РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2014г. до 31.7.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 60/2012, III състав Вещни искове Ж.С.В.,
М.С.Д.
Й.С.К.,
К.М.К.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 15.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКА на Ж.С.В., ЕГН: ********** с адрес *** и М.С.Д., ЕГН: ********** с адрес ***, пк.1784; ж.к.Младост-І, бл.73, вх.5, ет.2, ап.100 за признаване за установено по отношение на К.М.К., ЕГН **********,*** и Й.С.К., ЕГН ********** от гр. София, кв. Требич; ул. „Любимец" N 16, че са собственици на НЕЗАСТРОЕН имот, находящ се в землището на гр. Царево, местност "Вургаски път", в зона за земеделско ползване, с площ от 1050/ хиляда и петдесет/ кв.м., представляващ имот с пл. № 2450 /две хиляди четиристотин и петдесет/ по плана на същата зона, при граници на имота/ от север- път, от изток- имот № 2002 на Петко, Анести и Ирина Томови, от юг- имот № 2432- наследници на Анести Томов, от запад- имот № 1997 на Златка Калудова, Никола и Желязко Яневи, за който имот има влязла в сила кадастрална карта с идентификатор 48619.506.262 /стар номер 4134/ гр. Царево, община Царево, област Бургас, целия имот с площ от 2040 кв.м., с трайно предназначение- урбанизирана територия, с начин на ползване- за друг вид застрояване, като недоказан.
2 Гражданско дело No 69/2013, III състав Облигационни искове Х.Й.Х.,
Е.Н.Х.
Т.А.Д.,
М.Е.Н.,
С.Д.П.,
К.С.К.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.7.2014г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността, като привиден, на договора за покупко продажба, на неднижим имот, извършен с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №105, том VI, рег.№4212, дело №1018/2003г. на нотариус М. *** действие PC – Царево, поради участието в договора на М.Е.Н., като подставено лице. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.А.Д., ЕГН **********, адрес: ***, М.Е.Н. ЕГН**********, адрес: ***, С.Д.П., ЕГН **********, адрес: *** и К.С.К., ЕГН **********, адрес ***17, че Х.Й.Х., ЕГН **********, адрес ***, к.к. "Нестинарка", ул. "64-та" № 11 и Е.Н.Х.. ЕГН **********, адрес: ***, к.к. "Нестинарка", ул."64-та" № 11 са действителни собственици при условията на съпружеска имуществена общност на недвижимия имот, представляващ съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №105, том VI, рег.№4212, дело №1018/2003г. на нотариус М. *** действие PC - Царево: 1/2(една втора) идеална част от нива с площ от 1.872дка(един декар осемстотин седемдесет и два квадратни метра), трета категория на земята, находяща се в местността "Нестинарка", землището на гр.Царево, обл.Бургас, представляваща имот №063007 по плана на същото землище, при граници и съседи: имот №063001 - Полски път на Община Царево, имот №000076 - Морски плаж на „Оазис тер" ООД и имот №000025 - Път III клас на Община Царево, Заповед №РД-01-110/08.02.2007г. на кмета на Община Царево, съответно, че същите са собственици на 1/2(една втора) идеална част от новобразуваните от описания имот със Заповед №РД-01-110/08.02.2007г. на кмета на Община Царево поземлени имоти, както следва: 1/2(една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 48619.63.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургас, одобрена със Заповед РД-18-56/24.08.2006г. на Изп.директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-02-1774 от 09.11,2010г. на Началника на СГКК-Бургас, адрес : гр.Царево, местност „Нестинарка", целия имот с площ от 801кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно - рекреационен обект, стар идентификатор: 48619.63.7, номер по предходен план: 7(седми), парцел I, при граници: 48619.63.26, 48619.63.1, 48619.63.62, и 1/2(една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 48619.63.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургас, одобрена със Заповед РД-18-56/24.08.2006г. на Изп.директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-02-1774 от 09.11.2010г. на Началника на СГКК-Бургас, адрес : гр.Царево, местност „Нестинарка", целия имот с площ от 808кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно - рекреационен обект, стар идентификатор: 48619.63.7, номер по предходен план: 7(седми), парцел I, при граници: 48619.63.26, 48619.63.61, 48619.63.1.
