РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2015г. до 31.8.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 269/2015, I състав Други дела Д.Р.Т. ОБЩИНА ЦАРЕВО, ГРАО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 14.8.2015г.
и на основание чл.232 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 269/2015г. на РС-Царево на основание чл.232 от ГПК – поради оттегляне на иска от ищеца. След влизане в сила на определението за прекратяване на производството по делото, оригинала на посочения документ, да се върне на молителя. Определението подлежи на обжалване пред БОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
2 Гражданско дело No 282/2015, I състав Развод по взаимно съгласие М.С.М.С.,
К.Р.С.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 18/05.10.2003г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Царево, ГРАЖДАНСКИ БРАК между М.С.М.-С., ЕГН ********** и К.Р.С., ЕГН **********, по взаимно съгласие на страните, без да се произнася по вината, на основание чл.50 от СК.
В законна сила от 19.8.2015г.
3 АНД No 208/2015, I състав По ЗГ и ЗЛОД К.Г.Р. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 3.8.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1078/08.05.2015год., издадено от Директора на РДГ-Бургас против К.Г.Р. с ЕГН********** ***, за нарушение на чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча, като го ПОТВЪРЖДАВА в частта, с която са му наложени административни наказания: „глоба” в размер на 1000.00 лв. на основание чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), лишаване от право на ловуване за срок от 3 год. на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД и определено да заплати обезщетение в размер на 1000.00 лв. на основание чл. 83 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 2, т. 3, чл. 3 и чл. 8 от Наредба за размера на обезщетенията за щетите нанесени на дивеча, и ОТМЕНЯ в частта, с която е постановено отнемане в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 1 бр.мешка с одран труп от сърна и вътрешности към него и 2 бр. глави от сърна на основание чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 АНД No 209/2015, I състав По ЗГ и ЗЛОД И.Л.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 3.8.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1079/08.05.2015год. , издадено от Директора на РДГ-Бургас против И.Л.Г. с ЕГН ********** ***, като го ПОТВЪРЖДАВА в частта, с която за нарушение на чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча, са му наложени административни наказания: „глоба” в размер на 1000.00 лв. на основание чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ и определено да заплати обезщетение в размер на 2000.00 лв. на основание чл. 83 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 2, т. 3, чл. 3 и чл. 8 от Наредба за размера на обезщетенията за щетите нанесени на дивеча, като ), и отменя в частта, с която на основание чл. 95, ал. 1 и ал.2 от ЗЛОД отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: одрани трупове от 2 бр.сърни и вътрешности към тях/бял и черен дроб и сърце/ и 2 бр. глави от сърна и джип УАЗ без регистрационни номера като вещ, послужила за извършване на нарушението. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 АНД No 210/2015, I състав По ЗГ и ЗЛОД В.Н.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 3.8.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1076/08.05.2015год. на Директора на РДГ-Бургас, с което на В.Н.Г. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча, са му наложени административни наказания: „глоба” в размер на 1000.00 лв. на основание чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), лишаване от право на ловуване за срок от 3 год. на основание чл. 94, ал. 1 и ал.2 от ЗЛОД, отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: одрани трупове от 2 бр.сърни и вътрешности към тях/бял и черен дроб и сърце/ и 2 бр. глави от сърна и джип УАЗ без регистрационни номера като вещ, послужила за извършване на нарушението, на основание чл. 95, ал. 1 и ал.2 от ЗЛОД, и определено да заплати обезщетение в размер на 2000.00 лв. на основание чл. 83 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 2, т. 3, чл. 3 и чл. 8 от Наредба за размера на обезщетенията за щетите нанесени на дивеча., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 АНД No 234/2015, II състав По ЗД по пътищата А.К.П. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 14.8.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 234/ 2015 год. по описа на ЦРС, поради недопустимост на жалбата. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд, гр. Бургас в 7- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
7 АНД No 302/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Р.Ц.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 20.8.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.Ц.Б. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Златица, с адрес ***, постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 20.06.2012 г. около 12.00 ч. по ВП ІІ-99, км. 43 в посока гр. Китен – гр. Приморско, обл. Бургаска, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Опел, модел Вектра с рег. ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления №№ 99/23.03.2011 г., влязло в сила на 11.04.2012 г. на Началник РУМВР – Созопол и НП № 103/06.04.2012 г., влязло в сила на 18.04.2012 г. на Началник РУМВР – Созопол за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Р.Ц.Б. - ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
Р.Ц.Б.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.Ц.Б. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Златица, с адрес ***, постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 20.06.2012 г. около 12.00 ч. по ВП ІІ-99, км. 43 в посока гр. Китен – гр. Приморско, обл. Бургаска, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Опел, модел Вектра с рег. ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления №№ 99/23.03.2011 г., влязло в сила на 11.04.2012 г. на Началник РУМВР – Созопол и НП № 103/06.04.2012 г., влязло в сила на 18.04.2012 г. на Началник РУМВР – Созопол за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Р.Ц.Б. - ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
Мотиви от 20.8.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
8 АНД No 308/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.Т.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 20.8.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия А. ТОШЕВ А. - ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, постоянен адрес *** ж.к.Зорница №21, вх.8, ет.1, ап.2 български гражданин, със средно образование, кранист в КРЗ Порт Бургас, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.354„а”, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични за това, че: На 19.07.2015 год. в около 21.40 ч. в гр. Ахтопол, Бургаска обл., къмпинг „Делфин” в чантичка за лични документи без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - полиетиленов плик тип „клипс” със суха зелена растителна маса /четири броя връхчета/ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/, с нетно тегло 1,106 гр. /едно цяло сто и шест/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 6,50% /шест цяло и петдесет/ тегловни процента на стойност 6.64 /шест лева и шестдесет и три ст./ лева, като един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Обект № 2 - полиетиленов плик тип „клипс” съдържащ бяло кристално вещество МЕТАМФЕТАМИН, с нетно тегло 0,015 /нула цяло, нула петнадесет/ грама, със съдържание на основно вещество - 11,60 /единадесет цяло и шестдесет/ тегловни процента на стойност 0,37 /тридесет и седем/ ст., като един грам МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000год., всичко на обща стойност 7,01 лева, поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда.
А.Т.А.
ПРИЗНАВА обвиняемия А. ТОШЕВ А. - ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, постоянен адрес *** ж.к.Зорница №21, вх.8, ет.1, ап.2 български гражданин, със средно образование, кранист в КРЗ Порт Бургас, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.354„а”, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични за това, че: На 19.07.2015 год. в около 21.40 ч. в гр. Ахтопол, Бургаска обл., къмпинг „Делфин” в чантичка за лични документи без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - полиетиленов плик тип „клипс” със суха зелена растителна маса /четири броя връхчета/ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/, с нетно тегло 1,106 гр. /едно цяло сто и шест/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 6,50% /шест цяло и петдесет/ тегловни процента на стойност 6.64 /шест лева и шестдесет и три ст./ лева, като един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Обект № 2 - полиетиленов плик тип „клипс” съдържащ бяло кристално вещество МЕТАМФЕТАМИН, с нетно тегло 0,015 /нула цяло, нула петнадесет/ грама, със съдържание на основно вещество - 11,60 /единадесет цяло и шестдесет/ тегловни процента на стойност 0,37 /тридесет и седем/ ст., като един грам МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000год., всичко на обща стойност 7,01 лева, поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда.
Мотиви от 20.8.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
9 ЧНД No 317/2015, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
К.К.Т.
  Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 7.8.2015г.
на основание чл.243 ал.5 т.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ Постановление от 23.07.2015г. на РП-Царево, с което е прекрятено наказателното производство по ДП № 15-366/2019г. по описа на РУП-Приморско, вх.№ 1075/2019г. по описа на РП-Царево, образувано и водено срещу К.К.Т. с ЕГН ********** за престъпление по чл.311 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. ВРЪЩА на РП-Царево делото за изпълнение на указанията, изложени в обстоятелствената част на настоящето определение. Настоящето определение подлежи на обжалване или протест пред БОС в седмодневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се връчи на страните.
10 НОХД No 318/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.В.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-188/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия С.В.Д. - ЕГН **********, роден на ***г*** Търново, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, не работи, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият С.В.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, за това, че: На 23.07.2015г. в гр. Приморско, обл. Бургас без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък №1, както следва: - коноп с общо нето тегло 4.013 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 5.50%, на стойност 24.08 лева - коноп с общо нето тегло 3.226 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 6.50%, на стойност 19.36 лева, всичко с общо нето тегло 7.239 грама, на обща стойност 43.44 лева, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.В.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА С.В.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 54.17 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - коноп с нето тегло 4.013 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 5.50% и коноп с нето тегло 3.226 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 6.50%, изпратени за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР – НОП“ гр. София, на основание чл.53, ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - бял хартиен плик с три сини печата на ОД МВР – Бургас, съдържащ семена 0.183 грама и бял хартиен плик с три печата на ОД МВР – Бургас, съдържащ опаковки от наркотични вещества, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУ - Приморско. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.В.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-188/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия С.В.Д. - ЕГН **********, роден на ***г*** Търново, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, не работи, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият С.В.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, за това, че: На 23.07.2015г. в гр. Приморско, обл. Бургас без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък №1, както следва: - коноп с общо нето тегло 4.013 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 5.50%, на стойност 24.08 лева - коноп с общо нето тегло 3.226 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 6.50%, на стойност 19.36 лева, всичко с общо нето тегло 7.239 грама, на обща стойност 43.44 лева, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.В.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА С.В.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 54.17 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - коноп с нето тегло 4.013 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 5.50% и коноп с нето тегло 3.226 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 6.50%, изпратени за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР – НОП“ гр. София, на основание чл.53, ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - бял хартиен плик с три сини печата на ОД МВР – Бургас, съдържащ семена 0.183 грама и бял хартиен плик с три печата на ОД МВР – Бургас, съдържащ опаковки от наркотични вещества, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУ - Приморско. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 3.8.2015г.
11 НОХД No 319/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.С.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-180/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия А.С.Н. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, не работи и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият А.С.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, за това, че: На 23.07.2015 год. в гр.Приморско, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал в себе си високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък №1 от същата, а именно: - коноп с нетно тегло 44.780 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 4.00%, на стойност 268.68 лева - амфетамин и кофеин с нето тегло 56.740 грама, със съдържание на амфетамин 15.60 %, на стойност 1702.20 лева - коноп с нетно тегло 0.260 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 1.50%, на стойност 1.56 лева - коноп с нетно тегло 1.503 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3.10 %, на стойност 9.02 лева -3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с нетно тегло 4.966 грама, със съдържанието на MDMA 81.50%, на стойност 124.15 лева -3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с нетно тегло 1.863 грама, със съдържание на MDMA е 50.80%, на стойност 46.58 лева -3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с нетно тегло 12.193 грама, със съдържание на MDMA 50.80%, на стойност 304.83 лева - коноп с нетно тегло 1.963 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3.40, на стойност 11.78 лева - кокаин с нетно тегло 8,489 грама, със съдържанието на кокаин 31.60 %, на стойност 1061.13 лева - метамфетамин с нетно тегло 46,638 грама, със съдържание на метамфетамин 8,80 %, на стойност 1165.95 лева - коноп с нетно тегло 10.279 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3.00 %, на стойност 61.67 лева, или коноп общо с нетно тегло 58.785 грама, амфетамин и кофеин с общо нетно тегло 56.740 грама, 3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с общо нетно тегло 19.022 грама, метамфетамин с общо нетно тегло 19.022 грама, всичко на обща стойност 4757.55 лева /четири хиляди седемстотин петдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки/, определени съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.С.Н., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК на подсъдимия се налага и наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /ХИЛЯДА/ лева. ОСЪЖДА А.С.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 171.51 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - коноп с нетно тегло 44,780 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 4,00%, на стойност 268.68 лева - амфетамин и кофеин с нето тегло 56,740 грама, със съдържание на амфетамин 15,60 % - коноп с нетно тегло 0,260 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 1,50% - коноп с нетно тегло 1,503 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3,10 % -3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с нетно тегло 4,966 грама, със съдържанието на MDMA 81,50% -3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с нетно тегло 1,863 грама, със съдържание на MDMA е 50,80% -3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с нетно тегло 12,193грама, със съдържание на MDMA 50,80% - коноп с нетно тегло 1,963 грам, със съдържание на тетрахидроканабинол 3,40 - кокаин с нетно тегло 8,489 грама, със съдържанието на кокаин 31,60 % - метамфетамин с нетно тегло 46,638 грама, със съдържание на метамфетамин 8,80 % - коноп с нетно тегло 10,279 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3,00 %, изпратени за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР – НОП“ гр. София, на основание чл.53, ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - бял хартиен плик с три печата на ОД МВР – Бургас, съдържащ опаковки от наркотични вещества, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУ – гр.Приморско. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.С.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-180/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия А.С.Н. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, не работи и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият А.С.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, за това, че: На 23.07.2015 год. в гр.Приморско, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал в себе си високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък №1 от същата, а именно: - коноп с нетно тегло 44.780 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 4.00%, на стойност 268.68 лева - амфетамин и кофеин с нето тегло 56.740 грама, със съдържание на амфетамин 15.60 %, на стойност 1702.20 лева - коноп с нетно тегло 0.260 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 1.50%, на стойност 1.56 лева - коноп с нетно тегло 1.503 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3.10 %, на стойност 9.02 лева -3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с нетно тегло 4.966 грама, със съдържанието на MDMA 81.50%, на стойност 124.15 лева -3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с нетно тегло 1.863 грама, със съдържание на MDMA е 50.80%, на стойност 46.58 лева -3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с нетно тегло 12.193 грама, със съдържание на MDMA 50.80%, на стойност 304.83 лева - коноп с нетно тегло 1.963 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3.40, на стойност 11.78 лева - кокаин с нетно тегло 8,489 грама, със съдържанието на кокаин 31.60 %, на стойност 1061.13 лева - метамфетамин с нетно тегло 46,638 грама, със съдържание на метамфетамин 8,80 %, на стойност 1165.95 лева - коноп с нетно тегло 10.279 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3.00 %, на стойност 61.67 лева, или коноп общо с нетно тегло 58.785 грама, амфетамин и кофеин с общо нетно тегло 56.740 грама, 3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с общо нетно тегло 19.022 грама, метамфетамин с общо нетно тегло 19.022 грама, всичко на обща стойност 4757.55 лева /четири хиляди седемстотин петдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки/, определени съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.С.Н., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК на подсъдимия се налага и наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /ХИЛЯДА/ лева. ОСЪЖДА А.С.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 171.51 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - коноп с нетно тегло 44,780 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 4,00%, на стойност 268.68 лева - амфетамин и кофеин с нето тегло 56,740 грама, със съдържание на амфетамин 15,60 % - коноп с нетно тегло 0,260 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 1,50% - коноп с нетно тегло 1,503 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3,10 % -3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с нетно тегло 4,966 грама, със съдържанието на MDMA 81,50% -3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с нетно тегло 1,863 грама, със съдържание на MDMA е 50,80% -3,4-метилендиоксиметемфетамин (MDMA) с нетно тегло 12,193грама, със съдържание на MDMA 50,80% - коноп с нетно тегло 1,963 грам, със съдържание на тетрахидроканабинол 3,40 - кокаин с нетно тегло 8,489 грама, със съдържанието на кокаин 31,60 % - метамфетамин с нетно тегло 46,638 грама, със съдържание на метамфетамин 8,80 % - коноп с нетно тегло 10,279 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3,00 %, изпратени за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР – НОП“ гр. София, на основание чл.53, ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - бял хартиен плик с три печата на ОД МВР – Бургас, съдържащ опаковки от наркотични вещества, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУ – гр.Приморско. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 3.8.2015г.
12 НОХД No 321/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.Н.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-141/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Р., подсъдимия С.Н.Р. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, разведен, неосъждан, общ работник, и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият С.Н.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 23.07.2015г., в около 04.05 часа в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,26 %о /едно цяло двадесет и шест/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+” с фабричен №0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.Н.Р., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА С.Н.Р. - ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Н.Р.
В законна сила от 3.8.2015г.
13 НОХД No 322/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б.Р.Е. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-200/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия Б.Р.Е. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, не работи, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Б.Р.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, за това, че на 30.07.2015г., около 03.20 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул. “Съединение”, в посока към ул. „Корал” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Киа”, модел „Сепия”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,46 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 654/31.07.2015 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.Р.Е., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Б.Р.Е., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА Б.Р.Е., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 30.17 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.Р.Е.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-200/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия Б.Р.Е. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, не работи, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Б.Р.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, за това, че на 30.07.2015г., около 03.20 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул. “Съединение”, в посока към ул. „Корал” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Киа”, модел „Сепия”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,46 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 654/31.07.2015 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.Р.Е., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Б.Р.Е., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА Б.Р.Е., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 30.17 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 3.8.2015г.
14 НОХД No 324/2015, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.В.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №4635 ЗМ-211/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.В.К. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Плевен, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като работник- кухня в ресторант „Ралица-89” гр. Китен, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият В.В.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 02.08.2015 год. в около 17,05 часа в гр. Китен, общ. Приморско, Бургаска обл., бистро за бързо хранене „Радис” намиращо се на ул. „Странджа” № 36 се заканил с убийство на С.П.Д., ЕГН ********** с думите: “ще ти счупя главата”, „това което ти направи С. на ръката и ти я счупи, това ще ти се види като детска играчка”, „ще те убия, ще ти отрежа главата, ще те потроша” и това заканване е възбудило основателен страх у С.П.Д., ЕГН ********** за осъществяването му. За посоченото престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК, на основание чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия В.В.К. - ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.В.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №4635 ЗМ-211/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.В.К. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Плевен, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като работник- кухня в ресторант „Ралица-89” гр. Китен, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият В.В.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 02.08.2015 год. в около 17,05 часа в гр. Китен, общ. Приморско, Бургаска обл., бистро за бързо хранене „Радис” намиращо се на ул. „Странджа” № 36 се заканил с убийство на С.П.Д., ЕГН ********** с думите: “ще ти счупя главата”, „това което ти направи С. на ръката и ти я счупи, това ще ти се види като детска играчка”, „ще те убия, ще ти отрежа главата, ще те потроша” и това заканване е възбудило основателен страх у С.П.Д., ЕГН ********** за осъществяването му. За посоченото престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК, на основание чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия В.В.К. - ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 5.8.2015г.
