Районен съд - Царево
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 79/2017, I състав Делба - първа фаза М.В.К.,
Р.И.Н.,
М.Н.Я.,
И.Н.В.,
М.П.К.,
В.П.Н.,
И.П.Н.
М.Е.С.,
Х.Д.С.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ДОПЪЛВА решение № 78 от 02.10.2017г., постановено по гражданско дело № 79/2017г. по описа на РС-Царево, като в диспозитива на решението след израза „520 /петстотин и двадесет/ кв.м. идеални части за ищците“ добавя израза „при квоти на собственост: 1/3 ид. част за М.В.К. и по 1/9 ид. части за Р.И.Н.; М.Н.Я.; И.Н.В.; М.П.К.; В.П.Н. и И.П.Н.“ Решението подлежи на въззивно обжалване с жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 Гражданско дело No 269/2017, III състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен БУЛ ТРАВЕЛ ТУРС ООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 24.11.2017г.
ОБЯВЯВА за ОКОНЧАТЕЛЕН Предварителен Договор, сключен на 09.01-2012г. , сключен между дружество „БУЛ ТРАВЕЛ ТУРС“ ООД , ЕИК :102692979, със седалище и адрес на управление : област Бургас, община Царево, село Лозенец , кв.“ВАКАНЦИОНЕН ОТДИХ ЛОЗЕНЕЦ ВИП ХОУМС“ офис 1, представлявано от адвокат Н.Г.Т.,*** и „Електроразпределение Юг“ЕАД, ЕИК : 115552190, със седалище и адрес на управление : гр.Пловдив ,ул.“Христо Г.Данов“ 37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов , Костадин Петров Величков , заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите или заедно от един прокурист и един член на Съвета на директорите за присъединяване на обект „ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ЗА ВАКАНЦИОНЕН ОТДИХ „, с 142 бр. бъдещи потребители, находящ се на адрес : село Лозенец, община Царево, местност „Рибарицата“, пи 44094.21.63/стар и идентификатор –УПИ 1-021016, 021017 , 021018/, както и за прехвърляне на изградените по чл. 20, ал.5 от Наредба №6 енергийни съоръжения подробно описани в чл. 3, ал.1, т.2 от договора , а именно :БКТП, Силов трансформатор ,кабелна линия 20 kv, шкаф „Кабелен вход“/ изход, Кабелни глави и съединителни муфи, кабелни разпределителни щкафове, захранващи и резервни захранващи кабели, електромерни табла и др., както следва : 1.ТРАФОПОСТ тип БКТП 1х 630 kVA, с 2 броя КРУ 20 kv/ двадесет киловат /-„кабелен вход-изход“, 1 брой КРУ 20 kv- „захранване и защита на трансформатор“ и трансформатор 630 kVA, 20/0,4 kv представляваща СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 44094.21.63.1/четири, четири, нула, девет, четири,точка, две, едно, точка, шест, три, точка, едно / по КККР на с.Лозенец, община Царево, област Бургас , одобрени със Заповед №РД-18-54/24.08-2006г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед КД-14-02-1297 от 24.09-2007г. на началника на СГКК-Бургас , с адрес на сградата :с.Лозенец, п.к.8277,Рибарицата, на един етаж, с предназначение – сграда за енергопроизводство, със застроена площ 6 кв.м./ шест квадратни метра /, ведно с правото на строеж, който трафопост е разположен в поземлен имот с кадастрален идентификатор 44094.21.63/четири, четири, нула, девет, четири,точка, две, едно, точка, шест, три/ по КККР на с.Лозенец , община Царево, област Бургас , одобрени със Заповед РД-18-54/24.08-2006г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед КД-14-02-1297/24.09-2007г. на началника на СГКК-Бургас , с адрес на поземления имот :с.Лозенец, Рибарицата, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- За друг курортно-рекреационен обект, номер по предходен план: парцел 1, с площ на имота 5385 кв.м. /пет хиляди триста осемдесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи на имота със следните идентификатори :44094.22.35; 44094.21.21; 44094.21.19; 44094.21.64; 2.ЕЛЕКТРОПРОВОД /кабелен , подземен/, средно напрежение, с характеристики NA2XS(F)2Y 3(1x95 кв.мм) RM16-2 броя, с дължина на трасето от 250 м./двеста и петдесет метра / , от които 50 м попадат в поземлен имот 44094.21.63, подробно описан по-горе, с начална точка кабелни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ електропровод средно напрежение между ТП с диспечерско наименование „Меча дупка „ и ТП с диспечерско наименование „Клара „ и крайна такава- гореописания трафопост. 3.ЕЛЕКТРОПРОВОД кабелен, ниско напрежение , тип NAY2Y 4 x 185кв.мм, с обща дължина от 173 м./сто седемдесет и три метра /. 4.ЕЛЕКТРОПРОВОД кабелен, ниско напрежение , тип NAY2Y 4х95 кв.мм, с обща дължина от 124 м./ сто двадесет и четири метра /; 5.ЕЛЕКТРОПРОВОД кабелен, ниско напрежение , тип NAY2Y 4х35 кв.мм, с обща дължина от 77 м./ седемдесет и седем метра /, Които електропроводи ниско напрежение са положени по общо и самостоятелно трасе с обща дължина от 245 м/двеста четиридесет и пет метра / в поземлен имот 44094.21.63, подробно описан по-горе, което трасе е определено съгласно одобрени от Община Царево, Дирекция „Устройство на територията“ проект и трасировъчен план ; 6.КРШ/кабелен разпределителен шкаф/ тип ШКД 5 – 3 броя; 7.ЕЛЕКТТРОМЕРНИ табла :ТЕПОм А-А-1Т +10МЧ/бл.А,, вх.“А“/, ТЕПОм А-Б- 2Т + 30МЧ/бл.А вх.“Б“/; ТЕПОм А-Общ.-1ТТ+ 4МЧ/бл.А обществени /, ТЕПОм Б-В -1Т+ 19МЧ/бл.Б, вх.“В“/, ТЕПОм В-Г- 1Т+ 19МЧ /бл.В, вх.“Г“/, ТЕПОм В- Д- 3Т + 20 МЧ/ бл. В вх.“Д“/, ТЕПОм Г-Е- 2Т+ 29 МЧ/ бл. Г вх.“Е“ /; 8.ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ НА ХОРА И ТЕХНИКА през поземлен имот с кадастрален идентификатор 44094.21.63 / четири, четири, нула, девет , четири, точка, две едно, точка, шест , три / по КККР на с.Лозенец, община Царево, област Бургас , одобрени със Заповед РД- 18-54/ 24.08-2006г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед КД-14-02-1297/24.09-2007г. на началника на СГКК-Бургас , с адрес на поземления имот : с.Лозенец, Рибарицата, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване –За друг курортно-рекреационен обект, номер по предходен план: парцел 1, с площ на имота 5385 кв.м./пет хиляди триста осемдесет и пет квадратни метра /, при граници и съседи имоти със следните идентификатори: 44094.22.35; 44094.21.21; 44094.21.19 ; 44094.21.64 за обслужване на трансформаторния пост, който ще се изгради по силата на този договор; 9. ПРАВО на прокарване на подземни електропроводи средно и ниско напрежение по одобрен проект през територията на описания го-горе недвижим имот ; 10.ОГРАНИЧАВАНЕ в ползването на описания поземлен имот , в частта му, прилежаща към енергийните обекти, изградени в изпълнение на Договора за присъединяване, Като сервитутната зона е определена съгласно Наредба №6 от 09.06-2004г.за сервитутите на енергийните обекти и възлиза на : - 22 /двадесет и два / квадратни метра около трансформаторния пост, - 105/сто и пет / квадратни метра около електропровода средно напрежение и - 515 / петстотин и петнадесет / квадратни метра около електропроводите ниско напрежение при данъчна оценка на имота 4 742,70 лв., с правно основание чл. 19, ал.3 от ЗЗД, вр. чл.20, ал.7 от Наредба №6 от 09.06-2004г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи / отм./,вр.чл.362 и сл.ГПК. Осъжда „БУЛ ТРАВЕЛ ТУРС“ ООД , ЕИК :102692979, със седалище и адрес на управление : област Бургас, община Царево, село Лозенец , кв.“ВАКАНЦИОНЕН ОТДИХ ЛОЗЕНЕЦ ВИП ХОУМС“ офис 1, представлявано от адвокат Н.Г.Т.,*** да заплати местен данък на Община Царево в размер на 142,70лв./сто четиридесет и два лева и 70 стотинки /, както и да заплати държавна такса за вписване -отбелязване на решението , в размер на 10 ,00 лева/десет лева/. НАЛАГА възбрана ВЪРХУ Описания по-горе имот до изплащане на следващите се разноски по прехвърлянето, на основание чл.364, ал.1 ГПК. ПРЕДОСТАВЯ на „БУЛ ТРАВЕЛ ТУРС“ ООД , ЕИК :102692979, със седалище и адрес на управление : област Бургас, община Царево, село Лозенец , кв.“ВАКАНЦИОНЕН ОТДИХ ЛОЗЕНЕЦ ВИП ХОУМС“ офис 1, представлявано от адвокат Н.Г.Т., двуседмичен срок от влизането в сила на настоящото решение, за отбелязване на настоящото решение. Препис от решението да не се издава докато „БУЛ ТРАВЕЛ ТУРС“ ООД , ЕИК :102692979, със седалище и адрес на управление : област Бургас, община Царево, село Лозенец , кв.“ВАКАНЦИОНЕН ОТДИХ ЛОЗЕНЕЦ ВИП ХОУМС“ офис 1 не представи доказателства, че са заплатени разноските по прехвърлянето и данъците и други публични задължения към Държавата и към общините по седалището, на основание чл. 364, ал.2 ГПК.