3 Гражданско дело No 120/2013, II състав Делби М.П.Т.,
Е.Г.П.
А.Г.Г.,
Е.Н.С.,
В.Н.Д.,
М.Щ.Д.,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЧРЕЗ ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ - КМЕТ
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 30.7.2014г.
поради оттегляне на иска
4 Гражданско дело No 140/2013, II състав Облигационни искове М.М.Й. А.М.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 7.7.2014г.
На осн. чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото, по който е направен отказа от иска от страна на ищеца. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок считано от датата на получаване на съобщението за неговото постановяване пред БОС. По направеното искане за отмяна на допуснатото обезпечение на иска съдът ще се произнесе след влизане в сила на определението, с което производството по делото е прекратено. Препис от направеното искане за отмяна на допуснатото обезпечение да се изпрати на ищеца за становище в едноседмичен срок.
5 Гражданско дело No 9/2014, III състав Вещни искове Г.Ц.Ц.,
С.И.Ц.
Д.К.Ж.,
А.И.Ж.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.7.2014г.
ОСЪЖДА ответниците Д.К.Ж., ЕГН-********** и А.И.Ж., ЕГН-**********,*** да предадат на ищците Г.Ц.Ц., ЕГН-********** и С.И.Ц., ЕГН-**********,***, владението върху поземлен имот с идентификатор 48619.501.75 и площ от 4,50 /четири цяло и петдесет стотни/ квадратни метри по действащата КККР на гр. Царево, собственост на ищците, която владеят без правно основание и която площ представлява пространството между кадастралната граница и разположената на изток от нея и материализирана на място граница между имот с идентификатор 48619.501.75 и имот с идентификатор 48619.501.74, представляваща защрихована със зелен цвят площ на комбинираната скица, към заключението на вещото лице И.Б., изготвена в мащаб 1:250, която скица е неразделна част от настоящото решение.
6 Гражданско дело No 17/2014, II състав Вещни искове Л.Ю.У.,
Ю.В.У.
ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим, предявения иск от Ю.В.У., гражданин на Руска федерация, роден на *** *** Л.Ю.У., гражданка на Руска федерация, родена на *** ***, двамата с постоянен адрес ***, чрез адвокат Р.Д.,***, адвокат Р.Д., против: „ЛАЛОВ ЕГРЕК” ООД, ЕИК 102836924, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ бл. 103, вх. А, ет. 5, ап. 10, представлявано от управителя Д.Ю.Б., с който се иска от съда, да постанови решение, с което: да определи правото на ищците да ползват поземлен имот с кадастрален идентификатор 48619.2.458 по КККР на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас дотолкова доколкото това е необходимо, за да ползват собствения си недвижим имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 48619.2.458.2.8 по КККР на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД - 18 - 56/ 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД - 14 - 02 - 906/ 20.06.2007 г. на началника на СК- Бургас, адрес на имота: гр. Царево, Диньов гьол, ет. 3, ап. 98, самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 48619.2.458, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 67.00 кв.м. прилежащи части: 6,65 кв.м. ид.ч. ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 48619.2.458.2.8, под обекта: 48619.2.458.2.6, 48619.2.458.2.5, над обекта: няма, като им бъде определен пешеходен и автомобилен достъп до имота им, както и възможност за паркиране на лек автомобил в непосредствена близост до входната им врата, както и да осъди ответника за заплати на ищците направените по делото разноски и прекратява производството по делото. ОСЪЖДА Ю.В.У., гражданин на Руска федерация, роден на *** *** Л.Ю.У., гражданка на Руска федерация, родена на *** ***, двамата с постоянен адрес ***, да заплатят на „ЛАЛОВ ЕГРЕК” ООД, ЕИК 102836924, сумата от 450,00 лева, за направени разноски по делото.