15 НОХД No 338/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Н.И.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-150/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия Н.И.Р. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, студент, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Н.И.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, за това, че: На 30.07.2015 год. в с.Лозенец, общ.Царево, обл. Бургаска, в л.а. марка „Шкода”, модел „Фабия”, с рег.№ СА 2132 СР и в палатка в къмпинг „Арапя“, общ.Царево, обл.Бургаска, държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКВНП/ „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011г., високо рискови наркотични вещества, както следва: Обект 1- 1 бр. полиетилен във форма на топка със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 18,308гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3,80% /тегловни процента/, на стойност 109,85 лева /сто и девет лева и осемдесет и пет стотинки/. Обект 2 - 1 бр. полиетилен във форма на топка със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 6,161гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 4,70% /тегловни процента/, на стойност 36,97 лева /тридесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/. Обект 3 - 1 бр. целофанова опаковка от цигари със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 1,265гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 2,70% /тегловни процента/, на стойност 7,59 лева /седем лева петдесет и девет стотинки/. Обект 4 - 1 бр. черна кръгла пластмасова кутийка със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 0,100гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3,80% /тегловни процента/, на стойност 0,60 лева /шестдесет стотинки/, Всичко с общо нетно тегло на високорисковото наркотично вещество коноп – 25.834 грама, на обща стойност 155.01 лева, като един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, на основание чл. 354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Н.И.Р., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА Н.И.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 74.17 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - коноп с общо нетно тегло 25.834 грама, изпратен за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР – НОП“ гр. София, на основание чл.53, ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – бял хартиен плик с печати на сектор БНТЛ ОД МВР – Бургас, съдържащ опаковки, предаден за съхранение в РУ – Царево, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУ - Царево. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.И.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-150/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия Н.И.Р. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, студент, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Н.И.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, за това, че: На 30.07.2015 год. в с.Лозенец, общ.Царево, обл. Бургаска, в л.а. марка „Шкода”, модел „Фабия”, с рег.№ СА 2132 СР и в палатка в къмпинг „Арапя“, общ.Царево, обл.Бургаска, държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКВНП/ „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011г., високо рискови наркотични вещества, както следва: Обект 1- 1 бр. полиетилен във форма на топка със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 18,308гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3,80% /тегловни процента/, на стойност 109,85 лева /сто и девет лева и осемдесет и пет стотинки/. Обект 2 - 1 бр. полиетилен във форма на топка със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 6,161гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 4,70% /тегловни процента/, на стойност 36,97 лева /тридесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/. Обект 3 - 1 бр. целофанова опаковка от цигари със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 1,265гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 2,70% /тегловни процента/, на стойност 7,59 лева /седем лева петдесет и девет стотинки/. Обект 4 - 1 бр. черна кръгла пластмасова кутийка със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 0,100гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3,80% /тегловни процента/, на стойност 0,60 лева /шестдесет стотинки/, Всичко с общо нетно тегло на високорисковото наркотично вещество коноп – 25.834 грама, на обща стойност 155.01 лева, като един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, на основание чл. 354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Н.И.Р., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА Н.И.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 74.17 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - коноп с общо нетно тегло 25.834 грама, изпратен за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР – НОП“ гр. София, на основание чл.53, ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – бял хартиен плик с печати на сектор БНТЛ ОД МВР – Бургас, съдържащ опаковки, предаден за съхранение в РУ – Царево, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУ - Царево. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.8.2015г.
16 НОХД No 339/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.М.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-203/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия С.М.С. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Пловдив, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, работи като барман, и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което подсъдимият С.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, за това, че: На 30.07.2015 год. в гр. Китен, Бургаска област, без надлежно разрешително, в нарушение разпоредбите на чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ - "Забранява се производството, преработването, търговията, съхраненяването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1“ държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, т.1, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: - амфетамин с нетно тегло 1,631 грама, със съдържание на амфетамин 7,00 %, на стойност 48,93 лева; -амфетамин с нетно тегло 0,197 грама, със съдържание на амфетамин 8,70 %, на стойност 5,91 лева; - амфетамин с нетно тегло 7,682 грама, със съдържание на амфетамин 7,80% на стойност 230,46 лева; - амфетамин с нетно тегло 9,232 грама, със съдържание на амфетамин 7,40 %, на стойност 276,96 лева; - амфетамин с нетно тегло 5,320 грама, със съдържание на амфетамин 9,60%, на стойност 159,60 лева, всичко с общо нетно тегло 24.062 грама, на обща стойност 721,86 лева, като един грам амфетамин е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, на основание чл. 354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.М.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА С.М.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 84.17 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - амфетамин с общо нетно тегло 24.062 грама, изпратен за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР – НОП“ гр. София, на основание чл.53, ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – бял хартиен плик с три сини печата на ОД МВР – Бургас, съдържащ опаковки от наркотични вещества и един брой електронна везна, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУ - Приморско. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.М.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-203/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия С.М.С. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Пловдив, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, работи като барман, и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което подсъдимият С.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, за това, че: На 30.07.2015 год. в гр. Китен, Бургаска област, без надлежно разрешително, в нарушение разпоредбите на чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ - "Забранява се производството, преработването, търговията, съхраненяването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1“ държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, т.1, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: - амфетамин с нетно тегло 1,631 грама, със съдържание на амфетамин 7,00 %, на стойност 48,93 лева; -амфетамин с нетно тегло 0,197 грама, със съдържание на амфетамин 8,70 %, на стойност 5,91 лева; - амфетамин с нетно тегло 7,682 грама, със съдържание на амфетамин 7,80% на стойност 230,46 лева; - амфетамин с нетно тегло 9,232 грама, със съдържание на амфетамин 7,40 %, на стойност 276,96 лева; - амфетамин с нетно тегло 5,320 грама, със съдържание на амфетамин 9,60%, на стойност 159,60 лева, всичко с общо нетно тегло 24.062 грама, на обща стойност 721,86 лева, като един грам амфетамин е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, на основание чл. 354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.М.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА С.М.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 84.17 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - амфетамин с общо нетно тегло 24.062 грама, изпратен за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР – НОП“ гр. София, на основание чл.53, ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – бял хартиен плик с три сини печата на ОД МВР – Бургас, съдържащ опаковки от наркотични вещества и един брой електронна везна, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУ - Приморско. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.8.2015г.
17 НОХД No 340/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.С.Ф. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-207/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.С.Ф. - ЕГН **********, род. на *** ***, настоящ и постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият В.С.Ф., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 01.08.2015 год. около 22.50 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул. „Шипка” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Пасат” с рег. № А 5351 АМ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,45 /едно цяло, четиридесет и пет/ промила на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410 с фабр. № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.54 НК, ОСЪЖДА подсъдимия В.С.Ф., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА В.С.Ф., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, считано от 01.08.2015г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.С.Ф.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-207/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.С.Ф. - ЕГН **********, род. на *** ***, настоящ и постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият В.С.Ф., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 01.08.2015 год. около 22.50 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул. „Шипка” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Пасат” с рег. № А 5351 АМ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,45 /едно цяло, четиридесет и пет/ промила на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410 с фабр. № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.54 НК, ОСЪЖДА подсъдимия В.С.Ф., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА В.С.Ф., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, считано от 01.08.2015г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.8.2015г.
18 НОХД No 341/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Я.М.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-152/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия Я.М.Т. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Хасково, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, не работи, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият Я.М.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, за това, че: На 30.07.2015 год. в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска без надлежно разрешително, в нарушение разпоредбите на чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ - "Забранява се производството, преработването, търговията, съхраненяването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1" придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 00:15 часа на 31.07.2015 год. високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, т.1, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: - 1 бр. бяла на цвят полиетиленова опаковка с неправилна форма, запечатана чрез стопяване съдържаща КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,50 %, с нетно тегло 0.545 грама, на стойност 3.27 лева, - 1 бр. прозрачна полиетиленова опаковка с неправилна форма, запечатана чрез стопяване съдържаща АМФЕТАМИН и кофеин със съдържание на основното вещество амфетамин 14.10 %, с нетно тегло 0.988 грама, на стойност 29.64 лева, - 1 бр. прозрачна полиетиленова опаковка с неправилна форма, запечатана чрез стопяване съдържаща АМФЕТАМИН и кофеин със съдържание на основното вещество амфетамин 15.50 %, с нетно тегло 0.952 грама, на стойност 28.56 лева, с общо нетно тегло на прахообразното вещество амфетамин 1.940 грама, на обща стойност 58.20 лева, като 1 гр. амфетамин е на стойност 30.00 лева и общо нетно тегло коноп 0.545 грама, на обща стойност 3.27 лева, като 1 грам коноп е на стойност 6.00 лева, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 61.47 лева. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, на основание чл. 354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Я.М.Т., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА Я.М.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 51.26 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - амфетамин с общо нетно тегло 1.940 грама и коноп 0.545 грама, изпратени за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР – НОП“ гр. София, на основание чл.53, ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – бял хартиен плик с печат на сектор БНТЛ ОД МВР – Бургас, съдържащ опаковки от наркотични вещества, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУ - Царево. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Я.М.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-152/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия Я.М.Т. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Хасково, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, не работи, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият Я.М.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, за това, че: На 30.07.2015 год. в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска без надлежно разрешително, в нарушение разпоредбите на чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ - "Забранява се производството, преработването, търговията, съхраненяването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1" придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 00:15 часа на 31.07.2015 год. високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, т.1, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: - 1 бр. бяла на цвят полиетиленова опаковка с неправилна форма, запечатана чрез стопяване съдържаща КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,50 %, с нетно тегло 0.545 грама, на стойност 3.27 лева, - 1 бр. прозрачна полиетиленова опаковка с неправилна форма, запечатана чрез стопяване съдържаща АМФЕТАМИН и кофеин със съдържание на основното вещество амфетамин 14.10 %, с нетно тегло 0.988 грама, на стойност 29.64 лева, - 1 бр. прозрачна полиетиленова опаковка с неправилна форма, запечатана чрез стопяване съдържаща АМФЕТАМИН и кофеин със съдържание на основното вещество амфетамин 15.50 %, с нетно тегло 0.952 грама, на стойност 28.56 лева, с общо нетно тегло на прахообразното вещество амфетамин 1.940 грама, на обща стойност 58.20 лева, като 1 гр. амфетамин е на стойност 30.00 лева и общо нетно тегло коноп 0.545 грама, на обща стойност 3.27 лева, като 1 грам коноп е на стойност 6.00 лева, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 61.47 лева. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, на основание чл. 354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Я.М.Т., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА Я.М.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 51.26 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - амфетамин с общо нетно тегло 1.940 грама и коноп 0.545 грама, изпратени за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР – НОП“ гр. София, на основание чл.53, ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – бял хартиен плик с печат на сектор БНТЛ ОД МВР – Бургас, съдържащ опаковки от наркотични вещества, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУ - Царево. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.8.2015г.
19 НОХД No 342/2015, I състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.Д.Ф. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №12-118/2014 год. по описа на РУ на МВР – Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия А.Д.Ф. - ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Бургаска, ул. “Михаил Герджиков” №6, ет.5, български гражданин, със средно образование, професия – музикант, работи като огняр към „Топлофикация” Бургас, женен, неосъждан, телефон 0888/779974, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият А.Д.Ф., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.308, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 и чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че: 1. На 28.04.2014 год. в гр. Царево, съзнателно се ползвал пред Д.Ч. - нотариус вписан под № 492 в регистър на Нотариалната камара, с район на действие РС – Царево, от неистински официален документ: – неистинска нотариална заверка на подписа на пълномощно с посочен рег. № 364 с посочена дата на издаване 10.03.2014 год., с посочено заверяване от помощник нотариус М.Т., при Нотариус Г.С., рег. № 396 на Нотариалната камара, с район на действие РС – Бургас и посочени три имена и ЕГН – лични данни на лицето Н.Х.Ф., ЕГН ********** – “упълномощител”, съдържащи лични и регистрационни данни, за да удостовери представителната власт лично за себе си като продавач на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Пежо” модел “405” с рег. № ***. – неистинска нотариална заверка на подписа на декларация по чл. 264 ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс с посочен издател Н.Х.Ф., ЕГН ********** с посочен рег. № 363 с посочена дата на заверката 10.03.2014 год., с посочено заверяване от помощник нотариус М.Т., при Нотариус Г.С., рег. № 396 на Нотариалната камара, с район на действие РС – Бургас и посочени три имена и ЕГН – лични данни на лицето Н.Х.Ф., ЕГН ********** за да удостовери, че като прехвърлител на моторно превозно средство няма публични задължения – напогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. – неистинска нотариална заверка на подписа на декларация по чл. 25, ал. 7 от Закон за нотариусите и нотариалната дейност с посочен издател Н.Х.Ф., ЕГН ********** с посочен рег. № 364, с посочена дата на заверката 10.03.2014 год., с посочено заверяване от помощник нотариус М.Т., при Нотариус Г.С., рег. № 396 на Нотариалната камара, с район на действие РС – Бургас и посочени три имена и ЕГН – за да удостовери гражданство и гражданско състояние, че като прехвърлител на моторно превозно средство Н.Х.Ф., ЕГН ********** е гражданин на Република България, че е омъжена и че има сключен граждански брак на 13.01.1990 год. с А.Д.Ф.. Престъпление по чл.308, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК. и за това, че: 2. За времето от месец Февруари 2014 год. до 28.04.2014 год. в гр. Бургас, сам съставил неистински частни документи: - пълномощно, на което е придаден вид, че е съставено от Н.Х.Ф., ЕГН ********** - за да удостовери представителната власт лично за себе си като продавач на моторно превозно средство. - 2 бр. декларация по чл. 264, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс с посочена дата на издаване 10.03.2014 год., с посочен издател Н.Х.Ф., ЕГН ********** - за да удостовери, че като прехвърлител на моторно превозно средство Н.Х.Ф., ЕГН ********** няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. - 2 бр. декларация по чл. 25, ал. 7 от Закон за нотариусите и нотариалната дейност с посочена дата на издаване 10.03.2014 год., с посочен издател Н.Х.Ф., ЕГН ********** - за да удостовери гражданство и гражданско състояние, че като прехвърлител на моторно превозно средство Н.Х.Ф., ЕГН ********** е гражданин на Република България, че е омъжена и че има един сключен граждански брак на 13.01.1990 год. с АЛАКСАНДЪР Д.Ф.. Престъпление по чл. 309 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.308, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.Д.Ф., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.Д.Ф., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия А.Д.Ф., ЕГН ********** едно общо наказание в размер на най- тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ОСЪЖДА подсъдимия А.Д.Ф., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 84.95 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Д.Ф.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №12-118/2014 год. по описа на РУ на МВР – Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия А.Д.Ф. - ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Бургаска, ул. “Михаил Герджиков” №6, ет.5, български гражданин, със средно образование, професия – музикант, работи като огняр към „Топлофикация” Бургас, женен, неосъждан, телефон 0888/779974, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият А.Д.Ф., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.308, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 и чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че: 1. На 28.04.2014 год. в гр. Царево, съзнателно се ползвал пред Д.Ч. - нотариус вписан под № 492 в регистър на Нотариалната камара, с район на действие РС – Царево, от неистински официален документ: – неистинска нотариална заверка на подписа на пълномощно с посочен рег. № 364 с посочена дата на издаване 10.03.2014 год., с посочено заверяване от помощник нотариус М.Т., при Нотариус Г.С., рег. № 396 на Нотариалната камара, с район на действие РС – Бургас и посочени три имена и ЕГН – лични данни на лицето Н.Х.Ф., ЕГН ********** – “упълномощител”, съдържащи лични и регистрационни данни, за да удостовери представителната власт лично за себе си като продавач на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Пежо” модел “405” с рег. № ***. – неистинска нотариална заверка на подписа на декларация по чл. 264 ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс с посочен издател Н.Х.Ф., ЕГН ********** с посочен рег. № 363 с посочена дата на заверката 10.03.2014 год., с посочено заверяване от помощник нотариус М.Т., при Нотариус Г.С., рег. № 396 на Нотариалната камара, с район на действие РС – Бургас и посочени три имена и ЕГН – лични данни на лицето Н.Х.Ф., ЕГН ********** за да удостовери, че като прехвърлител на моторно превозно средство няма публични задължения – напогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. – неистинска нотариална заверка на подписа на декларация по чл. 25, ал. 7 от Закон за нотариусите и нотариалната дейност с посочен издател Н.Х.Ф., ЕГН ********** с посочен рег. № 364, с посочена дата на заверката 10.03.2014 год., с посочено заверяване от помощник нотариус М.Т., при Нотариус Г.С., рег. № 396 на Нотариалната камара, с район на действие РС – Бургас и посочени три имена и ЕГН – за да удостовери гражданство и гражданско състояние, че като прехвърлител на моторно превозно средство Н.Х.Ф., ЕГН ********** е гражданин на Република България, че е омъжена и че има сключен граждански брак на 13.01.1990 год. с А.Д.Ф.. Престъпление по чл.308, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК. и за това, че: 2. За времето от месец Февруари 2014 год. до 28.04.2014 год. в гр. Бургас, сам съставил неистински частни документи: - пълномощно, на което е придаден вид, че е съставено от Н.Х.Ф., ЕГН ********** - за да удостовери представителната власт лично за себе си като продавач на моторно превозно средство. - 2 бр. декларация по чл. 264, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс с посочена дата на издаване 10.03.2014 год., с посочен издател Н.Х.Ф., ЕГН ********** - за да удостовери, че като прехвърлител на моторно превозно средство Н.Х.Ф., ЕГН ********** няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. - 2 бр. декларация по чл. 25, ал. 7 от Закон за нотариусите и нотариалната дейност с посочена дата на издаване 10.03.2014 год., с посочен издател Н.Х.Ф., ЕГН ********** - за да удостовери гражданство и гражданско състояние, че като прехвърлител на моторно превозно средство Н.Х.Ф., ЕГН ********** е гражданин на Република България, че е омъжена и че има един сключен граждански брак на 13.01.1990 год. с АЛАКСАНДЪР Д.Ф.. Престъпление по чл. 309 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл.308, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.Д.Ф., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.Д.Ф., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия А.Д.Ф., ЕГН ********** едно общо наказание в размер на най- тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ОСЪЖДА подсъдимия А.Д.Ф., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 84.95 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.8.2015г.
