РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2014г. до 31.8.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 42/2010, II състав Делби Р.В.П.,
К.В.П.,
В.Д.П.,
М.Г.П.,
П.И.Н.,
Т.И.Ж.
К.Я.К.,
А.Я.К.,
К.Я.К.,
И.Д.Д.,
К.Д.Д.,
Х.Х.К.,
Е.П.К.,
МИХОТЕЛ ООД,
ЕКСЕЛ ИНВЕСТМЪНТС - БЪЛГАРИЯ ЕООД
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.8.2014г.
2 Гражданско дело No 57/2014, II състав Облигационни искове М.В.Т. М.Н.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 6.8.2014г.
Изпраща по подсъдност на БОС
3 НОХД No 81/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.В.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №81/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д.В.М. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият Д.В.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно, че на 26.07.2014г. около 16.15 часа в с.Лозенец, Бургаска обл., без да притежава свидетелство за правоуправление управлявал моторно превозно средство -лек автомобил марка „Хонда” модел „Прелюд” с рег. № **, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление №46 от 02.04.2013г. влязло в сила на 06.08.2013г. на Началника на РУП на МВР Приморско, за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.В.М. на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2, т.4 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3.Включване в курсовете за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от ТРИ ГОДИНИ. 4.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 320 часа годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Д.В.М.
В законна сила от 5.8.2014г.
4 НОХД No 82/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Р.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №82/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Т.Р.Р. - роден на ***год. в гр.Стара Загора, с адрес за призоваване гр.Стара Загора, ул.Цар Симеон №45, ет.5, ап.22, българин, български гражданин, с висше образование, женен, работи като оператор на топлоелектрическа централа ТЕЦ – Марица Изток-2, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият Т.Р.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 27.07.2014г. около 23.20 часа на ВП ІІ-99 км.45 в посока гр.Приморско към гр.Созопол, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Ауди”, модел А4 с рег. № **, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.25 промила на хиляда установено по надлежния ред - с химическа експертиза №592/28.07.2014г. на химик в специализираната химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Р.Р. на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА Т.Р.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 27.07.2014 год.
Т.Р.Р.
В законна сила от 5.8.2014г.
5 НОХД No 83/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.О.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №83/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемата М.О.Т. - родена на *** год. в гр.София, с постоянен адрес ***, българка, български гражданин, със средно образование, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемата М.Т. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 29.07.2014 год. около 01.50 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.“Лазурен бряг” управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел „Поло” с Рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 2,20 /две цяло и двадесет/ промила на хиляда установено по надлежния ред - химическа експертиза № 598/29.07.2014год. на химик в специализираната химическа лаборатория към БНТЛ ОД МВР – гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемата М.О., ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА М.О.Т., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, считано от 29.07.2014год.
М.О.Т.
В законна сила от 5.8.2014г.
6 НОХД No 84/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Г.Р.,
В.П.О.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №84/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемите М.Г.Р. - роден на ***г***, адрес ***, ж.к.Красна поляна ІІ част, бл.35, вх.Д, ет.8, ап.114, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и В.П.О. - роден на ***г***, адрес ***, ж.к.Зона – Б-5, бл.14, вх.Д, ет.11, ап.103, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представлявани от техния защитник адв.С., съгласно което обвиняемите М.Г.Р., ЕГН ********** и В.П.О., ЕГН ********** се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 26.07.2014год. в гр.Китен, Бургаска област, ул.“Пирин” №2, от стая на втори жилищен етаж, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители отнели чужди движими вещи от владението и собственост на Й.Б.С. – 1 бр. златен пръстен, тип халка, с проба 585 /петстотин осемдесет и пет/, с тегло 1,51 /едно цяло и петдесет и един/ грама, на стойност 86,83 /осемдесет и шест лева и осемдесет и три стотинки/ лева, 1 бр. златен пръстен, тип халка, с проба 585 /петстотин осемдесет и пет/, с тегло 3,53 /три цяло петдесет и три/ грама на стойност 202,98 /двеста и два лева и деветдесет и осем стотинки/, и сумата от 294.00 български лева, всичко на обща стойност 583.81 лева без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Г.Р. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В.П.О. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
М.Г.Р.
