати на ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” № 37, представлявано от М.Михайлова-Дьорфлер, Ж.Стойчева и Р.Дик направените в двете инстанции разноски, както и разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 756.66лв. съобразно отхвърлената част от иска. ОСЪЖДА ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД да заплати на В.П.К. направените в настоящата инстанция разноски съобразно отхвърлената част от жалбата в размер на 57.34лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.2.2020г.
2 Гражданско дело No 353/2019, II състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Р.К.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.1.2020г.
По изложените мотиви, Царевският районен съд Р Е Ш И ОСЪЖДА Р.К.К. ЕГН **********, да заплати на „***” ***, сумата от 1749,41 лв. (хиляда седемстотин четиридесет и девет лева и 41 ст.), представляваща изплатеното от ***по щета № ***. обезщетение, ведно със законната лихва считано от дата на подаване на исковата молба-30.07.2019 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Р.К.К. ЕГН **********, да заплати на „***” ***, сумата от 1224,97 лева, за разноски по делото. Решението подлежи на обжалване, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 8.2.2020г.
3 Гражданско дело No 578/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Я.К.,
П.Г.К.
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.2.2020г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 50 от СК, съдът Р Е Ш И ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Я.К., ЕГН: ********** и П.Г.К., ЕГН: **********, сключен на 18.04.2005 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак от 14.10.2006 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак от 14.10.2006 г. на Община Царево, Серия ЦААБ № 060019, за което е съставен акт за граждански брак № 0019 от 14.10.2006 г. на Община Царево, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца: 1.1. Родителските права върху непълнолетните деца Стела Петкова К., ЕГН: ********** и Гергана Петкова К., ЕГН: **********, се предоставят на майката М.Я.К., като бащата П.Г.К. ще има право на лични контакти с децата всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа на съботния до 19.00 часа на неделния ден с преспиване, 20 дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, както и по всяко време със съгласието на майката, бащата и детето за продължителност, начин на взимане, начален и краен час на личен контакт определени по взаимно съгласие на страните и детето. 1.2. Бащата П.Г.К., ще заплаща издръжка за отглеждането и възпитанието на децата Стела Петкова К. и Гергана Петкова К., в размер на 160,00 лв. месечно, за всяко едно от децата, която ще бъде заплащана не по-късно от 25-то число на всеки календарен месец, за който се дължи, чрез тяхната майка М.Я.К., считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпването на законни причини за нейното изменение, прекратяване или погасяване. При забава се дължи законна лихва. 2. По отношение ползването на семейното жилище: Семейно жилище е собственост на трето лице и страните по настоящото споразумение декларират, че жилището ще се ползва от съпруга П.Г.К.. Децата ще живеят с тяхната майка М.Я.К. на адрес *** N: 10. 3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: 3.1. По време на брака, съпрузите не са придобили недвижимо имущество в режим на СИО. 3.2. В дял на П.Г.К. се поставят и той става изключителен собственик на придобитите по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/ лек автомобил, МПС- марка: Рено, модел: Меган Сценик, рег. № А9197КС и марка: Опел, модел: Астра, рег. № А6230НР; 3.3. Движимите вещи, придобити в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/ по време на брака, страните са уредили извън съдебно. 3.4. Съпрузите по време на брака си нямат влогове, които да са придобити със съвместен принос и след развода всеки остава единствен собственик на средствата и влоговете, по които е титуляр. 3.5. Съпрузите по време на брака нямат придобити общи търговски дружества. 3.6. Теглените по време на брака кредити и заеми, ще се изплащат от титуляра на кредита/заема и същият се задължава да го изплати до неговото пълно погасяване, без да има претенции спрямо другия съпруг за това. 4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка. 5. След прекратяването на брака, съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име- НИКОЛОВА. 6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА М.Я.К., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево, сумата от 12,50 лева, държавна такса за производството. ОСЪЖДА П.Г.К., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево, сумата от 12,50 лева, държавна такса за производството, сумата от 36,40 лева държавна такса върху стойността на поставеното в дял имущество и сумата от 230,40 лева, държавна такса върху размера на присъдената издръжка. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.2.2020г.
4 Гражданско дело No 37/2020, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.И.С.,
И.А.С.
  Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.2.2020г.