3 Гражданско дело No 287/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД П.М.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 27.11.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че длъжникът П.М.Х., ЕГН ********** *** ДЪЛЖИ на “ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление гр.София, район “Витоша”, ж.к. „Малинова долина”, ул. “Рачо Петров-Казанджията” № 4-6, представлявано от Райна Иванова Миткова-Тодорова – управител, чрез пълномощник-адвокат Н.С.К., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 9000 лева/девет хиляди лева / – главница по Договор за потребителски кредит от 07.12-2007г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на Заявлението по чл. 410 ГПК в съда -28.03-2017г. до окончателното изплащане на сумата, с правно основание чл. чл. 422 от ГПК, вр. чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 124, ал.1 ГПК. ОСЪЖДА П.М.Х., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА „ЕОС МАТРИКС „ ООД Код по БУЛСТАТ : 131001375 ,България, гр.София, район Витоша , ж.к. Малинова Долина ,ул.”Рачо Петков –Казанджията „ № 4-6 , представлявано от Райна Иванова Миткова- Тодорова –Управител , чрез пълномощник-адвокат Н.С.К., ЕГН **********, с адрес *** направените по делото съдебни разноски за платена държавна такса в размер на 192,72 лв./ сто деветдесет и два лева и 72 стотинки/ по частно гр.дело № 173/2017г. по описа на ЦРС за подаване на заявление по чл. 410 ГПК. ОСЪЖДА П.М.Х., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА „ЕОС МАТРИКС „ ООД Код по БУЛСТАТ : 131001375 ,България, гр.София, район Витоша , ж.к. Малинова Долина ,ул.”Рачо Петков –Казанджията „ № 4-6 , представлявано от Райна Иванова Миткова- Тодорова –Управител , чрез пълномощник-адвокат Н.С.К., ЕГН **********, с адрес *** направените по делото съдебни разноски за платена държавна такса по настоящото гр.дело №287/2017г. на РС-Царево в размер на 167,28 лв./ сто шестдесет и седем лева и 28 стотинки/- за завеждане на иска.
4 Гражданско дело No 293/2017, III състав Искове за трудово възнаграждение Д.Д.Г. ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ КИТЕН ЕАД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 14.11.2017г.
ОСЪЖДА “ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ КИТЕН” ЕАД с ЕИК 102662555, със седалище и адрес на управление: гр. Китен, община Приморско, Бургаска област, ул.“Атлиман“ №38, представлявано от П.Д.Д., ДА ЗАПЛАТИ на Д.Д.Г. с ЕГН ********** ***, сумите както следва: 1/ Сумата в размер на 610.50 лв., представляваща обезщетение по чл.221 ал.1 от КТ; 2/ Сумата в размер общо на 1657.07 лв., представляваща обезщетение по чл.224 ал.1 от КТ и 3/ Сумата в размер на 20 225.15 лева, представляваща брутното трудово възнаграждение за периода от 07.05.2014г. до 10.03.2017г., като от нея следва да бъдат приспаднати дължимите вноски за ДОО и за лични осигурителни вноски /за ЗО и ДОО/, мораторна лихва в размер на 2547.96 лв. за периода от 01.07.2014г. до 26.06.2017г. и законна лихва от датата на предявяването на иска -26.06.2017г. до окончателното изплащане на задължението. ОСЪЖДА “ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ КИТЕН” ЕАД с ЕИК 102662555, със седалище и адрес на управление: гр. Китен, община Приморско, Бургаска област, ул.“Атлиман“ №38, представлявано от П.Д.Д., ДА ЗАПЛАТИ на Д.Д.Г. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 1200лв. – заплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА “ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ КИТЕН” ЕАД с ЕИК 102662555, със седалище и адрес на управление: гр. Китен, община Приморско, Бургаска област, ул.“Атлиман“ №38, представлявано от П.Д.Д., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Царево в сумата в размер на 1001.63 лв., представляваща държавна такса върху присъдената сума, сумата в размер на 150лв., представляваща разноски за възнаграждение за вещо лице, както и сумата от 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист, на основание чл.78 ал.6 от ГПК.
5 Гражданско дело No 328/2017, III състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Р.Д. М.П.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва: 1. Прекратява сключения на 27.05.2006 г. с Акт № 2 от 27.05.2006 г в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас между Д.Р.Д., ЕГН ********** и М.П.Д., ЕГН: ********** граждански брак като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. 2. Предоставя упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете Ростислав Д.Д., ЕГН ********** на майката М.П.Д., ЕГН: **********. 3. ОСЪЖДА бащата Д.Р.Д., ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на малолетния си син Ростислав Д.Д., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка М.П.Д., ЕГН ********** в размер на 250,00 лв./двеста и петдесет лева / до 10 –то число на текущия месец, считано от 01.07.2017 г. /първи юли две хиляди и седемнадесета година/, до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване. 4. Определя следния режим на лични отношения между бащата Д.Р.Д., ЕГН ********** и детето Ростислав Д.Д., ЕГН **********: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с право на преспиване, както и 30 дни, еднократно или разпокъсано, през летния сезон, когато майката не ползва платен годишен отпуск. 5. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Ахтопол, ул. “Ропотамо „№ 7 се предоставено на майката М.П.Д., ЕГН: ********** и детето Ростислав Д.Д., ЕГН **********. 6. След прекратяване на брака съпругата М.П.Д., ЕГН: ********** ще продължи да носи фамилното име Д.. 7. Страните нямат придобити по време на брака си недвижими имоти и движими вещи. 8. Съпрузите не си дължат издръжка един на друг. 9. М.П.Д., ЕГН: ********** се отказва от претенцията си за издръжка за минало време. 10. Разноските остават за всяка от страните така, както са направени. ОСЪЖДА Д.Р.Д., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Царево държавна такса в размер на 180 лв /сто и осемдесет лева/ върху размера на договорената издръжка. Решението не подлежи на обжалване. Същото беше прочетено в присъствието на страните в съдебно заседание.
В законна сила на 9.11.2017г.
6 Гражданско дело No 340/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.Ц.В. А.М.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.11.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Ц.В., ЕГН: ********** и А.М.К., ЕГН: **********, че А.М.К., ЕГН: **********, дължи на М.Ц.В., ЕГН: **********, следните суми: сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща сумарно потребената ел. енергия във връзка с ползването на наетия имот съгласно договореното за м. януари 2016 г. - 245 лева /по ф-ра № 1147562308/29.02.2016г./ и за м. февруари 2016 г. - 125 лева /по ф-ра № 1149158906/31.03.2016 г./, лихви за забава, както следва: за периода 20.03.2016 г. до 15.06.2017 г. - в размер на 30.89 лв. изчислена върху сумата от 245 лв.; за периода 20.04.2016г. до 15.06.2017г. - в размер на 14.68 лв., изчислена върху сумата от 125 лв.; за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК № 173/ 19.06.2017 год. по ч.гр.д. № 276/ 2017 год. по описа на ЦРС, ведно със законна лихва върху главницата от 370,00 лв. от подаването на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда /16.06.2017г./ до окончателното изплащане на задължението ОСЪЖДА А.М.К., ЕГН: **********, да заплати на М.Ц.В., ЕГН: **********, сумата от 325,00 лв. за разноски по настоящото производство, както и сумата от 325,00 лева, за разноски по заповедното производство.
В законна сила на 7.11.2017г.
7 Гражданско дело No 396/2017, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение И.А.А. А.И.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 21.11.2017г.
ИЗМЕНЯ размера на издръжка присъдена с решение № 5 от 12.02-2010г. постановено по гражданско дело № 133 по описа за 2009г. на РС-Царево и ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН ********** *** да заплаща издръжка на малолетното си дете И.А.А., роден на 13.12-2008г. , ЕГН ********** в размер по 120,00 лв. / сто и двадесет лева / месечно, начиная от 05.09-2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване , ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска , чрез неговата майка и законна представителка М.Д.Г., ЕГН ********** *** ,с правно основание чл. 150 от СК , вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 310 и сл. ГПК . Допуска предварително изпълнение на решението в тази му част, на основаниечл. 242 , ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН ********** *** да заплати на РС-Царево държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 57,60 лв./петдесет и седем лева и 60 стотинки /, а на ищцата М.Д.Г., ЕГН ********** *** да заплати направените по делото разноски в размер на 300,00 лв./ триста лева /, представляващи възнаграждение за адвокат.
8 Гражданско дело No 429/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.М.Г.,
С.Н.Г.
  Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.11.2017г.
на основание чл.247 от ГПК, съдът Р Е Ш И: ДОПУСКА поправка на Решение № 81 от 06.10.2017г., постановено по гражданско дело № 429/2017г. по описа на РС-Царево, като навсякъде в решението вместо „С.Н.Г. с ЕГН **********“ следва да се чете: „С.Н.Г. с ЕГН **********“ Решението подлежи на въззивно обжалване с жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
9 Гражданско дело No 441/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Я.Т.,
М.Л.Т.
  Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 6.11.2017г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА граждански брак, сключен на 30.09-2012г. с Акт № 0111 в гр.Балчик,община Балчик, област Добрич МЕЖДУ К.Я.Т., ЕГН ********** ***, и М.Л.Т., ЕГН ********** ***, живущ ***,поради постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за развод, с правно основание чл. 50 от СК Семеен кодекс, вр. чл. 330 ГПК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите К.Я.Т., ЕГН ********** и М.Л.Т., ЕГН ********** Споразумение от 29.09-2017г. и Допълнение към Споразумение от 26.10-2017г., с което уреждат родителски права , издръжка и режим за свиждане, личните отношения с детето , както следва : 1.Молителите заявяват, че родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Самуил Мартинов Т., ЕГН ********** се предоставят на майката К.Я.Т., ЕГН ********** КАТО НА БАЩАТА М.Л.Т., ЕГН **********, СЕ определя следния режим на лични отношения с детето:да го взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа в събота до 12,00 часа в неделя, когато го връща, както и веднъж годишно през лятото за един месец, който период да не съвпада с годишния платен отпуск на майката. 2.Молителите заявяват, че БАЩАТА М.Л.Т., ЕГН ********** се задължава да плаща месечна издръжка на детето си Самуил Мартинов Т. ЕГН ********** в размер на 300,00 лв./ триста лева / чрез майката К.Я.Т., ЕГН ********** до 25-то число на месеца, считано от постановяване на решението за развод до навършване на пълнолетие на детето или до завършване на висшето образование. 3.Молителите заявяват, че НЯМАТ семейното жилище, нямат придобит от тях по време на брака недвижим имот , нямат лек автомобил. 4.Молителите заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки. 5.Молителите заявяват, че движимите вещи са поделили доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер. 6.Молителите заявяват, че след прекратяването на брака съпругата К.Я.Т., ЕГН ********** ще носи брачното си фамилно име „Т. „ и в бъдеще ще се именува К.Я.Т.. 7.Молителите уговорили, че разноските по настоящото дело се заплащат от молителите по-равно. 8.Молителите по настоящото Споразумение се съгласяват банковите сметки, разкрити по време на брака да останат в полза на този, на чието име са разкрити и средствата по тях да останат в собственост на този , на чието име са разкрити и декларират, че занапред няма да имат каквито и да било взаимни претенции към притежаваните от всеки един от съпрузите банкови сметки. 9.Молителите споразумели, че при условие, че някой от тях е получил заем или какъвто и да е кредит , или преди прекратяване на брака е поел каквото и да било задължение от и към трето лице, то след прекратяване на брака, същите задължения следва да се погасяват еднолично и самостоятелно от този, който ги е поел. 10.Семейното жилище, находящо се в гр.Бургас,ул.“Трайко Китанчев“№ 47, ет.5, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на майката К.Я.Т., ЕГН ********** с детето Самуил Мартинов Т. ЕГН **********. Молителите уговорили , че със споразумението всички имуществени и неимуществени отношения и в бъдеще няма да имат каквито и да е претенции един към друг. ОСЪЖДА К.Я.Т., ЕГН ********** *** да заплати на РС-Царево държавна такса за развод в размер на 15,00 лв./ петнадесет лева /. ОСЪЖДА М.Л.Т., ЕГН ********** ***, живущ *** да заплати на Царевски районен съд държавна такса върху присъдената издръжка в размер на в размер на 216,00 лв./ двеста и шестнадесет лева/. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 330, ал.5 ГПК.
В законна сила на 6.11.2017г.
10 Гражданско дело No 487/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.Г.,
Г.К.Г.
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.11.2017г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.В.Г., с ЕГН ********** и Г.К.Г., с ЕГН **********, сключен на 19.11.19994 г. в гр. Нова Загора, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак от 19.11.1994 год. на дл. лице при Община Нова Загора, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца: 1.1. След развода, упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете Калоян Г.Г., с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката- Д.В.Г., с ЕГН **********. 1.2. На бащата Г.К.Г., с ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с детето: всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09:00ч. в събота до 17:00ч. в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, за цял календарен месец или разпокъсано в рамките на 30 календарни дни през цялото лято, съобразно желанието на бащата Г.К.Г. и при условие, че майката Д.В.Г. не ползва през същото време законоустановен платен годишен отпуск. 1.3. По отношение местоживеенето на детето- местоживеене на детето ще продължи и занапред да живее при майката Д.В.Г.- в жилище, собствено на съпрузите и находящо се на адрес: с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, на ул. „Резвая" № 20. 1.4. Бащата Г.К.Г. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето си Калоян Г.Г., с ЕГН **********, в размер на 120,00 лв. месечно, считано от датата на подаване на молбата за развод по взаимно съгласие и до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като издръжката следва да се заплаща чрез майката и законен представител на детето до 10-то число на месеца, за който се дължи. 2. По отношение ползването на семейното жилище: Ползването на семейното жилище, находящо се в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, на ул. „Резвая" № 20, ще се ползва занапред от съпругата Д.В.Г. и детето, като бащата няма претенции към ползването му. 3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: 3.1. По време на брака, съпрузите не са придобили недвижимо имущество, което да е в режим на СИО. 3.2. Движимите вещи придобити по време на брака, съпрузите са разделили извънсъдебно. 3.3. Съпрузите се съгласяват банковите сметки, разкрити по време на брака да останат в полза на този, на чието име са разкрити и средствата по тях да останат в собственост на този, на чието име са разкрити и декларират, че занапред няма да имат каквито и да било взаимни претенции към притежаваните от всеки един от съпрузите банкови сметки. 4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка. 5. След прекратяване на брака, съпругата Д.В.Г. ще възстанови предбрачното си фамилно име „ДИМИТРОВА". 6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА Д.В.Г., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството. ОСЪЖДА Г.К.Г., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството, сумата от 86,40 лева, държавна такса върху размера на присъдената издръжка.
В законна сила на 7.11.2017г.
11 НОХД No 344/2017, IV състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.С.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Присъда от 2.11.2017г.
ПРИЗНАВА Х.С.С., ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, с висше образование бакалавър, управител на „Мирон 2010”ЕООД, гр. Сливен, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 24.07.2015 год. в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, в търговски обект – магазин, намираща се на ул. “Странджа” № 20, като собственик на “Мирон 2010”ЕООД, с ЕИК 201042029, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/ и Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявано от Велизар Драгомиров Соколов, в качеството му на управител на “АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София, упълномощен с пълномощно от 07.02.2007 год. от Габриеле Дириан и Роланд Лесих, с преупълномощен пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 20.11.2015 год. и LACOSTE S.A., FR/Лакост/, представлявана от адвокатско дружество “Павлов и Ко”, упълномощено с пълномощно от 22.08.2013 год. от Хосе Луис Дюран с пълномощник М.Ю.Л., използвал в търговската дейност / по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - "използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 8 бр. мъжки фланелки марка Lacoste на стойност 732.00 лева; 2 бр. мъжки фланелки марка Lacoste на стойност 208.00 лева; 2 бр. чанти марка Lacoste с размери 37/15/19 см. на стойност 164.00 лева; 1 бр. чанта марка Lacoste с размери 37/9/28 см. на стойност 74.00 лева; 2 бр. чанти марка Adidas с размери 37/12/28 см. на стойност 160.00 лева; 5 бр. чанти марка Adidas с размери 17/7/20 см.. на стойност 192.50 лева; 1 бр. чанта марка Adidas с размери 17/7/20 см. на стойност 41.00 лева; 6 бр. шорти марка Adidas на стойност 255.00 лева; 13 бр. шорти марка Adidas на стойност 702.00 лева; 9 бр. шапки марка Adidas на стойност 369.00 лева; 32 чифта чорапи марка Adidas на стойност 368.00 лева и 25 бр. чифта чорапи марка Adidas на стойност 375.00 лева, всичко на обща стойност 3640.50 лева - престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на осн. чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК, съдът НЕ НАЛАГА на подс. Х.С.С., ЕГН ********** по-лекото наказание ГЛОБА, което законът предвижда в чл. 172б, ал. 1 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода.
Х.С.С.
ПРИЗНАВА Х.С.С., ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, с висше образование бакалавър, управител на „Мирон 2010”ЕООД, гр. Сливен, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 24.07.2015 год. в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, в търговски обект – магазин, намираща се на ул. “Странджа” № 20, като собственик на “Мирон 2010”ЕООД, с ЕИК 201042029, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/ и Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявано от Велизар Драгомиров Соколов, в качеството му на управител на “АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София, упълномощен с пълномощно от 07.02.2007 год. от Габриеле Дириан и Роланд Лесих, с преупълномощен пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 20.11.2015 год. и LACOSTE S.A., FR/Лакост/, представлявана от адвокатско дружество “Павлов и Ко”, упълномощено с пълномощно от 22.08.2013 год. от Хосе Луис Дюран с пълномощник М.Ю.Л., използвал в търговската дейност / по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - "използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 8 бр. мъжки фланелки марка Lacoste на стойност 732.00 лева; 2 бр. мъжки фланелки марка Lacoste на стойност 208.00 лева; 2 бр. чанти марка Lacoste с размери 37/15/19 см. на стойност 164.00 лева; 1 бр. чанта марка Lacoste с размери 37/9/28 см. на стойност 74.00 лева; 2 бр. чанти марка Adidas с размери 37/12/28 см. на стойност 160.00 лева; 5 бр. чанти марка Adidas с размери 17/7/20 см.. на стойност 192.50 лева; 1 бр. чанта марка Adidas с размери 17/7/20 см. на стойност 41.00 лева; 6 бр. шорти марка Adidas на стойност 255.00 лева; 13 бр. шорти марка Adidas на стойност 702.00 лева; 9 бр. шапки марка Adidas на стойност 369.00 лева; 32 чифта чорапи марка Adidas на стойност 368.00 лева и 25 бр. чифта чорапи марка Adidas на стойност 375.00 лева, всичко на обща стойност 3640.50 лева - престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на осн. чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК, съдът НЕ НАЛАГА на подс. Х.С.С., ЕГН ********** по-лекото наказание ГЛОБА, което законът предвижда в чл. 172б, ал. 1 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода.
Мотиви от 13.11.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
12 ЧНД No 364/2017, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Н.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 1.11.2017г.
