РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2014г. до 30.6.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 35/2013, III състав Вещни искове З.С.М.,
Н.С.С.,
С.С.С.
ЕТ ИЗГРЕВ - ЙОРДАН ХРИСТОВ,
ЕТ ИЗГРЕВ - СИЛВИЯ НИКОЛОВА
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 6.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск по чл.53, ал.2 изр. второ от ЗКИР от ищците З.С.М., ЕГН **********, Н.С.С., ЕГН ********** и С.С.С., ЕГН **********, против ответниците ЕТ"ИЗГРЕВ - Й.Х." гр.София, ЕИК 131013259, представлявано от Й.Н.Х. и ЕТ"ИЗГРЕВ - С.Н." гр.София, ЕИК 131013242, представлявано от С.И.Н., за приемане за установено по отношение на ответниците, че ищците са собственици на основание придобивна давност и наследяване по закон към момента на влизане в сила на действащия кадастрален и регулационен план на с.Изгрев, община Царево, Бургаска област, одобрен със Заповед № РД- 14-398/17.11.1989 год., на реално обособена част с площ от 393 кв.м. попадаща в УПИ X, в кв.З по ПУП на с.Изгрев, община Царево, Бургаска област при граници: североизток - край на регулацията, югоизток - улична регулация, югозапад и северозапад - УПИ № X, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
2 Гражданско дело No 71/2013, I състав Развод и недейств. на брака И.М.И. З.Й.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.ЦАРЕВО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.6.2014г.
Допуска поправка на ОФГ в диспозитива на решението"Осъжда И.М.И. да заплаща на малолетното си дете И.М.И." да се чете"Осъжда И.М.И. да заплаща на малолетното си дете Милчо И.И."
3 Гражданско дело No 100/2013, III състав Делби Е.Т.И.,
М.В.И.
Д.Д.Д.,
Е.А.Д.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 18.6.2014г.
ДОПУСКА извършването на съдебна делба на недвижим имот, с адрес гр.Приморско ул.”Зорница” № 16, площ 374 (триста седемдесет и четири (хиляда шестстотин и осемдесет) кв.м. по нотариален акт, който съгласно представената скица е с площ 372(триста седемдесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: средно застрояване, с идентификатор: 58356.501.114 по КККР, при съседи: 58356.501.113, 58356.501.115, 58356.501.98, за който имот е отреден по дворищно-регулационни план на гр.Приморско парцел Х-56, кв.30 по плана на Приморско, между съсобствениците Е.Т.И., ЕГН:********** и М.В.И., ЕГН:**********, двамата с постоянен адрес: гр.Димитровград, ул."Неофит Бозвели"№2, вх.В, ет.7, ап.21 и Д.Д.Д., ЕГН:********** и Е.А.Д., ЕГН: **********, двамата с постоянен адрес: гр.Димитровград, ул.„Емилиан Станев",Вх.Б, ап.4, при квоти, както следва: 1/2 ид.ч., при условията на СИО за съделителите Е.Т.И. и М.В.И. и 1/2 ид.ч. при условията на СИО за съделителите Д.Д.Д. и Е.А.Д..  ДОПУСКА извършването на съдебна делба на недвижим имот: Сграда с идентификатор 58356.501.114.1 по КККР на гр.Приморско, община Приморско, област Бургас, със застроена площ от 211 кв.м., брой етажи - 4, с адрес гр.Приморско ул.”Зорница” № 16, функционално предназначение на сградата - „Жилищна сграда с апартаменти, ателиета, офиси и Бирария” в ПИ с идентификатор 58356.501.114 по КККР на гр.Приморско, община Приморско, област Бургас между съсобствениците Е.Т.И., ЕГН: ********** и М.В.И., ЕГН:**********, двамата с постоянен адрес: гр.Димитровград, ул."Неофит Бозвели"№2, вх.В, ет.7, ап.21 и Д.Д.Д., ЕГН:********** и Е.А.Д., ЕГН: **********, двамата с постоянен адрес: гр.Димитровград, ул.„Емилиан Станев",Вх.Б, ап.4, при квоти, както следва: 1/2 ид.ч., при условията на СИО за съделителите Е.Т.И. и М.В.И. и 1/2 ид.ч. при условията на СИО за съделителите Д.Д.Д. и Е.А.Д..  
