РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2015г. до 30.11.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 29/2013, II състав Облигационни искове ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД С.Г.А.,
Л.Г.Л.,
С.Г.Л.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 5.11.2015г.
ОСЪДЖДА С.Г.А., ЕГН **********, да заплати на „Приморско Клуб” ЕАД /правоприемник на “Албена” АД/, сумата от 13 333,33 щатски долара, представляваща намаление от действително уговорената и платена цена от 40000,00 щ. долара, за собствената и продадена част /1/3 ид. част от целия имот/, по договор за продажба, сключен нотариален акт № 90 от 26.07.2002 год. том III, Нот. Дело № 433/ 2002 год. по описа на Нотариус с район на действие Районен съд Царево, между С.Г.А.- като продавач и “Албена” АД- като купувач, съответстваща на 1/3 ид.ч. за която част е налице съдебно отстранение от действителния собственик, ведно с законната лихва върху тази сума, считано от 21.03.2013 год. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Л.Г.Л., ЕГН **********, да заплати на „Приморско Клуб” ЕАД /правоприемник на “Албена” АД/, сумата от 13 333,33 щатски долара, представляваща намаление от действително уговорената и платена цена от 40000 щ. долара за собствената и продадена част /1/3 ид. част от целия имот/, по договор за продажба, сключен нотариален акт № 90 от 26.07.2002 год. том III, Нот. Дело № 433/ 2002 год. по описа на Нотариус с район на действие Районен съд Царево, между Л.Г.Л.- като продавач и “Албена” АД- като купувач, съответстваща на 1/3 ид.ч. за която част е налице съдебно отстранение от действителния собственик, ведно с законната лихва върху тази сума, считано от 21.03.2013 год. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА С.Г.Л., ЕГН **********, да заплати на „Приморско Клуб” ЕАД /правоприемник на “Албена” АД/, сумата от 13 333,33 щатски долара, представляваща намаление от действително уговорената и платена цена от 40000 щ. долара за собствената и продадена част /1/3 ид.част от целия имот/, по договор за продажба, сключен нотариален акт № 90 от 26.07.2002 год. том III, Нот. Дело № 433/ 2002 год. по описа на Нотариус с район на действие Районен съд Царево, между С.Г.Л. - като продавач и “Албена” АД- като купувач, съответстваща на 1/3 ид.ч. за която част е налице съдебно отстранение от действителния собственик, ведно с законната лихва върху тази сума, считано от 21.03.2013 год. до окончателното и изплащане. ОСЪДЖДА С.Г.А., ЕГН **********, Л.Г.Л., ЕГН ********** и С.Г.Л., ЕГН **********, да заплатят на „Приморско Клуб” ЕАД сумата от 4917,91 лева, представляващи направените по делото разноски.
2 Гражданско дело No 21/2015, I състав Облигационни искове Р.Ж.Р.,
И.А.М.
Ж.Р.В.,
П.М.И.,
К.М.В.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Р.Ж.Р. с ЕГН ********** и И.А.М. с ЕГН **********,***, против Ж.Р.В. с ЕГН ********** ***, П.М.И. с ЕГН ********** *** и К.М.В. с ЕГН ********** ***, иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД във вр. с чл.362, ал.1 от ГПК, за обявяване за окончателен на предварителен договор от 25.08.2008г., по силата на който у М. А. М. и Ж.Р.В., като продавачи, са се задължили да продадат на И.А.М. и Р.Ж.Р., част от поземлен имот с идентификатор 66528.501.254 целия с площ от 1137 кв.м. и с административен адрес:с.Синеморец, ул.“Рибарска“ , в размер на 450 кв.м. до 500 кв.м., който размер ще се уточни при разделянето на имота на два нови парцела след изменението на кадастралната карта на с.Синеморец, по цена, равна на данъчната оценка на новообразувания имот, с граници на имота: запад –ул.“Рибарска“,север – 66528.501.253, юг- 66528.501.536 и изток – граница с новообразувания парцел, който имот към момента на предявяването на иска представлява поземлен имот с идентификатор 66528.501.604 по кадастралната карта на с.Синеморец с площ от 473 кв.м. ,КАТО ПОГАСЕН ПО ДАВНОСТ. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.3 от ГПК Р.Ж.Р. с ЕГН ********** и И.А.М. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на Ж.Р.В. с ЕГН ********** ***, П.М.И. с ЕГН ********** *** и К.М.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 200.00лв., представляваща деловодни разноски за възнаграждение на вещо лице. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 172/2015, I състав Облигационни искове КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО С.И.Й.,
М.С.Й.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК вр.чл.67 от ЗС, предявен от Община Царево, с ЕИК 000057097 и адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, представлявана от кмета й Г. Л., против С.И.Й. с ЕГН ********** и съпругата му М.С.Й. с ЕГН **********, двамата с адрес ***. ОСЪЖДА Община Царево, с ЕИК 000057097 и адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, представлявана от кмета й Г. Л., ДА ЗАПЛАТИ на С.И.Й. с ЕГН ********** и съпругата му М.С.Й. с ЕГН **********, двамата с адрес ***, сумата в размер на 900.00 /деветстотин/ лева, представляваща разноски в настоящето производство. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
4 Гражданско дело No 230/2015, II състав Развод и недейств. на брака Т.И.П. В.Г.П.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.11.2015г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен на 24.09.1992 год. в гр. София, съгласно акт за граждански брак № 103477/ 24.09.1992 г. на Кметство Красно Село, общ. София, обл. София между Т.И.П., ЕГН ********** и В.Г.П., ЕГН **********. ОБЯВЯВА, че няма да се произнася по въпроса за вината. ПРЕДОСТАВЯ родителските права над роденото по време на брака дете- В. Веселинов П., ЕГН **********, на майката Т.И.П., ЕГН **********, като на бащата определя режим на лични контакти с детето както следва: всяка първа събота на месеца от 10.00 часа до 18.00 часа без приспиване, всяка трета събота на месеца от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с приспиване в жилището и 15 дни през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на роденото по време на брака дете В. Веселинов П., ЕГН **********, да бъде при майката Т.И.П., ЕГН **********. ОСЪЖДА бащата В.Г.П., ЕГН **********, да заплаща месечна издръжка за детето В. Веселинов П., ЕГН **********, в размер на 100,00 лв. месечно, платима чрез неговата майка и законен представител Т.И.П., ЕГН **********, считано от датата на подаването на исковата молба и занапред, до възникването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на забавата до окончателното й изплащане, като издръжката да се заплаща до 10-то число на месеца, за който се дължи. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище на майката Т.И.П., ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА, след прекратяването на брака, жената Т.И.П., ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име ГЕОРГИЕВА. Придобитото по време на брака недвижимо имущество, след прекратяване на брака, остава в обикновена съсобственост при равни дялове. Движимите вещи са поделени извънсъдебно. Страните нямат придобити МПС предмет на СИО, Двамата съпрузи няма да си дължат издръжка един на друг. ОСЪЖДА В.Г.П., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС, допълнителна, държавна такса за производството в размер на 12,50 лева. ОСЪЖДА Т.И.П., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС, допълнителна, държавна такса за производството в размер на 12,50 лева. ОСЪЖДА В.Г.П., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС, сумата в размер на 144,00 лева- държавна такса върху присъдената издръжка.
5 Гражданско дело No 246/2015, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Б.В.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.11.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 и Б.В.Д. с ЕГН: **********, че Б.В.Д. с ЕГН: **********, дължи на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 сума в размер на 653,30 лв. представляваща стойността на ползвани ВиК услуги- доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода 25.09.2012 год. до 26.01.2015 год. с отчетен период по фактури от 14.12.2011 год. до 02.09.2014 год. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК- 31.03.2015 год. до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение по чл. 410 от ГПК, № 75 от 31.03.2015 год. по ч.гр.д. № 128/ 2015 год. по описа на ЦРС. ОСЪЖДА Б.В.Д. с ЕГН: **********, да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата в размер на 725,00 лева, представляващи направени по настоящото производство разноски. ОСЪЖДА Б.В.Д. с ЕГН: **********, да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата в размер на 325,00 лева, представляващи направени по ч.гр.д. № 128/ 2015 год. по описа на ЦРС. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 128/ 2015 год. по описа на ЦРС. За присъдените разноски по настоящото производство, да се издаде отделен изпълнителен лист, по настоящото дело.
6 Гражданско дело No 258/2015, II състав Искове по КТ Е.Я.И. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявения от Е.Я.И., ЕГН **********, против Държавна агенция „Технически операции“ гр. София иск, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да отмени Заповед № РД30-3202/ 24.06.2015 г. на Председателя на ДАТО- гр. София, с която на ищцата е наложено дисциплинарно наказание „забележка”. ОСЪЖДА Е.Я.И., ЕГН ********** да заплати на Държавна агенция „Технически операции“ гр. София, сумата в размер на 200,00 лева, за направени разноски по производството.
7 Гражданско дело No 265/2015, II състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС ЕАД С.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 24.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 265/ 2015 год. по описа на РС, гр. Царево, поради отказ от предявения иск. Решението, с характер на определени, подлежи на обжалване с частна жалба, пред Бургаски окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
8 Гражданско дело No 279/2015, I състав Облигационни искове ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД П.Д.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.11.2015г.
