РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2014г. до 31.5.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 21/2013, II състав Облигационни искове МЕЧТА БОЙЧЕВ ЕООД НИК - ВАТ ЕООД,
КАРИНО-2 ЕООД
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.5.2014г.
 ОБЯВЯВА за недействителен по отношение на "Мечта-Б." ЕООД, ЕИК 126662818, при участието на третото лице С.П.П., ЕГН **********, сключения на 27.08.2008 год. Договор за покупко- продажба на право на строеж на тринадесет самостоятелни обекта на жилищна сграда, обективиран в нот. акт № 107, т. V, рег. № 5050, н. дело № 1249/ 27.08.2008 г. на нотариус М. Василева peг. № 370 на НК, В ЧАСТТА МУ, в която „Ник-Ват“ ЕООД, ЕИК-101673698 е продал на „Карино-2" ЕООД, ЕИК- 200212884, правото да построи следния имот: апартамент, който ще бъде построен в бъдеща жилищна сграда, предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 48619.505.301, с площ 365 кв.м. по кадастралната карта на гр. Царево, кв. „Василико“ представляващ апартамент № 4, находящ се на първи жилищен етаж на кота +3.35 м. със застроена площ на апартамента от 65.47 кв.м. състоящ се от дневна-кухня, спалня, баня и тоалетна (заедно), две тераси и коридор, при граници на апартамента: изток- външен зид; юг- апартамент № 3, коридор, асансьор, стълбищна клетка и апартамент № 1, запад- външен зид и север външен зид, отгоре апартамент № 8 на втори жилищен етаж, отдолу магазин за хранителни стоки в партерния етаж на сградата, ведно с 6,699% процента от общите части на сградата, равняващи се на 7,83 кв.м. идеални части от общите части на сградата, заедно със съответното право на строеж върху терена.  
2 Гражданско дело No 77/2013, II състав Облигационни искове ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД А.П.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.5.2014г.
3 Гражданско дело No 124/2013, III състав Издръжка С.М.М. М.П.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.5.2014г.
ДОПУСКА на основание чл. 247, ал. 1 от ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 23/ 20.03.2014 год. постановено по гр.д. № 124/ 2013 г. по описа на ЦРС, като на страница 3, в диспозитива на решението, вместо:  „ОСЪЖДА М.П.М., ЕГН **********, да заплати на детето си С.М.М. ЕГН:**********, чрез неговата майка и законен представител Т.И.Г. ЕГН **********, издръжка за минало време, в размер на 90,00 лв. на месец, считано от 01.01.2013 год. до датата на подаване на исковата молба- 29.11.2013 год. или общо в размер на 1760,00 лева”  да се чете:  „ОСЪЖДА М.П.М., ЕГН **********, да заплати на детето си С.М.М. ЕГН:**********, чрез неговата майка и законен представител Т.И.Г. ЕГН **********, издръжка за минало време, в размер на 160,00 лв. на месец, считано от 01.01.2013 год. до датата на подаване на исковата молба- 29.11.2013 год. или общо в размер на 1760,00 лева”.    
4 Гражданско дело No 125/2013, I състав Вещни искове ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЧРЕЗ КМЕТА ПАНАЙОТ РЕЙЗИ ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 20.5.2014г.
Изпраща по подсъдност на Окръжен съд Бургас
5 Гражданско дело No 128/2013, II състав Вещни искове Ю.Д.П. ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 29.5.2014г.
Прекратява производството и връща исковата молба
6 Гражданско дело No 133/2013, III състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Н.Д.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 13.5.2014г.
ПРИЕМА за установено, че Н.Д.П. ЕГН ********** дължи на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, ЕИК 812115210 гр.Бургас сумата от 101,69 лв., което задължение е по издадени фактури за периода от 18.02.2010 г. до 27.05.2013 г., с отчетен период по тях 09.01.2010 г. - 06.08.2012 г. и произтича от доставена, отведена и пречистена вода, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението 11.07.2013г. за издаване на заповед по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 125 лв. разноски направени по заповедното производство, за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 200/11.07.2013г. по чгд № 1215/2013 г. на ЦРС.  ОСЪЖДА Н.Д.П. ЕГН ********** да заплати на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас направените в настоящото производство разноски в размер на 325,00лв.  
7 Гражданско дело No 139/2013, III състав Вещни искове Б.И.В.,
П.П.В.
ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКА на Б.И.В., ЕГН: ********** и П.П.В., ЕГН: **********, двамата с постоянен адрес ***, за признаване за установено по отношение на Община Царево, ЕИК: 000057097, че са собственици, въз основа на изтекла в тяхна полза придобивна давност, на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 48619.507.306 по КККР на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД - 18 - 56/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Царево, ШЕСТНАДЕСЕТА, площ: 597 кв.м. /петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 1634, квартал 0, със съседи: 48619.507.310, 48619.507.307, 48619.507.323, като неоснователен.
8 Гражданско дело No 6/2014, III състав Издръжка Н.Д.С. Д.Н.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 7.5.2014г.
ОСЪЖДА Д.Н.С., ЕГН **********да заплаща на пълнолетния си син Н.Д.С., ЕГН **********, учащ редовна форма на обучение във висше учебно заведение, месечна издръжка в размер на 110 лева месечно, считано от 10.01.2014 г., за предвидения срок на обучение, но не повече от навършване на 25 год., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер от 110 лева до предявения размер от 120 лева, като неоснователен.
