Районен съд - Царево
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 119/2014, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ДЗУ АД БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 24.4.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Българската държава, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройство, чрез областен управител на Област Бургас с административен адрес: 1202 София, ул. Кирил и Методий № 17-19, че ДЗУ АД, ЕИК 833066923, представлявано от И.И. - изпълнителен Директор 6000 Стара Загора, ул. Никола Петков № 10, чрез адв. Х.В.П. ***, е собственик на седем броя бунгала, както следва: 4 броя бунгалата №№ 1-4 тип Романтика - единични с площ, съответно: 31,86 КВ.М., 33,10 КВ.М., 34,08кв.м. и 31,65 КВ.М. и 3 броя бунгалата №№ 5-7 тип Романтика -двойни - с по две стаи, с площ съответно 44,45 КВ.М. 46,06 КВ.М., 46,25 КВ.М., като бунгала №№1,2,3,5,6 и 7 са с граници от четири страни имот № 00878.107.637 по КККР на гр. Ахтопол, бунгало № 4 с граници имот 00878.107.637 по КККР на гр. Ахтопол от три страни - частично и имот № 00878.107.388 по КККР на гр. Ахтопол - от три страни частично. ОСЪЖДА Българската държава, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройство да заплати на ДЗУ АД, ЕИК 833066923, представлявано от И.И. - изпълнителен Директор 6000 Стара Загора, ул. Никола Петков № 10, сумата от 4655,63 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 Гражданско дело No 196/2016, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.Х.М. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД,
Д.М.Н.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Полина Георгиева П., ЕГН **********, малолетна, действаща чрез нейната майка и законен представител К.Х. Михалева-П., ЕГН **********,***, чрез адв. П.К. - адвокат от БАК, със съдебен адрес ***, при условията на евентуалност искове с правно основание чл. 226 от КЗ срещу ответника „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. ’’Черни връх” № 51Д, представлявано заедно от М.С. Масларова - Гъркова и П.В.Д., и иск с правно основание чл.45 от ЗЗД срещу ответника Д.М.Н., ЕГН **********, с адрес ***, за осъждане на предпочитания и на евентуалния ответник да заплатят на ищцата сумата от 3000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания от причинена лека телесна повреда, в резултат от реализирано ПТП на 09.06.2015г. в гр. Царево, при управлението от ответника-физическо лице на МПС „Опел Астра“, с рег.№А1496КТ, застраховано по застраховка „гражданска отговорност” със застрахователна полица №22115000395188 при ответника-застраховател към датата на деликта, ведно със законната лихва от датата на непозволеното увреждане 09.06.2015г. до окончателното плащане. ОСЪЖДА Полина Георгиева П., ЕГН **********, малолетна, действаща чрез нейната майка и законен представител К.Х. Михалева-П., ЕГН **********,***, да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. ’’Черни връх” № 51Д, сумата от 1549,30 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
3 Гражданско дело No 227/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД С.Я.К.,
К.Т.С.,
З.К.П.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 28.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от „Главно управление Строителство и възстановяване“ЕАД, ЕИК 201906947,със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Лъчезар Ста. № 13, представлявано от изпълнителния директор П. П.в, чрез адв. Д.С. ***, за приемане за установено спрямо С.Я.К. ***, К. Т.С. *** и З.К.П. ***, че ищецът е собственик на поземлен имот с идентификатор 58356.502.43 по КККР на гр. Приморско, целият с площ от 911 кв.м., находящ се в местността Пясъка в землището на гр. Приморско, обл. Бургас. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 462/2016, III състав Делба - първа фаза К.П.Я. Д.Я.Ш.,
Г.Я.П.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 24.4.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между К.П.Я. ***, ЕГН **********, с адрес за призоваване гр.Царево, ул.”Хан Аспарух” 42, Д.Я.Ш. ***, ЕГН ********** и Г.Я. ***, ЕГН **********, на сграда с идентификатор 10361.501.176.1 /десет хиляди триста шестдесет и едно точка петстотин и едно точка сто седемдесет и шест точка едно/ по КККР на с.Велика, община Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-1840/12.08.2015 год. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес на сградата: с.Велика, п.к.8271 /осем хиляди двеста и седемдесет и едно/ ул.„Васил Левски” № 12; застроена площ от 53 /петдесет и три/ квадратни метра, разгърната застроена площ от 99 /деветдесет и девет/ квадратни метра, Предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 10361.501.176 /десет хиляди триста шестдесет и едно точка петстотин и едно точка сто седемдесет и шест/ по КККР на с. Велика, община Царево, при следните квоти: по 1/3 идеални части за всеки един от съделителите. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
5 Гражданско дело No 463/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Г.Б.,
С.Г.Д.,
Д.Г.Д.,
Г.К.Б.,
И.И.Б.,
Е.К.Б.
МАГАБИТ ЕООД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 20.4.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по исковете на К.Г.Б. с ЕГН ********** с адрес ***, С.Г.Д. с ЕГН ********** с адрес ***, Д.Г.Д. с ЕГН ********** с адрес ***, Г.К.Б. с ЕГН ********** с адрес ***, И.И.Б. с ЕГН ********** с адрес ***, чрез пълномощника си Г.К.Б. с ЕГН ********** и Е.К.Б. с ЕГН ********** с адрес ***, всички със съдебен адрес:*** адвокат Д. Красимиров С. ***, че „МАГАБИТ" ЕООД с ЕИК 123679522 със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Слатина", бл. 47А, ет. 8, ап. 44, не притежава право на строеж поради погасяването му по давност за построяване на следните обекти в предвидената да се построи, съгласно одобрен проект от Община Царево Жилищна сграда с ОСД и паркоместа в дворното ни място, находящо се в *** цялото с площ от 609,00 /шестстотин и девет цяло/ кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор ***ет и шест/ по кадастралната карта на гр. Царево, при граници: от североизток - поземлен имот 48619.502.55; от северозапад - поземлен имот 48619.502.57, от югозапад - улица; от югоизток - улица, със стар идентификатор: квартал 42-четиридесет и две, парцел № VII-56 - седми за имот с планоснимачен номер петдесет и шест, а именно: Апартамент № 1/едно/ със застроена площ от 41,20 /четиридесет и едно цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на първи жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор; от северозапад - двор, коридор и стълбищна клетка; от югозапад - апартамент № 2; от югоизток - улица, заедно с Мазе № 1/едно/ с полезна площ от 2,60 /две цяло и шестдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - коридор; от северозапад - коридор; от югозапад - двор; от югоизток - мазе № 2, заедно с прилежащите 3,036 % /три цяло и тридесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сграда, Апартамент № 3 /три/ със застроена площ от 27,52 /двадесет и седем цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна - общи и коридор, находящ се на първи жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - етажен коридор и апартамент № 4; от северозапад - апартамент № 4; от югозапад - улица; от югоизток - апартамент № 2, заедно с Мазе № 2 /две/ с полезна площ от 2,60 /две цяло и шестдесет стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - коридор; от северозапад - мазе № 1; от югозапад - паркомясто № 15; от югоизток - мазе № 3, заедно с прилежащите 2,085 % /две цяло и осемдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент № 6 /шест/ със застроена площ от 41,20 /четиридесет и едно цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на втори жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор; от северозапад - двор, етажен коридор и стълбищна клетка; от югозапад - апартамент № 7; от югоизток - улица, заедно с Мазе № 3 /три/ с полезна площ от 3,04 /три цяло и четири стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници: от североизток - коридор и мазе № 4; от северозапад - мазе № 2; от югозапад - паркомясто № 15; от югоизток - улица, заедно с прилежащите 3,105 % /три цяло и сто и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент № 8 /осем/ със застроена площ от 27,52 /двадесет и седем цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна - общи и коридор, находящ се на втори жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - етажен коридор и апартамент № 9; от северозапад - апартамент № 9; от югозапад - улица; от югоизток - апартамент № 7, заедно с мазе № 6 /шест/ с полезна площ от 2,73 /две цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., находящо се на сутеренния етаж при граници на мазето: от североизток - двор; от северозапад - мазе № 7; от югозапад - коридор; от югоизток - мазе № 5, заедно с прилежащите 2,137 % /две цяло и сто тридесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент № 10/десет/ със застроена площ от 65,24 /шестдесет и пет цяло и двадесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, килер, коридор и една тераса, находящ се на втори жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор и стълбищна клетка; от северозапад - двор; от югозапад - апартамент № 9 и етажен коридор; от югоизток - етажен коридор, асансьор стълбищна клетка и двор, заедно с прилежащите 4,765 % /четири цяло и седемстотин шестдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент № 11 /единадесет/ със застроена площ от 41,20 /четиридесет и едно цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и една тераса, находящ се на трети жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен номер *** по кадастралния план, одобрен 2006г. по удостоверение за данъчна оценка, при граници на апартамента: от североизток - двор; от северозапад - двор, етажен коридор и стълбищна клетка; от югозапад - апартамент № 12; от югоизток - улица, заедно с Мазе № 10 /десет/ с полезна площ от 3,35 /три цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м. при граници на мазето: от североизток - двор; от северозапад - мазе № 11; от югозапад - коридор; от югоизток - мазе № 9, заедно с прилежащите 3,111 % /три цяло и сто и единадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, Апартамент № 12 /дванадесет/ със застроена площ от 63,43 /шестдесет и три цяло и четиридесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна - общи, коридор и две тераси, находящ се на трети жилищен етаж в жилищната сграда в ***, в поземлен имот с планоснимачен ном
6 Гражданско дело No 67/2017, III състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Д.В. Т.М.Т. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 7.4.2017г.