Воден от гореизложеното и на основание чл. 238, ал. 1 и чл. 239 от ГПК, съдът Р Е Ш И: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че П.Д.К. с ЕГН ********** ***, дължи на „Фронтекс Интернешънъл" ЕАД, ЕИК 200644029, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец“, ул.“Хенрих Ибсен“ № 15 чрез ю.к.К.Н. със съдебен адрес ***, партер, офис 1-2, сумата от 814.40 лв. –главница по Договор за потребителски паричен кредит с номер PLUS -01333525 от 26 януари 2009г., сключен между длъжника и „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, вземането по който е прехвърлено с цесия на ищцовото дружество с Договор за цесия от 08.07.2014г., за което длъжникът е уведомен на 11.11.2014г.; лихва в размер на 262.52 лв. за периода от 15.09.2009г. до 15.02.2011г., лихва за забава върху непогасената главница в размер на 460.38 лева за периода от 17.10.2009г. до 15.04.2015г., за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. дело №159/2015г. по описа на ЦРС, ведно със законната лихва, считано от датата на образуване на ч. гр. дело №159/2015г. по описа на ЦРС – 24.04.2015г. до окончателното й изплащане.. ОСЪЖДА П.Д.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на „Фронтекс Интернешънъл" ЕАД, ЕИК 200644029, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец“, ул.“Хенрих Ибсен“ № 15 чрез ю.к.К.Н. със съдебен адрес ***, партер, офис 1-2, сумата в размер на 368.36 лв. представляваща разноски по настоящето дело, както и сумата в размер на 330.75 лева, представляваща разноски по ч.гр.д.№ 159/2015г. на ЦРС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.11.2015г.
9 Гражданско дело No 325/2015, II състав Развод по взаимно съгласие М.И.С.,
С.П.С.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.11.2015г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.И.С., ЕГН **********,*** и С.П.С., ЕГН **********,***, сключен на 01.12.2001 г. в гр. Ахтопол, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца: След развода упражняването на родителските права върху родените по време на брака деца Ива Стоянова С., ЕГН ********** и Симона Стоянова С., ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката М.И.С.. На бащата се определя режим на лични контакти с децата, всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09:00 ч. в събота до 17:00 ч. в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, за цял календарен месец или разпокъсано в рамките на 30 календарни дни през цялото лято, съобразно желанието на бащата С.П.С. и при условие, че майката М.И.С. не ползва през същото време законоустановен платен годишен отпуск. По отношение местоживеенето на децата- същите ще живеят при майката М.И.С., в жилище, собствено на родителите й и находящо се на адрес: гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „П. нива" № 4. Бащата С.П.С. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на децата, в размер на по 100,00 лв. /сто лева/ месечно, за всяко едно от децата, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за развод и занапред, до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. Издръжката следва да се заплаща чрез майката и законен представител на децата М.И.С., до 10-то число на месеца, за който се дължи. 2. По отношение ползването на семейното жилище: Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „П. нива" № 4, което е собствено на родителите на съпругата, ще се ползва занапред от съпругата М.И.С. и двете деца, като бащата няма претенции към ползването му. 3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: по време на брака, съпрузите не са придобили недвижимо имущество, което да е в режим на СИО. Движимите вещи придобити по време на брака, съпрузите са разделили извънсъдебно. Съпругът С.П.С. придобива в дял и става изключителен собственик на придобитото по време на брака МПС - „Лек автомобил", Марка „Фолксваген", Модел „Поло", Брой места: 4+1, Цвят „Тъмно син металик", с per. № „А 5188 ВТ", Рама № WVWZZZ6NZVY001428, Двигател № АЕЕ144311, с дата на първоначална регистрация 30.05.1997 г. Съпругата М.И.С. няма претенции към съпруга си по отношение уравняване на дяловете, касаещи предоставеното в дял на съпругът моторно превозно средство. 4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка. 4. След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име С.. 5. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА М.И.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството. ОСЪЖДА С.П.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството, сумата от 144,00 лева, държавна такса върху размера на присъдената издръжка и сумата от 10,00 лева, държавна такса върху размера на присъденото имущество. Решението е окончателно.
10 АНД No 365/2015, I състав По ЗД по пътищата С.Х.Г. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0302-000131/10.07.2015г. на Началника РУП- Царево, с което на С.Х.Г. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.315 ал.1 от Кодекса на застраховането е наложена глоба в размер на 400. 00 лева на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ..
11 АНД No 366/2015, I състав По ЗД по пътищата С.Х.Г. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0302-000137/14.07.2015г. на Началника РУП- Царево, с което на С.Х.Г. с ЕГН ********** и адрес ***, в частта, с която за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 300. 00 лева на основание чл.179 ал.3 т.4 от ЗДвП и за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП, като го ОТМЕНЯ в частта, с която за нарушение на чл.157 ал.8 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 20 лева на основание чл.185 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
12 АНД No 408/2015, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) С.Н.Н. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.11.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 58/31.07.2015 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, с което на С.Н.Н., ЕГН **********,***, в качеството му на главен архитект на община Царево за нарушение на чл. 95 ал.1, чл.93 ал.1 т.1 вр. чл.81 ал.1 т.2 от ЗООС му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 6000,00 лева на основание чл. 162 ал.1 от ЗООС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 НОХД No 580/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.П.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №580/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Т.П.Т., ЕГН ********** – роден на *** ***, постоянен адрес ***, ЖП „Кантон” № 35, български гражданин, разведен, осъждан, представляван от адв.С., съгласно което подсъдимият Т.П.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че: На 22.09.2011 год. в в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. „Опълченка” посока ул. „Перла” управлявал моторно превозно средство товарен автомобил марка „Форд” модел Транзит с Рег № М-І2443, без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 473/03.02.2011 год. на Началник сектор ПП при РДВР Бургас, влязло в сила на 09.04.2011 год., и с наказателно постановление № 2939/01.04.2011 год. на Началник група в сектор Пътно полиция при РДВР Бургас, влязло в сила на 03.09.2011 год., и с наказателно постановление № 179/04.04.2011 год. на началник РУ „Полиция” – гр. Средец, влязло в сила на 03.09.2011 год., и с наказателно постановление № 180/04.04.2011 год. на началник РУ „Полиция” – гр. Средец, влязло в сила на 03.09.2011 год., и наказателно постановление № 219/28.04.2011 год. на Началник група в Сектор Пътна полиция при РДВР Бургас, влязло в сила на 03.09.2011 год. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА Т.П.Т. на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Т.П.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №580/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Т.П.Т., ЕГН ********** – роден на *** ***, постоянен адрес ***, ЖП „Кантон” № 35, български гражданин, разведен, осъждан, представляван от адв.С., съгласно което подсъдимият Т.П.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че: На 22.09.2011 год. в в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. „Опълченка” посока ул. „Перла” управлявал моторно превозно средство товарен автомобил марка „Форд” модел Транзит с Рег № М-І2443, без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 473/03.02.2011 год. на Началник сектор ПП при РДВР Бургас, влязло в сила на 09.04.2011 год., и с наказателно постановление № 2939/01.04.2011 год. на Началник група в сектор Пътно полиция при РДВР Бургас, влязло в сила на 03.09.2011 год., и с наказателно постановление № 179/04.04.2011 год. на началник РУ „Полиция” – гр. Средец, влязло в сила на 03.09.2011 год., и с наказателно постановление № 180/04.04.2011 год. на началник РУ „Полиция” – гр. Средец, влязло в сила на 03.09.2011 год., и наказателно постановление № 219/28.04.2011 год. на Началник група в Сектор Пътна полиция при РДВР Бургас, влязло в сила на 03.09.2011 год. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА Т.П.Т. на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 4.11.2015г.
14 АНД No 611/2015, II състав Административни дела САУТ ИНВЕСТ ГРУП ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № УТ-14/ 10.09.2015 год. на кмета на Община Царево, с което на основание чл. 23, вр. чл. 15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на „Саут Инвест Груп“ ООД, ЕИК 202612699 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10000,00 лева, за нарушение на чл. 15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие.
15 АНД No 615/2015, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.11.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 65/ 28.08.2015 год. на Директора на РИОСВ- гр. Бургас, с което на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите /ЗВ/ на Община Царево е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 4000,00 лева, за нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ, в частта му досежно размера на наложената санкция, като за извършеното нарушение, НАЛАГА на Община Царево административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лева и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
16 АНД No 616/2015, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.11.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 66/ 28.08.2015 год. на Директора на РИОСВ- гр. Бургас, с което на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите /ЗВ/ на Община Царево е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 6000,00 лева, за нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗВ, в частта му досежно размера на наложената санкция, като за извършеното нарушение, НАЛАГА на Община Царево административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лева и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
17 АНД No 636/2015, II състав Административни дела В.Ж.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-84/ 03.09.2015 г. на Кмета на Община Царево, с което на основание чл. 27, т. 16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околна среда на територията на Община Царево, на В.Ж.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 27, т. 16 от същата Наредба.
18 АНД No 638/2015, II състав Административни дела СТЕФАНОВ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.11.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-000810 от 18.09.2015 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София, с което на „С.“ ЕООД, ЕИК 102234939, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1800.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на „С.“ ЕООД, ЕИК 102234939, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 НОХД No 639/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.И.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 10.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №639/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Г.И.С. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, адрес ***, български гражданин, със средно специално образование, работи като управител на детско-юношеска борса „Юги йо” гр.Варна, неженен, осъждан, представляван от адв.Димитрова, съгласно което подсъдимият Г.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 26.07.2011 г. около 06.30 ч. в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Корал”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Нисан, модел Кашкай с per. № А 9682 КН, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 13804/09/04.01.2010 г„ влязло в сила на 08.02.2011 г. на Началник Сектор ПП при ОДМВР - Бургас за управление на моторно превозно без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА Г.И.С. - ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.И.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 66.00 лева за направени разноски в хода на съдебното следствие.
Г.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №639/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Г.И.С. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, адрес ***, български гражданин, със средно специално образование, работи като управител на детско-юношеска борса „Юги йо” гр.Варна, неженен, осъждан, представляван от адв.Димитрова, съгласно което подсъдимият Г.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 26.07.2011 г. около 06.30 ч. в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. „Корал”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Нисан, модел Кашкай с per. № А 9682 КН, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 13804/09/04.01.2010 г„ влязло в сила на 08.02.2011 г. на Началник Сектор ПП при ОДМВР - Бургас за управление на моторно превозно без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА Г.И.С. - ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.И.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 66.00 лева за направени разноски в хода на съдебното следствие.