9 Гражданско дело No 13/2014, II състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Г.С.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.5.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.С.И., ЕГН-**********, че същата дължи на от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, сума от 125,00 лева- разноски, направени в заповедното производство, за които в полза на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430 е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с № 326/ 09.12.2013 год. по ч.гр.д. № 1362/ 2013 г. по описа на ЦРС.  ОТХВЪРЛЯ иска на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430 срещу Г.С.И., ЕГН-**********, В ЧАСТТА МУ, в която се иска да се приеме за установено по отношение на ответника, че същия дължи на ищеца сумата от 953,82 лв. представляващи стойността на консумираната от обекта на потребителя електрическа енергия и предоставени мрежови услуги за периода 19.02.2013 г. до 17.09.2013 г. и сумата от 44,07 лв. представляващи стойността на лихвата за забава върху горепосоченото вземане за периода 26.04.2013 г. до 08.12.2013 г. за които в полза на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430 е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с № 326/ 09.12.2013 год. по ч.гр.д. № 1362/ 2013 г. по описа на ЦРС.  
10 Гражданско дело No 22/2014, I състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Л.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.5.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Л.С.С., ЕГН **********, че същия дължи на ЕВН България Електроснабдяване, ЕИК 123526430 сума от 800, 49 лв. /осемстотин лева и четирийсет и девет стотинки/, представляващи стойността на консумираната от обекта на потребителя електрическа енергия за периода 23.02.2012 г. до 18.12.2012 г. сумата от 102,31 лв. /сто и два лева и трийсет и една стотинки/, представляващи стойността на законната лихва за забава за периода 26.04.2012 г. до 05.12.2013 г. ведно със законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда- 06.12.2013 г. до окончателното изплащане на задължението, сумата от 125,00 лева за направените по ЧГД 1360/ 2013 г. по описа на ЦРС разноски, направени в заповедното производство, за което в полза на ЕВН България Електроснабдяване, ЕИК 123526430 е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с № 324/ 09.12.2013 г. по ч.гр.д. № 1360/ 2013 г. по описа на ЦРС.
11 Гражданско дело No 23/2014, III състав Облигационни искове КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 28.5.2014г.
ПРИЗНАВА за установено между „КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ" ООД и ЕВН България Електроснабдяване" АД , че „КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ" ООД не дължи на „ЕВН България Електроснабдяване" АД сумата от 8107,09 лв. за консумирана ел. енергия за периода 26.04.2013г. до 25.07.201 Зг. посочена във фактура № 1101631412/09.10.2013г., издадена от „ЕВН България Електроснабдяване" АД.
12 Гражданско дело No 38/2014, I състав Вещни искове ВИА РАЦИОНИС ООД Т.Д.Д.,
В.К.М.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 27.5.2014г.
Прекратява производството и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите й в срок.
13 Гражданско дело No 39/2014, III състав Искове по СК Н.Г.М. В.С.Ж. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 20.5.2014г.
Съединява производството по настоящето дело към гр.д. № 16/14г. по описа на ЦРС за разглеждане в общо производство
14 АНД No 468/2013, II състав По ЗД по пътищата С.И.Д. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.5.2014г.
НП-отменено
15 АНД No 476/2013, III състав По ЗД по пътищата Ж.В.Т. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 13.5.2014г.
НП-отменено
16 НОХД No 4/2014, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.С.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 19.5.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.С.М. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № ***, собственост на *** С.М., без съгласието на притежателите на изключителните права Адидас - Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявано от юридически представител „АРСИС консултинг” ЕООД, гр.София с ЕИК 131289468, с пълномощник св. ***, упълномощена с пълномощно от 05.08.2013 год. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД - *** и Пума - PUMA SE, DE, представлявана от юридически представител „Турку енд Турку” ООД, гр. София с ЕИК 175228104 и/или адв. ***, представлявани от пълномощник ***, упълномощена с пълномощно от 26.07.2013 год. от адв.*** използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 5 бр. горница на анцуг с качулка марка „Адидас” на стойност 350.00 лева, 19 бр. горница на анцуг марка „Адидас” на стойност 1216,00 лева, 4 бр. комплект анцузи с качулка марка „Адидас” на стойност 532.00 лева, 17 бр. клин 3/4 марка „Адидас” на стойност 816.00 лева, 13бр. клинове марка „Адидас” на стойност 728.00 лева, 20 бр. дамски потници марка „Адидас” на стойност 1000.00 лева, 11 бр. дамски клин пола марка „Адидас” на стойност 737.00 лева, 8 бр. комплект анцугова горница с качулка и клин марка „Адидас” на стойност 1216.00 лева, 3 бр. тениски марка „Пума” на стойност 114.00 лева, всичко на обща стойност 6 709.00 лева -престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА.  
М.С.М.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.С.М. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № ***, собственост на *** С.М., без съгласието на притежателите на изключителните права Адидас - Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявано от юридически представител „АРСИС консултинг” ЕООД, гр.София с ЕИК 131289468, с пълномощник св. ***, упълномощена с пълномощно от 05.08.2013 год. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД - *** и Пума - PUMA SE, DE, представлявана от юридически представител „Турку енд Турку” ООД, гр. София с ЕИК 175228104 и/или адв. ***, представлявани от пълномощник ***, упълномощена с пълномощно от 26.07.2013 год. от адв.*** използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 5 бр. горница на анцуг с качулка марка „Адидас” на стойност 350.00 лева, 19 бр. горница на анцуг марка „Адидас” на стойност 1216,00 лева, 4 бр. комплект анцузи с качулка марка „Адидас” на стойност 532.00 лева, 17 бр. клин 3/4 марка „Адидас” на стойност 816.00 лева, 13бр. клинове марка „Адидас” на стойност 728.00 лева, 20 бр. дамски потници марка „Адидас” на стойност 1000.00 лева, 11 бр. дамски клин пола марка „Адидас” на стойност 737.00 лева, 8 бр. комплект анцугова горница с качулка и клин марка „Адидас” на стойност 1216.00 лева, 3 бр. тениски марка „Пума” на стойност 114.00 лева, всичко на обща стойност 6 709.00 лева -престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА.  