Съдът, след като се запозна с представената спогодба и като прецени, че същата не противоречи на закона и добрите нрави, намери, че следва да бъде одобрена. Предвид горното, съдът: ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигната спогодба между страните, съгласно условията на която: 1.) По отношение на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА ВЪРХУ роденото дете Д. Т.Т., ЕГН: **********: родителските права се предоставят за упражняване на майката М.Д.В., ЕГН: **********, с правото бащата Т.М.Т., ЕГН: **********, да се вижда с детето си и да го взема при себе си с преспиване всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 10 часа в събота до 17 часа в неделя, както и 30 дни през лятото, когато майка му не е в платен годишен отпуск. Бащата ще има право да прекарва и празнични и ваканционни дни с детето след предварителна уговорка с майката, като бащата се задължава да взема детето си от гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ 60 ет. 2 ап. 7 и в неделния ден да го връща на същия адрес. 2.) Бащата- Т.М.Т., ЕГН: **********, ще заплаща месечна издръжка за детето си Д. Т.Т., ЕГН: **********, чрез неговата майка М.Д.В., ЕГН: **********, месечна издръжка от 150.00 (сто и петдесет) лева занапред, НАЧИНАЯ от датата на одобряване на това споразумение, ДО НАСТЪПВАНЕ НА ЗАКОННИ ПРИЧИНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ИЗДРЪЖКАТА, КАКТО И СЪОТВЕТНАТА ЗАКОННА ЛИХВА ВЪРХУ ВСЯКА ЗАКЪСНЯЛА ВНОСКА, като издръжката следва да се заплаща до десето число на месеца, за който се дължи. 5. Разноските по съдебното производство, остават за всяка една от двете страни, така както са ги направили. ОСЪЖДА Т.М.Т., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС в полза на бюджета на съдебната власт, сумата от 108.00 лева държавна такса върху присъдената издръжка в полза на детето. Съдът обяви на страните, че одобрената спогодбата има значение на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд съобразно чл.234, ал.3 от ГПК. Прекратява производството по гражданско дело №67 /2017 по описа на ЦРС за 2017 година Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред БОС от страните в едноседмичен срок от днес.
В законна сила от 7.4.2017г.
7 Гражданско дело No 110/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Г.С.,
К.К.П.
  Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 20.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 18.09.2008г. в гр. Бургас с акт № V-191 от същата дата на Община Бургас, граждански брак между З.Г.С. ***, ЕГН-**********. прит. л.к. № 645153753/14.05.2014 год., издадена от МВР-Бургас и К.К.П. ***, ЕГН-**********, прит. л.к. № 641065201/15.10.2010 год., издадена ог МВР-Бургас, с развод поради наличието на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: Родителските права върху малолетното дете Габриела Кирилова Проданова, родена на ***г., се предоставят на съпругата З.Г.С., като на бащата-К.К.П., се определя режим на лични контакти с детето, както следва: всяка първа и трета седмина от месеца в събота от 08,00 часа до 17,00 часа на неделния ден. с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск. Бащата К.К.П. ще заплаща месечна издръжка на детето си Габриела Кирилова Проданова, чрез неговата майка и законен представител З.С., в размер на 150 /сто и петдесет/ лв„ считано от влизането в сила на решението за развод и до настъпването на законни причини за изменение и прекратяване на нейното заплащане. През време на брака молителите не са придобивали недвижими имоти и движими вещи. След прекратяване на брака, съпругата З.Г.С. няма да променя фамилно си име „С.”, тъй като при сключването на брака същата не е приела фамилното име на съпруга си. Страните заявяват, че не си дължатвзаимно издръжка. С настоящото споразумение страните уреждат отношенията помежду си изцяло и нямате никакви претенции един спрямо друг, както по отношение на движими вещи, така и по отношение на недвижими имоти. ОСЪЖДА З.Г.С. ***. ЕГН**********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 32,50 лева. ОСЪЖДА К.К.П. ***, ЕГН-**********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 140,50 лева. Решението е окончателно.
8 АНД No 1329/2016, I състав Други административни от наказателен характер дела ЕТАР АДРЕСС АД МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-02-32-9/18.02.2016 год. на Зам.министъра на МРРБ, с което на „Е.“ АД с ЕИК 831590329 със седалище и адрес на управление:гр.София, бул.“В.Левски“ № 138, представлявано от управителя Г.Б.Т., за нарушение на чл. 10 ал.8 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 20 000.00 /двадесет хиляди/ лева на основание чл. 23 вр.чл.10 ал.8 и ал.9 от ЗУЧК.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
9 НОХД No 1330/2016, IV състав Палеж по непредпазливост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Г.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Присъда от 27.4.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.Г.К. - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, пенсионер, женен, неосъждан, ЕГН ********** , ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.04.2015 г. около 15.00 часа в гр. Царево, обл. Бургаска, в местност „Белия бряг”, по непредпазливост запалил чужди имоти и имущество със значителна стойност в размер на 37097.00 лева, а именно: 1 бр. дървена постройка на стойност 1390.00 лева, 1 бр. дървена постройка на стойност 1390.00 лева, 1 бр. метален гараж на стойност 600.00 лева; 1 бр. моторна лодка /тип скутер/ марка „Белайнер”, ведно с колесар на стойност 7000.00 лв.; 3 бр. комплекти водни ски /употребявани/ на обща стойност 180.00 лв.; 1 бр. лек автомобил /джип/ марка „Сузуки”, модел „Самурай” на стойност 3000.00 лв.; 1 бр. колесар, ведно с 1 бр. воден джет три местен, марка „Ямаха”, 110 к.с. на стойност 7000.00 лв.; 1 бр. циркуляр монтиран на маса и оборудван с електродвигател с мощност 2.2 kW на стойност 230.00 лв.; 1 бр. компресор /бояджийски/ окомплектован с електродвигател 2.2 kW на стойност 200.00 лв.; 2 бр. туристически ремаркета /употребявани/ на обща стойност 1000.00 лв.; 1 бр. колесар, ведно с воден джет три местен, марка „Ямаха”, 140 к.с. на стойност 6000.00 лв.; 4 бр. джанти за лек автомобил /японски джип/ на стойност 200.00 лв.; 2 бр. маслени крикове тип „крокодил” /употребявани/ на стойност 80.00 лв.; 1 бр. битова газова бутилка 30 л. на стойност 40.00 лв.; 2бр. велосипеди марка „КРОС” /употребявани/ на стойност 200.00 лв.; 3 бр. метални катинари /употребявани/ на стойност 15.00 лв.; 40 кв. м. ламперия на стойност 42.00 лв., собственост на Я.С.Я.; 1 бр. извън бордов двигател марка „Хонда” 130 к.с. на стойност 8000.00 лв., собственост на И.С.Н.; 1 бр. бунгало на стойност 500.00 лв. и 1 бр. метално легло, с метални табли и пружина употребявано на стойност 30.00 лв., собственост на Г.Г.С., като са последвали значителни вреди в размер на 37097.00 лева - престъпление по чл. 331, ал. 3, предл. второ, вр. ал. 1, вр. чл. 330, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 331, ал. 3, предл. второ, вр. ал. 1, вр. чл. 330, ал. 1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 58а от НК НАМАЛЯ определеното наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с една трета, като му определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА С.Г.К. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-гр. Бургас сумата в размер на 644.12 лв. за направени по делото разноски. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА С.Г.К. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 394.00лв. за направени по делото разноски. ОСЪЖДА подсъдимият С.Г.К. - ЕГН **********, да заплати Г.Г.С., ЕГН **********, сумата от 682 лева, представляващи обезщетение за причинени имуществени вреди от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху тази сума , начиная от 11.04- 2015г. до окончателното й изплащане . ОСЪЖДА подсъдимият С.Г.К. - ЕГН **********, да заплати на И.С.Н., ЕГН **********, сумата в размер на 8000 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на увреждането – 11.04.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА подсъдимият С.Г.К. - ЕГН **********, да заплати на И.С.Н., ЕГН **********, сумата в размер общо на 1230 лева за направените разноски по делото. ОСЪЖДА подсъдимият С.Г.К. - ЕГН **********, да заплати на Я.С.Я., ЕГН **********, сумата в размер на 28 567.00 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на увреждането – 11.04.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА подсъдимият С.Г.К. - ЕГН **********, да заплати на Я.С.Я., ЕГН **********, сумата в размер на 2000 лева, представляващи неимуществени вреди, за претърпени болки и страдания, вследствие на причинени изгаряния по главата, лява ушна мида, и дясна мишница и предмишница, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 11.04.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА подсъдимият С.Г.К. - ЕГН **********, да заплати на Я.С.Я., ЕГН **********, сумата в размер общо на 1900 лева за направените разноски по делото. ОСЪЖДА С.Г.К. - ЕГН ********** да заплати 742.42 лв. държавна такса върху уважените размери на граждански искове по сметка на РС Царево. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