20 НОХД No 343/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.П.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ - 218/2015 год. по описа на РУ-Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.П. Б. - ЕГН **********, род. на ***г. в гр.София, постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, монтьор, работи като монтьор, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият С.П. Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 03.08.2015 год. в около 20.17 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. “Съединение” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел А8 с рег. № СА 0949 ХТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,41 /едно цяло четиридесет и един/ промила на хиляда установено по надлежния ред - съдебномедицинска експертиза № 376/2015 год. на лекар в съдебномедицинско отделение при МБАЛ - АД гр.Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.54, ал.1 и 2 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.П.Б., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА С.П.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 27.81 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.П.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ - 218/2015 год. по описа на РУ-Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.П. Б. - ЕГН **********, род. на ***г. в гр.София, постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, монтьор, работи като монтьор, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият С.П. Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 03.08.2015 год. в около 20.17 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. “Съединение” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел А8 с рег. № СА 0949 ХТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,41 /едно цяло четиридесет и един/ промила на хиляда установено по надлежния ред - съдебномедицинска експертиза № 376/2015 год. на лекар в съдебномедицинско отделение при МБАЛ - АД гр.Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.54, ал.1 и 2 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.П.Б., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА С.П.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 27.81 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.8.2015г.
21 НОХД No 344/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Г.А.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №302 ЗМ – 162/2015 год. по описа на РУ на МВР - гр. Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Г.А.Г. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Роман, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, пенсионер по болест, осъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият Г.А.Г., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281 от НК, за това, че: На 04.08.2015 год. в около 22,00 часа в района на завод „Пасат”, землището на гр.Царево, обл.Бургас, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез извършване на превоз от землището на гр.Ахтопол за вътрешността на страната с лек автомобил, марка „Сузуки”, модел „Витара” с рег. номер ЕН 3964 АР – четирима сирийски гражданина - Ахмед Джасим Халеф, род. на *** г. и Сиобен Хасен Йосиф, род. на *** г., Рибар Хюсеин Мохамед, род. на *** г. и Ляузад Юсуф Ахмед, род. на *** г. да пребивават в страната в нарушение на закона. За посоченото престъпление по чл.281 от НК, на основание чл.281 от НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.Г., ЕГН ********** на наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 3000.00 /ТРИ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.А.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №302 ЗМ – 162/2015 год. по описа на РУ на МВР - гр. Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Г.А.Г. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Роман, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, пенсионер по болест, осъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият Г.А.Г., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281 от НК, за това, че: На 04.08.2015 год. в около 22,00 часа в района на завод „Пасат”, землището на гр.Царево, обл.Бургас, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал, чрез извършване на превоз от землището на гр.Ахтопол за вътрешността на страната с лек автомобил, марка „Сузуки”, модел „Витара” с рег. номер ЕН 3964 АР – четирима сирийски гражданина - Ахмед Джасим Халеф, род. на *** г. и Сиобен Хасен Йосиф, род. на *** г., Рибар Хюсеин Мохамед, род. на *** г. и Ляузад Юсуф Ахмед, род. на *** г. да пребивават в страната в нарушение на закона. За посоченото престъпление по чл.281 от НК, на основание чл.281 от НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.Г., ЕГН ********** на наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 3000.00 /ТРИ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.8.2015г.
22 НОХД No 346/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Г.И.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ - 155/2015 год. по описа на РУП гр.Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Г.И.Т. - ЕГН **********, род. на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, с висше образование, български гражданин, „Управител на ПРС инженеринг” неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.В., съгласно което подсъдимият Г.И.Т., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 02.08.2015г., около 05.20 часа по в с.Лозенец, ул.„Рибарска”, общ.Царево, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “Тойота”, модел “Рав 4” с рег.№РА 8221 ВТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.44 % /едно цяло четиридесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със Съдебномедицинска експертиза № 374/2015г. на лекар в съдебно медицинско отделение при МБАЛ АД – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.И.Т., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Г.И.Т., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелството за управление на МПС. ОСЪЖДА Г.И.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 71.16 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.И.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ - 155/2015 год. по описа на РУП гр.Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Г.И.Т. - ЕГН **********, род. на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, с висше образование, български гражданин, „Управител на ПРС инженеринг” неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.В., съгласно което подсъдимият Г.И.Т., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 02.08.2015г., около 05.20 часа по в с.Лозенец, ул.„Рибарска”, общ.Царево, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “Тойота”, модел “Рав 4” с рег.№РА 8221 ВТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.44 % /едно цяло четиридесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със Съдебномедицинска експертиза № 374/2015г. на лекар в съдебно медицинско отделение при МБАЛ АД – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.И.Т., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Г.И.Т., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелството за управление на МПС. ОСЪЖДА Г.И.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 71.16 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.8.2015г.
23 НОХД No 348/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Й.С.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 11.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ - 219/2015 год. по описа на РУ – Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Й.С. Т. - ЕГН **********, роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, студент във Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият Й.С. Т., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 04.08.2015 год. около 04.55 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. “Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Голф” с рег. № СА 0373 ХР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,56 /едно цяло, петдесет и шест/ промила на хиляда установено по надлежния ред - химическа експертиза № 682/04.08.2015 год. на експерт химик в специализираната химическа лаборатория към БНЛ при ОД МВР Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” НК, ОСЪЖДА подсъдимия Й.С.Т., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. Включване в програма за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Й.С.Т., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 04.08.2015 год. ОСЪЖДА Й.С.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 27.81 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Й.С.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ - 219/2015 год. по описа на РУ – Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Й.С. Т. - ЕГН **********, роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, студент във Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият Й.С. Т., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 04.08.2015 год. около 04.55 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. “Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Голф” с рег. № СА 0373 ХР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,56 /едно цяло, петдесет и шест/ промила на хиляда установено по надлежния ред - химическа експертиза № 682/04.08.2015 год. на експерт химик в специализираната химическа лаборатория към БНЛ при ОД МВР Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” НК, ОСЪЖДА подсъдимия Й.С.Т., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. Включване в програма за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Й.С.Т., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 04.08.2015 год. ОСЪЖДА Й.С.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 27.81 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 11.8.2015г.
24 НОХД No 353/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.И.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 11.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-147/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия С.И.Т. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, осъждан, с висше образование, управител на „Еколес-Т.“***, и неговия защитник адв.Б., съгласно което подсъдимият С.И.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал. 2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 26.07.2015 год., около 16.55 часа, в с.Лозенец, общ.Царево, обл. Бургаска, по ул.“Георги Кондолов”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, с наказателно постановление № 14-1228-003778/02.02.2015г., влязло в сила на 21.05.2015 год. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД МВР – Стара Загора и наказателно постановление № 15-1228-000306/19.02.2015г., влязло в сила на 21.05.2015 год. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД МВР – Стара Загора, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Мерцедес”, модел “Е 200 ЦДИ”, с рег. № СТ 0544 КК, без съответно свидетелство за управление на МПС. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание по чл.343в, ал. 2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.И.Т., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер общо на 120 часа годишно, за срок от ДВЕ ГОДИНИ. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото - няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.И.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-147/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия С.И.Т. - ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, осъждан, с висше образование, управител на „Еколес-Т.“***, и неговия защитник адв.Б., съгласно което подсъдимият С.И.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал. 2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 26.07.2015 год., около 16.55 часа, в с.Лозенец, общ.Царево, обл. Бургаска, по ул.“Георги Кондолов”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, с наказателно постановление № 14-1228-003778/02.02.2015г., влязло в сила на 21.05.2015 год. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД МВР – Стара Загора и наказателно постановление № 15-1228-000306/19.02.2015г., влязло в сила на 21.05.2015 год. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД МВР – Стара Загора, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Мерцедес”, модел “Е 200 ЦДИ”, с рег. № СТ 0544 КК, без съответно свидетелство за управление на МПС. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание по чл.343в, ал. 2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.И.Т., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер общо на 120 часа годишно, за срок от ДВЕ ГОДИНИ. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото - няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 11.8.2015г.
25 НОХД No 364/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Н.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ-157/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.Н.Н. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, безработен, осъждан, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият И.Н.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 02.08.2015г. в около 22.20 часа в с. Варвара, обл.Бургаска, по път ІІІ-9901 управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес” модел 711Д, с рег. № СА 15 97 PC, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление наложено с Наказателно постановление № 14-5285-001975/17.10.2014г. на Зам. началник отдел към СДВР – отдел пътна полиция влязло в сила на 29.01.2015г. и Наказателно постановление №14-0229-000572/17.12.2014г. Зам. началник отдел към СДВР – отдел пътна полиция влязло в сила на 29.01.2015г. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.Н., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
И.Н.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ-157/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.Н.Н. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, безработен, осъждан, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият И.Н.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 02.08.2015г. в около 22.20 часа в с. Варвара, обл.Бургаска, по път ІІІ-9901 управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес” модел 711Д, с рег. № СА 15 97 PC, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление наложено с Наказателно постановление № 14-5285-001975/17.10.2014г. на Зам. началник отдел към СДВР – отдел пътна полиция влязло в сила на 29.01.2015г. и Наказателно постановление №14-0229-000572/17.12.2014г. Зам. началник отдел към СДВР – отдел пътна полиция влязло в сила на 29.01.2015г. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.Н., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 19.8.2015г.
26 НОХД No 367/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б.Н.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ -247/2015 год. по описа на РУ на МВР Приморско, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Б.Н.Н., ЕГН ********** - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като - машинен оператор във фирма „Калинел” ЕООД, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.Ц.А., съгласно което подсъдимият Б.Н.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 10.08.2015 год. около 05.50 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.„Трети март" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Голф” с per. № ОВ 4175 АМ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 2.12 /две цяло и дванадесет/ промила на хиляда установено по надлежния ред - е техническо средство „Алкотест Дрегер" 7410 е фабр. № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.Н.Н., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 5 от НК, включващо следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3.Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на осъдения Б.Н.Н., ЕГН ********** във фирма „Калинел” ЕООД, ЕИК № 110549817 със седалище и адрес *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от ДЕСЕТ НА СТО /10% на 100% /процента в полза на държавата, като времето през което се изпълнява мярката поправителен труд, не се зачита за трудов стаж Пробационната мярка се налага за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Б.Н.Н., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелството за управление на МПС. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.Н.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ -247/2015 год. по описа на РУ на МВР Приморско, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Б.Н.Н., ЕГН ********** - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като - машинен оператор във фирма „Калинел” ЕООД, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.Ц.А., съгласно което подсъдимият Б.Н.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 10.08.2015 год. около 05.50 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.„Трети март" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Голф” с per. № ОВ 4175 АМ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 2.12 /две цяло и дванадесет/ промила на хиляда установено по надлежния ред - е техническо средство „Алкотест Дрегер" 7410 е фабр. № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.Н.Н., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 5 от НК, включващо следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3.Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на осъдения Б.Н.Н., ЕГН ********** във фирма „Калинел” ЕООД, ЕИК № 110549817 със седалище и адрес *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от ДЕСЕТ НА СТО /10% на 100% /процента в полза на държавата, като времето през което се изпълнява мярката поправителен труд, не се зачита за трудов стаж Пробационната мярка се налага за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Б.Н.Н., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване на свидетелството за управление на МПС. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 14.8.2015г.
27 НОХД No 368/2015, I състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.П.О. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 14.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-250/2015г. по описа на РУ – град Приморско, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия М.П. О.-Ф. /Mark Peter Owen – Falkenberg/ – роден на ***год. в гр. Гулдборгсун, личен номер 050683-1733, гражданин на Кралство Дания, притежаващ паспорт № 206620133 издаден на 06.12.2012г., валиден до 06.12.2022г., неосъждан, неженен, с адрес за призоваване в страната гр.Приморско, ул. „Трети март“ №20, владее писмено и говоримо английски език, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият М.П. О.-Ф. /Mark Peter Owen – Falkenberg/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 2, пр.1, вр. с чл. 346, ал.1 от НК, за това, че на 11.08.2015г., в гр.Приморско, обл.Бургас, селищно образование “Узунджата”, ул.“Простор” №26, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка “Рено”, модел “Канго”, с рег. № ***, на стойност 2 600 лева, от владението на М.С.С., собственост на „Фелинг“ ООД гр. Бургас, представлявано от З.Г.Б. – управител, без тяхно съгласие, с намерение за го ползва, като деянието е извършено в пияно състояние – с концентрация на алкохол в кръвта 1.4 промила, установена с техническо средство „Алкотест дрегер 7510“ с фабричен номер 0069. За посоченото престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 2, пр.1, вр. с чл. 346, ал.1 от НК, на основание чл. 346, ал. 2, т. 2, пр.1, вр. с чл. 346, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.П. О.-Ф. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М.П. О.-Ф. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА М.П. О.-Ф. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 169.37 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.П.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-250/2015г. по описа на РУ – град Приморско, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия М.П. О.-Ф. /Mark Peter Owen – Falkenberg/ – роден на ***год. в гр. Гулдборгсун, личен номер 050683-1733, гражданин на Кралство Дания, притежаващ паспорт № 206620133 издаден на 06.12.2012г., валиден до 06.12.2022г., неосъждан, неженен, с адрес за призоваване в страната гр.Приморско, ул. „Трети март“ №20, владее писмено и говоримо английски език, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият М.П. О.-Ф. /Mark Peter Owen – Falkenberg/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 2, пр.1, вр. с чл. 346, ал.1 от НК, за това, че на 11.08.2015г., в гр.Приморско, обл.Бургас, селищно образование “Узунджата”, ул.“Простор” №26, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка “Рено”, модел “Канго”, с рег. № ***, на стойност 2 600 лева, от владението на М.С.С., собственост на „Фелинг“ ООД гр. Бургас, представлявано от З.Г.Б. – управител, без тяхно съгласие, с намерение за го ползва, като деянието е извършено в пияно състояние – с концентрация на алкохол в кръвта 1.4 промила, установена с техническо средство „Алкотест дрегер 7510“ с фабричен номер 0069. За посоченото престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 2, пр.1, вр. с чл. 346, ал.1 от НК, на основание чл. 346, ал. 2, т. 2, пр.1, вр. с чл. 346, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.П. О.-Ф. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М.П. О.-Ф. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА М.П. О.-Ф. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 169.37 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 14.8.2015г.
28 НОХД No 371/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.Д.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 17.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-235/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия М.Д.К. – ЕГН **********, роден на ***г***, адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като оператор на машина в бетонни изделия към фирма „Соколов ООД”- Велико Търново, неженен, неосъждан – с наложена мярка по чл. 78а от НК, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият М.Д.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354„а”, ал.3, т.1 предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 08.08.2015год. в гр.Приморско, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ държал в себе си високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък №1 от същата, а именно: - АМФЕТАМИН И КОФЕИН със съдържание на АМФЕТАМИН 12.50 % / дванадесет цяло и петдесет процента / с общо нетно тегло 0.624 грама /нула цяло шестотин и двадесет и четири грама / на стойност на стойност – 15.60 лева /петнадесет лева и шестдесет стотинки /, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год.за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - КОНОП със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 1.80 % /едно цяло и осемдесет процента/ с общо нетно тегло 0.712 грама / нула цяло седемстотин и дванадесет грама/ на стойност 4.27 лв. /четири лева и двадесет и седем стотинки/, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год.за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – наркотични вещества на обща стойност 19.87 лева. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на основание чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.Д.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА М.Д.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 54.17 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: -Обект № 1 – прахообразно вещество с нетно тегло 0.624 грама /нула цяло шестотин и двадесет и четири грама /с наличие на АМФЕТАМИН И КОФЕИН със съдържание на АМФЕТАМИН 12.50 % /дванадесет цяло и петдесет процента - Обект № 2 суха зелена растителна маса с нето тегло 0.712 грама / нула цяло седемстотин и дванадесет грама/ - КОНОП със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 1.80 % /едно цяло и осемдесет процента/ предадено с приемо предавателен протокол № 1773 от 12.08.2015 год. на служба УССД ОД на МВР Бургас и изпратено с писмо Рег. № 251000-19 073 от 12.08.2015 годна, основание чл.53, ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - опаковките запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ” – ОД на МВР – Бургас на съхранение в РУ на МВР Приморско, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУ Приморско.
М.Д.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-235/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия М.Д.К. – ЕГН **********, роден на ***г***, адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като оператор на машина в бетонни изделия към фирма „Соколов ООД”- Велико Търново, неженен, неосъждан – с наложена мярка по чл. 78а от НК, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият М.Д.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354„а”, ал.3, т.1 предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 08.08.2015год. в гр.Приморско, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ държал в себе си високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък №1 от същата, а именно: - АМФЕТАМИН И КОФЕИН със съдържание на АМФЕТАМИН 12.50 % / дванадесет цяло и петдесет процента / с общо нетно тегло 0.624 грама /нула цяло шестотин и двадесет и четири грама / на стойност на стойност – 15.60 лева /петнадесет лева и шестдесет стотинки /, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год.за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - КОНОП със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 1.80 % /едно цяло и осемдесет процента/ с общо нетно тегло 0.712 грама / нула цяло седемстотин и дванадесет грама/ на стойност 4.27 лв. /четири лева и двадесет и седем стотинки/, определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год.за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – наркотични вещества на обща стойност 19.87 лева. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на основание чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.Д.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА М.Д.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 54.17 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: -Обект № 1 – прахообразно вещество с нетно тегло 0.624 грама /нула цяло шестотин и двадесет и четири грама /с наличие на АМФЕТАМИН И КОФЕИН със съдържание на АМФЕТАМИН 12.50 % /дванадесет цяло и петдесет процента - Обект № 2 суха зелена растителна маса с нето тегло 0.712 грама / нула цяло седемстотин и дванадесет грама/ - КОНОП със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 1.80 % /едно цяло и осемдесет процента/ предадено с приемо предавателен протокол № 1773 от 12.08.2015 год. на служба УССД ОД на МВР Бургас и изпратено с писмо Рег. № 251000-19 073 от 12.08.2015 годна, основание чл.53, ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - опаковките запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ” – ОД на МВР – Бургас на съхранение в РУ на МВР Приморско, които предвид ниската им стойност следва да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на Началника на РУ Приморско.
В законна сила от 17.8.2015г.
