РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 108/2013, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.Д.М. Н.Т.М.,
Т.П.М.,
И.М.Т.,
Т.М.М.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 4.11.2016г.
Мотивиран от горното и на основание чл.232 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ИЗВАЖДА от архива гр.д.№ 108/2013г. по описа на съда и продължава производството по него. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК производството по гр.д.№ 108/2013г. по описа на РС-Царево– поради оттегляне на иска от ищцата и даденото съгласие от ответниците за това оттегляне. ДА СЕ ВЪРНЕ на ответницата Т.П.М. сумата в размер на 300 лева, представляваща внесения от нея депозит за възнаграждение на вещо лице по допусната експертиза. Определението подлежи на обжалване пред БОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
2 Гражданско дело No 405/2015, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Д.М.Н.,
М.Е.И.,
Ж.Е.И.
ЕТ П.-Р.-П.П. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 18.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от Д.М.Н., ЕГН**********, М.Е.И., ЕГН********** и Ж.Е.И., ЕГН**********, и тримата с адрес на призоваване гр. Царево, ул. Христо Ботев№13 срещу ЕТ «По-Реклам-П.П.», ЕИК102270878, със седалище село Кости, община Царево, за осъждане на ответника да заплати на ищците наемна цена за периода 01.07.2012г.-31.03.2014г. за апартамент№3, на ет.2, с идентификатор 48619.502.227.1.3 по КККР на гр. Царево и мораторна лихва върху наемната цена за периода 13.02.2015г.-08.11.2015г., както следва по ищци: 2100 лева наемна цена и 158 лева мораторна лихва за ищцата Д.М.Н., 1050 лева наемна цена и 79 лева мораторна лихва за ищеца М.Е.И., 1050 лева наемна цена и 79 лева мораторна лихва за ищцата Ж.Е.И., за осъждане на ответника да заплати на ищците наемна цена за периода 01.06.2012г.-31.03.2014г. за апартамент№1, на ет.1, с идентификатор 48619.502.227.1.1 по КККР на гр. Царево и мораторна лихва върху наемната цена за периода 13.02.2015г.-08.11.2015г., както следва по ищци: 550 лева наемна цена и 41 лева мораторна лихва за ищеца М.Е.И., 550 лева наемна цена и 41 лева мораторна лихва за ищцата Ж.Е.И., както и исковете за осъждане на ответника да заплати на ищците наемна цена за периода 01.06.2012г.-31.03.2014г. за гараж, с идентификатор 48619.502.227.1.4 по КККР на гр. Царево и мораторна лихва върху наемната цена за периода 13.02.2015г.-08.11.2015г. както следва по ищци: 550 лева наемна цена и 41 лева мораторна лихва за ищцата Д.М.Н., 275 лева наемна цена и 21 лева мораторна лихва за ищеца М.Е.И., 275 лева наемна цена и 21 лева мораторна лихва за ищцата Ж.Е.И.. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за присъждане на направените по делото съдебно-деловодни разноски.
3 Гражданско дело No 43/2016, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ДЛС ТОПОЛОВГРАД-ТП НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГР-СЛИВЕН /ЮИДП/ СТО 2013 ЕООД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 29.11.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „СТО 2013“ ЕООД, ЕИК 202434175, с адрес на управление гр. Царево, ж.к. Василико ул. България № 12, че в полза на „ДЛС Тополовград-ТП на Югоизточно държавно предприятие, ДП гр. Сливен, ЕИК 2016176540285, с адрес на управление гр. Тополовград ул.Ал.Стамболийски № 17, съществува вземане по ч.гр.д. 167/2015г. по описа на ЦРС, по което е издадена заповед по чл.410 от ГПК№101 от 04.05.2015г. за сумата от 14 643,26лв. /четиринадесет хиляди шестстотин четиридесет и три лева и 26 стотинки/ - сборна главница, представлява непогасени задължения за продажна цена по фактура №3200011041/03.10.2014г. на стойност 5495,26лв. и фактура №3200011316/21.10.2014г. на стойност 9148 лв., както и за сумата от 801,75лв. /осемстотин и един лева и 75 стотинки/ –изтекло сборно обезщетение за забава, изчислено както следва: 318,09лв. – обезщетение за забава върху главницата от 5495,26лв., считано от 03.10.2014г. до 28.04.2015г. и 483,66лв. – обезщетение за забава върху главницата от 9148,00лв., считано от 21.10.2014г. до 28.04.2015г., ведно със законната лихва върху сборната главницата, считано от 04.05.2015г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА „СТО 2013“ ЕООД, ЕИК 202434175, с адрес на управление гр. Царево, ж.к. Василико ул. България № 12, да заплати на „ДЛС Тополовград-ТП на Югоизточно държавно предприятие, ДП гр. Сливен, ЕИК 2016176540285, с адрес на управление гр. Тополовград ул.Ал.Стамболийски № 17, сумата от 1042 лева разноски в исковото производство и 310 лева разноски в заповедното производство
4 Гражданско дело No 56/2016, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЕКОТЕРМ ПЕРЛА ООД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 1.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от "ЕВН България Електроснабдяване" АД, ЕИК: 123526430, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37 срещу „Екотерм Перла“ ООД, ЕИК102056988, със седалище гр. Приморско, ул. Поп Грую№74, за приемане за установено по отношение ответника, че в полза на ищеца съществува вземане по ч.гр.д. 16/206г. по описа на ЦРС, по което е издадена заповед по чл.410 от ГПК за сума от 4581,50 лева, представляваща главница задължение за заплащане стойността на допълнително начислена електрическата енергия за периода от 30.05.2015 г. до 28.08.2015 г., както и за сумата от 121,12 лева - мораторна лихва за периода от 16.10.2015 г. до 18.01.2016 г. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, да заплати на „Екотерм Перла“ ООД, ЕИК102056988, със седалище гр. Приморско, ул. Поп Грую№74, сумата от 720 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
5 Гражданско дело No 190/2016, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ГЛОК 2010 ЕООД ЛАМБОВ ЕООД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 16.11.2016г.
ОСЪЖДА „Л.” ЕООД, ЕИК147201185, със седалище село Ново Паничарево, ул. Оборище№13, да заплати на „Глок 2010” ЕООД, ЕИК 201186353, със седалище гр. Царево, ул. Хан Аспарух №50, вх.1, ап.2, сумата от 4 604 лева /четири хиляди шестстотин и четири лева/ –главница, дължима по сключен между страните устен договор за заем от 2013г., както и сумата от 776,43 лева /седемстотин седемдесет и шест лева и четиридесет и три стотинки/- мораторна лихва за периода 12.10.2014г.-08.06.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная 09.06.2016г. до окончателното плащане, както и сумата от 768,30 лева съдебно-деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска за изтекла мораторна лихва за горницата над уважения размер до размера от 817,48 лева за периода 11.09.2014г.-08.06.2016г. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
6 Гражданско дело No 200/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ Е.Д.Т.,
Г.Г.Т.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 28.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между Община Царево ЕИК 000057097 и Е.Д.Т. ЕГН:********** и Г.Г.Т. ЕГН:********** съгласно условията на която Е.Д.Т. и Г.Г.Т. признават иска, като заявят, че не са реализирали учреденото им с договор за учредяване право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост от 11.09.2009 год., вписан на 07.10.2009 год. под № 131, в том VIII, Дв.вх.рег.№ 2127 по описа на Службата по вписванията при Районен съд-Царево, вещно право на строеж за изграждането в поземлен имот с идентификатор № 48619.501.285 по КККР на гр.Царево, Бургаска област, одобрена със заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със заповед № КД-14-02-1649 от 18.09.2012 г. на Началника на СГКК-Бургас, с площ на имота по документ от 308 /триста и осем/ квадратни метра, а по скица – 322 /триста двадесет и два/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; при граници: имоти с идентификатори № 48619.501.286, № 48619.501.207, № 48619.501.168, № 48619.501.226, на жилищна сграда в югоизточното строително петно на гореописания поземлен имот с допустима РЗП 185 кв. метри., и същото се е погасило по давност в полза на ОБЩИНА ЦАРЕВО, ЕИК 000057097. С посочената съдебна спогодба ответниците признават, че не са носители на правото на строеж учредено им от Община Царево с договор от 11.09.2009г Разноските по делото остават за сметка на всяка от страните така както ги е направила, като страните заявяват, че нямат други насрещни претенции по делото. Прекратява производството по гр. д.№200/2016г. по описа на РС Царево. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от днес.
7 Гражданско дело No 224/2016, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТ "К.-3." ЕКСПАТ БЕТА АДСИЦ Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 18.11.2016г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 224/2016г. по описа на ЦРС и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението подлежи на въззивно обжалване пред Б у р г а с к и я о к р ъ - ж е н с ъ д в едноседмичен срок от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 290/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Г.Д.Й. К.И.Й.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 22.11.2016г.
Р Е Ш И : 1.ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА, сключен на 04.04-2014г. с Акт за граждански брак № 0007 от 04.04-2014г. на Община Царево, област Бургас между Г.Д.Й. с ЕГН ********** *** , с адрес за призоваване и съобщения : гр.Царево,ул.”Михаил Герджиков „№ 1 – адвокат М.Н. и К.И.Й. с ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване : гр.Царево, ул.”Пенека „№6, ет.1- адвокат Д.С.С. , като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН , на основание чл. 44, т.4 във връзка с 49, ал.1 от СК, без да се произнася по вината за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство. 2.ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родено малолетно дете Таня Кирилова Й. , родена на 18.09-2007 г. , с ЕГН ********** на майката Г.Д.Й. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***. 3.ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на малолетно дете Таня Кирилова Й. , родена на 18.09-2007 г. , с ЕГН ********** по местоживеене на майката Г.Д.Й. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***. 4.ОПРЕДЕЛЯ НА БАЩАТА РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО , КАКТО следва : БАЩАТА К.И.Й. с ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване : гр.Царево, ул.”Пенека „№6, ет.1- адвокат Д.С.С. има право на режим на лични отношения с малолетно дете Таня Кирилова Й. , родена на 18.09-2007 г. , с ЕГН **********, както следва : бащата има право да вижда детето Таня всяка четвърта седмица от месеца в събота от 10.00 часа до 18.00 часа, като срещите се осъществяват в с.Драчево, както и за 10 дни през лятото, които не съвпадат с годишния отпуск на майката. 5.ОСЪЖДА К.И.Й. с ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване : гр.Царево, ул.”Пенека „№6, ет.1- адвокат Д.С.С. да заплаща издръжка на малолетното си дете Таня Кирилова Й. , родена на 18.09-2007 г. , с ЕГН ********** в размер по на 200,00 лв./ двеста лева / месечно, начиная от датата на влизане в законна сила на настоящото решение до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване , ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, чрез нейната майка и законна представителка Г.Д.Й. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал.1,т.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в тази му част. 6. ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родено малолетно дете Георги Кирилов Й. , роден на 04.10-2009г., с ЕГН ********** на бащата К.И.Й. с ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване : гр.Царево, ул.”Пенека „№6, ет.1- адвокат Д.С.С.. 7.ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на малолетно дете Георги Кирилов Й. , роден на 04.10-2009г., с ЕГН ********** по местоживеене на бащата К.И.Й. с ЕГН ********** ***. 8. ОПРЕДЕЛЯ НА МАЙКАТА РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО , КАКТО следва : МАЙКАТА Г.Д.Й. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** има право на режим на лични отношения с малолетно дете Георги Кирилов Й. , роден на 04.10-2009г., с ЕГН ********** всяка трета седмица от месеца в събота от 10.00 часа до 18.00 часа, като срещите се осъществяват в гр.Царево, както и за 10 дни през лятото, които не съвпадат с годишния отпуск на бащата. 9.ОСЪЖДА Г.Д.Й. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, с адрес за призоваване и съобщения : гр.Царево,ул.”Михаил Герджиков „№ 1 – адвокат М.Н. да заплаща издръжка на малолетното си дете Георги Кирилов Й. , роден на 04.10-2009г., с ЕГН ********** в размер по на 200,00 лв./ двеста лева / месечно, начиная от дата на влизане в законна сила на настоящото решение до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване , ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, чрез неговия баща и законен представител - К.И.Й. с ЕГН ********** ***. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал.1,т.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в тази му част. 10.ПРЕДОСТАВЯ на бащата К.И.Й. с ЕГН ********** *** с малолетно дете Георги Кирилов Й. , роден на 04.10-2009г., с ЕГН ********** семейното жилище, находящо се в гр.Царево, ул.”Папия „№26 . 11.ДОПУСКА промяна на фамилното име на жената, която след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име „ХРИСТОВА „. 12.ОСЪЖДА К.И.Й. с ЕГН ********** *** да заплати на РС-Царево държавна такса в размер на 25,00 лв. / двадесет и пет лева , дължима за развод, както и да заплати на РС-Царево държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 288,00лв./ двеста осемдесет и осем лева /, както и да заплати на ЦРС държавна такса в размер на 5 лв. /пет лева /за издаване на всеки изпълнителен лист. 13. ОСЪЖДА Г.Д.Й. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, с адрес за призоваване и съобщения : гр.Царево,ул.”Михаил Герджиков „№ 1 – адвокат М.Н. държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 288,00лв./ двеста осемдесет и осем лева /, както и да заплати държавна такса в размер на 5 лв. / пет лева /за издаване на всеки изпълнителен лист. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
9 ЧГД No 386/2016, IV състав Други частни производства ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 11.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: ОТХВЪРЛЯ искането на Д-р Димитър Германов, в качеството му на кмет на Община Приморско, да бъде изготвен опис на основание чл.61, ал.2 ЗН , който да се впише в особената книга на Районен съд-Царево ПРИЕМАНЕТО по опис на дарение на община Приморско на недвижим имот ПИ с идентификатор 58356.504.83 (петдесет и осем хиляди триста петдесет и шест, точка, петстотин и четири, точка, осемдесет и три), целият с площ 686 (шестстотин осемдесет и шест) кв.м., по КК и КР на гр.Приморско, СО „Узунджата”, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници на имота: ПИ №58356.504.79; ПИ №58356.504.84; ПИ №58356.73.82; ПИ №58356.73.112; представляващ УПИ Ш(три римско), кв.45 (триста деветдесет и три) по регулационния план на ССГУзунджата”, гр.Приморско, като неоснователно. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред БОС. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
10 НОХД No 71/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Я.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.11.2016г.
Така мотивиран и на осн. чл. 384 ал. 1 вр.чл.382 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №71/2016г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Д.Я.С. - род на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, адрес ***, в момента в Затвора гр.Стара Загора, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Янчева, съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 22.06.2015 г. около 21.43 часа в гр. Китен, Бургаска обл., по ул. „Странджа” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Шкода”, модел „Октавия” с per. № X 4873 ВХ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила, а именно 1.75 промила на хиляда установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 468/23.06.2015 г. на експерт химик в специализираната лаборатория към БНТЛ при ОДМВР Бургас, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД 353/2015 г. на Районен съд гр. Несебър за деянието по ал. 1 За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 343 б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Я.С., ЕГН ********** на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 100 лева. На основание чл.343 г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Д.Я.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА., На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Я.С., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 539.92 лв., представляваща разноски по делото за възнаграждение на вещо лице. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Д.Я.С.
Така мотивиран и на осн. чл. 384 ал. 1 вр.чл.382 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №71/2016г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Д.Я.С. - род на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, адрес ***, в момента в Затвора гр.Стара Загора, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Янчева, съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 22.06.2015 г. около 21.43 часа в гр. Китен, Бургаска обл., по ул. „Странджа” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Шкода”, модел „Октавия” с per. № X 4873 ВХ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила, а именно 1.75 промила на хиляда установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 468/23.06.2015 г. на експерт химик в специализираната лаборатория към БНТЛ при ОДМВР Бургас, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД 353/2015 г. на Районен съд гр. Несебър за деянието по ал. 1 За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 343 б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Я.С., ЕГН ********** на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 100 лева. На основание чл.343 г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Д.Я.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА., На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Я.С., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 539.92 лв., представляваща разноски по делото за възнаграждение на вещо лице. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 28.11.2016г.
11 НОХД No 214/2016, I състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Й.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 18.11.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Й.П. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Лом, с постоянен адрес ***, в момента в Затвора гр.София, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 18.00 часа на 20.07.2015 год. до 17.30 часа на 28.07.2015 год. в град Приморско в немаловажен случай при условията на повторност и при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи от владението на С.В.Н. и А.Т.Д. както следва: 1. За времето от 18.00 часа до 23.00 часа на 20.07.2015 год. в град Приморско, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 41 – гаражна постройка, отнел чужди движими вещи сак за дрехи на стойност 17 лева и 6 ст., един чифт дамски кецове на стойност 49 лева и 59 ст., един брой дамски дънков панталон на стойност 64 лева и 19 ст., един брой къси панталони на стойност 11 лева, един брой къс дънков панталон на стойност 13 лева и 50 ст., един спортен комплект тениска с къси панталони на стойност 30 лева, един брой тениска с къс ръкав на стойност 18 лева, един брой къси шорти на стойност 5 лева и 50 ст., един брой дамски потник на стойност 4 лева, един брой дамска тениска на стойност 7 лева, един брой горница на анцуг на стойност 22 лева и 95 ст., един брой дамски потник на стойност 10 лева, един брой дамска рокля на стойност 14 лева, един брой дамска рокля на стойност 7 лева и 50 ст., един брой гащеризон на стойност 14 лева, един брой потник на стойност 4 лева и 90 ст., един брой дамски потник на стойност 4 лева и 90 ст., един брой дамска тениска с къс ръкав на стойност 10 лева и 50 ст., един брой дамска тениска на стойност 4 лева и 50 ст., един брой дамска тениска на стойност 4 лева и 50 ст., един брой къси шорти на стойност 3 лева и 50 ст., един брой дамски плажен шал на стойност 4 лева и 90 ст., един брой преса за коса марка „Сапир“ на стойност 24 лева и 50 ст., един брой дамска перука на стойност 32 лева и 55 ст., един чифт контактни лещи за очи на стойност 36 лева и 98 ст., два броя сутиени на стойност 17 лева и 50 ст., шест броя бикини на стойност 14 лева и 43 ст., два броя комплекти бански костюм на стойност 29 лева и 25 ст., един брой епилатор марка „Уинди“, на стойност 17 лева и 50 ст., два чифта дамски чорапи на стойност 2 лева и 50 ст., един брой лак за нокти марка „Голден Роуз“ на стойност 4 лева, един брой лак за нокти марка „Силвадора“ на стойност 5 лева, 2 броя лепенки за кола маска на стойност 2 лева и 20 ст., един брой самобръсначка на стойност 70 ст. и парична сума от 200 лева- вещи на обща стойност 713 лева и 10 ст. /седемстотин и тринадесет лева и десет стотинки/ от владението на собственичката С.В.Н., без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, 2. На 28.07.2015 год. около 17.30 часа в град Приморско, обл. Бургаска, ул. „Опълченска“ №2 – хотел „Тишина“ направил опит да отнеме чужда движима вещ – един брой парна ютия марка “KING” на стойност 31 лева и 60 ст., от владението на собственика А.Т.Д., без неговото съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини, или, общо, отнел вещи на обща стойност 744 лева и 70 ст. /седемстотин четиридесет и четири лева и седемдесет стотинки/ от владението на С.В.Н. и А.Т.Д. без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като довършеното деяние се отразява значително върху характера на цялостната престъпна дейност - престъпление по чл. 195, ал. 1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. с чл. 26 ал.5 вр. ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. с чл. 26 ал.5 вр. ал.2 вр. ал.1 от НК вр. чл.374 ал.2 от НПК, вр. чл.58а ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА Д.Й.П. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 87.40 лева за разноски по делото.
