Районен съд - Царево
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 160/2016, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ В.П.С.,
К.Г.К.,
Б.В.Б.,
Я.С.Ж.,
Д.К.Ж.,
Р.К.Ж.,
З.Д.Д.,
Е.Д.Д.,
Д.Г.К.,
Г.Д.К.,
Г.Я.К.,
М.Я.А.,
М.Х.К.,
Г.К.К.,
Д.К.К.,
С.И.Д.,
З.И.Д.,
Г.А.Г.,
И.Д.Г.,
Д.Д.Д.
М.К.К.,
М.К.В.,
И.К.К.,
Т.К.К.
  Определение от 20.6.2017г.
на основание чл. 233 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 160/ 2016 год. по описа на РС, гр. Царево, поради отказ от предявения иск. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Бургаски окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
2 Гражданско дело No 236/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД Е.С.С.,
С.С.А.,
Г.М.Б.,
Д.М.А.,
С.К.П.,
Р.П.Б.,
М.П.А.,
П.А.А.,
А.К.А.,
В.П.Х.,
Л.К.Г.,
Г.Г.Г.,
С.С.Г.,
Г.С.Г.
  Решение от 16.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от „Главно управление Строителство и възстановяване“ЕАД, ЕИК 201906947,със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 13, представлявано от изпълнителния директор П.П., чрез адв. Д.С. ***, за приемане за установено спрямо Е.С.С., С.С.А., Г.М.Б., Д.М.А., С.К.П., Р.П.А., М.П.А., П.А.А., А.К.А.-Ротем, В.П.Х., Л.К.Г., Г.Г.Г., С.С.Г. и Г.С.Г., всички с адрес ***, адв. Е.М. ***, че ищецът е собственик на 4810 квадратни метра от поземлен имот с идентификатор 58356.502.25 по КККР на гр. Приморско, целият с площ 5210 кв.м., при граници на имота: поземлени имоти №№№ 31,26,27, запад-блато, съгласно извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от 24.02.2014г., издадена от СГКК-гр. Бургас Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 461/2016, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Г.И.Г.   Решение от 22.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, с адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, сграда Метални панели и конструкции, представляван от Г.Й.Т., срещу Г.И.Г. ***, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 258,57 лв. – главница, представляваща цена на доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода 25.11.2013г.-25.10.2016г. ОСЪЖДА Г.И.Г. ***, да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” No 3, представлявано от Г.Й.Т., съдебно-деловодни разноски в размер на 100 лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
4 Гражданско дело No 58/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Т.К.Д. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД   Решение от 20.6.2017г.
ОСЪЖДА „ЕВН България –Електроснабдяване „ЕАД , ЕИК : 123526430, с адрес: гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№ 37 да заплати на Т.К.Д. , ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и съобщения : гр.Царево, ул.”Михаил Герджиков”№ 1- адвокат М.Н., сума от 1 101.88 лв. / хиляда сто и един лева и 88 стотинки / с начислен ДДС,представляваща платена сума без основание по фактура № 1161846684 от 09.11-2016г. за извършена корекция за обект , находящ се в с.Синеморец, ул.”Бутамя” №5, ИТН 4113699 от 09.11-2016г.,клиентски номер 1010124461, за периода : от 01.09-2014г. до 01.09.2014г. до 01.09-2015г., , ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба -13.02-2017г.до окончателното й изплащане, с правно основание чл. 55, ал.1 ЗЗД, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД. ОСЪЖДА „ЕВН България –Електроснабдяване „ЕАД , ЕИК : 123526430, с адрес: гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№ 37 да заплати на Т.К.Д. , ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и съобщения : гр.Царево, ул.”Михаил Герджиков”№ 1- адвокат М.Н. направените по делото разноски в общ размер от 950,00 лв., /деветстотин и петдесет лева и /, от които 350,00 лв./ триста и петдесет лева/ адвокатско възнаграждение и 600,00 лв./шестстотин лева / за извършена съдебно-техническа експертиза. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.
5 Гражданско дело No 100/2017, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ГАРАНЦИОНЕН ФОНД С.Т.И.   Решение от 20.6.2017г.
ОСЪЖДА С.Т.И., ЕГН **********, да заплати на Гаранционен фонд, гр. София. ул. ”Гр. Игнатиев” № 2, представляван от Изпълнителните директори Б.И.М. и Стефан Георгиев Стоилков, сумата от 832,00 лв. (осемстотин тридесет и два лева), представляваща изплатеното от Гаранционен фонд обезщетение за имуществени вреди за увредената при ПТП, настъпило на 05.08.2011г. еластична ограда-мантинела, собственост на Областно пътно управление гр. Бургас от С.Т.И., неправоспособен водач, който управлявайки лек автомобил „Нисан 100-NX” с ДК № А4529КА, собственост на Иван Димитров Христов, по ВП II 99 км 55, се движи със скорост несъобразена с характера на пътя и пътните условия (интензивно движение) губи контрол над МПС, блъска се в лявата мантинела, отблъсква се и се връща обратно и спира в дясната мантинела, ведно със законната лихва считано от датата на завеждане на исковата молба-15.03.2017 год. до окончателното изплащане на сумата ОСЪЖДА С.Т.И., ЕГН **********, да заплати на Гаранционен фонд, гр. София. ул. ”Гр. Игнатиев” № 2, представляван от Изпълнителните директори Б.И.М. и Стефан Георгиев Стоилков, сумата от 50,00 лева, за направени разноски по настоящото производство. Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
6 Гражданско дело No 102/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД А.М.К.   Решение от 7.6.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между страните , че ответницата А.М.К., ЕГН **********,*** има задължение към „Т.Ф.С.”ЕАД ,ЕИК :***, и адрес на управление: гр.София, район Лозенец, п.к.1407,, бул.”Черни връх” №43, с ЕИК : ***, представлявано от Ю.А.С.- изпълнителен директор, произтичащо от Рамков договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски кредити от 09.08-2016г.в размер на 8 327,68 лв./ осем хиляди триста двадесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки /, от които:7 750,60 лв./седем хиляди седемстотин и петдесет лева и 60 стотинки / –дължима главница по Рамков договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски кредити от 09.08-2016г., 303,67 лв./триста и три лева и 67 стотинки / – договорна /възнаградителна /лихва за периода: от 01.09-2016г. до 31.12-2016г. , 273,41 лв./ двеста седемдесет и три лева и 41 стотинка / –договорни такси по кредита начислени за периода : от 01.08-2016г. до 31.12-2016г., ведно с разноските по частно гр. дело №13/2017г. на РС-Царево в размер на 166,55лв./сто шестдесет и шест лева и 55 стотинки / и законната лихва върху главницата -7 750,60 лв./седем хиляди седемстотин и петдесет лева и 60 стотинки /, от датата на подаване на заявлението по частно гражданско дело № 13 по описа за 2017г. на районен съд –Царево – 12.01-2017г. до окончателното й изплащане,с правно основание чл. 422 ГПК, вр. чл. 415, ал.1 от ГПК, вр.чл. 79, ал.1 ЗЗД, вр. чл. 86, ал.1 ЗЗД . ОСЪЖДА А.М.К., ЕГН **********,*** да заплати на „Т.Ф.С.”ЕАД ,ЕИК :***, и адрес на управление: гр.София, район Лозенец, п.к.1407,, бул.”Черни връх” №43, с ЕИК : ***, представлявано от Ю.А.С.- изпълнителен директор чрез пълномощник –адвокат Ц.Г.Г.,***, със съдебен адрес:***, офис 1, тел.:0888 669 720 направените по настоящото дело разноски в размер на 166,55 лв. / сто шестдесет и шест лева и 55 стотинки / и адвокатско възнаграждение в размер на 150,00 лв. / сто и петдесет лева/. Неприсъствено решение не подлежи на обжалване.
7 Гражданско дело No 121/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.К.К. Н.Т.С.,
Б.Д.К.,
С.И.С.
  Определение от 29.6.2017г.
съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 121/2017г. по описа на Царевски районен съд. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Бургаския окръжен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 259/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Д.Д.,
М.А.М.
    Решение от 21.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 16/28.08.2010г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Царево, ГРАЖДАНСКИ БРАК между Д.Д.Д. с ЕГН ********** и М.А.М., роден на *** год. в гр.Наро-Фоминск, Московска област, Руска Федерация, по взаимно съгласие на страните, без да се произнася по вината, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което: I. По време на брака съпрузите нямат придобити недвижими и движими вещи. II. Съпрузите нямат банкови влогове. ІIІ. След развода съпрузите няма да си дължат издръжка. ІV. След прекратяване на брака съпругата Д.Д.Д. ще възстанови предбрачното си фамилно име - Д., и в бъдеще ще се именува Д.Д.Д.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.6.2017г.
9 НОХД No 1465/2016, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Д.Ц.   Присъда от 26.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Александра-Мария Д.Ц. с ЕГН **********, родeна на ***г*** , с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, българска, български гражданин, неомъжена , със средно образование, осъждана, ЗА ВИНОВНА в това, че На 05.08.2016 г. в с. Варвара, общ. Царево, Бургаска обл., в близост до заведение „Уейк ъп”, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1 на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: 1. Обект № 1/1 – прахообразно вещество с нетно тегло 2,924 гр. , амфетамин и кофеин със съдържание на амфетамин 36,30 % тегловни процента на стойност 87.72 лв. 2. Обект №1/2 – прахообразно вещество с нетно тегло 3,924 гр. амфетамин и кофеин със съдържание на амфетамин е 38,00 % тегловни процента на стойност 117.72 лв. 3. Обект № 2 – Суха зелена разстителна маса с нето тегло 0,553 гр. - коноп със съдържание на тетрахидроканабинол — 7,00 % тегловни процента , на стойност 3.32 лв. 4. Обект № 3 - прахообразно вещество с нетно тегло 1,879 гр. амфетамин и кофеин със съдържание на амфетамин е 34,10% тегловни процента на 56.37 лв. 5. Обект № 4 – Суха зелена разстителна маса с нето тегло 3,189 гр. - коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 8,50 %, на стойност 19.13 лв. 6. Обект № 5/1/1 – таблетки 3,4 метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нето тегло 1,213 гр. със съдържание на MDMA 30,10 %, тегловни процента на стойност 30.33 лв. 7. Обект № 5/1/2 – таблетки 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нето тегло 0,234 гр. със съдържание на MDMA е 42,40 %, тегловни процента на стойност 5.85 лв 8. Обект № 5/2 – таблетки 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нето тегло 2,984 гр., със съдържание на MDMA е 33,60 %, на стойност 74.60 лв. - всичко на обща стойност 395.04 лева. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Един грам МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 109.67 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл.354„а”, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на осн. чл.354„а”, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл. 54, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което наказание подс. Александра-Мария Д.Ц. да изтърпи при първоначален „общ“ режим, както и ГЛОБА в размер на 2 000.00 лв. На осн. чл.69 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното наказание със споразумение по НОХД № 1300/2016 г. по описа на Софийски градски съд наказание ЛОС за срок от 1 год, тъй като деянието – предмет на настоящото производство е извършено в изпитателния срок на предходното осъждане. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото – опаковки от наркотични вещества, на съхранение в РУП- Царево, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото - веществените доказателства – наркотични вещества, изпратени до ЦМУ с писмо от 18.08.2016 г. и приети с Приемо-предавателен протокол № 2338/18.08.2016 г., които предвид ниската им стойност ДА СЕ УНИЩОЖАТ . ОСЪЖДА Александра-Мария Д.Ц. с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 135.76 лева за разноски по делото. ПОТВЪРЖДАВА МНО „Задържане под стража“ на подсъдимата Александра-Мария Д.Ц. с ЕГН **********. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
А.Д.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимата Александра-Мария Д.Ц. с ЕГН **********, родeна на ***г*** , с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, българска, български гражданин, неомъжена , със средно образование, осъждана, ЗА ВИНОВНА в това, че На 05.08.2016 г. в с. Варвара, общ. Царево, Бургаска обл., в близост до заведение „Уейк ъп”, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1 на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: 1. Обект № 1/1 – прахообразно вещество с нетно тегло 2,924 гр. , амфетамин и кофеин със съдържание на амфетамин 36,30 % тегловни процента на стойност 87.72 лв. 2. Обект №1/2 – прахообразно вещество с нетно тегло 3,924 гр. амфетамин и кофеин със съдържание на амфетамин е 38,00 % тегловни процента на стойност 117.72 лв. 3. Обект № 2 – Суха зелена разстителна маса с нето тегло 0,553 гр. - коноп със съдържание на тетрахидроканабинол — 7,00 % тегловни процента , на стойност 3.32 лв. 4. Обект № 3 - прахообразно вещество с нетно тегло 1,879 гр. амфетамин и кофеин със съдържание на амфетамин е 34,10% тегловни процента на 56.37 лв. 5. Обект № 4 – Суха зелена разстителна маса с нето тегло 3,189 гр. - коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 8,50 %, на стойност 19.13 лв. 6. Обект № 5/1/1 – таблетки 3,4 метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нето тегло 1,213 гр. със съдържание на MDMA 30,10 %, тегловни процента на стойност 30.33 лв. 7. Обект № 5/1/2 – таблетки 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нето тегло 0,234 гр. със съдържание на MDMA е 42,40 %, тегловни процента на стойност 5.85 лв 8. Обект № 5/2 – таблетки 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нето тегло 2,984 гр., със съдържание на MDMA е 33,60 %, на стойност 74.60 лв. - всичко на обща стойност 395.04 лева. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Един грам МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., всичко на обща стойност 109.67 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл.354„а”, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на осн. чл.354„а”, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1,2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл. 54, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което наказание подс. Александра-Мария Д.Ц. да изтърпи при първоначален „общ“ режим, както и ГЛОБА в размер на 2 000.00 лв. На осн. чл.69 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното наказание със споразумение по НОХД № 1300/2016 г. по описа на Софийски градски съд наказание ЛОС за срок от 1 год, тъй като деянието – предмет на настоящото производство е извършено в изпитателния срок на предходното осъждане. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото – опаковки от наркотични вещества, на съхранение в РУП- Царево, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото - веществените доказателства – наркотични вещества, изпратени до ЦМУ с писмо от 18.08.2016 г. и приети с Приемо-предавателен протокол № 2338/18.08.2016 г., които предвид ниската им стойност ДА СЕ УНИЩОЖАТ . ОСЪЖДА Александра-Мария Д.Ц. с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 135.76 лева за разноски по делото. ПОТВЪРЖДАВА МНО „Задържане под стража“ на подсъдимата Александра-Мария Д.Ц. с ЕГН **********. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
10 АНД No 130/2017, II състав КАТ М.М.М. РУП ЦАРЕВО   Решение от 5.6.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 365/13 от 12.08.2013 год. на Началника на РУ- Царево, с което на М.М.М., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и на основание Наредба I-2539 на МВР, му се отнемат 12 контролни точки, за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
В законна сила от 23.6.2017г.