Мотиви от 26.5.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
17 НОХД No 27/2014, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.В.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 28.5.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.В.М. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Анаксимандър” №28, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата през лятото на 2013год. до 09.10.2013год. в гориста местност „Върбата”, землище на с.Велика, Бургаска област, засял и отглеждал в саксии растения от рода на КОНОП /канабис, марихуана/, а именно: 13 /тринадесет/ броя растения коноп с процентно съдържание на тетрахидроканабинол между 1.10 % и 6.45 % и общо нето тегло на изсушената листната маса 1366.080 /един килограм, триста шестдесет и шест грама и осемдесет милиграма/ грама на стойност 8196.48 лева – един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., в нарушение на установените в чл. 27 и сл. от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ правила - престъпление по чл.354в , ал.1 от НК, вр. чл.27 и сл. от ЗКНВП, поради което и на осн. чл.354в , ал.1 от НК, вр. чл.27 и сл. от ЗКНВП, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и на ГЛОБА в размер на 5000 лева.  На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД № 4699/2010 год., на РС – Бургас наказание, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
Д.В.М.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.В.М. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Анаксимандър” №28, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата през лятото на 2013год. до 09.10.2013год. в гориста местност „Върбата”, землище на с.Велика, Бургаска област, засял и отглеждал в саксии растения от рода на КОНОП /канабис, марихуана/, а именно: 13 /тринадесет/ броя растения коноп с процентно съдържание на тетрахидроканабинол между 1.10 % и 6.45 % и общо нето тегло на изсушената листната маса 1366.080 /един килограм, триста шестдесет и шест грама и осемдесет милиграма/ грама на стойност 8196.48 лева – един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., в нарушение на установените в чл. 27 и сл. от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ правила - престъпление по чл.354в , ал.1 от НК, вр. чл.27 и сл. от ЗКНВП, поради което и на осн. чл.354в , ал.1 от НК, вр. чл.27 и сл. от ЗКНВП, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и на ГЛОБА в размер на 5000 лева.  На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД № 4699/2010 год., на РС – Бургас наказание, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
18 НОХД No 34/2014, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Д.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 15.5.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Д.Д. - роден на ***г***, обл.Бургаска, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, безработен, разведен, осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода м. март 2013год. до м. януари 2014год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, след като е осъден с Решение № 240/20.07.2006 год., постановено по гр. д. №133/2006год. на Районен съд – Царево да издържа своя низходящ – непълнолетното си дете Т.Н.Д., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 11 месечни вноски в размер на 550.00 лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК, чл.57, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
Н.Д.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Д.Д. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК, чл.57, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
Мотиви от 20.5.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
19 НОХД No 36/2014, III състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 7.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №36/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия И.М.С. - роден на *** год. в гр.Шумен, живущ ***, по настоящем в Затвора гр.Бургас, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият И.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че за времето от 20.11.2012 год. до 16.07.2013 год. в гр. Ахтопол, Бургаска обл., ул. „Трети март” № 8, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 5, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас с МОЛ св. Банко Димитров Димитров, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода, като деянието е извършено в условията на повторност.  За посоченото престъпление по чл.234в, вр. ал.2, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на осн. чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия И.М.С., ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
И.М.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №36/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия И.М.С. - роден на *** год. в гр.Шумен, живущ ***, по настоящем в Затвора гр.Бургас, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият И.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че за времето от 20.11.2012 год. до 16.07.2013 год. в гр. Ахтопол, Бургаска обл., ул. „Трети март” № 8, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 5, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас с МОЛ св. Банко Димитров Димитров, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода, като деянието е извършено в условията на повторност.  За посоченото престъпление по чл.234в, вр. ал.2, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на осн. чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия И.М.С., ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
В законна сила от 7.5.2014г.
20 НОХД No 38/2014, II състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.К.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 30.5.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.Х. - роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №48, български гражданин от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН, в това, че за времето от 23.06.2012год. до 27.06.2013год. в гр.Царево, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №18, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст - с непълнолетната Р.Т.А., ЕГН ********** - престъпление по чл.191, ал.1 НК, поради което и на основание чл.191, ал.1 НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.57, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община Царево.  На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК съдът НАЛАГА едно общо наказание измежду наказанието наложено с настоящата присъда и наказанието наложено със споразумение №38/2013г. по НОХД №50/2013г. в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание Пробация изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от една година;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община Царево.  На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното наказание Пробация по Споразумение №38/2013г. по НОХД №50/2013г.  
И.К.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.Х. - роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №48, български гражданин от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН, в това, че за времето от 23.06.2012год. до 27.06.2013год. в гр.Царево, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №18, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст - с непълнолетната Р.Т.А., ЕГН ********** - престъпление по чл.191, ал.1 НК, поради което и на основание чл.191, ал.1 НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.57, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община Царево.  На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК съдът НАЛАГА едно общо наказание измежду наказанието наложено с настоящата присъда и наказанието наложено със споразумение №38/2013г. по НОХД №50/2013г. в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание Пробация изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от една година;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община Царево.  На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното наказание Пробация по Споразумение №38/2013г. по НОХД №50/2013г.  