4 Гражданско дело No 110/2013, I състав Вещни искове по ЗСПЗЗ Д.Р.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 6.6.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 14.3/11.05.2006 г., постановено от ОСЗГ-Царево в ЧАСТТА МУ, в която е възстановено правото на собственост на наследниците на Атанас Статев И. на нива за строит. от 15.409 дка, четвърта категория, находяща се в землището на гр.Атопол, в местаността Коросята, имот № 107405, като незаконосъобразно, като вместо него ПОСТАНОВЯВА :  ВЪЗСТАНОВЯВА правото на собственост на наследниците на СТАТИ И. СТАМОВ върху нива за строит. от 15.409 дка, четвърта категория, находяща се в землището на гр.Атопол, в местността Коросята, имот № 107405, по картата на землището, при съседи: имот № 107373, имот № 107372, имот № 107371, имот № 107477, имот № 107536, имот № 107476, имот № 000276, имот № 000039, имот № 000277.  
5 Гражданско дело No 123/2013, III състав Облигационни искове КУАДРАНТ БЕВЪРИДЖИС АД ДЕНМАР ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 20.6.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по делото, че „ДЕНМАР" ЕООД, седалище гр. Ахтопол 8280, ул. „Кирил и Методий“, № 17, област Бургас, община Царево, ЕИК - 102870862, представлявано от А.С.Ч., ДЪЛЖИ на „Куадрант Бевъриджис" АД гр. София, ЕИК 831607255, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Постоянство“ № 67А, представлявано от Тамир Шабат и Донка Пенчева Терзиева, съдебен адрес: гр. София, 1111, ул. „Постоянство“ № 67А сумата от 6213,79 лв. (шест хиляди двеста и тринадесет лева и седемдесет и девет стотинки) по фактура № 8330041545/03.07.2012г. за доставени от „Куадрант Бевъриджис" АД на „ДЕНМАР" ЕООД стоки –безалкохолни напитки, ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба -25.11.2013г. до окончателно плащане на сумата.   ПРЕКРАТЯВА производството в частта, с която е направено увеличение на иска от 6213,79 лв. на 6397,26 лв., като недопустимо.  
6 Гражданско дело No 1/2014, III състав Облигационни искове Г.Т.Т. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.6.2014г.
ОСЪЖДА ЗК "УНИКА" АД, ЕИК 040451865, със седалище гр.София ДА ЗАПЛАТИ на Г.Т.Т. ЕГН ********** ***, на основание чл. 208 от КЗ сумата от 12685 лв. (дванадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева), представляваща застрахователно обезщетение за застрахователно събитие, настъпило на 02.11.2013г., по застрахователна полица № 13234170021 от 08.08.2013 г. по клауза „А” –пълно Каско от общите условия за застраховка „Каско”, ведно със законната лихва от 02.01.2014 г. до окончателното изплащане.
7 Гражданско дело No 19/2014, II състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД ХОЛИДЕЙ ИН БЪЛГАРИЯ ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.6.2014г.
ВРЪЩА исковата молба на от „ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕИК 123526430.  ПРЕКРАТЯВА като недопустимо производството по гражданско дело № 19 по описа на ЦРС за 2014 година.  
8 Гражданско дело No 28/2014, I състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Х.Л.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 2.6.2014г.
Изпраща по подсадност на РС Костинброд
9 Гражданско дело No 32/2014, II състав Облигационни искове Г.К.Т. М.Г.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 24.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатата от страните спогодба съгласно, която ответникът М.Г.К., представлявана от адв.Г. Н. се задължава да заплати на ищеца Г.К.Т., представляван от адв.Слав д. сумата в размер на 3300лв., която сума ще бъде изплатена от ответника на ищеца в срок до 30.09.2014г. Ищецът не претендира лихви върху така посочената сума, ответника не му дължи такива. Съгласно изразеното от страните съгласие разноските по производството остават за страните така, както са ги направили.
10 Гражданско дело No 33/2014, II състав Облигационни искове ПРО ЕАД ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЧЕРНОМОРЕЦ -БС ЕАД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 13.6.2014г.