29 НОХД No 381/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Г.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-239/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.Г.Р. - ЕГН **********, роден на ***год., Великобритания, постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик в ХІІ клас на СОУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият И.Г.Р., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354„а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 08.08.2015год. в гр.Приморско придобил от неустановена в хода на разследването лице и държало до 13,20ч. на 09.08.2015год. в местността "Перла", в землището на гр.Приморско, Бургаска обл., в себе си без надлежно разрешително съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1" на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: 1. Обект № 1/1 таблетки с нетно тегло 0,445 /нула цяло, четири четиридесет и пет грама/ с наличие на - 3,4 МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТААМФЕТАМИН, със съдържание на МОМА - 42,60% на стойност от 11,13 лева; 2. Обект № 1/2 таблетки с нетно тегло 0,225 /нула цяло, двадесет и пет грама/ с наличие на - 3,4 МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТААМФЕТАМИН, със съдържание на МОМА 38.80% на стойност 5.63 лева; 3. Обект № 2 — прахообразно вещество с нетно тегло 0,693 грама със съдържание на АМФЕТАМИН - 8,5 % /осем цяло и пет процента/ на стойност 20,79 лева; 4. Обект № 3 с нето тегло 0,359 /нула цяло, триста петдесет и девет/ грама със съдържание на АМФЕТАМИН - 7,00 % /седем процента/ на стойност 10,77 лева; 5. Обект №4 с нето тегло 0,659 /нула цяло, шестотин петдесет и девет/ грама, със съдържание на АМФЕТАМИН - 5,30 % /пет цяло и тридесет/ процента на стойност 19,77 лева; 6. Обект №5 с нето тегло 1,004 /едно цяло, нула нула четири/ грама със съдържание на АМФЕТАМИН - 5,30% /пет цяло и тридесет/ процента на стойност 30,12 лева - като един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, един грам МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 98.21 лева вещества поставени под контрол забрана съгласно чл.3, ал.2, т.1" от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл.354„а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на основание чл.354„а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Г.Р., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА И.Г.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 94.17 лева за разноски по делото.
И.Г.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-239/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.Г.Р. - ЕГН **********, роден на ***год., Великобритания, постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик в ХІІ клас на СОУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият И.Г.Р., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354„а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 08.08.2015год. в гр.Приморско придобил от неустановена в хода на разследването лице и държало до 13,20ч. на 09.08.2015год. в местността "Перла", в землището на гр.Приморско, Бургаска обл., в себе си без надлежно разрешително съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1" на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: 1. Обект № 1/1 таблетки с нетно тегло 0,445 /нула цяло, четири четиридесет и пет грама/ с наличие на - 3,4 МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТААМФЕТАМИН, със съдържание на МОМА - 42,60% на стойност от 11,13 лева; 2. Обект № 1/2 таблетки с нетно тегло 0,225 /нула цяло, двадесет и пет грама/ с наличие на - 3,4 МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТААМФЕТАМИН, със съдържание на МОМА 38.80% на стойност 5.63 лева; 3. Обект № 2 — прахообразно вещество с нетно тегло 0,693 грама със съдържание на АМФЕТАМИН - 8,5 % /осем цяло и пет процента/ на стойност 20,79 лева; 4. Обект № 3 с нето тегло 0,359 /нула цяло, триста петдесет и девет/ грама със съдържание на АМФЕТАМИН - 7,00 % /седем процента/ на стойност 10,77 лева; 5. Обект №4 с нето тегло 0,659 /нула цяло, шестотин петдесет и девет/ грама, със съдържание на АМФЕТАМИН - 5,30 % /пет цяло и тридесет/ процента на стойност 19,77 лева; 6. Обект №5 с нето тегло 1,004 /едно цяло, нула нула четири/ грама със съдържание на АМФЕТАМИН - 5,30% /пет цяло и тридесет/ процента на стойност 30,12 лева - като един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, един грам МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 98.21 лева вещества поставени под контрол забрана съгласно чл.3, ал.2, т.1" от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл.354„а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на основание чл.354„а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3, ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Г.Р., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА И.Г.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 94.17 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.8.2015г.
30 ЧНД No 382/2015, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
С.Б.Б.
  Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 21.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.Б. с ЕГН ********** ***, против Постановление от 13.07.2015г. на РП-гр.Царево за прекратяване на ДП № 15-132/2013г. по описа на РУП-Приморско, вх.№ 315/2014г. по описа на РП-Царево, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.331 ал.1 от НК, като просрочена. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 382/2015г. на РС-Царево. Определението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд -Бургас в седмодневен срок от съобщаването му.
31 НОХД No 390/2015, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.П.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4635 ЗМ 253/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурорът Русева, подсъдимия И.П.С. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Самоков, постоянен и настоящ адрес ***, адрес ***, български гражданин, вдовец, неосъждан - реабилитиран и администриран, средно образование, не работи и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият И.П.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.194, ал.1 от НК, за това че на 11.08.2015год. в гр.Приморско, Бургаска обл., ул. „Зорница” №12, хотел „Дюн”, първи етаж, от стая №103 отнел чужди движими вещи - 1бр. преносим компютър марка „Леново”, модел „G 780” на стойност 840.00 лева, 1бр. безжична мишка на стойност 6.30 лева, 1бр. дънков панталон „Ликупър” на стойност 43.75 лева, 1бр. дънков панталон „Джак Джоунс” на стойност 41.62 лева и 1бр. тениска на стойност 28.50 лева, всичко на обща стойност 960.17 /деветстотин и шестдесет лева и седемнадесет стотинки/ лева от владението и собственост на Здравко Петров Михалев, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. За посоченото престъпление по чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.П.С., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОСЪЖДА И.П.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 61.18 лева за разноски по делото.
И.П.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4635 ЗМ 253/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурорът Русева, подсъдимия И.П.С. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Самоков, постоянен и настоящ адрес ***, адрес ***, български гражданин, вдовец, неосъждан - реабилитиран и администриран, средно образование, не работи и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият И.П.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.194, ал.1 от НК, за това че на 11.08.2015год. в гр.Приморско, Бургаска обл., ул. „Зорница” №12, хотел „Дюн”, първи етаж, от стая №103 отнел чужди движими вещи - 1бр. преносим компютър марка „Леново”, модел „G 780” на стойност 840.00 лева, 1бр. безжична мишка на стойност 6.30 лева, 1бр. дънков панталон „Ликупър” на стойност 43.75 лева, 1бр. дънков панталон „Джак Джоунс” на стойност 41.62 лева и 1бр. тениска на стойност 28.50 лева, всичко на обща стойност 960.17 /деветстотин и шестдесет лева и седемнадесет стотинки/ лева от владението и собственост на Здравко Петров Михалев, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. За посоченото престъпление по чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.П.С., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОСЪЖДА И.П.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 61.18 лева за разноски по делото.
В законна сила от 20.8.2015г.
32 НОХД No 391/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.И.З. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ - 164/2015год. по описа на РУ-Царево, между РП Царево, представлявана от прокурорът Крумов, подсъдимия К.И.З., ЕГН ********** - роден на ***г***, български гражданин, живущ на адрес ***, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан – с наложена мярка по чл. 78а от НК и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият К.З. и защитника му адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият К.И.З., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 07.08.2015 г. в около 06. 10 часа по третокласен път III – 9901, в района на 7 км. с посока от с.Варвара към гр.Царево управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” с рег. номер А 3941 КС, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние наложено с Наказателно постановление № 14–0304–002837/26.09.2014 г. на Началника на РУ – Несебър, влязло в законна сила на 22.11.2014г. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.И.З., ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
К.И.З.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ - 164/2015год. по описа на РУ-Царево, между РП Царево, представлявана от прокурорът Крумов, подсъдимия К.И.З., ЕГН ********** - роден на ***г***, български гражданин, живущ на адрес ***, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан – с наложена мярка по чл. 78а от НК и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият К.З. и защитника му адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият К.И.З., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 07.08.2015 г. в около 06. 10 часа по третокласен път III – 9901, в района на 7 км. с посока от с.Варвара към гр.Царево управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” с рег. номер А 3941 КС, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние наложено с Наказателно постановление № 14–0304–002837/26.09.2014 г. на Началника на РУ – Несебър, влязло в законна сила на 22.11.2014г. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.И.З., ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
В законна сила от 20.8.2015г.
33 НОХД No 392/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.Ж.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 21.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4635 ЗМ-100/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия Х.Ж.К. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Ямбол, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, средно образование и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Х.Ж.К. се признава за виновен в умишлено извършване на: Престъпление по чл.354в, ал.5, вр. ал.1, пр.2 от НК, вр. чл.29 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредба №12 от 24.04.2001г. за условията и реда за семепроизводството, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак, за това че: На 11.06.2015г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Бриз“ №15 отглеждал 13 /тринадесет/ броя растения от вида на конопа, както следва: - с нето тегло на сухата растителна маса 1.863 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.11% тегловни процента, на стойност 11.18 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 0.781 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.13% тегловни процента, на стойност 4.69 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 2.031 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.01% тегловни процента, на стойност 12.19 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 1.240 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.09% тегловни процента, на стойност 7.44 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 1.036 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.06% тегловни процента, на стойност 6.22 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 0.250 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.22% тегловни процента, на стойност 1.50 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 0.158 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.06% тегловни процента, на стойност 0.95 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 0.289 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.20% тегловни процента, на стойност 1.73 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 0.608 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.24% тегловни процента, на стойност 3.65 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 0.675 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.08% тегловни процента, на стойност 4.05 лева с общо нето тегло на сухата растителна маса коноп 8.931 грама, на стойност 53.60 лева /петдесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл.29 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила и чл.1 и сл. от Наредба №12 от 24.04.2001г. за условията и реда за семепроизводството, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак, като случаят е маловажен. Престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр.1 от НК, за това, че: На 11.06.2015г. в гр. П. без надлежно разрешително, съгласно чл.30 и чл.73 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП /приета с ПМС №216/19.08.2004г./ държал високорискови наркотични вещества, както следва: - един брой саморъчно направена цигара, съдържаща смес от тютюн и коноп с нето тегло 0.129 грама и съдържание на тетрахидроканабинол в сместа 2.80% тегловни процента, на стойност 0.78 лева - един брой саморъчно направена цигара, съдържаща смес от тютюн и коноп с нето тегло 0.107 грама и съдържание на тетрахидроканабинол в сместа 3.0 0% тегловни процента, на стойност 0.64 лева с общо нето тегло на сухата растителна маса 0.236 грама, на стойност 1.42 лева /един лев и четиридесет и две стотинки/, определена съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен. За посоченото престъпление по чл.354в, ал.5, вр. ал.1, пр.2 от НК, вр. чл. 29 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредба №12 от 24.04.2001г. за условията и реда за семепроизводството, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак, на основание чл. 354в, ал.5, вр. ал.1, пр.2 от НК, вр. чл. 29 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредба №12 от 24.04.2001г. за условията и реда за семепроизводството, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Х.Ж.К. - ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага по - лекото предвидено наказание „Глоба“. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр.1 от НК, на основание по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр.1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Х.Ж.К. - ЕГН ********** на наказание „ГЛОБА“ в размер на 300 /триста/ лева. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Х.Ж.К. - ЕГН ********** най – тежкото от така определените наказания, а именно „Пробация“, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно, за срок от една година. ОСЪЖДА Х.Ж.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 477.61 лева за разноски по делото.
Х.Ж.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4635 ЗМ-100/2015г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия Х.Ж.К. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Ямбол, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, средно образование и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Х.Ж.К. се признава за виновен в умишлено извършване на: Престъпление по чл.354в, ал.5, вр. ал.1, пр.2 от НК, вр. чл.29 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредба №12 от 24.04.2001г. за условията и реда за семепроизводството, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак, за това че: На 11.06.2015г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Бриз“ №15 отглеждал 13 /тринадесет/ броя растения от вида на конопа, както следва: - с нето тегло на сухата растителна маса 1.863 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.11% тегловни процента, на стойност 11.18 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 0.781 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.13% тегловни процента, на стойност 4.69 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 2.031 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.01% тегловни процента, на стойност 12.19 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 1.240 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.09% тегловни процента, на стойност 7.44 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 1.036 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.06% тегловни процента, на стойност 6.22 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 0.250 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.22% тегловни процента, на стойност 1.50 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 0.158 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.06% тегловни процента, на стойност 0.95 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 0.289 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.20% тегловни процента, на стойност 1.73 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 0.608 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.24% тегловни процента, на стойност 3.65 лева - с нето тегло на сухата растителна маса 0.675 грама коноп и съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.08% тегловни процента, на стойност 4.05 лева с общо нето тегло на сухата растителна маса коноп 8.931 грама, на стойност 53.60 лева /петдесет и три лева и шестдесет стотинки/, определена съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл.29 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила и чл.1 и сл. от Наредба №12 от 24.04.2001г. за условията и реда за семепроизводството, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак, като случаят е маловажен. Престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр.1 от НК, за това, че: На 11.06.2015г. в гр. П. без надлежно разрешително, съгласно чл.30 и чл.73 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП /приета с ПМС №216/19.08.2004г./ държал високорискови наркотични вещества, както следва: - един брой саморъчно направена цигара, съдържаща смес от тютюн и коноп с нето тегло 0.129 грама и съдържание на тетрахидроканабинол в сместа 2.80% тегловни процента, на стойност 0.78 лева - един брой саморъчно направена цигара, съдържаща смес от тютюн и коноп с нето тегло 0.107 грама и съдържание на тетрахидроканабинол в сместа 3.0 0% тегловни процента, на стойност 0.64 лева с общо нето тегло на сухата растителна маса 0.236 грама, на стойност 1.42 лева /един лев и четиридесет и две стотинки/, определена съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен. За посоченото престъпление по чл.354в, ал.5, вр. ал.1, пр.2 от НК, вр. чл. 29 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредба №12 от 24.04.2001г. за условията и реда за семепроизводството, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак, на основание чл. 354в, ал.5, вр. ал.1, пр.2 от НК, вр. чл. 29 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредба №12 от 24.04.2001г. за условията и реда за семепроизводството, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Х.Ж.К. - ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага по - лекото предвидено наказание „Глоба“. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр.1 от НК, на основание по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр.1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Х.Ж.К. - ЕГН ********** на наказание „ГЛОБА“ в размер на 300 /триста/ лева. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Х.Ж.К. - ЕГН ********** най – тежкото от така определените наказания, а именно „Пробация“, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно, за срок от една година. ОСЪЖДА Х.Ж.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 477.61 лева за разноски по делото.
В законна сила от 21.8.2015г.
34 НОХД No 393/2015, I състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.А.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 4635 ЗМ - 275/2015 год. по описа на РУ на МВР Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.А. С., ЕГН ********** - роден на ***г*** с адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, безработен и неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което подсъдимият И.А. С., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.131, ал.2, предл. четвърто, вр. ал.1, т.1 и т.12, вр. чл.130 ал.2, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това, че: 1.На 17.08.2015 год. около 18,45 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” пред дом № 8 и в двора на дом № 8, в съучастие като съизвършители с Атанас С. С., ЕГН **********, Иван Илиев С., ЕГН ********** и Стефан Илиев С., ЕГН ********** извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта и изразяващи се в дърпане за блузата, нанасяне на удар в тила с юмрук на св. В.Г.К. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско и хващане за ръцете, блъскане и бутане в тялото, душене с ръка сгъната в лакътя, бъркане с пръсти в очите, събаряне на земята на св.А.Г.Б. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, които действия по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост-Престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. 2. На 17.08.2015 год. около 18,45 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” в двора на дом № 8, в съучастие като съизвършители с Атанас С. С., ЕГН **********, причинили на А.Г.Б. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско в качеството му на длъжностно лице – полицейски орган, изпълняващ задължения по охрана на обществения ред - лека телесна повреда изразяваща се в кръвонасядания в областта на дясното око и отток на меките тъкани, с което е причинена болка, като деянието е извършено по хулигански подбуди -Престъпление по чл. 131 ал.2, предл. четвърто,вр. ал.1, т.1 и т.12,вр. чл.130 ал.2, вр. чл. 20 ал. 2 от НК. 3.На 17.08.2015 год. около 18,45 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” пред двора на дом № 8, причинил на В.Г.К. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско в качеството му на длъжностно лице – полицейски орган, изпълняващ задължения по охрана на обществения ред - лека телесна повреда изразяваща се в оток в областта на тила, с което е причинена болка, като деянието е извършено по хулигански подбуди - Престъпление по чл.131, ал.2, предл. четвърто, вр. ал.1, т.1 и т.12, вр. чл.130 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.А. С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл. 131 ал.2, предл. четвърто, вр. ал.1, т.1 и т.12, вр. чл.130 ал.2, вр. чл. 20 ал. 2 от НК на основание чл. 131 ал.2, предл. четвърто,вр. ал.1, т.1 и т.12,вр. чл.130 ал.2, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.А. С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл. 131 ал.2, предл. четвърто,вр. ал.1, т.1 и т.12,вр. чл.130 ал.2, от НК, на основание чл. 131 ал.2, предл. четвърто,вр. ал.1, т.1 и т.12,вр. чл.130 ал.2, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.А. С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.А.С., ЕГН ********** най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА И.А. С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 60.00лева за разноски по делото.
И.А.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 4635 ЗМ - 275/2015 год. по описа на РУ на МВР Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.А. С., ЕГН ********** - роден на ***г*** с адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, безработен и неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което подсъдимият И.А. С., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.131, ал.2, предл. четвърто, вр. ал.1, т.1 и т.12, вр. чл.130 ал.2, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това, че: 1.На 17.08.2015 год. около 18,45 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” пред дом № 8 и в двора на дом № 8, в съучастие като съизвършители с Атанас С. С., ЕГН **********, Иван Илиев С., ЕГН ********** и Стефан Илиев С., ЕГН ********** извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта и изразяващи се в дърпане за блузата, нанасяне на удар в тила с юмрук на св. В.Г.К. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско и хващане за ръцете, блъскане и бутане в тялото, душене с ръка сгъната в лакътя, бъркане с пръсти в очите, събаряне на земята на св.А.Г.Б. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, които действия по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост-Престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. 2. На 17.08.2015 год. около 18,45 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” в двора на дом № 8, в съучастие като съизвършители с Атанас С. С., ЕГН **********, причинили на А.Г.Б. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско в качеството му на длъжностно лице – полицейски орган, изпълняващ задължения по охрана на обществения ред - лека телесна повреда изразяваща се в кръвонасядания в областта на дясното око и отток на меките тъкани, с което е причинена болка, като деянието е извършено по хулигански подбуди -Престъпление по чл. 131 ал.2, предл. четвърто,вр. ал.1, т.1 и т.12,вр. чл.130 ал.2, вр. чл. 20 ал. 2 от НК. 3.На 17.08.2015 год. около 18,45 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” пред двора на дом № 8, причинил на В.Г.К. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско в качеството му на длъжностно лице – полицейски орган, изпълняващ задължения по охрана на обществения ред - лека телесна повреда изразяваща се в оток в областта на тила, с което е причинена болка, като деянието е извършено по хулигански подбуди - Престъпление по чл.131, ал.2, предл. четвърто, вр. ал.1, т.1 и т.12, вр. чл.130 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.А. С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл. 131 ал.2, предл. четвърто, вр. ал.1, т.1 и т.12, вр. чл.130 ал.2, вр. чл. 20 ал. 2 от НК на основание чл. 131 ал.2, предл. четвърто,вр. ал.1, т.1 и т.12,вр. чл.130 ал.2, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.А. С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл. 131 ал.2, предл. четвърто,вр. ал.1, т.1 и т.12,вр. чл.130 ал.2, от НК, на основание чл. 131 ал.2, предл. четвърто,вр. ал.1, т.1 и т.12,вр. чл.130 ал.2, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.А. С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.А.С., ЕГН ********** най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА И.А. С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 60.00лева за разноски по делото.