Мотиви от 2.6.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
21 НОХД No 42/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Д.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 19.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №42/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Г.Д.Г. – роден на ***год. в гр.Приморско, с адрес ***, българин, български гражданин, с ПТУ образование, женен, работник в чистотата към Общинска администрация Царево, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият Г.Д.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 16.02.2014год. около 00.40 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.“Бузлуджа” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел “Голф” с рег. № А 5094 КК, собственост на Прокоп Д.Г. след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно - 2.13% /две цяло и тринадесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - съдебномедицинска експертиза № 124/2014 год. на лекар в отделението по съдебна медицина при МБАЛ – гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подсъдимия Г.Д.Г., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г.Д.Г., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 16.02.2014 год.  ОСЪЖДА Г.Д.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 109.08 лева за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението съставомерни имуществени вреди - няма.  НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.  На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №42/2014г. по описа на ЦРС.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
Г.Д.Г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подсъдимия Г.Д.Г., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г.Д.Г., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 16.02.2014 год.  
В законна сила от 19.5.2014г.
22 НОХД No 43/2014, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Н.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 27.5.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Н.С. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 20.02.2013год. до 20.01.2014год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, след като е осъден с Решение №91/02.11.2010год. на Районен съд - Царево, по Гр. дело №58/2010год, влязло в сила на 20.12.2012год. да издържа с месечна издръжка в размер на 80 /осемдесет/ лева свой низходящ - малолетното си дете Д.Д.С., ЕГН ********** съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 12 /дванадасет/ месечни вноски в общ размер на 960.00 лева платими, чрез неговата майка и законна представителка - А.Н.С. - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.57, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Д.Н.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Н.С. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 20.02.2013год. до 20.01.2014год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, след като е осъден с Решение №91/02.11.2010год. на Районен съд - Царево, по Гр. дело №58/2010год, влязло в сила на 20.12.2012год. да издържа с месечна издръжка в размер на 80 /осемдесет/ лева свой низходящ - малолетното си дете Д.Д.С., ЕГН ********** съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 12 /дванадасет/ месечни вноски в общ размер на 960.00 лева платими, чрез неговата майка и законна представителка - А.Н.С. - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.57, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 2.6.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
23 НОХД No 44/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.Д.А.,
К.М.И.,
Т.М.И.,
К.Й.Х.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 21.5.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Б.Д.А., К.М.И., Т.М.И. и К.Й.Х. ЗА ВИНОВНи в това, че:  1. На 24.11.2013год., в местността „Рогачка”, землището на с. Изгрев, обл.Бургаска, бетонов репер ТК I 6 II 6, от трасе подземна комуникация между гр.Царево и с.Изгрев, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор и чрез използване на технически средства – 2бр. криви лопати, 1бр. права лопата, 2бр. кирки, 1бр. брадва, 1бр. сатър, 1бр. чук, 1бр. метално въже и 2бр. бели на цвят плетени чували, отнели от владението на Г.К.С. - Ръководител екип кабелна мрежа към „Алкател – Лусент България” ЕООД, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, стопанисвано от „Алкател - Лусент България” ЕООД с МОЛ Г.К.С., упълномощен с пълномощно рег. № 374/05.03.2013год. на А.Г. - нотариус с район на действие РС гр. София, рег.№ 031 чужди движими вещи - 10 метра далекосъобщителен кабел тип „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 380.00 лева и 1бр. свързваща муфа на стойност 53.00 лева, всичко на обща стойност 433.00 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като го ОПРАВДАВА частично по обвинението по чл.195, ал.1 т.4 предл. първо от НК, за това че деянието е извършено с моторно превозно средство, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 във вр. чл.58а, ал.4 във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГИ ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  2. По същото време и на същото място – на 24.11.2013год., в местността „Рогачка”, землището на с.Изгрев, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършители с Б.Д.А., К.М.И. и Т.М.И., чрез използване на технически средства – 2бр. криви лопати, 1бр. права лопата, 2бр. кирки, 1бр. брадва, 1бр. сатър, 1бр. чук и 1бр. метално въже, унищожили елемент от далекосъобщителна мрежа – 30 метра далекосъобщителен кабел тип „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 1140.00 лева и 2бр. свързваща муфа на стойност 106.00 лева, изразяващо се в отрязване и прекъсване на кабели, част от трасе подземна комуникация между гр. Царево и с.Изгрев, обл.Бургаска, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, стопанисвано от „Алкател - Лусент България” ЕООД с МОЛ Г.К.С. - Ръководител екип кабелна мрежа към „Алкател – Лусент България” ЕООД, упълномощен с пълномощно рег.№ 374/05.03.2013год. на А.Г. – нотариус с район на действие РС гр. София, рег.№031, с което причинили имуществени вреди на стойност 1246.00 лева - престъпление по чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, във вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.58а, ал.1 НК, намалява така определеното наказание с една трета - на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