Прекратява и изпраща по подсъдност на РС Бургас
11 Гражданско дело No 34/2014, III състав Развод и недейств. на брака Н.Л.Р. С.Р.Р.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 18.6.2014г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.Л.Р. ЕГН ********** *** и С.Р.Р. ЕГН ********** ***, за който е съставен акт за граждански брак № 4/16.12.2001 г., на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това.  УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.Л.Р. и С.Р.Р. споразумение по чл. 49, ал.5 от СК, както следва:  ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦАТА И ИЗДРЪЖКАТА ИМ:  РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на родените от брака малолетни деца СИМОНА СТЕФАНОВА Р., ЕГН ********** И НИКОЛА СТЕФАНОВ Р., ЕГН **********, се предоставят за упражняване след развода на майката– Н.Л.Р., ЕГН **********.  ОТНОСНО РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата с децата:  Бащата С.Р.Р. има право на лични срещи с децата СИМОНА СТЕФАНОВА Р., ЕГН ********** И НИКОЛА СТЕФАНОВ Р., ЕГН ********** всяка събота и неделя от 08.00 до 18.00 часа, както и 30 дни в годината, когато майката не е в платен годишен отпуск.  ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА:  Бащата С.Р.Р. ще заплаща на децата СИМОНА СТЕФАНОВА Р., ЕГН: ********** и НИКОЛА СТЕФАНОВ Р., ЕГН: ********** чрез майка им Н.Л.Р. месечна издръжка в размер на 90 лв. /деветдесет лева/ за всяко дете, платими до 10 число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.   ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ:  СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Приморско, ул. Надежда № 16 ет. 3 ще се ползва от съпругата и децата след прекратяването на брака.  Следните движими вещи: фризер марка „Индезит", телевизор „Елит", компютър, дървен скрин за дрехи, стават изключителна собственост на С.Р.Р..  Всички останали движими вещи, находящи се в семейното жилище в гр. Приморско, ул. Надежда № 16 ет. 3 остават изключителна собственост на Н.Л.Р. и за в бъдеще С.Р.Р. няма да има никакви претенции към тях.  ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:   Съпрузите не са се задължили да заплащат помежду си издръжка след развода.   ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА:  След прекратяване на брака съпругата Н.Л.Р. ще носи предбрачното си фамилно име СТОЯНОВА.   ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО:   Разноските по делото се поемат по равно от молителите.  ОСЪЖДА Н.Л.Р. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на ЦРС допълнителна държавна такса от 20лв. (двадесет лева) за допускане на развода.  ОСЪЖДА С.Р.Р. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на ЦРС допълнителна държавна такса от 20лв. (двадесет лева) за допускане на развода и държавна такса в размер на 129,60 лв. (сто двадесет и девет лева и 60 ст.) върху уговорената със споразумението издръжка за малолетните деца.  
12 Гражданско дело No 37/2014, III състав Делби Я.С.К.,
Р.С.И.,
Р.К.С.
В.Д.Д.,
В.И.Д.,
В.Г.В.,
А.М.В.,
Г.Т.В.,
П.Т.Н.,
М.С.П.,
Д.С.У.,
ПК ПЕРЛА - ГР.ЦАРЕВО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 16.6.2014г.
Прекратява производството, като недопустимо
13 Гражданско дело No 44/2014, III състав Облигационни искове П.Г.Г.,
Л.П.Г.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 25.6.2014г.
Прекратява делото и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите й в срок
14 Гражданско дело No 52/2014, III състав Дела по Закона срещу домашното насилие Ц.А.А. А.И.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 6.6.2014г.
Прекратява делото поради оттегляна на молбата от пострадалото лице. Отменя Заповед за незабавна защита №52/29.05.2014г.