11 НОХД No 197/2017, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Т.Г.   Споразумение от 20.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №197/2017г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия Г.Т.Г. с ЕГН **********, род. на *** *** с, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно-специално образование, професия: шофьор, работи във фирма „Еделвайс 0707” ЕООД, неженен, неосъждан, представляван от неговите защитнци - адв. Д. и адв. Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.54 ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Т.Г. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 5 000 лв. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ . На осн. чл.59 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание изтърпяното до момента задържане под стража и домашен арест, считано от 27.06.2016г., до 04.07.2016 г., през което време подсъдимият е бил задържан под стража, както и от 05.07.2016г. до 08.02.2017г., през което време подсъдимият е бил с МНО „Домашен арест”, като един ден задържане под стража и един ден домашен арест се зачита за един ден лишаване от свобода. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Т.Г. с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 483.54 лева, представляваща разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.Т.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №197/2017г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия Г.Т.Г. с ЕГН **********, род. на *** *** с, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно-специално образование, професия: шофьор, работи във фирма „Еделвайс 0707” ЕООД, неженен, неосъждан, представляван от неговите защитнци - адв. Д. и адв. Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.54 ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Т.Г. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 5 000 лв. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ . На осн. чл.59 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание изтърпяното до момента задържане под стража и домашен арест, считано от 27.06.2016г., до 04.07.2016 г., през което време подсъдимият е бил задържан под стража, както и от 05.07.2016г. до 08.02.2017г., през което време подсъдимият е бил с МНО „Домашен арест”, като един ден задържане под стража и един ден домашен арест се зачита за един ден лишаване от свобода. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Т.Г. с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 483.54 лева, представляваща разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 20.6.2017г.
12 НОХД No 205/2017, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.П.Т.   Споразумение от 6.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 205/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия И.П.Т. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.София, с постоянен и настоящ адрес *** с висше образование, български гражданин, разведен, безработен, осъждан и неговия защитник адв. Дилков – Лорда, съгласно което подсъдимият И.П.Т., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, за това че на 19.06.2016 год., около 00.10 часа в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, в посока от ул. „Странджа“ към ул. „Рила“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „230Е”, с рег. № СА 3278 СА, без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, наложено му с Наказателно постановление № 15-4332-013567/16.07.2015 год. на Началник група към СДВР, отдел „Пътна полиция“, влязло в законна сила на 27.05.2016 год., Наказателно постановление № 15-4332-026736/18.04.2016 год. на Началник група към СДВР, отдел „Пътна полиция“, влязло в законна сила на 27.05.2016 год., Наказателно постановление № 15-4332-011376/26.06.2015 год. на Началник група към СДВР, отдел „Пътна полиция“, влязло в законна сила на 27.05.2016 год. и Наказателно постановление № 15-4332-007623/02.06.2015 год. на Началник група към СДВР, отдел „Пътна полиция“, влязло в законна сила на 27.05.2016 год За посоченото престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, на осн. чл. 343в, ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият И.П.Т., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500 лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
И.П.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 205/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия И.П.Т. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.София, с постоянен и настоящ адрес *** с висше образование, български гражданин, разведен, безработен, осъждан и неговия защитник адв. Дилков – Лорда, съгласно което подсъдимият И.П.Т., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, за това че на 19.06.2016 год., около 00.10 часа в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, в посока от ул. „Странджа“ към ул. „Рила“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „230Е”, с рег. № СА 3278 СА, без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, наложено му с Наказателно постановление № 15-4332-013567/16.07.2015 год. на Началник група към СДВР, отдел „Пътна полиция“, влязло в законна сила на 27.05.2016 год., Наказателно постановление № 15-4332-026736/18.04.2016 год. на Началник група към СДВР, отдел „Пътна полиция“, влязло в законна сила на 27.05.2016 год., Наказателно постановление № 15-4332-011376/26.06.2015 год. на Началник група към СДВР, отдел „Пътна полиция“, влязло в законна сила на 27.05.2016 год. и Наказателно постановление № 15-4332-007623/02.06.2015 год. на Началник група към СДВР, отдел „Пътна полиция“, влязло в законна сила на 27.05.2016 год За посоченото престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, на осн. чл. 343в, ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият И.П.Т., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500 лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 6.6.2017г.
13 НОХД No 251/2017, I състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.С.Г.,
З.А.Й.
  Присъда от 6.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият В.С.Г. с ЕГН **********,роден на ***г*** с постоянен адрес:***, с настоящ адрес к-с Слънчев бряг, Уест хотел, ет.2, стая ап.А12, с основно образование, български гражданин, работи като спасител в хотел „Диамант” Слънчев бряг, неженен, неосъждан /реабилитиран/ ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.10.2016г. около 04.00ч. в гр. Приморско, ул. „Стара планина“ 16, в съучастие като съизвършител със З.А.Й., ЕГН **********, след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство- отвертка- и чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел от владението на В.Ж.Д., собственост на „Мелица“ЕООД с МОЛ В.Ж.Д., чужди движими вещи, както следва: 100 бр. червила марка „Голдън Роуз“ на стойност 415 лв., 40 броя червило марка “Flor mar” на стойнст 220.00 лева, 6 броя изрусител за коса марка „Блонд синя точка“ на стойност 11,40 лева, 8 броя балсам оцветител за коса марка „Престиж“ на стойност 21,20 лева, 3 броя препарат за сваляне на боя за коса марка “De Color” на стойност 17,25 лева, 1 брой къдрин за коса на стойност 2,05 лева, 1 брой Пенфикс- фиксаж при къдрене на коса на стойност 1,80 лева, 2 броя спрей против ухапване от комари марка „Аутан“ на стойност 19.00 лева и 1 брой машинка против ухапване от комари „Аутан“ на стойност 11,00 лева, 10 броя апликатори за поставяне на сенки за очи на стойност 144 лева, всичко на обща стойност 862.70 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ, т.4, предл. второ, т.5 и т.7 във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ, т.4, предл. второ, т.5 и т.7 във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК, вр.373 ал.2 вр. чл. 58а ал.1 от НК, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА подсъдимата З.А.Й. с ЕГН: **********,*** на *** с адрес ***, с настоящ адрес к-с Слънчев бряг, Уест хотел, ет.2, стая ап.А12, български гражданин, средно образование, неомъжена, неосъждан, работник перално помещение в хотел „Диамант” ЗА ВИНОВНА в това, че на 24.10.2016г. около 04.00ч. в гр.Приморско, ул. „Стара планина“ 16, в съучастие като съизвършител с В.С.Г. с ЕГН **********, след предварителен сговор,чрез използване на техническо средство – отвертка – и чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел от отнел от владението на В.Ж.Д., собственост на „Мелица“ЕООД с МОЛ В.Ж.Д., чужди движими вещи, както следва: 100 бр. червила марка „Голдън Роуз“ на стойност 415 лв., 40 броя червило марка “Flor mar” на стойнст 220.00 лева, 6 броя изрусител за коса марка „Блонд синя точка“ на стойност 11,40 лева, 8 броя балсам оцветител за коса марка „Престиж“ на стойност 21,20 лева, 3 броя препарат за сваляне на боя за коса марка “De Color” на стойност 17,25 лева, 1 брой къдрин за коса на стойност 2,05 лева, 1 брой Пенфикс- фиксаж при къдрене на коса на стойност 1,80 лева, 2 броя спрей против ухапване от комари марка „Аутан“ на стойност 19.00 лева и 1 брой машинка против ухапване от комари „Аутан“ на стойност 11,00 лева, 10 броя апликатори за поставяне на сенки за очи на стойност 144 лева, всичко на обща стойност 862.70 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ, т.4, предл. второ и т.5 във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ, т.4, предл. второ и т.5 във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК вр.373 ал.2 вр. чл. 58а ал.1 от НК, и чл.54 от НК, Я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, находящи се на съхранение в РУ – Приморско - 1бр. поставка за червила „Голдън Роуз“; 53 бр. Червила-тестери марка „Голдън Роуз“; 3бр. червила с неустановена марка, златисти на цвят тестери, 1бр. червило марка “Flor mar” Тру Колор; 1бр. цветен лак за коса марка „Акат”, 1бр. фиксиращ лосион Пенфикс, 1бр. поставка за червила „Флормар”, 19 бр. червила тестери марка „Флормар” с различни цветове, 6 бр. апликатори за поставяне на сенки за очи, 1бр. отвертка, ДА СЕ ВЪРНАТ са собственика им „Мелиса“ ЕООД с Булстат 1471565751. Ако в едногодишен срок от влизането на присъдата в сила, доказателствата не бъдат потърсени или собственикът им не бъде установен, същите ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК В.С.Г. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 123.28 лева, представляваща разноски по делото за експертизи и сумата в размер на 63.00 лева по сметка на РС-Царево, представляваща разноски на вещите лица за явяване в съдебно заседание. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК З.А.Й. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 123.28 лева, представляваща разноски по делото за експертизи и сумата в размер на 63.00 лева по сметка на РС-Царево, представляваща разноски на вещите лица за явяване в съдебно заседание.