С.Г.К.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.Г.К. - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, пенсионер, женен, неосъждан, ЕГН ********** , ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.04.2015 г. около 15.00 часа в гр. Царево, обл. Бургаска, в местност „Белия бряг”, по непредпазливост запалил чужди имоти и имущество със значителна стойност в размер на 37097.00 лева, а именно: 1 бр. дървена постройка на стойност 1390.00 лева, 1 бр. дървена постройка на стойност 1390.00 лева, 1 бр. метален гараж на стойност 600.00 лева; 1 бр. моторна лодка /тип скутер/ марка „Белайнер”, ведно с колесар на стойност 7000.00 лв.; 3 бр. комплекти водни ски /употребявани/ на обща стойност 180.00 лв.; 1 бр. лек автомобил /джип/ марка „Сузуки”, модел „Самурай” на стойност 3000.00 лв.; 1 бр. колесар, ведно с 1 бр. воден джет три местен, марка „Ямаха”, 110 к.с. на стойност 7000.00 лв.; 1 бр. циркуляр монтиран на маса и оборудван с електродвигател с мощност 2.2 kW на стойност 230.00 лв.; 1 бр. компресор /бояджийски/ окомплектован с електродвигател 2.2 kW на стойност 200.00 лв.; 2 бр. туристически ремаркета /употребявани/ на обща стойност 1000.00 лв.; 1 бр. колесар, ведно с воден джет три местен, марка „Ямаха”, 140 к.с. на стойност 6000.00 лв.; 4 бр. джанти за лек автомобил /японски джип/ на стойност 200.00 лв.; 2 бр. маслени крикове тип „крокодил” /употребявани/ на стойност 80.00 лв.; 1 бр. битова газова бутилка 30 л. на стойност 40.00 лв.; 2бр. велосипеди марка „КРОС” /употребявани/ на стойност 200.00 лв.; 3 бр. метални катинари /употребявани/ на стойност 15.00 лв.; 40 кв. м. ламперия на стойност 42.00 лв., собственост на Я.С.Я.; 1 бр. извън бордов двигател марка „Хонда” 130 к.с. на стойност 8000.00 лв., собственост на И.С.Н.; 1 бр. бунгало на стойност 500.00 лв. и 1 бр. метално легло, с метални табли и пружина употребявано на стойност 30.00 лв., собственост на Г.Г.С., като са последвали значителни вреди в размер на 37097.00 лева - престъпление по чл. 331, ал. 3, предл. второ, вр. ал. 1, вр. чл. 330, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 331, ал. 3, предл. второ, вр. ал. 1, вр. чл. 330, ал. 1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 58а от НК НАМАЛЯ определеното наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с една трета, като му определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА С.Г.К. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-гр. Бургас сумата в размер на 644.12 лв. за направени по делото разноски. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА С.Г.К. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 394.00лв. за направени по делото разноски. ОСЪЖДА подсъдимият С.Г.К. - ЕГН **********, да заплати Г.Г.С., ЕГН **********, сумата от 682 лева, представляващи обезщетение за причинени имуществени вреди от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху тази сума , начиная от 11.04- 2015г. до окончателното й изплащане . ОСЪЖДА подсъдимият С.Г.К. - ЕГН **********, да заплати на И.С.Н., ЕГН **********, сумата в размер на 8000 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на увреждането – 11.04.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА подсъдимият С.Г.К. - ЕГН **********, да заплати на И.С.Н., ЕГН **********, сумата в размер общо на 1230 лева за направените разноски по делото. ОСЪЖДА подсъдимият С.Г.К. - ЕГН **********, да заплати на Я.С.Я., ЕГН **********, сумата в размер на 28 567.00 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на увреждането – 11.04.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА подсъдимият С.Г.К. - ЕГН **********, да заплати на Я.С.Я., ЕГН **********, сумата в размер на 2000 лева, представляващи неимуществени вреди, за претърпени болки и страдания, вследствие на причинени изгаряния по главата, лява ушна мида, и дясна мишница и предмишница, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 11.04.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА подсъдимият С.Г.К. - ЕГН **********, да заплати на Я.С.Я., ЕГН **********, сумата в размер общо на 1900 лева за направените разноски по делото. ОСЪЖДА С.Г.К. - ЕГН ********** да заплати 742.42 лв. държавна такса върху уважените размери на граждански искове по сметка на РС Царево. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
10 АНД No 1533/2016, IV състав НАП ДЖОЙ ГРУП 2010 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 4.4.2017г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1684 от 28.07-2016г., издадено от Кирил Петров Пологов– заместник-директор на ТД на НАП, с което на „Д.Ж.” ЕООД , ЕИК: ********, със седалище и адрес на управление ******** представлявано от Л.Г.П., ЕГН ********** за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание–„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./ три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция „ на „Д.Ж.” ЕООД , ЕИК: ********, със седалище и адрес на управление : гр.Бургас ж.к. „Изгрев „бл.26, вх.2, ет.8, ап.15, представлявано от Л.Г.П., ЕГН ********** за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС, КАТО ГО НАМАЛЯВА от 3000,00 лв./ три хиляди лева / на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.2, изр. 2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
11 АНД No 1672/2016, IV състав Комисия за защита на потребителите ОРЕНДА 1 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 12.4.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №41374 от 26.08-2016г.на Николай Желязков Стойков –Директор на Регионална дирекция за областите Бургас ,Сливен и Ямбол , със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите,упълномощен със Заповед № 287/22.04-2015г. от Председател на КЗП, с което на основание чл. 210а от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 68г, ал.4, чл. 68д, ал.1, Пр.1, във връзка с чл. 68д, ал.2, т.4 от Закона за защита на потребителите/обн.Дв.бр.99 от 09.12-2005г. в сила от 10.06-2006г./ на жалбоподателя -„Оренда 1” ЕООД, ЕИК:201147261, със седалище и адрес на управление : гр.Царево,ул.”Преображенска”№16, представлявано от управителя Г.А.Й. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000,00 лв. / хиляда лева / за нарушение на чл. 68в във връзка с чл. 68г, ал.4, Пр.1 във връзка с чл. 68д, ал.2,т.4 от Закона за защита на потребителите. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните. НП-отменено
12 АНД No 1724/2016, IV състав НАП НОВО ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №№ 2587 от 17.10-2016г. на Кирил Петров Пологов –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „НОВО” ЕООД, ЕИК: 147036381, със седалище и адрес на управление : гр.Ахтопол ул.”Крайморска „№ 9, представлявано от В.Г.К., ЕГН ********** за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
13 АНД No 1727/2016, II състав НАП ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2337 от 15.09.2016 год. на Директор на ТД на НАП, гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закон за данък върху добавенaта стойност на „П.“ ЕАД, ЕИК *** е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
14 АНД No 1728/2016, IV състав НАП ДАВИД 2007 ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №1546 от 19.07-2016г.на Кирил Петров Пологов –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „Давид 2007” ООД , ЕИК № 147129686, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско,ул.”Трети Март” №49, представлявано от А.Р.М. , ЕГН ********** за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
15 АНД No 1729/2016, II състав НАП ЛУНА 2000 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.4.2017г.