Б.Д.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Д.А. – роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №34, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, работи в строителна бригада към Община Царево, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:  1. На 24.11.2013год., в местността „Рогачка”, землището на с. Изгрев, обл.Бургаска, бетонов репер ТК I 6 II 6, от трасе подземна комуникация между гр.Царево и с.Изгрев, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършител с К.М.И., Т.М.И. и К.Й.Х., след предварителен сговор и чрез използване на технически средства – 2бр. криви лопати, 1бр. права лопата, 2бр. кирки, 1бр. брадва, 1бр. сатър, 1бр. чук, 1бр. метално въже и 2бр. бели на цвят плетени чували, отнели от владението на Г.К.С. - Ръководител екип кабелна мрежа към „Алкател – Лусент България” ЕООД, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, стопанисвано от „Алкател - Лусент България” ЕООД с МОЛ Г.К.С., упълномощен с пълномощно рег. № 374/05.03.2013год. на А.Г. - нотариус с район на действие РС гр. София, рег.№ 031 чужди движими вещи - 10 метра далекосъобщителен кабел тип „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 380.00 лева и 1бр. свързваща муфа на стойност 53.00 лева, всичко на обща стойност 433.00 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като го ОПРАВДАВА частично по обвинението по чл.195, ал.1 т.4 предл. първо от НК, за това че деянието е извършено с моторно превозно средство, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 във вр. чл.58а, ал.4 във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  2. По същото време и на същото място – на 24.11.2013год., в местността „Рогачка”, землището на с.Изгрев, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършител с К.М.И. и Т.М.И., чрез използване на технически средства – 2бр. криви лопати, 1бр. права лопата, 2бр. кирки, 1бр. брадва, 1бр. сатър, 1бр. чук и 1бр. метално въже, унищожили елемент от далекосъобщителна мрежа – 30 метра далекосъобщителен кабел тип „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 1140.00 лева и 2бр. свързваща муфа на стойност 106.00 лева, изразяващо се в отрязване и прекъсване на кабели, част от трасе подземна комуникация между гр. Царево и с.Изгрев, обл.Бургаска, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, стопанисвано от „Алкател - Лусент България” ЕООД с МОЛ Г.К.С. - Ръководител екип кабелна мрежа към „Алкател – Лусент България” ЕООД, упълномощен с пълномощно рег.№ 374/05.03.2013год. на А.Г. – нотариус с район на действие РС гр. София, рег.№031, с което причинили имуществени вреди на стойност 1246.00 лева - престъпление по чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, във вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.58а, ал.1 НК, намалява така определеното наказание с една трета - на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Б.Д.А. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    
К.М.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.М.И. – роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №2, български гражданин от ромски произход, без образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:  1. На 24.11.2013год., в местността „Рогачка”, землището на с.Изгрев, обл.Бургаска, бетонов репер ТК I 6 II 6, от трасе подземна комуникация между гр.Царево и с.Изгрев, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършител с Б.Д.А., Т.М.И. и К.Й.Х., след предварителен сговор и чрез използване на технически средства – 2бр. криви лопати, 1бр. права лопата, 2бр. кирки, 1бр. брадва, 1бр. сатър, 1бр. чук, 1бр. метално въже и 2бр. бели на цвят плетени чували, отнели от владението на Г.К.С. - Ръководител екип кабелна мрежа към „Алкател – Лусент България” ЕООД, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, стопанисвано от „Алкател - Лусент България” ЕООД с МОЛ Г.К.С., упълномощен с пълномощно рег. № 374/05.03.2013год. на А.Г. - нотариус с район на действие РС гр. София, рег.№ 031 чужди движими вещи - 10 метра далекосъобщителен кабел тип „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 380.00 лева и 1бр. свързваща муфа на стойност 53.00 лева, всичко на обща стойност 433.00 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като го ОПРАВДАВА частично по обвинението по чл.195, ал.1 т.4 предл. първо от НК, за това че деянието е извършено с моторно превозно средство, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 във вр. чл.58а, ал.4 във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  2. По същото време и на същото място – на 24.11.2013год., в местността „Рогачка”, землището на с.Изгрев, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършител с Б.Д.А. и Т.М.И., чрез използване на технически средства – 2бр. криви лопати, 1бр. права лопата, 2бр. кирки, 1бр. брадва, 1бр. сатър, 1бр. чук и 1бр. метално въже, унищожили елемент от далекосъобщителна мрежа – 30 метра далекосъобщителен кабел тип „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 1140.00 лева и 2бр. свързваща муфа на стойност 106.00 лева, изразяващо се в отрязване и прекъсване на кабели, част от трасе подземна комуникация между гр.Царево и с.Изгрев, обл.Бургаска, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, стопанисвано от „Алкател - Лусент България” ЕООД с МОЛ Г.К.С. - Ръководител екип кабелна мрежа към „Алкател – Лусент България” ЕООД, упълномощен с пълномощно рег.№ 374/05.03.2013 год. на А.Г. – нотариус с район на действие РС гр. София, рег.№031, с което причинили имуществени вреди на стойност 1246.00 лева - престъпление по чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, във вр.чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.58а, ал.1 НК, намалява така определеното наказание с една трета - на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия К.М.И. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.      