Мотивиран от горното и на основание чл.50 вр.чл.49 ал.4 от СК, съдът РЕШИ: ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 3/05.06.1992г., от длъжностно лице по гражданско състояние в кметство Приморско, община Царево / понастоящем град Приморско, община Приморско/, ГРАЖДАНСКИ БРАК между Ж.И.С., ЕГН: ********** и И.А.С., ЕГН: ********** по взаимно съгласие на страните, без да се произнася по вината, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което: 1. Семейното жилището, находящо се в гр.Приморско, община Приморско, Бургаска област, на ул.„Тракия” № 8, собственост на родителите на съпруга, ще продължи да се ползва занапред от съпруга И.А.С., ЕГН: **********. 2. През време на брака си съпрузите не са придобили недвижими имоти или ограничени вещни права, както и нямат спестовни влогове в банки. 3. Придобитото през време на брака им движимо имущество след прекратяването на брака ще е в режим на обикновена съсобственост. 4. След прекратяване на брака, съпругата Ж.И.С., ЕГН: ********** ще възстанови предбрачното си фамилно име - Райчева, и занапред ще се именува Ж.И. РАЙЧЕВА. 5. Страните заявяват, че след развода не си дължат взаимно издръжка. 6. Разноските по водене на делото се заплащат поравно от двамата съпрузи. 7. С настоящето споразумение страните уреждат изцяло имуществените си и неимуществени отношения, и в бъдеще няма да имат претенции един към друг. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2020г.
5 Гражданско дело No 60/2020, I състав Искове по СК - издръжка, изменение В.В.Г. В.П.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.2.2020г.
Мотивиран от горното и на основание чл.127 ал.1 от СК, съдът РЕШИ: УТВЪРЖДАВА постигнатото между ищцата З.И.П. с ЕГН **********,***, и ответника В.П.Г. с ЕГН **********,***, СПОРАЗУМЕНИЕ по чл.127 ал.1 от СК, съгласно което: 1.Упражняването на родителските права по отношение на роденото от съвместното съжителство на страните дете В.В.Г. с ЕГН ********** се предоставят на майката З.И.П. с ЕГН **********. 2. Детето В.В.Г. с ЕГН ********** ще продължи и занапред да живее при майката в жилище, находящо се в гр. Приморско ул.“Ропотамо“№ 74 , собственост на родителите на З.И.П.. 3.Бащата В.П.Г. ще осъществява режим на лични отношения с детето В.В.Г. с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване в събота вечер, както и по 20 дни през летния и съответно през зимния сезон, съобразно желанието на бащата при условие, че майката не ползва през същото време законоустановен платен годишен отпуск. 4.Бащата В.П.Г. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето В.В.Г. с ЕГН ********** в размер на 200.00 /двеста / лева, платими чрез майката З.И.П. до 10 /десето/ число на месеца, за който се дължи, считано от датата на влизане в сила на решението за одобряване на споразумението до настъпването на законни причини за нейното изменение, прекратяване или погасяване, като при забава дължи законна лихва. 5.Разноските по водене на делото до неговото приключване, се заплащат от бащата В.П.Г.. ОСЪЖДА В.П.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Царево държавна такса върху присъдения размер на издръжката в размер на 144.00 лева и държавна такса за образуването на делото в размер на 50.00 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2020г.
6 АНД No 347/2019, II състав НАП ЛЮИВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ БУРГАС В ЦУ НА НАП Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.1.2020г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление, № 426098- F403114 от 14.02.2019 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ в Централно управление на НАП, с което на основание чл. 185, ал. 1 от Закон за данък върху добавенaта стойност на „Люив“ ЕООД, ЕИК 204455606, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ, вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.2.2020г.
7 АНД No 352/2019, I състав КАТ А.Г.Д. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.11.2019г.
Мотивиран от изложеното, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19-0302-000143/19.07.2019г. на Началника на РУП- Царево, с което на А.Г.Д. с ЕГН ********** *** 546, за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 6.2.2020
Наказателно дело № 3028/2019
отменя решение №148/12.11.2019г. постновено по НАХД №352/2019г. по описа на РС Царево ,отменя НК №19-0302-000143/19.07.2019г. на началника на РУ Царево
В законна сила на 6.2.2020г.
8 АНД No 362/2019, II състав НАП СЪНИ БЛУ БГ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ БУРГАС В ЦУ НА НАП Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.1.2020г.