НП-потвърдено
16 АНД No 1767/2016, I състав НАП ЖУКРИС МОВИЛ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 4.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2541/18.10.2016г. на Зам. директора на ТД на НАП - гр. Бургас, с което на „ЖУКРИС-МОВИЛ” ООД, с ЕИК: 102977394, седалище и адрес на управление: гр. Приморско, ул.“Г.Кондолов“ № 12, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл. 185 ал.2 изр.последно вр.чл.185 ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 32/2017, II състав НАП ВИЛАРТЕ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 5.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление (НП) № 2569 от 10.10.2016 г. на Директора на ТД на НАП, гр. Бургас, с което на „В***“ ООД, ЕИК ***, на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500,00 лева за нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
18 АНД No 82/2017, I състав ДНСК С.Н.Н. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 3.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-15-ЮИР-09/29.02.2016г. на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с което на С.Н.Н. с ЕГН ********** и адрес: ***, в качеството му на длъжностно лице - главен архитект на община Царево, за нарушение на чл.143 ал.1 т.4 вр.чл.148 ал.8 от ЗУТ му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лева на основание чл.232 ал.1 т.2 от ЗУТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
19 АНД No 84/2017, II състав ИАРА Н.Г.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-13/ 26.01.2017 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол- Черно море“ гр. Бургас, към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ към ИАРА, с което на основание чл. 56, ал. 1 от Закон за рибарство и аквакултурите, на Н.Г.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500,00 лева, за нарушение на чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗРА, В ЧАСТТА МУ с която е постановено изземването на 1 бр. дънно тралиращо и драгиращо средство. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-13/ 26.01.2017 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол- Черно море“ гр. Бургас, към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ към ИАРА, В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
20 АНД No 85/2017, I състав ИАРА К.М.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-12/25.01.2017г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море”-Бургас, с което на К.М.Я. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.17 ал.1 т.1 от Закона за рибарство и аквакултурите му е наложено на основание чл.56 ал.1 от ЗРА административно наказание глоба в размер на 1 500 лева и на основание чл. 90, ал. 1 ЗРА е отнето средството за извършване на нарушението - 1 бр. дънно тралиращо и драгиращо средство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 АНД No 91/2017, I състав ДИТ БОВЕС 09 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000713/21.12.2016година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „Бовес 09“ ООД с ЕИК 200549710 със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул.“Перун“ № 4, в качеството му на работодател за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ е наложено на основание чл.414 ал.3 от КТ наказание „имуществена санкция“ в размер на 2 000.00 лева, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2000.00 лева на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 АНД No 100/2017, II състав ИАРА Т.П.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 5.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-15/ 26.01.2017 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол- Черно море“ гр. Бургас, към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ към ИАРА, с което на основание чл. 56, ал. 1 от Закон за рибарство и аквакултурите, на Т.П.П., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500,00 лева, за нарушение на чл. 17, ал. 4 от ЗРА. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
23 АНД No 101/2017, II състав ИАРА П.Т.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 5.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-14/ 26.01.2017 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол- Черно море“ гр. Бургас, към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ към ИАРА, с което на основание чл. 88а, ал. 2 от Закон за рибарство и аквакултурите, на П.Т.П., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 19, ал. 1 от ЗРА. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
24 АНД No 105/2017, I състав КАТ З.Д.И. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 25.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-4635-000124/ 29.07.2016г., издадено от Началника РУП-Приморско, с което на З.Д.И. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.123, ал.1, т.3 б.“в“ от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 АНД No 109/2017, I състав ДИТ ГАЛАКТИК ТУР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-000567/ 10.01.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Галактик Тур“ ЕООД с ЕИК 103829167, седалище и адрес на управление: гр.Варна, район „Одесос“, ул.“Драгоман“ № 47 ет.2, за нарушение на чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, на основание чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл. 48 ал.2 от Закона за чужденците в Република България. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 АНД No 111/2017, I състав ДИТ ГАЛАКТИК ТУР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-000587/ 10.01.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Галактик Тур“ ЕООД с ЕИК 103829167, седалище и адрес на управление: гр.Варна, район „Одесос“, ул.“Драгоман“ № 47 ет.2, за нарушение на чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, на основание чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл. 48 ал.2 от Закона за чужденците в Република България. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
27 АНД No 112/2017, IV състав ДИТ ГАЛАКТИК ТУР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 10.4.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-000589 от 10.01-2017г. , издадено от Павлин Васков Тодоров - Директор на Дирекция „Инспекция по труда „ –Бургас, с което на дружеството –„Г.”ЕООД,ЕИК : **** със седалище и адрес на управление : гр.В. представлявано от Р.Р.Д.- управител, на основание чл.79,ал.4 във връзка с чл. 76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл. 48 , ал.2 от Закона за чужденците в Република Бълг. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / за нарушение на чл.76,ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност / обн.ДВ., бр.33 от 26.04-2016г./. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
28 АНД No 113/2017, IV състав ДИТ ГАЛАКТИК ТУР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 10.4.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-000588 от 10.01-2017г. , издадено от Павлин Васков Тодоров - Директор на Дирекция „Инспекция по труда „ –Бургас, с което на дружеството –„Г***”ЕООД,ЕИК : *** със седалище и адрес на управление : гр.В*** представлявано от Р.Р.Д.- управител, на основание чл.79,ал.4 във връзка с чл. 76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл. 48 , ал.2 от Закона за чужденците в Република Бълг. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / за нарушение на чл.76,ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност / обн.ДВ., бр.33 от 26.04-2016г./. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
29 АНД No 115/2017, I състав ДИТ ГАЛАКТИК ТУР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-000683/ 10.01.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Галактик Тур“ ЕООД с ЕИК 103829167, седалище и адрес на управление: гр.Варна, район „Одесос“, ул.“Драгоман“ № 47 ет.2, за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.230 ал.1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание 414 ал.3 от Кодекса на труда РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
30 АНД No 117/2017, IV състав ДИТ ГАЛАКТИК ТУР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 11.4.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно Постановление №02-000569/10.01-2017г., издадено от Павлин Васков Тодоров - Директор на Дирекция „Инспекция по труда „ –Бургас, с което на дружеството-„Галактик тур”ЕООД,ЕИК : 103829167 със седалище и адрес на управление : гр.Варна, район „Одесос” ул.”Драгоман”, № 47, ет.2 , представлявано от Р.Р.Д.- управител на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лв. / две хиляди лева / за нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда , във връзка с чл. 1, ал.2 от Кодекса на труда и чл. 230, ал.1 от Кодекса на труда, КАТО за извършеното нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда, във вр. чл. 1,ал.2 от КТ и чл. 230, ал.1 от Кодекса на труда НАЛАГА на Галактик тур”ЕООД, ЕИК :103829167 със седалище и адрес на управление : гр.Варна, район „Одесос” ул.”Драгоман”, № 47, ет.2 , представлявано от Р.Р.Д.- административно наказание „имуществена санкция „ в размер на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин лева /, на основание чл. 416,ал.5 от КТ,във връзка с чл. 414,ал.3 от КТ и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му. НП-изменено
31 АНД No 119/2017, I състав ДИТ ГАЛАКТИК ТУР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-000684/ 10.01.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Галактик Тур“ ЕООД с ЕИК 103829167, седалище и адрес на управление: гр.Варна, район „Одесос“, ул.“Драгоман“ № 47 ет.2, за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.230 ал.1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание 414 ал.3 от Кодекса на труда РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 АНД No 120/2017, IV състав ДИТ ГАЛАКТИК ТУР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 11.4.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно Постановление №02-000686/10.01-2017г., издадено от Павлин Васков Тодоров - Директор на Дирекция „Инспекция по труда „ –Бургас, с което на дружеството-„Галактик тур”ЕООД,ЕИК : 103829167 със седалище и адрес на управление : гр.Варна, район „Одесос” ул.”Драгоман”, № 47, ет.2 , представлявано от Р.Р.Д.- управител на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лв. / две хиляди лева / за нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда , във връзка с чл. 1, ал.2 от Кодекса на труда и чл. 230, ал.1 от Кодекса на труда, КАТО за извършеното нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда, във вр. чл. 1,ал.2 от КТ и чл. 230, ал.1 от Кодекса на труда НАЛАГА на Галактик тур”ЕООД, ЕИК :103829167 със седалище и адрес на управление : гр.Варна, район „Одесос” ул.”Драгоман”, № 47, ет.2 , представлявано от Р.Р.Д.- административно наказание „имуществена санкция „ в размер на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин лева /, на основание чл. 416,ал.5 от КТ,във връзка с чл. 414,ал.3 от КТ и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му. НП-изменено
