РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2016г. до 30.6.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 141/2015, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ С.Б.М. И.Ц.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни, предявените искове от С.Б.М., ЕГН ********** и Г.Б.С., ЕГН **********, против И.Ц.К., ЕГН **********, К.Т.К., ЕГН **********, с които се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди ответниците да премахнат 26 кв.м. от сградата, разположена на регулационната граница между собствения на ищците ПИ 48619.508.338 и собствения на ответниците ПИ 48619.508.337 по КККР на гр. Царево, Бургаска област, в съответствие с нормативно определените отстояния и при условията на евентуалност, да бъдат осъдени ответниците да зазидат изградените прозорци, разположени на стената на процесната постройка, изградена на регулационната линия между ПИ с идентификатор 48619.505.338 и ПИ с идентификатор 48619.505.337. ОСЪЖДА С.Б.М., ЕГН ********** и Г.Б.С., ЕГН **********, да заплатят на И.Ц.К., ЕГН ********** и К.Т.К., ЕГН **********, сумата от 1750,00 лева за направените по делото разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.
2 Гражданско дело No 285/2015, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Г.И.К. К.Г.К.,
З.Р.Д.,
Д.Д.Ч.,
Р.К.Н.,
Д.Н.Г.,
Д.Н.Д.,
З.В.В.,
ТРАНСОЙЛ ЕООД-ГР.БУРГАС,
БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ИЗОТ АД-ГР.СОФИЯ,
Е.Р.Д.,
В.В.В.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 29.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 285/2016г. по описа на ЦРС. ОСЪЖДА Г.И.К., ЕГН **********, К.Г.К., ЕГН **********, З.Р.Д., ЕГН **********, Д.Д.Ч., ЕГН **********, Р.К.Н., ЕГН ********** , Д.Н.Г., ЕГН **********, Д.Н.Д., ЕГН **********, Е.Р.Д., ЕГН **********, З.В.В., ЕГН **********, В.В. Въльовски, ЕГН **********, „ТРАНСОЙЛ“ ЕООД-гр.Бургас , ЕИК 102206975, представлявано от Н.Т.Т. и „БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ИЗОТ“ АД-гр.София, ЕИК 831901036, представлявано от П.Х.Г., да заплатят по сметка на ЦРС, в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 100 /лева/ държавна такса. Определението подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 311/2015, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.К.В.,
Р.К.В.
В.Б.Д.,
Е.З.Д.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОСЪЖДА В.Б.Д. ***, ЕГН-********** и Е.З.Д. ***, ЕГН-**********, по предявения иск с правно основание чл. 109 от ЗС от Д.К.В. ***, ЕГН- ********** и Р.К.В. ***, ЕГН- **********, да премахнат бялата врата, поставена в началото на коридора на сутеренния етаж на сграда с идентификатор №4, разположена в поземлен имот с идентификатор 48619.502.83 по КККР на гр. Царево, която врата е нанесена в червен цвят в приложената скица към заключението на вещото лице С.Р. на л.78 по делото. ОБЯВЯВА скицата към заключението на вещото лице С.Р., находяща се на лист 78 по делото, за неразделна част от настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА В.Б.Д. ***, ЕГН-********** и Е.З.Д. ***, ЕГН-**********, да заплатят на Д.К.В. ***, ЕГН- ********** и Р.К.В. ***, ЕГН- **********, направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 960 лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 2/2016, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ДКУЧПППЗМВА-ИЗПЪЛНИТЕЛИ -"ПРОФОН" ЕТ Б.-Б.Д. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 16.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от "ДКУЧПППЗМВАИ- „Профон“, ЕИК 121758316, с адрес на управление гр. С.,*** срещу „ответника ЕТ „БО- Б.Д.“ ЕИК 102852273, с адрес на управление гр. Китен, обл. Бургаска, ул. „Рила“ № 1, за приемане на установено спрямо ответника, че в полза на ищеца съществува вземане по ч.гр.д. 319/2015г. по описа на ЦРС, по което е издадена заповед по чл.410 от ГПК за сума от 480,42 лева главница по сключен между страните договор за публично изпълнение на звукозаписи и музикални видеозаписи от 24.09.2013г., както и за сумата от 25,39 лева, представляваща мораторна лихва за периода 31.08.2014 год. до 10.09.2015 год. ОСЪЖДА „ЕТ „БО- Б.Д.“ ЕИК 102852273, с адрес на управление гр. Китен, обл. Бургаска, ул. „Рила“ № 1, да заплати на „"ДКУЧПППЗМВАИ- „Профон“, ЕИК 121758316, с адрес на управление гр. С.,***, направените съдебно-деловодни разноски в заповедното производство в размер на 175 лева и направените разноски в исковото производство в размер на 375 лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
5 Гражданско дело No 5/2016, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ХОЛИДЕЙ ИН БЪЛГАРИЯ ООД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 16.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от „ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, Район Централен, ул. „Христо Г. Данов” № 37 срещу „Холидей Ин България“ООД, ЕИК 102833262, със седалище гр. Китен, ул. Странджа№3, за приемане на установено спрямо ответника, че в полза на ищеца съществува вземане по ч.гр.д. 384/2015г. по описа на ЦРС, по което е издадена заповед по чл.410 от ГПК за сумата от 5657,75 лева, представляваща сборна главница задължение за заплащане стойността на електрическата енергия, доставена за периода от 10.07.2015 г. до 17.09.2015 г., както и за сумата от 54,53 лева – сборна мораторна лихва за периода от 11.09.2015 г. до 01.11.2015 г. ОСЪЖДА „Холидей Ин България“ООД, ЕИК 102833262, със седалище гр. Китен, ул. Странджа№3 да заплати на „ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, Район Централен, ул. „Христо Г. Данов” № 37, направените съдебно-деловодни разноски в заповедното производство в размер на 555,46 лева и направените разноски в исковото производство в размер на 782,96 лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
6 Гражданско дело No 18/2016, II състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК П.Г.П. Л.Л.П. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 29.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство сключения на 15.11.1985г. в гр. Кемерово, Руска федерация, с акт за граждански брак № 0159 от 25.04.1986г. на Община Велико Търново, граждански брак между П.Г.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** и Л.Л.П., гражданка на Руска федерация, родена на *** г. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването ме на страните.
7 Гражданско дело No 42/2016, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Д.И.Н. И.М.Н. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 14.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 08.11.2009г. в гр. Царево, с акт № 0027 от същата дата на Община Царево граждански брак между Д.И.Н., ЕГН **********, с адрес *** и И.М.Н. ЕГН **********, с адрес ***, с развод поради наличието на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: Родителските права върху родено от брака на молителите малолетно дете Ивайло Драгомиров Н., ЕГН **********, ще бъдат упражнявани съвместно от двамата родители Д.И.Н., ЕГН *********, и И.М.Н. ЕГН **********, като детето ще се отглежда по местоживеенето на бащата за периода първи юни до четиринадесети септември всяка година на адрес гр.Царево, ул.Христо Ботев №26, както и по време на зимната коледна, великденската и пролетната ваканция на детето при записването му в учебно заведение, като през останалото време детето ще бъде отглеждано от майката по местоживеенето й на адрес гр.Плиска, ул.Христо Смирненски №1. През всеки от месеците февруари, март, октомври и ноември, бащата ще взема детето от дома на майката в гр. Плиска по местоживеенето си в гр.Царево, по пет дни от всеки от посочените месеци, след предварително съгласуване на дните с майката и при съобразяване на учебния процес на детето, като го взема в 9.00 часа сутринта на първия ден от гр.Плиска и го прибира в гр.Плиска в 18.00 часа на петия ден. През периода 01.06 до 31.08, през който бащата отглежда детето по местоживеенето си в гр.Царево, майката ще има право след предварително съгласуване с бащата да взема детето по местоживеенето си гр. Плиска от гр.Царево по пет дни от всеки месец , като го взема от гр. Царево в 9.00 часа сутринта на първия ден и го връща в гр.Царево в 18.00 часа на петия ден. През времето, когато детето е при майката издръжката на детето ще се осъществява изцяло от майката. По времето, през което детето е при бащата, издръжката на детето ще се осъществява изцяло от бащата, като молителите се съгласяват да нямат взаимни насрещни претенции по отношение на издръжката на детето от другия родител за времето, през което детето не се отглежда от съответния родител. Ползването на семейното жилище, представляващо трети етаж от къща, находяща се в гр.Царево, ул.Христо Ботев №26, се предоставя на съпруга Д.И.Н.. Молителите не си дължат взаимна издръжка един на друг след прекратяване на брака. След прекратяване на брака съпругата ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното си фамилно име „Акопян”. ОСЪЖДА Д.И.Н., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 17,50 лева. ОСЪЖДА И.М.Н. ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 17,50 лева.
В законна сила от 14.6.2016г.
8 Гражданско дело No 55/2016, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Н.А.Б. Е.П.Д. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН на основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД сключения на 06.11.2013г г. между Н.А.Б. с ЕГН ********** *** като купувач и Е.П.Д., ЕГН********** *** като продавач предварителен договор за продажба на недвижим имот, представляващ незастроено дворно място с площ от 430 кв.м., за което със Заповед № 996/17.11.2015г. на кмета на община Приморско е отреден УПИ ІІ-14 в кв.14 на село Писменово, общ.Приморско, при граници: североизток –имот № 000153, югоизток –улица, запад и северозапад – УПИ І- 14, при уговорена продажна цена в размер на 3000 лева, заплатена изцяло от купувача на продавача при сключване на предварителния договор. ОСЪЖДА Е.П.Д., ЕГН********** *** да заплати на Н.А.Б. с ЕГН ********** ***, сумата от 60 лева съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА Н.А.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на община Приморско сумата 90 лева местен данък, а по сметка на РС-Царево такса по прехвърляне на имота в размер на 69,50 лева. ДА СЕ ВПИШЕ служебно възбрана върху имота на основание чл. 298, ал. 2 от ГПК за дължимите от ищцата местен данък в размер на 90 лева и такса за прехвърляне на имота в размер на 69,50 лева. Препис от решението на основание чл. 364, ал.1 от ГПК да се издаде на ищцата след представяне на документ за внасяне на определената в полза на РС-Царево такса и на дължимия местен данък по сделката по ЗМДТ, както и на доказателства, че продавачът няма задължения към държавата и общината. Решението подлежи на вписване в шестмесечен срок от влизането му в законна сила. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
9 Гражданско дело No 79/2016, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД И.Г.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Топлофикация –София“ ЕАД, с ЕИК 831609046, гр.София, ул.“Ястребец“ № 23 Б чрез ю.к.Д., против И.Г.П. с ЕГН **********,***, искове по чл. 422, ал. 1 вр. с чл. 415 ал. 1 от ГПК за приемане на установено между страните, че ответникът дължи на дружеството сумата в размер на 152.33лв - главница; лихва в размер на 36.96лв. от 31.12.2012г. до 05.10.2015г.; законна лихва от 14.10.2015г. до изплащане на вземането, за които суми е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 13/2016г. на ЦРС, като погасени чрез плащане в хода на процеса на основание чл. 422,ал.1 във вр. с чл. 415,ал.1 от ГПК във вр. с чл. 327,ал.1 от ТЗ и чл. 86,ал.1 във вр. с чл. 84,ал.1 от ЗЗД.. ОСЪЖДА И.Г.П. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Топлофикация –София“ ЕАД, с ЕИК 831609046, гр.София, ул.“Ястребец“ № 23 Б, сумата в размер на 325.00 лева, представляваща разноски в заповедното производство по ч.гр.д.№ 13/2016г. на РС-Царево, както и сумата в размер на 325.00 лева, представляваща разноски в настоящето производство, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила, препис от решението да се предостави служебно на съдията-докладчик по ч.гр.д.№ 13/2016г. по описа на РС-Царево.
10 Гражданско дело No 94/2016, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Р.И.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения иск от „Топлофикация Русе“ ЕАД, ЕИК 117005106, против Р.И.Т., ЕГН **********, с която се иска от съда, да постанови решение с което, да приеме за установено, че ответника дължи на ищеца сумата от 311,43 лв. - главница за доставена и разпределена топлинна енергия по 28 броя фактури за периода от 22.12.2013 г. до 30.06.2015 г., лихва за забава в размер на 24,64 лв., ведно със законната лихва считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК- 19.05.2015 год. до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение по чл. 410 от ГПК, № 202 от 12.10.2015 год. по ч.гр.д. № 357/ 2015 год. по описа на РС-Царево. ОСЪЖДА Р.И.Т., ЕГН **********, да заплати на „Топлофикация Русе“ ЕАД, ЕИК 117005106, сумата в размер на 375,00 лева, представляващи направени по настоящото производство разноски. ОСЪЖДА Р.И.Т., ЕГН **********, да заплати на „Топлофикация Русе“ ЕАД, ЕИК 117005106, сумата в размер на 325,00 лева, представляващи направени по заповедното производство разноски. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 357/ 2015 год. по описа на ЦРС.
11 Гражданско дело No 115/2016, III състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Г.Г.Г. ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ-КИТЕН ЕАД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 29.6.2016г.
ОСЪЖДА „Център за отдих – Китен“ ЕАД, ЕИК102662555, със седалище и адрес на управление гр. Китен, ул. Атлиман №38, да заплати на Г.Г.Г., ЕГН********** ***, сумата от 578,51 лева /петстотин седемдесет и осем лева и петдесет и една стотинки/– главница, представляваща дължимо обезщетение на основание чл. 221, ал.1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, сумата от 328,51 лева /триста двадесет и осем лева и петдесет и една стотинки/-частично непогасена главница, представляваща нетно трудово възнаграждение за месец май 2013г., сумата от 2808,77 лева /две хиляди осемстотин и осем лева и седемдесет и седем стотинки/-сборна главница нетно трудово възнаграждение, дължимо за периода 01.09.2013г.-27.01.2014г., както и сумата от 578,51 лева /петстотин седемдесет и осем лева и петдесет и една стотинки /– главница, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2013г., ведно със законната лихва върху главниците от предявяване на исковата молба 04.04.2016г. до окончателното плащане, както и направените съдебно-деловодни разноски по делото в размер на 580 лева. ОСЪЖДА „Център за отдих – Китен“ ЕАД, ЕИК102662555, със седалище и адрес на управление гр. Китен, ул. Атлиман №38, да заплати по сметка на ЦРС, в полза на бюджета на съдебната власт, държавна такса в размер на 225,49 лева. Решението е окончателно.
12 Гражданско дело No 139/2016, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи И.М.Д.   Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 1.6.2016г.
ДОПУСКА по реда на чл.19 ЗГР промяна на бащиното име на молителката И.М.Д., ЕГН ********** от „М.” на „***”. ДА СЕ ИЗПРАТИ служебно заверен препис от настоящото Решение на Община Бургас и Община Царево за отразяване на промяната на името в съответните регистри на длъжностните лица по гражданското състояние. Решението е окончателно на основание чл. 537, ал.1 от ГПК.
В законна сила от 1.6.2016г.
13 Гражданско дело No 179/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.О.И.,
Т.С.И.
  Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 28.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 14.08.2005г. в гр. Царево, с акт № 17 от същата дата на Община Царево, граждански брак между И.О.И., ЕГН **********,*** и Т.С.И., ЕГН **********,***, и двамата със съдебен адрес ***, адв. Р.Д., с развод поради наличието на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение
14 Гражданско дело No 191/2016, II състав ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ и др. Д.Д.П.,
М.Д.П.
Л.Д.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 9.6.2016г.
Царевският районен съд О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 191/ 2016 год. по описа на ЦРС. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд, гр. Карлово. Определението подлежи на обжалване, в едноседмичен срок от съобщаването му, пред Окръжен съд, гр. Бургас.
15 АНД No 235/2016, I състав Общини КОНСУМАТИВ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1794/23.11.2015 год. на Директора на ТД на НАП- гр. Бургас, издадено против „Консуматив“ ЕООД с ЕИК 102810025 със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ,л.“Л.Каравелов“ № 56, представлявано от С.К.Ч., с което за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 АНД No 248/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ВИКИ КРЕАТИВ АСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.6.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-000782/24.02.2016г. на Директора на ИА„ГИТ”, с което на „Вики Креатив АСТ България“ ЕООД с ЕИК 201556774, седалище и адрес на управление : гр.Твърдица, ул.“Първи май“ № 2, представлявано от управителя П.Х.Т., за извършено административно нарушение по чл.15 ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лева на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414,ал.3 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 252/2016, I състав РДГ И.Й.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.6.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1256 от 29.02.2016 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на И.Й.К., ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 124 т.5 от Закона за горите е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв. на основание чл. 270 от Закона за горите и определено да заплати в полза на ЮИДП-Сливен обезщетение в размер на 4 лева на основание чл.4 от Приложението към чл.5 от Наредбата за определяне на обезщетенията. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.6.2016г.