Д.Й.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Й.П. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Лом, с постоянен адрес ***, в момента в Затвора гр.София, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 18.00 часа на 20.07.2015 год. до 17.30 часа на 28.07.2015 год. в град Приморско в немаловажен случай при условията на повторност и при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи от владението на С.В.Н. и А.Т.Д. както следва: 1. За времето от 18.00 часа до 23.00 часа на 20.07.2015 год. в град Приморско, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 41 – гаражна постройка, отнел чужди движими вещи сак за дрехи на стойност 17 лева и 6 ст., един чифт дамски кецове на стойност 49 лева и 59 ст., един брой дамски дънков панталон на стойност 64 лева и 19 ст., един брой къси панталони на стойност 11 лева, един брой къс дънков панталон на стойност 13 лева и 50 ст., един спортен комплект тениска с къси панталони на стойност 30 лева, един брой тениска с къс ръкав на стойност 18 лева, един брой къси шорти на стойност 5 лева и 50 ст., един брой дамски потник на стойност 4 лева, един брой дамска тениска на стойност 7 лева, един брой горница на анцуг на стойност 22 лева и 95 ст., един брой дамски потник на стойност 10 лева, един брой дамска рокля на стойност 14 лева, един брой дамска рокля на стойност 7 лева и 50 ст., един брой гащеризон на стойност 14 лева, един брой потник на стойност 4 лева и 90 ст., един брой дамски потник на стойност 4 лева и 90 ст., един брой дамска тениска с къс ръкав на стойност 10 лева и 50 ст., един брой дамска тениска на стойност 4 лева и 50 ст., един брой дамска тениска на стойност 4 лева и 50 ст., един брой къси шорти на стойност 3 лева и 50 ст., един брой дамски плажен шал на стойност 4 лева и 90 ст., един брой преса за коса марка „Сапир“ на стойност 24 лева и 50 ст., един брой дамска перука на стойност 32 лева и 55 ст., един чифт контактни лещи за очи на стойност 36 лева и 98 ст., два броя сутиени на стойност 17 лева и 50 ст., шест броя бикини на стойност 14 лева и 43 ст., два броя комплекти бански костюм на стойност 29 лева и 25 ст., един брой епилатор марка „Уинди“, на стойност 17 лева и 50 ст., два чифта дамски чорапи на стойност 2 лева и 50 ст., един брой лак за нокти марка „Голден Роуз“ на стойност 4 лева, един брой лак за нокти марка „Силвадора“ на стойност 5 лева, 2 броя лепенки за кола маска на стойност 2 лева и 20 ст., един брой самобръсначка на стойност 70 ст. и парична сума от 200 лева- вещи на обща стойност 713 лева и 10 ст. /седемстотин и тринадесет лева и десет стотинки/ от владението на собственичката С.В.Н., без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, 2. На 28.07.2015 год. около 17.30 часа в град Приморско, обл. Бургаска, ул. „Опълченска“ №2 – хотел „Тишина“ направил опит да отнеме чужда движима вещ – един брой парна ютия марка “KING” на стойност 31 лева и 60 ст., от владението на собственика А.Т.Д., без неговото съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини, или, общо, отнел вещи на обща стойност 744 лева и 70 ст. /седемстотин четиридесет и четири лева и седемдесет стотинки/ от владението на С.В.Н. и А.Т.Д. без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като довършеното деяние се отразява значително върху характера на цялостната престъпна дейност - престъпление по чл. 195, ал. 1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. с чл. 26 ал.5 вр. ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. с чл. 26 ал.5 вр. ал.2 вр. ал.1 от НК вр. чл.374 ал.2 от НПК, вр. чл.58а ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
Мотиви от 25.11.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
12 НОХД No 221/2016, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Б.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №221/2016г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия К.Б.В. - ЕГН **********, роден на *** г. в гр. София, с настоящ адрес ***, ж. к. „Хаджи Димитър” № 141, вх. А, ет. 7, ап. 20, българин, български гражданин, със средно образование, работи като барман, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият К.Б.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК, а именно, че на 19.07.2015 г. в гр. Приморско, Бургаска обл., ММЦ, от бунгало № 215, отнел от владението и собственост на Г.Ю.И. чужди движими вещи - 1 бр. сребърен пръстен, обсипан с камъни с тегло 2.67 грама на стойност 20.03 лева, 1 бр. посребрен пръстен с тегло 2.36 грама на стойност 2.48 лева, 1 бр. сребърна гривна тип плетеница с тегло 2,72 грама на стойност 17,68 лева и 1 чифт обеци с прозрачен камък с тегло 3,63 грама на стойност 27.23 лева и от владението и собственост на Е.П.П. чужди движими вещи – 1 бр. сребърен пръстен тип „решетка” с тегло 4.91 грама на стойност 31.92 лева, 1 бр. сребърен пръстен с два орнамента отгоре с тегло 6.71 грама на стойност 43.62 лева, 1 бр. сребърно сърчице с тегло 1.41 грама на стойност 9.17 лева, 1 бр. сребърен ланец с тегло 6.74 грама на стойност 43.81 лева, 1 бр. посребрен пръстен с тегло 4.18 грама на стойност 4.39 лева, посребрени обеци с бели камъчета с тегло 4.91 грама на стойност 6.63 лева, 1 бр. очила с диоптър на стойност 85.00 лева и 1 бр. мобилен телефон Алкател One Touch на стойност 79.30 лева, всичко на обща стойност 371.26 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК, на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК и чл. 55, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Б.В., ЕГН ********** на наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ДА ИЗТЪРПИ в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 10.10.2016 г. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 371.26 лева са възстановени. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Б.В., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 139.84 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
К.Б.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №221/2016г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия К.Б.В. - ЕГН **********, роден на *** г. в гр. София, с настоящ адрес ***, ж. к. „Хаджи Димитър” № 141, вх. А, ет. 7, ап. 20, българин, български гражданин, със средно образование, работи като барман, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият К.Б.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК, а именно, че на 19.07.2015 г. в гр. Приморско, Бургаска обл., ММЦ, от бунгало № 215, отнел от владението и собственост на Г.Ю.И. чужди движими вещи - 1 бр. сребърен пръстен, обсипан с камъни с тегло 2.67 грама на стойност 20.03 лева, 1 бр. посребрен пръстен с тегло 2.36 грама на стойност 2.48 лева, 1 бр. сребърна гривна тип плетеница с тегло 2,72 грама на стойност 17,68 лева и 1 чифт обеци с прозрачен камък с тегло 3,63 грама на стойност 27.23 лева и от владението и собственост на Е.П.П. чужди движими вещи – 1 бр. сребърен пръстен тип „решетка” с тегло 4.91 грама на стойност 31.92 лева, 1 бр. сребърен пръстен с два орнамента отгоре с тегло 6.71 грама на стойност 43.62 лева, 1 бр. сребърно сърчице с тегло 1.41 грама на стойност 9.17 лева, 1 бр. сребърен ланец с тегло 6.74 грама на стойност 43.81 лева, 1 бр. посребрен пръстен с тегло 4.18 грама на стойност 4.39 лева, посребрени обеци с бели камъчета с тегло 4.91 грама на стойност 6.63 лева, 1 бр. очила с диоптър на стойност 85.00 лева и 1 бр. мобилен телефон Алкател One Touch на стойност 79.30 лева, всичко на обща стойност 371.26 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК, на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК и чл. 55, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Б.В., ЕГН ********** на наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ДА ИЗТЪРПИ в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 10.10.2016 г. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 371.26 лева са възстановени. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Б.В., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 139.84 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 15.11.2016г.
13 НЧХД No 346/2016, I състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) И.Н.Ц. Н.С.Н.,
Х.И.Ц.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 22.11.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.С.Н. – ЕГН **********,***, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, специалност „Стоматология”, работи като зъболекар в частен кабинет за НЕВИНОВЕН в това, че: 1.На 03.05.2015г. около 18.00 часа в с.Лозенец, в.с.Рибарницата, община Царево, обл.Бургаска, нанесъл удар с юмрук в областта на главата на И.Н.Ц. и с това му причинил „Контузия на главата. Мозъчно сътресение.”, поради което и на основание чл.304 НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.130, ал.1 от НК. 2. На 03.05.2015г. около 18.00 часа в с.Лозенец, в.с.Рибарницата, община Царево, обл.Бургаска отправил към И.Н.Ц. обида: „Майка ти да еба”, поради което и на основание чл.304 НПК, ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.148, ал.1 т.1 от НК. 3. На 03.05.2015г. около 18.00 часа в с.Лозенец, в.с.Рибарницата, община Царево, обл.Бургаска отправил към И.Н.Ц. закана: „Ще те убия, бе! Ще те убия, бе! Какво правиш тука бе! Ела бе, ела там, бе! Ела там, аз ще ти кажа! Ще те убия, бе! ” - /сочейки към близкия безлюден строеж/, поради което и на основание чл.304 НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.144, ал.1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Ц. ЕГН ********** граждански иск против Н.С.Н. със снета по делото самоличност за заплащане на сумата от 4 000 /четири хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му в резултат на престъплението по чл.130, ал. 1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието -03.05.2015г. до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Ц. ЕГН ********** граждански иск против Н.С.Н. със снета по делото самоличност за заплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му в резултат на престъплението по чл.148, ал. 1 т.1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието -03.05.2015г. до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Ц. ЕГН ********** граждански иск против Н.С.Н. със снета по делото самоличност за заплащане на сумата от 3 000 /три хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му в резултат на престъплението по чл.144, ал. 1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието -03.05.2015г. до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователен и недоказан. ПРИЗНАВА подсъдимия Х.И.Ц. – ЕГН **********,***, български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, специалност „Електронно изчислителна техника”, собственик на фирма за сервизни дейности в областта на електрониката за НЕВИНОВЕН в това, че на 03.05.2015г. около 18.00 часа в с.Лозенец, в.с.Рибарницата, община Царево, обл.Бургаска отправил към И.Н.Ц. обида: „Крадец! Тъпанар! Майка ти да еба!”, поради което и на основание чл.304 НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.148, ал. 1 т.1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Ц. с ЕГН ********** граждански иск против Х.И.Ц. със снета по делото самоличност, за заплащане на сумата от на 3 000 /три хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му в резултат на престъплението по чл.148, ал. 1 т.1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието -03.05.2015г. до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.190 ал.1 от НПК И.Н.Ц. с ЕГН ********** да заплати на Н.С.Н. с ЕГН ********** и Х.И.Ц. ЕГН ********** сумата от 1000.00 / хиляда/ лева, представляваща направени от тях по делото разноски за адвокатско възнаграждение.
Н.С.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.С.Н. – ЕГН **********,***, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, специалност „Стоматология”, работи като зъболекар в частен кабинет за НЕВИНОВЕН в това, че: 1.На 03.05.2015г. около 18.00 часа в с.Лозенец, в.с.Рибарницата, община Царево, обл.Бургаска, нанесъл удар с юмрук в областта на главата на И.Н.Ц. и с това му причинил „Контузия на главата. Мозъчно сътресение.”, поради което и на основание чл.304 НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.130, ал.1 от НК. 2. На 03.05.2015г. около 18.00 часа в с.Лозенец, в.с.Рибарницата, община Царево, обл.Бургаска отправил към И.Н.Ц. обида: „Майка ти да еба”, поради което и на основание чл.304 НПК, ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.148, ал.1 т.1 от НК. 3. На 03.05.2015г. около 18.00 часа в с.Лозенец, в.с.Рибарницата, община Царево, обл.Бургаска отправил към И.Н.Ц. закана: „Ще те убия, бе! Ще те убия, бе! Какво правиш тука бе! Ела бе, ела там, бе! Ела там, аз ще ти кажа! Ще те убия, бе! ” - /сочейки към близкия безлюден строеж/, поради което и на основание чл.304 НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.144, ал.1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Ц. ЕГН ********** граждански иск против Н.С.Н. със снета по делото самоличност за заплащане на сумата от 4 000 /четири хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му в резултат на престъплението по чл.130, ал. 1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието -03.05.2015г. до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Ц. ЕГН ********** граждански иск против Н.С.Н. със снета по делото самоличност за заплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му в резултат на престъплението по чл.148, ал. 1 т.1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието -03.05.2015г. до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Ц. ЕГН ********** граждански иск против Н.С.Н. със снета по делото самоличност за заплащане на сумата от 3 000 /три хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му в резултат на престъплението по чл.144, ал. 1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието -03.05.2015г. до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователен и недоказан.
Х.И.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.И.Ц. – ЕГН **********,***, български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, специалност „Електронно изчислителна техника”, собственик на фирма за сервизни дейности в областта на електрониката за НЕВИНОВЕН в това, че на 03.05.2015г. около 18.00 часа в с.Лозенец, в.с.Рибарницата, община Царево, обл.Бургаска отправил към И.Н.Ц. обида: „Крадец! Тъпанар! Майка ти да еба!”, поради което и на основание чл.304 НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.148, ал. 1 т.1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Ц. с ЕГН ********** граждански иск против Х.И.Ц. със снета по делото самоличност, за заплащане на сумата от на 3 000 /три хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му в резултат на престъплението по чл.148, ал. 1 т.1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на извършването на деянието -03.05.2015г. до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.190 ал.1 от НПК И.Н.Ц. с ЕГН ********** да заплати на Н.С.Н. с ЕГН ********** и Х.И.Ц. ЕГН ********** сумата от 1000.00 / хиляда/ лева, представляваща направени от тях по делото разноски за адвокатско възнаграждение.
14 АНД No 564/2016, I състав МВР К.Я.С. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.11.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0302-000152/15.06.2016г. на Началника РУП- Царево, с което на К.Я.С. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.102 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.177 ал.1 т.3 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
В законна сила от 19.11.2016г.
15 НОХД No 702/2016, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.С.К.,
М.Д.К.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.11.2016г.
Т.С.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №702/2016г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия Т.С.К. - ЕГН: **********, род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, женен, осъждан, не работи, и неговия защитник адв.В.В., съгласно което подсъдимият Т.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че: На 07.10.2015 г. в с. Изгрев, общ. Царево, Бургаска обл., ул. „Голеш” №2, в стая на първия етаж, в съучастие като извършител с М.Д.К., ЕГН: **********, държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 507,400 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 6,40% /тегловни процента/, на стойност 3044,40 лева /три хиляди четиридесет и четири лева и 40 ст./. Обект № 2 - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 847,150 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3,80 % /тегловни процента/, на стойност 5082,90 лева /пет хиляди осемдесет и два лева и 90 ст./. Обект № 3 - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 10,000 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 10,90 % /тегловни процента/, на стойност 60,00 лева /шестдесет лева/. Обект №4 - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 3,200 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 0,50 % /тегловни процента/, на стойност 19,20 лева /деветнадесет лева и 20 ст./., Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 8206.50 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на основание чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.С.К., ЕГН ********** на наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ / ЛЕВА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на Държавата, ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - опаковки с разкъсани стикери № А2088, № А2078, № А2079, № А2086, № А2085, № А2084, № А2082, № А2081, А2080; сгъваем нож, черен на цвят, със знак на дръжката - звезда в кръг; 1 бр. макетен нож с жълта пластмасова дръжка и етикет 2,20 лв; 1 бр. метална крива ножица с надпис GERMANY, всички поставени в полиетиленов плик със стикер № А2087; 1 бр. метална лозарска ножица с дължина 22 см, поставени в полиетиленов плик със стикер № А2083; гумен маркуч съставен от: -10 метра гумен маркуч оранжев на цвят; - 5 метра гумен маркуч сив на цвят; - 9 метра гумен маркуч сив на цвят със сини ленти и 15 метра гумен маркуч бял на цвят, намиращи се на съхранение в РУП – Царево, като след влизане на споразумението в сила същите следва да се унищожат като вещи с малозначителна стойност. На основание чл.53, ал.2, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъплението: - Обект № 1 - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 507,400 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 6,40% /тегловни процента/, на стойност 3044,40 лева /три хиляди четиридесет и четири лева и 40 ст./. Обект № 2 - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 847,150 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3,80 % /тегловни процента/, на стойност 5082,90 лева /пет хиляди осемдесет и два лева и 90 ст./. Обект № 3 - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 10,000 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 10,90 % /тегловни процента/, на стойност 60,00 лева /шестдесет лева/. Обект №4 - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 3,200 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 0,50 % /тегловни процента/, на стойност 19,20 лева /деветнадесет лева и 20 ст./., с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, който е предаден в Агенция „Митници” с приемо-предавателен протокол №2018/02.02.2016г., се отнема в полза на Държавата и следва да бъде унищожен. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.С.К., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 184,85 лева за разноски по делото.
М.Д.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №702/2016г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимата М.Д.К. - ЕГН: **********, род. на ***г. в гр. Варна, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, омъжена, неосъждана, не работи, и нейния защитник адв.В.В., съгласно което подсъдимата М.Д.К. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че: На 07.10.2015 г. в с. Изгрев, общ. Царево, Бургаска обл., ул. „Голеш” №2, в стая на първия етаж, в съучастие като извършител с Т.С.К., ЕГН: **********, държала без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 507,400 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 6,40% /тегловни процента/, на стойност 3044,40 лева /три хиляди четиридесет и четири лева и 40 ст./. Обект № 2 - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 847,150 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3,80 % /тегловни процента/, на стойност 5082,90 лева /пет хиляди осемдесет и два лева и 90 ст./. Обект № 3- КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 10,000 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 10,90 % /тегловни процента/, на стойност 60,00 лева /шестдесет лева/. Обект №4 - КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 3,200 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 0,50 % /тегловни процента/, на стойност 19,20 лева /деветнадесет лева и 20 ст./., Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 8206.50 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на основание чл. 354 „а”, ал. 3, т. 1 предл. първо, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимата М.Д.К., ЕГН: ********** на наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. По отношение на веществените доказателства съдът се е произнесъл със споразумението, с което е решено наказателното производство по отношение на подс.Т.С.К.. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Д.К., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 184.85 лв за разноски по делото.
В законна сила от 9.11.2016г.
16 АНД No 744/2016, V състав Общини И.Н.В. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 15.11.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №18 от 11.07-2016 г. на Кмета на Община Приморско д-р Д. Германов Германов, с което на И.Н.В. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.4,ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред ,спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл.4, ал.2 от същата Наредба. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено
17 АНД No 946/2016, II състав МВР Н.Д.Ф. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.11.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0302-000170 от 30.06.2016 год. на Началник РУП- Царево, В ЧАСТТА МУ с която на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на Н.Д.Ф., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300,00 лв. за нарушение на чл. 150 от ЗДвП и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
18 АНД No 951/2016, II състав МВР Н.Н.Н. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.11.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-4635-000170 от 16.09.2015 год. на Началника на РУП- Приморско, с което на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), на Н.Н.Н., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400,00 лв. за нарушение на чл. 315, ал. 1 от КЗ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
19 АНД No 1084/2016, IV състав Общини Р.С.С. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 16.11.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 31 от 08.08-2016 г. на Кмета на Община Приморско д-р Д. Германов Германов, с което на Р.С.С. с ЕГН ********** , с адрес ***,с адрес за призоваване и съобщения : гр.Царево,ул.”М.Герджиков”№ 1 чрез адвокат М.Н., за нарушение на чл. 4,ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред ,спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 4, ал.2 от същата Наредба. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено
20 АНД No 1104/2016, I състав НАП НИВА ТРЕЙД ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 16.11.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №2130 от 17.08-2016г. на Кирил Петров Пологов –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582/23 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП ,с което на „НИВА ТРЕЙД „ ЕООД ,БУЛСТАТ : 203962179, със седалище и адрес на управление : гр.София, ж.к. „Обеля -2”, бл.267,вх.Б, ет.6, ап.41, представлявано от Е.К.И. с ЕГН ********** за нарушение на чл. 25, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено
21 АНД No 1105/2016, II състав Общини С.Г.Ж. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.11.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 30/ 28.07.2016 г. на Кмета на Община Приморско, с което на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината, на С.Г.Ж., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 4, ал. 1 от същата Наредба. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
22 АНД No 1161/2016, I състав Комисия за защита на потребителите ГАЛАКТИК ТУР ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № 29961/01.04.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП, РД Бургас), с което на „Г*** ТУР“ ЕООД с ЕИК 103829167, със седалище и адрес на управление: гр. В***,ул.“Д***“ №*** представлявано от Р.Р.Д., за нарушение на чл. 212 от Закона за туризма е наложена „имуществена санкция” в размер на 3000 /три хиляди/ лева на основание чл.212 от Закона за туризма. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 АНД No 1162/2016, I състав Комисия за защита на потребителите ГАЛАКТИК ТУР ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.11.2016г.
на основание чл. 63 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № 29599/26.02.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП, РД Бургас), с което на „ГАЛАКТИК ТУР“ ЕООД с ЕИК 103829167, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,ул.“Драгоман“ №17, представлявано от Р.Р.Д., за нарушение на чл. 127 ал.3 от Закона за защита на потребителите е наложена „имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
24 АНД No 1177/2016, I състав МВР Г.Е.А. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.11.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0302-000252/15.08.2016г. на Началника РУП- Царево, с което на Г.Е.А. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.103 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП и за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева на чл.183 ал.4 т.1 пр.2 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
25 АНД No 1183/2016, I състав ДИТ ЕТА-ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 28.11.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-000743/20.11.2015г. на Директора на ИА„ГИТ”-София, с което на „Ета-Трейд“ ЕООД, с ЕИК 201137413 и седалище и адрес на управление : гр.Приморско, ул.“Ропотамо“ № 43А ет.1, за извършено административно нарушение по чл.403а ал.1 от КТ на му е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1 500 лева основание чл.414,ал.1 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл.415в, ал.1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „Ета-Трейд“ ЕООД административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 /сто/ лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 АНД No 1193/2016, I състав РИОСВ ИФ ФАВОРИТ ООД РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.11.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № И-2-0610/26.08.2016 год. на Директора на РИОСВ-Бургас, с което на „ИФ Фаворит“ ООД с ЕИК 831564918, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Индустриална“ № 47, за нарушение на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда и ИЕО, определени в разрешително № 23710016/01.11.2007г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, В ЧАСТТА, в която е наложено административно наказание „текуща месечна санкция“ с фиксиран размер от 10 234 лева, считано от 26.07.2016г. на основание чл. 69, чл.69а ал.1 от ЗООС и чл.1 ,чл.19 ал.1, ал.6 , ал.7 и ал.9 от Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, като НАМАЛЯ размера на наложеното административно наказание „текуща месечна санкция“ от 10 234 лева месечно на „текуща месечна санкция“ от 356.03 лева месечно . РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
27 АНД No 1203/2016, I състав Общини К.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ОА-113/08.09.2016г. на Кмета на Община Царево, с което на К.К.К. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.27 т.7 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, е наложена глоба в размер на 500 лева на основание чл.47, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево.