7 Гражданско дело No 25/2014, III състав Вещни искове С.С.Т. Н.П.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 31.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният от С.С.Т., ЕГН **********,*** иск по чл.108 от ЗС за осъждане на Н.П.Ш., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:*** да предаде владението върху недвижим имот-поземлен имот с идентификатор №44094.21.83, в местността „Рибарницата", с.Лозенец, общ.Царево, с площ от 645 кв. метра, при съседни имоти: имот № 44094.21.82, имот № 44094.21.85, имот № 44094.21.84, имот № 44094.21.87, имот № 44094.21.14 и имот № 44094.21.88, ведно с изградените върху дворното място едноетажна масивна вилна сграда със сутерен, която по кадастралната карта е заснета като две сгради: сграда № 1 с идентификатор № 44094.21.83.1 с площ от 97 кв .метра, на два етажа и сграда № 2 с идентификатор № 44094.21.83.2, на един етаж, с площ от 55 кв. метра, в която се съдържа и гараж с идентификатор № 44094.21.83.3 с площ на сутерена от 128 кв. метра и на партерния етаж от 139 кв. метра, както и всички подобрения в дворното място.
8 Гражданско дело No 35/2014, I състав Вещни искове Я.Й.Я.,
А.Й.Я.
Г.А.Ч.,
Р.К.Ч.,
М.А.Ж.,
С.А.Ж.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.7.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.А.Ч. ЕГН-**********, Р.К.Ч. ЕГН- **********, М.А.Ж. ЕГН- ********** и С.А.Ж. ЕГН- **********, че Я.Й.Я., ЕГН-********** и А.Й.Я., ЕГН-**********, са собственици при равни дялове на следния недвижим имот: 120/ 436 идеални части от имот, находящ се в гр. Ахтопол, ул. ”Ропотамо” № 3, с идентификатор 00878.501.333 по кадастралната карта на гр. Ахтопол, с площ на имота по скица 477 кв.м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, представляващо по предходния план УПИ XIV- 333, в кв. 25, при съседи на имота по скица: имоти с идентификатори 00878.501.552, 00878.501.332, 00878.501.323, 00878.501.322, 00878.501.336, както и от построената в този имот жилищна сграда, реално целия втори, жилищен етаж състоящ се от три спални, хол, трапезария, кухня, баня, тоалетна и коридор, с общ вход за първи и втори етаж, сутеренен етаж състоящ се от три стаи и гараж, както и тавански етаж- състоящ се от тавански стаи, всички те намиращи се в построената с отстъпено право на строеж двуфамилна, двуетажна жилищна сграда.
9 Гражданско дело No 47/2014, II състав Облигационни искове Е.И.Т. Б.Н.К.,
Н.Х.И.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.7.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.И.Т., ЕГН **********, Б.Н.К., ЕГН ********** и Н.Х.И., ЕГН **********, че сключеният между Б.Н.К., ЕГН ********** и Н.Х.И., ЕГН ********** договор за продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 108, том VIII, рег. № 5843, дело №1442/ 2008 год. на нотариус рег. № 370 на Нотариалната камара с район на действие Районен съд- Царево, е относително недействителен по отношение на Е.И.Т., ЕГН **********, в частта му, с която Б.Н.К., ЕГН ********** е продал собствената й 1/2 /една втора/ идеална част от недвижим имот, представляващ незастроено дворно място, находящо се в с. Изгрев, община Царево, Бургаска област, представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-52 /двадесети римско, планоснимачен номер петдесет и две/, в квартал 5 /пет/ по плана на селото, целият парцел урегулиран в 415 /четиристотин и петнадесет/ квадратни метри, при граници: североизток - пешеходна пътека, югоизток - улица, северозапад – УПИ XIV и югозапад - УПИ XII-52, поради липса на представителна власт.
10 Гражданско дело No 56/2014, III състав Издръжка М.И.И. И.М.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 31.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатата между И.М.И., ЕГН **********, чрез пълномощника му адв.Г.Д., съдебна спогодба със З.Й. Христова, ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете М.И.И., съгласно условията на която И.М.И., ЕГН **********, ще заплати на малолетното си дете М.И.И., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител З.Й. Христова, ЕГН ********** издръжка в размер на 800 лева за минал период от юни 2013г. до март 2014г. включително. Разноските остават за страните така, както са направени.