15 НОХД No 33/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.М.,
А.Х.Т.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 3.6.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И. М. - роден на *** ***, местност „Св. Пантелей” №11, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2010год. в местността “Пальокупа”, землището на с.Бродилово, обл.Бургаска, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия А.Х.Т. чрез използване на технически средства - 1бр. моторен трион марка “Щил” модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнели от владението на Ж.Д.К. и собственост на ГПУ - гр.Малко Търново с МОЛ Ж.Д.К. - инспектор ГОДГ 01 ГПУ - М. Търново чужди движими вещи - 10 метра електрически проводник СВТ 3 х 95 х 50 кв.м. на стойност 499.98 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като го ОПРАВДАВА частично по обвинението по чл.195, ал.1, т.4 предл. първо от НК, за това че деянието е извършено с моторно превозно средство, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 във вр. чл.58а, ал.4 във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Т. - роден на *** ***, местност „Св. Пантелей” №9, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2010год. в местността “Пальокупа”, землището на с.Бродилово, обл.Бургаска, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия М.И. М. чрез използване на технически средства - 1бр. моторен трион марка “Щил” модел 230, 2 бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж.Д.К. и собственост на ГПУ - гр.Малко Търново с МОЛ Ж.Д.К. - инспектор ГОДГ 01 ГПУ - М. Търново чужди движими вещи - 10 метра електрически проводник СВТ 3 х 95 х 50 кв.м. на стойност 499.98 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.29, ал.1, б.”б” от НК, като го ОПРАВДАВА частично по обвинението, че деянието е извършено при условията на опасен рецидив по чл.29, ал.1 б.“а“ от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б.”б” във вр. чл.58а, ал.4 във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду наказанията по НОХД №14/2012г. на РС Царево и по настоящата присъда в размер на най-тежкото, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  ПРИСПАДА на осн. чл.25, ал.2 от НК, изцяло от така определеното общо наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА изтърпяното от А.Х.Т. наказание по НОХД №14/2012г. на РС Царево.  
М.И.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И. М. - роден на *** ***, местност „Св. Пантелей” №11, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2010год. в местността “Пальокупа”, землището на с.Бродилово, обл.Бургаска, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия А.Х.Т. чрез използване на технически средства - 1бр. моторен трион марка “Щил” модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнели от владението на Ж.Д.К. и собственост на ГПУ - гр.Малко Търново с МОЛ Ж.Д.К. - инспектор ГОДГ 01 ГПУ - М. Търново чужди движими вещи - 10 метра електрически проводник СВТ 3 х 95 х 50 кв.м. на стойност 499.98 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като го ОПРАВДАВА частично по обвинението по чл.195, ал.1, т.4 предл. първо от НК, за това че деянието е извършено с моторно превозно средство, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 във вр. чл.58а, ал.4 във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
А.Х.Т.
   ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Т. - роден на *** ***, местност „Св. Пантелей” №9, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2010год. в местността “Пальокупа”, землището на с.Бродилово, обл.Бургаска, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия М.И. М. чрез използване на технически средства - 1бр. моторен трион марка “Щил” модел 230, 2 бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж.Д.К. и собственост на ГПУ - гр.Малко Търново с МОЛ Ж.Д.К. - инспектор ГОДГ 01 ГПУ - М. Търново чужди движими вещи - 10 метра електрически проводник СВТ 3 х 95 х 50 кв.м. на стойност 499.98 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.29, ал.1, б.”б” от НК, като го ОПРАВДАВА частично по обвинението, че деянието е извършено при условията на опасен рецидив по чл.29, ал.1 б.“а“ от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б.”б” във вр. чл.58а, ал.4 във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду наказанията по НОХД №14/2012г. на РС Царево и по настоящата присъда в размер на най-тежкото, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  ПРИСПАДА на осн. чл.25, ал.2 от НК, изцяло от така определеното общо наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА изтърпяното от А.Х.Т. наказание по НОХД №14/2012г. на РС Царево.  
Мотиви от 18.6.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
16 НОХД No 56/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Д.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №56/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.Д.П. – род. на *** ***, обл.Бургаска, кв.„Василико”, ул.„Опълченска” №11А, българин, български гражданин, със средно-специално образование, професия – помощник машинист на пътно-строителни машини, работи като общ работник в Община Царево, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно което обвиняемият М.Д.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 29.05.2014г., около 21.45 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.„Михаил Герджиков” в посока изхода на града към с.Изгрев, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Рено, модел 19, с рег. № РВ 4326 АР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.95 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №350/30.05.2014год. на БНТЛ при ОДМВР – гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Д.П., ЕГН ********** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” НК, а именно Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - Община Царево, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.Д.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 29.05.2014год.  