В законна сила от 20.8.2015г.
35 НОХД No 394/2015, I състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.И.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №4635 ЗМ - 275/2015год. по описа на РУ на МВР Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.И.С., ЕГН ********** - роден на ***г*** с адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият С.И.С., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 17.08.2015год. около 18.45 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” пред дом №8 и в двора на дом №8, в съучастие като съизвършители с Атанас С. С., ЕГН **********, Илия Атанасов С., ЕГН ********** и Иван И.С., ЕГН ********** извършили непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта и изразяващи се в дърпане за блузата, нанасяне на удар в тила с юмрук на св. В.Г.К. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско и хващане за ръцете, блъскане и бутане в тялото, душене с ръка сгъната в лакътя, бъркане с пръсти в очите, събаряне на земята на св.А.Г.Б. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, които действия по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост-Престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.И.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №4635 ЗМ - 275/2015год. по описа на РУ на МВР Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.И.С., ЕГН ********** - роден на ***г*** с адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият С.И.С., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 17.08.2015год. около 18.45 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” пред дом №8 и в двора на дом №8, в съучастие като съизвършители с Атанас С. С., ЕГН **********, Илия Атанасов С., ЕГН ********** и Иван И.С., ЕГН ********** извършили непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта и изразяващи се в дърпане за блузата, нанасяне на удар в тила с юмрук на св. В.Г.К. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско и хващане за ръцете, блъскане и бутане в тялото, душене с ръка сгъната в лакътя, бъркане с пръсти в очите, събаряне на земята на св.А.Г.Б. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, които действия по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост-Престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.И.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 20.8.2015г.
36 НОХД No 395/2015, I състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.С.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 4635 ЗМ - 275/2015 год. по описа на РУ на МВР Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия А.С. С., ЕГН ********** - род. на *** год. в гр. Приморско с адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, не осъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият А.С. С., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.131, ал.2, предл. четвърто, вр. ал.1, т.1 и т.12, вр. чл.130 ал.2, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това че: На 17.08.2015 год. около 18,45 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” пред дом № 8 и в двора на дом № 8, в съучастие като съизвършители Илия А.С., ЕГН **********, Иван Илиев С., ЕГН ********** и Стефан Илиев С., ЕГН ********** извършили непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта и изразяващи се в дърпане за блузата, нанасяне на удар в тила с юмрук на св. В.Г.К. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско и хващане за ръцете, блъскане и бутане в тялото, душене с ръка сгъната в лакътя, бъркане с пръсти в очите, събаряне на земята на св. А.Г.Б. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, които действия по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост- Престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. На 17.08.2015 год. около 18,45 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” в двора на дом № 8, в съучастие като съизвършители с Илия А.С., ЕГН **********, причинили на А.Г.Б. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско в качеството му на длъжностно лице – полицейски орган, изпълняващ задължения по охрана на обществения ред - лека телесна повреда изразяваща се в кръвонасядания в областта на дясното око и отток на меките тъкани, с което е причинена болка, като деянието е извършено по хулигански подбуди -Престъпление по чл.131, ал.2, предл. четвърто, вр. ал.1, т.1 и т.12, вр. чл.130 ал.2, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.С. С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл.131, ал.2, предл. четвърто,вр. ал.1, т.1 и т.12,вр. чл.130 ал.2, вр. чл.20, ал.2 от НК на основание чл. 131 ал.2, предл. четвърто,вр. ал.1, т.1 и т.12,вр. чл.130 ал.2, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.С. С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия А.С. С., ЕГН ********** най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА А.С. С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 60.00лева за разноски по делото.
А.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 4635 ЗМ - 275/2015 год. по описа на РУ на МВР Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия А.С. С., ЕГН ********** - род. на *** год. в гр. Приморско с адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, не осъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият А.С. С., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.131, ал.2, предл. четвърто, вр. ал.1, т.1 и т.12, вр. чл.130 ал.2, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това че: На 17.08.2015 год. около 18,45 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” пред дом № 8 и в двора на дом № 8, в съучастие като съизвършители Илия А.С., ЕГН **********, Иван Илиев С., ЕГН ********** и Стефан Илиев С., ЕГН ********** извършили непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта и изразяващи се в дърпане за блузата, нанасяне на удар в тила с юмрук на св. В.Г.К. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско и хващане за ръцете, блъскане и бутане в тялото, душене с ръка сгъната в лакътя, бъркане с пръсти в очите, събаряне на земята на св. А.Г.Б. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, които действия по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост- Престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. На 17.08.2015 год. около 18,45 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” в двора на дом № 8, в съучастие като съизвършители с Илия А.С., ЕГН **********, причинили на А.Г.Б. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско в качеството му на длъжностно лице – полицейски орган, изпълняващ задължения по охрана на обществения ред - лека телесна повреда изразяваща се в кръвонасядания в областта на дясното око и отток на меките тъкани, с което е причинена болка, като деянието е извършено по хулигански подбуди -Престъпление по чл.131, ал.2, предл. четвърто, вр. ал.1, т.1 и т.12, вр. чл.130 ал.2, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.С. С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл.131, ал.2, предл. четвърто,вр. ал.1, т.1 и т.12,вр. чл.130 ал.2, вр. чл.20, ал.2 от НК на основание чл. 131 ал.2, предл. четвърто,вр. ал.1, т.1 и т.12,вр. чл.130 ал.2, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.С. С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия А.С. С., ЕГН ********** най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА А.С. С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 60.00лева за разноски по делото.
В законна сила от 20.8.2015г.
37 НОХД No 396/2015, I състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.И.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 20.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №4635 ЗМ - 275/2015 год. по описа на РУ на МВР Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.И.С., ЕГН ********** - роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, не осъждан, и неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което подсъдимият И.И.С., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 17.08.2015год. около 18.45 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” пред дом № 8 и в двора на дом № 8, в съучастие като съизвършители с Атанас С. С., ЕГН **********, Илия Атанасов С., ЕГН ********** и Стефан И.С., ЕГН ********** извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта и изразяващи се в дърпане за блузата, нанасяне на удар в тила с юмрук на св.В.Г.К. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско и хващане за ръцете, блъскане и бутане в тялото, душене с ръка сгъната в лакътя, бъркане с пръсти в очите, събаряне на земята на св.А.Г.Б. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, които действия по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост-Престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.И.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА И.И.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
И.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №4635 ЗМ - 275/2015 год. по описа на РУ на МВР Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.И.С., ЕГН ********** - роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, не осъждан, и неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което подсъдимият И.И.С., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 17.08.2015год. около 18.45 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.”Тракия” пред дом № 8 и в двора на дом № 8, в съучастие като съизвършители с Атанас С. С., ЕГН **********, Илия Атанасов С., ЕГН ********** и Стефан И.С., ЕГН ********** извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта и изразяващи се в дърпане за блузата, нанасяне на удар в тила с юмрук на св.В.Г.К. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско и хващане за ръцете, блъскане и бутане в тялото, душене с ръка сгъната в лакътя, бъркане с пръсти в очите, събаряне на земята на св.А.Г.Б. младши полицейски инспектор в група охранителна полиция при РУ на МВР Приморско изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, които действия по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост-Престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.И.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА И.И.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 20.8.2015г.
38 НОХД No 397/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.А.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 21.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 302 ЗМ - 185/2015 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия М.А.М., ЕГН: ********** - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, адрес ***, български гражданин, основно образование не женен, безработен, осъждан и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият М.А.М., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 18.08.2015 год. в съучастие с неустановено в хода на разследването лице превел през границата на страна група хора - осемнадесет сирийски и иракски гражадни - 1.Nehad Omar Mohammad / Нихад Омар Мохамад / F/ род. *** в Ирак; Lawand Karzan Mohammad/Лауанд Карзан Махамад / /M/ / род. на *** Ирак;.Aland Karzan Mohammad /Аланд Карзан Махамад /- /M/, родена на ***г Ирак; Zair Toha Osman/ Заир Таха Осман /- /M/, роден на ***г. в Ирак; Karzan Mohamad Abdullah /Карзан Мохамад Абдулах / /M /, род. ***г. Ирак; Hyemen Osman Mohammad /Хисмен Осман Мохамад / - /M/, родена на *** г. Ирак; Naser Mustafa Mohammad / Насер Мустафа Мохамад / - /M /, роден на *** г. Ирак; Hardi Shafiq Fariq /Хадри Шафик Фарик / - /M/, роден на *** г. в Сирия, гр.Ковани; Saewan Moxammad Karem / Саеуан Мохамад Карем / - /М/, роден на *** г. в Сирия, гр Ковани; Mohammad Serdar Mohamamad /Мохамад Сердар Мохамад / - /М, роден на ***г. в Сирия; Asso Mohammmad Ali/Асо Мохамад Али / - /М/, роден на ***г. в Сирия; Aram Mohammad Aziz /Арам Мохамад Азис / - /М, роден на ***. в Сирия; Shkar Ata Mohammad/Шкар Ата Мохамад / - /М, роден на ***. в Сирия; Ahmad Omar Abdullah /Ахмад Омар Абдулах / - /М, роден на ***. в Сирия; Abdullah Omar Muhammad /Абдулах Омор Мохамад / - /М/, роден на ***. в Сирия; Ziar Omar Said /Зиар Омар Саид / - /М/, роден на ***. в Сирия; Hauzhin Saober Abdullah /Хаузин Савер Абдулах / - /М/, роден на ***. в Сирия; Ahmad Akram Kader /Ахмад Акрам Кадер / - /М/, роден на ***. в Сирия без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като през границата са преведени лица ненавършили 16-годишна възраст и преведените през границата не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.А.М., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, като не налага кумулативно предвиденото наказание конфискация на имуществото. ОСЪЖДА М.А.М., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 60 лева за разноски по делото.
М.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 302 ЗМ - 185/2015 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия М.А.М., ЕГН: ********** - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, адрес ***, български гражданин, основно образование не женен, безработен, осъждан и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият М.А.М., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 18.08.2015 год. в съучастие с неустановено в хода на разследването лице превел през границата на страна група хора - осемнадесет сирийски и иракски гражадни - 1.Nehad Omar Mohammad / Нихад Омар Мохамад / F/ род. *** в Ирак; Lawand Karzan Mohammad/Лауанд Карзан Махамад / /M/ / род. на *** Ирак;.Aland Karzan Mohammad /Аланд Карзан Махамад /- /M/, родена на ***г Ирак; Zair Toha Osman/ Заир Таха Осман /- /M/, роден на ***г. в Ирак; Karzan Mohamad Abdullah /Карзан Мохамад Абдулах / /M /, род. ***г. Ирак; Hyemen Osman Mohammad /Хисмен Осман Мохамад / - /M/, родена на *** г. Ирак; Naser Mustafa Mohammad / Насер Мустафа Мохамад / - /M /, роден на *** г. Ирак; Hardi Shafiq Fariq /Хадри Шафик Фарик / - /M/, роден на *** г. в Сирия, гр.Ковани; Saewan Moxammad Karem / Саеуан Мохамад Карем / - /М/, роден на *** г. в Сирия, гр Ковани; Mohammad Serdar Mohamamad /Мохамад Сердар Мохамад / - /М, роден на ***г. в Сирия; Asso Mohammmad Ali/Асо Мохамад Али / - /М/, роден на ***г. в Сирия; Aram Mohammad Aziz /Арам Мохамад Азис / - /М, роден на ***. в Сирия; Shkar Ata Mohammad/Шкар Ата Мохамад / - /М, роден на ***. в Сирия; Ahmad Omar Abdullah /Ахмад Омар Абдулах / - /М, роден на ***. в Сирия; Abdullah Omar Muhammad /Абдулах Омор Мохамад / - /М/, роден на ***. в Сирия; Ziar Omar Said /Зиар Омар Саид / - /М/, роден на ***. в Сирия; Hauzhin Saober Abdullah /Хаузин Савер Абдулах / - /М/, роден на ***. в Сирия; Ahmad Akram Kader /Ахмад Акрам Кадер / - /М/, роден на ***. в Сирия без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като през границата са преведени лица ненавършили 16-годишна възраст и преведените през границата не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.А.М., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, като не налага кумулативно предвиденото наказание конфискация на имуществото. ОСЪЖДА М.А.М., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 60 лева за разноски по делото.
В законна сила от 21.8.2015г.
39 НОХД No 421/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.И.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 25.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство №101/2015г. по описа на ГПУ гр.Малко Търново, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Д.И.Д. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан, студент в Пловдивски университет втори курс „Социология на правото, икономиката и иновациите” и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Д.И.Д. – ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, за това, че на 21.08.2015 г. в района на местност ,,Пальо Купа’’, намираща се на 11 000 метра западно от устието на р. Резовска, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено в хода на разследването лице превело през границата на страната от Република Турция в Република България, действайки като помагач – транспортирал с товарен автомобил марка Мерцедес 408Д бял на цвят с Рег. № С 7394 МН група от хора – тридесет и едно лица сирийски граждани, от които пет лица (ДЖОАН ХЕР ХАЛАФ, НАШУАН ХЕР ХАЛАФ, УАЛИД МАХМУД ХЕДЪР, ХЕЛИН КАСЕМ МЕХДИ и ХАИРИЕ ХЕР ХАЛАФ) – ненавършили шестнадесет годишна възраст: 1. AZAD MAKHMUD KHEDER /АЗАД МАХМУД ХЕДЪР/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 2. MUKHAMAD ABDULKARIM MUKHAMAD /МУХАМАД АБДУЛКАРИМ МУХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 3. YESEF KHASAN ALI /ЮСЕФ ХАСАН АЛИ/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 4. SHAMAR SADIK MUKHAMAD /ШАМАР САДИК МУХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 5. KHAUSAR ISMAIL KHUSEN /ХАУСАР ИСМАИЛ ХУСЕИН/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 6. FERKHAD MUHAMAD MUHAMAD /ФАРХАД МУХАМАД МУХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 7. MATLAB KHAMA AMIN /МАТЛАБ ХАМА АМИН/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 8. ABABAKER KHAMZA KHAMA /АБАБАКЕР ХАМЗА ХАМА/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 9. ALI KHUSEN AZIZ /АЛИ ХУСЕН АЗИЗ/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 10. MUKHAMAD ALI KHAMAD /МУХАМАД АЛИ ХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 11. MUTRAF JU OMAR /МУТРАФ ДЖУ ОМАР/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 12. KHAWARI KHASHEN ABDALA /ХАOАРИ ХАСЕН АБДАЛА/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 13. KHAWARI QUBAD SALEKH /ХАОАРИ КОБАД САЛЕХ/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 14. BIRMESAV PESHWAN SAID /БИРМАСАВ ПЕШОАН САИД/ - жена, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, без документи за самоличност, 15. KHIR KHALAF AMAR /ХИР ХАЛАФ АМАР/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 16. JUAN KHER KHALAF /ДЖОАН ХЕР ХАЛАФ/ - момиче, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Р.Ирак, без документи за самоличност, 17. NASHWAN KHER KHALAF /НАШУАН ХЕР ХАЛАФ/ - момче, родено на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 18. WALID MAKHMUD KHEDER /УАЛИД МАХМУД ХЕДЪР/ - момче, родено на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 19. FARKHAD KHESRO MUKHAMAD /ФАРХАД ХЕСРО МУХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 20. OSMAN KHEDER MUHAMAD KHASILI /ОСМАН ХЕДЕР МУХАМАД ХАСИЛИ/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 21. MAKHMUD FETKHALA RASUL /МАХМУД ФАТХАЛА РАСУЛ/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 22. QAUNAK SHEKHO NASER /КАУНАК ШЕХО НАСЕР/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 23. QASEM MEKHDI MUKHAMAD /КАСЕМ МЕХДИ МУХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 24. REJIN BAKHTIAR FATEKH /РЕЖИН БАХТИЯР ФАТЕХ/ - жена, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, без документи за самоличност, 25. KHELIN QASEM MEKHDI /ХЕЛИН КАСЕМ МЕХДИ/ - момиче, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, без документи за самоличност, 26. ABDALA AKHMAD MUKHAMAD /АБДАЛА АХМАД МУХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, без документи за самоличност, 27. KHEUA NILOFR /ХИУА НИЛОФР/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 28. MUKHAMAD ABDULJABAR AHMAD /МУХАМАД АБДУЛДЖАБАР АХМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 29. KHAUJIN ISMAIL KHAMID /ХАДЖИН ИСМАИЛ ХАМИД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 30. KHEDI KHAMAD KHAMZA /ХЕДИ ХАМАД ХАМЗА/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 31.KHAIRIF KHER KHALAF /ХАИРИЕ ХЕР ХАЛАФ/ - момиче, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, без документи за самоличност, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените през границата лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.И.Д. – ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, като не налага кумулативно предвиденото наказание конфискация на имуществото, поради липса на притежавано такова от лицето. ОСЪЖДА Д.И.Д. – ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 300 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
Д.И.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство №101/2015г. по описа на ГПУ гр.Малко Търново, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Д.И.Д. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан, студент в Пловдивски университет втори курс „Социология на правото, икономиката и иновациите” и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Д.И.Д. – ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, за това, че на 21.08.2015 г. в района на местност ,,Пальо Купа’’, намираща се на 11 000 метра западно от устието на р. Резовска, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено в хода на разследването лице превело през границата на страната от Република Турция в Република България, действайки като помагач – транспортирал с товарен автомобил марка Мерцедес 408Д бял на цвят с Рег. № С 7394 МН група от хора – тридесет и едно лица сирийски граждани, от които пет лица (ДЖОАН ХЕР ХАЛАФ, НАШУАН ХЕР ХАЛАФ, УАЛИД МАХМУД ХЕДЪР, ХЕЛИН КАСЕМ МЕХДИ и ХАИРИЕ ХЕР ХАЛАФ) – ненавършили шестнадесет годишна възраст: 1. AZAD MAKHMUD KHEDER /АЗАД МАХМУД ХЕДЪР/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 2. MUKHAMAD ABDULKARIM MUKHAMAD /МУХАМАД АБДУЛКАРИМ МУХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 3. YESEF KHASAN ALI /ЮСЕФ ХАСАН АЛИ/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 4. SHAMAR SADIK MUKHAMAD /ШАМАР САДИК МУХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 5. KHAUSAR ISMAIL KHUSEN /ХАУСАР ИСМАИЛ ХУСЕИН/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 6. FERKHAD MUHAMAD MUHAMAD /ФАРХАД МУХАМАД МУХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 7. MATLAB KHAMA AMIN /МАТЛАБ ХАМА АМИН/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 8. ABABAKER KHAMZA KHAMA /АБАБАКЕР ХАМЗА ХАМА/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 9. ALI KHUSEN AZIZ /АЛИ ХУСЕН АЗИЗ/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 10. MUKHAMAD ALI KHAMAD /МУХАМАД АЛИ ХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 11. MUTRAF JU OMAR /МУТРАФ ДЖУ ОМАР/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 12. KHAWARI KHASHEN ABDALA /ХАOАРИ ХАСЕН АБДАЛА/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 13. KHAWARI QUBAD SALEKH /ХАОАРИ КОБАД САЛЕХ/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 14. BIRMESAV PESHWAN SAID /БИРМАСАВ ПЕШОАН САИД/ - жена, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, без документи за самоличност, 15. KHIR KHALAF AMAR /ХИР ХАЛАФ АМАР/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 16. JUAN KHER KHALAF /ДЖОАН ХЕР ХАЛАФ/ - момиче, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Р.Ирак, без документи за самоличност, 17. NASHWAN KHER KHALAF /НАШУАН ХЕР ХАЛАФ/ - момче, родено на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 18. WALID MAKHMUD KHEDER /УАЛИД МАХМУД ХЕДЪР/ - момче, родено на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 19. FARKHAD KHESRO MUKHAMAD /ФАРХАД ХЕСРО МУХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 20. OSMAN KHEDER MUHAMAD KHASILI /ОСМАН ХЕДЕР МУХАМАД ХАСИЛИ/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 21. MAKHMUD FETKHALA RASUL /МАХМУД ФАТХАЛА РАСУЛ/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 22. QAUNAK SHEKHO NASER /КАУНАК ШЕХО НАСЕР/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 23. QASEM MEKHDI MUKHAMAD /КАСЕМ МЕХДИ МУХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 24. REJIN BAKHTIAR FATEKH /РЕЖИН БАХТИЯР ФАТЕХ/ - жена, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, без документи за самоличност, 25. KHELIN QASEM MEKHDI /ХЕЛИН КАСЕМ МЕХДИ/ - момиче, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, без документи за самоличност, 26. ABDALA AKHMAD MUKHAMAD /АБДАЛА АХМАД МУХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, без документи за самоличност, 27. KHEUA NILOFR /ХИУА НИЛОФР/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 28. MUKHAMAD ABDULJABAR AHMAD /МУХАМАД АБДУЛДЖАБАР АХМАД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 29. KHAUJIN ISMAIL KHAMID /ХАДЖИН ИСМАИЛ ХАМИД/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 30. KHEDI KHAMAD KHAMZA /ХЕДИ ХАМАД ХАМЗА/ - мъж, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, 31.KHAIRIF KHER KHALAF /ХАИРИЕ ХЕР ХАЛАФ/ - момиче, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, без документи за самоличност, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените през границата лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.И.Д. – ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, като не налага кумулативно предвиденото наказание конфискация на имуществото, поради липса на притежавано такова от лицето. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.И.Д. – ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 300 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства: Товарен автомобил марка Мерцедес-408Д с Рег. № С 7394 МН, предаден с протокол за доброволно предаване от 22.08.2015 год. на съхранение в ГПУ Малко Търново остава като веществено доказателство по Пор. № 229/2015 год. по описа на РП – Царево, вх. № 731/2015 год. по описа на РП Царево образувано след разделяне на основание чл. 216 от НПК на материалите по досъдебното производство. Мобилен телефон марка Самсунг с ИМЕЙ № 35228605733293/3 намерен у подс.Д. остава като веществено доказателство по Пор. № 229/2015 год. по описа на РП – Царево, вх. № 731/2015 год. по описа на РП Царево образувано след разделяне на основание чл. 216 от НПК на материалите по досъдебното производство.