11 Гражданско дело No 60/2014, II състав Вещни искове ВЕГА ИНВЕСТ-2001 ООД И.С.Д.,
С.К.К.,
Е.К.Л.,
И.С.Д.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 31.7.2014г.
Изпраща по подсъдност на Окръжен съд Бургас
12 АНД No 456/2013, III състав Административни дела СИМЕКС ТУР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.7.2014г.
НП-отменено
13 НОХД No 3/2014, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Х.Т.,
М.М.М.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 1.7.2014г.
Прекратява съдебното производство и връща делото на РП Царево за отстраняване на допуснати нарушения в хода на разследването.
14 НОХД No 28/2014, III състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.К.К.,
К.Х.Н.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 14.7.2014г.
На осн. чл.288, т.1 от НПК, прекратява съдебното производство и връща делото на РП Царево за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила.
15 НОХД No 40/2014, II състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А.,
С.Р.,
Х.А.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 8.7.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия HAMITI AYMAN /Х.А. - роден на ***год. в Мароко, със средно образование, месторабота - заварчик, неосъждан, неженен, без документ за самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2013год. около 07.40 часа на около 7000 метра западно от устието на р.Резовска действайки в съучастие като съизвършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. ПРИЗНАВА подсъдимия AYOUB /С.А./ - роден на *** год. в Мароко, с основно образование, месторабота- общ работник, неосъждан, неженен, без документ за самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2013год. около 07.40 часа на около 7000 метра западно от устието на р.Резовска действайки в съучастие като съизвършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. ПРИЗНАВА подсъдимия SISI RACHID /С.Р./ - роден на *** год. в Мароко, с начално образование, месторабота - търговец, неосъждан, неженен, без документ за самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2013год. около 07.40 часа на около 7000 метра западно от устието на р.Резовска действайки в съучастие като съизвършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.
С.А.
С.Р.
Х.А.
Мотиви от 17.7.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
16 НОХД No 53/2014, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Р.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 8.7.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Р.К. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, работи като собственик на ЕТ „Виолетка - С.К.” с ЕИК 147128787, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2013г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.„Иглика” №5, в търговски обект, като собственик на ЕТ „Виолетка - С.К.” с ЕИК 147128787, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas International Marketing B. V./Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В/; Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/ и Converse Inc. USA /Конвърс Инк./, представлявано от юридически представител “АРСИС Консултинг” ЕООД, гр. София с ЕИК 131289468, с пълномощник Виолета Стефанова Събева, упълномощена с пълномощно от 14.03.2014г. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр.София - Велизар Драгомиров Соколов и PUMA SE, DE: /Пума СЕ/, представлявано от юридически представител „Турку енд Турку” ООД, гр.София с ЕИК 175228104 и/или Анета Стойкова Таджер, упълномощена с пълномощно от 20.02.2012год. от Михаел Лемерман и Йохан Ледерхилгер, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 3бр. мъжки шорти марка „Пума” на стойност 109.5лв.; 10бр. мъжки шорти марка „Адидас” на стойност 565.00лв.; 5бр. дамски тениски марка „Конвърс” на стойност 185.00лв.; 10бр. дамски тениски марка „Адидас” на стойност 505.00лв.; 9бр. дамски потници марка „Адидас” на стойност 450.00лв.; 29бр. мъжки тениски марка „Пума” на стойност 1406.50лв.; 18бр. мъжки потници марка „Пума” на стойност 693.00лв.; 5бр. дамски рокли марка „Адидас” на стойност 505.00лв.; 20бр. долнища на дамски анцуг тип шалвар марка „Адидас” на стойност 1380.00лв.; 9бр. дамски клина марка „Адидас” на стойност 504.00лв.; 5бр. дамски анцуг – горница с качулка марка „Адидас” на стойност 647.50лв.; 1бр. дамско горнище без качулка марка „Адидас” на стойност 64.00лв.; 1бр. комплект дамски анцуг с качулка марка „Адидас” на стойност 129.50лв.; 1бр. комплект детски анцуг без качулка марка „Адидас” на стойност 68.50лв.; 3бр. дамски долнища на анцуг марка „Адидас” на стойност 202.50лв.; 1бр. мъжко долнище на анцуг марка „Адидас” на стойност 60.00лв.; 4бр. мъжки тениски марка „Адидас” на стойност 230.00лв.; 7бр. дамски горнища на анцуг с качулка марка „Адидас” на стойност 490.00лв.; 1бр. дамско горнище на анцуг с качулка марка „Пума” на стойност 60.50лв.; 5бр. комплект дамски анцуг без качулка марка „Адидас” на стойност 532.50лв.; 1бр. мъжки комплект анцуг марка „Адидас” на стойност 129.50лв. и 1бр. дамски комплект анцуг без качулка марка „Адидас” на стойност 106.50лв., всичко на обща стойност 9024.00 лева - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба.