В.П.О.
В законна сила от 6.8.2014г.
7 НОХД No 85/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №85/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Е.М.А. - роден на ***год. в гр.Червен Бряг, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН**********, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемия Е.М.А., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 04.08.2014год. за времето от 01.00ч. до 05.00ч. в гр.Приморско, Бургаска обл. „Южен плаж” отнел чужди движими вещи от владението и собственост на м.Б.П., ЕГН ********** - 1бр. мобилен телефон е марка ”ZTE”, модел ”Grand X Pro”, на стойност 336.37 лева, ведно със сим карта на М-тел на стойност 9.90 лева и 1бр. карта памет микро SD от 1 GB на стойност 8,50 лева, от владенито и собственост на Д.П.Е., ЕГН ********** - 1бр. мобилен телефон марка “Нокия 101“ на стойност 87,32 лева, ведно със сим карта на М-тел на стойност 9,90 лева, 1бр. фотоапарат марка “SONY”, модел “Cyber-shot“ на стойност 223,46 лева, 1бр. карта памет микро SD от 512 MB ведно с адаптер SD на стойност 6,75 лева, от владенито и собственост на Р.С.А., ЕГН ********** - 1бр. рекламна запалка на ”LM” на стойност 1.50 лева, 1бр. кутия цигари марка „DON” със седемнадесет къса на стойност 6.38 лева и 15 лева, от владението и собственост на В.Т.Д, ЕГН********** - 1бр. тениска марка „Spiko” на стойност 5,50 лева и 1бр. сим карта на М-тел на стойност 9,90 лева и 1бр. мобилен телефон ”ZTE – G R221” на стойност 173,95 лева от владението на В.Т.Д, ЕГН **********, собственост на С.И.О., ЕГН **********, всичко на обща стойност 894.43 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Е.М.А., на основание чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Е.М.А.
В законна сила от 7.8.2014г.
8 НОХД No 86/2014, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.И.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №86/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемата Е.И.А. - родена на ***г***, общ.Царево, обл.Бургаска, „Извън регулация” №1, българска гражданка от ромски произход, без образование, пенсионер, вдовица, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемата Е.И.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 НК, а именно, че за времето от 12.01.2014г. до 11.02.2014г. в гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.Велека №33, сама осъществила неправомерно присъединяване посредством тръбичка с диаметър ? цола към водоснабдителната система собственост и стопанисвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас с МОЛ св.Банко Димитров Димитров, с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода. За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемата Е.И.А., ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Е.И.А.
В законна сила от 13.8.2014г.
9 НОХД No 87/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Н.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №87/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.Н.Б. – роден на ***год., гр.София, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като Управител на „Иннбест травел” ЕООД София, неженен, неосъждан, ЕГН: **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият И.Н.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 02.08.2014год. в около 04.50ч. в с.Лозенец, обл.Бургаска на кръстовището на ул.„Рибарска” и ул.„Георги Кондолов” управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Форд” модел „Фокус” с Рег. №** след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.42 /едно цяло, четиредесет и два/ промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебно-медицинска експертиза №375/2014 на доктор ** лекар в отделение по съдебна медицина в МБАЛ Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Н.Б., ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА И.Н.Б., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 02.08.2014 год.
И.Н.Б.
В законна сила от 15.8.2014г.