При това положение за съда се налага извода, че деянията - предмет на разглеждане по НОХД № 257/16г. по описа на РС-Поморие, НОХД № 5700/16г. на РС-Бургас, НОХД № 1386/16г. на Районен съд Бургас, НОХД №504/16г. по описа на РС-Айтос и по НОХД №1654/16г. на РС-Царево, са извършени преди да е бил постановен и влязъл в сила краен съдебен акт за останалите, предвид което и на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК на осъдения С.Н.М. следва да бъде определено едно общо наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от осем месеца, което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален „строг” режим. По отношение на останалите наказания на осъденото лице не следва да бъде определяно общо наказание. Предвид горното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК определя едно общо наказание на осъдения С.Н.М., ЕГН ********** измежду наложените му наказания по НОХД № 257/16г. по описа на РС-Поморие, НОХД № 5700/16г. на РС-Бургас, НОХД № 1386/16г. на Районен съд Бургас, НОХД №504/16г. по описа на РС-Айтос и по НОХД №1654/16г. на РС-Царево, в размер на по-тежкото от тях, а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от осем МЕСЕЦА. На осн. чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА размера на наложеното наказание лишаване от свобода от осем на девет месеца. На осн. чл.59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода, съгласно приложената справка.
С.Н.М.
При това положение за съда се налага извода, че деянията - предмет на разглеждане по НОХД № 257/16г. по описа на РС-Поморие, НОХД № 5700/16г. на РС-Бургас, НОХД № 1386/16г. на Районен съд Бургас, НОХД №504/16г. по описа на РС-Айтос и по НОХД №1654/16г. на РС-Царево, са извършени преди да е бил постановен и влязъл в сила краен съдебен акт за останалите, предвид което и на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК на осъдения С.Н.М. следва да бъде определено едно общо наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от осем месеца, което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален „строг” режим. По отношение на останалите наказания на осъденото лице не следва да бъде определяно общо наказание. Предвид горното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК определя едно общо наказание на осъдения С.Н.М., ЕГН ********** измежду наложените му наказания по НОХД № 257/16г. по описа на РС-Поморие, НОХД № 5700/16г. на РС-Бургас, НОХД № 1386/16г. на Районен съд Бургас, НОХД №504/16г. по описа на РС-Айтос и по НОХД №1654/16г. на РС-Царево, в размер на по-тежкото от тях, а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от осем МЕСЕЦА. На осн. чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА размера на наложеното наказание лишаване от свобода от осем на девет месеца. На осн. чл.59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода, съгласно приложената справка.
В законна сила на 17.11.2017г.
13 АНД No 381/2017, II състав РДГ П.А.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 1.11.2017г.
Съдът намери искането за основателно, предвид обстоятелството, че срещу жалбоподателя е образувано и внесено за разглеждане пред Софийски градски съд НОХД №3594/2017г. Предвид горното, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №381/2017г. по описа на РС – Царево. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок, считано от днес пред Бургаски административен съд.
В законна сила на 9.11.2017г.
14 АНД No 382/2017, II състав РДГ И.С.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 1.11.2017г.
Съдът намери искането за основателно, предвид обстоятелството, че срещу жалбоподателя е образувано и внесено за разглеждане пред Софийски градски съд НОХД №3594/2017г. Предвид горното, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №382/2017г. по описа на РС – Царево. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок, считано от днес пред Бургаски административен съд.
В законна сила на 9.11.2017г.
15 АНД No 450/2017, II състав ИАРА Е.Я.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-36/ 02.06.2017 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” Бургас, с което за нарушение на чл. 18г, ал. 3 и ал. 4 от Закона за рибарство и аквакултурите на Е.Я.К. с ЕГН ********** е наложено на основание чл. 58а, ал. 1 от ЗРА административно наказание глоба в размер на от по 500,00 лева, за всяко от констатираните нарушения, на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА в полза на държавата е отнета 40,00 кг. риба от вида „сафрид“. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
16 НОХД No 456/2017, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Т.Н.,
И.К.К.,
Б.Т.И.
Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Присъда от 17.11.2017г.
Н.Т.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Т.Н. – ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2016 г., в землището на с. Фазаново, обл. Бургас, и по черен път от с. Фазаново, общ. Царево, в посока гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, в съучастие с И.К.К. – извършител, действайки като помагачи: обв. Б.И. – следейки дали и по кое време ще преминат полицейски патрули, а обв. Н.Н. – транспортирайки лекия автомобил марка „Ауди”, модел „Ку 7”, с рег. № СВ 5767 ВТ, с който са били превозени чуждите граждани от гр. София до гр. Ахтопол, с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно са подпомогнали група чужденци – 11 (единадесет) лица, между които и 2 (две) лица – Фенак Омармаджид (Fenak Omarmajid), роден *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, и Сауд Х. (Saud Khalo), роден *** г., в гр. Мусул, Ислямска Република Ирак, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: Мармаджид Махмуд (Marmadjid Mahmood), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Ширин Хамахан Али (Shirin Hamakhan Ali), родена на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Фенак Омармаджид (Fenak Omarmajid), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; М. Омармаджид (Mohamad Omarmajid), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Халем Омармаджид (Harem Omarmajid), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; А.Х. (Askar Khalo), роден на *** г., в гр. Мусул, Ислямска Република Ирак, без документи за самоличност; Наздар Хаджи Али (Nazdar Haji Ali), родена на *** г., в гр. Мусул, Ислямска Република Ирак, иракска гражданка, без документи за самоличност; Сауд Х. (Saud Khalo), роден *** г., в гр. Мусул Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Ф.Д.Д. (Fahad Jalal Jasem), роден на *** г., в гр. Мусул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Ж.М.О. (Zhilwan Mohammad Omar), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; и С.Д.С. (Sangar Jalal Saleh), роден на *** г., в гр. Тус, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност, да преминат и да пребивават на територията на Република България в нарушение на чл. 19, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България: „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава – редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15.03.2001 г., като деянието е било извършено, чрез използването на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди” модел „Ку 7” с рег. № СВ 6757 ВК, собственост на М.Г.С. ***, и деянието е било извършено по отношение на повече от едно лице – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. 1-во, т. 4 и т. 5, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1 от НК., поради което и на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. 1-во, т. 4 и т. 5, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1 от НК. вр. чл.54, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 3 000.00 /три хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
И.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.К. – ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно специално образование, работи като продавач консултант, неженен, осъждан, живущ *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2016 г., в землището на с. Фазаново, обл. Бургас, и по черен път от с. Фазаново, общ. Царево, в посока гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, в съучастие с Б.Т.И. и Н.Т.Н., в качеството им на помагачи, действайки като извършител, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно е подпомогнал група чужденци – 11 (единадесет) лица, между които и 2 (две) лица – Фенак Омармаджид (Fenak Omarmajid), роден *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, и Сауд Х. (Saud Khalo), роден *** г., в гр. Мусул, Ислямска Република Ирак, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: Мармаджид Махмуд (Marmadjid Mahmood), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Ширин Хамахан Али (Shirin Hamakhan Ali), родена на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Фенак Омармаджид (Fenak Omarmajid), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; М. Омармаджид (Mohamad Omarmajid), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Халем Омармаджид (Harem Omarmajid), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; А.Х. (Askar Khalo), роден на *** г., в гр. Мусул, Ислямска Република Ирак, без документи за самоличност; Наздар Хаджи Али (Nazdar Haji Ali), родена на *** г., в гр. Мусул, Ислямска Република Ирак, иракска гражданка, без документи за самоличност; Сауд Х. (Saud Khalo), роден *** г., в гр. Мусул Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Ф.Д.Д. (Fahad Jalal Jasem), роден на *** г., в гр. Мусул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Ж.М.О. (Zhilwan Mohammad Omar), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; и С.Д.С. (Sangar Jalal Saleh), роден на *** г., в гр. Тус, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност, да преминат и да пребивават на територията на Република България в нарушение на чл. 19, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България: „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава – редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15.03.2001 г., като деянието е било извършено, чрез използването на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди” модел „Ку 7”, с рег. № СВ 6757 ВК, собственост на М.Г.С. ***, и деянието е било извършено по отношение на повече от едно лице – чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. 1-во, т. 4 и т. 5, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. 1-во, т. 4 и т. 5, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 3 000.00 /три хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието лишаване от свобода за срок от една година, наложено на И.К.К. – ЕГН **********, с Присъда по НОХД№9796/2012г. по описа на РС - София за престъпление извършено на 27.01.2012г. по чл.234, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, което наказание е било отложено с изпитателен срок от три години на осн. чл.66, ал.1 от НК, влязла в сила на 24.01.2014г. На осн. чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим.