Мотивиран от гореизложеното на основание чл. 63, ал. 1 предложение трето от ЗАНН, съда Р Е Ш И ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 421648-F399997 от 04.02.2019 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, в ЦУ на НАП, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на „Съни блу БГ“ ЕООД, ЕИК 205138256 е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ, като постановява: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС имуществена санкция на „Съни блу БГ“ ЕООД, ЕИК 205138256, за нарушение по чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3000,00 лева на 500,00 лева, на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2-ро, във връзка с ал. 1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.2.2020г.
9 АНД No 371/2019, II състав МВР С.Г.П. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.1.2020г.
НП-отменено
В законна сила на 13.2.2020г.
10 АНД No 393/2019, I състав Общини СТРАНДЖА 12 ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.11.2019г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № ***на Кмета на Община Царево, с което на „***“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***за нарушение по чл. 114 т.1 от Закона за туризма е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева на основание чл. 206 ал.1 от Закона за туризма, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 1500.00 лева на 1000.00 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.2.2020
Наказателно дело № 3048/2019
оставя в сила решение №151/13.11.2019г. по АНД №393/2019г. по описа на ЦРС
В законна сила на 5.2.2020г.
11 АНД No 394/2019, I състав Общини СТРАНДЖА 12 ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.11.2019г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ***на Кмета на Община Царево, с което на „***“ ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: ***за нарушение по чл. 114 т.1 от Закона за туризма е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000.00 лева на основание чл. 206 ал.1 от Закона за туризма. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.2.2020
Наказателно дело № 3047/2019
Оставя в сила решение №152/13.11.2019г. постановено по АНД№394/2019г. по описа на ЦРС
В законна сила на 5.2.2020г.
12 АНД No 433/2019, I състав КАТ М.М.Б. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.11.2019г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19-0302-000195/ 13.08.2019г. на Началника на РУП- Царево, с което на М.М.Б. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.483 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането му е наложена глоба в размер на 250 лева на основание чл.638 ал.1 т.1 вр.чл.461 т.1 от КЗ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2020
Наказателно дело № 3113/2019
Оставя в сила решение № 163/18.11.2019г. постановено по АНД №433/2019г. по описа на ЦРС
В законна сила на 6.2.2020г.
13 АНД No 436/2019, I състав ДИТ НИКОЛАЙ-СИМЕОН НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.11.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 09-002258/11.09.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Кърджали, с което на „Николай-С.Н.“ ЕООД с ЕИК 204615861 със седалище и адрес на управление: град Царево, ул.“Папия“ №28, в качеството му на работодател за нарушение на чл.61 ал.1 вр.чл.62 ал.1 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 5.2.2020
Наказателно дело № 3114/2019
отменя решение №161/18.11.2019г. по АНД №436/2019г попоиса на ЦРС и вместо него постановява: изменя НП №09-002258/11.09.2019г. като намалява размера на санкцията от 2000 лв на 1500лв.
В законна сила на 5.2.2020г.
14 АНД No 448/2019, I състав НАП ИВАЙОН ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ БУРГАС В ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 20.12.2019г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 458179-F500426/19.08.2019 год. на Началник Отдел „Оперативни дейности“-Бургас в Централно управление на НАП, с което НА „ИВАЙОН“ ООД с ЕИК 205111768 със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Христо Белчев“ №35 ет.4 ап.10, срещу за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 т.1 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв. на основание чл.185 ал.2 изр.2 вр.чл.185 ал.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯ имуществената санкция на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.2.2020г.
15 АНД No 463/2019, I състав НАП ЕТ К.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ БУРГАС В ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 27.11.2019г.
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № *****год. на Началник Отдел „Оперативни дейности“-Бургас в Централно управление на НАП, с което на ЕТ „К.С.“ с ЕИК ******със седалище и адрес на управление: *************, за нарушение на чл.118 ал.1 от ЗДДС вр. с чл.25 ал.1 т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 18.2.2020
Наказателно дело № 150/2020
отменя решение №171/27.11.2019г. по АНД №463/2019г. по описа на РС Царево и вместо него постановява: отменя НП № 423589-F401792/11.02.2019г. на началник отдел ОД Бургас в ЦУ на НАП
В законна сила на 18.2.2020г.