18 АНД No 269/2016, I състав КАТ С.К.М. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0302-000057/16.03.2016г. на Началника РУП- Царево, с което на С.К.М. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП и за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
В законна сила от 23.6.2016г.
19 АНД No 270/2016, I състав НАП С.Р.Л. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.6.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К12_31-0010737/16.01.2012 год. на Директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на С.Р.Л. с ЕГН ********** и адрес: ***, за нарушение на чл.9 ал.2 от ЗДДФЛ, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. на основание чл.80б от ЗДДФЛ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 НОХД No 271/2016, I състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Д.Й.,
К.К.М.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 21.6.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Д.Й., ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2015 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Ропотамо” №26, в съучастие с К. К.М. ЕГН ********** след като предварително се сговорили, отнел чужди движими вещи - 1бр. преносим компютър марка „НР“ модел „Pavilion“ на стойност 737,50 лева, 1бр. маратонки марка „Найк“ на стойност 75,94 лева, 1бр. маратонки марка „Пума“ на стойност 33,41 лева, 1бр. парфюм марка „Антонио Бандерас“ -50мл. на стойност 21,01 лева, 1бр. афтършейв марка „Антонио Бандерас“ на стойност 15,76 лева , 1бр. суичър марка „Адидас“ на стойност 22,50 лева на обща стойност 906,12лв. от владението на Й.Ф.Р. *** и 1бр. мобилен телефон марка „Сони“ модел „Xperia Z“ на стойност 259,35 лева , 1бр. суичър марка „Адидас“ на стойност 22,50 лева на обща стойност 281,85лв. от владението на И.К.Т. *** - всичко на обща стойност 1187,97 лева, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал.1 т.5, вр. 194, ал. 1 вр.чл.20 ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1 т.5, вр. 194, ал. 1 вр.чл.20 ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА подсъдимият К. К.М. - ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2015 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Ропотамо” №26, в съучастие с Г.Д.Й. ЕГН ********** след като предварително се сговорили, отнел чужди движими вещи - 1бр. преносим компютър марка „НР“ модел „Pavilion“ на стойност 737,50 лева, 1бр. маратонки марка „Найк“ на стойност 75,94 лева, 1бр. маратонки марка „Пума“ на стойност 33,41 лева, 1бр. парфюм марка „Антонио Бандерас“ -50мл. на стойност 21,01 лева, 1бр. афтършейв марка „Антонио Бандерас“ на стойност 15,76 лева , 1бр. суичър марка „Адидас“ на стойност 22,50 лева на обща стойност 906,12лв. от владението на Й.Ф.Р. *** и 1бр. мобилен телефон марка „Сони“ модел „Xperia Z“ на стойност 259,35 лева , 1бр. суичър марка „Адидас“ на стойност 22,50 лева на обща стойност 281,85лв. от владението на И.К.Т. *** - всичко на обща стойност 1187,97 лева, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал.1 т.5, вр. 194, ал. 1 вр.чл.20 ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1 т.5, вр. 194, ал. 1 вр.чл.20 ал.2 от НК, чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Г.Д.Й. със снета по делото самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата 34.96 лева , представляваща направени по делото разноски. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА К. К.М. със снета по делото самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата 34.96 лева, представляваща направени по делото разноски.
Г.Д.Й.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Д.Й., ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2015 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Ропотамо” №26, в съучастие с К. К.М. ЕГН ********** след като предварително се сговорили, отнел чужди движими вещи - 1бр. преносим компютър марка „НР“ модел „Pavilion“ на стойност 737,50 лева, 1бр. маратонки марка „Найк“ на стойност 75,94 лева, 1бр. маратонки марка „Пума“ на стойност 33,41 лева, 1бр. парфюм марка „Антонио Бандерас“ -50мл. на стойност 21,01 лева, 1бр. афтършейв марка „Антонио Бандерас“ на стойност 15,76 лева , 1бр. суичър марка „Адидас“ на стойност 22,50 лева на обща стойност 906,12лв. от владението на Й.Ф.Р. *** и 1бр. мобилен телефон марка „Сони“ модел „Xperia Z“ на стойност 259,35 лева , 1бр. суичър марка „Адидас“ на стойност 22,50 лева на обща стойност 281,85лв. от владението на И.К.Т. *** - всичко на обща стойност 1187,97 лева, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал.1 т.5, вр. 194, ал. 1 вр.чл.20 ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1 т.5, вр. 194, ал. 1 вр.чл.20 ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
К.К.М.
ПРИЗНАВА подсъдимият К. К.М. - ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2015 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Ропотамо” №26, в съучастие с Г.Д.Й. ЕГН ********** след като предварително се сговорили, отнел чужди движими вещи - 1бр. преносим компютър марка „НР“ модел „Pavilion“ на стойност 737,50 лева, 1бр. маратонки марка „Найк“ на стойност 75,94 лева, 1бр. маратонки марка „Пума“ на стойност 33,41 лева, 1бр. парфюм марка „Антонио Бандерас“ -50мл. на стойност 21,01 лева, 1бр. афтършейв марка „Антонио Бандерас“ на стойност 15,76 лева , 1бр. суичър марка „Адидас“ на стойност 22,50 лева на обща стойност 906,12лв. от владението на Й.Ф.Р. *** и 1бр. мобилен телефон марка „Сони“ модел „Xperia Z“ на стойност 259,35 лева , 1бр. суичър марка „Адидас“ на стойност 22,50 лева на обща стойност 281,85лв. от владението на И.К.Т. *** - всичко на обща стойност 1187,97 лева, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал.1 т.5, вр. 194, ал. 1 вр.чл.20 ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1 т.5, вр. 194, ал. 1 вр.чл.20 ал.2 от НК, чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 23.6.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
21 АНД No 278/2016, II състав КАТ К.Я.К. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0302-000065 от 17.03.2016 год. на Началника на РУП- Царево, с което на основание чл. 638, ал. 3, т. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), на К.Я.К., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400,00 лв. за нарушение на чл. 638, ал. 3 от КЗ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
22 АНД No 287/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР БУЛ ПРИМ ГРУП ООД ДЪРЖАВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.6.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № РД-02-32-31/ 19.02.2016 год. на Зам. Министър на регионалното развитие и благоустройството, с което на основание чл. 23, вр. чл. 10, ал. 8 и ал. 9 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на „Бул Прим Груп“ ООД, ЕИК 121896178, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10000,00 лева, за нарушение на чл. 10, ал. 8 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
23 АНД No 290/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР САЙМАН СЕС СМ ЕООД ДЪРЖАВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.6.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № РД-02-32-04/ 18.02.2016 год. на Зам. Министър на регионалното развитие и благоустройството, с което на основание чл. 23, вр. чл. 10, ал. 8 и ал. 9 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на „Саймън Сес СМ“ ЕООД, ЕИК 200230494, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10000,00 лева, за нарушение на чл. 10, ал. 8 и ал. 9 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
24 АНД No 291/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР САЙМАН СЕС СМ ЕООД ДЪРЖАВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.6.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № РД-02-32-33/ 19.02.2016 год. на Зам. Министър на регионалното развитие и благоустройството, с което на основание чл. 23, вр. чл. 10, ал. 4, т. 1 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на „Саймън Сес СМ“ ЕООД, ЕИК 200230494, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 15000,00 лева, за нарушение на чл. 10, ал. 4, т. 1 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
25 АНД No 292/2016, II състав КАТ Н.Д.Ф. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.6.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0302-000074 от 24.03.2016 год. на Началника на РУ- Царево, с което на Н.Д.Ф., ЕГН **********, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100,00 лв. за нарушение на чл. 150 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
26 АНД No 293/2016, I състав КАТ Н.Д.Ф. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0302-000023/23.02.2016г. на Началника РУП- Царево, с което на Н.Д.Ф. с ЕГН ********** и адрес ***, с което за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП и за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50. 00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месеца на основание чл.177 ал.1 т.4 предл.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
27 АНД No 297/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ОБЩИНА ЦАРЕВО БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН-ГР.ВАРНА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.6.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18/23.03.2016 год. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, с което на Община Царево, с ЕИК 000057097 и адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, за нарушение на чл.48 ал.1 т.12 от Закона за водите, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 150 лева на основание чл. 200 ал.1 т.4 от Закона за водите. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
28 НОХД No 324/2016, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.И.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ-135/2015г. по описа на РУ – гр.Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия А.И.А. - ЕГН **********, род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, работи като екструдерист в „Екорепласт” гр.Сандански, неженен, неосъждан и адв.А., съгласно което подсъдимият А.И.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 01.07.2015г., около 10.27 часа по второстепенен път ІІ-99, км. 37, в посока гр. Бургас – гр. Приморско, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Кади”, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,18 /две цяло и осемнадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза № 392/2015 г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т..2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.И.А., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.И.А., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, считано от 06.07.2015 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 350.53 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
А.И.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ-135/2015г. по описа на РУ – гр.Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия А.И.А. - ЕГН **********, род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, работи като екструдерист в „Екорепласт” гр.Сандански, неженен, неосъждан и адв.А., съгласно което подсъдимият А.И.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 01.07.2015г., около 10.27 часа по второстепенен път ІІ-99, км. 37, в посока гр. Бургас – гр. Приморско, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Кади”, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,18 /две цяло и осемнадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза № 392/2015 г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т..2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.И.А., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.И.А., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, считано от 06.07.2015 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 350.53 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 7.6.2016г.
29 АНД No 347/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР М.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-31/21.04.2016г. на Кмета на община Царево, с което на М.Г.И. с ЕГН ********** ***, в качеството й на управител на ЕТ“МА-ЯН“ за нарушение на чл.31 т.3 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, й е наложена глоба в размер на 50.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
30 АНД No 351/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Д.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.6.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемата Т.Д.К. - ЕГН: **********, родена на *** г. в гр.Балчик, с постоянен и настоящ адрес:***, ж.к.Тракия №201Б, вх.А, ет.6, ап.18, омъжена, управител на ЕТ "Тиви - Т.К."***, неосъждана ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.192а, ал.1 НК за това, че за времето от 27.06.2015 год. до 22.08.2015 год. в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. „Рибарска” № 12 в заведение за обществено хранене кафе-сладкарница „Морски принц” стопанисвано от фирма ЕТ "Тиви - Т.К.", с ЕИК 115598259 със седалище и адрес ***, в качеството си на работодател без надлежно разрешение от Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Бургас - в нарушение на чл. 302, ал. 2 от Кодекса на труда Лицата, ненавършили 16 години, се приемат на работа е разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай/, чл. 303, ал. 4 от Кодекса на Труда /Условията и редът за даване на разрешение за работа на лица, ненавършили 16 години, както и задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за лицата, ненавършили 18 години, се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването/ и чл. 15 от Наредба № 6 от 24.07.2006 год. /за условията и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадени от МТСП и M3 (ДВ, бр. 64/08.08.2006 год.), приела на работа като сервитьор лице ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - непълнолетната Теодора Димитрова Кирова, ЕГН **********, поради което и на основание чл.78а, вр. чл.192а, ал.1 НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда.
Т.Д.К.
ПРИЗНАВА обвиняемата Т.Д.К. - ЕГН: **********, родена на *** г. в гр.Балчик, с постоянен и настоящ адрес:***, ж.к.Тракия №201Б, вх.А, ет.6, ап.18, омъжена, управител на ЕТ "Тиви - Т.К."***, неосъждана ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.192а, ал.1 НК за това, че за времето от 27.06.2015 год. до 22.08.2015 год. в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. „Рибарска” № 12 в заведение за обществено хранене кафе-сладкарница „Морски принц” стопанисвано от фирма ЕТ "Тиви - Т.К.", с ЕИК 115598259 със седалище и адрес ***, в качеството си на работодател без надлежно разрешение от Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Бургас - в нарушение на чл. 302, ал. 2 от Кодекса на труда Лицата, ненавършили 16 години, се приемат на работа е разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай/, чл. 303, ал. 4 от Кодекса на Труда /Условията и редът за даване на разрешение за работа на лица, ненавършили 16 години, както и задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за лицата, ненавършили 18 години, се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването/ и чл. 15 от Наредба № 6 от 24.07.2006 год. /за условията и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадени от МТСП и M3 (ДВ, бр. 64/08.08.2006 год.), приела на работа като сервитьор лице ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - непълнолетната Теодора Димитрова Кирова, ЕГН **********, поради което и на основание чл.78а, вр. чл.192а, ал.1 НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда.
Мотиви от 6.6.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 17.6.2016г.
31 НОХД No 378/2016, II състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.М.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 14.6.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.С. - роден на ***г. в гр.Шумен, с постоянен адрес ***, в момента в Следствения арест, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода месец юли –месец ноември включително в гр.Ахтопол, след като бил осъден с влязло в сила определение на ЦРС №166/13.07.2015г. на РС - гр.Царево, с одобрена спогодба по гр.дело 193/2015г. в сила от 13.07.2015г., да издържа свой низходящ –детето си малолетния С.И.С. ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.С.Я., ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно пет месечни вноски всяка в размер на 100 лева, възлизащи общо на сумата от 500 лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.183, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
И.М.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.С. - роден на ***г. в гр.Шумен, с постоянен адрес ***, в момента в Следствения арест, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода месец юли –месец ноември включително в гр.Ахтопол, след като бил осъден с влязло в сила определение на ЦРС №166/13.07.2015г. на РС - гр.Царево, с одобрена спогодба по гр.дело 193/2015г. в сила от 13.07.2015г., да издържа свой низходящ –детето си малолетния С.И.С. ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.С.Я., ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно пет месечни вноски всяка в размер на 100 лева, възлизащи общо на сумата от 500 лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.183, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Мотиви от 16.6.2016г.
Мотивите изготвени в срок
32 АНД No 380/2016, I състав Министерство на културата МАРТИНАС - 2000 ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 28.6.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5390/29.03.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата - гр. София, с което на „Мартинас 2000“ ЕООД с ЕИК 200898725, седалище и адрес на управление : гр.Ямбол, ул.“Златен рог“ № 31 вх.В ет.1 ап.33, представлявано от управителя Н.Д.К., за нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 5 предл. 2 алтернатива първа от Закона за авторското право и сродните му права е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2500.00 лева на основание чл. 98в, ал. 1 във връзка с чл. 97, ал. 1 изречение последно от ЗАПСР. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 АНД No 399/2016, II състав МВР Б.В.К. ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ ВАРНА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 1.6.2016г.
съдът О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА съдебното производство пред Районен съд, гр. Царево по н.а.х.д. № 399 по описа за 2016 година и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд, гр. Варна. Определението не подлежи на обжалване.
34 НОХД No 428/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.М.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 2.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №428/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и обвиняемия З. М.К. - род. на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, средно образование, неженен, работи като шофьор, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият З. М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 08.04.2016г. около 02.00ч. в с.Лозенец, обл.Бургаска, в района на автогарата, посока центъра на селото, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „Клио” с рег.№ А 1396 КН, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,78 %о /едно цяло седемдесет и осем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510" с фабричен №0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З. М.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия З. М.К., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 08.04.2016г. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №428/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
З.М.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №428/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и обвиняемия З. М.К. - род. на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, средно образование, неженен, работи като шофьор, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият З. М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 08.04.2016г. около 02.00ч. в с.Лозенец, обл.Бургаска, в района на автогарата, посока центъра на селото, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „Клио” с рег.№ А 1396 КН, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,78 %о /едно цяло седемдесет и осем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510" с фабричен №0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З. М.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия З. М.К., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 08.04.2016г. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №428/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 2.6.2016г.
35 НОХД No 433/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 2.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №433/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и обвиняемия Г.С.С. -род. на *** ***, с адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.А.А., съгласно което обвиняемият Г.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 30.04.2016 год. около 05.50 часа по третокласен път 992, в посока от гр.Приморско към с.Ясна Поляна, обл.Бургас управлявал МПС – лек автомобил марка „Алфа Ромео”, модел „156”, с рег. № А 4340 КХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.73 на хиляда, установено по надлежния ред – съдебномедицинска експертиза №198/2016г., изготвена от лекар в отделение по Съдебна медицина при МБАЛ АД-Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.С.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г.С.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от момента на изземване или предаване на СУМПС на съответните органи. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №433/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Г.С.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №433/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и обвиняемия Г.С.С. -род. на *** ***, с адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.А.А., съгласно което обвиняемият Г.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 30.04.2016 год. около 05.50 часа по третокласен път 992, в посока от гр.Приморско към с.Ясна Поляна, обл.Бургас управлявал МПС – лек автомобил марка „Алфа Ромео”, модел „156”, с рег. № А 4340 КХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.73 на хиляда, установено по надлежния ред – съдебномедицинска експертиза №198/2016г., изготвена от лекар в отделение по Съдебна медицина при МБАЛ АД-Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.С.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г.С.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от момента на изземване или предаване на СУМПС на съответните органи. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №433/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 2.6.2016г.