С.Р.К.
Мотиви от 17.7.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
17 НОХД No 57/2014, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.А.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 16.7.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Л.А.К., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.1726, ал.1 от НК. вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 3бр. долнище па анцуг с марка „ Adidas”; 1бр. долнище на анцуг - шушлеково с марка „ Adidas”, 4бр. детски комплекти анцузи с качулка с марка „Адидас”; 2бр. детски горници на анцуг с качулка с марка „Adidas”; 7бр. детски комплект анцуг без качулка с марка „Adidas”; 8бр. детски комплект анцуг с марка „Puma”; 2бр. дамски горници с марка „Adidas”; 7бр. дамски долници 3/4 с марка „Adidas”; 1бр. елек - грейка дамска с качулка с марка „Adidas” и 1бр. дамски комплект анцуг с качулка с марка „Adidas”, които се намират на съхранение в РУП-Приморско на осн. чл.172б, ал.3, във вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и следва да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско.
Л.А.К.
Мотиви от 29.7.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
18 НОХД No 58/2014, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.А.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 9.7.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, управител на ЕТ “ШУРКА – А.И.” с ЕИК 202471412, неосъждан, с наложено административно наказание по чл.78а от НК, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 13.08.2013г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект на ул.“Иглика” №8, като собственик на ЕТ “ШУРКА – А.И.” с ЕИК 202471412, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE; Adidas International Marketing B.V., /Адидас АГ Германи/, /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявано от юридически представител “АРСИС Консултинг” ЕООД гр.София с ЕИК 131289486, с пълномощник св. Виолета Стефанова Събева, упълномощена с пълномощно от 14.03.2014год. от управителя на “АРСИС Консултинг” ЕООД гр.София - Велизар Соколов, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката “Adidas” /Адидас/ - 6 бр. детски комплекти анцузи с качулка марка „Адидас” на стойност 447.00 лв.; 2 бр. детски комплекти анцузи без качулка марка „Адидас” на стойност 137.00 лв.; 4 бр. дамски комплекти анцузи без качулка марка „Адидас” на стойност 426.00 лв. и 1 бр. анорак с качулка марка „Адидас” на стойност 125.00 лв., всичко на обща стойност 1135.00 лева, обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл. 13, ал.2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба.
А.А.И.
Мотиви от 17.7.2014г.
Мотивити изготвени в срок.
19 НОХД No 66/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.Т.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 9.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №66/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Б.Т.М. – роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият Б.Т.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 06.07.2014год. около 23.10 часа в с.Лозенец, обл.Бургаска, по ул.„Лилия” в посока ул.„Рибарска”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Фолксваген, модел Поло с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.22 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. Б.Т.М. наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемият Б.Т.М. ЕГН **********, ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 07.07.2014 год.
Б.Т.М.
В законна сила от 9.7.2014г.