16 АНД No 500/2019, I състав ДИТ ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 3.12.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0002458/ 27.09.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „Приморско клуб“ ЕАД с ЕИК 201795176 със седалище и адрес на управление: град Приморско, ММЦ, Административна сграда, ет.2, в качеството му на работодател за нарушение на чл.62 ал.3 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.2.2020
Наказателно дело № 79/2020
Оставя в сила решение №201/03.12.2019г. постановено по НАХД №500/2019г. по описа на РС Царево
В законна сила на 4.2.2020г.
17 ЧНД No 518/2019, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)   РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО,
Б.К.Б.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 20.11.2019г.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Б.К.Б. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора – София, със средно образование, българин, български гражданин, неженен, безработен, осъждан, едно ОБЩО наказание измежду наложените му наказания по Присъда по НОХД № 3352/1996 г. на Софийски районен съд, с която за престъпление по чл.215, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от една година, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години и по Присъда по НОХД №300/97 г. на Софийски градски съд, с която за престъпление по чл.199, ал.1, т.1, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от три години и за престъпление по чл.214, ал.2, вр. ал.1, пр. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.2, ал.1 и ал.2 от НК е осъден на „Лишаване от свобода“ за срок от дена година, като на основание чл.23 ал.1 от НК, му е било определено едно общо наказание в размер на три години „Лишаване от свобода“, изпълнението на което въз основа на чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от пет години, в размер на най-тежкото от тях, а именно: наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от пет години. На основание чл.59 ал.1 от НК зачита и приспада времето, през което Б.К.Б. е бил задържан с МНО „Задържане под стража“, считано от 24.01.1994г. до 18.07.1994г. и от 19.08.1996г. до 09.02.1998г., вкрючително. На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Б.К.Б. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора – София, със средно образование, българин, български гражданин, неженен, безработен, едно ОБЩО наказание измежду наказанията, наложени му със Споразумение по НОХД №1242/2013г. на PC-Плевен за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18 от НК, с което е осъден на наказание „лишаване от свобода” за срок от десет месеца, което да бъде изтърпяно при първоначално определен „строг” режим в затвор, с Присъда по НОХД №265/2015г. по описа на Районен съд – Габрово за престъпление по чл.198, ал.4, пр. 2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, с която е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от пет години, със Споразумение НОХД №4309/2018 г. по описа на Софийски градски съд, за престъпление по чл.199, ал.1, т.1, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, с което е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от четири години и десет месеца при първоначален „общ” режим, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ при СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието. На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години, с ДВЕ ГОДИНИ, като общото увеличено наказание, което следва да изтърпи Б.Б. е в размер на СЕДЕМ ГОДИНИ при СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието. Наказанието, наложено на Б.К.Б., ЕГН **********, с Присъда по НОХД №755/2018 г. по описа на Районен съд – Царево, за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, осъденият да изтърпи отделно. На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание, времето през което Б.К.Б., ЕГН ********** е търпял наказание „Лишаване от свобода”, по НОХД №1242/2013г. на PC-Плевен, считано от 07.01.2015 год. до 05.09.2015 год., както и търпяното от 18.08.2018 год. до момента общо наказание по определение постановено по ЧНД №4469/2018 год. на СГС. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което Б.К.Б., ЕГН ********** е бил мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по НОХД №4309/2018 г. на СГС, считано от 15.06.2014 год. до 07.01.2015 год., както и времето през което е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по НОХД №1242/2013г. на PC-Плевен, считано то 29.10 до 14.12.2010 год. и от 13.06. до 21.06.2013 год. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО
Б.К.Б.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Б.К.Б. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора – София, със средно образование, българин, български гражданин, неженен, безработен, осъждан, едно ОБЩО наказание измежду наложените му наказания по Присъда по НОХД № 3352/1996 г. на Софийски районен съд, с която за престъпление по чл.215, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от една година, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години и по Присъда по НОХД №300/97 г. на Софийски градски съд, с която за престъпление по чл.199, ал.1, т.1, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от три години и за престъпление по чл.214, ал.2, вр. ал.1, пр. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.2, ал.1 и ал.2 от НК е осъден на „Лишаване от свобода“ за срок от дена година, като на основание чл.23 ал.1 от НК, му е било определено едно общо наказание в размер на три години „Лишаване от свобода“, изпълнението на което въз основа на чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от пет години, в размер на най-тежкото от тях, а именно: наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от пет години. На основание чл.59 ал.1 от НК зачита и приспада времето, през което Б.К.Б. е бил задържан с МНО „Задържане под стража“, считано от 24.01.1994г. до 18.07.1994г. и от 19.08.1996г. до 09.02.1998г., вкрючително. На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Б.К.Б. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора – София, със средно образование, българин, български гражданин, неженен, безработен, едно ОБЩО наказание измежду наказанията, наложени му със Споразумение по НОХД №1242/2013г. на PC-Плевен за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18 от НК, с което е осъден на наказание „лишаване от свобода” за срок от десет месеца, което да бъде изтърпяно при първоначално определен „строг” режим в затвор, с Присъда по НОХД №265/2015г. по описа на Районен съд – Габрово за престъпление по чл.198, ал.4, пр. 2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, с която е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от пет години, със Споразумение НОХД №4309/2018 г. по описа на Софийски градски съд, за престъпление по чл.199, ал.1, т.1, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, с което е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от четири години и десет месеца при първоначален „общ” режим, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ при СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието. На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години, с ДВЕ ГОДИНИ, като общото увеличено наказание, което следва да изтърпи Б.Б. е в размер на СЕДЕМ ГОДИНИ при СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието. Наказанието, наложено на Б.К.Б., ЕГН **********, с Присъда по НОХД №755/2018 г. по описа на Районен съд – Царево, за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, осъденият да изтърпи отделно. На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание, времето през което Б.К.Б., ЕГН ********** е търпял наказание „Лишаване от свобода”, по НОХД №1242/2013г. на PC-Плевен, считано от 07.01.2015 год. до 05.09.2015 год., както и търпяното от 18.08.2018 год. до момента общо наказание по определение постановено по ЧНД №4469/2018 год. на СГС. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което Б.К.Б., ЕГН ********** е бил мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по НОХД №4309/2018 г. на СГС, считано от 15.06.2014 год. до 07.01.2015 год., както и времето през което е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по НОХД №1242/2013г. на PC-Плевен, считано то 29.10 до 14.12.2010 год. и от 13.06. до 21.06.2013 год. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя
Решение от 20.2.2020
Наказателно дело № 1306/2019
Изменя определение №131/20.11.2019г. пстановено по ЧНД№518/2019г. по описа на ЦРС ,като го отменя в частта с която определеното на осъдения общо най-тежко наказание ЛОС за срок от 5 г. е увеличено на осн. чл.24 от НК с 2 години..Потвърждава определението в останалата част
В законна сила на 20.2.2020г.
18 ЧНД No 589/2019, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.С.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 21.1.2020г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА едно ОБЩО най-тежко наказание на осъдения Й.С.Х. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, осъждан по НОХД №1321/2019г. по описа на Районен съд – Бургас и НОХД №223/2019 г. по описа на Районен съд – Царево, а именно едно ОБЩО НАЙ-ТЕЖКО НАКАЗАНИЕ - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от три години. На осн. чл.59 от НК ПРИСПАДА времето през което осъдения Й.Х. е бил задържан под стража, считано от 10.10.2019г. до 5.11.2019г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
Й.С.Х.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА едно ОБЩО най-тежко наказание на осъдения Й.С.Х. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, осъждан по НОХД №1321/2019г. по описа на Районен съд – Бургас и НОХД №223/2019 г. по описа на Районен съд – Царево, а именно едно ОБЩО НАЙ-ТЕЖКО НАКАЗАНИЕ - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от три години. На осн. чл.59 от НК ПРИСПАДА времето през което осъдения Й.Х. е бил задържан под стража, считано от 10.10.2019г. до 5.11.2019г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
В законна сила на 6.2.2020г.
19 АНД No 593/2019, II състав Общини МЕТАЛ ПРО ИНВЕСТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.1.2020г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Царевският районен съд Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1997 от 20.11.2019 г. на Кмет на Община Приморско, с което на основание чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ, на „Метал про инвест“ ЕООД, ЕИК 204692338, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ. Решението подлежи на касационно обжалване, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаския административен съд.
В законна сила на 11.2.2020г.