36 НОХД No 435/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.П.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 8.6.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.П.А., роден на *** ***, обл. Бургаска, жител ***, с адрес ***, тел. 0895/686565, българин, български гражданин, образование – средно, професия – няма, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2016 год., около 23:45 часа, в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Михаил Герджиков”, пред дом № 34, посока ул. “Г. Кондолов”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “БМВ” модел “318И” с рег. № А 0966 МС, след употреба на наркотично вещество “ТНС” – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с техническо средство DRAGER DRUG CHECK 3000 STK / ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000 СТК / с № REF 8325554, протокол № 0001431/28.05.2016 год. - престъпление по чл. 343 б , ал.3 от НК, поради което и на осн. чл.343б, ал.3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500 лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА А.П.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 28.05.2016г. Веществените доказателства - DRAGER DRUG CHECK 3000 STK / ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000 СТК / с № REF 8325554 –за еднократна употреба /употребен /в сива опаковка /скъсана/- на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата и предвид ниската му стойност да бъде унищожено.
А.П.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.П.А., роден на *** ***, обл. Бургаска, жител ***, с адрес ***, тел. 0895/686565, българин, български гражданин, образование – средно, професия – няма, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2016 год., около 23:45 часа, в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Михаил Герджиков”, пред дом № 34, посока ул. “Г. Кондолов”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “БМВ” модел “318И” с рег. № А 0966 МС, след употреба на наркотично вещество “ТНС” – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с техническо средство DRAGER DRUG CHECK 3000 STK / ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000 СТК / с № REF 8325554, протокол № 0001431/28.05.2016 год. - престъпление по чл. 343 б , ал.3 от НК, поради което и на осн. чл.343б, ал.3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500 лева. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА А.П.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 28.05.2016г. Веществените доказателства - DRAGER DRUG CHECK 3000 STK / ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000 СТК / с № REF 8325554 –за еднократна употреба /употребен /в сива опаковка /скъсана/- на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата и предвид ниската му стойност да бъде унищожено.
Мотиви от 22.6.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
37 НОХД No 436/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 69/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Г.С. (GOLZAMAN SARAKAI) - мъж, род. на ***г. в гр.Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, работи като земеделец, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Г.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
Г.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 69/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Г.С. (GOLZAMAN SARAKAI) - мъж, род. на ***г. в гр.Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, работи като земеделец, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Г.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2016г.
38 НОХД No 437/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 68/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М. К. (Mahmood Koreishi) – мъж, род. на *** г. в гр. Полехомри, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, работи като земеделец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.К. (Mahmood Koreishi) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.05.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М. К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75 лева за разноски по делото.
М.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 68/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М. К. (Mahmood Koreishi) – мъж, род. на *** г. в гр. Полехомри, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, работи като земеделец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.К. (Mahmood Koreishi) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.05.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М. К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2016г.
39 НОХД No 438/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 66/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия С.Х. (SEYEDMOHAMMAD HASEMI) – мъж, род. На *** г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, работи като строител, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.Х. (Seyedmohammad Hasemi) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.05.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75 лева за разноски по делото.
С.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 66/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия С.Х. (SEYEDMOHAMMAD HASEMI) – мъж, род. На *** г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, работи като строител, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.Х. (Seyedmohammad Hasemi) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.05.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2016г.
40 НОХД No 439/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 67/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Г. Ш. ( GOLMOHAMMAD SHANWARI ) – роден на ***г. в гр.Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, женен, неграмотен, строител, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Г. Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г. Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
Г.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 67/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Г. Ш. ( GOLMOHAMMAD SHANWARI ) – роден на ***г. в гр.Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, женен, неграмотен, строител, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Г. Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г. Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2016г.
41 НОХД No 440/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 72/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия М.М. (Mohammadyaser Maarufheil) – родeн на 01.01.1996г. гр.Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, средно, треньор по бойни изкуства, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият М. М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М. М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 72/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия М.М. (Mohammadyaser Maarufheil) – родeн на 01.01.1996г. гр.Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, средно, треньор по бойни изкуства, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият М. М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М. М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2016г.
42 НОХД No 441/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 71/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.А. (NAZOKMIR AHMADZAI) – мъж, род. на *** г. в гр. Мохамадага Сафисан, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, работи като магазинер, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
Н.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 71/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.А. (NAZOKMIR AHMADZAI) – мъж, род. на *** г. в гр. Мохамадага Сафисан, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, работи като магазинер, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2016г.
43 НОХД No 442/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 70/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.С. (MIRVAIS SARAKAI) – мъж, род. на *** г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
М.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 70/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.С. (MIRVAIS SARAKAI) – мъж, род. на *** г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2016г.
44 НОХД No 443/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 73/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Ф.М. (Fahimkhan Maarufkheil) – роден на *** в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан женен, неосъждан, неграмотен, общ работник, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Ф.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
Ф.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 73/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Ф.М. (Fahimkhan Maarufkheil) – роден на *** в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан женен, неосъждан, неграмотен, общ работник, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Ф.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2016г.
45 НОХД No 444/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.М.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 76/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.М.Р. (Noorullah Mohammad Rahim) – мъж, род. на *** г., в гр. Нангархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с паспорт № ОА 1911913, с висше образование, работи като земеделец, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Н.М.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.М.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.М.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
Н.М.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 76/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.М.Р. (Noorullah Mohammad Rahim) – мъж, род. на *** г., в гр. Нангархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с паспорт № ОА 1911913, с висше образование, работи като земеделец, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Н.М.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.М.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.М.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2016г.
46 НОХД No 445/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 75/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия И.Р. (Ismatullah Rahmanzai) – мъж, род. на *** г. в гр. Нангархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с паспорт № 01116474, със средно образование, работи като търговец, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият И.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
И.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 75/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия И.Р. (Ismatullah Rahmanzai) – мъж, род. на *** г. в гр. Нангархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с паспорт № 01116474, със средно образование, работи като търговец, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият И.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2016г.
47 НОХД No 446/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 77/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Б. (Asadkhan Bangash) – мъж, род. на *** г. в гр. Атак, Ислямска Република Пакистан, гражданин на Пакистан, с основно образование, работи като електротехник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият А.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
А.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 77/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Б. (Asadkhan Bangash) – мъж, род. на *** г. в гр. Атак, Ислямска Република Пакистан, гражданин на Пакистан, с основно образование, работи като електротехник, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият А.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2016г.
48 НОХД No 447/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 74/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.Х. (Najibollax Habibi) – мъж, род. на *** г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Н.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
Н.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 74/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.Х. (Najibollax Habibi) – мъж, род. на *** г. в гр. Джалалабад, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Н.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2016г.
49 НОХД No 448/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 78/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.С. (Asadollah Saafi) – мъж, род на 01.01.1984 г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, работи като шофьор, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 78/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.С. (Asadollah Saafi) – мъж, род на 01.01.1984 г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, работи като шофьор, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 3.6.2016г.
50 НОХД No 449/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 79/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Х. (Ahmad Heidari) – мъж, род. на *** г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, работи като земеделец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 79/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Х. (Ahmad Heidari) – мъж, род. на *** г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, работи като земеделец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 3.6.2016г.
51 НОХД No 450/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.З. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 80/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Х.З. (HAZRATOLLAH ZADRAN) – роден на *** г. в гр. Пактика, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, начално, общ работник, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият Х.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.З.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 80/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Х.З. (HAZRATOLLAH ZADRAN) – роден на *** г. в гр. Пактика, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, начално, общ работник, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият Х.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 3.6.2016г.
52 НОХД No 451/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 81/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Р. (Abdullah Rahmatullan) – мъж, род. на *** г. в гр. Полехомри, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, работи като земеделец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият А.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 81/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Р. (Abdullah Rahmatullan) – мъж, род. на *** г. в гр. Полехомри, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, работи като земеделец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият А.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 3.6.2016г.
53 НОХД No 452/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО О.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 82/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия О.Ш. (OSMAN SHABAZHIL) – мъж, род. на *** г. в гр.Пактика, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, работи като земеделец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият О.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия О.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА О.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
О.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 82/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия О.Ш. (OSMAN SHABAZHIL) – мъж, род. на *** г. в гр.Пактика, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, работи като земеделец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият О.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че: На 26.05.2016 год. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия О.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА О.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 75.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 3.6.2016г.
54 НОХД No 453/2016, II състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.И.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №453/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и подсъдимия К.И.П. - ЕГН **********, л.к. 644397326 издадена на 26.09.2012 от МВР – София, живущ ***, българин, български гражданин, осъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият К.И.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК , за това, че на 01.06.2015 г. в около 05.00 ч. землището на гр. Приморско, Бургаска обл. и по по общински път № 90818 от с. Писменово – гр. Приморско, Бургаска обл., в зоната за отговорност на ГПУ Царево, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 21 /двадесет и едно/ лица, между които и 6 /шест/ лица - ХАДЖЕ ЛИЯГАТ АЛИ ( KHAJE LIYAGHAT ALI ) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, МОХАМАДОМАР АРМАНИ ( MOHAMMADOMAR ARMANI ) – роден на род. ***г. в гр. Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, ДЖАХАНЗЕИБ САФИ ( JAHANZEIB SAFI ) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, МУСА АХМАДЗАИ (MOOSA AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, ОМАРХАН АХМАДЗАИ (OMARKHAN AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен и БАХАДОРХАН АХМАДЗАИ (BAHADORKHAN AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. СЕЙЕДМОХАМАД ХАШЕМИ ( SEYEDMOHAMMAD HASEMI ) - родeн на 01.01.1996г. в гр. Кабул, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, строител. 2. ХАДЖЕ ЛИЯГАТ АЛИ ( KHAJE LIYAGHAT ALI ) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, основно, безработен. 3. НАСЕР ХЕИДАРИ ( NASER HEIDARI) - родeн на 01.01.2000г. в гр. Кабул, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, основно, безработен. 4. ГОЛМОХАМАД ШАНВАРИ (GOLMOHAMMAD SHANWARI) – роден на ***г. в гр. Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, женен, неосъждан, неграмотен, строител. 5. МОХАМАДОМАР АРМАНИ ( MOHAMMADOMAR ARMANI ) – роден на род. ***г. в гр. Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен. 6. МАХМУД КОРЕИШИ ( MAHMOOD KOREISHI) – роден на ***г. в гр. Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен, неосъждан, неграмотен, земеделец. 7. ДЖАХАНЗЕИБ САФИ ( JAHANZEIB SAFI ) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, основно, безработен. 8. ОМИД САФИ ( OMID SAFI) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, основно, безработен. 9. ГОЛЗАМАН САРАКАИ (GOLZAMAN SARAKAI) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, женен, неосъждан, неграмотен, земеделец. 10. МИРВАИС САРАКАИ ( MIRVAIS SARAKAI) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен. 11. НАЗОКМИР АХМАДЗАИ (NAZOKMIR AHMADZAI) – роден на ***г в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, основно, магазинер. 12. НАДЖИБ АХМАДЗАИ (NAJIB AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, основно, магазинер. 13. МУСА АХМАДЗАИ (MOOSA AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен, неосъждан, основно, магазинер. 14. ОМАРХАН АХМАДЗАИ (OMARKHAN AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен, неосъждан, основно, безработен. 15. БАХАДОРХАН АХМАДЗАИ (BAHADORKHAN AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен, неосъждан, основно, овчар. 16. МОХАМАДЯСЕР МААРУФХЕИЛ (MOHAMMADYASER MAARUFHEIL) – роден на ***г. гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, средно, треньор по бойни изкуства. 17. ФАХИМХАН МААРУФХЕИЛ (FAHIMKHAN MAARUFKHEIL)- роден на *** в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан женен, неосъждан, неграмотен, общ работник. 18. НАДЖИБОЛАХ ХАБИБИ (NAJIBOLLAX HABIBI) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен, неосъждан, средно, безработен. 19. ИСМАТУЛАХ РАХМАНЗАИ (ISMATULLAH RAHMANZAI) – роден на ***г. в гр. Нангархар, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан с паспорт №01116474 неженен, неосъждан, средно, търговец. 20. НУРУЛАХ МОХАМАД РАХИМ (NOORULLAH MOHAMMAD RAHIM) – роден на ***г., в гр. Нангархар, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан с паспорт № ОА 1911913 неженен, неосъждан, висше, земеделец. 21. САВАБГОЛ ХАРУТЕ (SAWABGOL KHARUTE) – роден на ***г. в гр. Нангархар, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен, неосъждан, основно, ученик. 22. АСАДХАН БАНГАШ (ASADKHAN BANGASH) – роден на *** г. в гр. Атак, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан женен, неосъждан, основно, електротехник - да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ - „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година", като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил "Фолксваген” модел „Шаран” с рег. № А 7644 МА, собственост на Марина Симеонова Стоянова, ЕГН: **********,***, като деянието е извършено по отношение и на лица ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, както и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.И.П. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл.55, ал.2 от НК НАЛАГА на подсъдимия К.И.П. кумулативно предвиденото от закона наказание ГЛОБА в размер на 2500 лева. На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение №8964/2013г. по НОХД №1661/2013г. на РС гр.Благоевград, наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето,
К.И.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №453/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и подсъдимия К.И.П. - ЕГН **********, л.к. 644397326 издадена на 26.09.2012 от МВР – София, живущ ***, българин, български гражданин, осъждан, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият К.И.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК , за това, че на 01.06.2015 г. в около 05.00 ч. землището на гр. Приморско, Бургаска обл. и по по общински път № 90818 от с. Писменово – гр. Приморско, Бургаска обл., в зоната за отговорност на ГПУ Царево, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 21 /двадесет и едно/ лица, между които и 6 /шест/ лица - ХАДЖЕ ЛИЯГАТ АЛИ ( KHAJE LIYAGHAT ALI ) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, МОХАМАДОМАР АРМАНИ ( MOHAMMADOMAR ARMANI ) – роден на род. ***г. в гр. Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, ДЖАХАНЗЕИБ САФИ ( JAHANZEIB SAFI ) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, МУСА АХМАДЗАИ (MOOSA AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, ОМАРХАН АХМАДЗАИ (OMARKHAN AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен и БАХАДОРХАН АХМАДЗАИ (BAHADORKHAN AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. СЕЙЕДМОХАМАД ХАШЕМИ ( SEYEDMOHAMMAD HASEMI ) - родeн на 01.01.1996г. в гр. Кабул, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, строител. 2. ХАДЖЕ ЛИЯГАТ АЛИ ( KHAJE LIYAGHAT ALI ) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, основно, безработен. 3. НАСЕР ХЕИДАРИ ( NASER HEIDARI) - родeн на 01.01.2000г. в гр. Кабул, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, основно, безработен. 4. ГОЛМОХАМАД ШАНВАРИ (GOLMOHAMMAD SHANWARI) – роден на ***г. в гр. Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, женен, неосъждан, неграмотен, строител. 5. МОХАМАДОМАР АРМАНИ ( MOHAMMADOMAR ARMANI ) – роден на род. ***г. в гр. Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен. 6. МАХМУД КОРЕИШИ ( MAHMOOD KOREISHI) – роден на ***г. в гр. Полехомри, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен, неосъждан, неграмотен, земеделец. 7. ДЖАХАНЗЕИБ САФИ ( JAHANZEIB SAFI ) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, основно, безработен. 8. ОМИД САФИ ( OMID SAFI) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, основно, безработен. 9. ГОЛЗАМАН САРАКАИ (GOLZAMAN SARAKAI) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, женен, неосъждан, неграмотен, земеделец. 10. МИРВАИС САРАКАИ ( MIRVAIS SARAKAI) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен. 11. НАЗОКМИР АХМАДЗАИ (NAZOKMIR AHMADZAI) – роден на ***г в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, основно, магазинер. 12. НАДЖИБ АХМАДЗАИ (NAJIB AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, основно, магазинер. 13. МУСА АХМАДЗАИ (MOOSA AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен, неосъждан, основно, магазинер. 14. ОМАРХАН АХМАДЗАИ (OMARKHAN AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен, неосъждан, основно, безработен. 15. БАХАДОРХАН АХМАДЗАИ (BAHADORKHAN AHMADZAI) – роден на ***г. в гр. Мохамадага Сафисан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен, неосъждан, основно, овчар. 16. МОХАМАДЯСЕР МААРУФХЕИЛ (MOHAMMADYASER MAARUFHEIL) – роден на ***г. гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, неженен, неосъждан, средно, треньор по бойни изкуства. 17. ФАХИМХАН МААРУФХЕИЛ (FAHIMKHAN MAARUFKHEIL)- роден на *** в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан женен, неосъждан, неграмотен, общ работник. 18. НАДЖИБОЛАХ ХАБИБИ (NAJIBOLLAX HABIBI) – роден на ***г. в гр. Джалалабад, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен, неосъждан, средно, безработен. 19. ИСМАТУЛАХ РАХМАНЗАИ (ISMATULLAH RAHMANZAI) – роден на ***г. в гр. Нангархар, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан с паспорт №01116474 неженен, неосъждан, средно, търговец. 20. НУРУЛАХ МОХАМАД РАХИМ (NOORULLAH MOHAMMAD RAHIM) – роден на ***г., в гр. Нангархар, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан с паспорт № ОА 1911913 неженен, неосъждан, висше, земеделец. 21. САВАБГОЛ ХАРУТЕ (SAWABGOL KHARUTE) – роден на ***г. в гр. Нангархар, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан неженен, неосъждан, основно, ученик. 22. АСАДХАН БАНГАШ (ASADKHAN BANGASH) – роден на *** г. в гр. Атак, пакистанец, гражданин на Ислямска Република Пакистан женен, неосъждан, основно, електротехник - да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ - „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година", като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил "Фолксваген” модел „Шаран” с рег. № А 7644 МА, собственост на Марина Симеонова Стоянова, ЕГН: **********,***, като деянието е извършено по отношение и на лица ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, както и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.И.П. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл.55, ал.2 от НК НАЛАГА на подсъдимия К.И.П. кумулативно предвиденото от закона наказание ГЛОБА в размер на 2500 лева. На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение №8964/2013г. по НОХД №1661/2013г. на РС гр.Благоевград, наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето,
В законна сила от 3.6.2016г.