В.С.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимият В.С.Г. с ЕГН **********,роден на ***г*** с постоянен адрес:***, с настоящ адрес к-с Слънчев бряг, Уест хотел, ет.2, стая ап.А12, с основно образование, български гражданин, работи като спасител в хотел „Диамант” Слънчев бряг, неженен, неосъждан /реабилитиран/ ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.10.2016г. около 04.00ч. в гр. Приморско, ул. „Стара планина“ 16, в съучастие като съизвършител със З.А.Й., ЕГН **********, след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство- отвертка- и чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел от владението на В.Ж.Д., собственост на „Мелица“ЕООД с МОЛ В.Ж.Д., чужди движими вещи, както следва: 100 бр. червила марка „Голдън Роуз“ на стойност 415 лв., 40 броя червило марка “Flor mar” на стойнст 220.00 лева, 6 броя изрусител за коса марка „Блонд синя точка“ на стойност 11,40 лева, 8 броя балсам оцветител за коса марка „Престиж“ на стойност 21,20 лева, 3 броя препарат за сваляне на боя за коса марка “De Color” на стойност 17,25 лева, 1 брой къдрин за коса на стойност 2,05 лева, 1 брой Пенфикс- фиксаж при къдрене на коса на стойност 1,80 лева, 2 броя спрей против ухапване от комари марка „Аутан“ на стойност 19.00 лева и 1 брой машинка против ухапване от комари „Аутан“ на стойност 11,00 лева, 10 броя апликатори за поставяне на сенки за очи на стойност 144 лева, всичко на обща стойност 862.70 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ, т.4, предл. второ, т.5 и т.7 във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ, т.4, предл. второ, т.5 и т.7 във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК, вр.373 ал.2 вр. чл. 58а ал.1 от НК, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, находящи се на съхранение в РУ – Приморско - 1бр. поставка за червила „Голдън Роуз“; 53 бр. Червила-тестери марка „Голдън Роуз“; 3бр. червила с неустановена марка, златисти на цвят тестери, 1бр. червило марка “Flor mar” Тру Колор; 1бр. цветен лак за коса марка „Акат”, 1бр. фиксиращ лосион Пенфикс, 1бр. поставка за червила „Флормар”, 19 бр. червила тестери марка „Флормар” с различни цветове, 6 бр. апликатори за поставяне на сенки за очи, 1бр. отвертка, ДА СЕ ВЪРНАТ са собственика им „Мелиса“ ЕООД с Булстат 1471565751. Ако в едногодишен срок от влизането на присъдата в сила, доказателствата не бъдат потърсени или собственикът им не бъде установен, същите ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК В.С.Г. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 123.28 лева, представляваща разноски по делото за експертизи и сумата в размер на 63.00 лева по сметка на РС-Царево, представляваща разноски на вещите лица за явяване в съдебно заседание.
З.А.Й.
ПРИЗНАВА подсъдимата З.А.Й. с ЕГН: **********,*** на *** с адрес ***, с настоящ адрес к-с Слънчев бряг, Уест хотел, ет.2, стая ап.А12, български гражданин, средно образование, неомъжена, неосъждан, работник перално помещение в хотел „Диамант” ЗА ВИНОВНА в това, че на 24.10.2016г. около 04.00ч. в гр.Приморско, ул. „Стара планина“ 16, в съучастие като съизвършител с В.С.Г. с ЕГН **********, след предварителен сговор,чрез използване на техническо средство – отвертка – и чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел от отнел от владението на В.Ж.Д., собственост на „Мелица“ЕООД с МОЛ В.Ж.Д., чужди движими вещи, както следва: 100 бр. червила марка „Голдън Роуз“ на стойност 415 лв., 40 броя червило марка “Flor mar” на стойнст 220.00 лева, 6 броя изрусител за коса марка „Блонд синя точка“ на стойност 11,40 лева, 8 броя балсам оцветител за коса марка „Престиж“ на стойност 21,20 лева, 3 броя препарат за сваляне на боя за коса марка “De Color” на стойност 17,25 лева, 1 брой къдрин за коса на стойност 2,05 лева, 1 брой Пенфикс- фиксаж при къдрене на коса на стойност 1,80 лева, 2 броя спрей против ухапване от комари марка „Аутан“ на стойност 19.00 лева и 1 брой машинка против ухапване от комари „Аутан“ на стойност 11,00 лева, 10 броя апликатори за поставяне на сенки за очи на стойност 144 лева, всичко на обща стойност 862.70 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ, т.4, предл. второ и т.5 във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ, т.4, предл. второ и т.5 във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК вр.373 ал.2 вр. чл. 58а ал.1 от НК, и чл.54 от НК, Я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, находящи се на съхранение в РУ – Приморско - 1бр. поставка за червила „Голдън Роуз“; 53 бр. Червила-тестери марка „Голдън Роуз“; 3бр. червила с неустановена марка, златисти на цвят тестери, 1бр. червило марка “Flor mar” Тру Колор; 1бр. цветен лак за коса марка „Акат”, 1бр. фиксиращ лосион Пенфикс, 1бр. поставка за червила „Флормар”, 19 бр. червила тестери марка „Флормар” с различни цветове, 6 бр. апликатори за поставяне на сенки за очи, 1бр. отвертка, ДА СЕ ВЪРНАТ са собственика им „Мелиса“ ЕООД с Булстат 1471565751. Ако в едногодишен срок от влизането на присъдата в сила, доказателствата не бъдат потърсени или собственикът им не бъде установен, същите ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК З.А.Й. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 123.28 лева, представляваща разноски по делото за експертизи и сумата в размер на 63.00 лева по сметка на РС-Царево, представляваща разноски на вещите лица за явяване в съдебно заседание.
Мотиви от 9.6.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 22.6.2017г.
14 АНД No 259/2017, I състав Агенция "Митници" М.М.П. МИТНИЦА - БУРГАС   Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2915/07.03.2017г. на Началника на Митница-Бургас, с което на М.М.П. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.238 ал.3 вр.чл.3 от Закона за митниците вр.чл.765 от ППЗМ му е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.238 ал.3 от Закона за митниците. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
15 НОХД No 267/2017, I състав Квалифицирани състави на измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Д.Б.   Присъда от 27.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Б. – ЕГН **********, родена на ***г***, български гражданин, с висше образование, омъжена, неосъждана (реабилитирана по право), адрес ***, ЗА ВИНОВНА в това, че за времето от 15.04.2011 год. – 13.02.2012год. в гр.Приморско, Бургаска област, в качеството си на длъжностно лице –Секретар на Община Приморско, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у св. И.В.И. ЕГН **********, в качеството му на управител на “Еверест” ООД, ЕИК 812162975 със седалище и адрес *** относно обстоятелството:“че управляваното от него дружество “Еверест” ООД е спечелило търг за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост на Община Приморско, терен за къмпинг в местността “Атлиман”, находящ се в гр. Китен, представляващ поземлен имот с идентификатор 37023.501.34 с площ 13 100 кв.м. за срок от 10 години, обявен със заповед № 232/28.03.2011 год. на Кмета на Община Приморско” и че: “трябва да се заплати сумата от 9 740 / девет хиляди седемстотин и четиридесет/ лева, като условие договора да бъде подписан”, както и, че: “сумата от 9740 лева вноска по договора следва да й бъде предадена на ръка, тъй като сметките на Община Приморско са запорирани и издаването на фактура и касов бон ще търпи известно закъснение и ако сумата бъде внесена по посочените сметки парите ще влязат в запора” и поддържала заблуждение, че:“е налице валидно сключен договор рег. №85 от 24.08.2011год. за наем на терен за къмпинг в Местността “Атлиман” находящ се в гр. Китен, ПИ с идентификатор 37023.501.34 с площ 13 100 кв.м.”, както и че: “предадената й сума е внесена в касата на Община Приморско с приходна квитанция с № 202/01.12.2011 год. към фактура № 0000006746/09.09.2011год.” и с това причинила на “Еверест” ООД с управител И.В.И. имотна вреда в размер на 9 740 /девет хиляди седемстотин и четиридесет/ лева, като деянието е извършено повторно и не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 210, ал.1,т.3,предл. първо и т.4, вр. чл. 209, ал.1 , вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 210, ал.1,т.3, предл. първо и т.4, вр. чл. 209, ал.1 , вр. чл.28, ал.1 от НК вр. чл. 58а ал.1, вр. чл.373, ал.2 от НПК от НК я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимата следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал.1 т.3 вр.чл. 58, т. 3 от ЗИНЗС . ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Б. с ЕГН *********** и снета по делото самоличност ЗА ВИНОВНА в това, че на 01.12.2011 год. в гр. Приморско, Бургаска област, съставила неистински официален документ - квитанция към приходен касов ордер с №202/01.12.2011 год., за извършено плащане по договор наем от И.В.И. за сумата от 9 740 /девет хиляди седемстотин и четиридесет/ лева, на който придала вид, че е съставен и подписан от касиер в Дирекция финансово счетоводни дейности при Община гр.Приморско, с цел да бъде използван, за удостоверяване за извършено плащане по фактура с № 0000006746/09.09.2011год.- престъпление по чл. 308 ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 308, ал.1 от НК, вр. чл. 58а ал.1, вр. чл.373, ал.2 от НПК Я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимата следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал. 1 т.3 вр.чл. 58, т. 3 ЗИНЗС . На осн. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на подсъдимата К.Д.Б. – ЕГН **********, измежду наложените й наказания в размер на най-тежко наказание измежду тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като така наложеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА подсъдимата Б. следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал.1 т.3 вр.чл. 58 т. 3 ЗИНЗС. ОСЪЖДА К.Д.Б. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас на основание чл.189 ал.3 от НПК сумата в размер на 318.22 лева, представляваща разноски по делото в хода на ДП за експертизи. ОСЪЖДА К.Д.Б. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на РС – Царево на основание чл.189 ал.3 от НПК сумата в размер на 265.00 лева, представляваща разноски по делото в хода на съдебното производство.
К.Д.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Б. – ЕГН **********, родена на ***г***, български гражданин, с висше образование, омъжена, неосъждана (реабилитирана по право), адрес ***, ЗА ВИНОВНА в това, че за времето от 15.04.2011 год. – 13.02.2012год. в гр.Приморско, Бургаска област, в качеството си на длъжностно лице –Секретар на Община Приморско, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у св. И.В.И. ЕГН **********, в качеството му на управител на “Еверест” ООД, ЕИК 812162975 със седалище и адрес *** относно обстоятелството:“че управляваното от него дружество “Еверест” ООД е спечелило търг за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост на Община Приморско, терен за къмпинг в местността “Атлиман”, находящ се в гр. Китен, представляващ поземлен имот с идентификатор 37023.501.34 с площ 13 100 кв.м. за срок от 10 години, обявен със заповед № 232/28.03.2011 год. на Кмета на Община Приморско” и че: “трябва да се заплати сумата от 9 740 / девет хиляди седемстотин и четиридесет/ лева, като условие договора да бъде подписан”, както и, че: “сумата от 9740 лева вноска по договора следва да й бъде предадена на ръка, тъй като сметките на Община Приморско са запорирани и издаването на фактура и касов бон ще търпи известно закъснение и ако сумата бъде внесена по посочените сметки парите ще влязат в запора” и поддържала заблуждение, че:“е налице валидно сключен договор рег. №85 от 24.08.2011год. за наем на терен за къмпинг в Местността “Атлиман” находящ се в гр. Китен, ПИ с идентификатор 37023.501.34 с площ 13 100 кв.м.”, както и че: “предадената й сума е внесена в касата на Община Приморско с приходна квитанция с № 202/01.12.2011 год. към фактура № 0000006746/09.09.2011год.” и с това причинила на “Еверест” ООД с управител И.В.И. имотна вреда в размер на 9 740 /девет хиляди седемстотин и четиридесет/ лева, като деянието е извършено повторно и не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 210, ал.1,т.3,предл. първо и т.4, вр. чл. 209, ал.1 , вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 210, ал.1,т.3, предл. първо и т.4, вр. чл. 209, ал.1 , вр. чл.28, ал.1 от НК вр. чл. 58а ал.1, вр. чл.373, ал.2 от НПК от НК я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимата следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал.1 т.3 вр.чл. 58, т. 3 от ЗИНЗС . ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Б. с ЕГН *********** и снета по делото самоличност ЗА ВИНОВНА в това, че на 01.12.2011 год. в гр. Приморско, Бургаска област, съставила неистински официален документ - квитанция към приходен касов ордер с №202/01.12.2011 год., за извършено плащане по договор наем от И.В.И. за сумата от 9 740 /девет хиляди седемстотин и четиридесет/ лева, на който придала вид, че е съставен и подписан от касиер в Дирекция финансово счетоводни дейности при Община гр.Приморско, с цел да бъде използван, за удостоверяване за извършено плащане по фактура с № 0000006746/09.09.2011год.- престъпление по чл. 308 ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 308, ал.1 от НК, вр. чл. 58а ал.1, вр. чл.373, ал.2 от НПК Я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимата следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал. 1 т.3 вр.чл. 58, т. 3 ЗИНЗС . На осн. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на подсъдимата К.Д.Б. – ЕГН **********, измежду наложените й наказания в размер на най-тежко наказание измежду тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като така наложеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА подсъдимата Б. следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал.1 т.3 вр.чл. 58 т. 3 ЗИНЗС. ОСЪЖДА К.Д.Б. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас на основание чл.189 ал.3 от НПК сумата в размер на 318.22 лева, представляваща разноски по делото в хода на ДП за експертизи. ОСЪЖДА К.Д.Б. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на РС – Царево на основание чл.189 ал.3 от НПК сумата в размер на 265.00 лева, представляваща разноски по делото в хода на съдебното производство.