33 АНД No 121/2017, I състав ДИТ ГАЛАКТИК ТУР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-000685/ 10.01.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Галактик Тур“ ЕООД с ЕИК 103829167, седалище и адрес на управление: гр.Варна, район „Одесос“, ул.“Драгоман“ № 47 ет.2, за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.230 ал.1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание 414 ал.3 от Кодекса на труда РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
34 АНД No 133/2017, II състав Комисия за защита на потребителите ЕТ А.-З.Д. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.4.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 42941 от 05.12.2016 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 198 от Закон за защита на потребителите, на ЕТ „А.- З.Д.“ ЕИК ***, е наложена имуществена санкция в размер на 300,00 лева, за нарушение на чл. 9, ал. 2 от Закон за защита на потребителите. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
35 АНД No 134/2017, I състав ДИТ ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-000572/ 21.12.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Приморско клуб“ ЕАД с ЕИК 201795176, седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ММЦ, Административна сграда, ет.2, за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.230 ал.1 от Кодекса на труда му е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, на основание 414 ал.3 от Кодекса на труда. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 АНД No 135/2017, IV състав ДИТ ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-000574 от 21.12-2016г. , издадено от ***** - Директор на Дирекция „Инспекция по труда „ –Бургас, с което на дружеството -„П.К. „ЕАД, ЕИК: *****, със седалище и адрес на управление : ***** представлявано от Н.А.В. –прокурист, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500,00 лв./хиляда и петстотин лева / за нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда , във връзка с чл. 1, ал.2 от Кодекса на труда и чл. 230, ал.1 от Кодекса на труда. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
37 АНД No 136/2017, I състав ДИТ ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-000570/ 21.12.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Приморско клуб“ ЕАД с ЕИК 201795176, седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ММЦ, Административна сграда, ет.2, за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.230 ал.1 от Кодекса на труда му е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, на основание 414 ал.3 от Кодекса на труда. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
38 АНД No 137/2017, II състав ДИТ ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-000575 от 21.12.2016 г. на Директор на ИА „Главна инспекция по труда“, издадено против „Приморско клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176, за нарушение по чл. 62, ал. 1, вр. чл. 1, ал. 2 и чл. 230, ал. 1 от КТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 АНД No 138/2017, IV състав ДИТ ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-000573 от 21.12-2016г. , издадено от Павлин Васков Тодоров - Директор на Дирекция „Инспекция по труда „ –Бургас, с което на дружеството -„П*** „ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление : гр.П***/ , Административна сграда, ет.2 , представлявано от Н.А.В. –прокурист, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500,00 лв./хиляда и петстотин лева / за нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда , във връзка с чл. 1, ал.2 от Кодекса на труда и чл. 230, ал.1 от Кодекса на труда. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
40 АНД No 139/2017, IV състав ДИТ ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-000571 от 21.12-2016г. , издадено от Павлин Васков Тодоров - Директор на Дирекция „Инспекция по труда „ –Бургас, с което на дружеството -„П.К. „ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление : гр.*** , представлявано от Н.А.В. –прокурист, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500,00 лв./хиляда и петстотин лева / за нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда , във връзка с чл. 1, ал.2 от Кодекса на труда и чл. 230, ал.1 от Кодекса на труда. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
41 АНД No 146/2017, IV състав Комисия за защита на потребителите ЕТ В.К. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 7.4.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №0041816 от 07.11-2016г.на Николай Желязков Стойков –Директор на Регионална дирекция за областите Бургас ,Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, оправомощен със заповед № 284/22.04-2015г. от Председателя на КЗП, с което на ЕТ „В.К. „, със седалище и адрес на управление-гр.М*******, представляван от В.З.К., ЕГН ********** на основание чл. 214 от Закона за туризма, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000,00 лв. за нарушение на чл. 132,ал.1 от Закона за туризма. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
42 АНД No 154/2017, I състав КАТ В.Н.П. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 28.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-4635-000184/ 03.11.2016г. на Началника РУП- Приморско, с което на В.Н.П. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 3000 лева на основание чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
43 АНД No 155/2017, IV състав КАТ Б.Г.К. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 19.4.2017г.
44 НОХД No 157/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.П.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 4.4.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.А. с ЕГН **********, роден на ***г***, с настоящ и постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 20.09.2016г. до 07.10.2016г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, морски плаж „Силистар“, от каравана, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението и собственост на С.Г.М., чужди движими вещи – 4бр. пластмасови макари на обща стойност 140.00лв.; въже за 4бр. макари на обща стойност 40.00лв; 2 чифта плавници марка „SEA STAR“ на обща стойност 40.00лв; чифт плавници марка „MARLIN“ на стойност 21.00лв.; 2 чифта плавници неустановена марка на обща стойност 40.00лв.; 5бр. маски за подводно виждане на обща стойност 90.00лв.; 5бр. шнорхели на обща стойност 65.00лв.; 1бр. ел. табло за каравана на стойност 59.00лв; 1бр. смесителна батерия за каравана на стойност 26.00лв.; 1бр. душ-батерия за каравана на стойност 21.00лв.; 2бр. тонколони на обща стойност 28.00лв.; ел. проводник от ел. инсталация на каравана на стойност 28.00лв.; маркучи от ВиК инсталация на каравана на обща стойност 21.00лв.; 1бр. датчик от охранителна система за каравана на стойност 17.00лв.; 4бр. пластмасови шамандури на обща стойност 36.00лв.; 2бр. спасителни жилетки на обща стойност 50.00лв. – всичко на обща стойност 722.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 194, ал. 1 НК., поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 194, ал. 1 НК, ,вр. чл.373, ал.2 от НПК вр. чл. 58а ал.4 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, - 4бр. пластмасови макари; въже за 4бр. макари; 2 чифта плавници марка „SEA STAR“; чифт плавници марка „MARLIN“; 2 чифта плавници неустановена марка; 5бр. маски за подводно виждане; 5бр. шнорхели; 1бр. ел. табло за каравана; 1бр. смесителна батерия за каравана; 1бр. душ-батерия за каравана; 2бр. тонколони; ел. проводник от ел. инсталация на каравана; маркучи от ВиК инсталация на каравана; 1бр. датчик от охранителна система за каравана; 4бр. пластмасови шамандури ; 2бр. спасителни жилетки, находящи се в деловодството на РУП – Царево ДА СЕ ВЪРНАТ са собственика им С.Г.М. с ЕГН **********. Ако в едногодишен срок от влизането на присъдата в сила, доказателствата не бъдат потърсени или собственикът им не бъде установен, същите ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ОСЪЖДА Д.П.А. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 215.67 лева, представляваща разноски по делото за експертизи. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Д.П.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.А. с ЕГН **********, роден на ***г***, с настоящ и постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 20.09.2016г. до 07.10.2016г., в землището на с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, морски плаж „Силистар“, от каравана, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението и собственост на С.Г.М., чужди движими вещи – 4бр. пластмасови макари на обща стойност 140.00лв.; въже за 4бр. макари на обща стойност 40.00лв; 2 чифта плавници марка „SEA STAR“ на обща стойност 40.00лв; чифт плавници марка „MARLIN“ на стойност 21.00лв.; 2 чифта плавници неустановена марка на обща стойност 40.00лв.; 5бр. маски за подводно виждане на обща стойност 90.00лв.; 5бр. шнорхели на обща стойност 65.00лв.; 1бр. ел. табло за каравана на стойност 59.00лв; 1бр. смесителна батерия за каравана на стойност 26.00лв.; 1бр. душ-батерия за каравана на стойност 21.00лв.; 2бр. тонколони на обща стойност 28.00лв.; ел. проводник от ел. инсталация на каравана на стойност 28.00лв.; маркучи от ВиК инсталация на каравана на обща стойност 21.00лв.; 1бр. датчик от охранителна система за каравана на стойност 17.00лв.; 4бр. пластмасови шамандури на обща стойност 36.00лв.; 2бр. спасителни жилетки на обща стойност 50.00лв. – всичко на обща стойност 722.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 194, ал. 1 НК., поради което и на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 194, ал. 1 НК, ,вр. чл.373, ал.2 от НПК вр. чл. 58а ал.4 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, - 4бр. пластмасови макари; въже за 4бр. макари; 2 чифта плавници марка „SEA STAR“; чифт плавници марка „MARLIN“; 2 чифта плавници неустановена марка; 5бр. маски за подводно виждане; 5бр. шнорхели; 1бр. ел. табло за каравана; 1бр. смесителна батерия за каравана; 1бр. душ-батерия за каравана; 2бр. тонколони; ел. проводник от ел. инсталация на каравана; маркучи от ВиК инсталация на каравана; 1бр. датчик от охранителна система за каравана; 4бр. пластмасови шамандури ; 2бр. спасителни жилетки, находящи се в деловодството на РУП – Царево ДА СЕ ВЪРНАТ са собственика им С.Г.М. с ЕГН **********. Ако в едногодишен срок от влизането на присъдата в сила, доказателствата не бъдат потърсени или собственикът им не бъде установен, същите ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ОСЪЖДА Д.П.А. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 215.67 лева, представляваща разноски по делото за експертизи. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 11.4.2017г.