55 ЧНД No 455/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.И.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 23.6.2016г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения М.И.М., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с НОХД №23025/2012г. на СРС и НОХД №2982/2014 г. на СРС в размер на по-тежкото от тях, а именно шест месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното наказание пробация, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода. Наложеното му наказание със споразумение по НОХД № 241/2016 г. на Районен съд - Царево в размер на десет месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и глоба в размер на 5000 /пет хиляди/ лева ДА СЕ ИЗТЪРПИ отделно. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 17.10.2015г. до 10.12.2015г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл.59, ал.1, т.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е търпял мярка за неотклонение домашен арест, считано от 10.12.2015г., като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по споразумение от 18.11.2014г. по НОХД №2982/2014г. на Софийски районен съд в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така приведеното наказание изтърпяното наказание пробация, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
М.И.М.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения М.И.М., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с НОХД №23025/2012г. на СРС и НОХД №2982/2014 г. на СРС в размер на по-тежкото от тях, а именно шест месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното наказание пробация, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода. Наложеното му наказание със споразумение по НОХД № 241/2016 г. на Районен съд - Царево в размер на десет месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и глоба в размер на 5000 /пет хиляди/ лева ДА СЕ ИЗТЪРПИ отделно. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 17.10.2015г. до 10.12.2015г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл.59, ал.1, т.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е търпял мярка за неотклонение домашен арест, считано от 10.12.2015г., като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по споразумение от 18.11.2014г. по НОХД №2982/2014г. на Софийски районен съд в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. На основание чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така приведеното наказание изтърпяното наказание пробация, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
56 НОХД No 472/2016, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Ц.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 28.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-59/2016г. по описа на РУ – гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Попдобрев, подсъдимия Д.Ц.Д. - ЕГН: **********, роден на ***г.в гр.Видин, с постоянен и настоящ адрес:***, ж.к.Дружба №206, вход Б, ет.3, ап.32, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, и адв.Николова, съгласно което подсъдимият Д.Ц.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. чл.354 „а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 02.06.2016 г. в гр. Царево, Бургаска обл., в района на СБА, в маловажен случай в багажното отделение на лек автомобил марка “Мерцедес“, с рег. № С 2000 НТ, държал в личните си вещи – в джоб на чантата си, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - 1 бр. синьо-зелена на цвят таблета с буква от едната страна „R”, с нето тегло 0,239 гр. съдържаща кофеин и амфетамин, със съдържание на със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин е 7,70 % /тегловни процента/, на стойност 7,17 лева /седем лева и седемнадесет стотинки/ - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. чл.354 „а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по по чл.354а, ал.5, вр. чл.354 „а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на осн. по чл.354а, ал.5, вр. чл.354 „а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ц.Д., ЕГН ********** на наказание ГЛОБА в размер на 250 лева. На основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства – обект №1 /таблетка/ с нето тегло 0.239 гр. с наличие на кофеин и амфетамин, със съдържание на амфетамин 7.70%, с изключение на количеството, използвано за анализ, изпратено за съхранение в Централно митническо управление с Приемо – предавателен протокол №2172/07.06.2016г. и придружително писмо рег. № 251000-12741/07.06.2016г., които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – опаковки, запечатани в хартиен плик с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ, ОД МВР – Бургас, които са предадени на съхранение в РУ – Царево с Приемо – предавателен протокол от 16.07.2015г., и предвид ниската стойност на доказателствата след влизане в сила на присъдата същите да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Ц.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 47.08 лв. за разноски по делото.
Д.Ц.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-59/2016г. по описа на РУ – гр.Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Попдобрев, подсъдимия Д.Ц.Д. - ЕГН: **********, роден на ***г.в гр.Видин, с постоянен и настоящ адрес:***, ж.к.Дружба №206, вход Б, ет.3, ап.32, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, и адв.Николова, съгласно което подсъдимият Д.Ц.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. чл.354 „а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 02.06.2016 г. в гр. Царево, Бургаска обл., в района на СБА, в маловажен случай в багажното отделение на лек автомобил марка “Мерцедес“, с рег. № С 2000 НТ, държал в личните си вещи – в джоб на чантата си, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 - 1 бр. синьо-зелена на цвят таблета с буква от едната страна „R”, с нето тегло 0,239 гр. съдържаща кофеин и амфетамин, със съдържание на със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин е 7,70 % /тегловни процента/, на стойност 7,17 лева /седем лева и седемнадесет стотинки/ - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. чл.354 „а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по по чл.354а, ал.5, вр. чл.354 „а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, на осн. по чл.354а, ал.5, вр. чл.354 „а”, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ц.Д., ЕГН ********** на наказание ГЛОБА в размер на 250 лева. На основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства – обект №1 /таблетка/ с нето тегло 0.239 гр. с наличие на кофеин и амфетамин, със съдържание на амфетамин 7.70%, с изключение на количеството, използвано за анализ, изпратено за съхранение в Централно митническо управление с Приемо – предавателен протокол №2172/07.06.2016г. и придружително писмо рег. № 251000-12741/07.06.2016г., които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – опаковки, запечатани в хартиен плик с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ, ОД МВР – Бургас, които са предадени на съхранение в РУ – Царево с Приемо – предавателен протокол от 16.07.2015г., и предвид ниската стойност на доказателствата след влизане в сила на присъдата същите да бъдат унищожени. Препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР – НОП” гр.София. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Ц.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 47.08 лв. за разноски по делото.
В законна сила от 28.6.2016г.
57 НОХД No 474/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Л.Й.Я. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 14.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №474/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Л.Й.Я. – род. на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият Л.Й.Я. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 08.06.2016г. около 00.05ч. в с.Варвара, обл.Бургаска, по път III – 9901, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Мицубиши, модел Колт с рег. № X 5317 BP, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.47 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 466/08.06.2016 г. на химик в специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л.Й.Я., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обвиняемия Л.Й.Я., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 08.06.2016г. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ОСЪЖДА обвиняемия Л.Й.Я., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 42.16 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №474/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Л.Й.Я.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №474/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Л.Й.Я. – род. на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият Л.Й.Я. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 08.06.2016г. около 00.05ч. в с.Варвара, обл.Бургаска, по път III – 9901, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Мицубиши, модел Колт с рег. № X 5317 BP, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.47 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 466/08.06.2016 г. на химик в специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л.Й.Я., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обвиняемия Л.Й.Я., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 08.06.2016г. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. ОСЪЖДА обвиняемия Л.Й.Я., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 42.16 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №474/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 14.6.2016г.
58 НОХД No 476/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.В.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №476/2016г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и обвиняемия В.В.Н. – род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият В.В.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 13.06.2016г., около 22.55 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Трети март” в посока към ул.„Шипка” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „А 4”, с рег. № Р 5597 ВТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,45 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410, с фабр. №0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В.В.Н., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обвиняемия В.В.Н., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.06.2016г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №476/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В.В.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №476/2016г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и обвиняемия В.В.Н. – род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият В.В.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 13.06.2016г., около 22.55 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Трети март” в посока към ул.„Шипка” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „А 4”, с рег. № Р 5597 ВТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,45 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410, с фабр. №0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В.В.Н., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обвиняемия В.В.Н., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.06.2016г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №476/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 15.6.2016г.
59 НОХД No 481/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ - 109/2016 год. по описа на РУП-Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Д.С.С. - род. на *** ***, обл. Бургаска, ул. „Кирил и Методий” № 34, вх. 1, ет. 5, ап. 15, българин, български гражданин, с полувисше образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Д.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 10.06.2016 год. около 20.27 часа по ВП ІІ - 99, в посока гр. Бургас - гр. Приморско, в района на с. о. „Узунджата”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Мерцедес, модел Вито с рег. № А 0970 МК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.28 промила на хиляда установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 479/13.06.2016 г. на химик в специализираната химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подс. Д.С.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 10.06.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.С.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 35.78 лева за разноски по делото.
Д.С.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ - 109/2016 год. по описа на РУП-Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Д.С.С. - род. на *** ***, обл. Бургаска, ул. „Кирил и Методий” № 34, вх. 1, ет. 5, ап. 15, българин, български гражданин, с полувисше образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Д.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 10.06.2016 год. около 20.27 часа по ВП ІІ - 99, в посока гр. Бургас - гр. Приморско, в района на с. о. „Узунджата”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Мерцедес, модел Вито с рег. № А 0970 МК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.28 промила на хиляда установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 479/13.06.2016 г. на химик в специализираната химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подс. Д.С.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 10.06.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.С.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 35.78 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
60 ЧНД No 482/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.И.Й. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 24.6.2016г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения С.И.Й., ЕГН **********, измежду наказанията му, наложени със споразумение по НОХД №496/2015г. на Pайонен съд - Царево и споразумение по НОХД №321/2016г. на Районен съд - Царево в размер на по-тежкото от тях, а именно пет месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от три години. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
С.И.Й.
61 НОХД No 483/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Ш.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 87/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Т.Ш.С. /Tawab Shahnawaz Safi/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият Т.Ш.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Ш.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Ш.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Т.Ш.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 87/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Т.Ш.С. /Tawab Shahnawaz Safi/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият Т.Ш.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Ш.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Ш.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
62 НОХД No 484/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.У.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №84/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия С.У.Х. /SAMIULLAH UTMANZAI HANIFI/ - роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, женен, неосъждан, безработен, с начално образование, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият С.У.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.У.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.У.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.У.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №84/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия С.У.Х. /SAMIULLAH UTMANZAI HANIFI/ - роден на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, женен, неосъждан, безработен, с начално образование, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият С.У.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.У.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.У.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
63 НОХД No 485/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Р.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №86/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия С.Р.С. /Sediq Rafiullah Safi/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият С.Р.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Р.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Р.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Р.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №86/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия С.Р.С. /Sediq Rafiullah Safi/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият С.Р.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Р.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Р.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
64 НОХД No 486/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.К.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 85/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.К.А. /Azimkhan Kuchai Afghan/ - род. на *** г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият А.К.А. /Azimkhan Kuchai Afghan/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.К.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.К.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.К.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 85/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.К.А. /Azimkhan Kuchai Afghan/ - род. на *** г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият А.К.А. /Azimkhan Kuchai Afghan/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.К.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.К.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
65 НОХД No 487/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.С.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №88/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.С.А. /NAWAB SAIDGULAB AFGHAN/ - род. на *** г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Н.С.А. /Nawab Saidgulab Afghan/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №88/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.С.А. /NAWAB SAIDGULAB AFGHAN/ - род. на *** г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Н.С.А. /Nawab Saidgulab Afghan/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.С.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
66 НОХД No 488/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Х.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 83/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия М.Х.А. /Mohamad Hasan Abdulrahman/ - род. на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, безработен, неженен, неосъждан, с основно образование, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият М.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
М.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 83/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия М.Х.А. /Mohamad Hasan Abdulrahman/ - род. на ***г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, безработен, неженен, неосъждан, с основно образование, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият М.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
67 НОХД No 489/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №95/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Д.А.Х. /JAWID AMIRSHAH KHEDMAT/ - роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, женен, неосъждан, безработен, начално образование, без документи за самоличност. , представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Д.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №95/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Д.А.Х. /JAWID AMIRSHAH KHEDMAT/ - роден на ***г. в гр. Кабул, Ислямска Република Афганистан, женен, неосъждан, безработен, начално образование, без документи за самоличност. , представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Д.А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
68 НОХД No 490/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №94/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия С.М.А. /SEKANDAR MANDERI AZADKHAN/ - роден на ***г. в гр.Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, женен, неосъждан, безработен, начално образование, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият С.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №94/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия С.М.А. /SEKANDAR MANDERI AZADKHAN/ - роден на ***г. в гр.Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, женен, неосъждан, безработен, начално образование, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият С.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
69 НОХД No 491/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.М.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №93/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Б.М.Х. /BILAL MULA KHIL/ - род. на *** г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Б.М.Х. /Bilal Mula Khil/, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.М.Х. /Bilal Mula Khil/, на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.Х. /Bilal Mula Khil/, да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.М.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №93/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Б.М.Х. /BILAL MULA KHIL/ - род. на *** г. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Б.М.Х. /Bilal Mula Khil/, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.М.Х. /Bilal Mula Khil/, на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.Х. /Bilal Mula Khil/, да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
70 НОХД No 492/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО О.А.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №92/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия О.А.Д. /OMED ABDULMANAN DOOST/ - род. на *** г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият О.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия О.А.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА О.А.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
О.А.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №92/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия О.А.Д. /OMED ABDULMANAN DOOST/ - род. на *** г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият О.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия О.А.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА О.А.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
71 НОХД No 493/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 91/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия А.А.Д. /Abdulrahim Abdulmanan Doost/ - роден ***г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, женен, неосъждан, безработен, основно образование, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.А.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 91/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия А.А.Д. /Abdulrahim Abdulmanan Doost/ - роден ***г. в гр. Пактия, Ислямска Република Афганистан, женен, неосъждан, безработен, основно образование, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
72 НОХД No 494/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Л.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 89/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Р.Л.К. /Rahimgul Lalagul Kuchai/ - род. на *** г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Р.Л.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Л.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Л.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.Л.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 89/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Р.Л.К. /Rahimgul Lalagul Kuchai/ - род. на *** г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Р.Л.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Л.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Л.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
73 НОХД No 495/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.М.Я. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 90/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Ф.М.Я. /FAWAD MOHAMAD YAHYAH/ - род. на *** г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Ф.М.Я. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.М.Я. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.М.Я. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.М.Я.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №ЗМ 90/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Ф.М.Я. /FAWAD MOHAMAD YAHYAH/ - род. на *** г. в гр. Ненгархар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Ф.М.Я. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.М.Я. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.М.Я. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
74 НОХД No 496/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Л.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №101/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н. ЛИАКАТАЛИ М. /MAZAKATALI LIAQATALI MELEK/ - род. на *** г. в гр. Пуджра Уала, Ислямска Република Пакистан, гражданин на Пакистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият Н. Лиакатали М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н. Лиакатали М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н. Лиакатали М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
Н.Л.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №101/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н. ЛИАКАТАЛИ М. /MAZAKATALI LIAQATALI MELEK/ - род. на *** г. в гр. Пуджра Уала, Ислямска Република Пакистан, гражданин на Пакистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият Н. Лиакатали М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н. Лиакатали М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н. Лиакатали М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
75 НОХД No 497/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.М.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №100/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Ф.М.А. САДАД /FAWAD MOHAMAD ASHRAF SADAD/ - род. на *** г. в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ф.М.А. Садад се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.М.А. Садад на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.М.А. Садад да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №100/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Ф.М.А. САДАД /FAWAD MOHAMAD ASHRAF SADAD/ - род. на *** г. в гр. Паруан, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ф.М.А. Садад се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.М.А. Садад на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.М.А. Садад да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
76 НОХД No 498/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.З.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №98/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Р.З.Х. /RUHULLAH ZEKRULLAH HABIBI/ - род. на *** г. в гр. Майдан Уардак, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият Р.З.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.З.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.З.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
Р.З.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №98/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Р.З.Х. /RUHULLAH ZEKRULLAH HABIBI/ - род. на *** г. в гр. Майдан Уардак, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият Р.З.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.З.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.З.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
77 НОХД No 499/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Х.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №99/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.Х.А. /HEKMATULLAH HAYATULLAH AMARKHIL/ - род. на *** г. в гр. Майдан Уардак, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
Х.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №99/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.Х.А. /HEKMATULLAH HAYATULLAH AMARKHIL/ - род. на *** г. в гр. Майдан Уардак, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият Х.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
78 НОХД No 500/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.И.Ш. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №97/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.И.Ш. /AHMADSHAH ISMATULLAH SHIRIN/ - род. на *** г. в гр. Майдан Уардак, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият А.И.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.И.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
А.И.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №97/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.И.Ш. /AHMADSHAH ISMATULLAH SHIRIN/ - род. на *** г. в гр. Майдан Уардак, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият А.И.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.И.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
79 НОХД No 501/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №102/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Г.М.А. /GAZANFARALI MOHAMAD ARSHAD/ - род. на *** г. в гр. Сиалкот, Ислямска Република Пакистан, гражданин на Пакистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият Г.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
Г.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №102/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Г.М.А. /GAZANFARALI MOHAMAD ARSHAD/ - род. на *** г. в гр. Сиалкот, Ислямска Република Пакистан, гражданин на Пакистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият Г.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
80 НОХД No 502/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Д.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №100/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.Д.Н. /MUSHARAF JAKER NOORNAHA/ - род. на *** г. в гр. Карачи, Ислямска Република Пакистан, гражданин на Пакистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият М.Д.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Д.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Д.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
М.Д.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №100/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.Д.Н. /MUSHARAF JAKER NOORNAHA/ - род. на *** г. в гр. Карачи, Ислямска Република Пакистан, гражданин на Пакистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият М.Д.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 10.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Д.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Д.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
81 НОХД No 503/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Я.Б.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-123/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Я.Б.Д. /WASIM BUTA DINMOHAMMAD/ - род. на *** г. в гр. Сиалкот, Пакистан, гражданин на Пакистан, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Я.Б.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Я.Б.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Я.Б.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 85.00 лева за разноски по делото.