В законна сила от 10.11.2015г.
20 АНД No 641/2015, I състав Административни дела ВАСИЛЕВС ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.11.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КХ 072 от 18.08.2015г. на Директора на ОДБХ-Бургас, с което на „Василевс“ ЕООД с ЕИК 102922679 със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Тракия“ № 2, представлявано от В.С.В., за нарушение на чл.18 ал.1 от ЗХ му е наложена глоба в размер на 3000.00 лева на основание чл.43 ал.2 от ЗХ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
21 АНД No 686/2015, I състав Административни дела ЕТ "Р.-8.-А.Г." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 30.11.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-000687/29.09.2015 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област” –София, с което на ЕТ„Ралица-89- А.Г.“ с ЕИК 10224133 със седалище и адрес на управление: град Китен, ул.“Ил.Бояджиев“ № 25, представляван от А.С.Г., в качеството му на работодател, за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 3000.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 3000.00 лева на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 АНД No 687/2015, I състав Административни дела ЕТ "Р.-8.-А.Г." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 30.11.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-000778/29.09.2015 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област” –София, с което на ЕТ„Ралица-89- А.Г.“ с ЕИК 10224133 със седалище и адрес на управление: град Китен, ул.“Ил.Бояджиев“ № 25, представляван от А.С.Г., в качеството му на работодател, за нарушение на чл.61 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 3000.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 3000.00 лева на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 ЧНД No 710/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Й.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 25.11.2015г.
ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Т.Й.С., ЕГН ********** измежду наложените му наказания по споразумение по НОХД №711/2015г. на РС Сливница, Споразумение по НОХД №124/2015год. на PC – Брезник, и с присъда по НОХД №113/2014г. на РС Царево, отменена с присъда по ВНОХД №76/2015г. по описа на БОС, потвърдена с решение по КНОХД №871/2015г. на ВКС, в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, при първоначален строг режим в затвор. На осн. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 03.06.2015г., наложено му със споразумение по НОХД №124/2015г. на РС Брезник. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
Т.Й.С.
ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Т.Й.С., ЕГН ********** измежду наложените му наказания по споразумение по НОХД №711/2015г. на РС Сливница, Споразумение по НОХД №124/2015год. на PC – Брезник, и с присъда по НОХД №113/2014г. на РС Царево, отменена с присъда по ВНОХД №76/2015г. по описа на БОС, потвърдена с решение по КНОХД №871/2015г. на ВКС, в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, при първоначален строг режим в затвор. На осн. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 03.06.2015г., наложено му със споразумение по НОХД №124/2015г. на РС Брезник. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
24 АНД No 722/2015, II състав Административни дела КЕЙ-ДИ-2013 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-000824 от 18.09.2015 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София, с което на „Кей-Ди-2013“ ЕООД, ЕИК 202486040, за нарушение на чл. 152 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от КТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 АНД No 723/2015, I състав Административни дела ХОМ КЕЪР БГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 30.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-000851/ 18.09.2015 година на Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на „ХОМ КЕЪР БГ“ ЕООД с ЕИК 200450565 със седалище и адрес на управление: град София, бул.“Хр.Ботев“ № 31, ет.1, представлявано от Д.Г.Ф., в качеството му на работодател, за нарушение на чл.152 от КТ му е наложено на основание чл.414 ал.1 от КТ наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 / хиляда и петстотин/ лева.
26 АНД No 733/2015, II състав Административни дела НИКНЕВ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 18.11.2015г.
Съдът като изслуша направеното от процесуалния представител на административно-наказващия орган становище и като съобрази материалите по делото, намери, че производството по делото следва да бъде прекратено поради недопустимост на жалбата като просрочена такава. Видно от представените по делото писмени доказателства, НП е връчено на адреса на жалбоподателя съгласно Търговския регистър на служител на дружеството - жалбоподател, видно от отбелязването и подписа върху разписката, с която е връчено НП, на 26.09.2015г. Съгласно жалбата същата е изготвена на 05.10.2015г., изпратена видно от приложения по делото плик на 05.10.2015г., получена и входирана от страна на административно-наказващия орган на 07.10.2015г. При това положение жалбата се явява процесуално недопустима като подадена след изтичане на законоустановения срок за обжалване на наказателното постановление. Предвид горното съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради просрочие на жалбата. Определението подлежи на обжалване в 14-дневен срок, който за административно-наказващия орган тече от днес, а за жалбоподателя – от датата на получаване на съобщението за неговото постановяване.
27 НОХД No 766/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Ж.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №766/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия М.Ж.И. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, с адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от адв.С., съгласно което подсъдимият М.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 14.07.2011г. около 20.30 часа в гр.Китен, Бургаска обл., на КПП Автогара, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло”, с рег. № ЕВ 4614 АР в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателни постановления №№ 4339/27.09.2010 г., влязло в сила на 02.12.2010 г. на Началник РУМВР – Несебър, НП № 329/17.11.2010 г., влязло в сила на 02.12.2010 г. на Началник РУМВР – Камено и НП № 10495/19.11.2010 г., влязло в сила на 02.12.2010 г. на Началник група в сектор ПП към ОДМВР – Бургас за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА М.Ж.И., ЕГН ********** на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
М.Ж.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №766/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия М.Ж.И. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, с адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от адв.С., съгласно което подсъдимият М.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 14.07.2011г. около 20.30 часа в гр.Китен, Бургаска обл., на КПП Автогара, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло”, с рег. № ЕВ 4614 АР в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателни постановления №№ 4339/27.09.2010 г., влязло в сила на 02.12.2010 г. на Началник РУМВР – Несебър, НП № 329/17.11.2010 г., влязло в сила на 02.12.2010 г. на Началник РУМВР – Камено и НП № 10495/19.11.2010 г., влязло в сила на 02.12.2010 г. на Началник група в сектор ПП към ОДМВР – Бургас за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА М.Ж.И., ЕГН ********** на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
В законна сила от 17.11.2015г.
28 НОХД No 819/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 2.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ-190/2015 год. по описа на РУП гр. Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К.К. и обвиняемия К.К. /Kaiwan Karim/, мъж, роден на *** г. в гр. Халаб, Република Сирия, без документи за самоличност по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което обвиняемият К.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279 ал. 1 от НК, за това, че: На 20.08.2015 год. в местността „Пальоклес”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.К. /Kaiwan Karim/ на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и ГЛОБА в размер на 100.00 лева. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.59 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което обвиняемият е бил задържан под стража, считано от 20.08.2015г. ОСЪЖДА обвиняемия да заплати сумата от 15.00 лева за възнаграждение на преводача. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в досъдебното производство за преводач в размер на 60.00 лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ-190/2015 год. по описа на РУП гр. Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К.К. и обвиняемия К.К. /Kaiwan Karim/, мъж, роден на *** г. в гр. Халаб, Република Сирия, без документи за самоличност по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което обвиняемият К.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279 ал. 1 от НК, за това, че: На 20.08.2015 год. в местността „Пальоклес”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.К. /Kaiwan Karim/ на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и ГЛОБА в размер на 100.00 лева. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.59 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което обвиняемият е бил задържан под стража, считано от 20.08.2015г. ОСЪЖДА обвиняемия да заплати сумата от 15.00 лева за възнаграждение на преводача. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в досъдебното производство за преводач в размер на 60.00 лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.11.2015г.