Б.Т.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Т.И. – ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно специално образование, работи като шофьор, разведен, неосъждан, живущ *** ЗА ВИНОВЕН в това, на 16.08.2016 г., в землището на с. Фазаново, обл. Бургас, и по черен път от с. Фазаново, общ. Царево, в посока гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, в съучастие с И.К.К. – извършител, действайки като помагачи: обв. Б.И. – следейки дали и по кое време ще преминат полицейски патрули, а обв. Н.Н. – транспортирайки лекия автомобил марка „Ауди”, модел „Ку 7”, с рег. № СВ 5767 ВТ, с който са били превозени чуждите граждани от гр. София до гр. Ахтопол, с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно са подпомогнали група чужденци – 11 (единадесет) лица, между които и 2 (две) лица – Фенак Омармаджид (Fenak Omarmajid), роден *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, и Сауд Х. (Saud Khalo), роден *** г., в гр. Мусул, Ислямска Република Ирак, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: Мармаджид Махмуд (Marmadjid Mahmood), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Ширин Хамахан Али (Shirin Hamakhan Ali), родена на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Фенак Омармаджид (Fenak Omarmajid), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; М. Омармаджид (Mohamad Omarmajid), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Халем Омармаджид (Harem Omarmajid), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; А.Х. (Askar Khalo), роден на *** г., в гр. Мусул, Ислямска Република Ирак, без документи за самоличност; Наздар Хаджи Али (Nazdar Haji Ali), родена на *** г., в гр. Мусул, Ислямска Република Ирак, иракска гражданка, без документи за самоличност; Сауд Х. (Saud Khalo), роден *** г., в гр. Мусул Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Ф.Д.Д. (Fahad Jalal Jasem), роден на *** г., в гр. Мусул, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; Ж.М.О. (Zhilwan Mohammad Omar), роден на *** г., в гр. Каркук, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност; и С.Д.С. (Sangar Jalal Saleh), роден на *** г., в гр. Тус, Ислямска Република Ирак, иракски гражданин, без документи за самоличност, да преминат и да пребивават на територията на Република България в нарушение на чл. 19, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България: „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава – редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15.03.2001 г., като деянието е било извършено, чрез използването на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди” модел „Ку 7” с рег. № СВ 6757 ВК, собственост на М.Г.С. ***, и деянието е било извършено по отношение на повече от едно лице – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. 1-во, т. 4 и т. 5, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1 от НК., поради което и на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. 1-во, т. 4 и т. 5, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1 от НК. вр. чл.54, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 3 000.00 /три хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 27.11.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
17 АНД No 483/2017, I състав ДИТ ПРИЗМА-МП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.11.2017г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18-000465/30.10.2014година на Директора на Д“ИТ“–Бургас, с което на „ПРИЗМА-МП“ ООД с ЕИК 102222730 със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул.“Трети март“ № 80а, в качеството му на работодател за нарушение на чл.403а ал.1 от КТ, му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ, като НАМАЛЯ размера на „имуществената санкция“ от 300 лева на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 АНД No 520/2017, II състав РИОСВ ЕТ П.С.К.- Х.С. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.11.2017г.
Водим от горното и на основание чл.85, ал.3 от Закона за защитените територии и чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ОТМЕНЯ наказателно постановление № 130 от 12.12.2016 г. на инж. Тонка Динкова Атанасова- Директор на РИОСВ- Бургас, с което на ЕТ „Парти сервиз Крис-Х.С.” на основание чл. 83, ал. 1, т. 1, предложение първо и второ от Закона за защитените територии, е наложено административно наказание ”имуществена санкция„ в размер на 10 000,00 лв. за нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закона за защитените територии и Заповед № 318 от 07.05.1992 г. на МОС. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд- Бургас, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
19 АНД No 589/2017, II състав КАТ М.И.М. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.11.2017г.
Мотивиран от горните съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0302-000166 от 04.07.2017 год. на Началника на РУ- Царево, с което на основание чл. 183, ал. 4, т. 7 от ЗДвП, на М.И.М., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 лв. за нарушение на чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП и на основание Наредба I-2539 на МВР му се отнемат 6 контролни точки. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
20 АНД No 629/2017, II състав КАТ К.Д.Д. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.11.2017г.
Мотивиран от горните съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 17-4635-000092 от 11.05.2017 год. на Началник РУП- Приморско, с което на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на К.Д.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10,00 лева, за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и на основание Наредба N І-2539 на МВР му се отнемат общо 12 контролни точки. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
21 АНД No 704/2017, II състав РИОСВ ТЙВА ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.11.2017г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 72/ 18.07.2017 год. на Директора на РИОСВ- гр. Бургас, с което на основание чл. 83, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии на „Тива Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК 202336820 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5000,00 лева, за извършено нарушение на чл. 11, вр. пар. 7 от ПЗР на ЗЗТ, в частта му досежно размера на наложената санкция, като за извършеното нарушение, НАЛАГА на „Тива Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК 202336820 административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на ст
22 АНД No 763/2017, II състав ДИТ ПАНДА 01 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.11.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001489 от 04.08.2017 г. на Изпълнителен Директор на ИА „Главна инспекция по труда“, с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда, на „Панда 01“ ЕООД, ЕИК 202849495 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева, за нарушение на чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, В ЧАСТТА МУ досежно размера на имуществената санкция, като за допуснатото нарушение на чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда, НАЛАГА на „Панда 01“ ЕООД, ЕИК 202849495 “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2017г.
23 АНД No 764/2017, II състав ДИТ ПАНДА 01 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.11.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001490 от 04.08.2017 г. на Изпълнителен Директор на ИА „Главна инспекция по труда“, с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда, на „Панда 01“ ЕООД, ЕИК 202849495 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева, за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, в ЧАСТТА МУ досежно размера на имуществената санкция, като за допуснатото нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, на основание чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда, НАЛАГА на „Панда 01“ ЕООД, ЕИК 202849495 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2017г.
24 АНД No 773/2017, II състав НАП АЛДЕКС ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1679/ 03.08.2017 г. на зам. директора на ТД на НАП, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на „Алдекс“ ООД, ЕИК 123609627, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
25 АНД No 774/2017, II състав НАП КАЛИЯ ИС ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1461/ 04.07.2017 г. на зам. директора на ТД на НАП, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на „Калия Ис“ ЕООД, ЕИК 201971418 е наложена имуществена санкция в размер на 4000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
26 АНД No 787/2017, IV състав НАП МЕЛ-ИВ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 10.11.2017г.
Мотивиран от горното , съдът, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №1938 от 23.08-2017г. на К.П.П.–Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на„МЕЛ-ИВ”ООД, ЕИК :204630564,със седалище и адрес на управление : гр.Варна,ул.”Граф Воронцов”№19, представлявано от И.Б.Г., ЕГН **********, М.Н.Н., ЕГН ********** за нарушение на чл. 25, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 1000,00 лв./хиляда лева /, на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
27 АНД No 842/2017, I състав НАП РАНГ - МИТ - ДАРМОНСКИ С-ИЕ СД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.11.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1649/31.07.2017 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „РАНГ-МИТ-ДАРМОНСКИ С-ИЕ“ СД с ЕИК 825252586 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Дунав“ 8 ет.3 ап.11, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 т.1 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв. /четири хиляди лева/ на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
28 АНД No 844/2017, I състав НАП КОКОС-2 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1818/16.08.2017 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр.Бургас, с което НА „КОКОС 2“ ООД с ЕИК 204647204 със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Шейново“ № 3, офис 215, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 т.1 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. /петстотин лева/ на основание чл.185 ал.2 изречение последно вр.чл.185 ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
29 АНД No 845/2017, I състав НАП ТОТЮ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1808/10.08.2017 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „ТОТЮ“ ООД с ЕИК 126529030 със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, Източна индустриална зона, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 т.1 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
30 АНД No 846/2017, I състав НАП АВЕДАНИ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.11.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1680/03.08.2017 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „АВЕДАНИ“ ЕООД с ЕИК 201907248 със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул.“Текстилец“ 44 вх.Г ет.1 ап.1, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 т.1 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
31 АНД No 847/2017, I състав НАП СКОРПИД 2 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1804/10.08.2017 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „СКОРПИД 2“ ЕООД с ЕИК 204594933 със седалище и адрес на управление: с.Горно Сахране, , ул.“Тунджа“ № 5, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 т.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 АНД No 848/2017, I състав НАП ХРИКОЛ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1607/31.07.2017 год. на Директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „Хрикол“ ЕООД с ЕИК 202976382 със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, жк Златен рог бл.31 вх.В ап.33, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 т.1 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 АНД No 858/2017, I състав ДИТ РАДОСТ И ПИЕР ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.11.2017г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-000394/14.08.2017година на Директора на Д“ИТ“– Софийска област, с което на „Радост и Пиер“ ООД с ЕИК 201013472 със седалище и адрес на управление: град Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 28а, представлявано от Р.К., в качеството му на работодател за нарушение на чл.172 вр.чл.173ал.1 от КТ вр.чл.22 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 лева на основание чл.414 ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
34 АНД No 861/2017, I състав Общини М.Р.И. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.11.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-106/15.08.2017г. на Кмета на Община Царево, с което на М.Р.И. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.27 ал.9 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, му е наложена глоба в размер на 150 лева на основание чл.47 ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, като НАМАЛЯ размера на глобата от 150 лева на 30 лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
35 АНД No 864/2017, I състав НАП КИРЯКОВ ФРУКТ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.11.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1605/03.08.2017 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „К. фрукт“ ЕООД с ЕИК 204510230 със седалище и адрес на управление: с.Синеморец, общ.Царево, ул.“Каланджа“ № 4, за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС вр.чл.25 ал.1 т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лв. на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1000 лева на 500 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 АНД No 867/2017, I състав НАП ЖУЛИ ХОЛИДЕЙ 2016 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1898/21.08.2017 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „Жули Холидей 2016“ ЕООД с ЕИК 203850397 със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.“В.Левски“ бл.38 вх.А ет.6 ап.41, за нарушение на чл.118, ал.4 от ЗДДС вр.чл.42 ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.185 ал.2 изречение последно вр.чл.185, ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
37 АНД No 868/2017, I състав НАП ЖУЛИ ХОЛИДЕЙ 2016 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1900/21.08.2017 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „Жули Холидей 2016“ ЕООД с ЕИК 203850397 със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.“В.Левски“ бл.38 вх.А ет.6 ап.41, за нарушение на чл.118, ал.4 от ЗДДС вр.чл.42 ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.185 ал.2 изречение последно вр.чл.185, ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
38 АНД No 869/2017, I състав НАП ЖУЛИ ХОЛИДЕЙ 2016 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1899/21.08.2017 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „Жули Холидей 2016“ ЕООД с ЕИК 203850397 със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.“В.Левски“ бл.38 вх.А ет.6 ап.41, за нарушение на чл.118, ал.4 от ЗДДС вр.чл.42 ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.185 ал.2 изречение последно вр.чл.185, ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 АНД No 870/2017, I състав НАП ЗОРИГЕ 77 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1817/16.08.2017 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „Зориге 77“ ЕООД с ЕИК 200334799 със седалище и адрес на управление: гр.София, жк Лозенец, бул.Хр.Смирненски №60 ет.5 ап.44, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 т.1 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
40 АНД No 874/2017, IV състав КАТ Н.С.М. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 15.11.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0302-000275 от 15.08-2017г. на Красимир Петков Киров-Началник РУП към ОМВР Бургас , РУ Царево, с което на жалбоподателката Н.С.М., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***-партер, офис №2 чрез адвокат С.К., тел.0889 434311 за нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание на основание чл. 174, ал.3 , пр.1 от ЗДвП – „Глоба „ в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева /. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
41 АНД No 876/2017, IV състав ДИТ КАЗИНО ЛАРЖ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 21.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №23-001735 от 30.08-2017г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ , със седалище гр.София, към Главна Дирекция „Инспектиране на труда „ , с което на “Казино Ларж“ ЕООД, ЕИК: 202480016,със седалище и адрес на управление :гр.Самоков, ул.“Проф.Васил Захариев „ №1, ет.4, ап.8, представлявано от Р.М. –управител ,за нарушение по чл.78, ал.2 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване/Дв.бр.88/99г. и във връзка с чл. 381 от Наредба 16-116 от 08.02-2008г. за техническа експлоатация и обзавеждане /Дв. Бр. 26/08г./е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / на основание чл. 416, ал.5 от КТ във връзка с чл. 413, ал.2 от КТ. Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
42 АНД No 878/2017, IV състав ДИТ КАЗИНО ЛАРЖ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 21.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №23-001841 от 30.08-2017г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ , със седалище гр.София, към Главна Дирекция „Инспектиране на труда „ , с което на “Казино Ларж“ ЕООД, ЕИК: 202480016,със седалище и адрес на управление :гр.Самоков, ул.“Проф.Васил Захариев „ №1, ет.4, ап.8, представлявано от Р.М. –управител ,за нарушение по чл. 14, ал.1 от Наредба №РД- 07—3 от 18.07-2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места/Обн.Дв.бр.63 от 01.08-2014г./е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / на основание чл. 416, ал.5 от КТ във връзка с чл. 413, ал.2 от КТ. Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
43 АНД No 882/2017, IV състав КАТ И.Г.И. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 2.11.2017г.