20 НОХД No 67/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Г.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 9.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №67/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.Г.К. - род. на *** ***, постоянен адрес ***. А. Златаров №7, настояще адрес ***, българин, български гражданин, с полувисше образование, работи като снабдител в „Алекс РСП І” ЕООД, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Радослав Н., съгласно което обвиняемият А.Г.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 07.07.2014 г. около 02.15 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. „Трети март” в посока центъра на града управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка Мерцедес МЛ 280 ЦДИ, с рег. № А **, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,91 промила на хиляда установено по надлежния ред - проба с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 + с фабричен № ARNJ 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. А.Г.К., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението и в полза на държавата за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му – „Алекс РСП І” ЕООД, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемият А.Г.К. ЕГН **********, ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 07.07.2014 год.
А.Г.К.
В законна сила от 9.7.2014г.
21 НОХД No 68/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 11.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №68/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата Р.А.Х. - родена на ***г***, с настоящ адрес ***, българка, българска гражданка, със средно образование, работи като читалищен секретар към НЧ „Чичо Стоян”, с.Дивотино, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Я., съгласно което обвиняемата Р.А.Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 09.07.2014год. около 22.20 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.„Странджа” управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фиат”, модел “Пунто” с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.30 промила на хиляда установено по надлежния ред - проба с техническо средство Алкотест дрегер 7410+ с инвентарен № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Р.А.Х., ЕГН ********** на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК, на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемата Р.А.Х., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.07.2014год.
В законна сила от 11.7.2014г.
22 НОХД No 69/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Р.У. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 14.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №69/2014г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия К.Р.У. - род. на *** ***, обл. Стара Загора, ул. „Никола Петков” № 35, ет. 4, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.Б.Б., съгласно което подсъдимият К.Р.У. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.07.2014 год. около 02.25 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март” в посока изхода на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” с рег. № **, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.10 промила на хиляда установено по надлежния ред - проба с техническо средство алкотест дрегер 7410+ с инвентарен № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Р.У. на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА К.Р.У. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.07.2014 г.
К.Р.У.
В законна сила от 14.7.2014г.
23 НОХД No 70/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 21.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №70/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д.Р.А. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като готвач във фирма „Марая Перфект” ЕООД, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият Д.Р.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 12.07.2014 год. около 05.10 часа в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, по ул.„Свети Никола” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ” 318 с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно - 1.42 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410+ с инв. № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. Д.Р.А., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ СЕДЕМ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ СЕДЕМ МЕСЕЦА; 3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението и в полза на държавата за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му – „Марая Перфект” ЕООД, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемият Д.Р.А., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 12.07.2014 г. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
В законна сила от 21.7.2014г.
24 НОХД No 71/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.В.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №71/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия П.В.М. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с висше образование, работи като електромонтьор на асансьори в „Лифт М” ЕООД, гр. Бургас, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият П.В.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 13.07.2014г. Около 03.55 часа в гр.Ахтопол, Бургаска обл., посока дискотека „Плаза” - ул. „Свети Никола” управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка Опел, модел Корса с рег. № А 1775 МВ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.34 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 + с фабричен № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.В.М. на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3.Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението и в полза на държавата за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му – „Лифт М” ЕООД, гр. Бургас, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА П.В.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.07.2014 год. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Разноски по делото няма.
П.В.М.
В законна сила от 18.7.2014г.
25 НОХД No 73/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ж.Д.Ж. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 23.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №73/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ж.Д.Ж. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, студент в ПУ „П.Хилендарски” гр.Пловдив, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Ж.Д.Ж. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 12.07.2014 г., около 03.30 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март” в посока дискотека „Афтър Оргазъм”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ”, модел „320”, с рег. № РВ 0700 МС, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно - 1,62 %о промила, установено по надлежния ред - със Съдебномедицинска експертиза № 335/2014 г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ж.Д.Ж., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Ж.Д.Ж., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Ж.Д.Ж.
В законна сила от 23.7.2014г.
26 НОХД No 74/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Й.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 23.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия В.Й.М. - род. на *** ***, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 2, вх. Б, ет. 2, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият В.Й.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 20.07.2014 год. около 02.50 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. „Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Тойота”, модел „Авенсис”, с рег. № ВТ 0374 ВА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.85 промила, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза № 349/2014 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. В.Й.М. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия В.Й.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 20.07.2014 год. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
В.Й.М.