29 НОХД No 831/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Г.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 4.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №831/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Н.Г.Г. - ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** /Г.ДАСК.Д.КАНЕВ/ №45, вх.Б, ет.2, ап.8, български гражданин, безработен, със средно образование, разведен, неосъждан, моб. тел. № 0892001174, представляван от неговия служебен защитник адв.Д.Т., съгласно което подсъдимият Н.Г.Г., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, за това, че на 02.11.2015 год. в около 03.00 часа в землището на гр. Приморско, Бургаска обл. зоната за отговорност на ГПУ Царево и по общински път по път клас ІІІ – 992, км. 24, в посока гр. Приморско – с. Ново Панчарево – гр. Бургас с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци, 21 /двадесет и едно/ лица между които 11 /единадесет/ лица Сахван Халед Илияс (Sahwan Khaled Iliyas) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак, Ваджид Кеджан Шаму (Vajid Kejan Shamoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Камешло – Сирийска Арабска Република, Рондек Хасан Халаф (Rondek Hasan Khalaf) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република, Мезгин Хасан Халаф (Mezgin Hasan Khalaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република, Пируз Хасан Халаф (Pirooz Hasan Khalaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република, Ализа Хасан Гасем (Aliza Hasan Ghasem) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република, Алина Хасан Гасем (Alina Hasan Ghasem) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република, Аликес Хасан Гасем (Alikes Hasan Ghasem) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република, Сидра Салам Адел (Sidra Salam Adel) – мъж, роден на *** год.в гр. Мусел – Ирак, Садир Салам Адел (Sadir Salam Adel) - мъж роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак, Сарас Салам Адел (Saras Salam Adel) - мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак – ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. Салам Адел Бру (Salam Adel Broo) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Фалах Хасан Хаму (Falah Hasan Hamoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; 3. Иса Еилас Брахим (Isa Eilas Brahim) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; 4. Сахван Халед Илияс (Sahwan Khaled Iliyas) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; 5. Валид Кечан Шаму (Valid Kechan Shamoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Камешло – Сирийска Арабска Република; 6. Мохамад Фавад Мохамад Юсеф (Mohammad Favad Mohammad Yoksef) – мъж, роден на *** год. в гр. Гондоз – Афганистан; 7. Шахрестан Хасан Сабри (Shahrestan Hasan Sabri) - /Ж/ родена на *** год. в гр. Камешло – Сирийска Арабска Република; 8. Ваджид кеджан шаму (vajid kejan shamoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Камешло – Сирийска Арабска Република; 9. Видад Кеджан Шаму (Vidad Kejan Shamoo) – жена, родена на *** год. в гр. Камешло – Сирийска Арабска Република; 10.Халимах Ахмад Гасем (Halimah Ahmad Gasem) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 11. Рондек Хасан Халаф (Rondek Hasan Khalaf) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 12. Мезгин Хасан Халаф (Mezgin Hasan Khalaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 13. Пируз Хасан Халаф (Pirooz Hasan Khalaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 14. Адла Али Ходая (Adla Ali Khodaya) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 15. Ализа Хасан Гасем (Aliza Hasan Ghasem) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 16. Алина Хасан Гасем (Alina Hasan Ghasem) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 17. Аликес Хасан Гасем (Alikes Hasan Ghasem) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 18. Азиза Джомхури Халаф (Azizah Jomhoori Khalaf) – жена, родена на *** год. в гр. Мусел – Ирак; 19. Сидра Салам Адел (Sidra Salam Adel) – мъж, роден на *** год.в гр. Мусел – Ирак; 20. Садир Салам Адел (Sadir Salam Adel) - мъж роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; 21. Сарас Салам Адел (Saras Salam Adel) . мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак, да пребивават в страната и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на гр.Приморско, община Приморско към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил, „Фолксваген„ модел „Шаран” с Рег. № К 3541 АР собственост на Расим Осман Осман, ЕГН ********** *** както и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Г.Г. - ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5 000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. По отношение на веществените доказателства: На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата: - 1 бр. лек автомобил марка „Фолксваген„ модел „Шаран” с Рег. № К 3541 АР собственост на Расим Осман Осман, ЕГН ********** ***, иззет и описан в Протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение” – с Определение № 356/02.11.2015 год. на РС – Царево, както и: 1.2. Удостоверение за техническа изправност на МПС за лек автомобил марка „Фолксваген„ модел „Шаран” с Рег. № К 3541 АР. 1.3. Свидетелство за регистрация на МПС част ІІ с № 003402579. 1.4. Международна карта за автомобилна застраховка за гореописания автомобил с № АА340067. 1.5. Застрахователна полица за лек автомобил марка „Фолксваген„ модел „Шаран” с Рег. № К 3541 АР с № 23115001024645, ведно с контролен талон № 47479135 и сметка № 23115001024645 -03 за платена застрахователна премия. 1.6. 1 бр. контактен ключ за горепосочения автомобил – предадени от подс. Н.Г.Г., ЕГН ********** с протокол за доброволно предаване от 02.11.2015 год., всички намиращи се на съхранение при домакина на ГПУ Царево, - предоставени доброволно на подс. Н.Г.Г., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване. На основание чл. 53 ал. 1 б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението - 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия” модел 101 с ИМЕЙ № 359539047092861 ведно със СИМ карта на Глобул - намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина. ОСЪЖДА Н.Г.Г. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
Н.Г.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №831/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Н.Г.Г. - ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** /Г.ДАСК.Д.КАНЕВ/ №45, вх.Б, ет.2, ап.8, български гражданин, безработен, със средно образование, разведен, неосъждан, моб. тел. № 0892001174, представляван от неговия служебен защитник адв.Д.Т., съгласно което подсъдимият Н.Г.Г., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, за това, че на 02.11.2015 год. в около 03.00 часа в землището на гр. Приморско, Бургаска обл. зоната за отговорност на ГПУ Царево и по общински път по път клас ІІІ – 992, км. 24, в посока гр. Приморско – с. Ново Панчарево – гр. Бургас с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци, 21 /двадесет и едно/ лица между които 11 /единадесет/ лица Сахван Халед Илияс (Sahwan Khaled Iliyas) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак, Ваджид Кеджан Шаму (Vajid Kejan Shamoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Камешло – Сирийска Арабска Република, Рондек Хасан Халаф (Rondek Hasan Khalaf) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република, Мезгин Хасан Халаф (Mezgin Hasan Khalaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република, Пируз Хасан Халаф (Pirooz Hasan Khalaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република, Ализа Хасан Гасем (Aliza Hasan Ghasem) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република, Алина Хасан Гасем (Alina Hasan Ghasem) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република, Аликес Хасан Гасем (Alikes Hasan Ghasem) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република, Сидра Салам Адел (Sidra Salam Adel) – мъж, роден на *** год.в гр. Мусел – Ирак, Садир Салам Адел (Sadir Salam Adel) - мъж роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак, Сарас Салам Адел (Saras Salam Adel) - мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак – ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. Салам Адел Бру (Salam Adel Broo) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Фалах Хасан Хаму (Falah Hasan Hamoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; 3. Иса Еилас Брахим (Isa Eilas Brahim) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; 4. Сахван Халед Илияс (Sahwan Khaled Iliyas) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; 5. Валид Кечан Шаму (Valid Kechan Shamoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Камешло – Сирийска Арабска Република; 6. Мохамад Фавад Мохамад Юсеф (Mohammad Favad Mohammad Yoksef) – мъж, роден на *** год. в гр. Гондоз – Афганистан; 7. Шахрестан Хасан Сабри (Shahrestan Hasan Sabri) - /Ж/ родена на *** год. в гр. Камешло – Сирийска Арабска Република; 8. Ваджид кеджан шаму (vajid kejan shamoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Камешло – Сирийска Арабска Република; 9. Видад Кеджан Шаму (Vidad Kejan Shamoo) – жена, родена на *** год. в гр. Камешло – Сирийска Арабска Република; 10.Халимах Ахмад Гасем (Halimah Ahmad Gasem) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 11. Рондек Хасан Халаф (Rondek Hasan Khalaf) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 12. Мезгин Хасан Халаф (Mezgin Hasan Khalaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 13. Пируз Хасан Халаф (Pirooz Hasan Khalaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 14. Адла Али Ходая (Adla Ali Khodaya) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 15. Ализа Хасан Гасем (Aliza Hasan Ghasem) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 16. Алина Хасан Гасем (Alina Hasan Ghasem) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 17. Аликес Хасан Гасем (Alikes Hasan Ghasem) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; 18. Азиза Джомхури Халаф (Azizah Jomhoori Khalaf) – жена, родена на *** год. в гр. Мусел – Ирак; 19. Сидра Салам Адел (Sidra Salam Adel) – мъж, роден на *** год.в гр. Мусел – Ирак; 20. Садир Салам Адел (Sadir Salam Adel) - мъж роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; 21. Сарас Салам Адел (Saras Salam Adel) . мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак, да пребивават в страната и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на гр.Приморско, община Приморско към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил, „Фолксваген„ модел „Шаран” с Рег. № К 3541 АР собственост на Расим Осман Осман, ЕГН ********** *** както и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Г.Г. - ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5 000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. По отношение на веществените доказателства: На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата: - 1 бр. лек автомобил марка „Фолксваген„ модел „Шаран” с Рег. № К 3541 АР собственост на Расим Осман Осман, ЕГН ********** ***, иззет и описан в Протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение” – с Определение № 356/02.11.2015 год. на РС – Царево, както и: 1.2. Удостоверение за техническа изправност на МПС за лек автомобил марка „Фолксваген„ модел „Шаран” с Рег. № К 3541 АР. 1.3. Свидетелство за регистрация на МПС част ІІ с № 003402579. 1.4. Международна карта за автомобилна застраховка за гореописания автомобил с № АА340067. 1.5. Застрахователна полица за лек автомобил марка „Фолксваген„ модел „Шаран” с Рег. № К 3541 АР с № 23115001024645, ведно с контролен талон № 47479135 и сметка № 23115001024645 -03 за платена застрахователна премия. 1.6. 1 бр. контактен ключ за горепосочения автомобил – предадени от подс. Н.Г.Г., ЕГН ********** с протокол за доброволно предаване от 02.11.2015 год., всички намиращи се на съхранение при домакина на ГПУ Царево, - предоставени доброволно на подс. Н.Г.Г., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване. На основание чл. 53 ал. 1 б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението - 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия” модел 101 с ИМЕЙ № 359539047092861 ведно със СИМ карта на Глобул - намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина. ОСЪЖДА Н.Г.Г. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.11.2015г.