Мотивиран от горното , съдът , на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17-4635-000167 от 26.07-2017г. на Калин Г. Стоянов –Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Приморско, упълномощен със Заповед № 8121з-746/01.06-2017г., с което на за нарушение по чл. 5, ал.3,т.1 от ЗДвП на жалбоподателя И.Г.И. , ЕГН ********** с адрес: *** на основание чл. 174,ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание –„глоба” в размер на 500,00 лв./ петстотин лева / и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
44 АНД No 885/2017, IV състав НАП АГИДА 85 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1813 от 16.08-2017г. на Кирил Петров Пологов – зам .директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582/23 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП ,с което на „Агида 85”ЕООД , със седалище и адрес на управление : гр.Царево,област Бургас, ул.”Дълга поляна „ №32, представлявано от управител Й.К.Б. , ЕГН ********** за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4, т.1 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС, изречение последно от ЗДДС, във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
45 АНД No 886/2017, IV състав НАП ЕТ Е.0.-Ц.А. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1927 от 22.08-2017г., издадено от Кирил Петров Пологов– заместник-директор на ТД на НАП,упълномощен със Заповед №ЗЦУ-1582 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на ЕТ„ Ели 07-Ц.А.”, ИН от НДР: Булстат : 204658485, със седалище и адрес на управление : гр.Ахтопол , ул.”Яна „№ 29, представляван от Ц. И.А., ЕГН ********** за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание–„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./ три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция „ на ЕТ„ Ели 07-Ц.А.”, ИН от НДР: Булстат : 204658485, със седалище и адрес на управление : гр.Ахтопол , ул.”Яна „№ 29, представляван от Ц. И.А., ЕГН ********** за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС, КАТО ГО НАМАЛЯВА от 3000,00 лв./ три хиляди лева / на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.2, изр. 2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
46 АНД No 889/2017, IV състав ДИТ ИВАНКО ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 14.11.2017г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №23-000395 от 14.08-2017г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ , със седалище гр.София, към Главна Дирекция „Инспектиране на труда „ , с което на „Иванко „ООД, ЕИК :130990648, със седалище и адрес на управление : гр.Царево, 8260, ул.“Христо Ботев“№ 10, представлявано от И.Е.Ки Г.Д.К.-управители и начин на представляване:заедно и поотделно, с което за нарушение по чл. 9а /Дв.бр.67 от 2009г. от Наредба за работното време, почивките и отпуските /Обн.Дв.бр.6 от 23 януари 1987г./ във връзка с чл. 402, ал.1, т.2 от Кодекса на труда е наложено административно наказание - „имуществена санкция“ в размер на 3000,00 лв./ три хиляди лева / на основание чл. 416, ал.5 от КТ във връзка с чл. 414, ал.1 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл.414, ал.1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „Иванко „ООД, ЕИК :130990648, със седалище и адрес на управление : гр.Царево, 8260, ул.“Христо Ботев“№ 10, представлявано от И.Е.Ки Г.Д.К.-управители административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин лева/ лв. и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
47 АНД No 890/2017, IV състав ДИТ ИВАНКО ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 15.11.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №23-000396 от 14.08-2017г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ , със седалище гр.София, към Главна Дирекция „Инспектиране на труда „ , с което на на „Иванко „ООД, ЕИК :130990648, със седалище и адрес на управление : гр.Царево, 8260, ул.“Христо Ботев“№ 10, представлявано от И.Е.К.и Г.Д.К.-управители и начин на представляване:заедно и поотделно за нарушение по чл.46, ал.1 и чл. 200, ал.1,т.1 от Наредба №7 от 23 септември 1999г.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване/Обн.Дв.бр.88 от 8 октомври 1999г./ във връзка с чл. 178, ал.1 от Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии/Обн. Дв. Бр.90 от 13 октомври 2004г./ е наложено административно наказание - „имуществена санкция“ в размер на 3000,00 лв./ три хиляди лева / на основание чл. 416, ал.5 от КТ във връзка с чл. 413, ал.2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл.413, ал.2 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „Иванко „ООД, ЕИК :130990648, със седалище и адрес на управление: гр.Царево, 8260, ул.“Христо Ботев“№ 10, представлявано от И.Е.К.и Г.Д.К.-управители и начин на представляване:заедно и поотделно административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин лева/ лв. Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
48 АНД No 891/2017, IV състав ДИТ БЛЯС СИЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 21.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №23-000397 от 14.08-2017г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ , със седалище гр.София, към Главна Дирекция „Инспектиране на труда „ , с което на „Бляк Сий Интернешънъл „ООД, ЕИК :204209572, със седалище и адрес на управление : гр.Царево,ул.“Рибарска „№5 , представлявано от С.Н.Г., ЕГН **********- управител на дружеството за нарушение по чл.46, ал.1 от Наредба №7 от 23 септември 1999г.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване/Обн.Дв.бр.88 от 8 октомври 1999г./ във връзка с чл. 177 и чл. 194 от Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии/Обн. Дв. Бр.90 от 13 октомври 2004г./ е наложено административно наказание - „имуществена санкция“ в размер на 2000,00 лв./две хиляди лева / на основание чл. 416, ал.5 от КТ във връзка с чл. 413, ал.2 от КТ. Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
49 АНД No 893/2017, IV състав НАП РОНДО БГ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 15.11.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №1827 от 16.08-2017г. на Кирил Петров Пологов –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас, упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582/23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „Рондо-БГ“ ЕООД, Булстат : 201335092, със седалище и адрес на управление:гр.Казанлък,ул.“Цар Калоян „ №13, представлявано от Б.Г.Г. , ЕГН ********** за нарушение по чл.25,ал.1 от Наредба № Н-18/13.12-2006г. на МФ, във вр. с чл. 118, ал.1 от ЗДДС, е наложено административно наказание - „имуществена санкция“ в размер на 1000,00 лв./хиляда лева / на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
50 АНД No 902/2017, IV състав КАТ Я.В.Т. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 15.11.2017г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0302-000294 от 24.08-2017г. на К.П.К.-Началник РУП към ОМВР Бургас , РУ Царево,упълномощен със Заповед №8121з-952/20.07-2017г., с което на жалбоподателя Я. В.Т. , ЕГН ********** *** за нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП е наложено административно наказание на основание чл. 179, ал.3 , т.4 от ЗДвП – „Глоба „ в размер на 300,00 лв./триста лева /. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
51 НОХД No 903/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.А.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 903/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Д., подсъдимия Х.А.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, със средно образование, с настоящ адрес ***, тел.0882514312 и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият Х.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1, предл.1-во от НК, затова че на 03.08.2017 год., около 23:00 часа, в с. Варвара, община Царево, област Бургас, ул. "Дарданели", без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и ал.2, чл. 30 и чл.31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП) и чл.1 и сл. От Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: Обект №1 – КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1.213 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 9.50 % на стойност 7.28 лева и Обект № 2 – 3,4-МЕТИЛЕНДИОКСИMETАМФЕТАМИН (MDMA) с нетно тегло 0.544 грама със съдържание на основно вещество MDMA 13,40 % на стойност 13.60 лева, всичко на обща стойност 20.88 лева, като 1 гр. КОНОП / КАНАБИС, МАРИХУАНА / е на стойност 6.00 лева, а 1 гр. METАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева, определено съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1, предл.1-во от НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1, предл.1-во от НК, на основание чл. 354а, ал. 3, т.1, предл.1-во от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.Д. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. Х.А.Д. с ЕГН ********** наказанието ГЛОБА, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода
Х.А.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 903/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Д., подсъдимия Х.А.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, със средно образование, с настоящ адрес ***, тел.0882514312 и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият Х.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1, предл.1-во от НК, затова че на 03.08.2017 год., около 23:00 часа, в с. Варвара, община Царево, област Бургас, ул. "Дарданели", без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и ал.2, чл. 30 и чл.31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП) и чл.1 и сл. От Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: Обект №1 – КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1.213 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 9.50 % на стойност 7.28 лева и Обект № 2 – 3,4-МЕТИЛЕНДИОКСИMETАМФЕТАМИН (MDMA) с нетно тегло 0.544 грама със съдържание на основно вещество MDMA 13,40 % на стойност 13.60 лева, всичко на обща стойност 20.88 лева, като 1 гр. КОНОП / КАНАБИС, МАРИХУАНА / е на стойност 6.00 лева, а 1 гр. METАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева, определено съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1, предл.1-во от НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1, предл.1-во от НК, на основание чл. 354а, ал. 3, т.1, предл.1-во от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.Д. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. Х.А.Д. с ЕГН ********** наказанието ГЛОБА, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода
В законна сила на 2.11.2017г.