Т.М.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.М.И. – роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №2, български гражданин от ромски произход, с начално образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:  1. На 24.11.2013год., в местността „Рогачка”, землището на с.Изгрев, обл.Бургаска, бетонов репер ТК I 6 II 6, от трасе подземна комуникация между гр.Царево и с.Изгрев, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършител с Б.Д.А., К.М.И. и К.Й.Х., след предварителен сговор и чрез използване на технически средства – 2бр. криви лопати, 1бр. права лопата, 2бр. кирки, 1бр. брадва, 1бр. сатър, 1бр. чук, 1бр. метално въже и 2бр. бели на цвят плетени чували, отнели от владението на Г.К.С. - Ръководител екип кабелна мрежа към „Алкател – Лусент България” ЕООД, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, стопанисвано от „Алкател - Лусент България” ЕООД с МОЛ Г.К.С., упълномощен с пълномощно рег. № 374/05.03.2013год. на А.Г. - нотариус с район на действие РС гр. София, рег.№ 031 чужди движими вещи - 10 метра далекосъобщителен кабел тип „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 380.00 лева и 1бр. свързваща муфа на стойност 53.00 лева, всичко на обща стойност 433.00 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като го ОПРАВДАВА частично по обвинението по чл.195, ал.1 т.4 предл. първо от НК, за това че деянието е извършено с моторно превозно средство, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 във вр. чл.58а, ал.4 във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.    2. По същото време и на същото място – на 24.11.2013 год., в местността „Рогачка”, землището на с. Изгрев, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършител с Б.Д.А. и К.М.И., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 2бр. криви лопати, 1бр. права лопата, 2бр. кирки, 1бр. брадва, 1бр. сатър, 1бр. чук и 1бр. метално въже, унищожили елемент от далекосъобщителна мрежа – 30 метра далекосъобщителен кабел тип „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 1140.00 лева и 2бр. свързваща муфа на стойност 106.00 лева, изразяващо се в отрязване и прекъсване на кабели, част от трасе подземна комуникация между гр.Царево и с.Изгрев, обл.Бургаска, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, стопанисвано от „Алкател - Лусент България” ЕООД с МОЛ Г.К.С. - Ръководител екип кабелна мрежа към „Алкател – Лусент България” ЕООД, упълномощен с пълномощно рег.№ 374/05.03.2013 год. на А.Г. – нотариус с район на действие РС гр.София, рег.№031, с което причинили имуществени вреди на стойност 1246.00 лева - престъпление по чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, във вр.чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.58а, ал.1 НК, намалява така определеното наказание с една трета - на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т.М.И. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
К.Й.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Й.Х. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин от ромски произход, с основно образование, безработен, вдовец, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.11.2013год., в местността „Рогачка”, землището на с.Изгрев, обл.Бургаска, бетонов репер ТК I 6 II 6, от трасе подземна комуникация между гр.Царево и с.Изгрев, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършител с Б.Д.А., К.М.И. и Т.М.И., след предварителен сговор и чрез използване на технически средства – 2бр. криви лопати, 1бр. права лопата, 2бр. кирки, 1бр. брадва, 1бр. сатър, 1бр. чук, 1бр. метално въже и 2бр. бели на цвят плетени чували, отнели от владението на Г.К.С. - Ръководител екип кабелна мрежа към „Алкател – Лусент България” ЕООД, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, стопанисвано от „Алкател - Лусент България” ЕООД с МОЛ Г.К.С., упълномощен с пълномощно рег. № 374/05.03.2013год. на А.Г. - нотариус с район на действие РС гр. София, рег.№ 031 чужди движими вещи - 10 метра далекосъобщителен кабел тип „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 380.00 лева и 1бр. свързваща муфа на стойност 53.00 лева, всичко на обща стойност 433.00 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като го ОПРАВДАВА частично по обвинението по чл.195, ал.1 т.4 предл. първо от НК, за това че деянието е извършено с моторно превозно средство, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 във вр. чл.58а, ал.4 във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Мотиви от 2.6.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
24 НОХД No 49/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.А.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 12.5.2014г.
НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия П.А.Д., ЕГН **********, неговия защитник адв.М.Б. *** споразумение по ДП 12-71/2014 по описа на РУП гр.Царево за решаване на НОХД №49/2014г.
П.А.Д.
25 НОХД No 50/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Т.М.,
В.И.М.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 23.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №50/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С.Т.М. - роден на ***г***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, образование - средно, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият С.Т.М., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че: На 14.02.2014 год. в с.Варвара, общ. Царево, Бургаска обл., от двора на жилищна сграда, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с В.И.М., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Ауди” 80 с рег. № ***, тъмносин металик, собственост на И.В. М., ЕГН **********, отнел от владението и собственост на св. Сийка Тодорова Николова, ЕГН ********** *** движими вещи – 30 бр. метални кофражни платна с размери 100/50 см., употребявани, на стойност 180.00 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Т.М. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №50/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия В.И.М. - роден на ***год. в гр.Средец, Бургаска обл., жител и живущ ***, българин, български гражданин, образование - средно, работи като контрольор в бензиностанция „Лукойл” - Царево, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият В.И.М., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че: На 14.02.2014 год. в с.Варвара, общ. Царево, Бургаска обл., от двора на жилищна сграда, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител със С.Т.М., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Ауди” 80 с рег. № ***, тъмносин металик, собственост на И.В. М., ЕГН **********, отнел от владението и собственост на св. Сийка Тодорова Николова, ЕГН ********** *** движими вещи – 30 бр. метални кофражни платна с размери 100/50 см., употребявани, на стойност 180.00 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В.И.М. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществените доказателства – 30 бр. метални кофражни платна с размери 100/50 см., употребявани, са възстановени на собственика им Сийка Тодорова Николова, ЕГН ********** ***.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 180.00 лева са възстановени.  
С.Т.М.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Т.М. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В.И.М.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В.И.М. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
В законна сила от 23.5.2014г.