Я.Б.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-123/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Я.Б.Д. /WASIM BUTA DINMOHAMMAD/ - род. на *** г. в гр. Сиалкот, Пакистан, гражданин на Пакистан, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Я.Б.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Я.Б.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Я.Б.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 85.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
82 НОХД No 504/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Ш.Л. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-117/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.Ш.Л. /NЕSAR SHAWALI LUDIN/ - род. на ***г. в гр. Ненгахар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият Н.Ш.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Ш.Л. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Ш.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Н.Ш.Л.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-117/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.Ш.Л. /NЕSAR SHAWALI LUDIN/ - род. на ***г. в гр. Ненгахар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият Н.Ш.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Ш.Л. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Ш.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
83 НОХД No 505/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.А.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-124/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.А.М. /MUAZAMALI ASIF MAHMUD/ - род. на *** г. в гр.Сиалкот, Пакистан, гражданин на Пакистан, с основно образование, шофьор, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият М.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 85.00 лева за разноски по делото.
М.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-124/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.А.М. /MUAZAMALI ASIF MAHMUD/ - род. на *** г. в гр.Сиалкот, Пакистан, гражданин на Пакистан, с основно образование, шофьор, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият М.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 85.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
84 НОХД No 506/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Л.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-122/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.Л.Г. /MOHAMMAD LUQMAN GAZANFARALI/ - род. на *** г. в гр. Гуджрад, Пакистан, гражданин на Пакистан, със средно образование, шофьор, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият М.Л.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Л.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
М.Л.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-122/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.Л.Г. /MOHAMMAD LUQMAN GAZANFARALI/ - род. на *** г. в гр. Гуджрад, Пакистан, гражданин на Пакистан, със средно образование, шофьор, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият М.Л.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Л.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 16.6.2016г.
85 НОХД No 507/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО У.Х.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-118/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия У.Х.М. /WALIKHAN HUKUMJAN MOMAND/ - род. на *** г. в гр. Ненгахар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, земеделец, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият У.Х.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия У.Х.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА У.Х.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
У.Х.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-118/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия У.Х.М. /WALIKHAN HUKUMJAN MOMAND/ - род. на *** г. в гр. Ненгахар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, неграмотен, земеделец, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият У.Х.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия У.Х.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА У.Х.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
86 НОХД No 508/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Н.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-119/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Н.П. /ALI NADERALI PANAHI/ - род. на *** г. в гр. Дайкунди, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, счетоводител, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият А.Н.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Н.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
А.Н.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-119/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Н.П. /ALI NADERALI PANAHI/ - род. на *** г. в гр. Дайкунди, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, със средно образование, счетоводител, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият А.Н.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Н.П. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
87 НОХД No 509/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.М.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-120/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Е.М.М. /Erfan Miraga Mirmast/ - род. на *** г. в гр. Ненгахар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Е.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.М.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Е.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-120/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Е.М.М. /Erfan Miraga Mirmast/ - род. на *** г. в гр. Ненгахар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Е.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.М.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.М.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
88 НОХД No 510/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Х.С.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-121/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия М.Х.С.Х. /Mohammad Hosein Safar Hamrang/ - род. на *** г. в гр. Шираз, Иран, гражданин на Иран, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият М.Х.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Х.С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
М.Х.С.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-121/2016г. по описа на РУ-град Приморско, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия М.Х.С.Х. /Mohammad Hosein Safar Hamrang/ - род. на *** г. в гр. Шираз, Иран, гражданин на Иран, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият М.Х.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 13.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Х.С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.6.2016г.
89 НОХД No 511/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Г.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635ЗМ-116/2016 год. по описа на РУ на МВР –Приморско, между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и подсъдимия А.Г.А., ЕГН **********, с адрес: ***г. в гр. София, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият А.Г.А., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер, за това, че на 14.06.2016 год., до кръстовището на СО „Узунджата“ около 18.45 часа в землището , обл. Бургас и по ВП ІІ – 99, в посока от гр. Приморско, обл. Бургас към гр. Созопол, обл. Бургас, с цел да набави за себе си имотна облага – сумата от 500.00 /петстотин/ евро, противозаконно подпомогнал група чужденци 11 /единадесет/ лица, от които: - 8 /осем/ граждани на Афганистан – Несар Шауали Лудин /NЕSAR SHAWALI LUDIN/ род. на ***год. в Афганистан; Уалихан Хукумджан Моманд /WALIKHAN HUKUMJAN MOMAND/ род. на *** год. в Афганистан; Сайдясар Сайдасадулах Садад /SAIDYASAR SAIDASADULLAH SADAD/ род. на *** год. в Афганистан; Мухибазиз Юсуф Дустхил /MUHIBAZIZ YOSUF DUSTHIL/ род. на *** год. в Афганистан; Али Надерали Панахи /ALI NADERALI PANAHI/ род. на *** год. в Афганистан; Ерфан Мирага Мирмаст /ERFAN MIRAGA MIRMAST/ род. на *** год. в Афганистанц; Абедазиз Абдулазиз Миразиз /ABEDAZIZ ABDULAZIZ MIRAZIZ/ род. на *** год. в Афганистан - 3 /трима/ граждани на Пакистан - Мохаммад Лукман Газанфарали /MOHAMMAD LUQMAN GAZANFARALI/ род. на *** год. в Пакистан; 10. Ясим Бута Динмохамад /WASIM BUTA DINMOHAMMAD/ род. на *** год. в Пакистан; Муазамали Асиф Махмуд /MUAZAMALI ASIF MAHMUD/ род. на *** год. в Пакистан и - 1 /един/ гражданин на Иран - Мохаммад Хосейн Сафар Хамранг /MOHAMMAD HOSEIN SAFAR HAMRANG/ род. на *** год. в Иран да пребивават в страната в нарушение на закона, чл.22, ал.1 т.1,вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България/ЗЧРБ/- пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл.9а, ал.2/ за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим, разрешение на службите за административен контрол на чужденците и да преминават през страната в нарушение на закона - чл.19 ал.1 т.1 от ЗЧРБ- “ Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, Бургаска обл., към вътрешността на страната, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Тойота”, модел „Превиа”, с рег. № СТ 0733 АН, собственост на Станчо Минчев Андреев, ЕГН **********, предоставен доброволно на обв. А., по отношение на повече от едно лице - престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г.А., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.53ал.1б.“а „от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. лек автомобил марка „Тойота”, модел „Превиа”, с рег. № СТ 0733 АН ведно с принадлежностите; 1 бр. черен тефтер с кожени корици, с цвете, сребристо на цвят в лявата предна част, с размери 17.5см/12.5 см., намерен и иззет в задната част на автомобила, на пода, зад предна дясна и предна лява седалки; 1 бр. мобилен телефон марка „Алкател” с ИМЕЙ 353839012621458; намерен и иззет от жабката на автомобила, под СД плейъра; 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия” с ИМЕЙ 355952046839463 със Сим карта на „Глобул”, намерен и иззет от арматурното табло на лекия автомобил, пред воляна, до левия долен ъгъл на предно панорамно стъкло; 1 бр. кафяв кожен портфейл с прегради, намерен и иззет от арматурното табло на лекия автомобил, пред волана на автомобила, до мобилния телефон марка „Нокия”; 1 бр. банкнота с номинал от 500.00 евро, със сериен № 31063548603 намерена и иззета от средната преграда на кафявия кожен портфейл; 1 бр. контактен ключ за лек автомобил марка „Тойота”, модел „Превиа”, с рег. № СТ 0733 АН, намерен и иззет от таблото на автомобила, находящи се в РУ-Приморско. Веществените доказателства – 1 бр. банкнота с номинал от 100 лева със сериен №АВ 9519130; 2 бр. банкноти с номинал от по 20 лева със сериен № всяка от тях №БК 9046281 и № БТ8736327; 9 бр. банкноти с номинал от 10 лева със сериен номер всяка от тях №ББ 2189829; №БК 1612144; №БЗ5248018; №БЛ 0170264; №БИ 2263715; №БЛ 1161600; № БЛ 20335974; №АФ 9151575 и № БА 4485035; 2 бр. банкноти с номинал от два лева със сериен номер всяка от тях БЦ 7621411 и №БФ6242214 ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 70.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №511/2016г. по описа на ЦРС Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
А.Г.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635ЗМ-116/2016 год. по описа на РУ на МВР –Приморско, между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и подсъдимия А.Г.А., ЕГН **********, с адрес: ***г. в гр. София, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият А.Г.А., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер, за това, че на 14.06.2016 год., до кръстовището на СО „Узунджата“ около 18.45 часа в землището , обл. Бургас и по ВП ІІ – 99, в посока от гр. Приморско, обл. Бургас към гр. Созопол, обл. Бургас, с цел да набави за себе си имотна облага – сумата от 500.00 /петстотин/ евро, противозаконно подпомогнал група чужденци 11 /единадесет/ лица, от които: - 8 /осем/ граждани на Афганистан – Несар Шауали Лудин /NЕSAR SHAWALI LUDIN/ род. на ***год. в Афганистан; Уалихан Хукумджан Моманд /WALIKHAN HUKUMJAN MOMAND/ род. на *** год. в Афганистан; Сайдясар Сайдасадулах Садад /SAIDYASAR SAIDASADULLAH SADAD/ род. на *** год. в Афганистан; Мухибазиз Юсуф Дустхил /MUHIBAZIZ YOSUF DUSTHIL/ род. на *** год. в Афганистан; Али Надерали Панахи /ALI NADERALI PANAHI/ род. на *** год. в Афганистан; Ерфан Мирага Мирмаст /ERFAN MIRAGA MIRMAST/ род. на *** год. в Афганистанц; Абедазиз Абдулазиз Миразиз /ABEDAZIZ ABDULAZIZ MIRAZIZ/ род. на *** год. в Афганистан - 3 /трима/ граждани на Пакистан - Мохаммад Лукман Газанфарали /MOHAMMAD LUQMAN GAZANFARALI/ род. на *** год. в Пакистан; 10. Ясим Бута Динмохамад /WASIM BUTA DINMOHAMMAD/ род. на *** год. в Пакистан; Муазамали Асиф Махмуд /MUAZAMALI ASIF MAHMUD/ род. на *** год. в Пакистан и - 1 /един/ гражданин на Иран - Мохаммад Хосейн Сафар Хамранг /MOHAMMAD HOSEIN SAFAR HAMRANG/ род. на *** год. в Иран да пребивават в страната в нарушение на закона, чл.22, ал.1 т.1,вр. чл.9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България/ЗЧРБ/- пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл.9а, ал.2/ за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим, разрешение на службите за административен контрол на чужденците и да преминават през страната в нарушение на закона - чл.19 ал.1 т.1 от ЗЧРБ- “ Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, Бургаска обл., към вътрешността на страната, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Тойота”, модел „Превиа”, с рег. № СТ 0733 АН, собственост на Станчо Минчев Андреев, ЕГН **********, предоставен доброволно на обв. А., по отношение на повече от едно лице - престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г.А., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.53ал.1б.“а „от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. лек автомобил марка „Тойота”, модел „Превиа”, с рег. № СТ 0733 АН ведно с принадлежностите; 1 бр. черен тефтер с кожени корици, с цвете, сребристо на цвят в лявата предна част, с размери 17.5см/12.5 см., намерен и иззет в задната част на автомобила, на пода, зад предна дясна и предна лява седалки; 1 бр. мобилен телефон марка „Алкател” с ИМЕЙ 353839012621458; намерен и иззет от жабката на автомобила, под СД плейъра; 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия” с ИМЕЙ 355952046839463 със Сим карта на „Глобул”, намерен и иззет от арматурното табло на лекия автомобил, пред воляна, до левия долен ъгъл на предно панорамно стъкло; 1 бр. кафяв кожен портфейл с прегради, намерен и иззет от арматурното табло на лекия автомобил, пред волана на автомобила, до мобилния телефон марка „Нокия”; 1 бр. банкнота с номинал от 500.00 евро, със сериен № 31063548603 намерена и иззета от средната преграда на кафявия кожен портфейл; 1 бр. контактен ключ за лек автомобил марка „Тойота”, модел „Превиа”, с рег. № СТ 0733 АН, намерен и иззет от таблото на автомобила, находящи се в РУ-Приморско. Веществените доказателства – 1 бр. банкнота с номинал от 100 лева със сериен №АВ 9519130; 2 бр. банкноти с номинал от по 20 лева със сериен № всяка от тях №БК 9046281 и № БТ8736327; 9 бр. банкноти с номинал от 10 лева със сериен номер всяка от тях №ББ 2189829; №БК 1612144; №БЗ5248018; №БЛ 0170264; №БИ 2263715; №БЛ 1161600; № БЛ 20335974; №АФ 9151575 и № БА 4485035; 2 бр. банкноти с номинал от два лева със сериен номер всяка от тях БЦ 7621411 и №БФ6242214 ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 70.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №511/2016г. по описа на ЦРС Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 16.6.2016г.
90 НОХД No 516/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.П.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №4635-ЗМ-93/2016 г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Попдобрев, обвиняемия Д.П.И. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи като общ работник, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.А.А., съгласно което обвиняемият Д.П.И. се признава за виновен в това, че на 24.05.2016г., около 23.55 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес ”, модел „С350”, с рег. №А4363МК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,38 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №430/26.05.2016г. на химик в специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР Бургас - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.П.И., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Д.П.И., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване в органите на МВР на СУМПС. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.П.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 35.78 лева за разноски по делото.