20 АНД No 597/2019, II състав Комисия за защита на потребителите КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД ДИРЕКТОРА НА КЗП РД -ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.1.2020г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 45120 от 12.09.2019 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 214 от Закон за туризма на „Кортекс Трейдинг“ АД, ЕИК 831642320, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1200,00 лева, за нарушение на чл. 132, ал. 1 от ЗТ, в частта му досежно размера на наложената с него санкция, като за извършеното нарушение по чл. 114, ал. 1 от ЗТ, НАЛАГА на „Кортекс Трейдинг“ АД, ЕИК 831642320, административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.2.2020г.
21 АНД No 607/2019, II състав Комисия за защита на потребителите КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД ДИРЕКТОРА НА КЗП РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.1.2020г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 45119 от 12.09.2019 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 211 от Закон за туризма на „Кортекс Трейдинг“ АД, ЕИК 831642320, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 600,00 лева, за нарушение на чл. 117, ал. 1 от ЗТ, в частта му досежно размера на наложената с него санкция, като за извършеното нарушение по чл. 117, ал. 1 от ЗТ, НАЛАГА на „Кортекс Трейдинг“ АД, ЕИК 831642320, административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.2.2020г.
22 АНД No 609/2019, II състав Комисия за защита на потребителите ЕТ Т.Б.- Н.Я. ДИРЕКТОРА НА КЗП РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.1.2020г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 43543/ 30.01.2019 г. на Директор РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол, към ГД „КП“ при КЗП, с което на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма /ЗТ/, на ЕТ „Тони БГ- Н. Янкулова“ ЕИК 201242994 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева, за нарушение по чл. 114, ал. 1 от ЗТ, в частта му досежно размера на наложената с него санкция, като за извършеното нарушение по чл. 114, ал. 1 от ЗТ, НАЛАГА ЕТ „Тони БГ- Н. Янкулова“ ЕИК 201242994, административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.
В законна сила на 11.2.2020г.
23 АНД No 615/2019, II състав КАТ Г.Д.С. НАЧАЛНИКА НА РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.1.2020г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-4635-000360 от 07.11.2019 год. на Началника на РУП- Приморско, с което на основание чл. 184, ал. 5 от ЗДвП, на Г.Д.С., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 лева, за нарушение на чл. 106, ал. 1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
В законна сила на 7.2.2020г.
24 АНД No 625/2019, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.1.2020г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.М.С. - ЕГН **********, роден *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН за това, че на 24.11.2019г., в землището на с.Лозенец, общ.Царево, на км. 3 от общински път с. Лозенец – с. Фазаново, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Ауди“, модел „A3“, с per. № А9654НВ, нерегистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, съобразно който "По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места", чл. 2 от Наредба № I - 45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно "Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, задължително се представят за регистриране от звената "Пътна Полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или Областните дирекции па МВР (ОДМВР) по постоянен адрес на собственика - за физически лица или по адреса на регистрация - за стопанските субекти" и чл. 3, ал.1 от Наредбата, а именно "Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в едномесечен срок от придобиването на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган" - престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
М.М.С.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.М.С. - ЕГН **********, роден *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН за това, че на 24.11.2019г., в землището на с.Лозенец, общ.Царево, на км. 3 от общински път с. Лозенец – с. Фазаново, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Ауди“, модел „A3“, с per. № А9654НВ, нерегистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, съобразно който "По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места", чл. 2 от Наредба № I - 45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно "Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, задължително се представят за регистриране от звената "Пътна Полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или Областните дирекции па МВР (ОДМВР) по постоянен адрес на собственика - за физически лица или по адреса на регистрация - за стопанските субекти" и чл. 3, ал.1 от Наредбата, а именно "Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в едномесечен срок от придобиването на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган" - престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 24.1.2020г.
Мотивите изготвени в срок
В законна сила на 6.2.2020г.
25 ЧНД No 632/2019, II състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.М.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 21.1.2020г.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието „Лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца, наложено на Д.М.В. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български граждани, неженен, безработен, осъждан, без образование, със Споразумение №250/04.12.2017г. по НОХД №1037/2017г. по описа на РС - Царево, което наказание да изтърпи при първоначален „общ“ режим на осн. чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС отделно от наказанието наложено по НОХД №624/2019г.
В законна сила на 6.2.2020г.