28 АНД No 1204/2016, I състав Общини А.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.11.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-100/26.08.2016г. на Кмета на Община Царево, с което на А.С.П. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.42 т.10 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, му е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.47, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, като НАМАЛЯ глобата от 100 лева на 30 лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
29 АНД No 1254/2016, II състав МВР В.Н.Н. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 16-0302-000256 от 15.08.2016 год. на Началник РУП- Царево, с което на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, на В.Н.Н., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за нарушение на чл. 103 от ЗДвП и на основание чл. 181, т. 7 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50,00 лева, за нарушение на чл. 133, ал. 1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
30 АНД No 1255/2016, IV състав НАП САПУНДЖИЕВ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 3.11.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1847 от 04.08-2016г. на Кирил Петров Пологов – зам .директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582/23 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП ,с което на „С.„ЕООД , с ЕИК : 120549484, с адрес: гр.Смолян,, ул.”Кайнадина”№ 5, представлявано от управител- С.Г.С. с ЕГН ********** чрез пълномощник и съдебен адрес – адвокат В.И.Р. ***, с адрес за съобщения : гр.Смолян, ул.”Бузлуджа „№7, ет.8 за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС, изр.последно във връзка с чл. 185, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-потвърдено
31 АНД No 1297/2016, I състав НАП СЪНБИЙМ ПРИМОРСКО ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.11.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1285/19.07.2016г. на Зам. директора на Териториална Дирекция на НАП - гр. Бургас, с което на „СЪНБИЙМ ПРИМОРСКО” ЕООД, с ЕИК: 201418455, седалище и адрес на управление: гр. Приморско 8180, ж. к. „ММЦ”, бл. 1, ет. 4, ап. 27, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл. 185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
32 АНД No 1301/2016, IV състав Общини Г.Г.Д. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 4.11.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №37 от 22.08-2016г. на Кмета на Община Приморско д-р Димитър Германов Германов, с което на Г.Г.Д. с ЕГН ********** *** с адрес за призоваване и съобщения : гр.Царево, ул.”М.Герджиков „№1 чрез адвокат М.Н. -за нарушение на чл.10,ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред ,спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 10, ал.4 от същата Наредба и -за нарушение на чл. 7,ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред ,спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 7, ал.2 от същата Наредба. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
33 АНД No 1302/2016, II състав Общини Н.Б.Н. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.11.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 25/ 25.07.2016 г. на Кмета на Община Приморско, с което на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината, на Н.Б.Н., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 4, ал. 1 от същата Наредба. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
34 АНД No 1303/2016, II състав Общини ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ ООД ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.11.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 38/ 22.08.2016 г. на Кмета на Община Приморско, с което на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината, на „Ентертеймент“ ООД, ЕИК 201012331 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 4, ал. 1 от същата Наредба. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
35 АНД No 1304/2016, II състав НАП ЕТ Я.-П.К. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.11.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление, № 1772 от 02.08.2016 год. на Директор на ТД на НАП, гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закон за данък върху добавенaта стойност на ЕТ „Ялпп- П.К.“ ЕИК 812128763, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000,00 лева, за нарушение на чл. 33, ал. 2 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ, вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
36 АНД No 1305/2016, II състав НАП ЗОНИН 1881 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.11.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление, № 2044 от 15.08.2016 год. на Директор на ТД на НАП, гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закон за данък върху добавенaта стойност на „Зонин 1881“ ООД, ЕИК 203761977, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000,00 лева, за нарушение на чл. 33, ал. 2 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ, вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
37 АНД No 1307/2016, IV състав НАП ЕТ М.-М.М. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 4.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №№2005 от 11.08-2016 г. на Кирил Петров Пологов – зам .директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582/23 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП ,с което на ЕТ „ Мимо- М. М. „ , Булстат : 200661784, със седалище и адрес на управление : гр.Благоевград,ул.”Ал.Стамболийски „ №11, ет.4, представляван от М.Б.М. с ЕГН ********** с адрес за призоваване и съобщения : гр.Царево,ул.”М.Герджиков „№ 1 чрез адвокат М.Н. за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС.НП-потвърдено
38 АНД No 1309/2016, IV състав НАП ЕТ Г.- Г.Е. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 10.11.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1646 от 26.07-2016г. на Кирил Петров Пологов – зам .директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582/23 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП ,с което на ЕТ „ ГАИС –Г.Е.„ , ЕИК : 827209434, със седалище и адрес на управление : гр.Русе, община Русе, Русенска област, квартал „Дружба „ 3, бл.5, вх.В, представляван от Г.П.Е. с ЕГН ********** за нарушение на чл. 26, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС, изр.последно от ЗДДС, предвидена е санкцията по чл. 185, ал.1 от ЗДДС . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-потвърдено
39 АНД No 1311/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.С.Й. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.11.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Й.С.Й., ЕГН **********,*** българин, български гражданин, със средно-специално образование, работи като куриер в „Пластокост” гр.Пловдив, неженен, осъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК за това, че на 16.07.2016 г. в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас, на път III - 99, в лек автомобил марка „Рено”, модел „Клио” с per. № РА 1269 ВР, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, както следва: коноп с нетно тегло - 2.442 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.35 % на стойност 14.65 лева, смест от тютюн и коноп с нетно тегло - 0.178 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 2.50 % на стойност 1.07 лева и коноп с нетно тегло - 0.259 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.15 % на стойност 1.55 лева, всичко на обща стойност 17.27 лева, определена съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г., като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: ОБЕКТ 1 - коноп с нетно тегло - 2.442 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.35 % , смес от тютюн и коноп с нетно тегло - 0.178 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 2.50 % и коноп с нетно тегло - 0.259 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.15 %, предадени с Протокол №2273 от 26.07.2016 год. на основание чл. 91 и 98 ал. 2 от ЗКНВП на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратено на съхранение в ЦМУ – гр.София с писмо Рег. №251000 – 17236 от 26.07.2016 год., като след влизане на решението в сила, същият да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП.
Й.С.Й.
ПРИЗНАВА обвиняемия Й.С.Й., ЕГН **********,*** българин, български гражданин, със средно-специално образование, работи като куриер в „Пластокост” гр.Пловдив, неженен, осъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК за това, че на 16.07.2016 г. в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас, на път III - 99, в лек автомобил марка „Рено”, модел „Клио” с per. № РА 1269 ВР, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, както следва: коноп с нетно тегло - 2.442 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.35 % на стойност 14.65 лева, смест от тютюн и коноп с нетно тегло - 0.178 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 2.50 % на стойност 1.07 лева и коноп с нетно тегло - 0.259 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.15 % на стойност 1.55 лева, всичко на обща стойност 17.27 лева, определена съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г., като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда.
Мотиви от 15.11.2016г.
Мотивите изготвен в срок.
В законна сила от 17.11.2016г.
40 АНД No 1318/2016, IV състав ДИТ ХОМ КЕЪР ХОТЕЛС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 9.11.2016г.
Р Е Ш И : Изменя Наказателно постановление №02-000578 от 16.09-2016г. на Павлин Васков Тодоров, изпълняващ функциите на изпълнителен директор на Директор на Дирекция „ Инспекция по труда „Бургас, с което на ”Хом Кеър Хотелс” ООД, ЕИК : 203980775, със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.” Христо Ботев „№ 31, ет.1, представлявано от управителя Д.Г.Ф., в качеството на работодател за нарушение на чл. 63,ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал.5 от КТ и във връзка с чл. 414,ал.3 от КТ е наложено административно наказание –„ имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв. / три хиляди лева /, КАТО НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 1500.00 лв./ хиляда и петстотин лева /., на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-изменено
41 АНД No 1319/2016, IV състав ДИТ ХОМ КЕЪР ХОТЕЛС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 9.11.2016г.
Р Е Ш И : Изменя Наказателно постановление №02-000579 от 16.09-2016г. на Павлин Васков Тодоров, изпълняващ функциите на изпълнителен директор на Директор на Дирекция „ Инспекция по труда „Бургас, с което на ”Хом Кеър Хотелс” ООД, ЕИК : 203980775, със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.” Христо Ботев „№ 31, ет.1, представлявано от управителя Д.Г.Ф., в качеството на работодател за нарушение на чл. 62,ал.1 във ръзка с чл. 1,ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал.5 от КТ и във връзка с чл. 414,ал.3 от КТ е наложено административно наказание –„ имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв. / три хиляди лева /, КАТО НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 1500.00 лв./ хиляда и петстотин лева /, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-изменено
42 АНД No 1328/2016, II състав ДИТ ПЕРЛА ПЛАЯ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.11.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-000648 от 19.09.2016 г. на Директор на дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, издадено против „Перла Плая“ ООД, ЕИК 202152674, в частта му досежно размера на определеното административно наказание за нарушение по чл. 61, ал. 1 от КТ, като на осн. чл. 414, ал. 3 от КТ, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000,00 лева на 1500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.
43 АНД No 1406/2016, II състав ДИТ ПЕРЛА ПЛАЯ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.11.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-000647 от 19.09.2016 г. на Директор на дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, издадено против „Перла Плая“ ООД, ЕИК 202152674, в частта му досежно размера на определеното административно наказание за нарушение по чл. 61, ал. 1 от КТ, като на осн. чл. 414, ал. 3 от КТ, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000,00 лева на 1500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.
44 ЧНД No 1434/2016, IV състав Производство по чл. 244 НПК КОМУНАЛНО БИТОВО СТОПАНСТВО ЕООД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 8.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С. Н.С. с ЕГН **********, в качеството си на управител на „Комунално- битово стопанство” ЕООД ,ЕИК : 812016924, със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, ул.”Шейново „№ 3, община Бургас , област Бургас , п.к. 8000 срещу постановлението на прокурор при районна прокуратура-Бургас –Силвия Рандева , командирована в районна прокуратура –Царево от 06.10-2016г. за спиране на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ-252/2016г. по описа на РУ –Приморско. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНДело № 1434 по описа за 2016 година на РС-Царево. Определението може да се обжалва или протестира пред Бургаския окръжен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Оставя без уважение
В законна сила от 22.11.2016г.
45 НОХД No 1493/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Х.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №349/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Р.Х.Р. (RAMIN HAOWKAR RAHIM) - роден на *** г. в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, начално образование, безработен, несъждан, без документи за самоличност, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият Р.Х.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Х.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Х.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Р.Х.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №349/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Р.Х.Р. (RAMIN HAOWKAR RAHIM) - роден на *** г. в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, начално образование, безработен, несъждан, без документи за самоличност, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият Р.Х.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Х.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Х.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.11.2016г.
46 НОХД No 1494/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.А.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №348/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия К.А.М. (KERMANJ ABDULGHAFAR MOHAMMAD) - роден на *** г. в гр. Хабад, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, средно образование, безработен, неженен, несъждан, без документи за самоличност, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият К.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
К.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №348/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия К.А.М. (KERMANJ ABDULGHAFAR MOHAMMAD) - роден на *** г. в гр. Хабад, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, средно образование, безработен, неженен, несъждан, без документи за самоличност, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият К.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.11.2016г.
47 НОХД No 1495/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.С.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №355/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия К. СОЛЕИМАН Н. (Kamal Soleiman Nader), родена на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не осъждан, без документи за самоличност, и адв. Галина Иванова, съгласно условията на което подсъдимият К. Солеиман Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К. Солеиман Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К. Солеиман Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
К.С.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №355/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия К. СОЛЕИМАН Н. (Kamal Soleiman Nader), родена на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не осъждан, без документи за самоличност, и адв. Галина Иванова, съгласно условията на което подсъдимият К. Солеиман Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К. Солеиман Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К. Солеиман Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.11.2016г.
48 НОХД No 1496/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Л. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №343/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка И., подсъдимия М.Л. (Marivan Logman), роден на ***г., в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не осъждан, без документи за самоличност, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият М.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Л. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
М.Л.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №343/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка И., подсъдимия М.Л. (Marivan Logman), роден на ***г., в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не осъждан, без документи за самоличност, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият М.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Л. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.11.2016г.
49 НОХД No 1497/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Л.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №346/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия С.Л.Х. (SAFIN LOGMAN HABIB), роден на ***г., гр. Пересга, щата Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, неосъждан, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият С.Л.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Л.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Л.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
С.Л.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №346/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия С.Л.Х. (SAFIN LOGMAN HABIB), роден на ***г., гр. Пересга, щата Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, неосъждан, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият С.Л.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Л.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Л.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.11.2016г.
50 НОХД No 1498/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Д.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №344/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия К.Д.М. (Kozhin Jaza Mohammad), роден на ***г., гр. Пересга, щата Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, неосъждан, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият К.Д.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Д.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Д.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
К.Д.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №344/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия К.Д.М. (Kozhin Jaza Mohammad), роден на ***г., гр. Пересга, щата Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, неосъждан, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият К.Д.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Д.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Д.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.11.2016г.
51 НОХД No 1499/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №345/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Д.С. (JAZA SADIGH) - роден на ***г. в гр.Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, начално образование, безработен, неженен, несъждан, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият Д.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Д.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №345/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Д.С. (JAZA SADIGH) - роден на ***г. в гр.Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, начално образование, безработен, неженен, несъждан, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият Д.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.11.2016г.
52 НОХД No 1500/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №347/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка И., подсъдимия М.С.Х. (Mohammad Soleiman Hassan), роден на ***г., в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, не осъждан, без документи за самоличност, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият М.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
М.С.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №347/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка И., подсъдимия М.С.Х. (Mohammad Soleiman Hassan), роден на ***г., в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, не осъждан, без документи за самоличност, и адв. Г.И., съгласно условията на което подсъдимият М.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.11.2016г.
53 НОХД No 1501/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.С.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №352/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Х.С.Х. (HAREM SARDAR HOSEIN) - роден на ***г. в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан, без документи за самоличност, и адв. Галина Иванова, съгласно условията на което подсъдимият Х.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Х.С.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №352/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Х.С.Х. (HAREM SARDAR HOSEIN) - роден на ***г. в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан, без документи за самоличност, и адв. Галина Иванова, съгласно условията на което подсъдимият Х.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.11.2016г.
54 НОХД No 1502/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №351/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.А.А. (ARAM ABBAS ABDULLAH) - роден на *** г. в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, средно образование, безработен, несъждан, без документи за самоличност, и адв. Галина Иванова, съгласно условията на което подсъдимият А.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
А.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №351/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.А.А. (ARAM ABBAS ABDULLAH) - роден на *** г. в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, средно образование, безработен, несъждан, без документи за самоличност, и адв. Галина Иванова, съгласно условията на което подсъдимият А.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.11.2016г.
55 НОХД No 1503/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.А.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №353/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия М.А.Х. (MARVAN AHMAD HOSEIN) - роден на *** г. в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан, без документи за самоличност, и адв. Галина Иванова, съгласно условията на което подсъдимият М.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
М.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №353/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия М.А.Х. (MARVAN AHMAD HOSEIN) - роден на *** г. в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан, без документи за самоличност, и адв. Галина Иванова, съгласно условията на което подсъдимият М.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.11.2016г.
56 НОХД No 1504/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.А.Н. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №354/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Б.А.Н. (Bokan Abdulrahim Nader), родена на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, и адв.Галина Иванова, съгласно условията на което подсъдимият Б.А.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А.Н. да заплати в полза на държавата
Б.А.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №354/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Б.А.Н. (Bokan Abdulrahim Nader), родена на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, и адв.Галина Иванова, съгласно условията на което подсъдимият Б.А.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А.Н. да заплати в полза на държавата
В законна сила от 1.11.2016г.
57 НОХД No 1505/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Е.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №350/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Х.Е.А. (Haowbir Esmail Abdullah), роден на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не осъждан, без документи за самоличност, и адв.Галина Иванова, съгласно условията на което подсъдимият Х.Е.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Е.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Е.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Х.Е.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №350/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Х.Е.А. (Haowbir Esmail Abdullah), роден на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не осъждан, без документи за самоличност, и адв.Галина Иванова, съгласно условията на което подсъдимият Х.Е.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 29.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Е.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Е.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 1.11.2016г.
58 НОХД No 1506/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО У.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №360/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия У.Х. /WAKEEL KHAN/, роден на ***г, в гр. Мохманд Адженци, Пакистан, пакистанец, пакистански гражданин, начално образование, неженен, не осъждан, шивач, с паспорт – KR4125271 на Р. Пакистан, и адв. К.Т., съгласно условията на което подсъдимият У.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 31.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия У.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА У.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
У.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №360/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия У.Х. /WAKEEL KHAN/, роден на ***г, в гр. Мохманд Адженци, Пакистан, пакистанец, пакистански гражданин, начално образование, неженен, не осъждан, шивач, с паспорт – KR4125271 на Р. Пакистан, и адв. К.Т., съгласно условията на което подсъдимият У.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 31.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия У.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА У.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 2.11.2016г.
59 НОХД No 1507/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Я.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №361/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия Я.А. /YASIN ABEBOREMAN/, роден на ***г, в гр.Пешавар, Пакистан, начално образование, неженен, неосъждан, общ работник, без документи за самоличност, неосъждан, и адв. К.Т., съгласно условията на което подсъдимият Я.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 31.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Я.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Я.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Я.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №361/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия Я.А. /YASIN ABEBOREMAN/, роден на ***г, в гр.Пешавар, Пакистан, начално образование, неженен, неосъждан, общ работник, без документи за самоличност, неосъждан, и адв. К.Т., съгласно условията на което подсъдимият Я.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 31.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Я.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Я.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 2.11.2016г.
60 НОХД No 1508/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 2.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №359/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Е.Х. /ESMAT KHAN/, роден на ***г, в гр. Нангархар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, и адв. К.Т., съгласно условията на което подсъдимият Е.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 31.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Е.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №359/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Е.Х. /ESMAT KHAN/, роден на ***г, в гр. Нангархар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, безработен, без документи за самоличност, и адв. К.Т., съгласно условията на което подсъдимият Е.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 31.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 2.11.2016г.
61 НОХД No 1509/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.Х.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №358/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Ш.Х. /SHAFIULLAH HASHIMI/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, паспорт № 01490327 на Р. Афганистан, и адв. К.Т., съгласно условията на което подсъдимият Ш.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 31.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Ш.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №358/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Ш.Х. /SHAFIULLAH HASHIMI/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, паспорт № 01490327 на Р. Афганистан, и адв. К.Т., съгласно условията на което подсъдимият Ш.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 31.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 2.11.2016г.
62 НОХД No 1510/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Ш. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 2.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №357/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия С.Ш. /SARTUR SHIRZAD/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. К.Т., съгласно условията на което подсъдимият С.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 31.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
С.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №357/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия С.Ш. /SARTUR SHIRZAD/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. К.Т., съгласно условията на което подсъдимият С.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 31.10.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 2.11.2016г.
63 НОХД No 1511/2016, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 2.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №342/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия А.А. (Ali Aslan), роден на ***г., в гр. Самандаг, Република Турция, турчин, турски гражданин, женен, средно образование, безработен, не осъждан, с турски паспорт № U 05291681, валиден до 06.09.2022г. и разрешително за пребиваване издадено от германските власти с № 625522 с дата на издаване 01.01.2005г., и неговия защитник адв.Р.Р., съгласно което обвиняемият А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по 281 ал. 2 т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 281, ал. 1 от НК, за това, че на 30.10.2016 год. В село Фазаново, общ. Царево, в зоната за отговорност на ГПУ Царево с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци 13 /тринадесет/ лица, а именно: КАМАЛ СОЛЕИМАН НАДЕР (Kamal Soleiman Nader), родена на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан мъж; КОЖИН ДЖАЗА МОХАМАД (Kozhin Jaza Mohammad), роден на ***г. в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан – мъж;ДЖАЗА САДИГ (Jaza Sadigh), роден на ***г., в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, начално образование, безработен, несъждан – мъж; САФИН ЛОГМАН ХАБИБ (Safin Logman Habib), роден на ***г. в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, начално образование, безработен, несъждан, мъж;МОХАМАД СОЛЕЙМАН ХАСАН (Mohammad Soleiman Hassan), роден на ***г., в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан, мъж;КЕРМАНДЖ АБДУЛГАФАР МОХАМАД (Kermanj Abdulghafar Mohammad), роден на ***г., в гр. Хабад, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, средно образование, безработен, несъждан, мъж;РАМИН ХАОВКАР РАХИМ (Ramin Haowkar Rahim), роден на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, начално образование, безработен, несъждан, мъж; ХАОВБИР ЕСМАИЛ АБДУЛАХ (Haowbir Esmail Abdullah), роден на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, начално образование, безработен, несъждан, мъж; АРАМ АБАС АБДУЛАХ (Aram Abbas Abdullah), роден на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, средно образование, безработен, несъждан,мъж; ХАРЕМ САРДАР ХОСЕИН (Harem Sardar Hosein), роден на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан, мъж; МАРВАН АХМАД ХОСЕИН (Marvan Ahmad Hosein), роден на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан, мъж ;БОКАН АБДУЛРАХИМ НАДЕР (Bokan Abdulrahim Nader), родена на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, начално образование, безработен, несъждан, мъж; МАРИАВАН ЛОГМАН (Marivan Logman), роден на ***г., в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, средно образование, безработен, не осъждан – мъж; да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на Закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено чрез използване на МПС –марка „Киа” с рег. № N 2138 H - престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 281, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 281, ал. 1 от НК, на основание чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 281, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА А.А. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: лек автомобил марка «Киа» с per. № N 2138 Н, с номер на рама KNEUP751336360857, собственост на Джем А.; Документ № К01282187 издаден от германските власти за моторно-превозно средство Киа Мотор (РОК) с рама KNEUP751336360857 на името на Ахмет Хабип; Документ № 187541097 издаден от германските власти за моторно-превозно средство Киа Мотор (РОК) с рама KNEUP751336360857 на името на Джем А.; Документ № WF158521 издаден от германските власти за моторно превозно средство Киа Мотор (РОК) с рама KNEUP751336360857 на името на Герд Мюлер; Документ № WW4800556 издаден от германските власти за моторно-превозно средство Киа Мотор (РОК) с рама KNEUP751336360857 на името на Джем А.; Пълномощно 29.07.2016г. издадено от Нил А. с граждански № 45292209182,род. на ***г. преведен както на български език така и на турски език от лицензиран преводач Исман А. Местанова; Договор за наем 12.07.2016г. между Юли Василев Караилиев с ЕГН: ********** от гр. София и А.А. с документ № 45388205982, роден на ***г. турски гражданин за апартамент в гр. Хасково, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево. На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. банкнота с номинал от 20 евро с номер:RB3516275993; 1 бр. банкнота с номинал от 20 евро с номер:RA0616514856; 1 бр. банкнота с номинал от 5 евро с номер:UF2097447955; 1 бр. банкнота с номинал от 20 турски лири с номер:B695563976; 1 бр. банкнота с номинал от 100 турски лири с номер:B291180717; 1 бр. банкнота с номинал от 2 лева с номер:ББ1409674; 1 бр. банкнота с номинал от 5 турски лири с номер:B428707817; 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с номер:БК0147151; 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с номер:БК6578214; 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с номер:БП9785974; 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с номер:БГ5354530; 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с номер:БП1823912; 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с номер:БП0183212; 1 бр. банкнота с номинал от 10 лева с номер:БО2190848; 2 броя монети от х 0,50 лв.; 4 броя монети от х 0,10 лв; 1 брой монети от 1 турска лира; 1 бр. касов бон от ОШБ- Български ООД; 1 бр. връзка с три секретни ключа с дистанционно; 1 бр. мобилен телефон „ Бляк Бери“ с червен панел; 1 бр. мобилен телефон „Айфон“С6, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево. Веществените доказателства - 1 бр. турски паспорт с номер:U05291681; 1бр. лична карта- немски с номер:625522, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево, да се върнат на собственика им. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 120.00 лева за разноски по делото.