16 НОХД No 268/2017, I състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Л.П.Л.   Споразумение от 6.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №268/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия Л.П.Л. – ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, представляван от назначения служебен защитник адв.А.П., съгласно което подсъдимият Л.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, а именно, че на 08.08.2016 год., в гр. Приморско, обл. Бургас, е отнел чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка „НТС“, модел „Sensation Z710“, на стойност 275 лева, ведно със СИМ-карта на „Теленор“, на стойност 12 лева, всичко на обща стойност от 287 лева, от владението на В.В.О., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява немаловажен случай и е извършено повторно. За посоченото престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.П.Л., ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от десет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Л.П.Л., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 84.64 лева На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Л.П.Л., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 20 лева за разноски по делото. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 287.00 лева са възстановени.
Л.П.Л.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №268/2017г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Богомилова и подсъдимия Л.П.Л. – ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, представляван от назначения служебен защитник адв.А.П., съгласно което подсъдимият Л.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, а именно, че на 08.08.2016 год., в гр. Приморско, обл. Бургас, е отнел чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка „НТС“, модел „Sensation Z710“, на стойност 275 лева, ведно със СИМ-карта на „Теленор“, на стойност 12 лева, всичко на обща стойност от 287 лева, от владението на В.В.О., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява немаловажен случай и е извършено повторно. За посоченото престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.П.Л., ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от десет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Л.П.Л., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 84.64 лева На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Л.П.Л., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 20 лева за разноски по делото. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 287.00 лева са възстановени.
В законна сила от 6.6.2017г.
17 АНД No 307/2017, I състав ДИТ СИМЕКС ТУР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС   Решение от 16.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-000853/13.03.2017 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда ” –Бургас, с което на „СИМЕКС ТУР“ ЕООД с ЕИК 201614042 със седалище и адрес на управление: град София, РАЙОН „Красно село“ бул.“Пенчо Славейков“ № 5, в качеството му на работодател за нарушение на чл.152 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 / две хиляди/ лева на основание чл.414 ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 АНД No 315/2017, II състав Министерство на културата ЛОЗЕНЕЦ ХОЛИДЕЙ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА   Решение от 20.6.2017г.
Мотивиран от гореизложеното, съдът Р Е Ш И ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5386 от 04.05.2016 г. издадено от Заместник-министър на културата - гр. София, с което за нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 5 предл. 2 алтернатива първа от Закона за авторското право и сродните му права, на основание чл. 98в, ал. 1 във връзка с чл. 97, ал. 1, т. 5 от същия закон, на „Лозенец Холидей“ ЕООД, ЕИК 202498516 е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 2500,00 лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
19 АНД No 316/2017, IV състав Комисия за защита на потребителите СИГМА-ТУР ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 14.6.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №0041795 от 20.10-2016г. на Николай Желязков Стойков –Директор на Регионална дирекция за областите Бургас ,Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазар” при Комисия за защита на потребителите, оправомощен със Заповед № 287/22.04-2015г. от Председател на КЗП, с което на основание чл.211 от Закона за туризма, на дружеството-жалбоподател„Сигма –тур”ЕООД, ЕИК : 113060546, със седалище и адрес на управление : гр.Перник, пл.”Кракра Пернишки” бл.8, ал.1, представлявано от управител- И.Х.П., ЕГН *********** е наложено административно наказание -„имуществена санкция” в размер на 500,00 лв./петстотин лева / за нарушение на чл. 117,ал.1 от Закона за туризма. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в двуседмичен срок , считано от съобщаването му на страните.
20 АНД No 345/2017, IV състав КАТ Б.Г.Г. РУП ПРИМОРСКО   Решение от 2.6.2017г.
Мотивиран от горното , съдът , на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-4635-000134 от 03.09-2015г.на Галин Згуров Петков –началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Приморско, упълномощен със Заповед № 8121з-748/24.06-2015г. , с което на Благовест Г. ***, с адрес за съобщения: гр.София, ул.”Петър Парчевич”№14, партер чрез адвокат И.Б.К.,***, от гр.София за нарушение на чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ са наложени административни наказания-„Глоба „ в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, на основание чл. 174, ал.3 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
21 НЧХД No 349/2017, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Т.А.К. В.Ж.Н.   Определение от 7.6.2017г.
Предвид изявлението на страните и с оглед доброволното уреждане на спора, както и направено искане за пректяване на производството, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКТАТЯВА производството по НЧХД №349/2017г. по описа на РС-Царево. Определението подлежи на обжалване в 14-дневен срок, считано от днес пред БОС.
22 АНД No 353/2017, II състав МВР Г.К.М. РУП ПРИМОРСКО   Решение от 5.6.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4635а-59 от 02.05.2017 г. на Началника на РУ- Приморско, с което на основание чл. 212 от ЗОБВВПИ на Г.К.М., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. за нарушение на чл. 87 от ЗОБВВПИ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
23 АНД No 358/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Д.Н.   Решение от 15.6.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Р.Д.Н., ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан (реабилитиран), безработен, живущ ***, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 04.05.2017 г., около 16:00 часа, по ВП ІІ-99, км. 35, общ. Приморско, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мазда”, модел „6”, без регистрационен номер, след употреба на наркотични вещества – марихуана и амфетамин, установено по надлежния ред – с техническо средство еднократен полеви тест „Дрегер Дръг Чек 3000” („Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJL-0133) - престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр. чл. 343б, ал.3 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Р.Д.Н., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е лишен от това право по административен ред, считано от 04.05.2017г. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, намиращи се на съхранение в РУП-Приморско, както следва: 1 бр. комплект тест – „Дрегер Дръг Чек 3000” „Drager Drug Chek 3000”, един брой опаковка от тест „Drager Drug Chek 3000”, REF 8325554, LOT DRJL-0133, които след влизане в сила на решението, следва да бъде унищожени като вещи с малозначителна стойност.
Р.Д.Н.
ПРИЗНАВА обвиняемият Р.Д.Н., ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан (реабилитиран), безработен, живущ ***, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 04.05.2017 г., около 16:00 часа, по ВП ІІ-99, км. 35, общ. Приморско, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мазда”, модел „6”, без регистрационен номер, след употреба на наркотични вещества – марихуана и амфетамин, установено по надлежния ред – с техническо средство еднократен полеви тест „Дрегер Дръг Чек 3000” („Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJL-0133) - престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр. чл. 343б, ал.3 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Р.Д.Н., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е лишен от това право по административен ред, считано от 04.05.2017г. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, намиращи се на съхранение в РУП-Приморско, както следва: 1 бр. комплект тест – „Дрегер Дръг Чек 3000” „Drager Drug Chek 3000”, един брой опаковка от тест „Drager Drug Chek 3000”, REF 8325554, LOT DRJL-0133, които след влизане в сила на решението, следва да бъде унищожени като вещи с малозначителна стойност.
Мотиви от 15.6.2017г.
Мотивите изготвени в срок
24 НОХД No 359/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Т.Т.,
С.В.Т.,
Т.Г.Т.
  Присъда от 8.6.2017г.
К.Т.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Т.Т. - роден на *** ***, обл.Бургас, кв.„Василико“, ул.Лилия №2, ет.1 ап.2, българин, български гражданин, с основно образование, без професия, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 17.11.2016г. в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. “Василико”, ул. “Лилия” № 2, ет. 1, ап. 2, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: 1.Обект № 1 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1.181 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 5.00 % на стойност 7.09 лева; 2.Обект № 2 /1 –КОНОП /канабис,марихуана /с нетно тегло 5.567/ грама със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 5.00 % на стойност 33.40 лева; 3.Обект № 2 /2 - КОНОП /канабис, марихуана /с нетно тегло1.841 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6.20 % на стойност 11.05 лева; 4.Обект № 2/3 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1.015 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6.20 % на стойност 6.09 лева; 5.Обект № 2/4 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.954 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 2.00 % на стойност 5.72 лева, всичко на обща стойност 63.35 лева, като 1 гр.КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева, определен съгласно постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн.ДВ бр. 15 от 06.02.1998г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000г.- престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 2-ро, т. 1, предл. 1-во НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯ така наложеното наказание от две години лишаване от свобода с една трета и ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на осн. чл. 57, ал. 1, т. 3 и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип, както и НАЛАГА ГЛОБА в размер на 2000 лева/две хиляди лева/.
С.В.Т.
ПРИЗНАВА С.В.Т. с ЕГН **********, родена на ***г***, общ.Царево, обл.Бургас,кв. „Василико“, ул. „Лилия“, № 2, ет. 1, ап. 2, българка, с българско гражданство, с основно образование, длъжност и месторабота: „камериерка“ в хотел „Примея“, гр. Царево, омъжена, неосъждана, за ВИНОВНА В ТОВА, че: На 17.11.2016г. в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. “Василико”, ул. “Лилия”, № 2, ет. 1, ап. 2, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държала високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП във вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: Обект № 1 – METАМФЕТАМИН с нетно тегло 0.886 грама със съдържание на основно вещество 21,10 % на стойност 22.15 лева, като 1 гр. METАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева, определен съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн.ДВ бр.15 от 06.02.1998г. изм.ДВ бр.14 от 18.02.2000г., като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. ал. 3, предл. II-ро, т. 1, предл. I-во НК, поради което и на основание чл.78а от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева.
Т.Г.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Г.Т. с ЕГН **********,***, ***г., с адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 17.11.2016г. в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. “Василико”, ул. “Лилия”, №2, ет.1, ап.2, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: 1.Обект № 5/1 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.913 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 4.50 % на стойност 5.48 лева; 2. Обект № 5/2/1 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1.396 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6.10 % на стойност 8.38 лева; 3. Обект № 5/2/2 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.620 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 4.00 % на стойност 3.72 лева; 4. Обект № 5/3 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.612 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 3.40 % на стойност 3.67 лева; 5. Обект № 5/4 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1.160 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 7.20 % на стойност 6.96 лева; 6. Обект № 5/5 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1.219 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 0.90 % на стойност 7.31 лева; 7. Обект № 7/1 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.223 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 1.50 % на стойност 1.34 лева; 8. Обект № 7/2 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.195 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 3.20 % на стойност 1.17 лева; 9. Обект № 7/3 - КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.317 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 6.20 % на стойност 1.90 лева; 10. Обект №7/4 -METАМФЕТАМИН с нетно тегло 0.086 грама със съдържание на основно вещество 16,90 % на стойност 2.15 лева, всичко на обща стойност 42.08 лева, като 1 гр.КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева и 1 гр.METАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева, определен съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн.ДВ, бр.15 от 06.02.1998г. изм.ДВ бр. 14 от 18.02.2000г. – престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. II-ро, т. 1, предл. I-во НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.53, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото наказание глоба.
Мотиви от 23.6.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
25 АНД No 360/2017, IV състав РИОСВ ОБЩИНА ПРИМОРСКО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   Решение от 28.6.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19 от 25.04-2017 г.на директора на РИОСВ-Бургас, с което за нарушение на чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците, на Д.Г.Г., ЕГН **********, в качеството на кмет на Община Приморско,БУЛСТАТ: 102164063 с адрес: гр.Приморско, ул.”Трети март” № 56 е наложено административно наказание- „глоба” в размер на 3000,00 лв./ три хиляди лева / на основание чл. 151, ал.2, т.10 от Закона за управление на отпадъците. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
26 АНД No 361/2017, IV състав РИОСВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО РИОСВ БУРГАС   Решение от 28.6.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 20 от 25.04-2017 г.на директора на РИОСВ-Бургас, с което за нарушение на чл.19, ал.3, т.6 от Закона за управление на отпадъците, на д-р Димитър Германов Германов, ЕГН **********, в качеството на кмет на Община Приморско, с адрес: гр.Приморско, ул.”Трети март” № 56 е наложено административно наказание- „глоба” в размер на 3000,00 лв./ три хиляди лева /, на основание чл. 151, ал.2, т.9 от Закона за управление на отпадъците. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
27 АНД No 362/2017, II състав РИОСВ Г.И.Л. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   Решение от 21.6.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 13/ 20.04.2017 год. на Директора на РИОСВ- Бургас, с което за нарушение на чл. 19, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците, на Г.И.Л., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3000.00 лева на основание чл. 151, ал. 2, т. 10 от Закона за управление на отпадъците. Решението подлежи на касационно обжалване, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд, гр. Бургас.