В законна сила от 25.8.2015г.
40 НОХД No 422/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.П.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 25.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство ЗМ № 13/2015 год. по описа на ГПУ - Бургас,, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.П.Н. – ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Шумен, с постоянен и настоящ адрес гр.София, кв.Надежда І, бл.126, вх.Б, ет.2, ап.27, български гражданин,със средно образование, женен, не осъждан, таксиметров шофьор и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият С.П.Н. – ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280 ал. 2 т. 1, 3 и т. 4 предл. първо, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 4 от НК, за това, че на 16.08.2015 год. в землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагачи с Емил Симеонов Душков, ЕГН **********, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, в района на Община Царево, група от хора - 8 лица, които не са български граждани, както и едно от лицата Аид Хаммо Хасен (Aid Hammo Hasen) няма навършена 16 годишна възраст, както следва: 1. Уалид Тамар Ромол (Ualid Tamar Romol) – мъж - роден на *** г. в Сирия 2. Али Хюсеин Ахмед (Ali Husein Ahmed) – мъж - роден на *** г. в Сирия 3. Аид Хаммо Хасен (Aid Hammo Hasen) – мъж - роден на *** г. в Сирия 4. Джагер Хасен Амел (Djager Hasen Amel) – мъж - роден на *** г. в Сирия 5. Ахмед Утмат Мерзи (Ahmed Utmat Merzi) – мъж - роден на *** г. в Сирия 6. Сюлейман Шаабан Шараф (Sulaiman Shaaban Shara) - роден на ***г. в Сирия 7. Исмаил Заман Мохо (Ismail Zaman Moho) – мъж - роден на *** г. в Сирия 8. Хаджер Мохамед Хасен (Hadjer Mohamed Hasen)– мъж - роден на *** г. в Сирия, всички сирийски граждани, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемите се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и превозването им с лек автомобил Опел модел „Астра” с Рег. № СА 52 12 ММ собственост на на СОНЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН ********** и лек автомобил Шкода, модел Фабия с Рег. № СА 1288 КН собственост на С.П.Н., ЕГН **********. За посоченото престъпление по чл. 280 ал. 2 т. 1, 3 и т. 4 предл. първо, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 4 от НК, на осн. чл. 280 ал. 2 т. 1, 3 и т. 4 предл. първо, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 4 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.П.Н., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА и конфискация на една втора идеална част от лек автомобил Шкода, модел Фабия с Рег. № СА 1288 КН собственост на С.П.Н., ЕГН **********. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.П.Н. – ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 240 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства: - лек автомобил Шкода, модел Фабия с Рег. № СА 1288 КН собственост на С.П.Н., ЕГН ********** предаден с протокол за доброволно предаване. - Мобилен телефон марка Самсунг модел G900F ведно със SD карта 16 GB и сим карта на виваком ще бъде приложен към пор. Дело 230/2015 год. по описа на РП – Царево, вх. № 697/2015 год. по описа на РП Царево, образувано след разделяне на основание чл. 216 от НПК на материалите по досъдебното производство.
С.П.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство ЗМ № 13/2015 год. по описа на ГПУ - Бургас,, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия С.П.Н. – ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Шумен, с постоянен и настоящ адрес гр.София, кв.Надежда І, бл.126, вх.Б, ет.2, ап.27, български гражданин,със средно образование, женен, не осъждан, таксиметров шофьор и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият С.П.Н. – ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280 ал. 2 т. 1, 3 и т. 4 предл. първо, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 4 от НК, за това, че на 16.08.2015 год. в землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагачи с Емил Симеонов Душков, ЕГН **********, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, в района на Община Царево, група от хора - 8 лица, които не са български граждани, както и едно от лицата Аид Хаммо Хасен (Aid Hammo Hasen) няма навършена 16 годишна възраст, както следва: 1. Уалид Тамар Ромол (Ualid Tamar Romol) – мъж - роден на *** г. в Сирия 2. Али Хюсеин Ахмед (Ali Husein Ahmed) – мъж - роден на *** г. в Сирия 3. Аид Хаммо Хасен (Aid Hammo Hasen) – мъж - роден на *** г. в Сирия 4. Джагер Хасен Амел (Djager Hasen Amel) – мъж - роден на *** г. в Сирия 5. Ахмед Утмат Мерзи (Ahmed Utmat Merzi) – мъж - роден на *** г. в Сирия 6. Сюлейман Шаабан Шараф (Sulaiman Shaaban Shara) - роден на ***г. в Сирия 7. Исмаил Заман Мохо (Ismail Zaman Moho) – мъж - роден на *** г. в Сирия 8. Хаджер Мохамед Хасен (Hadjer Mohamed Hasen)– мъж - роден на *** г. в Сирия, всички сирийски граждани, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемите се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и превозването им с лек автомобил Опел модел „Астра” с Рег. № СА 52 12 ММ собственост на на СОНЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН ********** и лек автомобил Шкода, модел Фабия с Рег. № СА 1288 КН собственост на С.П.Н., ЕГН **********. За посоченото престъпление по чл. 280 ал. 2 т. 1, 3 и т. 4 предл. първо, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 4 от НК, на осн. чл. 280 ал. 2 т. 1, 3 и т. 4 предл. първо, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 4 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.П.Н., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА и конфискация на една втора идеална част от лек автомобил Шкода, модел Фабия с Рег. № СА 1288 КН собственост на С.П.Н., ЕГН **********. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.П.Н. – ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 240 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства: - лек автомобил Шкода, модел Фабия с Рег. № СА 1288 КН собственост на С.П.Н., ЕГН ********** предаден с протокол за доброволно предаване. - Мобилен телефон марка Самсунг модел G900F ведно със SD карта 16 GB и сим карта на виваком ще бъде приложен към пор. Дело 230/2015 год. по описа на РП – Царево, вх. № 697/2015 год. по описа на РП Царево, образувано след разделяне на основание чл. 216 от НПК на материалите по досъдебното производство.
В законна сила от 25.8.2015г.
41 НОХД No 423/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Е.С.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 25.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство ЗМ № 13/2015 год. по описа на ГПУ - Бургас,, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Е.С.Д. – ЕГН **********, роден на ***г. в гр.София, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, работи като такси към фирма „ОК Супертранс” и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият Е.С.Д. – ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.280, ал.2, т.1, 3 и т.4, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, за това, че на 16.08.2015 год. в землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагачи с Стефан Петров Николов, ЕГН **********, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, в района на Община Царево, група от хора - 8 лица, които не са български граждани, както и едно от лицата Аид Хаммо Хасен (Aid Hammo Hasen) няма навършена 16 годишна възраст, както следва: 1. Уалид Тамар Ромол (Ualid Tamar Romol) – мъж - роден на *** г. в Сирия 2. Али Хюсеин Ахмед (Ali Husein Ahmed) – мъж - роден на *** г. в Сирия 3. Аид Хаммо Хасен (Aid Hammo Hasen) – мъж - роден на *** г. в Сирия 4. Джагер Хасен Амел (Djager Hasen Amel) – мъж - роден на *** г. в Сирия 5. Ахмед Утмат Мерзи (Ahmed Utmat Merzi) – мъж - роден на *** г. в Сирия 6. Сюлейман Шаабан Шараф (Sulaiman Shaaban Shara) - роден на ***г. в Сирия 7. Исмаил Заман Мохо (Ismail Zaman Moho) – мъж - роден на *** г. в Сирия 8. Хаджер Мохамед Хасен (Hadjer Mohamed Hasen)– мъж - роден на *** г. в Сирия, всички сирийски граждани, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемите се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и превозването им с лек автомобил Опел модел „Астра” с Рег. № СА 52 12 ММ собственост на на СОНЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН ********** и лек автомобил Шкода, модел Фабия с Рег. № СА 1288 КН собственост на СТЕФАН ПЕТРОВ НИКОЛОВ, ЕГН **********. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1, 3 и т.4, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК на основание чл.280, ал.2, т.1, 3 и т.4, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.С.Д. – ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, като не налага кумулативно предвиденото наказание конфискация на имуществото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.С.Д. – ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 240 лева за разноски по делото.
Е.С.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство ЗМ № 13/2015 год. по описа на ГПУ - Бургас,, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Е.С.Д. – ЕГН **********, роден на ***г. в гр.София, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, работи като такси към фирма „ОК Супертранс” и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият Е.С.Д. – ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.280, ал.2, т.1, 3 и т.4, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, за това, че на 16.08.2015 год. в землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагачи с Стефан Петров Николов, ЕГН **********, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, в района на Община Царево, група от хора - 8 лица, които не са български граждани, както и едно от лицата Аид Хаммо Хасен (Aid Hammo Hasen) няма навършена 16 годишна възраст, както следва: 1. Уалид Тамар Ромол (Ualid Tamar Romol) – мъж - роден на *** г. в Сирия 2. Али Хюсеин Ахмед (Ali Husein Ahmed) – мъж - роден на *** г. в Сирия 3. Аид Хаммо Хасен (Aid Hammo Hasen) – мъж - роден на *** г. в Сирия 4. Джагер Хасен Амел (Djager Hasen Amel) – мъж - роден на *** г. в Сирия 5. Ахмед Утмат Мерзи (Ahmed Utmat Merzi) – мъж - роден на *** г. в Сирия 6. Сюлейман Шаабан Шараф (Sulaiman Shaaban Shara) - роден на ***г. в Сирия 7. Исмаил Заман Мохо (Ismail Zaman Moho) – мъж - роден на *** г. в Сирия 8. Хаджер Мохамед Хасен (Hadjer Mohamed Hasen)– мъж - роден на *** г. в Сирия, всички сирийски граждани, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемите се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и превозването им с лек автомобил Опел модел „Астра” с Рег. № СА 52 12 ММ собственост на на СОНЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН ********** и лек автомобил Шкода, модел Фабия с Рег. № СА 1288 КН собственост на СТЕФАН ПЕТРОВ НИКОЛОВ, ЕГН **********. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1, 3 и т.4, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК на основание чл.280, ал.2, т.1, 3 и т.4, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.С.Д. – ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, като не налага кумулативно предвиденото наказание конфискация на имуществото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.С.Д. – ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 240 лева за разноски по делото.
В законна сила от 25.8.2015г.
42 АНД No 424/2015, I състав По УБДХ РУП ЦАРЕВО Б.Х.Ю. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.8.2015г.
ПРИЗНАВА Б.Х.Ю. с ЕГН **********, постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, със средно специално образование, сервитьор в хотел „Сън райз” с.Лозенец, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2015г. около 21.25ч., в с.Лозенец, общ.Царево, на ул.”Георги Кондолов” във видимо нетрезво състояние извършил действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение на обществено място, изразяващи се в нанасяне на удари по тавана на полицейски автомобил, отправяне на обидни думи и закани към служители на МВР – Емил Янев и Драган Петров на публично място пред много хора, като на основание чл.1 ал.1 т.2 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, НАЛАГА на Б.Х.Ю. с ЕГН ********** със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 200.00 /двеста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК. В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 28.08.2015г. от 14.00 часа След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Царево.
Б.Х.Ю.
ПРИЗНАВА Б.Х.Ю. с ЕГН **********, постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, със средно специално образование, сервитьор в хотел „Сън райз” с.Лозенец, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2015г. около 21.25ч., в с.Лозенец, общ.Царево, на ул.”Георги Кондолов” във видимо нетрезво състояние извършил действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение на обществено място, изразяващи се в нанасяне на удари по тавана на полицейски автомобил, отправяне на обидни думи и закани към служители на МВР – Емил Янев и Драган Петров на публично място пред много хора, като на основание чл.1 ал.1 т.2 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, НАЛАГА на Б.Х.Ю. с ЕГН ********** със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 200.00 /двеста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК. В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 28.08.2015г. от 14.00 часа След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Царево.
Мотиви от 26.8.2015г.
43 НОХД No 425/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.У. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 26.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №18/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Русева и подсъдимия М.У. /Mohammed Uahib/, роден на ***г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, без образование, неженен, неосъждан, общ работник, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.У. Mohammed Uahib/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, за това, че за времето между 29.05.2015 г. и 19.08.2015 г. при условията на продължавано престъпление, излязъл и влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, а отделните деяния са осъществени, както следва: - В периода от 29.05.2015 г. до 18.08.2015 г., на неустановена дата, излязъл от Р България през неустановено място на държавната граница, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. - На 19.08.2015 г. през р. Резовска, в участък на реката, намиращ се на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 279, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК подсъдимият М.У. /Mohammed Uahib/ ще изтърпи наказание при условията на чл. 279, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и „глоба“ в размер на 100 /СТО/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
М.У.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №18/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Русева и подсъдимия М.У. /Mohammed Uahib/, роден на ***г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, без образование, неженен, неосъждан, общ работник, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.У. Mohammed Uahib/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, за това, че за времето между 29.05.2015 г. и 19.08.2015 г. при условията на продължавано престъпление, излязъл и влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, а отделните деяния са осъществени, както следва: - В периода от 29.05.2015 г. до 18.08.2015 г., на неустановена дата, излязъл от Р България през неустановено място на държавната граница, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. - На 19.08.2015 г. през р. Резовска, в участък на реката, намиращ се на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 279, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК подсъдимият М.У. /Mohammed Uahib/ ще изтърпи наказание при условията на чл. 279, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и „глоба“ в размер на 100 /СТО/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 26.8.2015г.