30 НОХД No 832/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 4.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №832/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия И.А.А., ЕГН ********** - роден на *** ***, български гражданин, с постоянен адрес ***, настоящ адрес *** 10, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, представляван от неговия служебен защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият И.А.А., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, за това, че на 02.11.2015год. в около 03.00 часа в землището на гр. Приморско, Бургаска обл. зоната за отговорност на ГПУ Царево и по общински път по път клас ІІІ – 992, км. 24, в посока гр. Приморско – с. Ново Панчарево – гр. Бургас с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 20 /двадесет/ броя лица, между които и 8 /осем/ лица Хашем Акрам Шаму (Hashem Akram Shamoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск – Сирийска Арабска Република, Джина Хедер Халаф (Jina Kheder Khalaf) – жена, родена на *** год. в гр. Мусел – Ирак, Расан Еидо Халаф (Rasan Eido Khalaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани, Сирийска Арабска Република, Самоел Сабах Омар (Samoel Sabah Omar) – мъж, роден на *** год. в гр. Хасака, Сирийска Арабска Република, Стеван Хеири Гару (Stevan Kheiri Gharoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република, Стивард Хеири Гару (Stivard Kheiri Gharoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република, Силвия Хеири Гару (Silvia Kheiri Gharoo) – жена, родена на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република и Сорина Хеири Гару (Sorina Kheiri Gharoo) – жена, родена на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република – ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: Хеири Хасан Ахмад (Kheiri Hasan Ahmad) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Хашем Акрам Шаму (Hashem Akram Shamoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Сабах Омар Морад (Sabah Omar Morad) – мъж, роден на *** год. в гр. Хасака, Сирийска Арабска Република; Идо Ходеида Гуло (Ido Khodeida Ghoolo) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Зияд Халаф Абдол (Ziyad Khalaf Abdol) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Хасан Халаф Мелко (Hasan Khalaf Melko) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Идо Халаф Мелко (Ido Khalaf Melko) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Морад Халаф Абдо (Morad Khalaf Abdo) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Алифа Халаф Абдо (Alifa Khalaf Abdo) – жена, родена на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Джина Хедер Халаф (Jina Kheder Khalaf) – жена, родена на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Насра Елияс Махмуд (Nasrae Eliyas Mahmood) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; Расан Еидо Халаф (Rasan Eido Khalaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани, Сирийска Арабска Република; Маяса Елияс Бари (Mayasa Eliyas Barri) – жена, родена на *** год. в гр. Хасака, Сирийска Арабска Република; Самоел Сабах Омар (Samoel Sabah Omar) – мъж, роден на *** год. в гр. Хасака, Сирийска Арабска Република; Нисан Мату Гасем (Nisan Matoo Ghasem) – жена, родена на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Стеван Хеири Гару (Stevan Kheiri Gharoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Стивард Хеири Гару (Stivard Kheiri Gharoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Силвия Хеири Гару (Silvia Kheiri Gharoo) – жена, родена на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Сорина Хеири Гару (Sorina Kheiri Gharoo) – жена, родена на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Хасан Гасем Юсеф (Hasan Ghasem Yousaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак, да пребивават в страната и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на гр. Приморско, община Приморско към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Крайслер„ ,модел „Вояджър SE” с Рег. № Х 2197 КА собственост на Георги Димитров Руков, ЕГН:********** ***, както и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.А.А., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5 000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. По отношение на веществените доказателства: На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата: - 1 бр. лек автомобил марка „Крайслер” ,модел „Вояджър SE” с Рег. № Х 2197 КА собственост на Георги Димитров Руков, ЕГН:********** ***, иззет и описан в Протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение” – с Определение № 355/02.11.2015 год. на РС – Царево, както и: 1.2. Международна карта за автомобилна застраховка № 07214949 издадена за лек автомобил марка Крайслер ,модел „Вояджър SE” с Рег. № Х 2197 КА. 1.3. Застрахователна полица за лек автомобил марка Крайслер ,модел „Вояджър SE” с Рег. № Х 2197 КА с № 06114003101621, ведно с Контролен талон № 40776853, анекс № 01/07.3.2015 г. и сметка № 06114003101621 за платена застрахователна полица. 1.4 1 бр. контактен ключ за горепосочения автомобил – предадени от подс. И.А.А., ЕГН ********** с протокол за доброволно предаване от 02.11.2015 год., всички намиращи се на съхранение при домакина на ГПУ Царево - предоставени доброволно на подс. И.А.А., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване. На основание чл. 53 ал. 1 б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението - 1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг GTE 1150i” с ИМЕЙ № 354081057086433 ведно със СИМ карта на „М-тел” принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина. ОСЪЖДА И.А.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
И.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №832/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия И.А.А., ЕГН ********** - роден на *** ***, български гражданин, с постоянен адрес ***, настоящ адрес *** 10, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, представляван от неговия служебен защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият И.А.А., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, за това, че на 02.11.2015год. в около 03.00 часа в землището на гр. Приморско, Бургаска обл. зоната за отговорност на ГПУ Царево и по общински път по път клас ІІІ – 992, км. 24, в посока гр. Приморско – с. Ново Панчарево – гр. Бургас с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 20 /двадесет/ броя лица, между които и 8 /осем/ лица Хашем Акрам Шаму (Hashem Akram Shamoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск – Сирийска Арабска Република, Джина Хедер Халаф (Jina Kheder Khalaf) – жена, родена на *** год. в гр. Мусел – Ирак, Расан Еидо Халаф (Rasan Eido Khalaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани, Сирийска Арабска Република, Самоел Сабах Омар (Samoel Sabah Omar) – мъж, роден на *** год. в гр. Хасака, Сирийска Арабска Република, Стеван Хеири Гару (Stevan Kheiri Gharoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република, Стивард Хеири Гару (Stivard Kheiri Gharoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република, Силвия Хеири Гару (Silvia Kheiri Gharoo) – жена, родена на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република и Сорина Хеири Гару (Sorina Kheiri Gharoo) – жена, родена на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република – ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: Хеири Хасан Ахмад (Kheiri Hasan Ahmad) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Хашем Акрам Шаму (Hashem Akram Shamoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Сабах Омар Морад (Sabah Omar Morad) – мъж, роден на *** год. в гр. Хасака, Сирийска Арабска Република; Идо Ходеида Гуло (Ido Khodeida Ghoolo) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Зияд Халаф Абдол (Ziyad Khalaf Abdol) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Хасан Халаф Мелко (Hasan Khalaf Melko) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Идо Халаф Мелко (Ido Khalaf Melko) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Морад Халаф Абдо (Morad Khalaf Abdo) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Алифа Халаф Абдо (Alifa Khalaf Abdo) – жена, родена на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Джина Хедер Халаф (Jina Kheder Khalaf) – жена, родена на *** год. в гр. Мусел – Ирак; Насра Елияс Махмуд (Nasrae Eliyas Mahmood) – жена, родена на *** год. в гр. Кобани – Сирийска Арабска Република; Расан Еидо Халаф (Rasan Eido Khalaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Кобани, Сирийска Арабска Република; Маяса Елияс Бари (Mayasa Eliyas Barri) – жена, родена на *** год. в гр. Хасака, Сирийска Арабска Република; Самоел Сабах Омар (Samoel Sabah Omar) – мъж, роден на *** год. в гр. Хасака, Сирийска Арабска Република; Нисан Мату Гасем (Nisan Matoo Ghasem) – жена, родена на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Стеван Хеири Гару (Stevan Kheiri Gharoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Стивард Хеири Гару (Stivard Kheiri Gharoo) – мъж, роден на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Силвия Хеири Гару (Silvia Kheiri Gharoo) – жена, родена на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Сорина Хеири Гару (Sorina Kheiri Gharoo) – жена, родена на *** год. в гр. Дамаск, Сирийска Арабска Република; Хасан Гасем Юсеф (Hasan Ghasem Yousaf) – мъж, роден на *** год. в гр. Мусел – Ирак, да пребивават в страната и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на гр. Приморско, община Приморско към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Крайслер„ ,модел „Вояджър SE” с Рег. № Х 2197 КА собственост на Георги Димитров Руков, ЕГН:********** ***, както и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.А.А., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5 000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. По отношение на веществените доказателства: На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата: - 1 бр. лек автомобил марка „Крайслер” ,модел „Вояджър SE” с Рег. № Х 2197 КА собственост на Георги Димитров Руков, ЕГН:********** ***, иззет и описан в Протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение” – с Определение № 355/02.11.2015 год. на РС – Царево, както и: 1.2. Международна карта за автомобилна застраховка № 07214949 издадена за лек автомобил марка Крайслер ,модел „Вояджър SE” с Рег. № Х 2197 КА. 1.3. Застрахователна полица за лек автомобил марка Крайслер ,модел „Вояджър SE” с Рег. № Х 2197 КА с № 06114003101621, ведно с Контролен талон № 40776853, анекс № 01/07.3.2015 г. и сметка № 06114003101621 за платена застрахователна полица. 1.4 1 бр. контактен ключ за горепосочения автомобил – предадени от подс. И.А.А., ЕГН ********** с протокол за доброволно предаване от 02.11.2015 год., всички намиращи се на съхранение при домакина на ГПУ Царево - предоставени доброволно на подс. И.А.А., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване. На основание чл. 53 ал. 1 б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението - 1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг GTE 1150i” с ИМЕЙ № 354081057086433 ведно със СИМ карта на „М-тел” принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина. ОСЪЖДА И.А.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 4.11.2015г.