Мотивите, изготвени в срок.
В законна сила от 20.4.2017г.
45 НОХД No 161/2017, II състав Документни престъпления РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.С.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.4.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 161/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, Д.С.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи като технически сътрудник към „ВИА КЕПИТАЛ ПАРТНЕРС“ ЕООД гр.София, осъждан, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Д.С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 313, ал. 1НК а именно, че на 12.08.2015г., в гр. Царево, обл. Бургаска, в сградата на РУ на МВР гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“, № 66, пред служител на РУ на МВР гр. Царево, е потвърдил неистина в писмена декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи, заведена под номер УРИ 302 000 - 789 от 12.08.2015г„ която по силата на закон - чл. 160 от Закона за движение по пътищата във връзка с чл. 35, т. 3 във връзка е чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи, се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства - изгубване на документ, в случая Свидетелство за управление на моторно превозно средство, а именно, че свидетелството му за правоуправление на моторно превозно средство и контролният талон към него е изгубено - престъпление по чл. 313, ал. 1НК. За посоченото престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК и на осн. чл. 313, ал.1 от НК и чл. 57 ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ ОСЪЖДА подсъдимят Д.С.Д. с ЕГН ********** на наказание „Пробация“ при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено длъжносто лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 71.11 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Веществени доказателства няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Д.С.Д.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 161/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, Д.С.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи като технически сътрудник към „ВИА КЕПИТАЛ ПАРТНЕРС“ ЕООД гр.София, осъждан, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Д.С.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 313, ал. 1НК а именно, че на 12.08.2015г., в гр. Царево, обл. Бургаска, в сградата на РУ на МВР гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“, № 66, пред служител на РУ на МВР гр. Царево, е потвърдил неистина в писмена декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи, заведена под номер УРИ 302 000 - 789 от 12.08.2015г„ която по силата на закон - чл. 160 от Закона за движение по пътищата във връзка с чл. 35, т. 3 във връзка е чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи, се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства - изгубване на документ, в случая Свидетелство за управление на моторно превозно средство, а именно, че свидетелството му за правоуправление на моторно превозно средство и контролният талон към него е изгубено - престъпление по чл. 313, ал. 1НК. За посоченото престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК и на осн. чл. 313, ал.1 от НК и чл. 57 ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ ОСЪЖДА подсъдимят Д.С.Д. с ЕГН ********** на наказание „Пробация“ при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено длъжносто лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 71.11 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Веществени доказателства няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 4.4.2017г.
46 АНД No 163/2017, I състав Комисия за защита на потребителите ЕТ У.Б.М.В. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 28.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 41460/03.11.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ „Уни Брокер М.В.“ с ЕИК 122003594, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Проф.Хр.Вакарелски“ № 12, за нарушение по чл. 114 ал. 1 от Закона за туризма е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000.00 лева на основание чл. 206 ал.1 от Закона за туризма /ЗТ/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-потвърдено
47 АНД No 194/2017, I състав КАТ Т.В.Х. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 28.4.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0302-000290/26.08.2016г. на Началника РУП- Царево, с което на Т.В.Х. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯ размера на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца и го потвърждава в останалата част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
48 ЧНД No 198/2017, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.К.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 12.4.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения К.К.Г., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по Споразумение по НОХД № 1524/2016 год. на PC - Царево, влязло в сила на 04.11.2016 год. за престъпление по по чл. 195 ал.1 т.3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ, т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК и по споразумение по НОХД № 164/2017 год., на Районен съд – Царево, в сила от 09.03.2017 год. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, в размер на най-тежко наказание измежду тях, а именно – наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание на осъдения К.К.Г. времето, през което осъденият е бил задържан под стража, считано от 24.08.2016г. до 04.11.2016г.
К.К.Г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения К.К.Г., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по Споразумение по НОХД № 1524/2016 год. на PC - Царево, влязло в сила на 04.11.2016 год. за престъпление по по чл. 195 ал.1 т.3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ, т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК и по споразумение по НОХД № 164/2017 год., на Районен съд – Царево, в сила от 09.03.2017 год. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, в размер на най-тежко наказание измежду тях, а именно – наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание на осъдения К.К.Г. времето, през което осъденият е бил задържан под стража, считано от 24.08.2016г. до 04.11.2016г.
49 АНД No 201/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Х.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.4.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Б.Х.Х., ЕГН ********** ***, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, , с адрес за призоваване в страната: от с. Равадиново, общ. Созопол, обл. Бургас, ул. „Ропотамо№92, тел: 0893/020-128, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК за това, че: на 03.03.2017г. по второкласен път № ІІ-99, посока с. Лозенец, обл. Бургас – гр. Китен, обл. Бургас в района на КПП- Караагач управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фолксваген Голф” с рег. № А 9640 АТ без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство /неправоспособен/, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 16-0346-000351/20.10.2016г., издадено от Началник РУ-МВР гр.Созопол, влязло в сила на 08.11.2016г., поради което и на основание чл.78а от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Б.Х.Х.
ПРИЗНАВА обвиняемият Б.Х.Х., ЕГН ********** ***, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, , с адрес за призоваване в страната: от с. Равадиново, общ. Созопол, обл. Бургас, ул. „Ропотамо№92, тел: 0893/020-128, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК за това, че: на 03.03.2017г. по второкласен път № ІІ-99, посока с. Лозенец, обл. Бургас – гр. Китен, обл. Бургас в района на КПП- Караагач управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фолксваген Голф” с рег. № А 9640 АТ без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство /неправоспособен/, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 16-0346-000351/20.10.2016г., издадено от Началник РУ-МВР гр.Созопол, влязло в сила на 08.11.2016г., поради което и на основание чл.78а от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 12.4.2017г.
50 АНД No 206/2017, IV състав КАТ И.Г.Ф. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 18.4.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №№ 16-0302-000572 от 10.03-2017г. на Красимир Петков Киров –на длъжност Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Царево, с което на И.Г.Ф. , ЕГН ********** ***, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 100,00 лв./ сто лева / , за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП,като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните. НП-отменено
51 НОХД No 249/2017, IV състав Блудство с лице, ненавършило 14 г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Т.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Присъда от 20.4.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Т.М. с ЕГН ********** – роден на ***г. в гр. Ямбол, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2015г.,около 21:30 часа, до изоставен фургон в близост до сградата на пожарната на гр. Царево, извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание, без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст – малолетната С.И.Т. с ЕГН: ********** като обкрачил легналата по гръб С.И.Т., извадил пениса си от гащите, навел се над нея, смъкнал под коленете късите й панталонки, с които била обута, а след това и боксерките, вдигнал потничето й, дръпнал й сутиена и надолу, и започнал да я опипва по гърдите и да я целува по устните и тялото като в следствие на възбудата получил полюция и опръскал със семенна течност (сперма) пострадалата Т. и дрехите й като към момента на извършване на деянието В.М. е бил непълнолетен, но е разбирал свойството и значението на извършеното и е можел да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 149, ал. 1 вр. чл. 63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на осн. чл. 149, ал. 1 вр. чл. 63, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.58а, ал.4 от НК НАМАЛЯ определеното наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като му определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ. Веществените доказателства - 1бр. Червен дамски потник, 1бр. къси дамски панталони-сиви на цвят с розов ластик, 1бр. сутиен с презрамки, 1бр. долно дамско бельо-тип боксерки, да се върнат на собственика им С.И.Т. ***, а ако не бъдат потърсени в едногодишния срок, да бъдат унищожени. ОСЪЖДА В.Т.М. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 1868.21 лева за разноски по делото.
В.Т.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Т.М. с ЕГН ********** – роден на ***г. в гр. Ямбол, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2015г.,около 21:30 часа, до изоставен фургон в близост до сградата на пожарната на гр. Царево, извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание, без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст – малолетната С.И.Т. с ЕГН: ********** като обкрачил легналата по гръб С.И.Т., извадил пениса си от гащите, навел се над нея, смъкнал под коленете късите й панталонки, с които била обута, а след това и боксерките, вдигнал потничето й, дръпнал й сутиена и надолу, и започнал да я опипва по гърдите и да я целува по устните и тялото като в следствие на възбудата получил полюция и опръскал със семенна течност (сперма) пострадалата Т. и дрехите й като към момента на извършване на деянието В.М. е бил непълнолетен, но е разбирал свойството и значението на извършеното и е можел да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 149, ал. 1 вр. чл. 63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на осн. чл. 149, ал. 1 вр. чл. 63, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.58а, ал.4 от НК НАМАЛЯ определеното наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като му определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ. Веществените доказателства - 1бр. Червен дамски потник, 1бр. къси дамски панталони-сиви на цвят с розов ластик, 1бр. сутиен с презрамки, 1бр. долно дамско бельо-тип боксерки, да се върнат на собственика им С.И.Т. ***, а ако не бъдат потърсени в едногодишния срок, да бъдат унищожени. ОСЪЖДА В.Т.М. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 1868.21 лева за разноски по делото.