44 НОХД No 426/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Л.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 26.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №16/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Русева и подсъдимия Л.Д. /Lazgin Djafar/, роден на ***г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Л.Д. /Lazgin Djafar/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, за това, че за времето между 29.05.2015г. и 19.08.2015г. при условията на продължавано престъпление, излязъл и влязъл през границата на страната, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, а отделните деяния са осъществени, както следва: - В периода от 29.05.2015 г. до 18.08.2015 г., на неустановена дата, излязъл от Р България през неустановено място на на държавната граница, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. - На 19.08.2015 г. през р. Резовска, в участък на реката, намиращ се на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено при условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление с Определение №288/29.05.2015г. по НОХД №497/2015г. по описа на РС – Свиленград, влязло в сила на 29.05.2015г. За посоченото престъпление по чл. 279, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК подсъдимият Л.Д. /Lazgin Djafar/ ще изтърпи наказание при условията на чл. 279, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, , което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС и „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което е бил задържан под стража, считано от 23.08.2015г. като един ден задържане под стража, се зачита за един ден лишаване от свобода. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 10.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №426/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. След одобряване на постигнато споразумение и съобразно данните за съдимостта на подсъдимия, съдът намери, че следва да се произнесе по реда на чл.306, ал.1, т.3 от НПК, вр. чл.68 от НК, предвид установения факт за предходна влязла в сила присъда , с която на подсъдимия е наложено условно наказание ЛОС отложено с изпитателен срок от три години. С оглед на горното, съдът ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така наложеното със с определение №288/29.05.2015г. по НОХД №497/2015г. по описа на РС Свиленград, влязло в сила на 29.05.2015г., наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
Л.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №16/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Русева и подсъдимия Л.Д. /Lazgin Djafar/, роден на ***г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Л.Д. /Lazgin Djafar/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, за това, че за времето между 29.05.2015г. и 19.08.2015г. при условията на продължавано престъпление, излязъл и влязъл през границата на страната, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, а отделните деяния са осъществени, както следва: - В периода от 29.05.2015 г. до 18.08.2015 г., на неустановена дата, излязъл от Р България през неустановено място на на държавната граница, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. - На 19.08.2015 г. през р. Резовска, в участък на реката, намиращ се на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено при условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление с Определение №288/29.05.2015г. по НОХД №497/2015г. по описа на РС – Свиленград, влязло в сила на 29.05.2015г. За посоченото престъпление по чл. 279, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК подсъдимият Л.Д. /Lazgin Djafar/ ще изтърпи наказание при условията на чл. 279, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, , което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС и „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което е бил задържан под стража, считано от 23.08.2015г. като един ден задържане под стража, се зачита за един ден лишаване от свобода. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 10.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №426/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. След одобряване на постигнато споразумение и съобразно данните за съдимостта на подсъдимия, съдът намери, че следва да се произнесе по реда на чл.306, ал.1, т.3 от НПК, вр. чл.68 от НК, предвид установения факт за предходна влязла в сила присъда , с която на подсъдимия е наложено условно наказание ЛОС отложено с изпитателен срок от три години. С оглед на горното, съдът ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така наложеното със с определение №288/29.05.2015г. по НОХД №497/2015г. по описа на РС Свиленград, влязло в сила на 29.05.2015г., наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
В законна сила от 26.8.2015г.
45 НОХД No 427/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 26.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №17/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Русева и подсъдимия К.К. /Karim Kaban/, роден на ***г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, неженен, осъждан, ветеринарен лекар, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият К.К. /Karim Kaban/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, за това, че за времето между 29.05.2015г. и 19.08.2015 г. при условията на продължавано престъпление, излязъл и влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, а отделните деяния са осъществени, както следва: - В периода от 29.05.2015 г. до 18.08.2015 г., на неустановена дата, излязъл от Р България през неустановено място на държавната граница, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. - На 19.08.2015 г. през р. Резовска, в участък на реката, намиращ се на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено при условията на повторност, след като е осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление с определение №288/29.05.2015г. по НОХД №497/2015г. по описа на РС Свиленград, влязло в сила на 29.05.2015г. За посоченото престъпление по чл. 279, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, подсъдимият К.К. /Karim Kaban/ ще изтърпи наказание при условията на чл. 279, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, и чл.54, ал.1 от НК, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, , което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС и „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което е бил задържан под стража, считано от 23.08.2015г., като един ден задържане под стража, се зачита за един ден лишаване от свобода. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 10.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №427/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. След одобряване на постигнато споразумение и съобразно данните за съдимостта на подсъдимия, съдът намери, че следва да се произнесе по реда на чл.306, ал.1, т.3 от НПК, вр. чл.68 от НК, предвид установения факт за предходна влязла в сила присъда , с която на подсъдимия е наложено условно наказание ЛОС отложено с изпитателен срок от три години. С оглед на горното, съдът ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така наложеното със с определение №288/29.05.2015г. по НОХД №497/2015г. по описа на РС Свиленград, влязло в сила на 29.05.2015г., наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №17/2015г. по описа на ГПУ - град Бургас, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Русева и подсъдимия К.К. /Karim Kaban/, роден на ***г. в Сирия, гражданин на Сирия, без документи за самоличност, неженен, осъждан, ветеринарен лекар, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият К.К. /Karim Kaban/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, за това, че за времето между 29.05.2015г. и 19.08.2015 г. при условията на продължавано престъпление, излязъл и влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, а отделните деяния са осъществени, както следва: - В периода от 29.05.2015 г. до 18.08.2015 г., на неустановена дата, излязъл от Р България през неустановено място на държавната граница, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. - На 19.08.2015 г. през р. Резовска, в участък на реката, намиращ се на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено при условията на повторност, след като е осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление с определение №288/29.05.2015г. по НОХД №497/2015г. по описа на РС Свиленград, влязло в сила на 29.05.2015г. За посоченото престъпление по чл. 279, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, подсъдимият К.К. /Karim Kaban/ ще изтърпи наказание при условията на чл. 279, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, и чл.54, ал.1 от НК, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, , което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС и „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което е бил задържан под стража, считано от 23.08.2015г., като един ден задържане под стража, се зачита за един ден лишаване от свобода. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 10.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №427/2015г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК. След одобряване на постигнато споразумение и съобразно данните за съдимостта на подсъдимия, съдът намери, че следва да се произнесе по реда на чл.306, ал.1, т.3 от НПК, вр. чл.68 от НК, предвид установения факт за предходна влязла в сила присъда , с която на подсъдимия е наложено условно наказание ЛОС отложено с изпитателен срок от три години. С оглед на горното, съдът ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така наложеното със с определение №288/29.05.2015г. по НОХД №497/2015г. по описа на РС Свиленград, влязло в сила на 29.05.2015г., наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
В законна сила от 26.8.2015г.
46 НОХД No 429/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.М.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-203/2015г. по описа на – РУ Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Русева и подсъдимия К.М.М. /Kazem Majit Mohamad/, роден на ***г. в Ирак в гр.Ерби, гражданин на Ирак, неосъждан, женен, с основно образование, с иракска лична карта 5271965, издадена от Р Ирак, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият К.М.М. /Kazem Majit Mohamad/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 24.08.2015 г. през р. Резовска, в землището на с.Резово, общ.Царево, обл.Бургаска, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 279, ал.1 от НК подсъдимият К.М.М. /Kazem Majit Mohamad/, ще изтърпи наказание при условията на чл. 279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „глоба“ в размер на 100 /СТО/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
К.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-203/2015г. по описа на – РУ Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Русева и подсъдимия К.М.М. /Kazem Majit Mohamad/, роден на ***г. в Ирак в гр.Ерби, гражданин на Ирак, неосъждан, женен, с основно образование, с иракска лична карта 5271965, издадена от Р Ирак, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият К.М.М. /Kazem Majit Mohamad/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 24.08.2015 г. през р. Резовска, в землището на с.Резово, общ.Царево, обл.Бургаска, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 279, ал.1 от НК подсъдимият К.М.М. /Kazem Majit Mohamad/, ще изтърпи наказание при условията на чл. 279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „глоба“ в размер на 100 /СТО/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 27.8.2015г.
47 НОХД No 433/2015, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.Х.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 4635 ЗМ - 292/2015 год. по описа на РУ на МВР Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия А.Х.Х. /Aziz Khodayda Halaf/ - род. на *** год. в Ирак живущ гр. Синджар /Шингал/, без документи за самоличност – по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият А.Х.Х. /Aziz Khodayda Halaf/ - род. на *** год. в Ирак живущ гр. Синджар /Шингал/, без документи за самоличност – по данни заявени от лицето, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 23.08.2015 г. в землището на с. Резово, община Царево, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 279, ал.1 от НК подсъдимият А.Х.Х. /Aziz Khodayda Halaf/, ще изтърпи наказание при условията на чл. 279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „глоба“ в размер на 100 /СТО/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.Х.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 4635 ЗМ - 292/2015 год. по описа на РУ на МВР Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия А.Х.Х. /Aziz Khodayda Halaf/ - род. на *** год. в Ирак живущ гр. Синджар /Шингал/, без документи за самоличност – по данни заявени от лицето, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият А.Х.Х. /Aziz Khodayda Halaf/ - род. на *** год. в Ирак живущ гр. Синджар /Шингал/, без документи за самоличност – по данни заявени от лицето, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 23.08.2015 г. в землището на с. Резово, община Царево, обл. Бургаска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 279, ал.1 от НК подсъдимият А.Х.Х. /Aziz Khodayda Halaf/, ще изтърпи наказание при условията на чл. 279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „глоба“ в размер на 100 /СТО/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 27.8.2015г.
48 АНД No 442/2015, I състав По УБДХ РУП ЦАРЕВО Х.С.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 28.8.2015г.
Мотивиран от горното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Х.С.М. с ЕГН **********, постоянен адрес *** и адрес ***, български гражданин, неомъжена, със средно специално образование, курсистка в курс по готварство в Българо-германския център –гр.Царево, ЗА ВИНОВНА в това, че на 28.08.2015г. около 04.00ч., в търговски обект на ул.”Преображенска” № 33, гр.Царево, във видимо нетрезво състояние Х.С.М. е извършила действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение на обществено място, изразяващи се в крясъци, отправяне на обиди и закани към персонала и клиентите на търговския обект и към служителите на МВР на публично място пред много хора, като заканите били съпроводени със заплашително размахване на малък сатър, поради което и на основание чл.1 ал.1 т.2 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, НАЛАГА на Х.С.М. е с ЕГН **********със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 200.00 /двеста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК. В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 31.08.2015г. от 14.00 часа След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Царево.
Х.С.М.
Мотиви от 28.8.2015г.
49 НОХД No 443/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Ж.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 28.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 20/2015г. по описа на ГПУ – Царево, пр. преписка №744/2015г. по описа на РП - Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия С.Ж.Н. - ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, не работи и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият С.Ж.Н., ЕГН ********** ***, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК, за това че на 26.08.2015 год. в землището на Община Царево, в съучастие помежду си с Ради Асенов Янков, ЕГН **********, действайки като помагачи на неустановено в хода на разследването лице, превели през границата на страната от Р. Турция в Р. България, през р. Резовска, в района на Община Царево, група от хора - 31 лица, които не са български граждани, както следва: 1. SARKWT ALMAS PERDIVD /САРКАВТ АЛМАС ПЕРДИВД / - /М/ род. на *** год. в Сирия –Камашло. 2. JAWAR AHMED KADIR / ДЖАУАР АХМЕД КАДИР / - /М/ род. на *** год. в Сирия – Алхасака. 3. BASEM SALEH BARZAN /БАСЕМ САЛЕХ БАЗАН / - /М/ род. на 31.06.1999 год. в Сирия – Алхасака. 4. АNDAS HALED AHMAD /АНДАС ХАЛЕД АХМЕД/ - /М/ род. на *** год. в Сирия – Кубани. 5. HAVAL AHMED DARWICH /ХАВАЛ АХМЕД ДАРВИШ/ - /М/ род. на *** год. в Сирия- Камашло. 6. HOSSEIN RIYADH ABDULSATTAR /ХУСЕИН РИАД АБДУЛСАТАР/ - /М/ род. на *** год. в Ирак-Багдад. 7. ALI JASEM ABAS /АЛИ ДЖАСЕМ АБАС/ - /М/ род. на *** год. в Ирак-Багдад.. 8. LUKMAN MANSUR JAMAAN /ЛУКМАН МАНСУР ДЖАМААН/ - /М/ род. на *** год. в Сирия – Деларзол. 9. MOHAMED SALAH ALI /МОХАМЕД САЛАХ АЛИ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Джазире. 10. RABAR MUTALEB MAMAND /РАБАР МУТАЛЕБ МАМАНД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Ирбил. 11. GORAN MOHAMED CHUAN/ ГОРАН МОХАМЕД ШУАН - /М/- род. на *** г. в Ирак – Ирбил. 12. ISAM MOHAMED HASAN /ИСАМ МОХАМЕД ХАСАН/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Дамаск. 13. SORON OBEID MOHMUD /СОРАН ОБЕИД МОХМУД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 14. KRDAR HAMA TOFIQ /КАРДАР ХАМА ТОФИК/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Сулаимание. 15. SURAN HALED MAHMUD /СУРАН ХАЛЕД МАХМУД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 16. RANJAN MAHMUD HSEEN /РАНДЖАН МАХМУД ХУСЕИН/ - /М/- род. на *** г. в Ирак - Дуз. 17. HASAN ALI MOHAMED /ХАСАН АЛИ МОХАМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 18. IBRAHIM YSED MAWLOOL /ИБРАХИМ ЮСЕД МАУЛУЛ / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Заху. 19. MIHRAM OMAR AHMED /МИХРАМ ОМАР АХМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Ирак – Сулаимание. 20. ARAS MOHAMED PIROT /АРАС МОХАМЕД ПИРОТ / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Сулаимание. 21. ASHKAN HAMA AMIN /АШКАН ХАМА АМИН / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Сулаимание. 22. HOCHNAV HASAN ASSI /ХОШНАВ ХАСАН АССИ / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Каркук. 23. ABDULBASET IBRAHIM AHMED /АБДУЛБАСЕТ ИБРАХИМ АХМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Ирак – Каркук. 24. FAHER KAKASUR HAMDAN /ФАНЕР КАКАСУР ХАМДАН / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Ербил. 25. MOHAMED MOSTAFA ABDULLAH /МОХАМЕД МОСТАФА АБДУЛЛАХ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 26. LALO MOHAMED OSMAN /ЛАЛО МОХАМЕД ОСМАН/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 27. SARKAR HASO /САРКАР ХАСО/ - /М/- род. на ***г. в Сирия – Кубане. 28. REBEN TALHAT /РЕБЕН ТАЛХАТ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 29. HALMAT ABAS MOHAMAD /ХАЛМАТ АБАС МОХАМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 30. YSEF AHMAD ISMAIL /ЮСЕФ АХМЕД ИСМАИЛ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 31.RENAT ABDUL GANISAMAT /РЕНАТ АБДУЛ ГАНИСАМАТ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като непосредствено след превеждането им е използвано МПС - товарен микробус, син на цвят, марка Мерцедес с ****, собственост на ****, като помощта му се изразява в изчакване на територията на Р. България на преведените и изброени по-горе лица и превозването им по пътя с. Резово – Бургас с цел транспортирането им във вътрешността на страната. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.Ж.Н., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, като не налага кумулативно предвиденото наказание конфискация на имуществото, поради липса на притежавано такова от лицето. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Ж.Н., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 90 лева за разноски по делото за извършен устен превод от арабски език и обратно на свидетелите по досъдебното производство. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства предадени с Протокол за доброволно предаване от 27.08.2015г. и приобщени по досъдебното производство с Постановление от 27.08.2015г. на водещия разследването, а именно товарен автомобил марка „мерцедес“, модел „Спринтер“ с регистрационен номер СО9479АВ, ключ за запалване, свидетелство за регистрация – част II с №002383363, застрахователна полица „Гражданска отговорност“ № BG/02/115001441184, контролен талон – Гаранционен фонд №45361406, Удостоверение за техническа изправност на МПС №8616543 на протокол и разрешение №523/1 са приобщени към досъдебно производство пр. преписка №747/2015г. с Постановление от 28.08.2015г. на РП – Царево за разделяне на делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №443/2015г. по описа на ЦРС. ОСВОБОЖДАВА от зала подсъдимия С.Ж.Н., ЕГН ********** на осн. чл.309, ал.2 от НПК. Препис от споразумението незабавно да се предостави на ГПУ Царево. Материалите от ДП да се върнат на РП Царево, с оглед сключване на споразумение с другия съучастник – помагач обв.Ради Янков.