А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №342/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия А.А. (Ali Aslan), роден на ***г., в гр. Самандаг, Република Турция, турчин, турски гражданин, женен, средно образование, безработен, не осъждан, с турски паспорт № U 05291681, валиден до 06.09.2022г. и разрешително за пребиваване издадено от германските власти с № 625522 с дата на издаване 01.01.2005г., и неговия защитник адв.Р.Р., съгласно което обвиняемият А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по 281 ал. 2 т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 281, ал. 1 от НК, за това, че на 30.10.2016 год. В село Фазаново, общ. Царево, в зоната за отговорност на ГПУ Царево с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци 13 /тринадесет/ лица, а именно: КАМАЛ СОЛЕИМАН НАДЕР (Kamal Soleiman Nader), родена на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан мъж; КОЖИН ДЖАЗА МОХАМАД (Kozhin Jaza Mohammad), роден на ***г. в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан – мъж;ДЖАЗА САДИГ (Jaza Sadigh), роден на ***г., в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, начално образование, безработен, несъждан – мъж; САФИН ЛОГМАН ХАБИБ (Safin Logman Habib), роден на ***г. в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, начално образование, безработен, несъждан, мъж;МОХАМАД СОЛЕЙМАН ХАСАН (Mohammad Soleiman Hassan), роден на ***г., в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан, мъж;КЕРМАНДЖ АБДУЛГАФАР МОХАМАД (Kermanj Abdulghafar Mohammad), роден на ***г., в гр. Хабад, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, средно образование, безработен, несъждан, мъж;РАМИН ХАОВКАР РАХИМ (Ramin Haowkar Rahim), роден на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, начално образование, безработен, несъждан, мъж; ХАОВБИР ЕСМАИЛ АБДУЛАХ (Haowbir Esmail Abdullah), роден на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, начално образование, безработен, несъждан, мъж; АРАМ АБАС АБДУЛАХ (Aram Abbas Abdullah), роден на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, средно образование, безработен, несъждан,мъж; ХАРЕМ САРДАР ХОСЕИН (Harem Sardar Hosein), роден на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан, мъж; МАРВАН АХМАД ХОСЕИН (Marvan Ahmad Hosein), роден на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, основно образование, безработен, несъждан, мъж ;БОКАН АБДУЛРАХИМ НАДЕР (Bokan Abdulrahim Nader), родена на ***г., гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, начално образование, безработен, несъждан, мъж; МАРИАВАН ЛОГМАН (Marivan Logman), роден на ***г., в гр. Пересга, щат Солеймания, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, средно образование, безработен, не осъждан – мъж; да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на Закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено чрез използване на МПС –марка „Киа” с рег. № N 2138 H - престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 281, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 281, ал. 1 от НК, на основание чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 281, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА А.А. на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: лек автомобил марка «Киа» с per. № N 2138 Н, с номер на рама KNEUP751336360857, собственост на Джем А.; Документ № К01282187 издаден от германските власти за моторно-превозно средство Киа Мотор (РОК) с рама KNEUP751336360857 на името на Ахмет Хабип; Документ № 187541097 издаден от германските власти за моторно-превозно средство Киа Мотор (РОК) с рама KNEUP751336360857 на името на Джем А.; Документ № WF158521 издаден от германските власти за моторно превозно средство Киа Мотор (РОК) с рама KNEUP751336360857 на името на Герд Мюлер; Документ № WW4800556 издаден от германските власти за моторно-превозно средство Киа Мотор (РОК) с рама KNEUP751336360857 на името на Джем А.; Пълномощно 29.07.2016г. издадено от Нил А. с граждански № 45292209182,род. на ***г. преведен както на български език така и на турски език от лицензиран преводач Исман А. Местанова; Договор за наем 12.07.2016г. между Юли Василев Караилиев с ЕГН: ********** от гр. София и А.А. с документ № 45388205982, роден на ***г. турски гражданин за апартамент в гр. Хасково, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево. На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. банкнота с номинал от 20 евро с номер:RB3516275993; 1 бр. банкнота с номинал от 20 евро с номер:RA0616514856; 1 бр. банкнота с номинал от 5 евро с номер:UF2097447955; 1 бр. банкнота с номинал от 20 турски лири с номер:B695563976; 1 бр. банкнота с номинал от 100 турски лири с номер:B291180717; 1 бр. банкнота с номинал от 2 лева с номер:ББ1409674; 1 бр. банкнота с номинал от 5 турски лири с номер:B428707817; 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с номер:БК0147151; 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с номер:БК6578214; 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с номер:БП9785974; 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с номер:БГ5354530; 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с номер:БП1823912; 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева с номер:БП0183212; 1 бр. банкнота с номинал от 10 лева с номер:БО2190848; 2 броя монети от х 0,50 лв.; 4 броя монети от х 0,10 лв; 1 брой монети от 1 турска лира; 1 бр. касов бон от ОШБ- Български ООД; 1 бр. връзка с три секретни ключа с дистанционно; 1 бр. мобилен телефон „ Бляк Бери“ с червен панел; 1 бр. мобилен телефон „Айфон“С6, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево. Веществените доказателства - 1 бр. турски паспорт с номер:U05291681; 1бр. лична карта- немски с номер:625522, намиращи се на съхранение в ГПУ Царево, да се върнат на собственика им. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 120.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 2.11.2016г.
64 НОХД No 1517/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ю.Н.Х.,
Г.К.К.,
П.Н.К.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.11.2016г.
Ю.Н.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 39/2015г. по описа на ГПУ - Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия Ю.Н.Х. с ЕГН: **********, българин, български гражданин, осъждан, с адрес ***, и неговия защитник адв.В.В., съгласно което подсъдимият Ю.Н.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК за това, че: На 02.10.2015г., около 01:00 часа на второстепенен път ІІ-99-1 между с. Синеморец, общ. Ахтопол, обл. Бургас и гр. Ахтопол, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГПУ Царево в съучастие с Г.К.К. с ЕГН: ********** ***, П.Н.К. *** и МИРОСЛАВ СТАНКОВ МИХАЙЛОВ с ЕГН: ********** от гр. София като съизвършители с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал повече от едно лице - група от 50 (петдесет) чужденци, граждани на Сирийската Арабска Република и Република Ирак, между които и 15 (петнадесет) лица MINA DANA FAZEL/МИНА ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия,RAS DANA FAZEL/РАС ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия и MIR DANA FAZEL/МИР ДАНА ФАЗЕЛ, /момче/, род. ***г.,Сирия, RAYAN SANGAR/РАЯН ЗАНГАР, /момиче/, род. ***г., Сирия, SIVAR SANGAR/СИВАР ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия и BROOSEK SANGAR/БРОСЕК ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия, BINAR ISMAIL HASSAN/БИНАР ИСМАИЛ ХАСАН, /момче на три месеца/ и DILAN ISMAIL HASSAN/ДИЛАНН ИСМАИЛ ХАСАН, /момиче на една година и половина/, HENDE SAID ALI/ХЕНДЕ САИД АЛИ, /момиче/, род. ***г., Сирия, ZEINA SAID ALI/ЗЕЙНА САИД АЛИ, /момиче/ - род. ***г., Сирия и DELOVAN SAID ALI/ДЕЛОВАН САИД АЛИ, /момче/, род. ***г., Сирия, ALEN TAHA MOHAMMAD/АЛЕН ТАХА МОХАМЕД, /момче/, род. ***г.,Сирия, ILAF TAHA MOHAMMAD/ИЛАФ ТАХА МОХАМЕД, /момиче/, род. ***г., Сирия и YAD TAHA MOHAMMAD/ИАД ТАХА МОХАМЕД, /момче/, род. ***г.,Сирия и AHMAD RAVANT HOORID/АХМАД РАВАНТ ХУРИД, /момче/, род. ***г., Сирия, ненавършили 16 години, както и лицата: GOVAN SOLEIMAN/ГОВАН СЮЛЕИМАН, /мъж/, род. ***г, Сирия, SAIT ABDULLAH SAIT/САИД АБДУЛАХ САИД, /мъж/, род. ***г, Сирия, REZGAR SALAM SOLEIMAN/РЕЗГАР САЛАМ СЮЛЕИМАН, /мъж/, род. ***г., Сирия, DANA FASEL MOOTASAM/ДАНА ФАСЕЛ МУТАСАМ, /мъж/, род. ***г., Сирия, MOHAMMAD FASEL MOOTASAM/МОХАМАД ФАСЕЛ МУТАСАМ, /мъж/, род. ***г., Сирия, NIAN NIHAD JAMAL/НИАН НИХАД ДЖАМАЛ, /жена/, род. ***г.,Сирия, придружаваща MINA DANA FAZEL/МИНА ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия,RAS DANA FAZEL/РАС ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия и MIR DANA FAZEL/МИР ДАНА ФАЗЕЛ, /момче/, род. ***г.,Сирия, HODA ABDOLKHAEDH GHADER/ХОДА АБДУЛХАМЕД ГАДЕР, /жена/, род. ***г., Сирия, RAJAN VARIYA/РИЯН ВАРИЯ, /жена/, род. ***г., Сирия, придружаваща RAYAN SANGAR/РАЯН ЗАНГАР, /момиче/, род. ***г., Сирия, SIVAR SANGAR/СИВАР ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия и BROOSEK SANGAR/БРОСЕК ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия, BOITAN MAAROOF/БОИТАН МААРУФ, /мъж/- род. ***г., Сирия, YOUSEF SAMER/ЮСЕФ САМЕР, /мъж/, род. ***г., Сирия, ZAKARIA ASHAD ASHAD/ЗАКАРЯ АШАД АШАД, /мъж/, род. ***г, Сирия, GHASEM ABDOLLAH HAMA/ГАСЕМ АБДОЛАХ ХАМА, /мъж/, род. ***г, Сирия, ZANA MOSTAFAH HOSEIN/ЗАНА МОСТАФ ХЮСЕИН, /мъж/, род. ***г., Сирия, ISMAIL HASSAN MOSTAFA/ИСМАИЛ ХАСАН МУСТАФА, /мъж/, род. ***г., Сирия, придружаващ BINAR ISMAIL HASSAN/БИНАР ИСМАИЛ ХАСАН, /момче на три месеца/ и DILAN ISMAIL HASSAN/ДИЛАНН ИСМАИЛ ХАСАН, /момиче на една година и половина/, SANDAR SALAM SOLEIMAN/САНДАР САЛАМ СЮЛЕИМАН, /мъж/, род. ***г., Сирия, придружаващ MOHAMMAD MOSTAFAH/МОХАМД МУСТАФА, /мъж/, род. ***г., Сирия, MOHAMMAD EDRIS/МОХАМЕД ЕДРИС, /мъж/ род.на *** год. Сирия, OMID HALI/ОМИД ХАЛИ, /мъж/, род. ***г., Ирак, KARVAN MOHAMMAD ALI/КАРВАН МОХАМЕД АЛИ, /мъж/, род. ***г., Ирак, DARIN NAJIB TOFIGH/ДАРИН НАДЖИБ ТОФИГ, /мъж/, род. ***г., Сирия, DIYAR SAEB/ДИЯР САЕБ, /мъж/, род. ***г., Ирак, HASSAN ALI KHALAF/ХАСАН АЛИ КАЛАФ, /мъж/, род. ***г., Ирак, MARVAN AHMAD KHALAF/МАРВАН АХМАД КАЛАФ, /мъж/, род. ***г., Ирак, ALI SHAMOO BARKAD/ АЛИ ШАМО БАРКАД, /мъж/, род. ***г., Ирак, SAID HOSEIN ALI/САИД ХЮСЕИН АЛИ, /мъж/, род. ***г., Сирия, TAHA MOHAMMAD MUSA/ТАХА МОХАМЕД МУСА, /мъж/, род. ***г., Сирия, LEILA DARVISH AVGI/ЛЕЙЛА ДАРВИШ АВГИ, /жена/, род. ***г.Сирия, придружаваща HENDE SAID ALI/ХЕНДЕ САИД АЛИ, /момиче/, род. ***г., Сирия, ZEINA SAID ALI/ЗЕЙНА САИД АЛИ, /момиче/ - род. ***г., Сирия и DELOVAN SAID ALI/ДЕЛОВАН САИД АЛИ, /момче/, род. ***г., Сирия, ZINA AVAR ISMAIL/ЗИНА АВАР ИСМАИЛ, /жена/, род. ***г., Сирия, придружаваща ALEN TAHA MOHAMMAD/АЛЕН ТАХА МОХАМЕД, /момче/, род. ***г.,Сирия, ILAF TAHA MOHAMMAD/ИЛАФ ТАХА МОХАМЕД, /момиче/, род. ***г., Сирия и YAD TAHA MOHAMMAD/ИАД ТАХА МОХАМЕД, /момче/, род. ***г.,Сирия, BASAM KHORI/БАСАМ КХОРИ, /мъж/, род. ***г, Сирия, MOHAMMAD HASSAN ALI/МОХОМОД ХАСАН АЛИ, /мъж/, род. ***г, Сирия, YASEN MOHAMMAD AHMAD/ЯСЕН МОХАМАД АХМАД, /мъж/, род. ***г., Сирия, MOHAMMAD HOSSEIN ALI/МОХАМАД ХОСЕИН АЛИ, /мъж/, род. ***г., Сирия, GOVHAR AHMAD MAJID/ГУВХАР АХМАД МАДЖИД, /жена/, род. ***г., Сирия, придружаваща SHEIMA URIA AZIZ/ШЕЙМА УРИЯ АЗИЗ, /момиче/, род. ***г., Сирия, DELFIN DELAVAR TAGHI/ДЕЛФИН ДЕЛАВАР ТАГХИ, /жена/, род. ***г., Сирия, придружаваща AHMAD RAVANT HOORID/АХМАД РАВАНТ ХУРИД, /момче/, род. ***г., Сирия, да преминат през територията на Р. България в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г., като лично е подпомогнал да пребивават и преминават в страната в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. лицата: BASAM KHORI/БАСАМ КХОРИ, /мъж/, род. ***г, Сирия, MOHAMMAD HASSAN ALI/МОХОМОД ХАСАН АЛИ, /мъж/, род. ***г, Сирия, YASEN MOHAMMAD AHMAD/ЯСЕН МОХАМАД АХМАД, /мъж/, род. ***г., Сирия, MOHAMMAD HOSSEIN ALI/МОХАМАД ХОСЕИН АЛИ, /мъж/, род. ***г., Сирия, GOVHAR AHMAD MAJID/ГУВХАР АХМАД МАДЖИД, /жена/, род. ***г., Сирия, SANDAR SALAM SOLEIMAN/САНДАР САЛАМ СЮЛЕИМАН, /мъж/, род. ***г., Сирия, DELFIN DELAVAR TAGHI/ДЕЛФИН ДЕЛАВАР ТАГХИ, /жена/, род. ***г., Сирия, придружаващ AHMAD RAVANT HOORID/АХМАД РАВАНТ ХУРИД, /момче/, род. ***г., Сирия, като за това е използвал моторно-превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Омега” с рег. № СО 0401 ВК, собственост по документи на Милен Златков Илиев с ЕГН: ********** от гр. Своге. За посоченото престъпление по чл.281, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 във вр. с чл.20,
Г.К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 39/2015г. по описа на ГПУ - Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия Г.К.К. с ЕГН: **********, българин, български гражданин, неосъждан, с адрес ***, и неговия защитник адв.Н.З., съгласно което подсъдимият Г.К.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК за това, че: На 02.10.2015г., около 01:00 часа на второстепенен път ІІ-99-1 между с. Синеморец, общ. Ахтопол, обл. Бургас и гр. Ахтопол, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГПУ Царево в съучастие с МИРОСЛАВ СТАНКОВ МИХАЙЛОВ с ЕГН: ********** от гр. София, П.Н.К. *** и Ю.Н.Х. с ЕГН: ********** *** като съизвършители с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал повече от едно лице - група от 50 (петдесет) чужденци, граждани на Сирийската Арабска Република и Република Ирак, между които и 15 (петнадесет) лица MINA DANA FAZEL/МИНА ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия,RAS DANA FAZEL/РАС ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия и MIR DANA FAZEL/МИР ДАНА ФАЗЕЛ, /момче/, род. ***г.,Сирия, RAYAN SANGAR/РАЯН ЗАНГАР, /момиче/, род. ***г., Сирия, SIVAR SANGAR/СИВАР ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия и BROOSEK SANGAR/БРОСЕК ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия, BINAR ISMAIL HASSAN/БИНАР ИСМАИЛ ХАСАН, /момче на три месеца/ и DILAN ISMAIL HASSAN/ДИЛАНН ИСМАИЛ ХАСАН, /момиче на една година и половина/, HENDE SAID ALI/ХЕНДЕ САИД АЛИ, /момиче/, род. ***г., Сирия, ZEINA SAID ALI/ЗЕЙНА САИД АЛИ, /момиче/ - род. ***г., Сирия и DELOVAN SAID ALI/ДЕЛОВАН САИД АЛИ, /момче/, род. ***г., Сирия, ALEN TAHA MOHAMMAD/АЛЕН ТАХА МОХАМЕД, /момче/, род. ***г.,Сирия, ILAF TAHA MOHAMMAD/ИЛАФ ТАХА МОХАМЕД, /момиче/, род. ***г., Сирия и YAD TAHA MOHAMMAD/ИАД ТАХА МОХАМЕД, /момче/, род. ***г.,Сирия и AHMAD RAVANT HOORID/АХМАД РАВАНТ ХУРИД, /момче/, род. ***г., Сирия, ненавършили 16 години, както и лицата: GOVAN SOLEIMAN/ГОВАН СЮЛЕИМАН, /мъж/, род. ***г, Сирия, SAIT ABDULLAH SAIT/САИД АБДУЛАХ САИД, /мъж/, род. ***г, Сирия, REZGAR SALAM SOLEIMAN/РЕЗГАР САЛАМ СЮЛЕИМАН, /мъж/, род. ***г., Сирия, DANA FASEL MOOTASAM/ДАНА ФАСЕЛ МУТАСАМ, /мъж/, род. ***г., Сирия, MOHAMMAD FASEL MOOTASAM/МОХАМАД ФАСЕЛ МУТАСАМ, /мъж/, род. ***г., Сирия, NIAN NIHAD JAMAL/НИАН НИХАД ДЖАМАЛ, /жена/, род. ***г.,Сирия, придружаваща MINA DANA FAZEL/МИНА ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия,RAS DANA FAZEL/РАС ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия и MIR DANA FAZEL/МИР ДАНА ФАЗЕЛ, /момче/, род. ***г.,Сирия, HODA ABDOLKHAEDH GHADER/ХОДА АБДУЛХАМЕД ГАДЕР, /жена/, род. ***г., Сирия, RAJAN VARIYA/РИЯН ВАРИЯ, /жена/, род. ***г., Сирия, придружаваща RAYAN SANGAR/РАЯН ЗАНГАР, /момиче/, род. ***г., Сирия, SIVAR SANGAR/СИВАР ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия и BROOSEK SANGAR/БРОСЕК ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия, BOITAN MAAROOF/БОИТАН МААРУФ, /мъж/- род. ***г., Сирия, YOUSEF SAMER/ЮСЕФ САМЕР, /мъж/, род. ***г., Сирия, ZAKARIA ASHAD ASHAD/ЗАКАРЯ АШАД АШАД, /мъж/, род. ***г, Сирия, GHASEM ABDOLLAH HAMA/ГАСЕМ АБДОЛАХ ХАМА, /мъж/, род. ***г, Сирия, ZANA MOSTAFAH HOSEIN/ЗАНА МОСТАФ ХЮСЕИН, /мъж/, род. ***г., Сирия, ISMAIL HASSAN MOSTAFA/ИСМАИЛ ХАСАН МУСТАФА, /мъж/, род. ***г., Сирия, придружаващ BINAR ISMAIL HASSAN/БИНАР ИСМАИЛ ХАСАН, /момче на три месеца/ и DILAN ISMAIL HASSAN/ДИЛАНН ИСМАИЛ ХАСАН, /момиче на една година и половина/, SANDAR SALAM SOLEIMAN/САНДАР САЛАМ СЮЛЕИМАН, /мъж/, род. ***г., Сирия, придружаващ MOHAMMAD MOSTAFAH/МОХАМД МУСТАФА, /мъж/, род. ***г., Сирия, MOHAMMAD EDRIS/МОХАМЕД ЕДРИС, /мъж/ род.на *** год. Сирия, OMID HALI/ОМИД ХАЛИ, /мъж/, род. ***г., Ирак, KARVAN MOHAMMAD ALI/КАРВАН МОХАМЕД АЛИ, /мъж/, род. ***г., Ирак, DARIN NAJIB TOFIGH/ДАРИН НАДЖИБ ТОФИГ, /мъж/, род. ***г., Сирия, DIYAR SAEB/ДИЯР САЕБ, /мъж/, род. ***г., Ирак, HASSAN ALI KHALAF/ХАСАН АЛИ КАЛАФ, /мъж/, род. ***г., Ирак, MARVAN AHMAD KHALAF/МАРВАН АХМАД КАЛАФ, /мъж/, род. ***г., Ирак, ALI SHAMOO BARKAD/ АЛИ ШАМО БАРКАД, /мъж/, род. ***г., Ирак, SAID HOSEIN ALI/САИД ХЮСЕИН АЛИ, /мъж/, род. ***г., Сирия, TAHA MOHAMMAD MUSA/ТАХА МОХАМЕД МУСА, /мъж/, род. ***г., Сирия, LEILA DARVISH AVGI/ЛЕЙЛА ДАРВИШ АВГИ, /жена/, род. ***г.Сирия, придружаваща HENDE SAID ALI/ХЕНДЕ САИД АЛИ, /момиче/, род. ***г., Сирия, ZEINA SAID ALI/ЗЕЙНА САИД АЛИ, /момиче/ - род. ***г., Сирия и DELOVAN SAID ALI/ДЕЛОВАН САИД АЛИ, /момче/, род. ***г., Сирия, ZINA AVAR ISMAIL/ЗИНА АВАР ИСМАИЛ, /жена/, род. ***г., Сирия, придружаваща ALEN TAHA MOHAMMAD/АЛЕН ТАХА МОХАМЕД, /момче/, род. ***г.,Сирия, ILAF TAHA MOHAMMAD/ИЛАФ ТАХА МОХАМЕД, /момиче/, род. ***г., Сирия и YAD TAHA MOHAMMAD/ИАД ТАХА МОХАМЕД, /момче/, род. ***г.,Сирия, BASAM KHORI/БАСАМ КХОРИ, /мъж/, род. ***г, Сирия, MOHAMMAD HASSAN ALI/МОХОМОД ХАСАН АЛИ, /мъж/, род. ***г, Сирия, YASEN MOHAMMAD AHMAD/ЯСЕН МОХАМАД АХМАД, /мъж/, род. ***г., Сирия, MOHAMMAD HOSSEIN ALI/МОХАМАД ХОСЕИН АЛИ, /мъж/, род. ***г., Сирия, GOVHAR AHMAD MAJID/ГУВХАР АХМАД МАДЖИД, /жена/, род. ***г., Сирия, придружаваща SHEIMA URIA AZIZ/ШЕЙМА УРИЯ АЗИЗ, /момиче/, род. ***г., Сирия, DELFIN DELAVAR TAGHI/ДЕЛФИН ДЕЛАВАР ТАГХИ, /жена/, род. ***г., Сирия, придружава AHMAD RAVANT HOORID/АХМАД РАВАНТ ХУРИД, /момче/, род. ***г., Сирия, да преминат през територията на Р. България в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г., като лично е подпомогнал да пребивават и преминават в страната в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. лицата: GOVAN SOLEIMAN/ГОВАН СЮЛЕИМАН, /мъж/, род. ***г, Сирия, SAIT ABDULLAH SAIT/САИД АБДУЛАХ САИД, /мъж/, род. ***г, Сирия,REZGAR SALAM SOLEIMAN/РЕЗГАР САЛАМ СЮЛЕИМАН, /мъж/, род. ***г., Сирия,DANA FASEL MOOTASAM/ДАНА ФАСЕЛ МУТАСАМ, /мъж/, род. ***г., Сирия, MOHAMMAD FASEL MOOTASAM/МОХАМАД ФАСЕЛ МУТАСАМ, /мъж/, род. ***г., Сирия, NIAN NIHAD JAMAL/НИАН НИХАД ДЖАМАЛ, /жена/, род. ***г.,Сирия, придружаваща MINA DANA FAZEL/МИНА ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия,RAS DANA FAZEL/РАС ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия и MIR DANA FAZEL/МИР ДАНА ФАЗЕЛ, /момче/, род. ***г.,Сирия, HODA ABDOLKHAEDH GHADER/ХОДА АБДУЛХАМЕД ГАДЕР, /жена/, род. ***г., Сирия, RAJAN VARIYA/РИЯН ВАРИЯ, /жена/, род. ***г., Сирия, придружаваща RAYAN SANGAR/РАЯН ЗАНГАР, /момиче/, род. ***г., Сирия, SIVAR SANGAR/СИВАР ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия и BROOSEK SANGAR/БРОСЕК ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия, като за това е използвал пре