Мотиви от 24.4.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
52 НОХД No 250/2017, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.П.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 13.4.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 250/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия С.П.Д. с ЕГН ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес *** и адрес ***, българин, български гражданин, образование начално, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.Р. Димитрова, съгласно което подсъдимият С.П.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ат. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, aл. 1, буква “а” и буква “б” от НК., ЗА ТОВА ЧЕ за периода месец ноември-месец декември, 2016г. в с. Варвара, област Бургаска при продължавано престъпление на три пъти в условията на опасен рецидив, чрез използване на техническо средство (неустановено) отнел чужди движими вещи, собственост на Я.Н.Д. ***, Костадин Никлов Тюфекчиев от с.Варвара, обл. Бургаска без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 1/На 15.10.2016 год., около 22:00 часа, в с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. “Папия” № 2, от помещение в приземен етаж, чрез използване на техническо средство / неустановено /, отнел от владението и собственост на св.Я.Н.Д., ЕГН ********** ***, an. 1 движими вещи - 1 бр. бутилка водка “Zubrowka” от 700 ml. на стойност 15.74 лева и 1 бр. виброшлайф марка “Parkside”, модел “Delta Sander PDS 290А1” на стойност 40.00 лева, всичко на обща стойност 55.74 лв., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив. 2/През месец ноември 2016 год. в с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. “Странджа” № 14, в условията на продължавана престъпна дейност, от пристройка към бунгало, отнел от владението и собственост на св.Костадин Н. Тюфекчиев, ЕГН ********** *** движими вещи - 1 бр. въздушна пушка с оптика на стойност 80.00 лева и сумата от 39.00 лева в банкноти и монети, всичко на обща стойност 119.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив. З/През месец декември 2016 год. в с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. “Странджа” № 14, в условията на продължавана престъпна дейност, от стая в бунгало, отнел от владението и собственост на св.Костадин Н. Тюфекчиев, ЕГН ********** *** движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка “Алкател”, модел “One touch” на стойност 40.00 лева и 1 бр. сим карта на “Виваком” на стойност 9.90 лева, всичко на обща стойност 49.90 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ат. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, aл. 1, буква “а” и буква “б” от НК, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ат. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, aл. 1, буква “а” и буква “б” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.П.Д. с ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален общ режим за изтърпяване на наказанието на основание чл.57 от ЗИНЗС. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.П.Д. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 93.64 лева /деветдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ за разноски по делото. Причинените от престъплението щети в размер на 224.64лв./ двеста двадесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ са възстановени. Вещественото доказателство: 1 бр. стъклена бутилка без съдържание и капачка, зелен надпис “Zubrowka”,“Bison Grass”, “Vodka” и изображение на бизон ДА СЕ УНИЩОЖИ, като вещ с малозначителна стойност. Вещественото доказателство: 1 бр. виброшлайф с марка “Парксайд” / Parkside /, намиращо се на съхранение в РУП-Царево ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика Я.Н.Д. с ЕГН ********** ***, тел. номер 0887 10 27 14. АКО ДОКАЗАТЕЛСТВОТО НЕ БЪДЕ ПОТЪРСЕНО В ЕДНОГОДИШЕН СРОК ОТ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, СЪЩОТО СЕ ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
С.П.Д.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 250/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия С.П.Д. с ЕГН ********** - роден на *** ***, с постоянен адрес *** и адрес ***, българин, български гражданин, образование начално, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.Р. Димитрова, съгласно което подсъдимият С.П.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ат. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, aл. 1, буква “а” и буква “б” от НК., ЗА ТОВА ЧЕ за периода месец ноември-месец декември, 2016г. в с. Варвара, област Бургаска при продължавано престъпление на три пъти в условията на опасен рецидив, чрез използване на техническо средство (неустановено) отнел чужди движими вещи, собственост на Я.Н.Д. ***, Костадин Никлов Тюфекчиев от с.Варвара, обл. Бургаска без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 1/На 15.10.2016 год., около 22:00 часа, в с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. “Папия” № 2, от помещение в приземен етаж, чрез използване на техническо средство / неустановено /, отнел от владението и собственост на св.Я.Н.Д., ЕГН ********** ***, an. 1 движими вещи - 1 бр. бутилка водка “Zubrowka” от 700 ml. на стойност 15.74 лева и 1 бр. виброшлайф марка “Parkside”, модел “Delta Sander PDS 290А1” на стойност 40.00 лева, всичко на обща стойност 55.74 лв., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив. 2/През месец ноември 2016 год. в с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. “Странджа” № 14, в условията на продължавана престъпна дейност, от пристройка към бунгало, отнел от владението и собственост на св.Костадин Н. Тюфекчиев, ЕГН ********** *** движими вещи - 1 бр. въздушна пушка с оптика на стойност 80.00 лева и сумата от 39.00 лева в банкноти и монети, всичко на обща стойност 119.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив. З/През месец декември 2016 год. в с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. “Странджа” № 14, в условията на продължавана престъпна дейност, от стая в бунгало, отнел от владението и собственост на св.Костадин Н. Тюфекчиев, ЕГН ********** *** движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка “Алкател”, модел “One touch” на стойност 40.00 лева и 1 бр. сим карта на “Виваком” на стойност 9.90 лева, всичко на обща стойност 49.90 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ат. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, aл. 1, буква “а” и буква “б” от НК, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ат. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, aл. 1, буква “а” и буква “б” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.П.Д. с ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален общ режим за изтърпяване на наказанието на основание чл.57 от ЗИНЗС. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.П.Д. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 93.64 лева /деветдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ за разноски по делото. Причинените от престъплението щети в размер на 224.64лв./ двеста двадесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ са възстановени. Вещественото доказателство: 1 бр. стъклена бутилка без съдържание и капачка, зелен надпис “Zubrowka”,“Bison Grass”, “Vodka” и изображение на бизон ДА СЕ УНИЩОЖИ, като вещ с малозначителна стойност. Вещественото доказателство: 1 бр. виброшлайф с марка “Парксайд” / Parkside /, намиращо се на съхранение в РУП-Царево ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика Я.Н.Д. с ЕГН ********** ***, тел. номер 0887 10 27 14. АКО ДОКАЗАТЕЛСТВОТО НЕ БЪДЕ ПОТЪРСЕНО В ЕДНОГОДИШЕН СРОК ОТ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, СЪЩОТО СЕ ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 13.4.2017г.