26 НОХД No 51/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО П.А.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 29.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №51/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия П.А.Д. – роден на *** год. в гр. Елин Пелин, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН: **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият П.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 02.05.2014 год. около 21.30 часа в с. Велика, община Царево, Бургаска обл. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Опел” модел “Зафира” с рег. № СО 5613 АТ, собственост на Александър Владимиров Деков след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 /нула цяло и пет/ промила на хиляда, а именно - 1.58 % /едно цяло петдесет и осем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 280/07.05.2014 год. извършена от експерт - химик в лаборатория към БНТЛ при ОДМВР – Бургас и след като е осъден с присъда № 41 от 16.07.2003 год., по НОХД № 39/2003 год., влязла в сила на 31.07.2003 год. и Споразумение № 13 от 15.04.2005 год. по НОХД № 29/2005 год. на РС Царево, влязло в сила от 15.04.2005 год., за деяние по ал. 1 на чл. 343б от НК.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на осн. чл.343б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, б.„б” от НК НАЛАГА на обвиняемия П.А.Д., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК, а именно:  1. Задължителна регистрация по настоящ, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На обвиняемия П.А.Д. се налага и предвиденото в чл.343б, ал.2 от НК кумулативно наказание ГЛОБА в размер на 100лв.  
П.А.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №51/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия П.А.Д. – роден на *** год. в гр. Елин Пелин, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН: **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият П.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 02.05.2014 год. около 21.30 часа в с. Велика, община Царево, Бургаска обл. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Опел” модел “Зафира” с рег. № СО 5613 АТ, собственост на Александър Владимиров Деков след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 /нула цяло и пет/ промила на хиляда, а именно - 1.58 % /едно цяло петдесет и осем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 280/07.05.2014 год. извършена от експерт - химик в лаборатория към БНТЛ при ОДМВР – Бургас и след като е осъден с присъда № 41 от 16.07.2003 год., по НОХД № 39/2003 год., влязла в сила на 31.07.2003 год. и Споразумение № 13 от 15.04.2005 год. по НОХД № 29/2005 год. на РС Царево, влязло в сила от 15.04.2005 год., за деяние по ал. 1 на чл. 343б от НК.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на осн. чл.343б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, б.„б” от НК НАЛАГА на обвиняемия П.А.Д., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК, а именно:  1. Задължителна регистрация по настоящ, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На обвиняемия П.А.Д. се налага и предвиденото в чл.343б, ал.2 от НК кумулативно наказание ГЛОБА в размер на 100лв.  
В законна сила от 29.5.2014г.
27 НОХД No 54/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №54/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.И.С. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, продавач в „Рада” ООД, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият С.И.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 29.05.2014год. около 14.00 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.„Трети март”, пред КПП Приморско - в посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел МВ 100 Д с рег. № С 1596 ХН, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 3.05 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест дрегер с инв. №0241.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.И.С., ЕГН ********** на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК, на наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.И.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 29.05.2014год.  
С.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №54/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия С.И.С. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, продавач в „Рада” ООД, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият С.И.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 29.05.2014год. около 14.00 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.„Трети март”, пред КПП Приморско - в посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел МВ 100 Д с рег. № С 1596 ХН, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 3.05 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест дрегер с инв. №0241.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.И.С., ЕГН ********** на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК, на наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.И.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 29.05.2014год.  
В законна сила от 30.5.2014г.
28 НОХД No 55/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.И.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 30.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №55/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата В.И.К. - родена на *** ***, живуща ***, българка, българска гражданка, със средно образование, работи като готвач, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемата В.И.К. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 24.05.2014год. около 04.30 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.„Черно море”, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег. № СА 6228 НХ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.11 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест дрегер 7410 с ивн. № 0241.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обв. В.И.К. наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.   На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. В.И.К. ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемата е била лишена по административен ред от това право, считано от 24.05.2014 год.  
В.И.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №55/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата В.И.К. - родена на *** ***, живуща ***, българка, българска гражданка, със средно образование, работи като готвач, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемата В.И.К. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 24.05.2014год. около 04.30 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.„Черно море”, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег. № СА 6228 НХ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.11 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест дрегер 7410 с ивн. № 0241.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обв. В.И.К. наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.   На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. В.И.К. ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемата е била лишена по административен ред от това право, считано от 24.05.2014 год.  
В законна сила от 30.5.2014г.
29 АНД No 309/2014, II състав По ЗГ и ЗЛОД П.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 16.5.2014г.
НП-отменено
30 АНД No 320/2014, III състав По ЗГ и ЗЛОД С.Н.Н. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 16.5.2014г.
НП-отменено
31 АНД No 323/2014, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ФИЛИПОПОЛИС - ДК ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 13.5.2014г.
НП-отменено
32 АНД No 327/2014, III състав Административни дела ЕТ ДИМИ-ДИМИТРИЯ ИВАНОВА КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 13.5.2014г.
НП-отменено
33 АНД No 330/2014, III състав Административни дела А.С.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 13.5.2014г.
НП-отменено
34 АНД No 338/2014, III състав Административни дела В.К.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.5.2014г.
НП-отменено
35 АНД No 339/2014, II състав Административни дела ПЛАСТИМО АД КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО-ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.5.2014г.
НП-отменено
36 АНД No 340/2014, II състав Административни дела Ю.Н.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО-ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.5.2014г.
НП-изменено
37 АНД No 341/2014, III състав Административни дела Б.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО-ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.5.2014г.
НП-отменено
38 АНД No 342/2014, III състав Административни дела Б.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.5.2014г.
НП-отменено
39 АНД No 345/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.К.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.5.2014г.