Д.П.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №4635-ЗМ-93/2016 г. по описа на РУ – град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Попдобрев, обвиняемия Д.П.И. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи като общ работник, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.А.А., съгласно което обвиняемият Д.П.И. се признава за виновен в това, че на 24.05.2016г., около 23.55 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес ”, модел „С350”, с рег. №А4363МК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,38 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №430/26.05.2016г. на химик в специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР Бургас - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.П.И., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА обв. Д.П.И., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване или предаване в органите на МВР на СУМПС. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.П.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 35.78 лева за разноски по делото.
В законна сила от 21.6.2016г.
91 НОХД No 529/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.М.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 23.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №130/2016г. по описа на РУ – град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Попдобрев, подсъдимия Р.М.К. – ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи в строителството, осъждан, и неговия защитник адв.А.П., съгласно което подсъдимият Р.М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно за това, че: На 19.06.2016г., около 23.05 часа в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул.„Трети март” с посока на движение от ул.“Иглика“ към ул.“Азине“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, с ДК №А 5292 ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,84 на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство –„Алкотест“ дрегер 7510 с фабричен №ARDN0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.М.К. – ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Р.М.К. – ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 19.06.2016г., като на основание чл.59, ал.4 приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.М.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №130/2016г. по описа на РУ – град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Попдобрев, подсъдимия Р.М.К. – ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи в строителството, осъждан, и неговия защитник адв.А.П., съгласно което подсъдимият Р.М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно за това, че: На 19.06.2016г., около 23.05 часа в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул.„Трети март” с посока на движение от ул.“Иглика“ към ул.“Азине“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, с ДК №А 5292 ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,84 на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство –„Алкотест“ дрегер 7510 с фабричен №ARDN0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.М.К. – ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Р.М.К. – ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 19.06.2016г., като на основание чл.59, ал.4 приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.6.2016г.
92 НОХД No 531/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.М.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №108/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия С.М. /SATAR MOHAMMADI/ - род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият С.М. /Satar Mohammadi/се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото.
С.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №108/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия С.М. /SATAR MOHAMMADI/ - род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият С.М. /Satar Mohammadi/се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
93 НОХД No 532/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.М.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №109/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Енвтимова и подсъдимия С.М. /SALIM MOHAMMADI/ - род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият С.М. /Salim Mohammadi/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото.
С.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №109/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Енвтимова и подсъдимия С.М. /SALIM MOHAMMADI/ - род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият С.М. /Salim Mohammadi/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
94 НОХД No 533/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №113/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.А. /NAGHIBOLLAH AHMADZAI/ - род. на ***г. гр. Полехомри, Афганистан, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 32.50 лева за разноски по делото.
Н.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №113/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.А. /NAGHIBOLLAH AHMADZAI/ - род. на ***г. гр. Полехомри, Афганистан, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 32.50 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
95 НОХД No 534/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Х.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №112/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.Х. /MIRHATAM HALIMI/ - род. на *** г. гр. Баграм, Афганистан, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият М.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 32.50 лева за разноски по делото.
М.Х.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №112/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.Х. /MIRHATAM HALIMI/ - род. на *** г. гр. Баграм, Афганистан, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият М.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 32.50 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
96 НОХД No 535/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №111/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Х. АХМАДЗАИ /ASLAM KHAN AHMADZAI/ - род. на ***г. в гр. Баглан, Афганистан, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият А.Х. Ахмадзаи се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х. Ахмадзаи на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. Ахмадзаи да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 32.50 лева за разноски по делото.
А.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №111/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Х. АХМАДЗАИ /ASLAM KHAN AHMADZAI/ - род. на ***г. в гр. Баглан, Афганистан, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият А.Х. Ахмадзаи се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х. Ахмадзаи на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. Ахмадзаи да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 32.50 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
97 НОХД No 536/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №110/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия З.А. /Zamir Ahmad/ - род. на *** г. в гр. Лагман, Афганистан, неграмотен, земеделец, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият З.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 32.50 лева за разноски по делото.
З.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №110/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия З.А. /Zamir Ahmad/ - род. на *** г. в гр. Лагман, Афганистан, неграмотен, земеделец, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият З.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 32.50 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
98 НОХД No 537/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.З. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №117/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Н.З. /Noorolah Zadran/ - род. на *** г. гр. Полеалам, Афганистан, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Н.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото.
Н.З.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №117/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Н.З. /Noorolah Zadran/ - род. на *** г. гр. Полеалам, Афганистан, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Н.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
99 НОХД No 538/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.К.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №107/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия М.К. /Mohsen Kanduchi/ - pод на 01.04.1998 г. в гр. Кабул, Афганистан, със средно образование, безработен;неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
М.К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №107/2016г. по описа на ГПУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия М.К. /Mohsen Kanduchi/ - pод на 01.04.1998 г. в гр. Кабул, Афганистан, със средно образование, безработен;неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 19.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
100 НОХД No 539/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №114/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия З.Н. /ZIYAVRAHMAN NAZARI/ - род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, с начално образование, заварчик, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият З.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото.
З.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №114/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия З.Н. /ZIYAVRAHMAN NAZARI/ - род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, с начално образование, заварчик, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият З.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
101 НОХД No 540/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №119/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия САДЖАДХОСЕИН Г. /SAJADHOSEIN GUJAR/ - род. на *** г. в гр. Сиялкот, Пакистан, основно образование, земеделец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Саджадхосеин Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Саджадхосеин Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Саджадхосеин Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
С.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №119/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия САДЖАДХОСЕИН Г. /SAJADHOSEIN GUJAR/ - род. на *** г. в гр. Сиялкот, Пакистан, основно образование, земеделец, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Саджадхосеин Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Саджадхосеин Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Саджадхосеин Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
102 НОХД No 541/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Ю. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №118/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия МОХАМАДМААРУФ Ю. /MOHAMMADMAAROOF YOUSEFI/ - род. на *** г. в гр. Шахреджадид, Афганистан, основно образование, заварчик, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Мохамадмааруф Ю. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Мохамадмааруф Ю. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Мохамадмааруф Ю. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото.
М.Ю.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №118/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия МОХАМАДМААРУФ Ю. /MOHAMMADMAAROOF YOUSEFI/ - род. на *** г. в гр. Шахреджадид, Афганистан, основно образование, заварчик, женен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Мохамадмааруф Ю. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Мохамадмааруф Ю. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Мохамадмааруф Ю. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
103 НОХД No 542/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Ш.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №115/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия ТАХИДАСГАР Ш. /TAHIDASGHAR SHAMS/ - род. на *** г. гр. Джалалабад, Афганистан, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Тахидасгар Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Тахидасгар Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Тахидасгар Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 32.50 лева за разноски по делото.
Т.Ш.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №115/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия ТАХИДАСГАР Ш. /TAHIDASGHAR SHAMS/ - род. на *** г. гр. Джалалабад, Афганистан, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Тахидасгар Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Тахидасгар Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Тахидасгар Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 32.50 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
104 НОХД No 543/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №116/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.В. /KHANWALI VAZIR/ - род. на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, неграмотен, шофьор, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Х.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.В. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.В. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 32.50 лева за разноски по делото.
Х.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №116/2016г. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.В. /KHANWALI VAZIR/ - род. на *** г. в гр. Джалалабад, Афганистан, неграмотен, шофьор, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият Х.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 19.06.2016г. в местността „Сърпии”, землището на с.Бродилово, общ.Царево, обл.Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.В. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.В. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 32.50 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
105 НОХД No 544/2016, I състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.С.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №106/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия С.С. /SABOOR SAFAI/ - род. на ***г. в гр.Каписа, Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият С.С. /Saboor Safai/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 19.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител с Хайбар С. /Khaibar Safai/ - род. на ***г. в гр.Каписа, Афганистан, превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река „Резовска” група от хора – 17 лица, които не са български граждани, между които и 3 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва: Мохсен Кандучи /Mohsen Kanduchi/ - pод на 01.04.1998 г.; Сатар М. /Satar Mohammadi/ - род. на *** г.; Салим М. /Salim Mohammadi/ - род. на *** г.; Замир Ахмад /Zamir Ahmad/ - род. на *** г.; Аслам Хан Ахмадзаи /Aslam Khan Ahmadzai/ - род. на *** г.; Мирхатам Халими /Mirhatam Halimi/ - род. на *** г.; Нагиболах Ахмадзаи /Naghibollah Ahmadzai/ - род. на *** г.; Зияврахман Назари /Ziyavrahman Nazari/ - род. на *** г.; Тахидасгар Шамс /Tahidasghar Shams/ - род. на *** г.; Ханвали Вазир /Khanwali Vazir / - род. на *** г.; Нуролах Задран /Noorolah Zadran/ - род. на *** г.; Мохамадмааруф Юсефи /Mohammadmaaroof Yousefi/ - род. на *** г.; Саджадхосеин Гуджар /Sajadhosein Gujar/ - род. на *** г.; Абдулах Абдулхасан /Abdullah Abdulhasan/ - род. на *** г.; Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ - род. на *** г., като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 80.00 лева за разноски по делото.
С.С.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №106/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия С.С. /SABOOR SAFAI/ - род. на ***г. в гр.Каписа, Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият С.С. /Saboor Safai/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 19.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител с Хайбар С. /Khaibar Safai/ - род. на ***г. в гр.Каписа, Афганистан, превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река „Резовска” група от хора – 17 лица, които не са български граждани, между които и 3 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва: Мохсен Кандучи /Mohsen Kanduchi/ - pод на 01.04.1998 г.; Сатар М. /Satar Mohammadi/ - род. на *** г.; Салим М. /Salim Mohammadi/ - род. на *** г.; Замир Ахмад /Zamir Ahmad/ - род. на *** г.; Аслам Хан Ахмадзаи /Aslam Khan Ahmadzai/ - род. на *** г.; Мирхатам Халими /Mirhatam Halimi/ - род. на *** г.; Нагиболах Ахмадзаи /Naghibollah Ahmadzai/ - род. на *** г.; Зияврахман Назари /Ziyavrahman Nazari/ - род. на *** г.; Тахидасгар Шамс /Tahidasghar Shams/ - род. на *** г.; Ханвали Вазир /Khanwali Vazir / - род. на *** г.; Нуролах Задран /Noorolah Zadran/ - род. на *** г.; Мохамадмааруф Юсефи /Mohammadmaaroof Yousefi/ - род. на *** г.; Саджадхосеин Гуджар /Sajadhosein Gujar/ - род. на *** г.; Абдулах Абдулхасан /Abdullah Abdulhasan/ - род. на *** г.; Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ - род. на *** г., като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 80.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
106 НОХД No 545/2016, I състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №105/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Х.С. /KHAIBAR SAFAI/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Х.С. /Khaibar Safai/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 19.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител със Сабур С. /Saboor Safai/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Афганистан, превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река „Резовска” група от хора – 17 лица, които не са български граждани, между които и 3 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва: Мохсен Кандучи /Mohsen Kanduchi/ - pод на 01.04.1998 г.; Сатар М. /Satar Mohammadi/ - род. на *** г.; Салим М. /Salim Mohammadi/ - род. на *** г.; Замир Ахмад /Zamir Ahmad/ - род. на *** г.; Аслам Хан Ахмадзаи /Aslam Khan Ahmadzai/ - род. на *** г.; Мирхатам Халими /Mirhatam Halimi/ - род. на *** г.; Нагиболах Ахмадзаи /Naghibollah Ahmadzai/ - род. на *** г.; Зияврахман Назари /Ziyavrahman Nazari/ - род. на *** г.; Тахидасгар Шамс /Tahidasghar Shams/ - род. на *** г.; Ханвали Вазир /Khanwali Vazir / - род. на *** г.; Нуролах Задран /Noorolah Zadran/ - род. на *** г.; Мохамадмааруф Юсефи /Mohammadmaaroof Yousefi/ - род. на *** г.; Саджадхосеин Гуджар /Sajadhosein Gujar/ - род. на *** г.; Абдулах Абдулхасан /Abdullah Abdulhasan/ - род. на *** г.; Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ - род. на *** г., като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.С. /KHAIBAR SAFAI/ на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Х.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 85.00 лева за разноски по делото.
Х.С.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №105/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Х.С. /KHAIBAR SAFAI/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Х.С. /Khaibar Safai/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 19.06.2016 г. в местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в съучастие като съизвършител със Сабур С. /Saboor Safai/ - род. на *** г. в гр. Каписа, Афганистан, превел през границата на страната от Република Турция в Република България през река „Резовска” група от хора – 17 лица, които не са български граждани, между които и 3 лица ненавършили 16 годишна възраст както следва: Мохсен Кандучи /Mohsen Kanduchi/ - pод на 01.04.1998 г.; Сатар М. /Satar Mohammadi/ - род. на *** г.; Салим М. /Salim Mohammadi/ - род. на *** г.; Замир Ахмад /Zamir Ahmad/ - род. на *** г.; Аслам Хан Ахмадзаи /Aslam Khan Ahmadzai/ - род. на *** г.; Мирхатам Халими /Mirhatam Halimi/ - род. на *** г.; Нагиболах Ахмадзаи /Naghibollah Ahmadzai/ - род. на *** г.; Зияврахман Назари /Ziyavrahman Nazari/ - род. на *** г.; Тахидасгар Шамс /Tahidasghar Shams/ - род. на *** г.; Ханвали Вазир /Khanwali Vazir / - род. на *** г.; Нуролах Задран /Noorolah Zadran/ - род. на *** г.; Мохамадмааруф Юсефи /Mohammadmaaroof Yousefi/ - род. на *** г.; Саджадхосеин Гуджар /Sajadhosein Gujar/ - род. на *** г.; Абдулах Абдулхасан /Abdullah Abdulhasan/ - род. на *** г.; Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ - род. на *** г., като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. с ал. 1 във вр. с чл.20, ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.С. /KHAIBAR SAFAI/ на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Х.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 85.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 24.6.2016г.
107 НОХД No 546/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.В.Н.,
Р.Т.Х.,
Т.Г.З.,
Х.Т.Х.,
Я.Т.Х.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.6.2016г.
Б.В.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №546/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Б.В.Н. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, с посочен адрес ***, ж. к. „Красна поляна”, ул. „Медковец” № 3, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно което подсъдимият Б.В.Н. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че на 22.06.2016 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска и по ВП ІІ-99 в посока гр. Приморско – гр. Созопол, като извършител, в съучастие с Я.Т.Х., Х.Т.Х., Р.Т.Х. и Т.Г.З., в качеството им на помагачи, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци - 17 /седемнадесет/ лица, граждани на Афганистан – Мохсен Кандучи /Mohsen Kanduchi/ - pод на 01.04.1998 г.; Сатар Мохамади /Satar Mohammadi/ - род. на *** г.; Салим Мохамади /Salim Mohammadi/ - род. на *** г.; Замир Ахмад /Zamir Ahmad/ - род. на *** г.; Аслам Хан Ахмадзаи /Aslam Khan Ahmadzai/ - род. на *** г.; Мирхатам Халими /Mirhatam Halimi/ - род. на *** г.; Нагиболах Ахмадзаи /Naghibollah Ahmadzai/ - род. на *** г.; Зияврахман Назари /Ziyavrahman Nazari/ - род. на *** г.; Тахидасгар Шамс /Tahidasghar Shams/ - род. на *** г.; Ханвали Вазир /Khanwali Vazir / - род. на *** г.; Нуролах Задран /Noorolah Zadran/ - род. на *** г.; Мохамадмааруф Юсефи /Mohammadmaaroof Yousefi/ - род. на *** г.; Саджадхосеин Гуджар /Sajadhosein Gujar/ - род. на *** г.; Абдулах Абдулхасан /Abdullah Abdulhasan/ - род. на *** г.; Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ - род. на *** г., между които 3 /три/ лица – Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на гр. Приморско, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Крайслер, модел Вояджър с рег. № СА 8726 НХ, собственост на Николай В. Делев, ЕГН **********, предоставен доброволно на обв. Н., по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.В.Н., ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което Б.В.Н. е бил задържан по Бързото производство, считано от 22.06.2016 г. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата. веществените доказателства: лек автомобил марка Крайслер, модел Вояджър с рег. № СА 8726 НХ, ведно с два броя ключове, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево и предоставени доброволно на обв. Н... На основание чл. 53, ал.1, б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателтсва, както следва: 1 бр. мобилен телефон марка Нокия с ИМЕЙ 359758/04/141856/7, СИМ карта № 8935903230 0102832458 и 1 бр. мобилен телефон марка Моторола, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево, и предвид ниската стойност на СИМ картата, същата да бъде унищожена. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Б.В.Н., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 6.00 лева за разноски по делото.