М.Д.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №56/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.Д.П. – род. на *** ***, обл.Бургаска, кв.„Василико”, ул.„Опълченска” №11А, българин, български гражданин, със средно-специално образование, професия – помощник машинист на пътно-строителни машини, работи като общ работник в Община Царево, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно което обвиняемият М.Д.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 29.05.2014г., около 21.45 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.„Михаил Герджиков” в посока изхода на града към с.Изгрев, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Рено, модел 19, с рег. № РВ 4326 АР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.95 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №350/30.05.2014год. на БНТЛ при ОДМВР – гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Д.П., ЕГН ********** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” НК, а именно Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - Община Царево, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.Д.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 29.05.2014год.  
В законна сила от 5.6.2014г.
17 НОХД No 59/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.Т.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 16.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №59/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Й.Т.Т. - род. на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан – с наложено административно наказание по реда на чл.78а от НК, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият Й.Т.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 09.06.2014 г. около 22.50 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Зафира” с рег. № СО 5613 АТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.62 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест дрегер 7410 с инв. № 0241.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. Й.Т.Т., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Й.Т.Т., ЕГН ********** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.06.2014 год.  Веществени доказателства няма.  Разноски по делото няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
Й.Т.Т.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. Й.Т.Т., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Й.Т.Т., ЕГН ********** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.06.2014 год.  
18 НОХД No 60/2014, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.И.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 16.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №60/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д.И.Г. – роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият Д.И.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, а именно, че на неустановена дата през месец април 2014 год. в гр. Русе без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на досъдебното производство лице и държал до 28.04.2014 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. „Василико”, ул. „Нестинарка” № 2, в стая на апартамент № 201 в БГЦПО, клон Царево, в раницата си и в черен калъф високо рискови наркотични вещества: КОНОП с нетно тегло 2.333 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 4.00 % тегловни процента на стойност 14.00 лева, КОНОП с нетно тегло 1.942 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 4.60 % тегловни процента на стойност 11.65 лева, КОНОП с нетно тегло 0.646 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 8.20 % тегловни процента на стойност 3.88 лева, КОНОП с нетно тегло 24.033 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 7.50 % тегловни процента на стойност 144.20 лева и 3,4-МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТААМФЕТАМИН - производно на АМФЕТАМИН, с нетно тегло 0.237 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент MDMA - 41% теглови процента, на стойност 7.11 лева, всичко на обща стойност 180.84 лева - един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, а един грам Амфетамин е на стойност 30.00 лв. за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК на основание чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.И.Г., ЕГН ********** наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК на обв. Г. не налага кумулативното наказание ГЛОБА, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.   От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
Д.И.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №60/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д.И.Г. – роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият Д.И.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, а именно, че на неустановена дата през месец април 2014 год. в гр. Русе без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на досъдебното производство лице и държал до 28.04.2014 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. „Василико”, ул. „Нестинарка” № 2, в стая на апартамент № 201 в БГЦПО, клон Царево, в раницата си и в черен калъф високо рискови наркотични вещества: КОНОП с нетно тегло 2.333 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 4.00 % тегловни процента на стойност 14.00 лева, КОНОП с нетно тегло 1.942 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 4.60 % тегловни процента на стойност 11.65 лева, КОНОП с нетно тегло 0.646 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 8.20 % тегловни процента на стойност 3.88 лева, КОНОП с нетно тегло 24.033 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 7.50 % тегловни процента на стойност 144.20 лева и 3,4-МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТААМФЕТАМИН - производно на АМФЕТАМИН, с нетно тегло 0.237 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент MDMA - 41% теглови процента, на стойност 7.11 лева, всичко на обща стойност 180.84 лева - един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, а един грам Амфетамин е на стойност 30.00 лв. за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК на основание чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.И.Г., ЕГН ********** наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК на обв. Г. не налага кумулативното наказание ГЛОБА, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.   От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
В законна сила от 16.6.2014г.