ПРИЗНАВА К.К.А., ЕГН **********,***, за виновен в извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това че на 03.08.2013 год. около 23.25 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Явор”, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „Хонда” ЦБР 600, с рег. № РВ 0154 К, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления №№ 11950/10.10.2012 год., влязло в сила на 05.11.2012 год. на ВРИД Началник сектор ПП при ОДМВР – Пловдив, № 12172/25.10.2012 год., влязло в сила на 26.11.2012 год. на ВРИД Началник сектор ПП при ОДМВР – Пловдив, № 13033/08.11.2012 год., влязло в сила на 06.12.2012 год. на ВРИД Началник сектор ПП при ОДМВР – Пловдив, № 13760/27.11.2012 год., влязло в сила на 21.01.2013 год. на ВРИД Началник сектор ПП при ОДМВР – Пловдив и № 2623/28.03.2013 год., влязло в сила на 25.04.2013 год. на ВРИД Началник сектор ПП при ОДМВР – Пловдив, за управление на моторно превозно без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
К.К.А.
ПРИЗНАВА К.К.А., ЕГН **********,***, за виновен в извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това че на 03.08.2013 год. около 23.25 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Явор”, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „Хонда” ЦБР 600, с рег. № РВ 0154 К, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления №№ 11950/10.10.2012 год., влязло в сила на 05.11.2012 год. на ВРИД Началник сектор ПП при ОДМВР – Пловдив, № 12172/25.10.2012 год., влязло в сила на 26.11.2012 год. на ВРИД Началник сектор ПП при ОДМВР – Пловдив, № 13033/08.11.2012 год., влязло в сила на 06.12.2012 год. на ВРИД Началник сектор ПП при ОДМВР – Пловдив, № 13760/27.11.2012 год., влязло в сила на 21.01.2013 год. на ВРИД Началник сектор ПП при ОДМВР – Пловдив и № 2623/28.03.2013 год., влязло в сила на 25.04.2013 год. на ВРИД Началник сектор ПП при ОДМВР – Пловдив, за управление на моторно превозно без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Мотиви от 12.5.2014г.
40 АНД No 346/2014, II състав По ЗД по пътищата Я.Х.Д. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.5.2014г.
НП-изменено
41 АНД No 349/2014, III състав Административни дела Я.Х.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО-ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.5.2014г.
НП-отменено
42 АНД No 350/2014, III състав Административни дела С.К.Б. ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 19.5.2014г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.Б.,***, против наказателно постановление № ОА - 18/15.01.2014г. на Кмета на община Царево, с което на жалбоподателя, на основание чл.206 от Закона за туризма е наложено наказание глоба в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 114, т.1 от същия закон.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 350/ 2014 г. по описа на ЦРС.  
43 АНД No 353/2014, III състав Административни дела Т.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 15.5.2014г.
НП-отменено
44 АНД No 354/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.5.2014г.
   ПРИЗНАВА обвиняемия И.И.П., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.03.2014 г. около 17.10 часа в гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургаска, по ул. «Съединение», посока от гр. Приморско към ММЦ- Приморско, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Хонда”, модел „Сивик“, рег. № ***, след употреба на наркотично вещество- тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред- с техническо средство „Drager” DrugCheck 1200 STK с № REF 8322873– престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.   На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия И.И.П., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.   На основание чл. 78, ал. 4 от НК, вр. с чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, НАЛАГА на И.И.П., ЕГН ********** административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 12.03.2014 г.  Приложеното по делото веществено доказателство– орален полеви тест „Drager” DrugCheck 1200 STK с № REF 8322873, ДА СЕ ОСТАВИ към делото в срока за съхранение на същото, след което ДА СЕ УНИЩОЖИ.    
И.И.П.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.И.П., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.03.2014 г. около 17.10 часа в гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургаска, по ул. «Съединение», посока от гр. Приморско към ММЦ- Приморско, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Хонда”, модел „Сивик“, рег. № ***, след употреба на наркотично вещество- тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред- с техническо средство „Drager” DrugCheck 1200 STK с № REF 8322873– престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.   На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия И.И.П., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.   На основание чл. 78, ал. 4 от НК, вр. с чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, НАЛАГА на И.И.П., ЕГН ********** административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 12.03.2014 г.  
Мотиви от 9.5.2014г.
45 АНД No 357/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.Р.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.5.2014г.
ПРИЗНАВА Ц.Р.Г., ЕГН **********,***, ЗА ВИНОВЕН, в извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че на 25.07.2013 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Ропотамо” и на 08.08.2013 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Съединение”, в условията на продължавана престъпна дейност управлявал моторно превозно средство- мотоциклет марка „Шенке ги" е peг. № С 6193 Р в едногодишен срок от наказването му по административен ред е наказателни постановления № 253/ 17.04.2012 год.. влязло в сила на 26.09.2012 год. на Началник РУ МВР- Ловеч и № 611/ 27.06.2012 год. влязло в сила на 10.02.2013 год. на Началник РУП- Долни Дъбник, за управление на моторно превозно без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.
Ц.Р.Г.
ПРИЗНАВА Ц.Р.Г., ЕГН **********,***, ЗА ВИНОВЕН, в извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че на 25.07.2013 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Ропотамо” и на 08.08.2013 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Съединение”, в условията на продължавана престъпна дейност управлявал моторно превозно средство- мотоциклет марка „Шенке ги" е peг. № С 6193 Р в едногодишен срок от наказването му по административен ред е наказателни постановления № 253/ 17.04.2012 год.. влязло в сила на 26.09.2012 год. на Началник РУ МВР- Ловеч и № 611/ 27.06.2012 год. влязло в сила на 10.02.2013 год. на Началник РУП- Долни Дъбник, за управление на моторно превозно без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.
Мотиви от 15.5.2014г.
46 АНД No 360/2014, II състав Административни дела Т.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.5.2014г.
НП-отменено