28 АНД No 368/2017, II състав МВР З.П.В. РУП ПРИМОРСКО   Решение от 20.6.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4635а-58 от 02.05.2017 г. на Началника на РУ- Приморско, с което на основание чл. 178, ал. 1 от ЗОБВВПИ на от З. П. В., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. за нарушение на чл. 54, ал. 1 от ЗОБВВПИ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
29 АНД No 370/2017, IV състав КАТ С.К.Н. РУП ПРИМОРСКО   Решение от 9.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17- 4635-00037 от 12.04-2017г.на Калин Георгиев Стоянов- началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Приморско, упълномощен със Заповед № 8121з-748/24.06-2015г., с което на жалбоподателя С.К.Н., с адрес *** за нарушение на чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ е наложено административно наказание-„Глоба „ в размер на 3000,00 лв./три хиляди лева /, на основание чл. 179, ал.3, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
30 АНД No 373/2017, II състав ДИТ ЕЛИ И МИШО ЕООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ   Определение от 21.6.2017г.
По горните мотиви съдът счита, че настоящото производство следва да бъде прекратено, поради недопустимост на жалбата, поради просрочие. Предвид горното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 373/2017 г. по описа на ЦРС, поради недопустимост на жалбата като просрочена. Определението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок, който за АНО тече от днес, а за жалбоподателя - от датата на съобщаването.
31 НОХД No 377/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Д.Я.   Споразумение от 27.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 377/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Н.Д.Я. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, работещ като „ловен надзирател“ в ДЛС „Ропотамо“, неосъждан, живущ *** и неговият защитник – адв. К., съгласно което Н.Д.Я. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 1, от НК, а именно, на 15.04.2016 г., около 19:45 часа, в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Лагуна“, е управлявал МПС – лек автомобил марка „Фиат”, модел „Пунто”, с ДК № А 7943 МР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.38 на хиляда, установено по надлежния ред, със съдебно-медицинска експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта № 418/2016 г., на Отделение по съдебна медицина при „МБАЛ” АД гр. Бургас – престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, на основание чл. 343 б , ал. 1, от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Д.Я. с ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС за срок от три месеца, с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. Н.Д.Я. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА”. На основание чл.343 г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемият Н.Д.Я. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обв. е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС, считано от 15.04.2016г. до 15.10.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Д.Я. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер 196.72 лева, представляваща разноски по делото. Вещественото доказателство - 1 бр. компактдиск марка „Kodak”, с ръкописен надпис: „10584р-914/28.04.2016”, ДА СЕ СЪХРАНЯВА в срока на пазене на делото, след което да бъде унищожен. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Н.Д.Я.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 377/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Н.Д.Я. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, работещ като „ловен надзирател“ в ДЛС „Ропотамо“, неосъждан, живущ *** и неговият защитник – адв. К., съгласно което Н.Д.Я. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 1, от НК, а именно, на 15.04.2016 г., около 19:45 часа, в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Лагуна“, е управлявал МПС – лек автомобил марка „Фиат”, модел „Пунто”, с ДК № А 7943 МР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.38 на хиляда, установено по надлежния ред, със съдебно-медицинска експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта № 418/2016 г., на Отделение по съдебна медицина при „МБАЛ” АД гр. Бургас – престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, на основание чл. 343 б , ал. 1, от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Д.Я. с ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС за срок от три месеца, с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. Н.Д.Я. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА”. На основание чл.343 г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемият Н.Д.Я. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обв. е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС, считано от 15.04.2016г. до 15.10.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Д.Я. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер 196.72 лева, представляваща разноски по делото. Вещественото доказателство - 1 бр. компактдиск марка „Kodak”, с ръкописен надпис: „10584р-914/28.04.2016”, ДА СЕ СЪХРАНЯВА в срока на пазене на делото, след което да бъде унищожен. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 27.6.2017г.
32 АНД No 386/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Х.А.   Решение от 15.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Б.Х.А., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, работещ като „озеленител” в Община Царево, живущ *** ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.345 ал.2, във вр. ал.1 от НК, за това, че на 19.05.2017 г., в гр. Царево, обл. Бургас, обв. Б.А. е управлявал МПС – мотопед марка “Bajaj Sunny”, с номер на рамата VIN: MD2100918RW099501, което не е било регистрирано по надлежния ред, поради което и на основание чл.78а, вр. чл.345 ал.2, във вр. ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. Веществено доказателство - 1бр. мотопед марка “Bajaj Sunny”, с номер на рамата VIN: MD2100918RW099501, червен на цвят, намиращ се на съхранение в РУ на МВР – Царево, ДА СЕ ВЪРНЕ НА СОБСТВЕНИКА- подс.Б.Х.А. ,ЕГН: **********. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас.
Б.Х.А.
ПРИЗНАВА подсъдимият Б.Х.А., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, работещ като „озеленител” в Община Царево, живущ *** ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.345 ал.2, във вр. ал.1 от НК, за това, че на 19.05.2017 г., в гр. Царево, обл. Бургас, обв. Б.А. е управлявал МПС – мотопед марка “Bajaj Sunny”, с номер на рамата VIN: MD2100918RW099501, което не е било регистрирано по надлежния ред, поради което и на основание чл.78а, вр. чл.345 ал.2, във вр. ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. Веществено доказателство - 1бр. мотопед марка “Bajaj Sunny”, с номер на рамата VIN: MD2100918RW099501, червен на цвят, намиращ се на съхранение в РУ на МВР – Царево, ДА СЕ ВЪРНЕ НА СОБСТВЕНИКА- подс.Б.Х.А. ,ЕГН: **********. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 15.6.2017г.
33 НОХД No 395/2017, I състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Е.И.   Споразумение от 1.6.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 192/2015г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново, пр. пр. № 882/2015г. по описа на Районна прокуратура – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия Б.Е.И. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, средно специално образование, неосъждан, неженен, длъжност и месторабота – управител на фирма „Сема Фуудс“ ООД с ЕИК 203293382, и неговия защитник адв. А.С., съгласно условията на което подсъдимият Б.Е.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 от НК, за това, че на 12.09.2015г., в землището на с. Резово, общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагачи с Васил Христов Ташев и Ерджан Джемал Реджеб, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, в района на Община Царево, група от хора – тридесет и две лица, от които две (АБДАЛЛА АЗАД МУСТАФА и АМИР ДАУД ХАЛЯФ) – ненавършили 16 години: 1. SHAHIN GALIL ABDALLA /ШАХИН ЖАЛИЛ АБДАЛЛА/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 2. ABDULLA AZAD MUSTAFA /АБДАЛЛА АЗАД МУСТАФА/ - момче, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 3. MUSTAFA AZAD MUSATAFA /МУСТАФА АЗАД МУСТАФА/ - момче, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 4. ARIVAN HASSAN RAMADAN /АРИВАН ХАСАН РАМАДАН/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 5. ARIWAN AHMAD MAHMUD/АРИЛАН АХМАД МАХМУД/ - момче, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 6. MIRAN HAMED MAHMUD /МИРАН ХАМЕД МАХМУД/ - мъж, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 7. HUNER GJAMAL OMAR /ХУНЕР ЖАМАЛ ОМАР/ - момче, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 8. MOHAMMAD FALAH GAZAL/ МОХАМАД ФАЛЯХ ГАЗАЛ/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 9. IBRAHIM MERZA ENESS /ИБРАХИМ МЕРЗА ЕНЕС/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 10. AMIR DAWUD HALAF /АМИР ДАУД ХАЛЯФ/ - момче, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 11. S0FIAN SAID CADO /СОФИАН САИД КАДО/ - момче, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 12. BASSAM NASTORES AORAHA /БАСАМ НАСТОРЕС АОРАХА/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 13 . EDUARD DANIEL ELIA /ЕДУАРД ДАНИЕЛ ЕЛИЯ/ мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 14. DANA MOHAMMAD ALI /ДАНА МОХАМАД АЛИ/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 15. DIDAR AHMAD RAHIM /ДИДАР АХМАД РАХИМ/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 16. SARWAT FATAH AZEM /САРВАТ ФАТАХ АЗЕМ/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 17. ALI HASSAN MOHAMAD /АЛИ ХАСАН МОХАМАД/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 18. RIBAS KADER MULUD /РИБАС КАДЕР МУЛУД/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 19. RASHWAN ABDULHALEK GUMA /РАШУАН АБДУЛХАЛЕК ГУМА/ – мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 20. HAVAL GALAL MOHEDDIN /ХАВАЛ ЖАЛЯЛ МОХЕДИН/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 21. ASHE STAR RAHMAN /АШЕ СТАР РАХМАН/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 22. AHMAD KADER MAHMUD /АХМАД КАДЕР МАХМУД/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 23. SARHANK FADEL MOHAMAD /САРХАК ФАДЕЛ МОХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 24. HAMID HAMED ALUAN /ХАМЕД ХАМЕД АЛУАН/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 25. BISTUN HASSAN MOHAMAD /БИСТУН ХАСАН МОХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 26. HUSEIN MUWAFAK HUSSEIN /ХУСЕИН МУЛАФАК ХУСЕИН/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 27. HAMED BASHER AHMAD /ХАМЕД БАШИР АХМАД/ЛАХЕДИН/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 28. AHMAD HASSAN SHBEB /АХМАД ХАСАН ШБЕБ/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 29. NAJMATDEN HASAN SHBEB /НАЖМЕТДЕН ХАСАН ШБЕБ/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 30. ALI HASAN SHBEB /АЛИ ХАСАН ШБЕБ-ИРАК/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 31. ALA AMIN MAHMUD /АЛЯ АМИН МАХМУД/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 32. MUSA AISA ALI /МУСА АИСА АЛИ/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, отвеждане до мястото на товарене на чужденците и съпровождането им към вътрешността на страната, използвайки лек автомобил марка/модел „БМВ 728", рег. № В 6104 ВВ, собственост на „Сема Фуудс“ ООД – престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във ал. 1 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във ал. 1 от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36, ал. 1 НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.Е.И., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 НК НЕ СЕ НАЛАГА на Б.Е.И., ЕГН ********** по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието «Лишаване от свобода», а именно –„Глоба». На основание разпоредбата на чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на подс. Б.Е.И., ЕГН ********** по-лекото предвидено наказание, наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно – „Конфискация на имуществото“. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Е.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 172,44лв. за ра
Б.Е.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 192/2015г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново, пр. пр. № 882/2015г. по описа на Районна прокуратура – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия Б.Е.И. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, средно специално образование, неосъждан, неженен, длъжност и месторабота – управител на фирма „Сема Фуудс“ ООД с ЕИК 203293382, и неговия защитник адв. А.С., съгласно условията на което подсъдимият Б.Е.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 от НК, за това, че на 12.09.2015г., в землището на с. Резово, общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагачи с Васил Христов Ташев и Ерджан Джемал Реджеб, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, в района на Община Царево, група от хора – тридесет и две лица, от които две (АБДАЛЛА АЗАД МУСТАФА и АМИР ДАУД ХАЛЯФ) – ненавършили 16 години: 1. SHAHIN GALIL ABDALLA /ШАХИН ЖАЛИЛ АБДАЛЛА/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 2. ABDULLA AZAD MUSTAFA /АБДАЛЛА АЗАД МУСТАФА/ - момче, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 3. MUSTAFA AZAD MUSATAFA /МУСТАФА АЗАД МУСТАФА/ - момче, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 4. ARIVAN HASSAN RAMADAN /АРИВАН ХАСАН РАМАДАН/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 5. ARIWAN AHMAD MAHMUD/АРИЛАН АХМАД МАХМУД/ - момче, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 6. MIRAN HAMED MAHMUD /МИРАН ХАМЕД МАХМУД/ - мъж, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 7. HUNER GJAMAL OMAR /ХУНЕР ЖАМАЛ ОМАР/ - момче, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 8. MOHAMMAD FALAH GAZAL/ МОХАМАД ФАЛЯХ ГАЗАЛ/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 9. IBRAHIM MERZA ENESS /ИБРАХИМ МЕРЗА ЕНЕС/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 10. AMIR DAWUD HALAF /АМИР ДАУД ХАЛЯФ/ - момче, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 11. S0FIAN SAID CADO /СОФИАН САИД КАДО/ - момче, родено на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 12. BASSAM NASTORES AORAHA /БАСАМ НАСТОРЕС АОРАХА/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 13 . EDUARD DANIEL ELIA /ЕДУАРД ДАНИЕЛ ЕЛИЯ/ мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 14. DANA MOHAMMAD ALI /ДАНА МОХАМАД АЛИ/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 15. DIDAR AHMAD RAHIM /ДИДАР АХМАД РАХИМ/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 16. SARWAT FATAH AZEM /САРВАТ ФАТАХ АЗЕМ/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 17. ALI HASSAN MOHAMAD /АЛИ ХАСАН МОХАМАД/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 18. RIBAS KADER MULUD /РИБАС КАДЕР МУЛУД/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 19. RASHWAN ABDULHALEK GUMA /РАШУАН АБДУЛХАЛЕК ГУМА/ – мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 20. HAVAL GALAL MOHEDDIN /ХАВАЛ ЖАЛЯЛ МОХЕДИН/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 21. ASHE STAR RAHMAN /АШЕ СТАР РАХМАН/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 22. AHMAD KADER MAHMUD /АХМАД КАДЕР МАХМУД/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 23. SARHANK FADEL MOHAMAD /САРХАК ФАДЕЛ МОХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 24. HAMID HAMED ALUAN /ХАМЕД ХАМЕД АЛУАН/ - мъж, роден на ***г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 25. BISTUN HASSAN MOHAMAD /БИСТУН ХАСАН МОХАМАД/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 26. HUSEIN MUWAFAK HUSSEIN /ХУСЕИН МУЛАФАК ХУСЕИН/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 27. HAMED BASHER AHMAD /ХАМЕД БАШИР АХМАД/ЛАХЕДИН/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 28. AHMAD HASSAN SHBEB /АХМАД ХАСАН ШБЕБ/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 29. NAJMATDEN HASAN SHBEB /НАЖМЕТДЕН ХАСАН ШБЕБ/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 30. ALI HASAN SHBEB /АЛИ ХАСАН ШБЕБ-ИРАК/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 31. ALA AMIN MAHMUD /АЛЯ АМИН МАХМУД/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност; 32. MUSA AISA ALI /МУСА АИСА АЛИ/ - мъж, роден на *** г. в Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, отвеждане до мястото на товарене на чужденците и съпровождането им към вътрешността на страната, използвайки лек автомобил марка/модел „БМВ 728", рег. № В 6104 ВВ, собственост на „Сема Фуудс“ ООД – престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във ал. 1 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във ал. 1 от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36, ал. 1 НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.Е.И., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 НК НЕ СЕ НАЛАГА на Б.Е.И., ЕГН ********** по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието «Лишаване от свобода», а именно –„Глоба». На основание разпоредбата на чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА на подс. Б.Е.И., ЕГН ********** по-лекото предвидено наказание, наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно – „Конфискация на имуществото“. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Е.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 172,44лв. за ра
В законна сила от 1.6.2017г.