52 АНД No 930/2017, IV състав Общини Р.М.Т. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 29.11.2017г.
Мотивиран от горното,на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН,съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ОА – 108 от 15.08-2017г. на инж.Георги И. ***, с което на Р.М.Т., ЕГН ********** ***, чрез адвокат Д.С., вписан в САК, със съдебен адрес *** за нарушение на чл.14,ал.6 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 100,00 лв./ сто лева /, на основание чл.47, ал.1 от същата Наредба. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
53 АНД No 934/2017, IV състав КАТ А.Д.Ч. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 22.11.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №15-0302-000183 от 07.08-2015г. на Красимир Петков Киров-Началник РУП към ОМВР Бургас , РУ Царево,упълномощен със Заповед №8121з-748/24.06-2015г., с което на жалбоподателя А.Д.Ч., ЕГН ********** *** за нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание на основание чл. 175, ал.1 , т.1, пр.1 от ЗДвП – „Глоба „ в размер на 50,00 лв./петдесет лева/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един / месец. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
54 ЧНД No 939/2017, IV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.П.Т. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 16.11.2017г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на осъдения В.П.Т. с ЕГН **********, род. на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работи като строителен работник, измежду наказанията му, наложени с присъди по НОХД № 10716/2016 г. и по НОХД № 17632/2017г. и двете по описа на СРС, както и с присъда по НОХД № 901/2017г. по описа на РС- Царево в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което наказание на осн. чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяната част до момента от наказанието пробация, наложено му по НОХД № №10716/2016 по описа на СРС.
В.П.Т.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на осъдения В.П.Т. с ЕГН **********, род. на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работи като строителен работник, измежду наказанията му, наложени с присъди по НОХД № 10716/2016 г. и по НОХД № 17632/2017г. и двете по описа на СРС, както и с присъда по НОХД № 901/2017г. по описа на РС- Царево в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което наказание на осн. чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяната част до момента от наказанието пробация, наложено му по НОХД № №10716/2016 по описа на СРС.
55 АНД No 940/2017, IV състав КАТ Б.Т.К. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 20.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0302-000277 от 15.08-2017г. на Красимир Петков Киров-Началник РУП към ОМВР Бургас , РУ Царево,упълномощен със Заповед №8121з-952/20.07-2017г., с което на жалбоподателката Б.Т.К.,ЕГН ********** ***, със съдебен адрес за призоваване чрез пълномощника си :гр.Елхово,ул.“Търговска“№7адвокат П.К.М. ***, за нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание на основание чл. 174,ал.3 от ЗДвП – „Глоба „ в размер на 2000,00 лв./две хиляди лева / и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
56 АНД No 943/2017, IV състав ДИТ ХОМ КЕЪР ХОТЕЛС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 23.11.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно Постановление №09-001762 от 28.09-2017г. на инж.Р.М.М.-Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда „София, с което на дружеството„Хом Кеър Хотелс”ООД , ЕИК : 203980775 с адрес: гр.София, бул.”Христо Ботев „№ 31, ет.1, представлявано от П.С.С.-управител за нарушение на чл. 63, ал.2 от Кодекса на труда е наложено административно наказание-„имуществена санкция“ на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда в размер на 2000,00 лв. /две хиляди лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
57 АНД No 944/2017, IV състав ДИТ ХОМ КЕЪР ХОТЕЛС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно Постановление №09-001761 от 28.09-2017г. на инж.Р. М.М.-Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда „София, с което на дружеството„Хом Кеър Хотелс”ООД , ЕИК: 203980775 с адрес: гр.София, бул.”Христо Ботев „№ 31, ет.1, представлявано от П.С.С.-управител за нарушение на чл. 63, ал.2 от Кодекса на труда е наложено административно наказание-„имуществена санкция“ на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда в размер на 2000,00 лв. /две хиляди лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
58 АНД No 945/2017, IV състав ДИТ ХОМ КЕЪР ХОТЕЛС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 23.11.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно Постановление №09-001648 от 28.09-2017г. на инж.Р.М.М-Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда „София, с което на дружеството„Хом Кеър Хотелс”ООД , ЕИК : 203980775 с адрес: гр.София, бул.”Христо Ботев „№ 31, ет.1, представлявано от П.С.С.-управител за нарушение на чл. 63, ал.2 от Кодекса на труда е наложено административно наказание-„имуществена санкция“ на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда в размер на 2000,00 лв. /две хиляди лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
59 НОХД No 1002/2017, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Р.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 10.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №354/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимият И.Р.С. - ЕГН **********, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, с постоянен и настоящ адрес *** и защитника му адв.Г.К., съгласно което подсъдимият И.Р.С. се признава за виновен, за това, че за времето от 05.11.2010 г. до 19:30 часа на 07.11.2010 г. в гр.Приморско, област Бургас, ул.“Трети март“ №29, хотел „Зунарита“, от ресторант, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот – бравите на 2бр. входни врати, отнел чужди движими вещи – 1бр. мултимедийна система марка „View sonic PJ 506 P” ведно с дистанционно управление на стойност 568.29 лева, 1бр. разклонител на стойност 8,80 лева и 1бр. кръгла дървена поставка на стойност 12,50 лева, всичко на обща стойност 589.59 лева от владението на И. Иванов, собственост на „Екоарт инженеринг“ ЕООД, гр. Бургас, представлявано от И. Иванов без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл. 196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“Б“ от Наказателния кодекс/НК. За посоченото престъпление по чл. 196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“Б“ от НК, на основание чл. 196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“Б“ от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият И.Р.С., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 57 ал.1, т.2, б.”б” от ЗИНЗС така наложеното наказание „лишаване от свобода“ в размер на 7 /седем/ месеца да се изтърпи при първоначален строг режим.
И.Р.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №354/2017 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимият И.Р.С. - ЕГН **********, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, с постоянен и настоящ адрес *** и защитника му адв.Г.К., съгласно което подсъдимият И.Р.С. се признава за виновен, за това, че за времето от 05.11.2010 г. до 19:30 часа на 07.11.2010 г. в гр.Приморско, област Бургас, ул.“Трети март“ №29, хотел „Зунарита“, от ресторант, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот – бравите на 2бр. входни врати, отнел чужди движими вещи – 1бр. мултимедийна система марка „View sonic PJ 506 P” ведно с дистанционно управление на стойност 568.29 лева, 1бр. разклонител на стойност 8,80 лева и 1бр. кръгла дървена поставка на стойност 12,50 лева, всичко на обща стойност 589.59 лева от владението на И. Иванов, собственост на „Екоарт инженеринг“ ЕООД, гр. Бургас, представлявано от И. Иванов без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл. 196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“Б“ от Наказателния кодекс/НК. За посоченото престъпление по чл. 196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“Б“ от НК, на основание чл. 196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“Б“ от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият И.Р.С., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 57 ал.1, т.2, б.”б” от ЗИНЗС така наложеното наказание „лишаване от свобода“ в размер на 7 /седем/ месеца да се изтърпи при първоначален строг режим.
В законна сила на 10.11.2017г.
60 НОХД No 1005/2017, I състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.З.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №89/2017 год. по описа на РУ–Царево, преписка вх. № 358/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Х.З.М. с ЕГН **********,***;, българин, български гражданин, образование - основно, неосъждан, безработен, неженен и служебният му защитник - адв. М.Б., съгласно което обвиняемият Х.З.М. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 194, ал.1, във вр. чл.26, ал.1, от НК, за това че в периода от 22.06.2017г. до неустановена дата през месец август 2017г. в гр.Царево, обл.Бургас и с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургас в условията на продължавано престъпление- през непродължителни периоди от време,при една и съща обстановка и еднородност на вината, отнел чужди движими вещи: 1бр. мобилен телефон марка „LG”, 1бр. мобилен телефон марка „Айфон 6+” и 1бр. мобилен телефон марка „Айфон А1457”, всички вещи на обща стойност – 800лева /осемстотин лева /, от владението и собственост на Стоянка Бонева Митева, Момчил Веселинов М. и Любен Александров Данчев, без тяхното съгласие с намерение противозаконно да го присвои, както следва: На 22.06.2017г., в гр.Царево, ул. „Черковна” № 7, от маса поставена в двора на имота, отнел чужди движими вещи – мобилен телефон марка „LG” на стойност 250 лева /двеста и петдесет лева/, от владението и собственост на Стоянка Бонева Митева ЕГН **********, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; На 18.07.2017г., в гр.Царево, ул. „България” № 11, от маса находяща се в кухненско помещение, отнел чужди движими вещи – мобилен телефон марка „Айфон 6+” на стойност 500 лева /петстотин лева/, от владението и собственост на Момчил Веселинов М. ЕГН **********, без неговто съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; На неустановена дата през м.Август 2017г., в с.Лозенец, общ.Царево, ул. „Резвая” № 26, от маса поставена в двора на имота, отнел чужди движими вещи – мобилен телефон марка „Айфон А1457”, на стойност 50,00лева /петдесет лв./, от владението и собственост на Любен Александров Данчев ЕГН **********, без неговто съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1, във вр. чл.26, ал.1, от НК. За посоченото престъпление по чл.194, ал.1, във вр. чл.26, ал.1, от НК, ОСЪЖДА обв. Х.З.М. ЕГН ********** на основание чл. 194, ал.1, във вр. чл.26, ал.1, от НК и чл.54 и чл. 36 от НК на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.З.М. ЕГН ********** да заплати направените разноските по делото в размер на 180.00 лева по сметка на ОД на МВР-Бургас.