П.Н.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 39/2015г. по описа на ГПУ - Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия П.Н.К. с ЕГН: **********, българин, български гражданин, осъждан, с адрес ***, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият П.Н.К. с ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, вр. с чл. 281, ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, за това, че: На 02.10.2015г., около 01:00 часа на второстепенен път ІІ-99-1 между с. Синеморец, общ. Ахтопол, обл. Бургас и гр. Ахтопол, обл. Бургас в зоната за отговорност на ГПУ Царево в съучастие с Г.К.К. с ЕГН: ********** ***, МИРОСЛАВ СТАНКОВ МИХАЙЛОВ с ЕГН: ********** от гр. София и Ю.Н.Х. с ЕГН: ********** *** като съизвършители с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал повече от едно лице - група от 50 (петдесет) чужденци, граждани на Сирийската Арабска Република и Република Ирак, между които и 15 (петнадесет) лица MINA DANA FAZEL/МИНА ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия,RAS DANA FAZEL/РАС ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия и MIR DANA FAZEL/МИР ДАНА ФАЗЕЛ, /момче/, род. ***г.,Сирия, RAYAN SANGAR/РАЯН ЗАНГАР, /момиче/, род. ***г., Сирия, SIVAR SANGAR/СИВАР ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия и BROOSEK SANGAR/БРОСЕК ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия, BINAR ISMAIL HASSAN/БИНАР ИСМАИЛ ХАСАН, /момче на три месеца/ и DILAN ISMAIL HASSAN/ДИЛАНН ИСМАИЛ ХАСАН, /момиче на една година и половина/, HENDE SAID ALI/ХЕНДЕ САИД АЛИ, /момиче/, род. ***г., Сирия, ZEINA SAID ALI/ЗЕЙНА САИД АЛИ, /момиче/ - род. ***г., Сирия и DELOVAN SAID ALI/ДЕЛОВАН САИД АЛИ, /момче/, род. ***г., Сирия, ALEN TAHA MOHAMMAD/АЛЕН ТАХА МОХАМЕД, /момче/, род. ***г.,Сирия, ILAF TAHA MOHAMMAD/ИЛАФ ТАХА МОХАМЕД, /момиче/, род. ***г., Сирия и YAD TAHA MOHAMMAD/ИАД ТАХА МОХАМЕД, /момче/, род. ***г.,Сирия и AHMAD RAVANT HOORID/АХМАД РАВАНТ ХУРИД, /момче/, род. ***г., Сирия, ненавършили 16 години, както и лицата: GOVAN SOLEIMAN/ГОВАН СЮЛЕИМАН, /мъж/, род. ***г, Сирия, SAIT ABDULLAH SAIT/САИД АБДУЛАХ САИД, /мъж/, род. ***г, Сирия, REZGAR SALAM SOLEIMAN/РЕЗГАР САЛАМ СЮЛЕИМАН, /мъж/, род. ***г., Сирия, DANA FASEL MOOTASAM/ДАНА ФАСЕЛ МУТАСАМ, /мъж/, род. ***г., Сирия, MOHAMMAD FASEL MOOTASAM/МОХАМАД ФАСЕЛ МУТАСАМ, /мъж/, род. ***г., Сирия, NIAN NIHAD JAMAL/НИАН НИХАД ДЖАМАЛ, /жена/, род. ***г.,Сирия, придружаваща MINA DANA FAZEL/МИНА ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия,RAS DANA FAZEL/РАС ДАНА ФАЗЕЛ, /момиче/, род. ***г., Сирия и MIR DANA FAZEL/МИР ДАНА ФАЗЕЛ, /момче/, род. ***г.,Сирия, HODA ABDOLKHAEDH GHADER/ХОДА АБДУЛХАМЕД ГАДЕР, /жена/, род. ***г., Сирия, RAJAN VARIYA/РИЯН ВАРИЯ, /жена/, род. ***г., Сирия, придружаваща RAYAN SANGAR/РАЯН ЗАНГАР, /момиче/, род. ***г., Сирия, SIVAR SANGAR/СИВАР ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия и BROOSEK SANGAR/БРОСЕК ЗАНГАР, /момче/, род. ***г., Сирия, BOITAN MAAROOF/БОИТАН МААРУФ, /мъж/- род. ***г., Сирия, YOUSEF SAMER/ЮСЕФ САМЕР, /мъж/, род. ***г., Сирия, ZAKARIA ASHAD ASHAD/ЗАКАРЯ АШАД АШАД, /мъж/, род. ***г, Сирия, GHASEM ABDOLLAH HAMA/ГАСЕМ АБДОЛАХ ХАМА, /мъж/, род. ***г, Сирия, ZANA MOSTAFAH HOSEIN/ЗАНА МОСТАФ ХЮСЕИН, /мъж/, род. ***г., Сирия, ISMAIL HASSAN MOSTAFA/ИСМАИЛ ХАСАН МУСТАФА, /мъж/, род. ***г., Сирия, придружаващ BINAR ISMAIL HASSAN/БИНАР ИСМАИЛ ХАСАН, /момче на три месеца/ и DILAN ISMAIL HASSAN/ДИЛАНН ИСМАИЛ ХАСАН, /момиче на една година и половина/, SANDAR SALAM SOLEIMAN/САНДАР САЛАМ СЮЛЕИМАН, /мъж/, род. ***г., Сирия, придружаващ MOHAMMAD MOSTAFAH/МОХАМД МУСТАФА, /мъж/, род. ***г., Сирия, MOHAMMAD EDRIS/МОХАМЕД ЕДРИС, /мъж/ род.на *** год. Сирия, OMID HALI/ОМИД ХАЛИ, /мъж/, род. ***г., Ирак, KARVAN MOHAMMAD ALI/КАРВАН МОХАМЕД АЛИ, /мъж/, род. ***г., Ирак, DARIN NAJIB TOFIGH/ДАРИН НАДЖИБ ТОФИГ, /мъж/, род. ***г., Сирия, DIYAR SAEB/ДИЯР САЕБ, /мъж/, род. ***г., Ирак, HASSAN ALI KHALAF/ХАСАН АЛИ КАЛАФ, /мъж/, род. ***г., Ирак, MARVAN AHMAD KHALAF/МАРВАН АХМАД КАЛАФ, /мъж/, род. ***г., Ирак, ALI SHAMOO BARKAD/ АЛИ ШАМО БАРКАД, /мъж/, род. ***г., Ирак, SAID HOSEIN ALI/САИД ХЮСЕИН АЛИ, /мъж/, род. ***г., Сирия, TAHA MOHAMMAD MUSA/ТАХА МОХАМЕД МУСА, /мъж/, род. ***г., Сирия, LEILA DARVISH AVGI/ЛЕЙЛА ДАРВИШ АВГИ, /жена/, род. ***г.Сирия, придружаваща HENDE SAID ALI/ХЕНДЕ САИД АЛИ, /момиче/, род. ***г., Сирия, ZEINA SAID ALI/ЗЕЙНА САИД АЛИ, /момиче/ - род. ***г., Сирия и DELOVAN SAID ALI/ДЕЛОВАН САИД АЛИ, /момче/, род. ***г., Сирия, ZINA AVAR ISMAIL/ЗИНА АВАР ИСМАИЛ, /жена/, род. ***г., Сирия, придружаваща ALEN TAHA MOHAMMAD/АЛЕН ТАХА МОХАМЕД, /момче/, род. ***г.,Сирия, ILAF TAHA MOHAMMAD/ИЛАФ ТАХА МОХАМЕД, /момиче/, род. ***г., Сирия и YAD TAHA MOHAMMAD/ИАД ТАХА МОХАМЕД, /момче/, род. ***г.,Сирия, BASAM KHORI/БАСАМ КХОРИ, /мъж/, род. ***г, Сирия, MOHAMMAD HASSAN ALI/МОХОМОД ХАСАН АЛИ, /мъж/, род. ***г, Сирия, YASEN MOHAMMAD AHMAD/ЯСЕН МОХАМАД АХМАД, /мъж/, род. ***г., Сирия, MOHAMMAD HOSSEIN ALI/МОХАМАД ХОСЕИН АЛИ, /мъж/, род. ***г., Сирия, GOVHAR AHMAD MAJID/ГУВХАР АХМАД МАДЖИД, /жена/, род. ***г., Сирия, придружаваща SHEIMA URIA AZIZ/ШЕЙМА УРИЯ АЗИЗ, /момиче/, род. ***г., Сирия, DELFIN DELAVAR TAGHI/ДЕЛФИН ДЕЛАВАР ТАГХИ, /жена/, род. ***г., Сирия, придружава AHMAD RAVANT HOORID/АХМАД РАВАНТ ХУРИД, /момче/, род. ***г., Сирия, да преминат през територията на Р. България в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г., като лично е подпомогнал да пребивават и преминават в страната в нарушение на Закона за чужденците в Р. България - чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: 1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима. Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15.03.2001г. лицата: MOHAMMAD EDRIS/МОХАМЕД ЕДРИС, /мъж/ род.на *** год. Сирия, OMID HALI/ОМИД ХАЛИ, /мъж/, род. ***г., Ирак, KARVAN MOHAMMAD ALI/КАРВАН МОХАМЕД АЛИ, /мъж/, род. ***г., Ирак, DARIN NAJIB TOFIGH/ДАРИН НАДЖИБ ТОФИГ, /мъж/, род. ***г., Сирия, DIYAR SAEB/ДИЯР САЕБ, /мъж/, род. ***г., Ирак, HASSAN ALI KHALAF/ХАСАН АЛИ КХАЛАФ, /мъж/, род. ***г., Ирак, MARVAN AHMAD KHALAF/МАРВАН АХМАД КАЛАФ, /мъж/, род. ***г., Ирак, ALI SHAMOO BARKAD/ АЛИ ШАМО БАРКАД, /мъж/, род. ***г., Ирак, SAID HOSEIN ALI/САИД ХЮСЕИН АЛИ, /мъж/, род. ***г., Сирия, TAHA MOHAMMAD MUSA/ТАХА МОХАМЕД МУСА, /мъж/, род. ***г., Сирия, LEILA DARVISH AVGI/ЛЕЙЛА ДАРВИШ АВГИ, /жена/, род. ***г.Сирия, придружаваща HENDE SAID ALI/ХЕНДЕ САИД АЛИ, /момиче/, род. ***г., Сирия, ZEINA SAID ALI/ЗЕЙНА САИД АЛИ, /момиче/ - род. ***г., Сирия и DELOVAN SAID ALI/ДЕЛОВАН САИД АЛИ, /момче/, род. ***г., Сирия, ZINA AVAR ISMAIL/ЗИНА АВ
В законна сила от 3.11.2016г.
65 НОХД No 1519/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №365/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия З.Н. (Zahedullah Niyazi) - роден на *** г. в гр. Лагман, щата Мохтерлам, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият З.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
З.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №365/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия З.Н. (Zahedullah Niyazi) - роден на *** г. в гр. Лагман, щата Мохтерлам, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият З.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.11.2016г.
66 НОХД No 1520/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №363/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.Н. (Ali Niyazi) - роден на *** г. в гр. Лагман, щата Мохтерлам, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, начално образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
А.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №363/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.Н. (Ali Niyazi) - роден на *** г. в гр. Лагман, щата Мохтерлам, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, начално образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.11.2016г.
67 НОХД No 1521/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №364/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.М. (Arman Malek) - роден на *** г. в гр. Пешавар, щата Голбахар, Пакистан, пакистанец, пакистански гражданин, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №364/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.М. (Arman Malek) - роден на *** г. в гр. Пешавар, щата Голбахар, Пакистан, пакистанец, пакистански гражданин, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв. Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 01.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.11.2016г.
68 НОХД No 1522/2016, II състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.Г.Ч. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №356/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия П.Г.Ч. - ЕГН **********, роден на *** ***, настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.К.Т., съгласно което обвиняемият П.Г.Ч. - ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 НК, а именно: в това, че на 31.10.2016 г. в землището на гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска и по ВП ІІ-99 в посока от гр. Ахтопол към гр. Приморско, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 6 /шест/, граждани на Афганистан и Пакистан – Сартур Ширзад /Sartur Shirzad/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, Шафиулах Хашими /Shafiullah Hashimi/ - роден на *** г . в гр. Нангархар, Афганистан, Есмат Хан /Esmat Khan/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, Уакил Хан /Wakeel Khan/ - роден на *** г. в гр. Мохманд Адженци, Пакистан, Ясин Абебореман /Yasin Abeboreman/ - роден на *** г. в гр. Пешавар, Пакистан и Юнес Азизолах /Younes Azizullah/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, между които 1 /едно/ лице – Юнес Азизолах /Younes Azizullah/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, ненавършило 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на гр. Ахтопол, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Опел, модел Астра с рег. СТ 4573 ВН, собственост на Карамфил Ангелов Карамфилов, ЕГН **********, предоставен доброволно на обв. Ч., по отношение на лице ненавършило 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА П.Г.Ч. - ЕГН **********, на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което П.Г.Ч. е бил задържан по НП, считано от 31.10.2016 г. На основание 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. лек автомобил марка Опел, модел Астра с peг. № СТ 4573 ВН, с номер на рама W0L000052P2520644; 1 бр.контактен ключ за лекия автомобил с черна на цвят изолация; 1 бр. паспорт на автомобилна газова уредба с бутилка зав. № 2230, регистрационен № на АГУ 3165 с упълномощено лице за технически надзор Иван Иванов; 1 бр.контролен талон за сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност, ведно с полица за сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност за лек автомобил марка Опел, модел Астра с peг. № СТ 4573 ВН към застрахователно дружество „Лев инс” АД с № BG/22/116002358065/07.09.2016 г., издадена на името на Карамфил Ангелов Карамфилов, ЕГН ********** със сметка № Р002866704 по застрахователна полица № 15038356/BG/22/116002358065/07.09.2016 г.; 1 бр.зелена карта за МПС лек автомобил марка Опел, модел Астра с peг. № СТ 4573 ВН, с номер на рама W0L000052P2520644, издадена на името на Карамфил Ангелов Карамфилов, ЕГН **********; 1 бр. празен двустранен констативен протокол за ПТП; 1 бр. удостоверение за техническа изправност на ППС за лек автомобил марка Опел, модел Астра с peг. № СТ 4573 ВН, с номер на рама W0L000052P2520644, издадена на името на Карамфил Ангелов Карамфилов, ЕГН ********** и предоставени доброволно на П.Г.Ч. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.Г.Ч. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
П.Г.Ч.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №356/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия П.Г.Ч. - ЕГН **********, роден на *** ***, настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.К.Т., съгласно което обвиняемият П.Г.Ч. - ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 НК, а именно: в това, че на 31.10.2016 г. в землището на гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска и по ВП ІІ-99 в посока от гр. Ахтопол към гр. Приморско, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 6 /шест/, граждани на Афганистан и Пакистан – Сартур Ширзад /Sartur Shirzad/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, Шафиулах Хашими /Shafiullah Hashimi/ - роден на *** г . в гр. Нангархар, Афганистан, Есмат Хан /Esmat Khan/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, Уакил Хан /Wakeel Khan/ - роден на *** г. в гр. Мохманд Адженци, Пакистан, Ясин Абебореман /Yasin Abeboreman/ - роден на *** г. в гр. Пешавар, Пакистан и Юнес Азизолах /Younes Azizullah/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, между които 1 /едно/ лице – Юнес Азизолах /Younes Azizullah/ - роден на *** г. в гр. Нангархар, Афганистан, ненавършило 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на гр. Ахтопол, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Опел, модел Астра с рег. СТ 4573 ВН, собственост на Карамфил Ангелов Карамфилов, ЕГН **********, предоставен доброволно на обв. Ч., по отношение на лице ненавършило 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА П.Г.Ч. - ЕГН **********, на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което П.Г.Ч. е бил задържан по НП, считано от 31.10.2016 г. На основание 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. лек автомобил марка Опел, модел Астра с peг. № СТ 4573 ВН, с номер на рама W0L000052P2520644; 1 бр.контактен ключ за лекия автомобил с черна на цвят изолация; 1 бр. паспорт на автомобилна газова уредба с бутилка зав. № 2230, регистрационен № на АГУ 3165 с упълномощено лице за технически надзор Иван Иванов; 1 бр.контролен талон за сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност, ведно с полица за сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност за лек автомобил марка Опел, модел Астра с peг. № СТ 4573 ВН към застрахователно дружество „Лев инс” АД с № BG/22/116002358065/07.09.2016 г., издадена на името на Карамфил Ангелов Карамфилов, ЕГН ********** със сметка № Р002866704 по застрахователна полица № 15038356/BG/22/116002358065/07.09.2016 г.; 1 бр.зелена карта за МПС лек автомобил марка Опел, модел Астра с peг. № СТ 4573 ВН, с номер на рама W0L000052P2520644, издадена на името на Карамфил Ангелов Карамфилов, ЕГН **********; 1 бр. празен двустранен констативен протокол за ПТП; 1 бр. удостоверение за техническа изправност на ППС за лек автомобил марка Опел, модел Астра с peг. № СТ 4573 ВН, с номер на рама W0L000052P2520644, издадена на името на Карамфил Ангелов Карамфилов, ЕГН ********** и предоставени доброволно на П.Г.Ч. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.Г.Ч. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 90.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.11.2016г.
69 НОХД No 1523/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Н.К.,
Й.П.И.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.11.2016г.
В.Н.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 362/2016г. по описа на ГПУ - Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия В.Н.К. - род. на *** ***, настоящ адрес ***, български гражданин, с висше образование, специалност „Политология”, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН подсъдимият В.Н.К. в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 01.11.2016 г. в местност „Ставро”, землище на с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургаска и по ВП ІІ-99 в посока от с. Варвара към гр. Приморско, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършител с Й.П.И., ЕГН **********, с цел да набавят за себе си имотна облага противозаконно подпомогнали група чужденци – 3 /три/ лица, граждани на Афганистан и Пакистан - АЛИ НИЯЗИ (ALI NIYAZI) - роден на *** г. в гр. Лагман, щата Мохтерлам, Афганистан; АРМАН МАЛЕК (ARMAN MALEK) - роден на *** г. в гр. Пешавар, щата Голбахар, Пакистан и ЗАХЕДУЛАХ НИЯЗИ (ZAHEDULLAH NIYAZI) - роден на *** г. в гр. Лагман, щата Мохтерлам, Афганистан, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Варвара, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство, а именно предоставен на подсъдимия В.Н.К. доброволно въз основа на устен договор за послужване лек автомобил марка Ровър 25 с рег. № В 1024 ВА, собственост на Николай Василев К., ЕГН **********, и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Н.К., ЕГН ********** на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЛОС СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което В.Н.К. е бил задържан по Незабавното производство, считано от 01.11.2016 г. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Предоставените доброволно на подсъдимия К. лек автомобил марка Ровър 25 с рег. № В 1024 ВА, ведно с ключ; свидетелство за регистрация част втора за МПС – Ровър модел 25 с рег. № В 1024 ВА, рама SARRFYWBM3D694407 и удостоверение за техническа изправност за същия автомобил, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево. На основание чл.53, ал.1, б.„а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. мобилен телефон марка Алкател, бял на цвят с № 863215020119616 с батерия и сим карта № 89359032300105492110 на Виваком, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево, като след влизане на споразумението в сила сим картата да бъде унищожена като вещ с малозначителна стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА В.Н.К., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
Й.П.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №362/2016г. по описа на ГПУ - Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Й.П.И. – род. на *** ***, настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН подсъдимият Й.П.И. в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 01.11.2016 г. в местност „Ставро”, землище на с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургаска и по ВП ІІ-99 в посока от с. Варвара към гр. Приморско, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършител с В.Н.К., ЕГН **********, с цел да набавят за себе си имотна облага противозаконно подпомогнали група чужденци – 3 /три/ лица, граждани на Афганистан и Пакистан - АЛИ НИЯЗИ (ALI NIYAZI) - роден на *** г. в гр. Лагман, щата Мохтерлам, Афганистан; АРМАН МАЛЕК (ARMAN MALEK) - роден на *** г. в гр. Пешавар, щата Голбахар, Пакистан и ЗАХЕДУЛАХ НИЯЗИ (ZAHEDULLAH NIYAZI) - роден на *** г. в гр. Лагман, щата Мохтерлам, Афганистан, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Варвара, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство, предодставен доброволно на подсъдимия В.Н.К., въз основа на устен договор за послужване лек автомобил марка Ровър 25 с рег. № В 1024 ВА, собственост на Николай Василев К., ЕГН ********** и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Й.П.И., ЕГН: ********** на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЛОС СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което Й.П.И. е бил задържан по Незабавното производство, считано от 01.11.2016 г. Веществени доказателства – няма. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Й.П.И., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.11.2016г.
70 НОХД No 1524/2016, I състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Е.Ж.,
К.К.Г.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 4.11.2016г.