19 НОХД No 62/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.С.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 26.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №62/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Д.С.Ш. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Михаил Герджиков” №73, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.П.Д., съгласно което подсъдимият Д.С.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.3 от НК за това, че на 07.06.2014г. около 21.30ч. в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Трети март” и по ул.„Черно море”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ”, модел „520И”, с рег. № **, след употреба на наркотично вещество – кокаин, установено по надлежния ред - с техническо средство DRAGER DRUG CHEK 1200 STK /ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 SТК/ с № REF 8322873, протокол № 0001770/07.06.2014 г.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на осн. чл.343б, ал.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на подсъдимия Д.С.Ш., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.С.Ш., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 08.06.2014 год.  
Д.С.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №62/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Д.С.Ш. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Михаил Герджиков” №73, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.П.Д., съгласно което подсъдимият Д.С.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.3 от НК за това, че на 07.06.2014г. около 21.30ч. в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Трети март” и по ул.„Черно море”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ”, модел „520И”, с рег. № **, след употреба на наркотично вещество – кокаин, установено по надлежния ред - с техническо средство DRAGER DRUG CHEK 1200 STK /ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 SТК/ с № REF 8322873, протокол № 0001770/07.06.2014 г.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на осн. чл.343б, ал.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на подсъдимия Д.С.Ш., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.С.Ш., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 08.06.2014 год.  
В законна сила от 26.6.2014г.
20 НОХД No 64/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №64/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С.В.М. - роден в гр.Бургас, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.П.Д., съгласно което обвиняемият С.В.М., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 17.06.2014год. около 14.30 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул.“Любен Каравелов” управлявал моторно превозно средство – мотопед марка “Джилера” с рег. № ** собственост на Пламен В. Тефанов, ЕГН ********** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление №19 от 30.01.2012год. на Началника група в сектор “ПП” при ОДМВР- Бургас, влязло в сила на 06.11.2013год. и Наказателно постановление №5064 от 29.10.2012год. на Началник група в сектор “ПП” при ОДМВР-Бургас влязло в сила на 02.11.2013год. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.В.М., ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 т.4 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ТРИ ГОДИНИ;  3.Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от ТРИ ГОДИНИ;  4.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 320 часа годишно - за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т. 7 НК ЛИШАВА С.В.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 26.06.2014 год.  
В законна сила от 26.6.2014г.
21 НОХД No 65/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.В.З. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №65/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.В.З. - роден на ***год. в гр.Киев, Република Украйна, живущ ***, украинец, украински гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, паспорт № CH 944461 издаден на 31 декември 1998 год. от Старокиевсо РУ ГУ на МВР, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият М.В.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 22.06.2014год. около 18.05 часа в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, по ул.“Свети Никола” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Тойота” модел “Ланд Круйзер” с рег. № АА 1177 АЕ, собственост на Олена Юриевна З., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.34 % /едно цяло, тридесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест -Дрегер” 7410+ с инв. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.В.З. на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК, на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.В.З. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 22.06.2014год.  Веществени доказателства няма.  Разноски по делото няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.   На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №65/2014г. по описа на ЦРС.    
М.В.З.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.В.З. на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК, на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.В.З. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 22.06.2014год.  
В законна сила от 27.6.2014г.
22 АНД No 326/2014, II състав Административни дела ЕЛЕКТРИК ЕСТЕЙТ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.6.2014г.
НП-отменено
23 АНД No 348/2014, II състав Административни дела Я.Х.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО-ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.6.2014г.
НП-отменено
24 АНД No 351/2014, II състав Административни дела Б.П.С. ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.6.2014г.
НП-отменено
25 АНД No 352/2014, II състав Административни дела К.К.К. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.6.2014г.
НП-изменено
26 АНД No 358/2014, III състав Административни дела АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРЕН СЪСТАВ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.6.2014г.
НП-отменено
27 АНД No 359/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.П.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.6.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.П.С., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.03.2014 год. около 22.30 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Съединение”, в посока от ММЦ- Приморско, към светофара, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ауди“ модел „А3“ с peг. № ***, след употреба па наркотични вещества- тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред- с техническо средство „Drager” DrugCheck 1200 STK с № REF 8322873– престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.   На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия К.П.С., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.   На основание чл. 78, ал. 4 от НК, вр. с чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, НАЛАГА на К.П.С., ЕГН ********** административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия К.П.С., ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 28.03.2014г.  