В законна сила от 23.7.2014г.
27 НОХД No 75/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.В.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 28.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия С.В.Г. - роден на *** год. в гр.Средец, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият С.В.Г., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 19.07.2014 год. около 22.35 часа в с.Варвара, обл.Бургаска, по път III-99-01/ пред кметството в посока за гр.Ахтопол/, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“с рег.№ **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,73 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7410+ с инв.№ 0006. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК подсъдимия С.В.Г., ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343 г, вр. чл. 37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА С.В.Г., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НПК се приспадне времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 19.07.2014 год.
С.В.Г.
В законна сила от 28.7.2014г.
28 НОХД No 77/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.С.Ч. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 31.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №77/2014г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия К.С.Ч. – род. на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, работи като помощник машинист на влак към БДЖ, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.М.Н., съгласно което подсъдимият К.С.Ч. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 18.07.2014г. около 05.25 часа в с.Лозенец, обл.Бургаска, по ул. „Рибарска”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Пежо, модел 406 с рег. № А 1754 МК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.48 %о промила, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 550/18.07.2014 г. на БНТЛ при ОДМВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.С.Ч. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА К.С.Ч., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 18.07.2014г. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
К.С.Ч.
В законна сила от 31.7.2014г.
29 НОХД No 78/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Д.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №78/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия П.Д. П. - роден на ***г***, с постоянен адрес *** Хаджикостов” №9, вход 2, етаж 7, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият П.Д. П., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 28.07.2014год. в около 01.52 часа в с.Лозенец, обл.Бургаска, по улица „Царевски път” посока комплекс „Оазис", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген” модел „Пасат” с рег. № **, собственост на *** от гр.Русе, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 % /едно цяло и два промила/ на хиляда, а именно 2.24 % /две цяло и двадесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест - Дрегер" 7410+ с инвентарен № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.Д. П., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА П.Д. П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, считано от 28.07.2014 год.
П.Д.П.
В законна сила от 30.7.2014г.
30 АНД No 334/2014, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) КНН 86 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 1.7.2014г.
НП-отменено
31 АНД No 344/2014, III състав По ЗД по пътищата Г.М.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.7.2014г.
НП-потвърдено
32 АНД No 355/2014, III състав По ЗД по пътищата Л.К.И. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 30.7.2014г.
НП-отменено
33 АНД No 356/2014, III състав Административни дела НИТА ЕООД РИОСВ БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 17.7.2014г.
НП-отменено
34 АНД No 363/2014, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ВЕЛЕКА ТУР 2009 ООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.7.2014г.
НП-отменено
35 АНД No 365/2014, III състав Административни дела С.И.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 24.7.2014г.
НП-отменено
36 АНД No 366/2014, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ К.-Р..Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО - ИНЖ.ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 24.7.2014г.
НП-потвърдено
37 АНД No 367/2014, II състав По ЗГ и ЗЛОД В.Н.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.7.2014г.
НП-потвърдено
38 АНД No 368/2014, III състав Административни дела Г.И.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 24.7.2014г.
НП-отменено
39 АНД No 369/2014, II състав Административни дела М.Т.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.7.2014г.
НП-изменено
40 АНД No 370/2014, II състав По ЗД по пътищата Р.Г.С. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.7.2014г.
НП-отменено
41 АНД No 371/2014, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ - 2000 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО - ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.7.2014г.
НП-отменено
42 АНД No 372/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.А.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.7.2014г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.
И.А.И.
Мотиви от 16.7.2014г.
43 АНД No 373/2014, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-КЪРДЖАЛИ КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 30.7.2014г.
НП-отменено
44 АНД No 374/2014, III състав Административни дела СД ВАТОМ-ТОМОВ И СИЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 28.7.2014г.
НП-отменено
45 АНД No 375/2014, III състав По Закона за митниците А.С.З. МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 28.7.2014г.
НП-потвърдено
46 АНД No 376/2014, II състав Административни дела К.Г.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.7.2014г.