10 НОХД No 89/2014, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.М.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №89/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Н.М.В. - род. на *** ***, с временен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, осветител в НАТФИЗ гр. София, не женен, неосъждан, с наложено адм. наказание по реда на чл. 78а от НК, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което подсъдимият Н.М.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, че: На 24.07.2014 год. в гр. София, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал в себе си до около 16.30 ч. на 08.08.2014 год. в с. Лозенец, обл. Бургаска, на ул. „Преображенска” до хотел „Луксор" високо рисково наркотично вещество: КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 2.015 /две цяло, нула петнадесет/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент-"ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - в обект №1 - 9.90 % /девет цяло и деветдесет/ и обект № 2 - 10.40 % / десет цяло и четиредесет/, тегловни процента на стойност 12.09 лева / дванадесет лева и девет стотинки/. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.55, ал.3 ОСЪЖДА подсъдимия Н.М.В. на наказание ГЛОБА в размер на 800.00 /осемстотин лева/ лева. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - Опаковките запечатани в хартиен плик с мокър мастилен печат на Сектор БНТЛ – ОД на МВР Бургас и изпратени за съхранение в ЦМУ отдел МРР-НОП гр.София, на основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.
Н.М.В.
В законна сила от 26.8.2014г.
11 НОХД No 90/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №90/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.И.Б. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият И.И.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 19.08.2014 год., около 23:10 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Нестинарка”, посока гр. Царево – кв. “Василико”, в района на ДП “Българо-Германски център за професионално обучение” /БГЦПО/, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Шкода” модел “Фелиция” с рег. № Х 1000 АТ, собственост на Елена Илиянова Балинова, ЕГН ********** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.44 /едно цяло, четиридесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.И.Б. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА И.И.Б., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2014 год. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
И.И.Б.
В законна сила от 21.8.2014г.
12 НОХД No 91/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.В.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №91/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д.В.Д. - род. на ***г***, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, безработен, осъждан - реабилитиран, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият Д.В.Д., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 15.08.2014 г., около 01.10 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. “Трети март”, в посока към изхода на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Пежо”, модел “206”, с рег. № М 7269 ВА след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и два/промила на хиляда, а именно 2,58 /две петдесет и осем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със Съдебномедицинска експертиза № 388/2014 год. на Отделение по съдебна медицина при Многопрофилна болница за активно лечение, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.В.Д. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА Д.В.Д., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.08.2014 год. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Д.В.Д.
В законна сила от 21.8.2014г.
13 НОХД No 92/2014, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Р.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №92/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.Р.И. - роден на *** год. в гр.Черноморец, адрес ***, български гражданин, вдовец, безработен, неосъждан, с наложена мярка по чл.78а, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият И.Р.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 16.08.2014г. в около 23.42 часа по ул. «Странджа» в гр. Китен, Бургаска обл. посока центъра на гр. Китен, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Кадди”, с РЕГ. № А 6877 ММ, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление № 14-0302-000046 от 04.04.2014г. издадено от началника на РУП гр. Царево, връчено на 16.04.2014 год., влязло в сила на 24.04.2014 г., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Р.И. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
И.Р.И.
В законна сила от 22.8.2014г.
14 НОХД No 93/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.С.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №93/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Е.С.Р. - род. на *** ***, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият Е.С.Р., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 19.08.2014 г., около 04.35 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. “Странджа”, в посока към центъра на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Шкода”, модел “Октавия”, с рег. № С 6760 НМ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда, а именно 2,15 /две цяло и петнадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабр. № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.С.Р. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА Е.С.Р., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2014 год. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Е.С.Р.
В законна сила от 22.8.2014г.
15 НОХД No 94/2014, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.А.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №94/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия В.А.С. – роден на ***г***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, ученик в 12-ти клас в 21 СОУ „Христо Ботев” гр.София, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият В.А.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, за това, че: През месец Август 2014 год. без надлежно разрешение придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 05.00 ч. на 09.08.2014 г. в себе си в гр. Китен, бар. „Кокаин” – в задната част на слиповете си, поставени в прозрачно полиетиленово пликче, опаковани в черни полиетиленови опаковки 27 бр. топчета с неправилна форма, високорисково наркотично вещество: - АМФЕТАМИН с нетно тегло 6,233 /шест цяло, двеста тридесет и три/ грама, със съдържание на основно вещество 5,70 % /пет цяло и седемдесет/ процента на обща стойност 186.99 /сто осемдесет и шест лева и деветдесет и девет/ лева, Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия В.А.С. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр. ал.1 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - АМФЕТАМИН с нетно тегло 6,233 /шест цяло, двеста тридесет и три/ грама, със съдържание на основно вещество 5,70 % /пет цяло и седемдесет/ процента с изключение на 0,100 гр. от веществото използвано за изследване запечатано в хартиен плик с восъчен печат на Базовата научно техническа лаборатория при ОД на МВР Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛН ПРОТОКОЛ на служба УССД при РДВР на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. № 25431/14.08.2014 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР – НОП” София – на основание чл. 354а ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени.