Р.Т.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №546/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Р.Т.Х. - ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Р.Т.Х. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, а именно, че на 22.06.2016 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска и по ВП ІІ-99 в посока гр. Приморско – гр. Созопол, в съучастие като помагачи с Я.Т.Х., Х.Т.Х. и Т.Г.З. и в съучастие с Б.В.Н. като извършител, с цел да набави за себе си имотна облага, подпомогнал Б.В.Н. чрез даване на съвети, отвеждане до мястото на товарене на чужденците и съпровождането им към вътрешността на страната, използвайки лек автомобил марка БМВ Х5, с рег. № СА 7129 СР, собственост на Антоанета Райкова Димитрова, противозаконно да подпомогнат група чужденци - 17 /седемнадесет/ лица, граждани на Афганистан – Мохсен Кандучи /Mohsen Kanduchi/ - pод на 01.04.1998 г.; Сатар Мохамади /Satar Mohammadi/ - род. на *** г.; Салим Мохамади /Salim Mohammadi/ - род. на *** г.; Замир Ахмад /Zamir Ahmad/ - род. на *** г.; Аслам Хан Ахмадзаи /Aslam Khan Ahmadzai/ - род. на *** г.; Мирхатам Халими /Mirhatam Halimi/ - род. на *** г.; Нагиболах Ахмадзаи /Naghibollah Ahmadzai/ - род. на *** г.; Зияврахман Назари /Ziyavrahman Nazari/ - род. на *** г.; Тахидасгар Шамс /Tahidasghar Shams/ - род. на *** г.; Ханвали Вазир /Khanwali Vazir / - род. на *** г.; Нуролах Задран /Noorolah Zadran/ - род. на *** г.; Мохамадмааруф Юсефи /Mohammadmaaroof Yousefi/ - род. на *** г.; Саджадхосеин Гуджар /Sajadhosein Gujar/ - род. на *** г.; Абдулах Абдулхасан /Abdullah Abdulhasan/ - род. на *** г.; Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ - род. на *** г., между които 3 /три/ лица – Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на гр. Приморско, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Крайслер, модел Вояджър с рег. № СА 8726 НХ, собственост на Николай В. Делев, ЕГН **********, предоставен доброволно на Б.В.Н., по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Т.Х., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ; На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Р.Т.Х., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 6.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени
Т.Г.З.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №546/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Т.Г.З. - ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Т.Г.З. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, а именно, че на 22.06.2016 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска и по ВП ІІ-99 в посока гр. Приморско – гр. Созопол, в съучастие като помагачи с Я.Т.Х., Х.Т.Х. и Р.Т.Х. и в съучастие с Б.В.Н. като извършител, с цел да набави за себе си имотна облага, подпомогнал Б.В.Н. чрез даване на съвети, отвеждане до мястото на товарене на чужденците и съпровождането им към вътрешността на страната, използвайки лек автомобил марка БМВ Х5, с рег. № СА 7129 СР, собственост на Антоанета Райкова Димитрова, противозаконно да подпомогнат група чужденци - 17 /седемнадесет/ лица, граждани на Афганистан – Мохсен Кандучи /Mohsen Kanduchi/ - pод на 01.04.1998 г.; Сатар Мохамади /Satar Mohammadi/ - род. на *** г.; Салим Мохамади /Salim Mohammadi/ - род. на *** г.; Замир Ахмад /Zamir Ahmad/ - род. на *** г.; Аслам Хан Ахмадзаи /Aslam Khan Ahmadzai/ - род. на *** г.; Мирхатам Халими /Mirhatam Halimi/ - род. на *** г.; Нагиболах Ахмадзаи /Naghibollah Ahmadzai/ - род. на *** г.; Зияврахман Назари /Ziyavrahman Nazari/ - род. на *** г.; Тахидасгар Шамс /Tahidasghar Shams/ - род. на *** г.; Ханвали Вазир /Khanwali Vazir / - род. на *** г.; Нуролах Задран /Noorolah Zadran/ - род. на *** г.; Мохамадмааруф Юсефи /Mohammadmaaroof Yousefi/ - род. на *** г.; Саджадхосеин Гуджар /Sajadhosein Gujar/ - род. на *** г.; Абдулах Абдулхасан /Abdullah Abdulhasan/ - род. на *** г.; Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ - род. на *** г., между които 3 /три/ лица – Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на гр. Приморско, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Крайслер, модел Вояджър с рег. № СА 8726 НХ, собственост на Николай В. Делев, ЕГН **********, предоставен доброволно на Б.В.Н., по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Г.З., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ; На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Т.Г.З., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 6.00 лева за разноски по делото.
Х.Т.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №546/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Х.Т.Х. - ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Х.Т.Х. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, а именно, че на 22.06.2016 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска и по ВП ІІ-99 в посока гр. Приморско – гр. Созопол, в съучастие като помагачи с Я.Т.Х., Р.Т.Х. и Т.Г.З. и в съучастие с Б.В.Н. като извършител, с цел да набави за себе си имотна облага, подпомогнал Б.В.Н. чрез даване на съвети, отвеждане до мястото на товарене на чужденците и съпровождането им към вътрешността на страната, използвайки лек автомобил марка БМВ Х5, с рег. № СА 7129 СР, собственост на Антоанета Райкова Димитрова, противозаконно да подпомогнат група чужденци - 17 /седемнадесет/ лица, граждани на Афганистан – Мохсен Кандучи /Mohsen Kanduchi/ - pод на 01.04.1998 г.; Сатар Мохамади /Satar Mohammadi/ - род. на *** г.; Салим Мохамади /Salim Mohammadi/ - род. на *** г.; Замир Ахмад /Zamir Ahmad/ - род. на *** г.; Аслам Хан Ахмадзаи /Aslam Khan Ahmadzai/ - род. на *** г.; Мирхатам Халими /Mirhatam Halimi/ - род. на *** г.; Нагиболах Ахмадзаи /Naghibollah Ahmadzai/ - род. на *** г.; Зияврахман Назари /Ziyavrahman Nazari/ - род. на *** г.; Тахидасгар Шамс /Tahidasghar Shams/ - род. на *** г.; Ханвали Вазир /Khanwali Vazir / - род. на *** г.; Нуролах Задран /Noorolah Zadran/ - род. на *** г.; Мохамадмааруф Юсефи /Mohammadmaaroof Yousefi/ - род. на *** г.; Саджадхосеин Гуджар /Sajadhosein Gujar/ - род. на *** г.; Абдулах Абдулхасан /Abdullah Abdulhasan/ - род. на *** г.; Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ - род. на *** г., между които 3 /три/ лица – Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на гр. Приморско, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Крайслер, модел Вояджър с рег. № СА 8726 НХ, собственост на Николай В. Делев, ЕГН **********, предоставен доброволно на Б.В.Н., по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, и чл. 54, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.Т.Х., ЕГН ********** на наказание именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ; На основание чл. 59, ал. 1 от НК ще се приспадне времето, през което Х.Т.Х. е бил задържан по Бързото производство, считано от 22.06.2016 г. Веществени доказателства – няма. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Х.Т.Х., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 6.00 лева за разноски по делото.
Я.Т.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №546/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Я.Т.Х. - ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, работи като таксиметров шофьор към таксита 91280, женен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Я.Т.Х. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, а именно, че на 22.06.2016 г. в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска и по ВП ІІ-99 в посока гр. Приморско – гр. Созопол, в съучастие като помагачи с Х.Т.Х., Р.Т.Х. и Т.Г.З. и в съучастие с Б.В.Н. като извършител, с цел да набави за себе си имотна облага, подпомогнал Б.В.Н. чрез даване на съвети, отвеждане до мястото на товарене на чужденците и съпровождането им към вътрешността на страната, използвайки лек автомобил марка БМВ Х5, с рег. № СА 7129 СР, собственост на Антоанета Райкова Димитрова, противозаконно да подпомогнат група чужденци - 17 /седемнадесет/ лица, граждани на Афганистан – Мохсен Кандучи /Mohsen Kanduchi/ - pод на 01.04.1998 г.; Сатар Мохамади /Satar Mohammadi/ - род. на *** г.; Салим Мохамади /Salim Mohammadi/ - род. на *** г.; Замир Ахмад /Zamir Ahmad/ - род. на *** г.; Аслам Хан Ахмадзаи /Aslam Khan Ahmadzai/ - род. на *** г.; Мирхатам Халими /Mirhatam Halimi/ - род. на *** г.; Нагиболах Ахмадзаи /Naghibollah Ahmadzai/ - род. на *** г.; Зияврахман Назари /Ziyavrahman Nazari/ - род. на *** г.; Тахидасгар Шамс /Tahidasghar Shams/ - род. на *** г.; Ханвали Вазир /Khanwali Vazir / - род. на *** г.; Нуролах Задран /Noorolah Zadran/ - род. на *** г.; Мохамадмааруф Юсефи /Mohammadmaaroof Yousefi/ - род. на *** г.; Саджадхосеин Гуджар /Sajadhosein Gujar/ - род. на *** г.; Абдулах Абдулхасан /Abdullah Abdulhasan/ - род. на *** г.; Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ - род. на *** г., между които 3 /три/ лица – Гариб Ахмадзаи /Gharib Ahmadzai/ - pод. на 01.01.2002 г.; Мансур Абдулгафар /Mansoor Abdulghafai/ - род. на *** г. и Шоаибнаби Зазаи /Shoaibnabi Zazai/ ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на гр. Приморско, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Крайслер, модел Вояджър с рег. № СА 8726 НХ, собственост на Николай В. Делев, ЕГН **********, предоставен доброволно на Б.В.Н., по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Я.Т.Х., ЕГН ********** на наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ; На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което Я.Т.Х. е бил задържан по Бързото производство, считано от 22.06.2016 г. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Я.Т.Х., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 6.00 лева за разноски по делото. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: лек автомобил БМВ Х5 с рег. № СА 7129 СР и контактен ключ за автомобила, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево и предоставени доброволно на обв. Я.Т.Х.. На основание чл. 53, ал.1, б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: мобилен телефон марка „SAMSUNG” DUOS модел SM-G313HU/DS IMEI:353976/06/219300/2, IMEI:353977/06219300/0, цвят тъмно сив металик, микро CD 4 GB, без два броя СИМ карти, с батерия в изключено състояние и мобилен телефон марка Нокия с Имей 357814062705242 , намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево.
В законна сила от 24.6.2016г.
108 НОХД No 549/2016, I състав Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.В.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ-137/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимата М.В.Б. - ЕГН **********, родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българска гражданка, със средно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимата М.В.Б. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 21.06.2016г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, от магазин на ул. „Трети март” № 47, отнела от владението на Ангелина Иванова Цветкова, собственост на Д.М.К. чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка Samsung, модел Galaxy Note 4 на стойност 1042.65 лева, 1 бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лева и 1 бр. силиконов калъф на стойност 7.88 лева, всичко на обща стойност 1060.43 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати. За посоченото престъпление по чл. 197, т. 1, вр. чл. 194, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, на осн. чл. 197, т. 1, вр. чл. 194, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимата М.В.Б., ЕГН **********на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Веществени доказателства – 1 бр. флаш 8 GB да се върне на собственика му Д.М.К.. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 1060.43 лева, които са възстановени изцяло. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.В.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 77.28 лева за разноски по делото.
М.В.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ-137/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимата М.В.Б. - ЕГН **********, родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българска гражданка, със средно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимата М.В.Б. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 21.06.2016г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, от магазин на ул. „Трети март” № 47, отнела от владението на Ангелина Иванова Цветкова, собственост на Д.М.К. чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка Samsung, модел Galaxy Note 4 на стойност 1042.65 лева, 1 бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лева и 1 бр. силиконов калъф на стойност 7.88 лева, всичко на обща стойност 1060.43 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати. За посоченото престъпление по чл. 197, т. 1, вр. чл. 194, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, на осн. чл. 197, т. 1, вр. чл. 194, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимата М.В.Б., ЕГН **********на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Веществени доказателства – 1 бр. флаш 8 GB да се върне на собственика му Д.М.К.. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 1060.43 лева, които са възстановени изцяло. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.В.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 77.28 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.6.2016г.