Д.Е.Ж.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4635 ЗМ/2016г. по описа на РУ - Приморско между РП – Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия Д. Е.Ж., ЕГН ********** род. на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, и неговия защитник адв.Т.Д., съгласно което ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН подсъдимият Д.Е.Ж., ЕГН ********** в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т. 4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК, за това, че за времето от 15.08.2016 год. до 24.08.2016 год. в гр. Приморско и гр. Китен, обл.Бургаска, в условията на продължавано престъпление след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с подс. К.К.Г., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на стъкла на леки автомобили, използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Добло“ с рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки отнел от владението и собственост на различни лица чужди движими вещи на обща стойност 9 585,00 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, както следва: 1. За времето 15/16.08.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. “Оазис”, от лек автомобил марка „БМВ”, модел 320 с рег. СА 0369 ТС собственост на Шери Макс Таджер ЕГН ********** в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с К.К.Г., чрез разрушаване на преграда здраво направени за защита на имот – счупване на предно ляво стъкло на автомобила и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел чужди движими вещи - СД на лекия автомобил на стойност 67,50 лева, ведно с панел за климатроник на стойност 39,50 лева, всичко на обща стойност 107,00 лева от владението и собственост на Шери Макс Таджер, ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 2. За времето 15/16.08.2016 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, ул. “Странджа” от лек автомобил марка БМВ модел 525 с Рег. РА 7029ВХ, собственост на Стефан Данаилов Петров ЕГН **********, в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с К.К.Г., чрез разрушаване на преграда здраво направени за защита на имот – счупване на предно ляво стъкло на автомобила и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел чужди движими вещи - 2 бр. фарове на стойност 1020,00 лева, панел за климатроник на стойност 30,00 лева и декоративна решетка на стойност 21,00 лева, всичко на обща стойност 1071,00 лева от владението и собственост на Стефан Данаилов Петров, ЕГН **********, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои. 3. За времето от 14.00 часа до 17.10 часа на 16.08.2016г. в гр. Приморско, обл. Бургаска до северен плаж, от лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Туарег” с рег. № СТ 8586 ВА, в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с К.К.Г. и чрез използване на техническо средство – отвертка отнел чужди движими вещи - 2 бр. предни фарове на стойност 410,00 лева от владението и собственост на Неделчо Тенев Данев, ЕГН *********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 4. За времето от 16.00 часа до 18.30 часа на 16.08.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургас, в двора на СОУ “Никола Вапцаров” от лек автомобил марка БМВ с рег. № М 4441 ВХ, в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с К.К.Г., чрез разрушаване на преграда здраво направени за защита на имот – счупване на предно ляво стъкло на автомобила и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел чужди движими вещи - 1 бр. преден десен фар на автомобила на стойност 390,00 лв. от владението на Ангел Валентинов Великов, ЕГН **********, собственост на Искра Станчева Иванова – Великова, ЕГН ***********, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 5. На 17.08.2016 год. в гр. Китен, ул. „Атлиман” № 1а от лек автомобил марка „БМВ” модел 525Д с Рег. № А 2988 МС, в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с К.К.Г. чрез разрушаване на преграда здраво направени за защита на имот, счупване на стъклото на предна лява врата и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнели чужди движими вещи – 2 бр. фарове на стойност 1230,00 лева, ДВД и СД плеър на стойност 160,00 лева, глава за скоростен лост на стойност 42,50 лева и декоративни панели на стойност 52,50 лева, всичко на обща стойност 1485,00 лева от владението и собственост на П.И.И., ЕГН **********, без негово съгласие с намерението противозаконни да ги присвои. 6. За времето 18/19.08.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. “Раковина” от лек автомобил марка БМВ модел 560 LPX 315А, с рег. № BR-775 PQ, в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с К.К.Г. чрез разрушаване на преграда, здраво направени за защита на имот, счупване на стъклото на предна лява врата и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел чужди движими вещи – 1 бр. еърбег на стойност 99,50 лева и 2бр. фарове на стойност 2050,00 лева, всичко на обща стойност 2149,50 лева, от владението и собственост на Томас Кристиан Йоахим Фолфрам Шмит /Thomas Christian Joachim Wolfram Schmid/ род. на *** год. в гр. Хомбург Германия, с адрес Р Франция, гр. Щиринг- вендел / Stiring wendel/, ул. Рю дьо шенек /Rue de Schfeneck/ № 2, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои. 7. На 19.08.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, местност “Перла” от лек автомобил марка БМВ модел 745Д, с рег. № СА 4557 ХМ, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с К.К.Г. , чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел чужди движими вещи - 1 бр. еърбег на стойност 40,00 лева от владението и собственост на Георги Стойнов Димитров, ЕГН **********, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои. 8. На 21.08.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, местност “Перла” от лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Туарег” с Рег. № Р 6860 АК, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с К.К.Г. , чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел чужди движими вещи - 2 бр. фарове на стойност 470,00 лева от владението и собственост на Иван Цветанов Замфиров, ЕГН **********, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои. 9. На 21.08.2016г. в гр. Приморско , в района на плаж “Перла” от лек автомобил марка БМВ с рег. № СА 9136 КТ, в съучастие като съи
К.К.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4635 ЗМ - 311/2016г. по описа на РУ – Приморско сключено между РП – Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия К.К.Г., ЕГН ********** – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, не осъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН подсъдимият К.К.Г., ЕГН ********** в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т. 4 предл. първо и второ, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че за това, че за времето от 15.08.2016 год. до 24.08.2016 год. в гр. Приморско и гр. Китен, в условията на продължавано престъпление след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с подс. Д.Е.Ж., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на стъкла на леки автомобили, използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Добло“ с рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел от владението и собственост на различни лица чужди движими вещи на обща стойност 9 585,00 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, както следва: 1. За времето 15/16.08.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. “Оазис”, от лек автомобил марка „БМВ”, модел 320 с рег. СА 0369 ТС собственост на Шери Макс Таджер ЕГН ********** в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с Д. Е.Ж., ЕГН **********, чрез разрушаване на преграда здраво направени за защита на имот – счупване на предно ляво стъкло на автомобила и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел чужди движими вещи - СД на лекия автомобил на стойност 67,50 лева, ведно с панел за климатроник на стойност 39,50 лева, всичко на обща стойност 107,00 лева от владението и собственост на Шери Макс Таджер, ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 2. За времето 15/16.08.2016 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, ул. “Странджа” от лек автомобил марка БМВ модел 525 с Рег. РА 7029ВХ, собственост на Стефан Данаилов Петров ЕГН **********, в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с Д. Е.Ж., ЕГН **********, чрез разрушаване на преграда здраво направени за защита на имот – счупване на предно ляво стъкло на автомобила и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел чужди движими вещи - 2 бр. фарове на стойност 1020,00 лева, панел за климатроник на стойност 30,00 лева и декоративна решетка на стойност 21,00 лева, всичко на обща стойност 1071,00 лева от владението и собственост на Стефан Данаилов Петров, ЕГН **********, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои. 3. За времето от 14.00 часа до 17.10 часа на 16.08.2016г. в гр. Приморско, обл. Бургаска до северен плаж, от лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Туарег” с рег. № СТ 8586 ВА, в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с Д. Е.Ж., ЕГН ********** и чрез използване на техническо средство – отвертка отнел чужди движими вещи - 2 бр. предни фарове на стойност 410,00 лева от владението и собственост на Неделчо Тенев Данев, ЕГН *********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 4. За времето от 16.00 часа до 18.30 часа на 16.08.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургас, в двора на СОУ “Никола Вапцаров” от лек автомобил марка БМВ с рег. № М 4441 ВХ, в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с Д. Е.Ж., ЕГН **********, чрез разрушаване на преграда здраво направени за защита на имот – счупване на предно ляво стъкло на автомобила и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел чужди движими вещи - 1 бр. преден десен фар на автомобила на стойност 390,00 лв. от владението на Ангел Валентинов Великов, ЕГН **********, собственост на Искра Станчева Иванова – Великова, ЕГН ***********, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 5. На 17.08.2016 год. в гр. Китен, ул. „Атлиман” № 1а от лек автомобил марка „БМВ” модел 525Д с Рег. № А 2988 МС, в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с Д. Е.Ж., ЕГН **********, чрез разрушаване на преграда здраво направени за защита на имот, счупване на стъклото на предна лява врата и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнели чужди движими вещи – 2 бр. фарове на стойност 1230,00 лева, ДВД и СД плеър на стойност 160,00 лева, глава за скоростен лост на стойност 42,50 лева и декоративни панели на стойност 52,50 лева, всичко на обща стойност 1485,00 лева от владението и собственост на П.И.И., ЕГН **********, без негово съгласие с намерението противозаконни да ги присвои. 6. За времето 18/19.08.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. “Раковина” от лек автомобил марка БМВ модел 560 LPX 315А, с рег. № BR-775 PQ, в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с Д. Е.Ж., ЕГН **********, чрез разрушаване на преграда, здраво направени за защита на имот, счупване на стъклото на предна лява врата и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел чужди движими вещи – 1 бр. еърбег на стойност 99,50 лева и 2бр. фарове на стойност 2050,00 лева, всичко на обща стойност 2149,50 лева, от владението и собственост на Томас Кристиан Йоахим Фолфрам Шмит /Thomas Christian Joachim Wolfram Schmid/ род. на *** год. в гр. Хомбург Германия, с адрес Р Франция, гр. Щиринг- вендел / Stiring wendel/, ул. Рю дьо шенек /Rue de Schfeneck/ № 2, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои. 7. На 19.08.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, местност “Перла” от лек автомобил марка БМВ модел 745Д, с рег. № СА 4557 ХМ, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с Д. Е.Ж., ЕГН **********, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел чужди движими вещи - 1 бр. еърбег на стойност 40,00 лева от владението и собственост на Георги Стойнов Димитров, ЕГН **********, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои. 8. На 21.08.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, местност “Перла” от лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Туарег” с Рег. № Р 6860 АК, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с Д. Е.Ж., ЕГН **********, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат” модел „Добло” с Рег. № 913Н631 и чрез използване на технически средства - чук и отвертки, отнел чужди движими вещи - 2 бр. фарове на стойност 470,00 лева от владението и собственост на Иван Цветанов Замфиров, ЕГН **********, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои. 9. На 21.08.2016г. в г
В законна сила от 4.11.2016г.
71 НОХД No 1547/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.И.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №256/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия М. Ибрахим А. - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, ….. образование, ……работа, неженен, неосъждан, без документи за самоличност , по данни заявени от лицето и адв.В.Г., съгласно условията на което обвиняемият М. Ибрахим А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М. Ибрахим А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М. Ибрахим А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.И.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №256/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемия М. Ибрахим А. - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, ….. образование, ……работа, неженен, неосъждан, без документи за самоличност , по данни заявени от лицето и адв.В.Г., съгласно условията на което обвиняемият М. Ибрахим А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М. Ибрахим А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М. Ибрахим А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
72 НОХД No 1548/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Б.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №246/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.Б.А. /AHMAD BAHJAT AHMAD/ - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с основно образование, общ работник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият А.Б.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Б.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Б.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
А.Б.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №246/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия А.Б.А. /AHMAD BAHJAT AHMAD/ - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с основно образование, общ работник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият А.Б.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Б.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Б.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
В законна сила от 7.11.2016г.
73 НОХД No 1549/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Ж.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №249/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимата К.Ж.А. /KAJIN JAMIL ABAS/ - жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, с висше образование, омъжена, неосъждана, безработна, без документи за самоличност, и адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимата К.Ж.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата К.Ж.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Ж.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.Ж.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №249/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимата К.Ж.А. /KAJIN JAMIL ABAS/ - жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, с висше образование, омъжена, неосъждана, безработна, без документи за самоличност, и адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимата К.Ж.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата К.Ж.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Ж.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
74 НОХД No 1550/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.З.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №261/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Н.З.П. /NASRIN ZAAFAR PIRDAUD/ - жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, неграмотна, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Н.З.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.З.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.З.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.З.П.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №261/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Н.З.П. /NASRIN ZAAFAR PIRDAUD/ - жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, неграмотна, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Н.З.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.З.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.З.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
75 НОХД No 1551/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.С.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №259/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемата А.С.Ш. /ADAR SAINI SHARIF/ - жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, неграмотна, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност и адв.В.Г., съгласно условията на което обвиняемата А.С.Ш. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата А.С.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.С.Ш.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №259/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемата А.С.Ш. /ADAR SAINI SHARIF/ - жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, неграмотна, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност и адв.В.Г., съгласно условията на което обвиняемата А.С.Ш. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата А.С.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
76 НОХД No 1552/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №250/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия М.С.Х. /Mohamad Suleman Hasan/ - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с начално образование, строител, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият М.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.С.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №250/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия М.С.Х. /Mohamad Suleman Hasan/ - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с начално образование, строител, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият М.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
77 НОХД No 1553/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №247/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемата Х.М.А. /Hanar Mirhan Abdullah/ - жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, висше образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност , по данни заявени от лицето и адв.В.Ц., съгласно условията на което обвиняемата Х.М.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Х.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.М.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №247/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, обвиняемата Х.М.А. /Hanar Mirhan Abdullah/ - жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, висше образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност , по данни заявени от лицето и адв.В.Ц., съгласно условията на което обвиняемата Х.М.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Х.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
78 НОХД No 1554/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.А.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №262/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Д.А.Х. /Jalal Ahmad Haji/ - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Д.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.А.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №262/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Д.А.Х. /Jalal Ahmad Haji/ - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с начално образование, общ работник, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Д.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или
В законна сила от 7.11.2016г.
79 НОХД No 1555/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ж.А.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №248/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия JIGAR ASMAT SHKRI /Ж.А.Ш./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, образование- полувисше, месторабота- служител, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Ж.А.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ж.А.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ж.А.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ж.А.Ш.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №248/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия JIGAR ASMAT SHKRI /Ж.А.Ш./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, образование- полувисше, месторабота- служител, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Ж.А.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ж.А.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ж.А.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
80 НОХД No 1556/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.И.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №251/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия JIHAN ISMAIL HASAN /Д.И.Х./- жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, неосъждана, начално образование, домакиня, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Д.И.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.И.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.И.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.И.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №251/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия JIHAN ISMAIL HASAN /Д.И.Х./- жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, неосъждана, начално образование, домакиня, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Д.И.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.И.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.И.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
81 НОХД No 1557/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.Х.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №266/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Ш.Х.А. Аула /Shwan Hamad Amin Aula/ - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, със средно образование, общ работник, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Ш.Х.А. Аула се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.Х.А. Аула на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Х.А. Аула да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ш.Х.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №266/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимия Ш.Х.А. Аула /Shwan Hamad Amin Aula/ - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, със средно образование, общ работник, женен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Ш.Х.А. Аула се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.Х.А. Аула на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Х.А. Аула да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
82 НОХД No 1558/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Ч.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №252/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия TATAR CHAVSHIN IBRAHIM /Т.Ч.И./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с начално образование, ел. техник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Т.Ч.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Ч.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Ч.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Т.Ч.И.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №252/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия TATAR CHAVSHIN IBRAHIM /Т.Ч.И./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, с начално образование, ел. техник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Т.Ч.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Ч.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Ч.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
83 НОХД No 1559/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.А.О. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №245/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия HARIWAN AHMAD OMAR /Х.А.О./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, женен, средно образование, ел. техник, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Х.А.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.А.О.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №245/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия HARIWAN AHMAD OMAR /Х.А.О./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, женен, средно образование, ел. техник, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Х.А.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
84 НОХД No 1560/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.А.О. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №253/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия DIMAN AHMAD OMAR /Д.А.О./- жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, неосъждана,средно образование, безработна, омъжена, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Д.А.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
Д.А.О.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №253/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия DIMAN AHMAD OMAR /Д.А.О./- жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, неосъждана,средно образование, безработна, омъжена, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Д.А.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
В законна сила от 7.11.2016г.
85 НОХД No 1561/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.К.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №265/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия MARIWAN KAMAL MOHAMAD /М.К.М./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, неосъждан, средно образование, фризьор, неженен, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият М.К.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.К.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №265/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия MARIWAN KAMAL MOHAMAD /М.К.М./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, неосъждан, средно образование, фризьор, неженен, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият М.К.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
86 НОХД No 1562/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.А.Х.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №264/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия RAWA ABDULLAH HAMAD AMIN /Р.А.Х.А./- мъж, роден на ***г***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, със средно образование, техник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Р.А.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.А.Х.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №264/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия RAWA ABDULLAH HAMAD AMIN /Р.А.Х.А./- мъж, роден на ***г***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, със средно образование, техник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Р.А.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
87 НОХД No 1563/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №263/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия ALI MOHAMAD SAID /А.М.С. /- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, неосъждан, с начално образование, безработен, женен, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият А.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.М.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №263/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия ALI MOHAMAD SAID /А.М.С. /- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, неосъждан, с начално образование, безработен, женен, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият А.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
88 НОХД No 1564/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Д.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №254/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия HEJA JUMAA ISMAIL /Х.Д.И./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, със средно образование, бригадир, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Х.Д.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Д.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Д.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.Д.И.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №254/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия HEJA JUMAA ISMAIL /Х.Д.И./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, със средно образование, бригадир, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият Х.Д.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Д.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Д.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
89 НОХД No 1565/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.А.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №260/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия BADERHAN ABDULAZIZ MUSTAFA /Б.А.М./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, неграмотен, строител, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Б.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.А.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №260/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия BADERHAN ABDULAZIZ MUSTAFA /Б.А.М./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, неграмотен, строител, женен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Б.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
90 НОХД No 1566/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.А.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №258/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия HUSEIN AHMAD RASHID /Х.А.Р./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, неосъждан,начално образование, общ работник, женен, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Х.А.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
Х.А.Р.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №258/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия HUSEIN AHMAD RASHID /Х.А.Р./- мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, неосъждан,начално образование, общ работник, женен, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Х.А.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
В законна сила от 7.11.2016г.
91 НОХД No 1567/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.Р.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №257/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия SHILAN RAMADAN MOHAMAD ALI /Ш.Р.М.А./- жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, неосъждан, начално образование, безработна, омъжена, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Ш.Р.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.Р.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Р.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ш.Р.М.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №257/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия SHILAN RAMADAN MOHAMAD ALI /Ш.Р.М.А./- жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, неосъждан, начално образование, безработна, омъжена, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Г., съгласно условията на което подсъдимият Ш.Р.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ш.Р.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.Р.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
92 НОХД No 1568/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Ш.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №255/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия IMAN SHERZAT MOHAMAD /И.Ш.М./- жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, неосъждан, средно образование, безработна, омъжена, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият И.Ш.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Ш.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Ш.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
И.Ш.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №255/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия IMAN SHERZAT MOHAMAD /И.Ш.М./- жена, родена на *** ***, Р. Ирак, иракска гражданка, иракчанка, неосъждан, средно образование, безработна, омъжена, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно условията на което подсъдимият И.Ш.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 05.11.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Маджура”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, на около 15 000 метра западно от устието на реката, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Ш.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Ш.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.11.2016г.
93 НОХД No 1586/2016, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.А.Б. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 10.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ-385/2015 г. по описа на РУ МВР- Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Минева, обвиняемия И.А.Б., ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият И.А.Б. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК, а именно, че на 09.12.2015г. в гр.Приморско, обл. Бургас, на бензиностанция Б-087 – гр.Приморско при „Лукойл България“ ЕООД, в съучастие, като извършител със Стойчо Неделчев Мирчев, също извършител, отнел чужди движими вещи – 16 бр. лотарийни билети от играта коледен пакет 5 игри в 1 пакет, със серийни номера: 231130007022, 231130007023, 231130007024, 231130007025, 231130007028, 231130007029, 231130007030, 231130007031, 231130007032, 231130007033, 231130007035, 231130007036, 231130007037, 231130007038, 231130007039, 231130007040, всеки на стойност 10,00 (десет) лева, всичко на обща стойност 160,00 (сто и шестдесет) лева, от владението на Женя Радостинова Петрова, собственост на „Лукойл България“ ЕООД, с МОЛ Петранка Иванова Несторова – управител на бензиностанция Б-087 – гр.Приморско при „Лукойл България“ ЕООД, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно и случаят е немаловажен - престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК, на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия И.А.Б., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА И.А.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.98 лева за разноски по делото. Веществените доказателства - 1 бр. флаш-памет, съдържаща записи от охранителни видеокамери и 5бр. лотарийни билети (закрепени към предната корица на ДП) – следва да останат приложени по делото. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 160.00 лева са възстановени от обвиняемия И.А.Б..
И.А.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ-385/2015 г. по описа на РУ МВР- Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Минева, обвиняемия И.А.Б., ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият И.А.Б. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК, а именно, че на 09.12.2015г. в гр.Приморско, обл. Бургас, на бензиностанция Б-087 – гр.Приморско при „Лукойл България“ ЕООД, в съучастие, като извършител със Стойчо Неделчев Мирчев, също извършител, отнел чужди движими вещи – 16 бр. лотарийни билети от играта коледен пакет 5 игри в 1 пакет, със серийни номера: 231130007022, 231130007023, 231130007024, 231130007025, 231130007028, 231130007029, 231130007030, 231130007031, 231130007032, 231130007033, 231130007035, 231130007036, 231130007037, 231130007038, 231130007039, 231130007040, всеки на стойност 10,00 (десет) лева, всичко на обща стойност 160,00 (сто и шестдесет) лева, от владението на Женя Радостинова Петрова, собственост на „Лукойл България“ ЕООД, с МОЛ Петранка Иванова Несторова – управител на бензиностанция Б-087 – гр.Приморско при „Лукойл България“ ЕООД, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно и случаят е немаловажен - престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК, на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия И.А.Б., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА И.А.Б., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.98 лева за разноски по делото. Веществените доказателства - 1 бр. флаш-памет, съдържаща записи от охранителни видеокамери и 5бр. лотарийни билети (закрепени към предната корица на ДП) – следва да останат приложени по делото. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 160.00 лева са възстановени от обвиняемия И.А.Б..
В законна сила от 10.11.2016г.
94 ЧНД No 1591/2016, II състав Производство по искания към съда по ЗЕС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО   Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Разпореждане от 14.11.2016г.
на основание чл. 159а от НПК, вр. чл. 251г, ал. 5 и чл. 251б, ал.2 от ЗЕС, съдът Р А З П О Р Е Д И: „БТК“ ЕАД - гр. София, като предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и услуги, да предаде по ДП № 4635 ЗМ- 404/2016 год. по описа на РУП-Царево, пр.пр.№ 1209/2016г. по описа на РП-Царево да предоставят подробна справка, в която справка да се съдържат данни относно активация на апарат с IMEI 866337023293821 за времето от 18.00 ч. на 21.08.2016 г. до датата на изготвяне на справката, а именно: проследяване и идентифициране на източника на връзката; идентифициране на направлението на връзката; идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката; идентифициране на типа на връзката; идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство; установяване на идентификатор на ползваните клетки и данни за местоположението им в пространството. Справката следва да се предостави в РУ – Царево, на ст. разследващ полицай П. Тодорова, сл. тел. 0550/35122 за нуждите на досъдебно производство № 4635 ЗМ-404/2016 г. по описа на РУ - гр. Приморско. На основание чл. 159а, ал. 6 от НПК, УКАЗВА на наблюдаващия прокурор, че ако справката съдържа данни, които не са свързани с обстоятелствата по делото и не допринасят за тяхното изясняване, следва да отправи мотивирано писмено предложение до съдията, издал разрешението, който да разпореди нейното унищожаване. Разпореждането е окончателно.