НП-отменено
47 АНД No 377/2014, II състав По ЗД по пътищата Е.Д.К. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.7.2014г.
НП-потвърдено
48 АНД No 379/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.С.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.7.2014г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.
Г.С.Г.
Мотиви от 16.7.2014г.
49 АНД No 380/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.Ц.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.7.2014г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.
Л.Ц.В.
Мотиви от 16.7.2014г.
50 АНД No 382/2014, II състав По ЗД по пътищата З.Т.С. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.7.2014г.
НП-потвърдено
51 АНД No 383/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ФИЛИПОПОЛИС - ДК ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 29.7.2014г.
НП-отменено
52 АНД No 384/2014, III състав По ЗД по пътищата И.Н.М. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 24.7.2014г.
НП-отменено
53 АНД No 385/2014, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) АЛБЕРГИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.7.2014г.
НП-потвърдено
54 АНД No 386/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) АЛБЕРГИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 30.7.2014г.
НП-потвърдено
55 АНД No 387/2014, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) АЛБЕРГИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.7.2014г.
НП-потвърдено
56 АНД No 389/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Г.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.7.2014г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание „глоба”. Лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест месеца, считано от 25.06.2014 г.
В.Г.В.
Мотиви от 25.7.2014г.
57 АНД No 397/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.С.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 30.7.2014г.
ПРИЗНАВА Й.С.С., ЕГН **********,*** и адрес ***, за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2014 г. около 22:30 часа в гр. Китен, Бургаска област на КПП - Китен противозаконно си послужил с официален документ свидетелство за управление на моторно превозно средство с № 253463965 издадено за друго лице - Атанас Росенов Киров с цел да заблуди орган на властта Яни Стоянов Иванов полицай при РУ „Полиция" гр. Приморско - престъпление по чл. 318 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Й.С.С.
Мотиви от 30.7.2014г.
58 НЧХД No 1003/2014, II състав НЧХД Б.Х.Ц. П.Ж.Ж. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 10.7.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Ж.Ж. - роден на ***г. в гр.Бургас, живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: 1.На 24.02.2014г., около 10.20 часа в гр.Приморско на ул.Ропотамо №**, публично е извършил нещо унизително за честта и достойнството на Б.Х.Ц. в качеството му на длъжностно лице – *** ***, при и по повод изпълнение на службата и функциите му, а именно изписал собственоръчно в заповед за уволнение №264 от 14.02.2014г. думите: „Ц., желая ти здраве за да може някога да се погледнеш в огледалото и да видиш лицето на една мижитурка, продаващ се за една безплатна софра, унищожил ***, *** и гаврещ се с достойните”, в частта им „да се погледнеш в огледалото и да видиш лицето на една мижитурка” - престъпление по чл.148, ал.1, т.1 и т.3, вр. чл.146, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.148, ал.1, т.1 и т.3, вр. чл.146, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 1**0 лева, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община Приморско. 2. На 24.02.2014г., около 10.20 часа в гр.Приморско на ул.Ропотамо №**, е разгласил позорни обстоятелства и преписал престъпление на Б.Х.Ц., в качеството му на длъжностно лице директор на ДЛС „Ропотомо” при и по повод изпълнение на службата и функциите му, а именно изписал собственоръчно в заповед за уволнение №264 от 14.02.2014г. думите: „Ц., желая ти здраве за да може някога да се погледнеш в огледалото и да видиш лицето на една мижитурка, продаващ се за една безплатна софра, унищожил ***, *** и гаврещ се с достойните”, в частта им „мижитурка продаващ се за една безплатна софра унищожил Ропотамо и ***” – престъпление по чл.148, ал.2, вр. чл.148, ал.1, т.3, вр. чл.147, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.148, ал.2, вр. чл.148, ал.1, т.3, вр. чл.147, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 2**0 лева, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община Приморско. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на П.Ж.Ж. едно общо наказание измежду наказанията определени с настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ГЛОБА в размер на 2**0 лева, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община Приморско.
П.Ж.Ж.
Мотиви от 24.7.2014г.
Мотивите изготвени в срок.