В.А.С.
В законна сила от 22.8.2014г.
16 НОХД No 95/2014, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Р.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №95/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Т.Р.Р. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, работи като продавач консултант в магазин „Стамополу 2”- гр. Приморско, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Т.Р.Р., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал. 3 т.1 предл. първо от НК, за това, че: През м. Август 2014 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска без надлежно разрешение придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 16.40 ч. на 21.08.2014 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул."Раковина"№ 3 в себе си и в обитавана от него стая на партерния етаж в сграда в гр. Приморско, ул."Раковина"№ 3, високо рискови наркотични вещества: - КОНОП, /канабис, марихуана/ с нетно тегло 4,862 /четири цяло, осемстотин шестдесет и две цяло/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент “ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ” – 1,90 % /едно цяло и деветдесет процента/ на стойност 29.17 лева /двадесет и девет лева и седемнадесет ст./ - КОНОП, /канабис, марихуана/ с нетно тегло 105,230 /сто и пет цяло двеста и тридесет/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент “ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ” – 0,60 % /нула цяло и шестдесет тегловни процента / на стойност 631,38 лева /шестстотин тридесет и един лева и тридесет и осем ст./ - КОНОП, /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1,436 /едно цяло, четиристотин тридесет и шест/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент “ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ” – 2,40 % /две цяло и четиридесет тегловни процента/ на стойност 8,62 лева /осем лева и шестдесет и две ст./ - КОНОП, /канабис, марихуана/ с нетно тегло 19,055 /деветнадесет цяло, нула петдесет и пет/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент “ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ” – 1,20 % /едно цяло и двадесет тегловни процента/ на стойност 114,33 лева /сто и четиринадесет лева и тридесет и три ст./. Всичко с общо нето тегло на КОНОП, /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ 130,583 гр. на обща стойност 783,50 лева. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Р.Р., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1. Растителната маса в обект № 1 - КОНОП, /канабис, марихуана/ с нето тегло 4,862 гр. и съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ в конопът 1,90 % тегловни процента. 2. Растителната маса в обект № 2 - КОНОП, /канабис, марихуана/ с нето тегло 105,230 гр. и съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ в конопът 0,60 % тегловни процента. 3. Растителната маса в обект № 3 - КОНОП, /канабис, марихуана/ с нето тегло 1,436 гр. и съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ в конопът е 2,40 % тегловни процента. 4.Растителната маса в обект № 4 - КОНОП, /канабис, марихуана/ с нето тегло 19,055 гр. и съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ в конопът 1,20 % тегловни процента. Общо нето тегло на обектите № № 1,2,3 и 4 е 130,583 гр. с изключение на 0,250 гр. от разстителна маса от всеки обект изразходвано по време на химическите анализи запечатано в хартиен плик с восъчен печат на Базовата научно техническа лаборатория при ОД на МВР Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на служба УССД при РДВР на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. № 26806/26.08.2014 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР – НОП” София – на основание чл. 354а ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени.
Т.Р.Р.
В законна сила от 27.8.2014г.