В законна сила от 14.11.2016г.
95 НОХД No 1592/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Г.И. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 14.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ-393/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия С.Г.И. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият С.Г.И. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 20.09.2016 г., около 12.40 часа по ВП ІІ – 99, км. 39 в посока от гр. Приморско, обл. Бургаска към гр. Созопол, обл. Бургаска управлявал моторно превозно средство – влекач марка „Даф”, модел „ХФ 95.430” с рег. № А 1400 КМ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.19 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабр. № 0069, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД № 644/25.02.2014 г. на Районен съд - Бургас за деянието по ал.1. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.Г.И. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 1000 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от една година с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С.Г.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 20.09.2016г.
С.Г.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ-393/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия С.Г.И. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият С.Г.И. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 20.09.2016 г., около 12.40 часа по ВП ІІ – 99, км. 39 в посока от гр. Приморско, обл. Бургаска към гр. Созопол, обл. Бургаска управлявал моторно превозно средство – влекач марка „Даф”, модел „ХФ 95.430” с рег. № А 1400 КМ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.19 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабр. № 0069, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД № 644/25.02.2014 г. на Районен съд - Бургас за деянието по ал.1. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.Г.И. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 1000 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от една година с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С.Г.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 20.09.2016г.
В законна сила от 14.11.2016г.
96 НОХД No 1605/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Е.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 17.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство ЗМ №188/2016 год. по описа на ГПУ – Малко Търново, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия И.Е.К. - ЕГН: **********, роден на ***г***, с постоянен адрес за призоваване в страната: Обл. Бургас, Общ. Айтос, гр. Айтос, ул.”Ружа” № 45, български гражданин, необразован, неженен, строител на частна практика, неженен, осъждан и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият И.Е.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.4, пр.3 вр. ал.1 от НК, за това, че на 02.09.2016 г. в района на 18-та речна табела, намираща се на 4 000 метра западно от устието на река Резовска, в землището на с. Резово, Общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река Резовска с надуваема лодка група от хора – осем лица, от които три лица /Шерин Далбрин Дарвиш, Виана Далбрин Дарвиш, Нуха Усама Алраджа/ - ненавършили шестнадесет годишна възраст, както следва: DALBRIN MUSTAFA DARWISH /ДАЛБРИН МУСТАФА ДАРВИШ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Африн, Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документ за самоличност; JAILAN HASAN HASAN /ДЖЕИЛАН ХАСАН ХАСАН/ - жена, родена на *** г. в гр. Африн, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документ за самоличност;SHERIN DALBRIN DARWISH /ШЕРИН ДАЛБРИН ДАРВИШ/ - жена, родена на *** г. в гр. Африн, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност;VIANA DALBRIN DARWISH /ВИАНА ДАЛБРИН ДАРВИШ/ - жена, родена на *** г. в гр. Африн, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност; SILVA MUSTAFA DARWISH /СИЛВА МУСТАФА ДАРВИШ/ - жена, родена на *** г. в гр. Африн, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност;RANIA JASEM BAKER /РАНИЯ ДЖАСЕМ БАКЕР/ - жена, родена на *** г. в гр. Хасаке, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност;NUHA USAMA ALRAJA /НУХА УСАМА АЛРАДЖА/ - жена, родена на *** г. в гр. Хасаке, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност; SADEK JUSEF NABO /САДЕК ЙУСЕФ НАБО/ - мъж, роден на *** г. в гр. Хасаке, Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените лица не са български граждани, като деянието е извършено чрез използване на транспортно средство – надуваема лодка - престъпление по чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.4, пр.3 вр. ал.1 от НК. За посоченото престъпление чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.4, пр.3 вр. ал.1 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.4, пр.3 вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обв. И.Е.К. - ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ДЕВЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ДЕВЕТ МЕСЕЦА ще бъде изтърпяно от обв. И.Е.К. - ЕГН: ********** при първоначален „строг режим” в „затвор”. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което обвиняемия И.Е.К. - ЕГН: ********** е бил с МНО „Задържане под стража”, считано от 02.09.2016г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Е.К. - ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 245.00 лева за разноски по делото. Веществените доказателства 1 брой контактен ключ с надпис: “ROVER” и закачени за него 2 броя дистанционни (черни на цвят), намиращи се на съхранение в ГПУ-Малко Търново ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика.
И.Е.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство ЗМ №188/2016 год. по описа на ГПУ – Малко Търново, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия И.Е.К. - ЕГН: **********, роден на ***г***, с постоянен адрес за призоваване в страната: Обл. Бургас, Общ. Айтос, гр. Айтос, ул.”Ружа” № 45, български гражданин, необразован, неженен, строител на частна практика, неженен, осъждан и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият И.Е.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.4, пр.3 вр. ал.1 от НК, за това, че на 02.09.2016 г. в района на 18-та речна табела, намираща се на 4 000 метра западно от устието на река Резовска, в землището на с. Резово, Общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река Резовска с надуваема лодка група от хора – осем лица, от които три лица /Шерин Далбрин Дарвиш, Виана Далбрин Дарвиш, Нуха Усама Алраджа/ - ненавършили шестнадесет годишна възраст, както следва: DALBRIN MUSTAFA DARWISH /ДАЛБРИН МУСТАФА ДАРВИШ/ - мъж, роден на *** г. в гр. Африн, Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документ за самоличност; JAILAN HASAN HASAN /ДЖЕИЛАН ХАСАН ХАСАН/ - жена, родена на *** г. в гр. Африн, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документ за самоличност;SHERIN DALBRIN DARWISH /ШЕРИН ДАЛБРИН ДАРВИШ/ - жена, родена на *** г. в гр. Африн, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност;VIANA DALBRIN DARWISH /ВИАНА ДАЛБРИН ДАРВИШ/ - жена, родена на *** г. в гр. Африн, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност; SILVA MUSTAFA DARWISH /СИЛВА МУСТАФА ДАРВИШ/ - жена, родена на *** г. в гр. Африн, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност;RANIA JASEM BAKER /РАНИЯ ДЖАСЕМ БАКЕР/ - жена, родена на *** г. в гр. Хасаке, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност;NUHA USAMA ALRAJA /НУХА УСАМА АЛРАДЖА/ - жена, родена на *** г. в гр. Хасаке, Сирия, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност; SADEK JUSEF NABO /САДЕК ЙУСЕФ НАБО/ - мъж, роден на *** г. в гр. Хасаке, Сирия, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност; без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените лица не са български граждани, като деянието е извършено чрез използване на транспортно средство – надуваема лодка - престъпление по чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.4, пр.3 вр. ал.1 от НК. За посоченото престъпление чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.4, пр.3 вр. ал.1 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.4, пр.3 вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обв. И.Е.К. - ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ДЕВЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ДЕВЕТ МЕСЕЦА ще бъде изтърпяно от обв. И.Е.К. - ЕГН: ********** при първоначален „строг режим” в „затвор”. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което обвиняемия И.Е.К. - ЕГН: ********** е бил с МНО „Задържане под стража”, считано от 02.09.2016г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Е.К. - ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 245.00 лева за разноски по делото. Веществените доказателства 1 брой контактен ключ с надпис: “ROVER” и закачени за него 2 броя дистанционни (черни на цвят), намиращи се на съхранение в ГПУ-Малко Търново ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика.
В законна сила от 17.11.2016г.
97 НОХД No 1608/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.Н. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 17.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №367/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия З.Н. (Zamir Nabizadah), роден на ***г. в гр. Пагман, щата Кабул, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, образование основно, безработен, без документи за самоличност, и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият З.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че На 15.11.2016г. около 02:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 55.00 лева за разноски по делото.
З.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №367/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия З.Н. (Zamir Nabizadah), роден на ***г. в гр. Пагман, щата Кабул, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, образование основно, безработен, без документи за самоличност, и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият З.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че На 15.11.2016г. около 02:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 55.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 17.11.2016г.
98 НОХД No 1609/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.З. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 17.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №368/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия А.З. (ARYAN ZAMANI), роден на ***г. в гр. Пагман, щата Кабул, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, с основно образование, безработен, без документи за самоличност, неосъждан, и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че На 15.11.2016г. около 02:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 55.00 лева за разноски по делото.
А.З.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №368/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимия А.З. (ARYAN ZAMANI), роден на ***г. в гр. Пагман, щата Кабул, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, с основно образование, безработен, без документи за самоличност, неосъждан, и адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че На 15.11.2016г. около 02:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Пальо Купа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 55.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 17.11.2016г.
99 НОХД No 1624/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.К.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №370/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият А.К.К. (Arifa Kazkli Kilo) роден на ***г., в гр. Дерике, щата Алепо, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, неомъжена, неосъждан, основно образование, безработна, документи за самоличност № 004-16-L01769 и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият А.К.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият А.К.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.К.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
А.К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №370/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият А.К.К. (Arifa Kazkli Kilo) роден на ***г., в гр. Дерике, щата Алепо, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, неомъжена, неосъждан, основно образование, безработна, документи за самоличност № 004-16-L01769 и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият А.К.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият А.К.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.К.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.11.2016г.
100 НОХД No 1625/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Х.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №371/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимата Т.Х.Д. (Tanrir Haji Darwish) - родена на *** г. в гр. Дерике, щат Тарбаспи, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, основно образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност и нейния защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимата Т.Х.Д. (Tanrir Haji Darwish) се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Т.Х.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Т.Х.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №371/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимата Т.Х.Д. (Tanrir Haji Darwish) - родена на *** г. в гр. Дерике, щат Тарбаспи, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, основно образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност и нейния защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимата Т.Х.Д. (Tanrir Haji Darwish) се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Т.Х.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.11.2016г.
101 НОХД No 1626/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Х.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №381/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимият В.Х.Д. (WIYAN KHALAF DAVID), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият В.Х.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият В.Х.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Х.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В.Х.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №381/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимият В.Х.Д. (WIYAN KHALAF DAVID), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият В.Х.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият В.Х.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Х.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.11.2016г.
102 НОХД No 1627/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.А.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №372/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият Д.А.Х. (Delal Abdulkarim Haji), Роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сирийка, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, без образование, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Д.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Д.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Д.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №372/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият Д.А.Х. (Delal Abdulkarim Haji), Роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сирийка, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, без образование, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Д.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Д.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.11.2016г.
103 НОХД No 1628/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Ш.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №380/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимият Н.Ш.Х. (NEJIRVAN SHABAN KHALED), роден на ***г. в гр. Алепо, щата Хелеб, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Н.Ш.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Н.Ш.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Н.Ш.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №380/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимият Н.Ш.Х. (NEJIRVAN SHABAN KHALED), роден на ***г. в гр. Алепо, щата Хелеб, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Н.Ш.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Н.Ш.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.11.2016г.
104 НОХД No 1629/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.А.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №373/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимата Х.А.Х. (Henderin Abdulkarim Haji) - родена на *** г. в гр. Дерике, щат Тарбаспи, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, без образование, неомъжена, неосъждана, без документи за самоличност и нейния защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимата подсъдимата Х.А.Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Х.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Х.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №373/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимата Х.А.Х. (Henderin Abdulkarim Haji) - родена на *** г. в гр. Дерике, щат Тарбаспи, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, без образование, неомъжена, неосъждана, без документи за самоличност и нейния защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимата подсъдимата Х.А.Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Х.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.11.2016г.
105 НОХД No 1630/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.М.Ф. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №382/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият Ф.М.Ф. (Fares Mohammad Fares) - роден на *** г. в гр. Бебелхава, щат Едлеб, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Ф.М.Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Ф.М.Ф. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.М.Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Ф.М.Ф.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №382/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият Ф.М.Ф. (Fares Mohammad Fares) - роден на *** г. в гр. Бебелхава, щат Едлеб, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Ф.М.Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Ф.М.Ф. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.М.Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.11.2016г.
106 НОХД No 1631/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.Х.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №374/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият Ф.Х.Д. (Fayez Khalaf David), роден на ***г., в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, начално образование без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Ф.Х.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Ф.Х.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Х.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Ф.Х.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №374/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият Ф.Х.Д. (Fayez Khalaf David), роден на ***г., в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, начално образование без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Ф.Х.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Ф.Х.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Х.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.11.2016г.
107 НОХД No 1632/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №384/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимият Ф.Х. /FAHIM KHAN/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, строител, без документи за самоличност, неосъждан, и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият Ф.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 15.11.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Ф.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №384/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимият Ф.Х. /FAHIM KHAN/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, строител, без документи за самоличност, неосъждан, и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият Ф.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 15.11.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Ф.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 19.11.2016г.
108 НОХД No 1633/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Х.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №375/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимият М.Х.Х. (MOSTAFA KHASHMAN HAMDU), роден на ***г., в гр. Джендрис, щата Хелеб, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият М.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият М.Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
М.Х.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №375/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимият М.Х.Х. (MOSTAFA KHASHMAN HAMDU), роден на ***г., в гр. Джендрис, щата Хелеб, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият М.Х.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият М.Х.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.11.2016г.
109 НОХД No 1634/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №385/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимата М.Б. /MARYAM BIBI/ - родена на *** г. в гр. Ненгерхар, щат Джалалабад, Афганистан, афганистанка, афганистанска гражданка, начално образование, домакиня, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност и нейния защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимата М.Б. /MARYAM BIBI/ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 15.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата М.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
М.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №385/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимата М.Б. /MARYAM BIBI/ - родена на *** г. в гр. Ненгерхар, щат Джалалабад, Афганистан, афганистанка, афганистанска гражданка, начално образование, домакиня, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност и нейния защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимата М.Б. /MARYAM BIBI/ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 15.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата М.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.11.2016г.
110 НОХД No 1635/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.А.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №376/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият Й.А.М. (Yahya Ahmad Mohammad) - роден на *** г. в гр. Дерике, щат Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Й.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Й.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Й.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Й.А.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №376/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият Й.А.М. (Yahya Ahmad Mohammad) - роден на *** г. в гр. Дерике, щат Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият Й.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Й.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Й.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 19.11.2016г.
111 НОХД No 1636/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №386/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият WEIS BARIKZAI, В.Б., роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен ,неосъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, и нейния защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият В.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016г. в района на местността „Пальокупа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият В.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №386/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият WEIS BARIKZAI, В.Б., роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен ,неосъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност, и нейния защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият В.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016г. в района на местността „Пальокупа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият В.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.11.2016г.
112 НОХД No 1637/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.А.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №377/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият К.А.Х. (Karwan Abdulkarim Haji), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, начално образование без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият К.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият К.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
К.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №377/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият К.А.Х. (Karwan Abdulkarim Haji), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, начално образование без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият К.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият К.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.11.2016г.
113 НОХД No 1638/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №387/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият З.С. /ZOHEIB SAHAK/ - мъж, роден на *** г. в гр. Ненгерхар, щат Джалалабад, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, основно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият З.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 15.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
З.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №387/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият З.С. /ZOHEIB SAHAK/ - мъж, роден на *** г. в гр. Ненгерхар, щат Джалалабад, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, основно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият З.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 15.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.11.2016г.
114 НОХД No 1639/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №378/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият С.А.Т. (Sahel Abdullah Tabib) - роден на *** г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият С.А.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият С.А.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.А.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №378/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият С.А.Т. (Sahel Abdullah Tabib) - роден на *** г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият С.А.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият С.А.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.11.2016г.
115 НОХД No 1640/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №388/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият SHIRALI KHASAR, Ш.Х., роден на ***г., мъж, , в гр. Джанмахале щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, фризьор, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият Ш.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016г. в района на местността „Пальокупа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Ш.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Ш.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №388/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият SHIRALI KHASAR, Ш.Х., роден на ***г., мъж, , в гр. Джанмахале щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, фризьор, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият Ш.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016г. в района на местността „Пальокупа”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Ш.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.11.2016г.
116 НОХД No 1641/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №389/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимият Р.А.А. /RUKAND AHMAD ALHASSAN/, родена на ***г., жена, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият Р.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 15.11.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Р.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Р.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №389/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Венета Минева, подсъдимият Р.А.А. /RUKAND AHMAD ALHASSAN/, родена на ***г., жена, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият Р.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 15.11.2016г. през река Резовска, в района на местността „Сърпии”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Р.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.11.2016г.
117 НОХД No 1642/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.А.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №379/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият К.А.Х. (Kowkas Abdulkarim Haji), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият К.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият К.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
К.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №379/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимият К.А.Х. (Kowkas Abdulkarim Haji), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование без документи за самоличност и неговия защитник адв.Г.К., съгласно условията на което подсъдимият подсъдимият К.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 16.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Пальокупата”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият К.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.11.2016г.
118 НОХД No 1643/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.А.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №390/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият Р.А.С. /Ramezan Abdulghader Sole/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джомаии, щат Гамешли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, неграмотен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият Р.А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 15.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Р.А.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Р.А.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №390/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият Р.А.С. /Ramezan Abdulghader Sole/ - мъж, роден на *** г. в гр. Джомаии, щат Гамешли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, неграмотен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият Р.А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 15.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Р.А.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.11.2016г.
119 НОХД No 1644/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Ф.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №391/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият А.Ф.С. /AHMAD FAKHROLDIN SADIGH/ - мъж, роден на *** г. в гр. Антари, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неграмотен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.Ф.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 15.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Ф.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.Ф.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №391/2016г. по описа на ГПУ-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, подсъдимият А.Ф.С. /AHMAD FAKHROLDIN SADIGH/ - мъж, роден на *** г. в гр. Антари, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неграмотен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.Ф.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 15.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Ф.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.11.2016г.
120 НОХД No 1645/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.З.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №369/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия К.З.Б. - ЕГН: **********, роден на ***г***, български гражданин, осъждан-реабилитиран, с адрес ***, и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което подсъдимият К.З.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2,т.1, предложение Първо, т.4 и т.5 вр. ал.1 вр.чл.281,ал.1 от НК за това, че: На 17.11.2016г. по второстепенен път И-99 от гр.Приморско до река Ропотамо, в зоната за отговорност на ГПУ Царево, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 17 /седемнадесет/ лица, граждани на Сирия, от които 2 (РЕЙВАН СААД ХАДЖИ (Reiwan Saad Haji), ЛИЛИЯН СААД ХАДЖИ (Liliya Saad Haji)) ненавършили 16-годишна възраст, а именно: 1. АРИФА КАЗКЛИ КИЛО (Arifa Kazkli Kilo) роден на ***г., в гр. Дерике, щата Алепо, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, документи за самоличност № 004-16-L01769; 2. ТАХРИР ХАДЖИ ДАРВИШ (Tanrir Haji Darwish), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин без документи за самоличност; 3. ДЕЛАЛ АБДУЛКАРИМ ХАДЖИ (Delal Abdulkarim Haji), Роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сирийка, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 4. БАСЕМ АБДУЛКАРИМ ХАДЖИ (Basem Abdulkarim Haji), Роден на ***г., гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сириец, без документи за самоличност ; 5. РЕЙВАН СААД ХАДЖИ (Reiwan Saad Haji), роден на ***г., гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сириец без документи за самоличност; 6. ЛИЛИЯН СААД ХАДЖИ (Liliya Saad Haji), роден на ***г. гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сирийка, сирийски гражданин , без документи за самоличност; 7 ХЕНДЕРИН АБДУЛКАРИМ ХАДЖИ (Henderin Abdulkarim Haji), родена на ***г., в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сирийка, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 8. ФАЙЕЗ ХАЛАФ ДАВИД (Fayez Khalaf David), роден на ***г., в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 9. ФАРХАД ЕИДУ ХОСЕИН (Farhad Eidu Hosein), роден на ***г., в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 10. МОСТАФА ХАШМАН ХАМДУ (Mostafa Khashman Hamdu), роден на ***г., в гр. Джендрис, щата Хелеб, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 11. ЙАХЯ АХМАД МОХАМАД (Yahya Ahmad Mohammad), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин , без документи за самоличност; 12. КАРВАН АБДУЛКАРИМ ХАДЖИ (Karwan Abdulkarim Haji), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 13. САХЕЛ АБДУЛАХ ТАБИБ (Sahel Abdullah Tabib), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 14. КОВКАС АБДУЛКАРИМ ХАДЖИ (Kowkas Abdulkarim Haji), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 15. НЕДЖИРВАН ШАБАН ХАЛЕБ (Nejirvan Shaban Khaled), роден на ***г. в гр. Алепо, щата Хелеб, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 16. ВИЯН ХАЛАФ ДАВИД (Wiyan Khalaf David), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 17. ФАРЕС МОХАМАД ФАРЕС (Fares Mohammad Fares), роден на ***г. в гр. Бебелхава, щата Едлеб, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност , да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) номер:539/2001г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с.Велика, общ.Царево, обл.Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – марка „Мерцедес “, модел „Спринтер“ с рег № А 5171 МК, собственост на търговско дружество Ди Ес Комерс ООД гр.Бургас, с ЕИК:200748871, предоставен му доброволно, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предложение първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.281, ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предложение първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.281, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА К.З.Б., ЕГН: **********, на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
К.З.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №369/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия К.З.Б. - ЕГН: **********, роден на ***г***, български гражданин, осъждан-реабилитиран, с адрес ***, и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което подсъдимият К.З.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2,т.1, предложение Първо, т.4 и т.5 вр. ал.1 вр.чл.281,ал.1 от НК за това, че: На 17.11.2016г. по второстепенен път И-99 от гр.Приморско до река Ропотамо, в зоната за отговорност на ГПУ Царево, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 17 /седемнадесет/ лица, граждани на Сирия, от които 2 (РЕЙВАН СААД ХАДЖИ (Reiwan Saad Haji), ЛИЛИЯН СААД ХАДЖИ (Liliya Saad Haji)) ненавършили 16-годишна възраст, а именно: 1. АРИФА КАЗКЛИ КИЛО (Arifa Kazkli Kilo) роден на ***г., в гр. Дерике, щата Алепо, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, документи за самоличност № 004-16-L01769; 2. ТАХРИР ХАДЖИ ДАРВИШ (Tanrir Haji Darwish), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин без документи за самоличност; 3. ДЕЛАЛ АБДУЛКАРИМ ХАДЖИ (Delal Abdulkarim Haji), Роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сирийка, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 4. БАСЕМ АБДУЛКАРИМ ХАДЖИ (Basem Abdulkarim Haji), Роден на ***г., гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сириец, без документи за самоличност ; 5. РЕЙВАН СААД ХАДЖИ (Reiwan Saad Haji), роден на ***г., гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сириец без документи за самоличност; 6. ЛИЛИЯН СААД ХАДЖИ (Liliya Saad Haji), роден на ***г. гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сирийка, сирийски гражданин , без документи за самоличност; 7 ХЕНДЕРИН АБДУЛКАРИМ ХАДЖИ (Henderin Abdulkarim Haji), родена на ***г., в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сирийка, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 8. ФАЙЕЗ ХАЛАФ ДАВИД (Fayez Khalaf David), роден на ***г., в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 9. ФАРХАД ЕИДУ ХОСЕИН (Farhad Eidu Hosein), роден на ***г., в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 10. МОСТАФА ХАШМАН ХАМДУ (Mostafa Khashman Hamdu), роден на ***г., в гр. Джендрис, щата Хелеб, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 11. ЙАХЯ АХМАД МОХАМАД (Yahya Ahmad Mohammad), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин , без документи за самоличност; 12. КАРВАН АБДУЛКАРИМ ХАДЖИ (Karwan Abdulkarim Haji), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 13. САХЕЛ АБДУЛАХ ТАБИБ (Sahel Abdullah Tabib), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 14. КОВКАС АБДУЛКАРИМ ХАДЖИ (Kowkas Abdulkarim Haji), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 15. НЕДЖИРВАН ШАБАН ХАЛЕБ (Nejirvan Shaban Khaled), роден на ***г. в гр. Алепо, щата Хелеб, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 16. ВИЯН ХАЛАФ ДАВИД (Wiyan Khalaf David), роден на ***г. в гр. Дерике, щата Тарбаспи, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност; 17. ФАРЕС МОХАМАД ФАРЕС (Fares Mohammad Fares), роден на ***г. в гр. Бебелхава, щата Едлеб, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност , да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) номер:539/2001г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с.Велика, общ.Царево, обл.Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – марка „Мерцедес “, модел „Спринтер“ с рег № А 5171 МК, собственост на търговско дружество Ди Ес Комерс ООД гр.Бургас, с ЕИК:200748871, предоставен му доброволно, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предложение първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.281, ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предложение първо, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.281, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА К.З.Б., ЕГН: **********, на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.11.2016г.