31 НОХД No 843/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.П.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №843/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Х.П.Н., ЕГН: ********** - роден на ***г***, притежаващ л.к. № 645632130, издадена от МВР - Стара Загора, с постоянен адрес:***,,Любен Каравелов’’ бл.24, вх.В, ет. 3, ап.70, български гражданин, неженен, със средно специално образование, безработен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемият Х.П.Н., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, а именно, че на на 02.09.31.08.2015 г. в района на местност „Пальокупата”, землището на с. Бродилово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по досъдебното производство лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с товарен автомобил „Пежо” модел „Боксер” с ДКН РВ 7311 КН собственост на фирма “Номад Кар” ЕООД, еик. № 200048716, адрес:*** група от хора - /20/ двадесет лица, от които седем лица (LANYA FAKHREDIN HUSEN /ЛАНЯ ФАХРЕДИН ХУСЕН/, LAWAND FAKHREDIN HUSEN /ЛАУАНД ФАХРЕДИН ХУСЕН/, LAUY FAKHREDIN HUSEN /ЛАОИ ФАХРЕДИН ХУСЕН/, ADIL NAJLA MUSA /АДИЛ НАЖЛА МУСА/, DJUAN NAJLA MUSA /ДЖОАН НАЖЛА МУСА/, ALI NAJLA MUSA /АЛИ НАЖЛА МУСА/, MUHAMAD NAJLA MUSA /МУХАМАД НАЖЛА МУСА/) - ненавършили шестнадесет годишна възраст: FAKHREDIN HUSEN KARIM /ФАХРЕДИН ХУСЕН КАРИМ/ - мъж, роден 01.07Л974 г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, ТАVGA OMAR AHMAD /ТАВГА ОМАР АХМАД/ - жена, родена на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийска гражданка, без документи за самоличност, LANYA FAKHREDIN HUSEN /ЛАНЯ ФАХРЕДИН ХУСЕН/ - момиче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийска гражданка, LAWAND FAKHREDIN HUSEN /ЛАУАНД ФАХРЕДИН ХУСЕН - момче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, LAUY FAKHREDIN HUSEN /ЛАОИ ФАХРЕДИН ХУСЕН /- момче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, NAJLA ALI MUSA /НАЖЛА АЛИ МУСА/ - жена, родена *** г. в Сирийска Арабска република, сирийска гражданка, без документи за самоличност, ADIL NAJLA MUSA/АДИЛ НАЖЛА МУСА/- момче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, DJUAN NAJLA MUSA /ДЖОАН НАЖЛА МУСА/ - момиче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийска гражданка, без документи за самоличност, ALI NAJLA MUSA/АЛИ НАЖЛА МУСА/- момче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, MUHAMAD NAJLA MUSA /МУХАМАД НАЖЛА МУСА/ - момче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, IDRIS RAHIM AHMAD /ИДРИС РАХИМ АХМАД/- мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, JUAN HASO OMAR /ДЖОАН ХАСО ОМАР/- мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, HA WAR MUHAMAD ALI /ХАУАР МУХАМАД АЛИ/- мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, ZIRWAN ALI ABDULA /ЗИРУАН АЛИ АБДУЛА/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, SHE VAN IBRAHIM ALI /ШЕВ AH ИБРАХИМ АЛИ/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, NAUJIN ABDALA ALI/НАУДЖИН АБДАЛА АЛИ/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, MAHMUD KHERO JABER /МАХМУД ХЕРО ДЖАБЕР/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, AYUB ABDULS AM AD /АЮБ АБДУЛСАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, SELAN ALI MUSTAFA MAULUD /СЕЛАН АЛИ МУСТАФА МАУЛУД/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, AHMAD ASUAT UBED /АХМАД АСУАТ ОБЕД/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Варвара, общ. Царево и превозването им с моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Пежо” „Боксер” с ДКН РВ 7311 КН собственост на фирма “Номад Кар” ЕООД, еик. № 200048716, адрес:*** със едноличен собственик и управител Петър Гълъбов Ставрев, ЕГН: **********, към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.П.Н., ЕГН: ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева. На осн. чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, ще бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор. На осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал..2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което обвиняемия Х.П.Н., ЕГН: ********** е бил задържан по реда на ЗМВР, НПК и с мярка за неотклонение „Задържане под стража” считано от 01.00ч. на 03.09.2015г. до влизане в сила на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита на един ден лишаване от свобода. На осн. чл.55, ал.3 от НК, няма да се налага по-лекото наказание конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Сумата от 300 евро - 6 броя банкноти със серийни номера, както следва: № S71758445146, Z82732917861, S50801388955, Р29310457456, S58329215107, S70557325747, намиращи се на съхранение в РП Царево, придобита в резултат на извършване на престъплението на основание чл. 53 ал. 2 б. „б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - Товарен автомобил марка „Пежо” „Боксер” с ДКН РВ 7311 КН собственост на фирма “Номад Кар” ЕООД, ЕИК № 200048716, адрес:*** с едноличен собственик и управител Петър Гълъбов Ставрев, ЕГН: ********** - предаден от Х.П.Н., ЕГН: ********** с протокол за доброволно предаване от 03.09.2015 год. както и Един брой мобилен апарат с надпис „SONI ERICSON” с ИМЕЙ № 35255701554041512, Един брой мобилен апарат с надпис IPHNE с ИМЕЙ № 013850002099102 са приложени като веществено доказателство по досъдебно производство № 343/2015 год. по описа на РП Царево, вх. № 1043/2015 год. по описа на РП Царево. ОСЪЖДА Х.П.Н., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 240.00 лева за разноски по делото.
Х.П.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №843/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Х.П.Н., ЕГН: ********** - роден на ***г***, притежаващ л.к. № 645632130, издадена от МВР - Стара Загора, с постоянен адрес:***,,Любен Каравелов’’ бл.24, вх.В, ет. 3, ап.70, български гражданин, неженен, със средно специално образование, безработен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемият Х.П.Н., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, а именно, че на на 02.09.31.08.2015 г. в района на местност „Пальокупата”, землището на с. Бродилово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено по досъдебното производство лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с товарен автомобил „Пежо” модел „Боксер” с ДКН РВ 7311 КН собственост на фирма “Номад Кар” ЕООД, еик. № 200048716, адрес:*** група от хора - /20/ двадесет лица, от които седем лица (LANYA FAKHREDIN HUSEN /ЛАНЯ ФАХРЕДИН ХУСЕН/, LAWAND FAKHREDIN HUSEN /ЛАУАНД ФАХРЕДИН ХУСЕН/, LAUY FAKHREDIN HUSEN /ЛАОИ ФАХРЕДИН ХУСЕН/, ADIL NAJLA MUSA /АДИЛ НАЖЛА МУСА/, DJUAN NAJLA MUSA /ДЖОАН НАЖЛА МУСА/, ALI NAJLA MUSA /АЛИ НАЖЛА МУСА/, MUHAMAD NAJLA MUSA /МУХАМАД НАЖЛА МУСА/) - ненавършили шестнадесет годишна възраст: FAKHREDIN HUSEN KARIM /ФАХРЕДИН ХУСЕН КАРИМ/ - мъж, роден 01.07Л974 г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, ТАVGA OMAR AHMAD /ТАВГА ОМАР АХМАД/ - жена, родена на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийска гражданка, без документи за самоличност, LANYA FAKHREDIN HUSEN /ЛАНЯ ФАХРЕДИН ХУСЕН/ - момиче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийска гражданка, LAWAND FAKHREDIN HUSEN /ЛАУАНД ФАХРЕДИН ХУСЕН - момче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, LAUY FAKHREDIN HUSEN /ЛАОИ ФАХРЕДИН ХУСЕН /- момче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, NAJLA ALI MUSA /НАЖЛА АЛИ МУСА/ - жена, родена *** г. в Сирийска Арабска република, сирийска гражданка, без документи за самоличност, ADIL NAJLA MUSA/АДИЛ НАЖЛА МУСА/- момче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, DJUAN NAJLA MUSA /ДЖОАН НАЖЛА МУСА/ - момиче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийска гражданка, без документи за самоличност, ALI NAJLA MUSA/АЛИ НАЖЛА МУСА/- момче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, MUHAMAD NAJLA MUSA /МУХАМАД НАЖЛА МУСА/ - момче, родено на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, IDRIS RAHIM AHMAD /ИДРИС РАХИМ АХМАД/- мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, JUAN HASO OMAR /ДЖОАН ХАСО ОМАР/- мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, HA WAR MUHAMAD ALI /ХАУАР МУХАМАД АЛИ/- мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, ZIRWAN ALI ABDULA /ЗИРУАН АЛИ АБДУЛА/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, SHE VAN IBRAHIM ALI /ШЕВ AH ИБРАХИМ АЛИ/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, NAUJIN ABDALA ALI/НАУДЖИН АБДАЛА АЛИ/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, MAHMUD KHERO JABER /МАХМУД ХЕРО ДЖАБЕР/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, AYUB ABDULS AM AD /АЮБ АБДУЛСАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, SELAN ALI MUSTAFA MAULUD /СЕЛАН АЛИ МУСТАФА МАУЛУД/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, AHMAD ASUAT UBED /АХМАД АСУАТ ОБЕД/ - мъж, роден на *** г. в Сирийска Арабска република, сирийски гражданин, без документи за самоличност, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на с. Варвара, общ. Царево и превозването им с моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Пежо” „Боксер” с ДКН РВ 7311 КН собственост на фирма “Номад Кар” ЕООД, еик. № 200048716, адрес:*** със едноличен собственик и управител Петър Гълъбов Ставрев, ЕГН: **********, към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.П.Н., ЕГН: ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева. На осн. чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, ще бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор. На осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал..2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което обвиняемия Х.П.Н., ЕГН: ********** е бил задържан по реда на ЗМВР, НПК и с мярка за неотклонение „Задържане под стража” считано от 01.00ч. на 03.09.2015г. до влизане в сила на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита на един ден лишаване от свобода. На осн. чл.55, ал.3 от НК, няма да се налага по-лекото наказание конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Сумата от 300 евро - 6 броя банкноти със серийни номера, както следва: № S71758445146, Z82732917861, S50801388955, Р29310457456, S58329215107, S70557325747, намиращи се на съхранение в РП Царево, придобита в резултат на извършване на престъплението на основание чл. 53 ал. 2 б. „б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - Товарен автомобил марка „Пежо” „Боксер” с ДКН РВ 7311 КН собственост на фирма “Номад Кар” ЕООД, ЕИК № 200048716, адрес:*** с едноличен собственик и управител Петър Гълъбов Ставрев, ЕГН: ********** - предаден от Х.П.Н., ЕГН: ********** с протокол за доброволно предаване от 03.09.2015 год. както и Един брой мобилен апарат с надпис „SONI ERICSON” с ИМЕЙ № 35255701554041512, Един брой мобилен апарат с надпис IPHNE с ИМЕЙ № 013850002099102 са приложени като веществено доказателство по досъдебно производство № 343/2015 год. по описа на РП Царево, вх. № 1043/2015 год. по описа на РП Царево. ОСЪЖДА Х.П.Н., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 240.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 10.11.2015г.