К.П.С.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.П.С., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.03.2014 год. около 22.30 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Съединение”, в посока от ММЦ- Приморско, към светофара, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ауди“ модел „А3“ с peг. № ***, след употреба па наркотични вещества- тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред- с техническо средство „Drager” DrugCheck 1200 STK с № REF 8322873– престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.   На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия К.П.С., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.   На основание чл. 78, ал. 4 от НК, вр. с чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, НАЛАГА на К.П.С., ЕГН ********** административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия К.П.С., ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 28.03.2014г.  
Мотиви от 25.6.2014г.
28 АНД No 362/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.В.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.6.2014г.
ПРИЗНАВА Д.В.Д., ЕГН **********,*** за ВИНОВЕН за това, че на 18.04.2014 год. в гр. София без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на досъдебното производство лице и държал до 28.04.2014 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. „Василико", ул. „Нестинарка" № 2, в стая на апартамент № 201 в БГЦПО, клон Царево, в якето си високо рискови наркотични вещества: КОНОП, /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.375 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 6.20 % /шест цяло и двадесет/ тегловни процента на стойност 2.25 лева /два лева и двадесет и пет стотинки/ и КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.578 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 5.80 % /пет цяло и осемдесет/ тегловни процента на стойност 3.47 лева /три лева и четиридесет и седем стотинки/, всичко на обща стойност 5.72 лева /пет лева и седемдесет и две стотинки/ - един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Д.В.Д.
ПРИЗНАВА Д.В.Д., ЕГН **********,*** за ВИНОВЕН за това, че на 18.04.2014 год. в гр. София без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на досъдебното производство лице и държал до 28.04.2014 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. „Василико", ул. „Нестинарка" № 2, в стая на апартамент № 201 в БГЦПО, клон Царево, в якето си високо рискови наркотични вещества: КОНОП, /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.375 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 6.20 % /шест цяло и двадесет/ тегловни процента на стойност 2.25 лева /два лева и двадесет и пет стотинки/ и КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.578 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 5.80 % /пет цяло и осемдесет/ тегловни процента на стойност 3.47 лева /три лева и четиридесет и седем стотинки/, всичко на обща стойност 5.72 лева /пет лева и седемдесет и две стотинки/ - един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Мотиви от 25.6.2014г.
29 АНД No 364/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.В.Ц. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.6.2014г.
ПРИЗНАВА В.В.Ц., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН за извършено престъпление по престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 17.01.2014 год. около 09:10 часа, по ВП II-09 на КПП - с. Българи, посока гр. Царево - гр. Малко Търново, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Пежо”, модел 106 с peг. № А 1560 КС в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление № 429/ 09.09.2013 год. влязло в сила на 17.10.2013 год. и наказателно постановление № 488/ 17.12.2013 год. влязло в сила на 27.12.2013 год. па ВИД Началник на РУП – Царево, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.    
В.В.Ц.
ПРИЗНАВА В.В.Ц., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН за извършено престъпление по престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 17.01.2014 год. около 09:10 часа, по ВП II-09 на КПП - с. Българи, посока гр. Царево - гр. Малко Търново, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Пежо”, модел 106 с peг. № А 1560 КС в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление № 429/ 09.09.2013 год. влязло в сила на 17.10.2013 год. и наказателно постановление № 488/ 17.12.2013 год. влязло в сила на 27.12.2013 год. па ВИД Началник на РУП – Царево, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.    
Мотиви от 30.6.2014г.
30 ЧНД No 2005/2014, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Н.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 10.6.2014г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА едно общо наказание на осъдения С.Н.С., ЕГН ********** измежду наказанията му по присъда по НОХД №14/2014г. и по споразумение по НОХД №29/2014г., двете по описа на РС Царево, в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание Лишаване от свобода за срок от две години, което да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор.  На осн. чл.59, ал.1 от НК приспада времето, през което С. е бил задържан под стража, считано от 16.09.2013г.  
С.Н.С.
В законна сила от 26.6.2014г.