26 АНД No 635/2019, II състав Патентно ведомство Н.А.Х. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.1.2020г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 105 от 15.10.2019 год. на Председател на Патентно ведомство на РБългария, с което на основание чл. 81, ал. 1 от Закон за марките и географските открития, на Н.А. Христова, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500.00 лева и на основание чл. 81, ал. 5 от ЗМГО са отнети в полза на Държавата и е постановено унищожаването стоките предмет на нарушението, в ЧАСТТА му досежно размерите на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на Н.А. Христова, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 500.00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.2.2020г.
27 ЧНД No 1/2020, II състав Производство по молби за реабилитация А.Я.А. ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ - ЦАРЕВО ПРИ РП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 5.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за съдебна реабилитация на А.Я.А., ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд гр. Бургас в седмодневен срок, считано от днес.
В законна сила на 13.2.2020г.
28 НОХД No 46/2020, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ - ЦАРЕВО ПРИ РП БУРГАС С.Г.Й. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.2.2020г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО № 15/2020г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 1284/2020г. по описа на РП- Бургас, вх. № 73/20г. по описа на ТО - Царево, между Териториално отделение – Царево при РП – Бургас, представлявана от прокурор Стойчева, обвиняемият С.Г.Й. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, барман в кафе „Дежаву“ гр. Приморско и неговия защитник - адв. Д.В., съгласно което обвиняемия С.Г.Й., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.3 от НК за това, че на 30.01.2020г. около 16.00 часа в гр. Приморско, обл. Бургас, на КПП – Приморско, в посока изхода на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ситроен модел Ц5“ с рег. № А3699 НА, след употреба на наркотични вещества - МЕТАМФЕТАМИН, установено по надлежния ред посочен в чл.1, ал.3 от Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 29.09.2017 г., изм. и доп., бр. 81 от 02.10.2018 г., в сила от 06.10.2018 г./, с тест за установяване на употребата на наркотични вещества или техните аналози - Drager Drugtest 5000 с № ARKL-002. - престъпление по чл.343б, ал. 3 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.Г.Й., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 / двеста и петдесет/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на С.Г.Й., ЕГН ********** наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. чл.36 и чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА С.Г.Й., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия С.Г.Й., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 30.01.2020г.
С.Г.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО № 15/2020г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 1284/2020г. по описа на РП- Бургас, вх. № 73/20г. по описа на ТО - Царево, между Териториално отделение – Царево при РП – Бургас, представлявана от прокурор Стойчева, обвиняемият С.Г.Й. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, барман в кафе „Дежаву“ гр. Приморско и неговия защитник - адв. Д.В., съгласно което обвиняемия С.Г.Й., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.3 от НК за това, че на 30.01.2020г. около 16.00 часа в гр. Приморско, обл. Бургас, на КПП – Приморско, в посока изхода на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ситроен модел Ц5“ с рег. № А3699 НА, след употреба на наркотични вещества - МЕТАМФЕТАМИН, установено по надлежния ред посочен в чл.1, ал.3 от Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 29.09.2017 г., изм. и доп., бр. 81 от 02.10.2018 г., в сила от 06.10.2018 г./, с тест за установяване на употребата на наркотични вещества или техните аналози - Drager Drugtest 5000 с № ARKL-002. - престъпление по чл.343б, ал. 3 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.Г.Й., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 / двеста и петдесет/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на С.Г.Й., ЕГН ********** наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. чл.36 и чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА С.Г.Й., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия С.Г.Й., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 30.01.2020г.
В законна сила на 6.2.2020г.
29 НОХД No 56/2020, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ - ЦАРЕВО ПРИ РП БУРГАС Д.Д.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.2.2020г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО №28/2020г. по описа на РУ- Царево, преписка вх. № 1540/2019г. по описа на ТО-Царево при РП – Бургас, между Териториално отделение – Царево при РП – Бургас, представлявана от прокурор Стойчева, обвиняемият Д.Д.В. - ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран/ и неговия защитник - адв. Д.Д., съгласно което обвиняемия Д.Д.В., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК за това, че на 09.02.2020 г. по ВП – II 99, кв. 58, в района на КПП – Лукойл, община Царево, област Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд“,модел „Мондео“, с рег.№ А 1324 КТ, след употреба на наркотични вещества – „ТНС“ тетрахидроканабинол и „АМР“ амфетамин, установено с техническо средство - „Drager Drug Test 5000“ с № ARJJ-0005 - престъпление по чл.343б, ал. 3 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.В., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 / двеста и петдесет/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на Д.Д.В., ЕГН ********** наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. чл.36 и чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Д.Д.В., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия Д.Д.В. , ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 09.02.2020г.