121 НОХД No 1657/2016, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.М.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 23.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 69/2015 год. по описа на ГПУ– Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия Н.М.Д., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, студент трети курс в УНСС, специалност „Икономика на търговията”, неосъждан с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, и неговия защитник адв.Н. Божилова, съгласно което подсъдимият Н.М.Д., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 06.11.2015 г. , в землището на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска а и по път II-99, общ. Царево, обл. Бургаска, в зоната на отговорност на ГПУ Царево, действайки в качеството на извършител, в съучастие с Евгений Петров Драганов ЕГН: **********-също извършител, с Теодоси Цветомилов Гочев,ЕГН:********** и Милко Атанасов Милиев, ЕГН:********** - подбутители и помагачи с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци - 32 /тридесет и две/ лица, граждани на Сирия и Ирак, а именно: Саид Морад Рашу/Said Morad Rashoo/ - мъж роден на *** год. в Сирия; Гиаз Сафар Камил /Ghiaz Safar Kamil/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Нахед Гасем Омар / Nahed Ghasem Omar/ - мъж роден на*** год. в Сирия; Реидир Саид Салех Хасан / Reidir Said Saleh Hasan/ - мъж, роден на *** год. в Ирак; Тахер Еслам Тахер Тамар /Taher Eslam Taher Tamar/ - мъж роден на *** год. в Ирак; Фалах Хасан Хасам /Falah Hasan Hasam/ мъж роден на *** год. в Ирак; Едрис Абдолрахман Махмуд /Edris Abdolrahman Mohmood/ - мъж роден на *** год. в Сирия; Реибар Абдолрахман Махмуд -/Reibar Abdolrahman Mohmood/ - мъж роден на *** год. в Сирия; Абдулах Камал Абдулах /Abdullah Kamal Abdullah/ - мъж, роден на *** год. в Ирак; Мелат Джалал Садег /Mellat Galal Sadegh/ - мъж, роден на *** год. в Ирак; Аед Дарвиш Хедер /Aed Darvish Kheder/ - мъж роден на *** год. в Сирия; Мадждел Кекан Муса /Magdel Kekan Moisa/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Ебрахим Есмаил Халил /Ebrahim Esmail Khalil/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Абдолазиз Ахмад Джедан /Abdolaziz Ahmad Gedan/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Хеиро Халил Торки / Kheiro Khalil Torki/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Азад Ахмад Микаил /Azad Ahmad Mikail/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Беириян Адиб Самир /Beiriuan Adib Samir/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Хариван Джалал Садег /Harivan Galal Sadegh/- жена, родена на *** год. в Ирак; Маяса Есмаил Халил /Mauasa Esmail Khalil/ -жена, родена на *** год. в Сирия; Джавахер Халил Гасу /Gavaher Khalil Ghasoo/ -жена, родена на *** год. в Сирия; Шари Шару Хасу /Shari Sharoo Hasoo/ -жена, родена на *** год. в Сирия; Шеирин Али Абдо /Sheirin Ali Abdo/ - жена, родена на *** год. в Сирия; Пеиман Мохамад Микаил /Peyman Mohammad Mikail/ - жена, родена на *** год. в Сирия, между които и ненавършилите шестнадесет годишна възраст лица-Меван Рашед Шаб /Mevan Rashed Shab/ - момче роден, на *** год. в Ирак; Раед Аед Дарвиш Хедер /Read Aed Darvish Kheder/ - момиче, родена на *** год. в Сирия; Ахлам Кекан Муса /Ahlam Kekan Moisa/ - момиче, родена на *** год. в Сирия; Халил Ебрахим Халил /Khalil Ebrahim Khalil/- момче роден на *** год. в Сирия; Рани Абдолазиз Ахмад Джадан /Rani Abdolaziz Ahmad Gadan/ - момче, роден на *** г. в Сирия; Вивиян Адиб Самир /Viviyan Adib Samir /- момиче, родена на *** год. в Сирия; Раван Хеиро Халил /Ravan Kheiro Khalil/ - момче, роден на *** год. в Сирия; Кани Азад Ахмад /Kani Azad Ahmad/ - момиче, родена на *** год. в Сирия; Брин Азад Ахмад /Brin Azad Ahmad/ - момче, роден на 10.09.2О1О год. в Сирия, да пребивават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, както и да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.8, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България, чрез извършване на превоз от землището на с.Лозенец, община Царево към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, както следва: чрез използване на моторно превозно средство на МПС - товарен автомобил марка „Мерцедес", модел „Спринтер", с per. № СА 18 42 ТК, собственост на Боян Владимиров Владимиров, ЕГН: **********, по отношение на деветте гореупоменати лица ненавършили 16-годишна възраст, както и по отношение на повече от едно лице /32 лица/ - престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България. За посоченото престъпление по чл. 281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, на основание чл. 281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА Н.М.Д., ЕГН: **********, на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер” с рег. № СА 1842 ТК, собственост на Боян Владимиров Владимиров, ЕГН: ********** ***. На чл.53, ал.1, б.„а“ НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - мобилен телефон марка “HTC” с ИМЕИ 357654054853877 и ИМЕИ 357654054853885, ведно с 2 СИМ карти „Виваком“, използван от Н.М.Д.. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.М.Д., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 219,80 лева за разноски по делото.
Н.М.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 69/2015 год. по описа на ГПУ– Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия Н.М.Д., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, студент трети курс в УНСС, специалност „Икономика на търговията”, неосъждан с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, и неговия защитник адв.Н. Божилова, съгласно което подсъдимият Н.М.Д., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1 предл. първо, вр. с чл. 281, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 06.11.2015 г. , в землището на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска а и по път II-99, общ. Царево, обл. Бургаска, в зоната на отговорност на ГПУ Царево, действайки в качеството на извършител, в съучастие с Евгений Петров Драганов ЕГН: **********-също извършител, с Теодоси Цветомилов Гочев,ЕГН:********** и Милко Атанасов Милиев, ЕГН:********** - подбутители и помагачи с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци - 32 /тридесет и две/ лица, граждани на Сирия и Ирак, а именно: Саид Морад Рашу/Said Morad Rashoo/ - мъж роден на *** год. в Сирия; Гиаз Сафар Камил /Ghiaz Safar Kamil/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Нахед Гасем Омар / Nahed Ghasem Omar/ - мъж роден на*** год. в Сирия; Реидир Саид Салех Хасан / Reidir Said Saleh Hasan/ - мъж, роден на *** год. в Ирак; Тахер Еслам Тахер Тамар /Taher Eslam Taher Tamar/ - мъж роден на *** год. в Ирак; Фалах Хасан Хасам /Falah Hasan Hasam/ мъж роден на *** год. в Ирак; Едрис Абдолрахман Махмуд /Edris Abdolrahman Mohmood/ - мъж роден на *** год. в Сирия; Реибар Абдолрахман Махмуд -/Reibar Abdolrahman Mohmood/ - мъж роден на *** год. в Сирия; Абдулах Камал Абдулах /Abdullah Kamal Abdullah/ - мъж, роден на *** год. в Ирак; Мелат Джалал Садег /Mellat Galal Sadegh/ - мъж, роден на *** год. в Ирак; Аед Дарвиш Хедер /Aed Darvish Kheder/ - мъж роден на *** год. в Сирия; Мадждел Кекан Муса /Magdel Kekan Moisa/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Ебрахим Есмаил Халил /Ebrahim Esmail Khalil/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Абдолазиз Ахмад Джедан /Abdolaziz Ahmad Gedan/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Хеиро Халил Торки / Kheiro Khalil Torki/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Азад Ахмад Микаил /Azad Ahmad Mikail/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Беириян Адиб Самир /Beiriuan Adib Samir/ - мъж, роден на *** год. в Сирия; Хариван Джалал Садег /Harivan Galal Sadegh/- жена, родена на *** год. в Ирак; Маяса Есмаил Халил /Mauasa Esmail Khalil/ -жена, родена на *** год. в Сирия; Джавахер Халил Гасу /Gavaher Khalil Ghasoo/ -жена, родена на *** год. в Сирия; Шари Шару Хасу /Shari Sharoo Hasoo/ -жена, родена на *** год. в Сирия; Шеирин Али Абдо /Sheirin Ali Abdo/ - жена, родена на *** год. в Сирия; Пеиман Мохамад Микаил /Peyman Mohammad Mikail/ - жена, родена на *** год. в Сирия, между които и ненавършилите шестнадесет годишна възраст лица-Меван Рашед Шаб /Mevan Rashed Shab/ - момче роден, на *** год. в Ирак; Раед Аед Дарвиш Хедер /Read Aed Darvish Kheder/ - момиче, родена на *** год. в Сирия; Ахлам Кекан Муса /Ahlam Kekan Moisa/ - момиче, родена на *** год. в Сирия; Халил Ебрахим Халил /Khalil Ebrahim Khalil/- момче роден на *** год. в Сирия; Рани Абдолазиз Ахмад Джадан /Rani Abdolaziz Ahmad Gadan/ - момче, роден на *** г. в Сирия; Вивиян Адиб Самир /Viviyan Adib Samir /- момиче, родена на *** год. в Сирия; Раван Хеиро Халил /Ravan Kheiro Khalil/ - момче, роден на *** год. в Сирия; Кани Азад Ахмад /Kani Azad Ahmad/ - момиче, родена на *** год. в Сирия; Брин Азад Ахмад /Brin Azad Ahmad/ - момче, роден на 10.09.2О1О год. в Сирия, да пребивават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, както и да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл.8, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България, чрез извършване на превоз от землището на с.Лозенец, община Царево към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, както следва: чрез използване на моторно превозно средство на МПС - товарен автомобил марка „Мерцедес", модел „Спринтер", с per. № СА 18 42 ТК, собственост на Боян Владимиров Владимиров, ЕГН: **********, по отношение на деветте гореупоменати лица ненавършили 16-годишна възраст, както и по отношение на повече от едно лице /32 лица/ - престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България. За посоченото престъпление по чл. 281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, на основание чл. 281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.8, ал.1,вр. чл.22, ал.1,т.1, вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА Н.М.Д., ЕГН: **********, на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер” с рег. № СА 1842 ТК, собственост на Боян Владимиров Владимиров, ЕГН: ********** ***. На чл.53, ал.1, б.„а“ НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - мобилен телефон марка “HTC” с ИМЕИ 357654054853877 и ИМЕИ 357654054853885, ведно с 2 СИМ карти „Виваком“, използван от Н.М.Д.. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.М.Д., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 219,80 лева за разноски по делото.
В законна сила от 23.11.2016г.
122 НОХД No 1663/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Ш.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 24.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №392/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Е. ШАХВАН С. (Erfan Shanwali Safi), роден на ***г. в гр. Каписа, щата Татаб, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, образование основно, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Е. Шахван С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.11.2016г. около 02:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е. Шахван С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е. Шахван С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Е.Ш.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №392/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, подсъдимия Е. ШАХВАН С. (Erfan Shanwali Safi), роден на ***г. в гр. Каписа, щата Татаб, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, образование основно, безработен, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Е. Шахван С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.11.2016г. около 02:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е. Шахван С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е. Шахван С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.11.2016г.
123 НОХД No 1664/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.А.Н. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 24.11.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №393/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, Х.А.Н. /Hadi Abdulhadi Naghshband/ - роден на *** г. в гр. Лагман, щат Ахишан, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.А.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.А.Н.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №393/2016г. по описа на ГПУ–Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова, Х.А.Н. /Hadi Abdulhadi Naghshband/ - роден на *** г. в гр. Лагман, щат Ахишан, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.А.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.11.2016 г. през река „Резовска”, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.А.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.11.2016г.
124 НОХД No 1666/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Д.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 25.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно Производство Сл. Д. № 70/2015 год. по описа на ОслО – гр.Бургас, между РП-Царево, представлявана от прокурор Минева, подсъдимия Г.Д.С., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, българско гражданство, неосъждан, средно-специално образование, неженен, не работи, постоянен адрес ***, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият Г.Д.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.343б, ал.3 НК, за това, че: 1.На 15.08.2015 год.придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 18,10 часа на 15.08.2015г.на третокласен път III-9901,разклона за с.Бродилово и кв.“Василико“,община Царево,област Бургас,на предна дясна седалка в лек автомобил“Фолксваген“,модел „Голф 3“,с рег.№ А 5955 ВА собственост на Красимир Росенов Петров ЕГН ********** ,без надлежно разрешително съгласно чл.30 от закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/: “Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, продобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3,ал.2т.1 от ЗКВНП“,Списък I-„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“,приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,влязла в сила от 10.11.2011г.високорискови наркотични вещества-кристално вещество с нето тегло 0,138 грама с установено в него наличие на метамфетамин 15,60 процента на стойност 3,45 лв./един грам метанфетамин е на стойност 25,00лв.за грам съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г.за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдобпроизводтвото обн.ДВ бр.15 от 06.02.1998г.,изм.ДВ бр.14 от 18.02.2000 г./. Престъпление по чл.354а,ал.3,т.1предл.първо от НК. 2.На 15.08.2015г.около 18,10 часа на третокласен път III-9901,разклона за с.Бродилово и кв.“Василико“,община Царево,област Бургас управлява моторно превозно средство лек автомобил “Фолксваген“,модел „Голф 3“ , с рег.№ А 5955 ВА след употреба на наркотични вещества-тетрахидроканабинол в концентрация над 50 ng/ml и на метамфетамин-в концентрация над 1000 ng/ml установено чрез токсикохимична експертиза №16/БТМ-79/02.03.2016г.на НИКК-МВР.Престъпление по чл.343б ал.3 от НК. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК на осн. чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН: ********** на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2000лв. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл.343б ал.3 от НК, на осн. чл.343б ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН: ********** на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 500лв. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 23 НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на подс. Г.Д.С., ЕГН: ********** измежду изброените по-горе, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2000лв. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.354а, ал.6 от НК, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК - Веществено доказателство, представляващо 1 бр.лист от хартия,с надпис в горната си част „Съдържание",с размери 12/8см.,съдържащ кристално вещество с нето тегло 0,138 грама /нула цяло сто тридесет и осем грама/ с установено в него наличие на метамфетамин 15,60 процента /петнадесет цяло и шестдесет процента/, намиращи се на съхранение в Агенция „Митници" гр.София ДА БЪДЕ ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНО. На осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК - веществените доказателства, намираща се на съхранение в ОСлО в ОП гр. Бургас както следва: ПЪРВО: -1бр.кутия от цигари марка"Карелия Слимс"-100,с 3 бр.цигари и малка пластмасова сламка,бяла на цвят,с дължина 5 см., 1бр.кутия от цигари марка"Парламент"-100,с 10 бр.цигари, 1бр.пластмасова,бяла тръбичка с дължина 10 см. иззети с протокол за оглед на местопроизшествието от 15.08.2015г. ВТОРО: -1 брой стъклена колба със стъклена гърловина, 1брой колба с надпис 1 литър със счупен страничен отвор, 1брой малка колба със стъклена запушалка,пълна с прозрачна течност, 1 брой контейнер с червена капачка и надпис „Соде" на люспи за сапун, 1 брой срязана бутилка на половина от фанта 500 мл.,която съдържа в нея, оранжева капачка и сламка, 1 брой пластика с надпис"РЬЕУОКОЦЖ)", 1 бр.кибритена кутийка,срязана в единият ъгъл, 1 брой контейнер с надпис-Сода каустик на люспи, 1 брой пластмасова туба с прозрачна течност с мирис на разредител за боя,около 3 литра, 3 броя пластмасови чаши със следното съдържание засъхнало на дъното червено прахообразно вещество с отблясъци,сиво топчесто вещество на гранули и празна чаша обвита с жълт скоч в горната част, 1брой електронна,сребриста везна с черен капак-работеща , иззети с протокол за доброволно предаване на 16.08.2015 год.от лицето Красимир Росенов Петров, ДА БЪДАТ ОТНЕТИ в полза на държавата. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на на 391 лева за разноски по делото.
Г.Д.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно Производство Сл. Д. № 70/2015 год. по описа на ОслО – гр.Бургас, между РП-Царево, представлявана от прокурор Минева, подсъдимия Г.Д.С., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, българско гражданство, неосъждан, средно-специално образование, неженен, не работи, постоянен адрес ***, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият Г.Д.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.343б, ал.3 НК, за това, че: 1.На 15.08.2015 год.придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 18,10 часа на 15.08.2015г.на третокласен път III-9901,разклона за с.Бродилово и кв.“Василико“,община Царево,област Бургас,на предна дясна седалка в лек автомобил“Фолксваген“,модел „Голф 3“,с рег.№ А 5955 ВА собственост на Красимир Росенов Петров ЕГН ********** ,без надлежно разрешително съгласно чл.30 от закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/: “Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, продобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3,ал.2т.1 от ЗКВНП“,Списък I-„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“,приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични,влязла в сила от 10.11.2011г.високорискови наркотични вещества-кристално вещество с нето тегло 0,138 грама с установено в него наличие на метамфетамин 15,60 процента на стойност 3,45 лв./един грам метанфетамин е на стойност 25,00лв.за грам съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г.за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдобпроизводтвото обн.ДВ бр.15 от 06.02.1998г.,изм.ДВ бр.14 от 18.02.2000 г./. Престъпление по чл.354а,ал.3,т.1предл.първо от НК. 2.На 15.08.2015г.около 18,10 часа на третокласен път III-9901,разклона за с.Бродилово и кв.“Василико“,община Царево,област Бургас управлява моторно превозно средство лек автомобил “Фолксваген“,модел „Голф 3“ , с рег.№ А 5955 ВА след употреба на наркотични вещества-тетрахидроканабинол в концентрация над 50 ng/ml и на метамфетамин-в концентрация над 1000 ng/ml установено чрез токсикохимична експертиза №16/БТМ-79/02.03.2016г.на НИКК-МВР.Престъпление по чл.343б ал.3 от НК. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК на осн. чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН: ********** на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2000лв. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл.343б ал.3 от НК, на осн. чл.343б ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН: ********** на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 500лв. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 23 НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на подс. Г.Д.С., ЕГН: ********** измежду изброените по-горе, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2000лв. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.354а, ал.6 от НК, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК - Веществено доказателство, представляващо 1 бр.лист от хартия,с надпис в горната си част „Съдържание",с размери 12/8см.,съдържащ кристално вещество с нето тегло 0,138 грама /нула цяло сто тридесет и осем грама/ с установено в него наличие на метамфетамин 15,60 процента /петнадесет цяло и шестдесет процента/, намиращи се на съхранение в Агенция „Митници" гр.София ДА БЪДЕ ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНО. На осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК - веществените доказателства, намираща се на съхранение в ОСлО в ОП гр. Бургас както следва: ПЪРВО: -1бр.кутия от цигари марка"Карелия Слимс"-100,с 3 бр.цигари и малка пластмасова сламка,бяла на цвят,с дължина 5 см., 1бр.кутия от цигари марка"Парламент"-100,с 10 бр.цигари, 1бр.пластмасова,бяла тръбичка с дължина 10 см. иззети с протокол за оглед на местопроизшествието от 15.08.2015г. ВТОРО: -1 брой стъклена колба със стъклена гърловина, 1брой колба с надпис 1 литър със счупен страничен отвор, 1брой малка колба със стъклена запушалка,пълна с прозрачна течност, 1 брой контейнер с червена капачка и надпис „Соде" на люспи за сапун, 1 брой срязана бутилка на половина от фанта 500 мл.,която съдържа в нея, оранжева капачка и сламка, 1 брой пластика с надпис"РЬЕУОКОЦЖ)", 1 бр.кибритена кутийка,срязана в единият ъгъл, 1 брой контейнер с надпис-Сода каустик на люспи, 1 брой пластмасова туба с прозрачна течност с мирис на разредител за боя,около 3 литра, 3 броя пластмасови чаши със следното съдържание засъхнало на дъното червено прахообразно вещество с отблясъци,сиво топчесто вещество на гранули и празна чаша обвита с жълт скоч в горната част, 1брой електронна,сребриста везна с черен капак-работеща , иззети с протокол за доброволно предаване на 16.08.2015 год.от лицето Красимир Росенов Петров, ДА БЪДАТ ОТНЕТИ в полза на държавата. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на на 391 лева за разноски по делото.
В законна сила от 25.11.2016г.