17 НОХД No 96/2014, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Н.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №96/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К.Н.Н. - роден на *** ***, местожителство *** 02 с адрес *** българин, български гражданин, ученик в 12-ти клас в Частна английска гимназия „Стоянстрой” Пловдив, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият К.Н.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо, във вр. с чл. 63, ал. 1,т. 3 от НК, за това, че: На 13.08.2014 г. в гр.Приморско, обл. Бургаска, като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до около 23.50 ч. на13.08.2014 год. на ул. "Трети март" в гр. Приморско, обл. Бургаска в себе си високо рисково наркотично вещество: - 1 бр. пликче от станиол съдържащо АМФЕТАМИН с нето тегло 0,435 нула цяло, четиристотин тридесет и пет/ грама, със съдържание на основно вещество "АМФЕТАМИН" - 21,20 % /двадесет и един цяло и двадесет/ тегловни процента - 1 бр. пликче от станиол съдържащо АМФЕТАМИН с нето тегло 0,542 нула цяло,петстотин четиридесет и два/ грама, със съдържание на основно вещество "АМФЕТАМИН" - 31,20 % /тридесет и едно цяло и двадесет/ тегловни процента - 1 бр. пликче от станиол съдържащо АМФЕТАМИН с нето тегло 0,499 нула цяло,четиристотин деветдесет и девет/ грама, със съдържание на основно вещество "АМФЕТАМИН" - 19,30 % /деветнадесет цяло и тридесет/ тегловни процента - 1 бр. пликче от станиол съдържащо АМФЕТАМИН с нето тегло 0,352 /нула цяло,триста петдесет и два/ грама, със съдържание на основно вещество "АМФЕТАМИН" - 25,70 % /двадесет и пет цяло и седемдесет/ тегловни процента. Всичко с общо нето тегло на наркотичното вещество АМФЕТАМИН - 1,828 /едно цяло, осемстотин двадесет и осем/ грама на стойност 54.84 лева /петдесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки/ като един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.Н.Н., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр. ал.1 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Обект № 1/1 прахообразно вещество с нето тегло 0,435 /нула цяло, четиристотин тридесет и пет/ грама, наличие на АМФЕТАМИН И КОФЕИН със съдържание АМФЕТАМИН - 21,20 % /двадесет и един цяло и двадесет/ тегловни процента. Обект № 1/2 прахообразно вещество с нето тегло 0,542 нула цяло,петстотин четиридесет и два/ грама, наличие на АМФЕТАМИН И КОФЕИН и със съдържание на "АМФЕТАМИН" - 31,20 % /тридесет и едно цяло и двадесет/ тегловни процента. Обект № 1/3 прахообразно вещество с нето тегло 0,499 нула цяло,четиристотин деветдесет и девет/ грама, наличие на АМФЕТАМИН И КОФЕИН и със съдържание на "АМФЕТАМИН" - 19,30 % /деветнадесет цяло и тридесет/ тегловни процента. Обект № 4 прахообразно вещество с нето тегло 0,352 /нула цяло,триста петдесет и два/ грама, наличие на АМФЕТАМИН И КОФЕИН и със съдържание на "АМФЕТАМИН" - 25,70 % /двадесет и пет цяло и седемдесет/ тегловни процента. Всичко с общо нето тегло на прахообразното вещество определено като АМФЕТАМИН - 1,828 /едно цяло, осемстотин двадесет и осем/ грама с изключение на 0,030 грама от веществото от всеки подобект използвано при извършване на химическия анализ запечатано в хартиен плик с восъчен печат на Базовата научно техническа лаборатория при ОД на МВР Бургас са предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛН ПРОТОКОЛ на служба УССД при РДВР на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. № 26294/26.08.2014 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР – НОП” София – на основание чл. 354а ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени.
К.Н.Н.
В законна сила от 27.8.2014г.
18 АНД No 435/2014, II състав По ЗД по пътищата Р.Х.Щ. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 29.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради недопустимост на подадената срещу наказателното постановление жалба като просрочена.
19 ЧНД No 802/2014, III състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
Е.Н.Б.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 1.8.2014г.
Оставя без уважение
20 ЧНД No 3061/2014, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.И.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 6.8.2014г.
Уважава
21 ЧНД No 3066/2014, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.В.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 21.8.2014г.
Уважава
22 ЧНД No 3067/2014, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Р.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 22.8.2014г.
Уважава
23 ЧНД No 3068/2014, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.С.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 22.8.2014г.
Уважава