32 НОХД No 870/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 11.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №870/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М.И.Б. с ЕГН: **********, род. на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, собственик на автосервиз, със средно образование, разведен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемият М.И.Б. с ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280 ал. 2 т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, във вр. чл.20, ал.4 от НК, за това, че: На 23.08.2015 год. в землището на с. Бродилово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, Община Царево, и транспортирал от землището на гр. Ахтопол, община Царево с моторно превозно средство товарен автомобил марка „Ивеко”, модел „Дейли” с Рег. № СВ 1192 АН собственост на СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА, ЕГН ********** група хора - 31 /тридесет и едно/ лица, чужди граждани, между които и 4 /четири/ лица КАУАН МОХАМАД ГАРИБ /KAUAN MOHAMAD GARIB/, ДЖАЛАЛ ХОДЕЙДА ХАЛАФ /JALAL KHODAYDA HALAF /, НАБИЛ БАДЕРХАН ИБРАХИМ /NABIL BADRHAN IBRAHIM/ и ХАВАЛ АЛИ ИБРАХИМ /HAVAL ALI IBRAHIM/ ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. ДЖОШУА АЛИ МУХАММЕД /DJOSHUA ALI MOHAMMAD/ роден на *** год. в гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 2. САМИ САБАХ ЮНИС /SAMI SABAH YUNIS/, роден на *** год. в гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 3. ХАВАЛ АЛИ ИБРАХИМ /HAVAL ALI IBRAHIM/, роден на *** год. в гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 4. НАБИЛ БАДЕРХАН ИБРАХИМ /NABIL BADRHAN IBRAHIM/, роден на *** год. в гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 5. НОЖДАР САЛАР АБДУЛРАХМАН /NOZHDAR SALAR ABDULRAHMAR/, роден на *** год. в гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 6. АЛАНД ХАШИМ МИШАКХТИ /ALAND HASHIM MISHAXTI/, роден на *** год. в гр. Дерике, Сирийска Арабска Република. 7. МИХВАН АХМЕД РАШО /MUHVAN AHMED RASHO/, роден на *** год. в гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 8. МОХАМЕД АХМЕД ДЖАМАЛ /MOHAMAD AHMAD DJAMAL/, роден на *** год. в гр. Камишло, гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 9. ЛАЗО ХЕРИШ ХИДИР /LAZO HERISH XIDR/, роден на *** год. в гр. Камишло, гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 10. ДЕЛГАШ САЛАХ ИЛИАС /DLGASH SALAH ILYAS /, роден на *** г. в гр. Кубани, Сирийска арабска Република. 11. СЕЙФИ ХАСАН ХИДИР /SAIFI HASAN XIDR /, роден на *** г. в гр. Кубани, Сирийска арабска Република. 12. САГВАН РАШИД МАХМУД /SAGVAN RASHAD MAHMUD/, роден на ***г. в гр. Кубани, Сирийска арабска Република. 13. ДЖУТИАР ДЖАМАЛ ХЮСЕИН /JUTYAR JAMAL HYSEIN/, роден на *** г. в гр. Дереке, Сирийска арабска Република. 14. РЕВАЗ КАРИМ ДЖАБАР /REBAZ KARIM JABAR/, роден на ***г. гр. Камишло, Сирийска Арабска Република. 15. АХМЕД РАМЗИ АНУАР /AHMAD RAMZI ANAUR/, роден на *** г. в Кубани, Сирийска арабска Република. 16. САФИН ШАМСУДИН БУБО /SAFIN SHAMSUDIN BUBO/, род. на ***г. Кубани, Сирийска арабска Република. ЗАИД САЛАХ АДНАН/ ZAID SALAH ADNAN /, роден на ***г. в Кубани, Сирийска арабска Република. 17. СЕМИР ХЮСЕИН ХАСАН /SAMIR HUSEIN HASAN/, роден на *** г. в Кубани, Сирийска арабска Република. 18. АХМЕД ЮСЕИН АЛИ /AHMAD YUSEIN ALI /, роден на ***г. в Кубани, Сирийска арабска Република. 19. РХАЛИД АХМЕД АЛИ /RHALID AHMAD ALI/, роден. на ***г. Кубани, Сирийска арабска Република. 20. КАМАРАН ОМАР РАМАЗАН /KAMARAN OMAR RAMAZAN/, роден на ***г. Кубани, Сирийска арабска Република. 21. РАШИД СМЕЛ САЛАХ /RASHID SMEL SALAH/, роден на *** г. в Кубани, Сирийска арабска Република. 22. НИЗАР АХМЕД АСЛАН /NIZAR AHMED ASLAN/ род. на *** год. в Кубани, Сирийска арабска Република. 23. МОХАМАД КАМАЛ МАХМАД /MOHAMAD KAMAL MAHMUD/ роден през 1982 год. в гр.Аулел, Република Ирак. 24. МОХАМЕД ЯСЕН ХАСЕН /MOHAMMAD YSEN HASEN / роден на *** год. гр. Мосул, Република Ирак. 25. РУЖГАР АЛИ АХМАД /RUJGAR ALI AHMAD/ роден на *** год. гр. Аулел, Република Ирак. 26. АЗИЗ ХОДЕЙДА ХАЛАФ /AZIZ KHODAYDA HALAF/ роден на *** год. в гр. Синджар /Шингал/, Република Ирак. 27. ДЖАЛАЛ ХОДЕЙДА ХАЛАФ /JALAL KHODAYDA HALAF/ роден на *** год. в гр. Синджар /Шингал/, Република Ирак. 28. БАХТИАР ТАУФИК АЗИЗ /BAHTIAR TAUFIK AZIZ/ роден на *** год. в гр. Ербил, Република Ирак. 29. ДИАРИ ШЕРУАН ШАРИФ /DIARI SERUAN CHARIF/ роден на *** год. в гр.Селемание, Република Ирак. 30. КАУАН МОХАМАД ГАРИБ /KAUAN MOHAMAD GARIB/ роден на *** год. в гр.Селемание, Република Ирак. 31. БИЛАЛ МОХАМАД САИД /BILAL MOHAMAD SAID/ роден на *** год. в гр.Селемание, Република Ирак. като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от местността „Ахтото” землището на гр. Ахтопол, Бургаска обл. и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил марка „Ивеко”, модел „Дейли” с Рег. № СВ 1192 АН собственост на Светла Димитрова Стефанова, ЕГН ********** към вътрешността на страната. За посоченото престъпление чл. 280 ал. 2 т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, във вр. чл.20, ал.4 от НК, на основание чл. 280 ал. 2 т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, във вр. чл.20, ал.4 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.И.Б. с ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА, КОНФИСКАЦИЯ на лек автомобил марка „Фолксваген голф” с ДКН С 1064 ВР. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл.59 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил задържан под стража, считано от 23.08.2015г. до настоящия момент. Веществените доказателства: 1. Товарен автомобил марка „Ивеко”, модел „Дейли” с Рег. № СВ 1192 АН собственост на СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА, ЕГН **********, 2 сгъваем нож с размери от 20 см., острие – 9 см., 3 платнена чанта – бежав цвят, 4 две зарядни устройства за мобилни телефони, 5 ю ес би кабел, 5 документ (вероятно шофьорска книжка) с изписани имена SHABAZ OTHMAN ALI, 6. мобилни телефони – Ай Фон, Нокия, 2 броя Самсунг, сим карта на Теленор № 89359050100709757703, заден капак за мобилен телефон Самсунг Галакси Ес 3, батерия за телефон Нокия - иззети от товарен автомобил марка „Ивеко”, модел „Дейли” с Рег. № СВ 1192 АН собственост на Светла Димитрова Стефанова, ЕГН ********** управляван от М.И.Б. с ЕГН: **********, с протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение, одобрен с Определение № 286 от 24.08.2015 год. на РС – Царево са приложени като веществено доказателство към досъдебно производство, преписка № 1045/2015 год. по описа на РП Царево, образувано след отделяне на материали от № 4635 ЗМ - 287/2015 год. по описа на РУП – на МВР гр. Приморско, Вх. № 701/2015 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево. ОСЪЖДА М.И.Б. с ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 240.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производс
М.И.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №870/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М.И.Б. с ЕГН: **********, род. на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, собственик на автосервиз, със средно образование, разведен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемият М.И.Б. с ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280 ал. 2 т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, във вр. чл.20, ал.4 от НК, за това, че: На 23.08.2015 год. в землището на с. Бродилово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, Община Царево, и транспортирал от землището на гр. Ахтопол, община Царево с моторно превозно средство товарен автомобил марка „Ивеко”, модел „Дейли” с Рег. № СВ 1192 АН собственост на СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА, ЕГН ********** група хора - 31 /тридесет и едно/ лица, чужди граждани, между които и 4 /четири/ лица КАУАН МОХАМАД ГАРИБ /KAUAN MOHAMAD GARIB/, ДЖАЛАЛ ХОДЕЙДА ХАЛАФ /JALAL KHODAYDA HALAF /, НАБИЛ БАДЕРХАН ИБРАХИМ /NABIL BADRHAN IBRAHIM/ и ХАВАЛ АЛИ ИБРАХИМ /HAVAL ALI IBRAHIM/ ненавършили 16 годишна възраст, както следва: 1. ДЖОШУА АЛИ МУХАММЕД /DJOSHUA ALI MOHAMMAD/ роден на *** год. в гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 2. САМИ САБАХ ЮНИС /SAMI SABAH YUNIS/, роден на *** год. в гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 3. ХАВАЛ АЛИ ИБРАХИМ /HAVAL ALI IBRAHIM/, роден на *** год. в гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 4. НАБИЛ БАДЕРХАН ИБРАХИМ /NABIL BADRHAN IBRAHIM/, роден на *** год. в гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 5. НОЖДАР САЛАР АБДУЛРАХМАН /NOZHDAR SALAR ABDULRAHMAR/, роден на *** год. в гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 6. АЛАНД ХАШИМ МИШАКХТИ /ALAND HASHIM MISHAXTI/, роден на *** год. в гр. Дерике, Сирийска Арабска Република. 7. МИХВАН АХМЕД РАШО /MUHVAN AHMED RASHO/, роден на *** год. в гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 8. МОХАМЕД АХМЕД ДЖАМАЛ /MOHAMAD AHMAD DJAMAL/, роден на *** год. в гр. Камишло, гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 9. ЛАЗО ХЕРИШ ХИДИР /LAZO HERISH XIDR/, роден на *** год. в гр. Камишло, гр. Хасеке, Сирийска Арабска Република. 10. ДЕЛГАШ САЛАХ ИЛИАС /DLGASH SALAH ILYAS /, роден на *** г. в гр. Кубани, Сирийска арабска Република. 