С.Ж.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 20/2015г. по описа на ГПУ – Царево, пр. преписка №744/2015г. по описа на РП - Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия С.Ж.Н. - ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, не работи и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият С.Ж.Н., ЕГН ********** ***, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК, за това че на 26.08.2015 год. в землището на Община Царево, в съучастие помежду си с Ради Асенов Янков, ЕГН **********, действайки като помагачи на неустановено в хода на разследването лице, превели през границата на страната от Р. Турция в Р. България, през р. Резовска, в района на Община Царево, група от хора - 31 лица, които не са български граждани, както следва: 1. SARKWT ALMAS PERDIVD /САРКАВТ АЛМАС ПЕРДИВД / - /М/ род. на *** год. в Сирия –Камашло. 2. JAWAR AHMED KADIR / ДЖАУАР АХМЕД КАДИР / - /М/ род. на *** год. в Сирия – Алхасака. 3. BASEM SALEH BARZAN /БАСЕМ САЛЕХ БАЗАН / - /М/ род. на 31.06.1999 год. в Сирия – Алхасака. 4. АNDAS HALED AHMAD /АНДАС ХАЛЕД АХМЕД/ - /М/ род. на *** год. в Сирия – Кубани. 5. HAVAL AHMED DARWICH /ХАВАЛ АХМЕД ДАРВИШ/ - /М/ род. на *** год. в Сирия- Камашло. 6. HOSSEIN RIYADH ABDULSATTAR /ХУСЕИН РИАД АБДУЛСАТАР/ - /М/ род. на *** год. в Ирак-Багдад. 7. ALI JASEM ABAS /АЛИ ДЖАСЕМ АБАС/ - /М/ род. на *** год. в Ирак-Багдад.. 8. LUKMAN MANSUR JAMAAN /ЛУКМАН МАНСУР ДЖАМААН/ - /М/ род. на *** год. в Сирия – Деларзол. 9. MOHAMED SALAH ALI /МОХАМЕД САЛАХ АЛИ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Джазире. 10. RABAR MUTALEB MAMAND /РАБАР МУТАЛЕБ МАМАНД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Ирбил. 11. GORAN MOHAMED CHUAN/ ГОРАН МОХАМЕД ШУАН - /М/- род. на *** г. в Ирак – Ирбил. 12. ISAM MOHAMED HASAN /ИСАМ МОХАМЕД ХАСАН/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Дамаск. 13. SORON OBEID MOHMUD /СОРАН ОБЕИД МОХМУД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 14. KRDAR HAMA TOFIQ /КАРДАР ХАМА ТОФИК/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Сулаимание. 15. SURAN HALED MAHMUD /СУРАН ХАЛЕД МАХМУД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 16. RANJAN MAHMUD HSEEN /РАНДЖАН МАХМУД ХУСЕИН/ - /М/- род. на *** г. в Ирак - Дуз. 17. HASAN ALI MOHAMED /ХАСАН АЛИ МОХАМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 18. IBRAHIM YSED MAWLOOL /ИБРАХИМ ЮСЕД МАУЛУЛ / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Заху. 19. MIHRAM OMAR AHMED /МИХРАМ ОМАР АХМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Ирак – Сулаимание. 20. ARAS MOHAMED PIROT /АРАС МОХАМЕД ПИРОТ / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Сулаимание. 21. ASHKAN HAMA AMIN /АШКАН ХАМА АМИН / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Сулаимание. 22. HOCHNAV HASAN ASSI /ХОШНАВ ХАСАН АССИ / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Каркук. 23. ABDULBASET IBRAHIM AHMED /АБДУЛБАСЕТ ИБРАХИМ АХМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Ирак – Каркук. 24. FAHER KAKASUR HAMDAN /ФАНЕР КАКАСУР ХАМДАН / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Ербил. 25. MOHAMED MOSTAFA ABDULLAH /МОХАМЕД МОСТАФА АБДУЛЛАХ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 26. LALO MOHAMED OSMAN /ЛАЛО МОХАМЕД ОСМАН/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 27. SARKAR HASO /САРКАР ХАСО/ - /М/- род. на ***г. в Сирия – Кубане. 28. REBEN TALHAT /РЕБЕН ТАЛХАТ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 29. HALMAT ABAS MOHAMAD /ХАЛМАТ АБАС МОХАМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 30. YSEF AHMAD ISMAIL /ЮСЕФ АХМЕД ИСМАИЛ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 31.RENAT ABDUL GANISAMAT /РЕНАТ АБДУЛ ГАНИСАМАТ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като непосредствено след превеждането им е използвано МПС - товарен микробус, син на цвят, марка Мерцедес с ****, собственост на ****, като помощта му се изразява в изчакване на територията на Р. България на преведените и изброени по-горе лица и превозването им по пътя с. Резово – Бургас с цел транспортирането им във вътрешността на страната. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.Ж.Н., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, като не налага кумулативно предвиденото наказание конфискация на имуществото, поради липса на притежавано такова от лицето. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Ж.Н., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 90 лева за разноски по делото за извършен устен превод от арабски език и обратно на свидетелите по досъдебното производство. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства предадени с Протокол за доброволно предаване от 27.08.2015г. и приобщени по досъдебното производство с Постановление от 27.08.2015г. на водещия разследването, а именно товарен автомобил марка „мерцедес“, модел „Спринтер“ с регистрационен номер СО9479АВ, ключ за запалване, свидетелство за регистрация – част II с №002383363, застрахователна полица „Гражданска отговорност“ № BG/02/115001441184, контролен талон – Гаранционен фонд №45361406, Удостоверение за техническа изправност на МПС №8616543 на протокол и разрешение №523/1 са приобщени към досъдебно производство пр. преписка №747/2015г. с Постановление от 28.08.2015г. на РП – Царево за разделяне на делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №443/2015г. по описа на ЦРС. ОСВОБОЖДАВА от зала подсъдимия С.Ж.Н., ЕГН ********** на осн. чл.309, ал.2 от НПК. Препис от споразумението незабавно да се предостави на ГПУ Царево. Материалите от ДП да се върнат на РП Царево, с оглед сключване на споразумение с другия съучастник – помагач обв.Ради Янков.
В законна сила от 28.8.2015г.
50 НОХД No 444/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Р.А.Я. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 28.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 20/2015г. по описа на ГПУ – Царево, пр. преписка №744/2015г. по описа на РП - Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия Р.А.Я. - ЕГН **********, роден на *** ***, адрес за призоваване в страната: гр. София, ул. „366-та” № 7, български гражданин, с начално образование, със завършен трети клас, неженен, неосъждан, занятие: хамалин и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият подсъдимият Р.А.Я., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, за това че на 26.08.2015год. в землището на Община Царево, в съучастие помежду си със Силвестър Живков Николов, ЕГН **********, действайки като помагачи на неустановено в хода на разследването лице, превели през границата на страната от Р. Турция в Р. България, през р. Резовска, в района на Община Царево, група от хора - 31 лица, които не са български граждани, както следва: 1.SARKWT ALMAS PERDIVD /САРКАВТ АЛМАС ПЕРДИВД / - /М/ род. на *** год. в Сирия –Камашло. 2.JAWAR AHMED KADIR / ДЖАУАР АХМЕД КАДИР / - /М/ род. на *** год. в Сирия – Алхасака. 3.BASEM SALEH BARZAN /БАСЕМ САЛЕХ БАЗАН / - /М/ род. на 31.06.1999 год. в Сирия – Алхасака. 4.АNDAS HALED AHMAD /АНДАС ХАЛЕД АХМЕД/ - /М/ род. на *** год. в Сирия – Кубани. 5.HAVAL AHMED DARWICH /ХАВАЛ АХМЕД ДАРВИШ/ - /М/ род. на *** год. в Сирия- Камашло. 6.HOSSEIN RIYADH ABDULSATTAR /ХУСЕИН РИАД АБДУЛСАТАР/ - /М/ род. на *** год. в Ирак-Багдад. 7.ALI JASEM ABAS /АЛИ ДЖАСЕМ АБАС/ - /М/ род. на *** год. в Ирак-Багдад.. 8.LUKMAN MANSUR JAMAAN /ЛУКМАН МАНСУР ДЖАМААН/ - /М/ род. на *** год. в Сирия – Деларзол. 9.MOHAMED SALAH ALI /МОХАМЕД САЛАХ АЛИ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Джазире. 10.RABAR MUTALEB MAMAND /РАБАР МУТАЛЕБ МАМАНД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Ирбил. 11.GORAN MOHAMED CHUAN/ ГОРАН МОХАМЕД ШУАН - /М/- род. на *** г. в Ирак – Ирбил. 12.ISAM MOHAMED HASAN /ИСАМ МОХАМЕД ХАСАН/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Дамаск. 13.SORON OBEID MOHMUD /СОРАН ОБЕИД МОХМУД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 14.KRDAR HAMA TOFIQ /КАРДАР ХАМА ТОФИК/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Сулаимание. 15.SURAN HALED MAHMUD /СУРАН ХАЛЕД МАХМУД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 16.RANJAN MAHMUD HSEEN /РАНДЖАН МАХМУД ХУСЕИН/ - /М/- род. на *** г. в Ирак - Дуз. 17.HASAN ALI MOHAMED /ХАСАН АЛИ МОХАМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 18.IBRAHIM YSED MAWLOOL /ИБРАХИМ ЮСЕД МАУЛУЛ / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Заху. 19.MIHRAM OMAR AHMED /МИХРАМ ОМАР АХМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Ирак – Сулаимание. 20.ARAS MOHAMED PIROT /АРАС МОХАМЕД ПИРОТ / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Сулаимание. 21.ASHKAN HAMA AMIN /АШКАН ХАМА АМИН / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Сулаимание. 22.HOCHNAV HASAN ASSI /ХОШНАВ ХАСАН АССИ / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Каркук. 23.ABDULBASET IBRAHIM AHMED /АБДУЛБАСЕТ ИБРАХИМ АХМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Ирак – Каркук. 24.FAHER KAKASUR HAMDAN /ФАНЕР КАКАСУР ХАМДАН / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Ербил. 25.MOHAMED MOSTAFA ABDULLAH /МОХАМЕД МОСТАФА АБДУЛЛАХ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 26.LALO MOHAMED OSMAN /ЛАЛО МОХАМЕД ОСМАН/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 27.SARKAR HASO /САРКАР ХАСО/ - /М/- род. на ***г. в Сирия – Кубане. 28.REBEN TALHAT /РЕБЕН ТАЛХАТ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 29.HALMAT ABAS MOHAMAD /ХАЛМАТ АБАС МОХАМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 30.YSEF AHMAD ISMAIL /ЮСЕФ АХМЕД ИСМАИЛ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 31.RENAT ABDUL GANISAMAT /РЕНАТ АБДУЛ ГАНИСАМАТ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като непосредствено след превеждането им е използвано МПС - товарен микробус, син на цвят, марка Мерцедес с № **, собственост на **, като помощта му се изразява в изчакване на територията на Р. България на преведените и изброени по-горе лица и превозването им по пътя с. Резово – Бургас с цел транспортирането им във вътрешността на страната. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.Я., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, като не налага кумулативно предвиденото наказание конфискация на имуществото, поради липса на притежавано такова от лицето. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А.Я., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 90 лева за разноски по делото за извършен устен превод от арабски език и обратно на свидетелите по досъдебното производство. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства предадени с Протокол за доброволно предаване от 27.08.2015г. и приобщени по досъдебното производство с Постановление от 27.08.2015г. на водещия разследването, а именно товарен автомобил марка „мерцедес“, модел „Спринтер“ с регистрационен номер **, ключ за запалване, свидетелство за регистрация – част II с №002383363, застрахователна полица „Гражданска отговорност“ № BG/02/115001441184, контролен талон – Гаранционен фонд №45361406, Удостоверение за техническа изправност на МПС №8616543 на протокол и разрешение №523/1 са приобщени към досъдебно производство пр. преписка №747/2015г. с Постановление от 28.08.2015г. на РП – Царево за разделяне на делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №444/2015г. по описа на ЦРС. ОСВОБОЖДАВА от зала подсъдимия Р.А.Я., ЕГН ********** на осн. чл.309, ал.2 от НПК. Препис от споразумението незабавно да се предостави на ГПУ Царево.
Р.А.Я.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 20/2015г. по описа на ГПУ – Царево, пр. преписка №744/2015г. по описа на РП - Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Русева, подсъдимия Р.А.Я. - ЕГН **********, роден на *** ***, адрес за призоваване в страната: гр. София, ул. „366-та” № 7, български гражданин, с начално образование, със завършен трети клас, неженен, неосъждан, занятие: хамалин и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият подсъдимият Р.А.Я., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, за това че на 26.08.2015год. в землището на Община Царево, в съучастие помежду си със Силвестър Живков Николов, ЕГН **********, действайки като помагачи на неустановено в хода на разследването лице, превели през границата на страната от Р. Турция в Р. България, през р. Резовска, в района на Община Царево, група от хора - 31 лица, които не са български граждани, както следва: 1.SARKWT ALMAS PERDIVD /САРКАВТ АЛМАС ПЕРДИВД / - /М/ род. на *** год. в Сирия –Камашло. 2.JAWAR AHMED KADIR / ДЖАУАР АХМЕД КАДИР / - /М/ род. на *** год. в Сирия – Алхасака. 3.BASEM SALEH BARZAN /БАСЕМ САЛЕХ БАЗАН / - /М/ род. на 31.06.1999 год. в Сирия – Алхасака. 4.АNDAS HALED AHMAD /АНДАС ХАЛЕД АХМЕД/ - /М/ род. на *** год. в Сирия – Кубани. 5.HAVAL AHMED DARWICH /ХАВАЛ АХМЕД ДАРВИШ/ - /М/ род. на *** год. в Сирия- Камашло. 6.HOSSEIN RIYADH ABDULSATTAR /ХУСЕИН РИАД АБДУЛСАТАР/ - /М/ род. на *** год. в Ирак-Багдад. 7.ALI JASEM ABAS /АЛИ ДЖАСЕМ АБАС/ - /М/ род. на *** год. в Ирак-Багдад.. 8.LUKMAN MANSUR JAMAAN /ЛУКМАН МАНСУР ДЖАМААН/ - /М/ род. на *** год. в Сирия – Деларзол. 9.MOHAMED SALAH ALI /МОХАМЕД САЛАХ АЛИ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Джазире. 10.RABAR MUTALEB MAMAND /РАБАР МУТАЛЕБ МАМАНД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Ирбил. 11.GORAN MOHAMED CHUAN/ ГОРАН МОХАМЕД ШУАН - /М/- род. на *** г. в Ирак – Ирбил. 12.ISAM MOHAMED HASAN /ИСАМ МОХАМЕД ХАСАН/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Дамаск. 13.SORON OBEID MOHMUD /СОРАН ОБЕИД МОХМУД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 14.KRDAR HAMA TOFIQ /КАРДАР ХАМА ТОФИК/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Сулаимание. 15.SURAN HALED MAHMUD /СУРАН ХАЛЕД МАХМУД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 16.RANJAN MAHMUD HSEEN /РАНДЖАН МАХМУД ХУСЕИН/ - /М/- род. на *** г. в Ирак - Дуз. 17.HASAN ALI MOHAMED /ХАСАН АЛИ МОХАМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 18.IBRAHIM YSED MAWLOOL /ИБРАХИМ ЮСЕД МАУЛУЛ / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Заху. 19.MIHRAM OMAR AHMED /МИХРАМ ОМАР АХМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Ирак – Сулаимание. 20.ARAS MOHAMED PIROT /АРАС МОХАМЕД ПИРОТ / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Сулаимание. 21.ASHKAN HAMA AMIN /АШКАН ХАМА АМИН / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Сулаимание. 22.HOCHNAV HASAN ASSI /ХОШНАВ ХАСАН АССИ / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Каркук. 23.ABDULBASET IBRAHIM AHMED /АБДУЛБАСЕТ ИБРАХИМ АХМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Ирак – Каркук. 24.FAHER KAKASUR HAMDAN /ФАНЕР КАКАСУР ХАМДАН / - /М/- род. на *** г. в Ирак – Ербил. 25.MOHAMED MOSTAFA ABDULLAH /МОХАМЕД МОСТАФА АБДУЛЛАХ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 26.LALO MOHAMED OSMAN /ЛАЛО МОХАМЕД ОСМАН/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 27.SARKAR HASO /САРКАР ХАСО/ - /М/- род. на ***г. в Сирия – Кубане. 28.REBEN TALHAT /РЕБЕН ТАЛХАТ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 29.HALMAT ABAS MOHAMAD /ХАЛМАТ АБАС МОХАМЕД/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Кубане. 30.YSEF AHMAD ISMAIL /ЮСЕФ АХМЕД ИСМАИЛ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло. 31.RENAT ABDUL GANISAMAT /РЕНАТ АБДУЛ ГАНИСАМАТ/ - /М/- род. на *** г. в Сирия – Камашло, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като непосредствено след превеждането им е използвано МПС - товарен микробус, син на цвят, марка Мерцедес с № **, собственост на **, като помощта му се изразява в изчакване на територията на Р. България на преведените и изброени по-горе лица и превозването им по пътя с. Резово – Бургас с цел транспортирането им във вътрешността на страната. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.Я., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, като не налага кумулативно предвиденото наказание конфискация на имуществото, поради липса на притежавано такова от лицето. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А.Я., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 90 лева за разноски по делото за извършен устен превод от арабски език и обратно на свидетелите по досъдебното производство. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства предадени с Протокол за доброволно предаване от 27.08.2015г. и приобщени по досъдебното производство с Постановление от 27.08.2015г. на водещия разследването, а именно товарен автомобил марка „мерцедес“, модел „Спринтер“ с регистрационен номер **, ключ за запалване, свидетелство за регистрация – част II с №002383363, застрахователна полица „Гражданска отговорност“ № BG/02/115001441184, контролен талон – Гаранционен фонд №45361406, Удостоверение за техническа изправност на МПС №8616543 на протокол и разрешение №523/1 са приобщени към досъдебно производство пр. преписка №747/2015г. с Постановление от 28.08.2015г. на РП – Царево за разделяне на делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №444/2015г. по описа на ЦРС. ОСВОБОЖДАВА от зала подсъдимия Р.А.Я., ЕГН ********** на осн. чл.309, ал.2 от НПК. Препис от споразумението незабавно да се предостави на ГПУ Царево. Протоколът изготвен в съдебно заседание. Заседанието приключи в 16.45 часа. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
В законна сила от 28.8.2015г.
51 НОХД No 445/2015, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Ц.А.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 29.8.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.А.К. - ЕГН **********, роден на ***г***, обл. Бургаска, ул. „Явор“ №1, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.08.2015 год., около 03.00 часа, в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Хоризонт” №20 отнел от владението и собственост на Н.В.Т. чужди движими вещи - 1бр. дамска чанта на стойност 95,35 лева, 1бр. карта за временно пребиваване на чужденец в България, карта за Метро, 2бр. картончета на „Райфайзен банк“, 1бр. руска дебитна карта на „Сбербанк“ и сумата от 290 лева, всичко на обща стойност 385,35 лева без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.а и б.б от НК, поради което и на осн. чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.а и б.б от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият К., със снета по делото самоличност, е бил задържан, считано от 26.08.2015г. ОСЪЖДА подсъдимия Ц.А.К., със снета по делото самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 52.44лв. за разноски по делото.
Ц.А.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.А.К. - ЕГН **********, роден на ***г***, обл. Бургаска, ул. „Явор“ №1, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.08.2015 год., около 03.00 часа, в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Хоризонт” №20 отнел от владението и собственост на Н.В.Т. чужди движими вещи - 1бр. дамска чанта на стойност 95,35 лева, 1бр. карта за временно пребиваване на чужденец в България, карта за Метро, 2бр. картончета на „Райфайзен банк“, 1бр. руска дебитна карта на „Сбербанк“ и сумата от 290 лева, всичко на обща стойност 385,35 лева без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.а и б.б от НК, поради което и на осн. чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.а и б.б от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият К., със снета по делото самоличност, е бил задържан, считано от 26.08.2015г. ОСЪЖДА подсъдимия Ц.А.К., със снета по делото самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 52.44лв. за разноски по делото.
Мотиви от 29.8.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
52 НОХД No 446/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Д.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 31.8.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ - 186/2015 год. по описа на РУ – на МВР гр.Царево между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Г.Д.Г. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, разведен, осъждан, адрес *** и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият Г.Д.Г., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 19.08.2015г., около 05.00 часа по ул.„Рибарска" в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мазда", модел „2" с Per. № **, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,30 % /едно цяло и тридесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+” с фабричен № 0006. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.Д.Г., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Г.Д.Г., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2015г.
Г.Д.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №302 ЗМ - 186/2015 год. по описа на РУ – на МВР гр.Царево между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Г.Д.Г. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, разведен, осъждан, адрес *** и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият Г.Д.Г., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 19.08.2015г., около 05.00 часа по ул.„Рибарска" в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мазда", модел „2" с Per. № **, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,30 % /едно цяло и тридесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+” с фабричен № 0006. За посоченото престъпление по по чл.343б, ал.1 НК, на осн. по чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.Д.Г., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Г.Д.Г., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2015г.
В законна сила от 31.8.2015г.