34 НОХД No 396/2017, I състав Квалифицирани състави на измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.А.Д.,
М.М.Д.
  Споразумение от 2.6.2017г.
М.А.Д.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 15-221/2014 г., по описа на РУ на МВР – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимия М.А.Д. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан (реабилитиран), с адрес *** и неговия защитник - адв.П.Д., съгласно което подсъдимият М.А.Д., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 209, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК, за това, че на 31.07.2014 г., в гр. Приморско, обл. Бургас, на ул. „Иван Вазов” № 10, в обменно бюро, като съизвършители след предварителен сговор с М.М.Д., с цел да набавят за себе си имотна облага, са възбудили заблуждение у С.К.П., касиер в обменно гише – че му е била предадена за обмяна сумата от 1700 /хиляда и седемстотин/ евро в български левове, като реално му е била предадена сумата от 900 /деветстотин/ евро, а в замяна от С.К.П. е била изплатена сумата от 3247 /три хиляди двеста четиридесет и седем/ лева, която била левовата равностойност на сумата от 1700 /хиляда и седемстотин/ евро, и с това са причинили на „К.Ч.” ООД, представлявано от управителя И.С.П., имотна вреда в размер на 1 528 /хиляда петстотин двадесет и осем/ лева. За посоченото престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 209, ал. 1 вр. чл. 20 ал.2, на осн. чл. 210, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 20, ал.2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.А.Д. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода“ за срок от осем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА М.А.Д. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 40.00 лева, представляваща разноските по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.М.Д.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 15-221/2014 г. по описа на РУ на МВР – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимия М.М.Д. с ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с адрес *** и неговия защитник - адв. П.Д., съгласно което подсъдимият М.М.Д., се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 20, ал.2 от НК, за това, че: на 31.07.2014 г., в гр. Приморско, обл. Бургас, на ул. „Иван Вазов” № 10, в обменно бюро, като съизвършители след предварителен сговор с М.А.Д., с цел да набавят за себе си имотна облага, са възбудили заблуждение у С.К.П., касиер в обменно гише – че му е била предадена за обмяна сумата от 1700 /хиляда и седемстотин/ евро в български левове, като реално му е била предадена сумата от 900 /деветстотин/ евро, а в замяна от С.К.П. е била изплатена сумата от 3247 /три хиляди двеста четиридесет и седем/ лева, която била левовата равностойност на сумата от 1700 /хиляда и седемстотин/ евро, и с това са причинили на „К.Ч.” ООД, представлявано от управителя И.С.П., имотна вреда в размер на 1 528 /хиляда петстотин двадесет и осем/ лева. За посоченото престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2 , на осн. чл. 210, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.М.Д. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от четири месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство: – 1 бр. компактдиск марка „EMTEC CD-R”,намиращ се на съхранение в РС-Царево, което ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ с малозначителна стойност. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА М.М.Д. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР-Бургас. сумата в размер на 40.00 лева, представляваща разноските по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 2.6.2017г.
35 АНД No 400/2017, I състав Производство по УБДХ РУП ПРИМОРСКО И.П.М.   Решение от 6.6.2017г.
ПРИЗНАВА И.П.М. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан, за извършени от него на 17.05.2017г. около 09.00 часа, на ВП -99, землището на гр.Приморско, обл.Бургаска, на бензиностанция „Лукойл” непристойни прояви на публично място, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в отправени към св.И. Иванов обидни думи:…ще ти еба майката, …махай се от тука да не сляза да те смачкам“ и нанасяне на удари с ръка в областта на гърдите и удар с крак в областта на корема, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Приморско за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 09.06.2017 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
И.П.М.
ПРИЗНАВА И.П.М. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан, за извършени от него на 17.05.2017г. около 09.00 часа, на ВП -99, землището на гр.Приморско, обл.Бургаска, на бензиностанция „Лукойл” непристойни прояви на публично място, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в отправени към св.И. Иванов обидни думи:…ще ти еба майката, …махай се от тука да не сляза да те смачкам“ и нанасяне на удари с ръка в областта на гърдите и удар с крак в областта на корема, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Приморско за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 09.06.2017 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
Мотиви от 6.6.2017г.
В законна сила от 7.6.2017г.
36 НОХД No 415/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.В.К.Л.   Споразумение от 9.6.2017г.
ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ-400/2016 г., по описа на РУ на МВР – Приморско, прокурорска преписка вх. № 1216/2016 г., по описа на Районна прокуратура – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, подсъдимия Д.В.К. – Л., роден на ***г***, Руска Федерация, постоянен адрес Руска Федерация, гр. Санкт Петербург, ул.”Чехова”, дом 7, кв.13, с висше морско образование, управител на фирма „ПК ОРК“, руски паспорт № 72 3563527, женен, неосъждан, руснак, с руско гражданство и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимия Д.В.К. - Л., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 26.09.2016г., на ВП II – 99 на 35-ти километър, общ.Приморско, управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка ”Рено”, модел ”Меган”, с рег. № А 3865 МС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,72 на хиляда, установено по надлежния ред – съдебномедицинска експертиза № 541/2016г. на отделение по съдебна медицина при „МБАЛ-Бургас”, АД. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.В.К. – Л., на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 НК на подс. Д.В.К. – Л., НЕ НАЛАГА по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно – „Глоба“. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. Д.В.К. – Л., от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и ПЕТНАДЕСЕТ ДНИ. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 НК от срока на така определеното наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ ПРИСПАДА времето, през което подс. Д.В.К. – Л. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 26.09.2016г. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Д.В.К. – Л. да заплати по сметка на ОД на МВР-Бургас. сумата в размер на 139.00 лева, представляваща разноските по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.В.К.Л.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ-400/2016 г., по описа на РУ на МВР – Приморско, прокурорска преписка вх. № 1216/2016 г., по описа на Районна прокуратура – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, подсъдимия Д.В.К. – Л., роден на ***г***, Руска Федерация, постоянен адрес Руска Федерация, гр. Санкт Петербург, ул.”Чехова”, дом 7, кв.13, с висше морско образование, управител на фирма „ПК ОРК“, руски паспорт № 72 3563527, женен, неосъждан, руснак, с руско гражданство и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимия Д.В.К. - Л., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 26.09.2016г., на ВП II – 99 на 35-ти километър, общ.Приморско, управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка ”Рено”, модел ”Меган”, с рег. № А 3865 МС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,72 на хиляда, установено по надлежния ред – съдебномедицинска експертиза № 541/2016г. на отделение по съдебна медицина при „МБАЛ-Бургас”, АД. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.В.К. – Л., на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 НК на подс. Д.В.К. – Л., НЕ НАЛАГА по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно – „Глоба“. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. Д.В.К. – Л., от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и ПЕТНАДЕСЕТ ДНИ. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 НК от срока на така определеното наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ ПРИСПАДА времето, през което подс. Д.В.К. – Л. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 26.09.2016г. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Д.В.К. – Л. да заплати по сметка на ОД на МВР-Бургас. сумата в размер на 139.00 лева, представляваща разноските по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 9.6.2017г.
37 НОХД No 416/2017, I състав Длъжностно присвояване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.И.П.   Споразумение от 9.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ 134/2016г. по описа на РУ – гр. Царево, пр. пр. № 650/2016г. по описа на Районна прокуратура – гр. Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, подсъдимия И.И.П., с ЕГН **********, роден на ***г***, с настоящ адрес ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с българско гражданство и неговия служебен защитник адв.Д.С., съгласно подсъдимия И.И.П. се признава за виновен за това, че на 17.07.2016г. в гр. Ахтопол, общ. Царево, в качеството си на длъжностно лице – сервитьор в заведение за обществено хранене (ресторант “Свети Георги”), присвоил чужди пари – сумата от 404.00 /четиристотин и четири/ лева, собственост на “Фил Фиш” ЕООД с ЕИК: 147209591, със седалище и адрес на управление в гр. Ахтопол, ул. “Черно море” № 43, със собственик и управител Филип Тодоров Иванов, връчени в това му качество /предадени му от клиенти, при покупко-продажба на различни по вид и количество стоки/ и поверени му да ги пази, като не ги е отчел по надлежния ред към управителя на “Фил Фиш” ЕООД, стопанисващ ресторанта, а е задържал парите в своя фактическа власт– престъпление по чл. 201 НК. За посоченото престъпление по чл. 201 от НК, на основание чл. 201 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.И.П., с ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ и чл. 58, т. 2 ЗИНЗС соченото наказание следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 2 във вр. ал. 1 НК от срока на така определеното наказание лишаване от свобода ПРИСПАДА времето, през което подс. И.И.П., с ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и с мярка за неотклонение „Задържане под стража за срок до 72 часа“, считано от 06.06.2017г. до 09.06.2017г.