Х.З.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №89/2017 год. по описа на РУ–Царево, преписка вх. № 358/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Х.З.М. с ЕГН **********,***;, българин, български гражданин, образование - основно, неосъждан, безработен, неженен и служебният му защитник - адв. М.Б., съгласно което обвиняемият Х.З.М. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 194, ал.1, във вр. чл.26, ал.1, от НК, за това че в периода от 22.06.2017г. до неустановена дата през месец август 2017г. в гр.Царево, обл.Бургас и с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургас в условията на продължавано престъпление- през непродължителни периоди от време,при една и съща обстановка и еднородност на вината, отнел чужди движими вещи: 1бр. мобилен телефон марка „LG”, 1бр. мобилен телефон марка „Айфон 6+” и 1бр. мобилен телефон марка „Айфон А1457”, всички вещи на обща стойност – 800лева /осемстотин лева /, от владението и собственост на Стоянка Бонева Митева, Момчил Веселинов М. и Любен Александров Данчев, без тяхното съгласие с намерение противозаконно да го присвои, както следва: На 22.06.2017г., в гр.Царево, ул. „Черковна” № 7, от маса поставена в двора на имота, отнел чужди движими вещи – мобилен телефон марка „LG” на стойност 250 лева /двеста и петдесет лева/, от владението и собственост на Стоянка Бонева Митева ЕГН **********, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; На 18.07.2017г., в гр.Царево, ул. „България” № 11, от маса находяща се в кухненско помещение, отнел чужди движими вещи – мобилен телефон марка „Айфон 6+” на стойност 500 лева /петстотин лева/, от владението и собственост на Момчил Веселинов М. ЕГН **********, без неговто съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; На неустановена дата през м.Август 2017г., в с.Лозенец, общ.Царево, ул. „Резвая” № 26, от маса поставена в двора на имота, отнел чужди движими вещи – мобилен телефон марка „Айфон А1457”, на стойност 50,00лева /петдесет лв./, от владението и собственост на Любен Александров Данчев ЕГН **********, без неговто съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1, във вр. чл.26, ал.1, от НК. За посоченото престъпление по чл.194, ал.1, във вр. чл.26, ал.1, от НК, ОСЪЖДА обв. Х.З.М. ЕГН ********** на основание чл. 194, ал.1, във вр. чл.26, ал.1, от НК и чл.54 и чл. 36 от НК на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.З.М. ЕГН ********** да заплати направените разноските по делото в размер на 180.00 лева по сметка на ОД на МВР-Бургас.
В законна сила на 14.11.2017г.
61 НОХД No 1011/2017, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.И.Т. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 17.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 391/2017 по описа на РУ МВР – Приморско, пр.преписка вх. № 972/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемият Е.И.Т., ЕГН **********,*** на ***г., българин, български гражданин, неосъждан, женен, работи, постоянен адрес:*** и упълномощеният му защитник - адв. Д.Д., съгласно което обвиняемият Е.И.Т. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал.3 вр. ал.1 и в умишлено извършване на престъпление по чл. 345, ал.2 вр. ал.1 НК , за това че На 06.11.2017г., около 13:20 часа, в гр. Приморско, област Бургас по ул.“Иглика“, управлявал моторно превозно средство - мотопед, марка „Симсон“, с идентификационен номер 5232948, без табела с регистрационен номер, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство наложена със заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-4635-000125/02.08.2017г., издадена от началник група при РУ – Приморско при ОД МВР – Бургас, за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, връчена му на 02.08.2017г. – престъпление по чл.343в, ал.3 вр. ал.1. В условията на идеална съвкупност с престъплението по чл.343в, ал.3 вр. ал.1, на 06.11.2017г., около 13:20 часа в гр. Приморско, област Бургас по ул.“Иглика“, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Симсон“, с идентификационен номер 5232948, без табела с регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба І-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства – престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.3 вр. ал.1 НК, ОСЪЖДА обв. Е.И.Т., ЕГН ********** на основание чл.343в, ал.3 вр. ал.1 НК и чл. 55, ал.1, т.1 НК на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 вр. чл 55, ал.1, т.1 НК НЕ НАЛАГА на обв. Е.И.Т., ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл.343в, ал.3 вр. ал.1 от НК по-леко наказание „Глоба“. За посоченото престъпление по чл. 345, ал.2 вр. ал. 1 НК, ОСЪЖДА обв. Е.И.Т., ЕГН ********** на основание чл. 345, ал.2 вр. ал. 1 НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 НК на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НА ОСНОВАНИЕ чл. 23, ал.1 НК НАЛАГА на обвиняемия Е.И.Т., ЕГН ********** ЕДНО ОБЩО най-тежкото наказание, измежду наказанията определени за всяко от престъпленията по чл. 343в, ал.3 вр. ал.1 и по чл. 345, ал.2 вр. ал.1 НК, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3/ТРИ/ МЕСЕЦА“. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното ОБЩО НАЙ- ТЕЖКО наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Е.И.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 391/2017 по описа на РУ МВР – Приморско, пр.преписка вх. № 972/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемият Е.И.Т., ЕГН **********,*** на ***г., българин, български гражданин, неосъждан, женен, работи, постоянен адрес:*** и упълномощеният му защитник - адв. Д.Д., съгласно което обвиняемият Е.И.Т. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал.3 вр. ал.1 и в умишлено извършване на престъпление по чл. 345, ал.2 вр. ал.1 НК , за това че На 06.11.2017г., около 13:20 часа, в гр. Приморско, област Бургас по ул.“Иглика“, управлявал моторно превозно средство - мотопед, марка „Симсон“, с идентификационен номер 5232948, без табела с регистрационен номер, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство наложена със заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-4635-000125/02.08.2017г., издадена от началник група при РУ – Приморско при ОД МВР – Бургас, за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, връчена му на 02.08.2017г. – престъпление по чл.343в, ал.3 вр. ал.1. В условията на идеална съвкупност с престъплението по чл.343в, ал.3 вр. ал.1, на 06.11.2017г., около 13:20 часа в гр. Приморско, област Бургас по ул.“Иглика“, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Симсон“, с идентификационен номер 5232948, без табела с регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба І-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства – престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.3 вр. ал.1 НК, ОСЪЖДА обв. Е.И.Т., ЕГН ********** на основание чл.343в, ал.3 вр. ал.1 НК и чл. 55, ал.1, т.1 НК на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 вр. чл 55, ал.1, т.1 НК НЕ НАЛАГА на обв. Е.И.Т., ЕГН ********** кумулативно предвиденото в чл.343в, ал.3 вр. ал.1 от НК по-леко наказание „Глоба“. За посоченото престъпление по чл. 345, ал.2 вр. ал. 1 НК, ОСЪЖДА обв. Е.И.Т., ЕГН ********** на основание чл. 345, ал.2 вр. ал. 1 НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 НК на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НА ОСНОВАНИЕ чл. 23, ал.1 НК НАЛАГА на обвиняемия Е.И.Т., ЕГН ********** ЕДНО ОБЩО най-тежкото наказание, измежду наказанията определени за всяко от престъпленията по чл. 343в, ал.3 вр. ал.1 и по чл. 345, ал.2 вр. ал.1 НК, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3/ТРИ/ МЕСЕЦА“. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното ОБЩО НАЙ- ТЕЖКО наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 17.11.2017г.
62 НОХД No 1014/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.И.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 20.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 398/2017 по описа на РУ МВР - Приморско, пр.пр. № 273/2017 г. по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимият С.И.С. - ЕГН **********,***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, постоянен и настоящ адрес:*** и защитника му адв.К.К., съгласно което подсъдимият С.И.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за това, че на 13.11.2017 г., по ВП 11-99, общ. Приморско, обл. Бургас, в посока от гр. Приморско към гр. Созопол управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Кашкай“, с peг. № СВ 6462 КС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,96 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с фабричен №0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият С.И.С., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 190 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от седем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият С.И.С., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият С.И.С., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 13.11.2017 год.
С.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 398/2017 по описа на РУ МВР - Приморско, пр.пр. № 273/2017 г. по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимият С.И.С. - ЕГН **********,***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, постоянен и настоящ адрес:*** и защитника му адв.К.К., съгласно което подсъдимият С.И.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за това, че на 13.11.2017 г., по ВП 11-99, общ. Приморско, обл. Бургас, в посока от гр. Приморско към гр. Созопол управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Кашкай“, с peг. № СВ 6462 КС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,96 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с фабричен №0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият С.И.С., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 190 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от седем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимият С.И.С., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НПК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият С.И.С., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 13.11.2017 год.
В законна сила на 20.11.2017г.