Д.Д.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО №28/2020г. по описа на РУ- Царево, преписка вх. № 1540/2019г. по описа на ТО-Царево при РП – Бургас, между Териториално отделение – Царево при РП – Бургас, представлявана от прокурор Стойчева, обвиняемият Д.Д.В. - ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран/ и неговия защитник - адв. Д.Д., съгласно което обвиняемия Д.Д.В., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК за това, че на 09.02.2020 г. по ВП – II 99, кв. 58, в района на КПП – Лукойл, община Царево, област Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд“,модел „Мондео“, с рег.№ А 1324 КТ, след употреба на наркотични вещества – „ТНС“ тетрахидроканабинол и „АМР“ амфетамин, установено с техническо средство - „Drager Drug Test 5000“ с № ARJJ-0005 - престъпление по чл.343б, ал. 3 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.В., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 / двеста и петдесет/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на Д.Д.В., ЕГН ********** наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. чл.36 и чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Д.Д.В., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия Д.Д.В. , ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 09.02.2020г.
В законна сила на 17.2.2020г.
30 НОХД No 63/2020, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ - ЦАРЕВО ПРИ РП БУРГАС А.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 25.2.2020г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ 34/2020г. по описа на РУ-Царево, преписка вх. №1906/2020г. по описа на РП- Бургас, между Териториално отделение – Царево при РП – Бургас, представлявана от прокурор Стойчева, подсъдимия А. ПАВЛОВИЧ Р. / ALEXEY ROZHKOV / - роден на *** г. в гр.Москва, гражданин на Руска Федерация, притежава руски паспорт № 718743110, със статут на постоянно пребиваващ с ЛНЧ **********, адрес ***, женен, неосъждан, с висше образование, специалност „инженер електромеханик“ и специалност „Икономика на външна търговия“, пенсионер и неговия служебен защитник - адв.Д.С., съгласно което подсъдимия А.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, в това, че на 20.02.2020 г. по ВП – II 99 /гр. Царево – с. Велика/, км. 54, общ. Царево, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Хонда", модел „ЦРВ“ с рег.№ А 2869 МА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2,20 /две цяло и двадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+" с фабричен №0006 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А. ПАВЛОВИЧ Р. /ALEXEY ROZHKOV/, ЛНЧ **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г връзка чл.343б, ал.1 връзка чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА А. ПАВЛОВИЧ Р. /ALEXEY ROZHKOV/, ЛНЧ **********, от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия А. ПАВЛОВИЧ Р. / ALEXEY ROZHKOV/, ЛНЧ ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 20.02.2020г.
А.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ 34/2020г. по описа на РУ-Царево, преписка вх. №1906/2020г. по описа на РП- Бургас, между Териториално отделение – Царево при РП – Бургас, представлявана от прокурор Стойчева, подсъдимия А. ПАВЛОВИЧ Р. / ALEXEY ROZHKOV / - роден на *** г. в гр.Москва, гражданин на Руска Федерация, притежава руски паспорт № 718743110, със статут на постоянно пребиваващ с ЛНЧ **********, адрес ***, женен, неосъждан, с висше образование, специалност „инженер електромеханик“ и специалност „Икономика на външна търговия“, пенсионер и неговия служебен защитник - адв.Д.С., съгласно което подсъдимия А.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, в това, че на 20.02.2020 г. по ВП – II 99 /гр. Царево – с. Велика/, км. 54, общ. Царево, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Хонда", модел „ЦРВ“ с рег.№ А 2869 МА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2,20 /две цяло и двадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+" с фабричен №0006 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А. ПАВЛОВИЧ Р. /ALEXEY ROZHKOV/, ЛНЧ **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г връзка чл.343б, ал.1 връзка чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА А. ПАВЛОВИЧ Р. /ALEXEY ROZHKOV/, ЛНЧ **********, от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия А. ПАВЛОВИЧ Р. / ALEXEY ROZHKOV/, ЛНЧ ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 20.02.2020г.
В законна сила на 25.2.2020г.