11. СЕЙФИ ХАСАН ХИДИР /SAIFI HASAN XIDR /, роден на *** г. в гр. Кубани, Сирийска арабска Република. 12. САГВАН РАШИД МАХМУД /SAGVAN RASHAD MAHMUD/, роден на ***г. в гр. Кубани, Сирийска арабска Република. 13. ДЖУТИАР ДЖАМАЛ ХЮСЕИН /JUTYAR JAMAL HYSEIN/, роден на *** г. в гр. Дереке, Сирийска арабска Република. 14. РЕВАЗ КАРИМ ДЖАБАР /REBAZ KARIM JABAR/, роден на ***г. гр. Камишло, Сирийска Арабска Република. 15. АХМЕД РАМЗИ АНУАР /AHMAD RAMZI ANAUR/, роден на *** г. в Кубани, Сирийска арабска Република. 16. САФИН ШАМСУДИН БУБО /SAFIN SHAMSUDIN BUBO/, род. на ***г. Кубани, Сирийска арабска Република. ЗАИД САЛАХ АДНАН/ ZAID SALAH ADNAN /, роден на ***г. в Кубани, Сирийска арабска Република. 17. СЕМИР ХЮСЕИН ХАСАН /SAMIR HUSEIN HASAN/, роден на *** г. в Кубани, Сирийска арабска Република. 18. АХМЕД ЮСЕИН АЛИ /AHMAD YUSEIN ALI /, роден на ***г. в Кубани, Сирийска арабска Република. 19. РХАЛИД АХМЕД АЛИ /RHALID AHMAD ALI/, роден. на ***г. Кубани, Сирийска арабска Република. 20. КАМАРАН ОМАР РАМАЗАН /KAMARAN OMAR RAMAZAN/, роден на ***г. Кубани, Сирийска арабска Република. 21. РАШИД СМЕЛ САЛАХ /RASHID SMEL SALAH/, роден на *** г. в Кубани, Сирийска арабска Република. 22. НИЗАР АХМЕД АСЛАН /NIZAR AHMED ASLAN/ род. на *** год. в Кубани, Сирийска арабска Република. 23. МОХАМАД КАМАЛ МАХМАД /MOHAMAD KAMAL MAHMUD/ роден през 1982 год. в гр.Аулел, Република Ирак. 24. МОХАМЕД ЯСЕН ХАСЕН /MOHAMMAD YSEN HASEN / роден на *** год. гр. Мосул, Република Ирак. 25. РУЖГАР АЛИ АХМАД /RUJGAR ALI AHMAD/ роден на *** год. гр. Аулел, Република Ирак. 26. АЗИЗ ХОДЕЙДА ХАЛАФ /AZIZ KHODAYDA HALAF/ роден на *** год. в гр. Синджар /Шингал/, Република Ирак. 27. ДЖАЛАЛ ХОДЕЙДА ХАЛАФ /JALAL KHODAYDA HALAF/ роден на *** год. в гр. Синджар /Шингал/, Република Ирак. 28. БАХТИАР ТАУФИК АЗИЗ /BAHTIAR TAUFIK AZIZ/ роден на *** год. в гр. Ербил, Република Ирак. 29. ДИАРИ ШЕРУАН ШАРИФ /DIARI SERUAN CHARIF/ роден на *** год. в гр.Селемание, Република Ирак. 30. КАУАН МОХАМАД ГАРИБ /KAUAN MOHAMAD GARIB/ роден на *** год. в гр.Селемание, Република Ирак. 31. БИЛАЛ МОХАМАД САИД /BILAL MOHAMAD SAID/ роден на *** год. в гр.Селемание, Република Ирак. като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от местността „Ахтото” землището на гр. Ахтопол, Бургаска обл. и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил марка „Ивеко”, модел „Дейли” с Рег. № СВ 1192 АН собственост на Светла Димитрова Стефанова, ЕГН ********** към вътрешността на страната. За посоченото престъпление чл. 280 ал. 2 т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, във вр. чл.20, ал.4 от НК, на основание чл. 280 ал. 2 т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, във вр. чл.20, ал.4 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.И.Б. с ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА, КОНФИСКАЦИЯ на лек автомобил марка „Фолксваген голф” с ДКН С 1064 ВР. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл.59 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил задържан под стража, считано от 23.08.2015г. до настоящия момент. Веществените доказателства: 1. Товарен автомобил марка „Ивеко”, модел „Дейли” с Рег. № СВ 1192 АН собственост на СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА, ЕГН **********, 2 сгъваем нож с размери от 20 см., острие – 9 см., 3 платнена чанта – бежав цвят, 4 две зарядни устройства за мобилни телефони, 5 ю ес би кабел, 5 документ (вероятно шофьорска книжка) с изписани имена SHABAZ OTHMAN ALI, 6. мобилни телефони – Ай Фон, Нокия, 2 броя Самсунг, сим карта на Теленор № 89359050100709757703, заден капак за мобилен телефон Самсунг Галакси Ес 3, батерия за телефон Нокия - иззети от товарен автомобил марка „Ивеко”, модел „Дейли” с Рег. № СВ 1192 АН собственост на Светла Димитрова Стефанова, ЕГН ********** управляван от М.И.Б. с ЕГН: **********, с протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение, одобрен с Определение № 286 от 24.08.2015 год. на РС – Царево са приложени като веществено доказателство към досъдебно производство, преписка № 1045/2015 год. по описа на РП Царево, образувано след отделяне на материали от № 4635 ЗМ - 287/2015 год. по описа на РУП – на МВР гр. Приморско, Вх. № 701/2015 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево.
В законна сила от 11.11.2015г.
33 НОХД No 885/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 18.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ - 264/2015 год. по описа на РУ – гр.Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Крумов, подсъдимия И.И.Г., ЕГН ********** - роден на *** ***, жител и живущ ***, тел. 0897/559846, български гражданин, образование – начално, професия – няма, работи като дървосекач на свободна практика, неженен, осъждан и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият И.И.Г., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 и чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: 1. На 01.11.2015 год., около 22:50 часа, в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Велека”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Фиеста”, червен на цвят, с рег. № А 7320 ВК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.56 /едно цяло, петдесет и шест/ промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 1067/02.11.2015 год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас. и за това, че: 2. На 01.11.2015 год., около 22:50 часа, в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул.“Велека”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Фиеста”, червен на цвят, с рег. № А 7320 ВК в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 14-0302-000450/26.11.2014 год., влязло в сила на 11.12.2014 год. на Началник на РУ - Царево при ОДМВР - Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото в т.1 престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.И.Г., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото в т.2 престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.И.Г., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 и ал.3 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.И.Г., ЕГН ********** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.И.Г., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
И.И.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ - 264/2015 год. по описа на РУ – гр.Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Крумов, подсъдимия И.И.Г., ЕГН ********** - роден на *** ***, жител и живущ ***, тел. 0897/559846, български гражданин, образование – начално, професия – няма, работи като дървосекач на свободна практика, неженен, осъждан и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият И.И.Г., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 и чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: 1. На 01.11.2015 год., около 22:50 часа, в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Велека”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Фиеста”, червен на цвят, с рег. № А 7320 ВК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.56 /едно цяло, петдесет и шест/ промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 1067/02.11.2015 год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас. и за това, че: 2. На 01.11.2015 год., около 22:50 часа, в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул.“Велека”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Фиеста”, червен на цвят, с рег. № А 7320 ВК в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 14-0302-000450/26.11.2014 год., влязло в сила на 11.12.2014 год. на Началник на РУ - Царево при ОДМВР - Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото в т.1 престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.И.Г., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото в т.2 престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.И.Г., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 и ал.3 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.И.Г., ЕГН ********** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.И.Г., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.11.2015г.
34 ЧНД No 895/2015, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
П.И.Й.
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 19.11.2015г.
на основание чл. 111, ал. 3 от НПК, О П Р Е Д Е Л И ПОТВЪРЖДАВА постановление на PП- Царево от 10.11.2015 год. постановено по досъдебно производство № 4635 ЗМ- 346/ 2015 г. по описа на РУ- Приморско, вх. № 945/ 2015 г. по описа на Районна прокуратура – гр. Царево, като правилно и законосъобразно. Определението е необжалваемо.
35 ЧНД No 903/2015, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
С.Г.К.
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 24.11.2015г.
на основание чл. 243, ал. 5, т. 1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И ПОТВЪРЖДАВА постановление за прекратяване на наказателно производство от 25.09.2015 год. прокурор при Районна прокуратура, гр. Царево е прекратил наказателното производство по БП № 46353-230/ 2015 год. по описа на по описа на РУ- Царево, Вх. № 861/ 2015 г. по описа на Районна прокуратура- Царево, като правилно, обосновано и законосъобразно. Определението на съда подлежи на жалба или протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.