И.И.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ 134/2016г. по описа на РУ – гр. Царево, пр. пр. № 650/2016г. по описа на Районна прокуратура – гр. Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, подсъдимия И.И.П., с ЕГН **********, роден на ***г***, с настоящ адрес ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с българско гражданство и неговия служебен защитник адв.Д.С., съгласно подсъдимия И.И.П. се признава за виновен за това, че на 17.07.2016г. в гр. Ахтопол, общ. Царево, в качеството си на длъжностно лице – сервитьор в заведение за обществено хранене (ресторант “Свети Георги”), присвоил чужди пари – сумата от 404.00 /четиристотин и четири/ лева, собственост на “Фил Фиш” ЕООД с ЕИК: 147209591, със седалище и адрес на управление в гр. Ахтопол, ул. “Черно море” № 43, със собственик и управител Филип Тодоров Иванов, връчени в това му качество /предадени му от клиенти, при покупко-продажба на различни по вид и количество стоки/ и поверени му да ги пази, като не ги е отчел по надлежния ред към управителя на “Фил Фиш” ЕООД, стопанисващ ресторанта, а е задържал парите в своя фактическа власт– престъпление по чл. 201 НК. За посоченото престъпление по чл. 201 от НК, на основание чл. 201 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.И.П., с ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ и чл. 58, т. 2 ЗИНЗС соченото наказание следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 2 във вр. ал. 1 НК от срока на така определеното наказание лишаване от свобода ПРИСПАДА времето, през което подс. И.И.П., с ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и с мярка за неотклонение „Задържане под стража за срок до 72 часа“, считано от 06.06.2017г. до 09.06.2017г.
В законна сила от 9.6.2017г.
38 НОХД No 418/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Г.   Споразумение от 12.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 62/2017г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново, преписка вх. № 296/17г. по описа на Районна прокуратура – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия А.Г. /ALI GELEN/ – мъж, роден на ***г***, Р. Турция, турски гражданин, разведен, със средно специално образование, работи като търговец, неосъждан и адв. Г.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 10.06.2017г., в района на речна табела № 42, находяща се на около 15 000 метра западно от устието на р. Резовска, в общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Г., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 62/2017г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново, преписка вх. № 296/17г. по описа на Районна прокуратура – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия А.Г. /ALI GELEN/ – мъж, роден на ***г***, Р. Турция, турски гражданин, разведен, със средно специално образование, работи като търговец, неосъждан и адв. Г.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 10.06.2017г., в района на речна табела № 42, находяща се на около 15 000 метра западно от устието на р. Резовска, в общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Г., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.6.2017г.
39 НОХД No 419/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М.М.   Споразумение от 12.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 60/2017г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия А.М.М. – с ЕГН **********,***, български гражданин, българин, неженен, с висше образование, работи като инженер, неосъждан и адв. Г.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 10.06.2017г., в района на речна табела № 42, находяща се на около 15 000 метра западно от устието на р. Резовска, в общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.М.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото няма.
А.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 60/2017г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия А.М.М. – с ЕГН **********,***, български гражданин, българин, неженен, с висше образование, работи като инженер, неосъждан и адв. Г.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 10.06.2017г., в района на речна табела № 42, находяща се на около 15 000 метра западно от устието на р. Резовска, в общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.М.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото няма.
В законна сила от 12.6.2017г.
40 НОХД No 420/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.А.М.   Споразумение от 12.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 61/2017г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия М.А.М. – с ЕГН **********, роден на ***г***, Република България, български гражданин, българин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан и адв. Г.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 10.06.2017г., в района на речна табела № 42, находяща се на около 15 000 метра западно от устието на р. Резовска, в общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.А.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото няма.
М.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 61/2017г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия М.А.М. – с ЕГН **********, роден на ***г***, Република България, български гражданин, българин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан и адв. Г.Я., съгласно условията на което обвиняемият М.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 10.06.2017г., в района на речна табела № 42, находяща се на около 15 000 метра западно от устието на р. Резовска, в общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.А.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото няма.
В законна сила от 12.6.2017г.
41 НОХД No 421/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Д.   Споразумение от 12.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 63/2017г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия С.Д. /SABRI DEMIROGLU/ – мъж, роден на ***г***, Р. Турция, турски гражданин, неженен, със средно специално образование, работи като техник в строителството, неосъждан и адв. Г.Я., съгласно условията на което обвиняемият С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 10.06.2017г., в района на речна табела № 42, находяща се на около 15 000 метра западно от устието на р. Резовска, в общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Д., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
С.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 63/2017г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия С.Д. /SABRI DEMIROGLU/ – мъж, роден на ***г***, Р. Турция, турски гражданин, неженен, със средно специално образование, работи като техник в строителството, неосъждан и адв. Г.Я., съгласно условията на което обвиняемият С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 10.06.2017г., в района на речна табела № 42, находяща се на около 15 000 метра западно от устието на р. Резовска, в общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Д., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
В законна сила от 12.6.2017г.
42 НОХД No 422/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.И.Х.   Споразумение от 16.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 422/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, А.И.Х. с ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско и руско гражданство, със средно образование, неженен, управител на фирма „Арт Систем“ ЕООД, неосъждан, и неговия защитник – адв. В.П., съгласно което подсъдимият А.И.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, а именно, че на 03.06.2017гна второстепенен път II -99, на км.42, в общ. Приморско, обл.Бургас е управлявал моторно превозно средство-товарен автомобил марка/модел „Мерцедес Спринтер“ с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред/ с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с № 0069 - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал.1 от НК, на основание чл.343 б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Х. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500.00 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.И.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е лишен от това право по административен ред, считано от 03.06.2017г. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Веществени доказателства няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
А.И.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 422/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, А.И.Х. с ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско и руско гражданство, със средно образование, неженен, управител на фирма „Арт Систем“ ЕООД, неосъждан, и неговия защитник – адв. В.П., съгласно което подсъдимият А.И.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, а именно, че на 03.06.2017гна второстепенен път II -99, на км.42, в общ. Приморско, обл.Бургас е управлявал моторно превозно средство-товарен автомобил марка/модел „Мерцедес Спринтер“ с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред/ с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с № 0069 - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал.1 от НК, на основание чл.343 б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Х. с ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500.00 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.И.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е лишен от това право по административен ред, считано от 03.06.2017г. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Веществени доказателства няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 16.6.2017г.
43 НОХД No 426/2017, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.И.К.   Споразумение от 13.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ 76/2017г год. по описа на РУ–Царево между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия К.И.К., роден на ***г*** с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, със средно специално образование, професия: монтьор на топлопреносни мрежи, работи като сондьор в „Геология и геотехника“ в гр. Ямбол, разведен, осъждан, българин, с българско гражданство и неговия защитник - адв. И.Х., съгласно което обвиняемият К.И.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление престъпление по чл. 343в, ал. 3 във вр. ал. 1 НК за това, че на 07.06.2017г., по ВП II – 99, км. 48, в района на КПП – Караагач, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел „Алфа Ромео 146“, сив металик, с рег. № ***, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16 – 0769 – 000660/03.05.2016г. на Началник Група към ОД на МВР – гр. Бургас, Сектор „Пътна помощ“ . За посоченото престъпление по чл. 343в, ал. 3 във вр. ал. 1 от НК, на осн. чл. 343в, ал. 3 във вр. ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ във вр. чл. 42а, ал. 1, т. 1 и т. 2 във вр. ал. 3, т. 1 и ал. 4 във вр. чл. 42б, ал. 1 и 2 НК ОСЪЖДА обвиняемият К.И.К. с ЕГН ********** на „Пробация“, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 (дванадесет) месеца с периодичност на явяване 2 (два) пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца. НАЛАГА на обв. К.К. и наказанието „Глоба“ в размер на 200.00 (двеста) лева. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.И.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ 76/2017г год. по описа на РУ–Царево между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия К.И.К., роден на ***г*** с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, със средно специално образование, професия: монтьор на топлопреносни мрежи, работи като сондьор в „Геология и геотехника“ в гр. Ямбол, разведен, осъждан, българин, с българско гражданство и неговия защитник - адв. И.Х., съгласно което обвиняемият К.И.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление престъпление по чл. 343в, ал. 3 във вр. ал. 1 НК за това, че на 07.06.2017г., по ВП II – 99, км. 48, в района на КПП – Караагач, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел „Алфа Ромео 146“, сив металик, с рег. № ***, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16 – 0769 – 000660/03.05.2016г. на Началник Група към ОД на МВР – гр. Бургас, Сектор „Пътна помощ“ . За посоченото престъпление по чл. 343в, ал. 3 във вр. ал. 1 от НК, на осн. чл. 343в, ал. 3 във вр. ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ във вр. чл. 42а, ал. 1, т. 1 и т. 2 във вр. ал. 3, т. 1 и ал. 4 във вр. чл. 42б, ал. 1 и 2 НК ОСЪЖДА обвиняемият К.И.К. с ЕГН ********** на „Пробация“, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 (дванадесет) месеца с периодичност на явяване 2 (два) пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца. НАЛАГА на обв. К.К. и наказанието „Глоба“ в размер на 200.00 (двеста) лева. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 13.6.2017г.
44 НОХД No 427/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.И.М.   Споразумение от 13.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ 96/2017г. по описа на РУ – гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия В.И.М., роден на ***г*** с ЕГН **********,***, със средно образование, работи като управител на фирма „Съмсет“ ООД, разведен, неосъждан, българин, с българско гражданство и неговия защитник -адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият В.И.М., се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2017г., по ВП ІІ – 99, на КПП – „Узунджата“, общ. Приморско, управлявал МПС – лек автомобил марка/модел „Ланд Ровер Фриладер“ с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,85 промила, установено по надлежния ред проба /с техническо средство „Алкотест дрегер 7510“ с фабричен № 0069/ – престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, на осн. чл. 343 б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК, ОСЪЖДА обвиняемия В.И.М. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА В.И.М. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 08.06.2017г. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
В.И.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ 96/2017г. по описа на РУ – гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия В.И.М., роден на ***г*** с ЕГН **********,***, със средно образование, работи като управител на фирма „Съмсет“ ООД, разведен, неосъждан, българин, с българско гражданство и неговия защитник -адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият В.И.М., се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2017г., по ВП ІІ – 99, на КПП – „Узунджата“, общ. Приморско, управлявал МПС – лек автомобил марка/модел „Ланд Ровер Фриладер“ с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,85 промила, установено по надлежния ред проба /с техническо средство „Алкотест дрегер 7510“ с фабричен № 0069/ – престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, на осн. чл. 343 б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК, ОСЪЖДА обвиняемия В.И.М. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА В.И.М. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 08.06.2017г. Разноски по делото няма.
В законна сила от 13.6.2017г.
45 НОХД No 436/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.И.Г.   Споразумение от 19.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 104/2017 г., по описа на РУ – Приморско, прокурорска преписка вх. № 302/2017 г., по описа на Районна прокуратура – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимият А.И.Г., ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан (реабилитиран), безработен, живущ *** и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият А.И.Г., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 10.06.2017 г., около 20:35 часа, на третокласен път 992, на км. 32, в общ. Приморско, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с рег. № А 3190 КМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.20 на хиляда, а имено 1.29 на хиляда, установено по надлежния ред, с химическа експертиза № 333/ 13.06.2017 г., на БНТЛ при ОДМВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА А.И.Г., ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от седем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА А.И.Г., ЕГН: ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 10.06.2017г. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА А.И.Г., ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР-Бургас. сумата в размер на 47.73 лева, представляваща разноските по делото. Веществени доказателства - няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.И.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 104/2017 г., по описа на РУ – Приморско, прокурорска преписка вх. № 302/2017 г., по описа на Районна прокуратура – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимият А.И.Г., ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан (реабилитиран), безработен, живущ *** и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият А.И.Г., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 10.06.2017 г., около 20:35 часа, на третокласен път 992, на км. 32, в общ. Приморско, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с рег. № А 3190 КМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.20 на хиляда, а имено 1.29 на хиляда, установено по надлежния ред, с химическа експертиза № 333/ 13.06.2017 г., на БНТЛ при ОДМВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА А.И.Г., ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от седем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА А.И.Г., ЕГН: ********** от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 10.06.2017г. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА А.И.Г., ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР-Бургас. сумата в размер на 47.73 лева, представляваща разноските по делото. Веществени доказателства - няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 19.6.2017г.