109 НОХД No 565/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Л.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №123/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата С.Л.Р. /SAMIA LIAS RASHID/ – родена на *** г. в гр. Мусел, Ирак, без образование, неосъждана, безработна, омъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимата С.Л.Р. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата С.Л.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Л.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
С.Л.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №123/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата С.Л.Р. /SAMIA LIAS RASHID/ – родена на *** г. в гр. Мусел, Ирак, без образование, неосъждана, безработна, омъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимата С.Л.Р. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата С.Л.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Л.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
110 НОХД No 566/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.М.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №125/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата Х.М.Х. /HOMRE MASHKO HAJI/ – жена, родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак, без образование, безработна, неосъждана, омъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимата Х.М.Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Х.М.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Х.М.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №125/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата Х.М.Х. /HOMRE MASHKO HAJI/ – жена, родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак, без образование, безработна, неосъждана, омъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимата Х.М.Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Х.М.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
111 НОХД No 567/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Б.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №122/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата Д.Б.Х. /JANAN BIBO HASAN/ – родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак, без образование, неосъждана, безработна, омъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимата Д.Б.Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Д.Б.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Б.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Д.Б.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №122/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата Д.Б.Х. /JANAN BIBO HASAN/ – родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак, без образование, неосъждана, безработна, омъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимата Д.Б.Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Д.Б.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Б.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
112 НОХД No 568/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Х.О. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №138/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Б.Х.О. /BAHAR HASAN OSO/ - род. на *** г. в гр. Шангал, Ирак, безработна, неосъждана, неграмотна, омъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимата Б.Х.О. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Б.Х.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Х.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Б.Х.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №138/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Б.Х.О. /BAHAR HASAN OSO/ - род. на *** г. в гр. Шангал, Ирак, безработна, неосъждана, неграмотна, омъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимата Б.Х.О. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Б.Х.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Х.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
113 НОХД No 569/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.И.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №143/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия К.И.Х. /KAMIRAN IDO HAJI/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак, средно образование, неосъждан, неженен, безработен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият К.И.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.И.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.И.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
К.И.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №143/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия К.И.Х. /KAMIRAN IDO HAJI/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак, средно образование, неосъждан, неженен, безработен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият К.И.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.И.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.И.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
114 НОХД No 570/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Ш.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №142/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.Ш.И. /HASEM SHAMO IBRAHIM/ - род. на *** г. в гр.Шангал, Ирак, неосъждан, неграмотен, безработен, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.Ш.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Х.Ш.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Ш.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Х.Ш.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №142/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.Ш.И. /HASEM SHAMO IBRAHIM/ - род. на *** г. в гр.Шангал, Ирак, неосъждан, неграмотен, безработен, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв. Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х.Ш.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Х.Ш.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Ш.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
115 НОХД No 571/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Р.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №120/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата А.Р.М. /AAIDA RAVO MURAD/ - жена, род. *** г. в гр.Шангал, Ирак, без образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимата А.Р.М. /AAIDA RAVO MURAD/ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата А.Р.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Р.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
А.Р.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №120/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата А.Р.М. /AAIDA RAVO MURAD/ - жена, род. *** г. в гр.Шангал, Ирак, без образование, безработна, омъжена, неосъждана, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимата А.Р.М. /AAIDA RAVO MURAD/ се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата А.Р.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Р.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
116 НОХД No 572/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.И.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №141/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия С.И.М. /SABAH IDO MATO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак, безработен, неграмотен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.И.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.И.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.И.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
С.И.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №141/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия С.И.М. /SABAH IDO MATO/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак, безработен, неграмотен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.И.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.И.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.И.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
117 НОХД No 573/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.Н.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №139/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата П.Н.Х. /PAKIZAN NASER HAJI/ - род. на *** г. в гр. Шангал, Ирак, неомъжена, неграмотна, неосъждана, безработна, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимата П.Н.Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата П.Н.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.Н.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
П.Н.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №139/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата П.Н.Х. /PAKIZAN NASER HAJI/ - род. на *** г. в гр. Шангал, Ирак, неомъжена, неграмотна, неосъждана, безработна, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимата П.Н.Х. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата П.Н.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.Н.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
118 НОХД No 574/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.М.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №121/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия С.М.С., Sandes Malallah Salem – родена на ***г. в гр. Мусел, Ирак, без образование, неосъждана, безработна, омъжена, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият С.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
С.М.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №121/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия С.М.С., Sandes Malallah Salem – родена на ***г. в гр. Мусел, Ирак, без образование, неосъждана, безработна, омъжена, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият С.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.М.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
119 НОХД No 575/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.К.Л. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №124/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия М.К.Л., Maisar Kasem Lias – роден на .***г. в гр. Мусел, Ирак, без образование, безработен, неосъждан, женен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият М.К.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К.Л. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
М.К.Л.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №124/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия М.К.Л., Maisar Kasem Lias – роден на .***г. в гр. Мусел, Ирак, без образование, безработен, неосъждан, женен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият М.К.Л. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К.Л. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
120 НОХД No 576/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Д.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №140/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия С.Д.Х. /SALMAN JAMAL HASAN/ - роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, безработен, неграмотен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.Д.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Д.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Д.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
С.Д.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №140/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия С.Д.Х. /SALMAN JAMAL HASAN/ - роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, безработен, неграмотен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият С.Д.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Д.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Д.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
121 НОХД No 577/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Л.Ф.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №144/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Л.Ф.Х. /LAWIN FAHRI HORMAZ/ - роден на ***г. в гр.Шангал, Ирак, безработен, неграмотен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Л.Ф.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.Ф.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Л.Ф.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Л.Ф.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №144/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Л.Ф.Х. /LAWIN FAHRI HORMAZ/ - роден на ***г. в гр.Шангал, Ирак, безработен, неграмотен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно условията на което подсъдимият Л.Ф.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Л.Ф.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Л.Ф.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
122 НОХД No 578/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.К.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №126/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Х.К.А., Haisem Kasem Alias, роден на ***г.в гр. Шангал, Ирак, средно образомавие, безработен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Димитрина Р., съгласно условията на което подсъдимият Х.К.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.К.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.К.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Х.К.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №126/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Х.К.А., Haisem Kasem Alias, роден на ***г.в гр. Шангал, Ирак, средно образомавие, безработен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Димитрина Р., съгласно условията на което подсъдимият Х.К.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.К.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.К.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
123 НОХД No 579/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.И.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №135/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата Г.И.М. /GAURE IDO MATO/ - род. на *** г. в гр. Шангал, Ирак, безработна, неосъждана, неграмотна, неомъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.П.Н., съгласно условията на което подсъдимата Г.И.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Г.И.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.И.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Г.И.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №135/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата Г.И.М. /GAURE IDO MATO/ - род. на *** г. в гр. Шангал, Ирак, безработна, неосъждана, неграмотна, неомъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.П.Н., съгласно условията на което подсъдимата Г.И.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Г.И.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.И.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
124 НОХД No 580/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №137/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Б.С.С. / BAHTIAR SINO SLIMAN/ - роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, безработен, неграмотен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.П.Н., съгласно условията на което подсъдимият Б.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.С.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Б.С.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №137/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Б.С.С. / BAHTIAR SINO SLIMAN/ - роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, безработен, неграмотен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.П.Н., съгласно условията на което подсъдимият Б.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.С.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
125 НОХД No 581/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №134/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата С.А.И. /SAFRA ATO IBRAHIM/ - род. на *** г. в гр. Мусел, Ирак, безработна, неосъждана, неграмотна, неомъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.П.Н., съгласно условията на което подсъдимата С.А.И. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата С.А.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.А.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
С.А.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №134/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата С.А.И. /SAFRA ATO IBRAHIM/ - род. на *** г. в гр. Мусел, Ирак, безработна, неосъждана, неграмотна, неомъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.П.Н., съгласно условията на което подсъдимата С.А.И. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата С.А.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.А.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
126 НОХД No 582/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Л.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №136/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата Х.Л.М. /HANEM LIAS MERZE/ - родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак, неграмотна, безработна неосъждана, омъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.П.Н., съгласно условията на което подсъдимата Х.Л.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Х.Л.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Л.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Х.Л.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №136/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата Х.Л.М. /HANEM LIAS MERZE/ - родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак, неграмотна, безработна неосъждана, омъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.П.Н., съгласно условията на което подсъдимата Х.Л.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Х.Л.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Л.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
127 НОХД No 583/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ю.Ш.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №133/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Ю.Ш.Р. /YUSEF SHABAN RAMADAN/ - роден на *** г. в гр. Мусел, представляван от неговия защитник адв.П.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ю.Ш.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ю.Ш.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ю.Ш.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Ю.Ш.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №133/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Ю.Ш.Р. /YUSEF SHABAN RAMADAN/ - роден на *** г. в гр. Мусел, представляван от неговия защитник адв.П.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ю.Ш.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ю.Ш.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ю.Ш.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
128 НОХД No 584/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.М.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №132/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.М.И. /HABEEB MALALLAH IBRAHIM/ - роден на *** г. в гр. Каркук, Ирак, журналист, неосъждан, висше образование, женен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.П.Н., съгласно условията на което подсъдимият Х.М.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Х.М.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №132/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.М.И. /HABEEB MALALLAH IBRAHIM/ - роден на *** г. в гр. Каркук, Ирак, журналист, неосъждан, висше образование, женен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.П.Н., съгласно условията на което подсъдимият Х.М.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.И. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
129 НОХД No 585/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.М.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №131/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.М.Х. /HAJI MURAD HALIF/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак, безработен, неосъждан, неграмотен, женен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Х.М.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Х.М.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №131/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Х.М.Х. /HAJI MURAD HALIF/ - роден на *** г. в гр. Шангал, Ирак, безработен, неосъждан, неграмотен, женен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Х.М.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
130 НОХД No 586/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Х.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №130/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата Н.Х.Н. /NAAM HALAF HASER/ - родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак, без образование, безработна, неосъждана, омъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адвДимитрина Р., съгласно условията на което подсъдимата Н.Х.Н. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Н.Х.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Х.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Н.Х.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №130/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата Н.Х.Н. /NAAM HALAF HASER/ - родена на ***г. в гр. Шангал, Ирак, без образование, безработна, неосъждана, омъжена, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адвДимитрина Р., съгласно условията на което подсъдимата Н.Х.Н. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Н.Х.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Х.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
131 НОХД No 587/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.С.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №129/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата Х.С.М. /HATE SVOG MITO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак, омъжена, безработна, неосъждана, без образование, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимата Х.С.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Х.С.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.С.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Х.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №129/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимата Х.С.М. /HATE SVOG MITO/ - родена на *** г. в гр. Шангал, Ирак, омъжена, безработна, неосъждана, без образование, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимата Х.С.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязла през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Х.С.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.С.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
132 НОХД No 588/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.М.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №127/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия И.М.Х. /IDO MATO HADER/ - роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, женен, безработен, неосъждан, неграмотен, женен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият И.М.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.М.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
И.М.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №127/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия И.М.Х. /IDO MATO HADER/ - роден на ***г. в гр. Шангал, Ирак, женен, безработен, неосъждан, неграмотен, женен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият И.М.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.М.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
133 НОХД No 589/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.К.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №127/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Д.К.А. /DELER KASEM ALIAS/ - роден на ***г.в гр. Шангал, Ирак, средно образование, безработен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Д.К.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.К.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.К.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
Д.К.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №127/2016 год. по описа на ГПУ - Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Д.К.А. /DELER KASEM ALIAS/ - роден на ***г.в гр. Шангал, Ирак, средно образование, безработен, неосъждан, неженен, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което подсъдимият Д.К.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.К.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.К.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
134 НОХД No 590/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-82/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.А.А. /AHMADSINA AHMADGUL AHMADI/ - мъж, род. на *** г. в гр. Ненгархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, женен, с висше образование, инженер, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
А.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-82/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.А.А. /AHMADSINA AHMADGUL AHMADI/ - мъж, род. на *** г. в гр. Ненгархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, женен, с висше образование, инженер, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
135 НОХД No 591/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-92/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.А. /MOHAMMADFAYEZ ALAMUAR/ - мъж, род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, гражданин на Афганистан, ученик, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-92/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.А. /MOHAMMADFAYEZ ALAMUAR/ - мъж, род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, гражданин на Афганистан, ученик, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
136 НОХД No 592/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-91/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.А. /NASRDLAH ALAMYAR/ - мъж, род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, гражданин на Афганистан, женен, неосъждан, с основно образование, строител, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Н.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-91/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия Н.А. /NASRDLAH ALAMYAR/ - мъж, род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, гражданин на Афганистан, женен, неосъждан, с основно образование, строител, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
137 НОХД No 593/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Ю. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-90/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Ю. /ABDULLATIF YOUSEFI/ - мъж, род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, гражданин на Афганистан, неженен, неосъждан, със средно образование, спортист, без документи за самоличност, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.Ю. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Ю. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ю. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
А.Ю.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-90/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А.Ю. /ABDULLATIF YOUSEFI/ - мъж, род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, гражданин на Афганистан, неженен, неосъждан, със средно образование, спортист, без документи за самоличност, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А.Ю. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Ю. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ю. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
138 НОХД No 594/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-88/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.М.А. /MOHAMADMUNIR MOHAMADNAZIR ASKARYAR/ - мъж, род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, гражданин на Афганистан, женен, със средно образование, строител, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
М.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-88/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия М.М.А. /MOHAMADMUNIR MOHAMADNAZIR ASKARYAR/ - мъж, род. на *** г. в гр. Кабул, Афганистан, гражданин на Афганистан, женен, със средно образование, строител, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият М.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
139 НОХД No 595/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-85/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А. АХМАДСИНA А. /AHMADFAWAD AHMADSINA AHMADI/ - мъж, род. на *** г. в гр. Ненгархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, неженен, с висше образование, геодезист по професия, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А. Ахмадсинa А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А. Ахмадсинa А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А. Ахмадсинa А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
А.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-85/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Катя Евтимова и подсъдимия А. АХМАДСИНA А. /AHMADFAWAD AHMADSINA AHMADI/ - мъж, род. на *** г. в гр. Ненгархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, неженен, с висше образование, геодезист по професия, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият А. Ахмадсинa А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А. Ахмадсинa А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А. Ахмадсинa А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
140 НОХД No 596/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Ф.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-89/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия MAJID FAZELAHMAD TAHIRI /М.Ф.Т./ мъж роден на ***год. в гр. Газни, Афганистан - неженен с основно образование, сондьор, неосъждан , без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият М.Ф.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Ф.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Ф.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
М.Ф.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-89/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия MAJID FAZELAHMAD TAHIRI /М.Ф.Т./ мъж роден на ***год. в гр. Газни, Афганистан - неженен с основно образование, сондьор, неосъждан , без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият М.Ф.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Ф.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Ф.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
141 НОХД No 597/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-83/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Н.А. А. / NADIA ABDULKHALIL AHMADI / - родена на ***год. в гр. Кабул, Афганистан – омъжена с висше образование , учителка, неосъждана, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият Н.А. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А. А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Н.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-83/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия Н.А. А. / NADIA ABDULKHALIL AHMADI / - родена на ***год. в гр. Кабул, Афганистан – омъжена с висше образование , учителка, неосъждана, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият Н.А. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.А. А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.А. А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
142 НОХД No 598/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-86/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия MOHAMADBASIR MOHAMADNAZIR ASKARYAR /М.М.А./, мъж роден на ***год. в гр. Кабул, Афганистан, женен, със средно образование, магазинер, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият М.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
М.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-86/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия MOHAMADBASIR MOHAMADNAZIR ASKARYAR /М.М.А./, мъж роден на ***год. в гр. Кабул, Афганистан, женен, със средно образование, магазинер, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият М.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
143 НОХД No 599/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.Ю. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-93/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия FARIDEH YOSEFI / Ф. Ю. / , родена на *** год. ,Афганистан , гр.Кабул , женена ,не осъждана , начално - образование ,професия – домакиня ,без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият Ф. Ю. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф. Ю. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф. Ю. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
Ф.Ю.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-93/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия FARIDEH YOSEFI / Ф. Ю. / , родена на *** год. ,Афганистан , гр.Кабул , женена ,не осъждана , начално - образование ,професия – домакиня ,без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият Ф. Ю. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ф. Ю. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф. Ю. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
144 НОХД No 600/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-87/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия SADAF ABDULKARIM ASKARYAR / С.А.А./ - жена, родена на ***год. в гр.Кабул, Афганистан, омъжена, с висше образование, учителка, неосъждана, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият С.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
С.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-87/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия SADAF ABDULKARIM ASKARYAR / С.А.А./ - жена, родена на ***год. в гр.Кабул, Афганистан, омъжена, с висше образование, учителка, неосъждана, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият С.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.А.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 29.6.2016г.
145 НОХД No 601/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-84/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия AHMADFAYSAL AHMADSINA AHMADI /А. Ахмадсинa А./ - мъж, роден на ***год. в гр. Кабул, Афганистан, неженен със средно образование, студент, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият А. Ахмадсинa А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А. Ахмадсинa А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А. Ахмадсинa А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 302 ЗМ-84/2016г. по описа на РУ - град Царево, постигнато между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Георги Попдобрев и подсъдимия AHMADFAYSAL AHMADSINA AHMADI /А. Ахмадсинa А./ - мъж, роден на ***год. в гр. Кабул, Афганистан, неженен със средно образование, студент, неосъждан, без документи за самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият А. Ахмадсинa А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.06.2016 г. в местността „Маджура”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А. Ахмадсинa А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А. Ахмадсинa А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 29.6.2016г.
146 НОХД No 607/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Ф.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 4635 ЗМ-154/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Попдобрев, подсъдимата Е.Ф.А. - ЕГН **********, род. на *** год. в гр.Русе, с постоянен адрес ***, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, и нейния защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимата Е.Ф.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно за това, че на 28.06.2016г. около 02,30 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.“Трети март” посока от ул.“Странджа“ към ул.“Шипка“ управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка Мерцедес, с рег. СА 9695 ТК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила - 1,66 промила на хиляда, установено по надлежния ред - проба с техническо средство алкотест дрегер 7410, с инв. № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимата Е.Ф.А., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимата Е.Ф.А., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимата е била лишен от това право по административен ред, считано от 28.06.2016г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Е.Ф.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 4635 ЗМ-154/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Попдобрев, подсъдимата Е.Ф.А. - ЕГН **********, род. на *** год. в гр.Русе, с постоянен адрес ***, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, и нейния защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимата Е.Ф.А. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно за това, че на 28.06.2016г. около 02,30 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.“Трети март” посока от ул.“Странджа“ към ул.“Шипка“ управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка Мерцедес, с рег. СА 9695 ТК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила - 1,66 промила на хиляда, установено по надлежния ред - проба с техническо средство алкотест дрегер 7410, с инв. № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимата Е.Ф.А., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимата Е.Ф.А., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимата е била лишен от това право по административен ред, считано от 28.06.2016г. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 30.6.2016г.
147 НОХД No 608/2016, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Т.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 30.6.2016г.
НЕ ОДОБРЯВА внесеното споразумение за решаване на БП № 302 ЗМ-81/2016г. на РУП-Царево.. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по НОХД 608/2016г. по описа на РС – Царево и ВРЪЩА делото на РП – Царево. Препис от протокола незабавно да се предостави на РП – Царево. Определението не подлежи на обжалване.
148 НОХД No 610/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.С.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 30.6.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-146/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия М.С.П. - ЕГН **********, род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с висше образование, работи като учител в СОУ „Хр. Ботев”, гр.Нова Загора, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият М.С.П. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.06.2016г., около 01.30 часа в гр.Китен, Бургаска обл., на кръстовището на ул. „Приморско шосе” и ул. „Корал” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с рег. № СН 8904 НС след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.52 на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза № 288/2016 год. на Отделение по съдебна медицина при МБАЛ - гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.С.П., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М.С.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимата е била лишен от това право по административен ред, считано от 25.06.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.П., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 93.74 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.С.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-146/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия М.С.П. - ЕГН **********, род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с висше образование, работи като учител в СОУ „Хр. Ботев”, гр.Нова Загора, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият М.С.П. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.06.2016г., около 01.30 часа в гр.Китен, Бургаска обл., на кръстовището на ул. „Приморско шосе” и ул. „Корал” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с рег. № СН 8904 НС след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.52 на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза № 288/2016 год. на Отделение по съдебна медицина при МБАЛ - гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.С.П., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М.С.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимата е била лишен от това право по административен ред, считано от 25.06.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.С.П., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 93.74 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 30.6.2016г.