46 НОХД No 452/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.З.Я.   Споразумение от 22.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 88/2017г. по описа на РУ – гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемата Н.З.Я. с ЕГН **********, родена на ***г***, с адрес по лична карта и с адрес ***, със средно специално образование, длъжност и месторабота – Община Приморско, „чистач“, омъжена, неосъждана, българка, с българско гражданство и нейния защитник - адв. К.К., съгласно което обвиняемата Н.З.Я., се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 1 НК, за това че на 25.05.2017г. в 10.40 часа, в гр. Приморско, по ул. „Съединение“, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № РВ 0524 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 2,71 промила, установено по надлежния ред /с химическа експертиза № 296/26.05.2017г. на експерт химик в специализираната химическа лаборатория към Сектор БНТЛ при ОД МВР гр. Бургас/. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 1 НК, на осн. чл. 343 б, ал. 1 НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36 НК, ОСЪЖДА обвиняемата Н.З.Я. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 400.00 / четиристотин лева / лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от единадесет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343 б, ал. 1 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Н.З.Я. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ времето, през което обвиняемата е била лишена от това право по административен ред, считано от 25.05.2017г. до момента на одобряване на настоящето споразумение – 22.06.2017г.. Веществени доказателства няма. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Н.З.Я. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 111.21лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.З.Я.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 88/2017г. по описа на РУ – гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемата Н.З.Я. с ЕГН **********, родена на ***г***, с адрес по лична карта и с адрес ***, със средно специално образование, длъжност и месторабота – Община Приморско, „чистач“, омъжена, неосъждана, българка, с българско гражданство и нейния защитник - адв. К.К., съгласно което обвиняемата Н.З.Я., се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 1 НК, за това че на 25.05.2017г. в 10.40 часа, в гр. Приморско, по ул. „Съединение“, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № РВ 0524 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 2,71 промила, установено по надлежния ред /с химическа експертиза № 296/26.05.2017г. на експерт химик в специализираната химическа лаборатория към Сектор БНТЛ при ОД МВР гр. Бургас/. За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 1 НК, на осн. чл. 343 б, ал. 1 НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36 НК, ОСЪЖДА обвиняемата Н.З.Я. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 400.00 / четиристотин лева / лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от единадесет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343 б, ал. 1 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Н.З.Я. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от правоуправление на МПС“ времето, през което обвиняемата е била лишена от това право по административен ред, считано от 25.05.2017г. до момента на одобряване на настоящето споразумение – 22.06.2017г.. Веществени доказателства няма. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Н.З.Я. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 111.21лв. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 22.6.2017г.
47 НОХД No 453/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.В.Т.   Споразумение от 23.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-78/2017 г., по описа на РУ на МВР – Царево, прокурорска преписка вх. № 300/2017 г., по описа на Районна прокуратура – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимият С.В.Т., ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно-специално образование, неженен, неосъждан, работи като поддръжка в апарт хотел „Емберли” в с. Лозенец, живущ *** и назначения му служебен защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият С.В.Т., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 09.06.2017 г., около 19:30 часа, по общински път BGS-1280, посока от с. Лозенец към гр. Царево, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство – електрически скутер марка „Shenbao”, с номер на рамата 784820910901605, без регистрационни табели, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.63 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер” 7510+, с фабричен № 0064. С.В.Т., се признава за виновен и в умишлено извършване на престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, за това, че на 09.06.2017 г., около 19:30 часа, по общински път BGS-1280, посока от с. Лозенец към гр. Царево, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство – електрически скутер марка „Shenbao”, с номер на рамата 784820910901605, което не е било регистрирано по надлежният ред. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА С.В.Т. ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, на основание чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ОСЪЖДА С.В.Т. ЕГН: ********** на наказание „Пробация” при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, при честота на явяване за подпис ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подс. С.В.Т. едно общо най-тежко наказание, а именно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА С.В.Т. ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР-Бургас. сумата в размер на 70.00 лева, представляваща разноските по делото.
С.В.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-78/2017 г., по описа на РУ на МВР – Царево, прокурорска преписка вх. № 300/2017 г., по описа на Районна прокуратура – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимият С.В.Т., ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно-специално образование, неженен, неосъждан, работи като поддръжка в апарт хотел „Емберли” в с. Лозенец, живущ *** и назначения му служебен защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият С.В.Т., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 09.06.2017 г., около 19:30 часа, по общински път BGS-1280, посока от с. Лозенец към гр. Царево, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство – електрически скутер марка „Shenbao”, с номер на рамата 784820910901605, без регистрационни табели, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.63 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер” 7510+, с фабричен № 0064. С.В.Т., се признава за виновен и в умишлено извършване на престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, за това, че на 09.06.2017 г., около 19:30 часа, по общински път BGS-1280, посока от с. Лозенец към гр. Царево, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство – електрически скутер марка „Shenbao”, с номер на рамата 784820910901605, което не е било регистрирано по надлежният ред. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА С.В.Т. ЕГН: ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, на основание чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ОСЪЖДА С.В.Т. ЕГН: ********** на наказание „Пробация” при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, при честота на явяване за подпис ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подс. С.В.Т. едно общо най-тежко наказание, а именно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА С.В.Т. ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР-Бургас. сумата в размер на 70.00 лева, представляваща разноските по делото.
В законна сила от 23.6.2017г.
48 НОХД No 454/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.А.А.   Присъда от 30.6.2017г.
ПРИЗНАВА К.А.А. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, образование основно, неженен, професия – няма, работи като „монтажник“ на климатици към фирма „Асек Клима“ ЕООД, гр. Царево, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2017г., в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Михаил Герджиков“ и ул. „Стефан Караджа“, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел „Фиат Брава“ с рег. № СА 1822 КМ, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 2.13 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 326/12.06.2017г. на БНТЛ при ОД МВР – гр. Бургас, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал. 1 НК (с Определение на Районен съд – гр. Царево, с което е било одобрено споразумение по НОХД № 45/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево, влязло в сила на 04.05.2010г.) - престъпление по чл. 343б, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, поради което и на осн.343б, ал.2 вр. ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ и „ГЛОБА” в размер на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин лева /. На осн. чл.58а НК , вр. чл. 373, ал.2 НПК НАМАЛЯВА, така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ С ЕДНА ТРЕТА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ за СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА като така наложеното наказание ЛОС подсъдимият К.А.А. , ЕГН ********** да изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип на основание чл. 57, ал. 3 вр.ал.1, т. 2 и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС . На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.А.А. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият К.А.А. , ЕГН ********** бил лишен от право да управлява МПС, по административен ред, считано от 10.06.2017г. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наложеното на К.А.А. с ЕГН ********** наказание със Споразумение от 09.02-2016г.по НОХД № 67/2016 г. на РС – Бургас, влязло в сила на 09.02.2016г., наказание за извършено престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.2, ал.2 и чл. 54 , ал.1 от НК, - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100.00 лева/ сто лева /, което наказание подс.К.А.А. ДА ИЗТЪРПИ ОТДЕЛНО в затворническо общежитие от открит тип, при първоначален „общ” режим за изтърпяване на наказание , на основание чл. 57, ал.3 вр. ал. 1, т. 2 и и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС. ОСЪЖДА К.А.А. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 47.73 лв./четиридесет и седем лева и 73 стотинки / за направените по делото разноски. ОСЪЖДА К.А.А. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на Районен съд – Царево направените по делото разноски в размер на 16,07 лв./шестдесет лева и 07 стотинки/.
К.А.А.
ПРИЗНАВА К.А.А. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, образование основно, неженен, професия – няма, работи като „монтажник“ на климатици към фирма „Асек Клима“ ЕООД, гр. Царево, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2017г., в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Михаил Герджиков“ и ул. „Стефан Караджа“, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел „Фиат Брава“ с рег. № СА 1822 КМ, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 2.13 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 326/12.06.2017г. на БНТЛ при ОД МВР – гр. Бургас, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал. 1 НК (с Определение на Районен съд – гр. Царево, с което е било одобрено споразумение по НОХД № 45/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево, влязло в сила на 04.05.2010г.) - престъпление по чл. 343б, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, поради което и на осн.343б, ал.2 вр. ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ и „ГЛОБА” в размер на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин лева /. На осн. чл.58а НК , вр. чл. 373, ал.2 НПК НАМАЛЯВА, така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ С ЕДНА ТРЕТА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ за СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА като така наложеното наказание ЛОС подсъдимият К.А.А. , ЕГН ********** да изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип на основание чл. 57, ал. 3 вр.ал.1, т. 2 и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС . На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.А.А. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият К.А.А. , ЕГН ********** бил лишен от право да управлява МПС, по административен ред, считано от 10.06.2017г. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наложеното на К.А.А. с ЕГН ********** наказание със Споразумение от 09.02-2016г.по НОХД № 67/2016 г. на РС – Бургас, влязло в сила на 09.02.2016г., наказание за извършено престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.2, ал.2 и чл. 54 , ал.1 от НК, - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100.00 лева/ сто лева /, което наказание подс.К.А.А. ДА ИЗТЪРПИ ОТДЕЛНО в затворническо общежитие от открит тип, при първоначален „общ” режим за изтърпяване на наказание , на основание чл. 57, ал.3 вр. ал. 1, т. 2 и и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС. ОСЪЖДА К.А.А. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 47.73 лв./четиридесет и седем лева и 73 стотинки / за направените по делото разноски. ОСЪЖДА К.А.А. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на Районен съд – Царево направените по делото разноски в размер на 16,07 лв./шестдесет лева и 07 стотинки/.
Мотиви от 30.6.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
49 НОХД No 471/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.П.Х.   Споразумение от 29.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 4635 ЗМ - 113/2017 год. по описа на РУ-Приморско, вх.№317/2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемата Т.П.Х. - родена на *** год. в гр.София, с постоянен адрес ***, българка, български гражданин, със средно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** и със служебния си защитник - адв.М.Н., съгласно което обвиняемата Т.П.Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, вр.чл.3, ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение № 1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че на 16.06.2017 год. в гр.Китен, обл.Бургас, без надлежно разрешително, съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/:“Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка на чл.3, ал.2,т.1 „ на ЗКВНП, Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, приет с Наредба за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични,влязла в сила от 10.11.2011 год. – високо рискови наркотични вещества: е държала високо рискови наркотични вещества, както следва : ОБЕКТ 1- АМФЕТАМИН с нето тегло 1,882 грама със съдържание на амфетамин – 3,00 % на стойност 56,46 лева 1 грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн.ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. ОБЕКТ 2 – коноп с нето тегло 2,232 грама със съдържание тетрахидроканабинол - 6,90 % на стойност 13,40 лева 1 грам КОНОП / канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемата Т.П.Х., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемата Х. наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 2бр. полиетиленови пликчета тип “джъмпер“ с неизразходвана част при изследване на наркотичното вещество, запечатан със стикер с № А 3188, и 7 бр. полиетиленови пликчета с неизразходвана част при изследване на наркотично вещество, поставени в полиетиленов плик тип „джъмпер“, запечатан със стикер А 3189 и изпратени с протокол №2761/20.06.2017 год. в ЦМУ, като опаковките са приложени в запечатан бял плик към делото, след влизане на споразумението в сила, същите да бъдат унищожени при реда и условията на ЗКНВП. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Т.П.Х., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 100.63 лв.
Т.П.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 4635 ЗМ - 113/2017 год. по описа на РУ-Приморско, вх.№317/2017 год. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемата Т.П.Х. - родена на *** год. в гр.София, с постоянен адрес ***, българка, български гражданин, със средно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** и със служебния си защитник - адв.М.Н., съгласно което обвиняемата Т.П.Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, вр.чл.3, ал.1,2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение № 1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че на 16.06.2017 год. в гр.Китен, обл.Бургас, без надлежно разрешително, съгласно чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/:“Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка на чл.3, ал.2,т.1 „ на ЗКВНП, Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, приет с Наредба за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични,влязла в сила от 10.11.2011 год. – високо рискови наркотични вещества: е държала високо рискови наркотични вещества, както следва : ОБЕКТ 1- АМФЕТАМИН с нето тегло 1,882 грама със съдържание на амфетамин – 3,00 % на стойност 56,46 лева 1 грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн.ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. ОБЕКТ 2 – коноп с нето тегло 2,232 грама със съдържание тетрахидроканабинол - 6,90 % на стойност 13,40 лева 1 грам КОНОП / канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемата Т.П.Х., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемата Х. наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 2бр. полиетиленови пликчета тип “джъмпер“ с неизразходвана част при изследване на наркотичното вещество, запечатан със стикер с № А 3188, и 7 бр. полиетиленови пликчета с неизразходвана част при изследване на наркотично вещество, поставени в полиетиленов плик тип „джъмпер“, запечатан със стикер А 3189 и изпратени с протокол №2761/20.06.2017 год. в ЦМУ, като опаковките са приложени в запечатан бял плик към делото, след влизане на споразумението в сила, същите да бъдат унищожени при реда и условията на ЗКНВП. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Т.П.Х., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в размер на 100.63 лв.
В законна сила от 29.6.2017г.