53 НОХД No 257/2017, II състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Д.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 26.4.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.Д.Р. с ЕГН **********, родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българска гражданка, със средно образование, разведена, неосъждана, безработна, ЗА ВИНОВНА в това, че на 20.07.2016г., в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Трети март”, № 31, в търговски обект - магазин за дрехи, като собственик на ЕТ „Томсон - С - С.Д.” с ЕИК 125015993, със седалище и адрес ***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителните права върху марките: „MICHAEL KORS”, “CHANEL”, „PRADA”, “TOMMY HILFIGER”, „HERMES” и „BOSS”, представлявани от юридически представител “ТУРКО ЕНД ТУРКО” ООД с ЕИК 175228104 и/или адв. АНЕТА СТАЙКОВА ТАДЖЕР, с пълномощник П.П.П., упълномощена с пълномощно от 10.06.2016г., използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, предлагала с цел продажба, стоки с марките „MICHAEL KORS”, “CHANEL”, „PRADA”, “TOMMY HILFIGER”, „HERMES” и „BOSS”, а именно: - 5 бр. дамски кожени чанти, с размери 20/15 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 782.50 лева; - 5 бр. дамски кожени чанти, с размери 18/12 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 685.00 лева; - 3 бр. дамски чанти кожени чанти, с размери 25/22 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 540.00 лева; - 1 бр. дамска кожена чанта, с размери 25/22 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 192.50 лева; - 1 бр. дамска кожена чанта, тип трапец с размери 35/24 см. марка “TOMMY HILFIGER” на стойност 96.50 лева; - 4 бр. дамски кожени чанти, с размери 20/21 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 754.00 лева; - 8 бр. дамски кожени чанти, с размери 25/23 см., марка „MICHAEL KORS” на стойност 1 780 лева; - 4 бр. дамски кожени чанти, с размери 54/32 см марка „MICHAEL KORS” на стойност 750.00 лева; - 1 бр. дамска кожена чанта, с размери 45.5/30 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 196.50 лева; - 3 бр. плажни чанти, полиестер, с размери 45/35 см. марка “CHANEL” на стойност 427.50 лева; - 3 бр. плажни чанти, полиестер с размери 45/35 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 267.00 лева; - 4 бр. дамски кожени раници, с размери 26/31 см. марка “CHANEL” на стойност 720.00 лева; - 4 бр. мъжки кожени чанти, с размери 20/20 см. марка „PRADA” на стойност 324.00 лева; - 5 бр. дамски кожени чанти с портмоне, с размери 40/32 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 1 050 лева; - 3 бр. дамски кожени чанти, с размери 35/25 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 577.50 лева; - 4 бр. дамски кожени чанти, с размери 46/31 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 786.00 лева; - 3 бр. дамски кожени чанти с портмоне, с размери 36/34 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 600.00 лева; - 3 бр. дамски кожени чанти, с размери 40/30 см. марка „PRADA” на стойност 540.00 лева; - 4 бр. дамски кожени чанти, с размери 30/19 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 548.00 лева; - 1 бр. дамска кожена чанта с портмоне, с размери 32/25 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 178.50 лева; - 1 бр. дамска чанта от плат с портмоне, с размери 40/30 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 210.00 лева; - 1 бр. дамска кожена чанта, с размери 26/16 см. марка “CHANEL” на стойност 167.50 лева; - 2 бр. дамски кожени чанти, с размери 32/16 см. марка „PRADA” на стойност 344.00 лева; - 51 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10.5 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 3 493.50 лева; - 13 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10.5 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 936.00 лева; - 7 бр. дамски кожени портфейли, с размери 16/10 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 430.50 лева; - 2 бр. дамски кожени портфейли, с размери 14.5/10.5 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 118.00 лева; - 6 бр. дамски кожени портфейли, с размери 16/10 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 420.00 лева; - 10 бр. дамски кожени портфейли, с размери 20/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 830.00 лева; - 19 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 1 653 лева; - 7 бр. дамски кожени портфейли, е размери 23/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 588.00 лева; - 3 бр. дамски кожени портфейли, с размери 21/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 249.00 лева; - 2 бр. дамски кожени портфейли - лак, с размери 21/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 115.00 лева; - 23 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10 см. марка „PRADA” на стойност 2 461 лева; - 7 бр. дамски кожени портфейли, с размери 16/10 см. марка „PRADA” на стойност 637.00 лева; - 17 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/11 см. марка „PRADA” на стойност 1 734 лева; - 2 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/11 см. марка „PRADA” на стойност 224.00 лева; - 4 бр. дамски кожени портфейли, с размери 20/10 см. марка „HERMES” на стойност 360.00 лева; - 1 бр. дамски кожен портфейл, с размери 20/10 см. марка „HERMES” на стойност 90.00 лева; - 1 бр. дамски кожен портфейл, с размери 22/12 см. марка “CHANEL” на стойност 122.50 лева; - 1 бр. дамски кожен портфейл - лак, с размери 22/12 см. марка “CHANEL” на стойност 122.50 лева; - 3 бр. мъжки кожени портфейли, с размери 12/10.5 см. марка „BOSS” на стойност 169.50 лева; - 1 бр. мъжки кожен портфейл, с размери 13.5/11 см. марка „BOSS” на стойност 56.50 лева; - 19 бр. мъжки кожени колани, с дължина 139 см. “TOMMY HILFIGER” на стойност 1 377.50 лева; - 2 бр. мъжки кожени колани, с дължина 144 см. марка “TOMMY HILFIGER” на стойност 153.00 лева, всичко на обща стойност 28 857.50 /двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева, обект на това изключително право, като от деянието са били причинени значителни вредни последици – престъпление по чл. 172 б, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК във вр. чл. 13, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на основание чл. 172 б, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК във вр. чл. 13, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказанаие с изпитателен срок срок от три години. На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „ГЛОБА”, което законът предвижда, наред с наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ в разпоредбата на чл.172 б, ал.2 от НК. Веществените доказателства – 55бр. дамски чанти „Майкъл Корс“; 8бр. дамски чанти „Шанел“; 5бр. дамски чанти „Прада“; 4бр. мъжки чанти „Прада“; 1 бр. дамска чанта „Томи Хилфигер“; 120бр. дамски портфейли „Майкъл Корс“; 49бр. дамски портфейли „Прада“; 2бр. дамски портфейли „Шанел“; 5бр. дамски портфейли „Хермес“; 4бр. мъжки портфейли „Бос“; и 21 бр. мъжки колани „Томи Хилфигер“ - намиращи се на съхранение в РУ - Приморско, на основание чл. 172 б, ал.3, вр. чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и ДА БЪДАТ унищожени. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП-Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП-Приморско в тридневен срок от унищожаването на веществените доказателства, да изпрати на съда препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА С.Д.Р. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-гр. Бургас сумата в размер на 550.62лв. за направени по делото разноски. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
С.Д.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.Д.Р. с ЕГН **********, родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българска гражданка, със средно образование, разведена, неосъждана, безработна, ЗА ВИНОВНА в това, че на 20.07.2016г., в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Трети март”, № 31, в търговски обект - магазин за дрехи, като собственик на ЕТ „Томсон - С - С.Д.” с ЕИК 125015993, със седалище и адрес ***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителните права върху марките: „MICHAEL KORS”, “CHANEL”, „PRADA”, “TOMMY HILFIGER”, „HERMES” и „BOSS”, представлявани от юридически представител “ТУРКО ЕНД ТУРКО” ООД с ЕИК 175228104 и/или адв. АНЕТА СТАЙКОВА ТАДЖЕР, с пълномощник П.П.П., упълномощена с пълномощно от 10.06.2016г., използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, предлагала с цел продажба, стоки с марките „MICHAEL KORS”, “CHANEL”, „PRADA”, “TOMMY HILFIGER”, „HERMES” и „BOSS”, а именно: - 5 бр. дамски кожени чанти, с размери 20/15 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 782.50 лева; - 5 бр. дамски кожени чанти, с размери 18/12 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 685.00 лева; - 3 бр. дамски чанти кожени чанти, с размери 25/22 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 540.00 лева; - 1 бр. дамска кожена чанта, с размери 25/22 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 192.50 лева; - 1 бр. дамска кожена чанта, тип трапец с размери 35/24 см. марка “TOMMY HILFIGER” на стойност 96.50 лева; - 4 бр. дамски кожени чанти, с размери 20/21 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 754.00 лева; - 8 бр. дамски кожени чанти, с размери 25/23 см., марка „MICHAEL KORS” на стойност 1 780 лева; - 4 бр. дамски кожени чанти, с размери 54/32 см марка „MICHAEL KORS” на стойност 750.00 лева; - 1 бр. дамска кожена чанта, с размери 45.5/30 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 196.50 лева; - 3 бр. плажни чанти, полиестер, с размери 45/35 см. марка “CHANEL” на стойност 427.50 лева; - 3 бр. плажни чанти, полиестер с размери 45/35 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 267.00 лева; - 4 бр. дамски кожени раници, с размери 26/31 см. марка “CHANEL” на стойност 720.00 лева; - 4 бр. мъжки кожени чанти, с размери 20/20 см. марка „PRADA” на стойност 324.00 лева; - 5 бр. дамски кожени чанти с портмоне, с размери 40/32 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 1 050 лева; - 3 бр. дамски кожени чанти, с размери 35/25 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 577.50 лева; - 4 бр. дамски кожени чанти, с размери 46/31 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 786.00 лева; - 3 бр. дамски кожени чанти с портмоне, с размери 36/34 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 600.00 лева; - 3 бр. дамски кожени чанти, с размери 40/30 см. марка „PRADA” на стойност 540.00 лева; - 4 бр. дамски кожени чанти, с размери 30/19 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 548.00 лева; - 1 бр. дамска кожена чанта с портмоне, с размери 32/25 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 178.50 лева; - 1 бр. дамска чанта от плат с портмоне, с размери 40/30 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 210.00 лева; - 1 бр. дамска кожена чанта, с размери 26/16 см. марка “CHANEL” на стойност 167.50 лева; - 2 бр. дамски кожени чанти, с размери 32/16 см. марка „PRADA” на стойност 344.00 лева; - 51 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10.5 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 3 493.50 лева; - 13 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10.5 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 936.00 лева; - 7 бр. дамски кожени портфейли, с размери 16/10 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 430.50 лева; - 2 бр. дамски кожени портфейли, с размери 14.5/10.5 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 118.00 лева; - 6 бр. дамски кожени портфейли, с размери 16/10 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 420.00 лева; - 10 бр. дамски кожени портфейли, с размери 20/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 830.00 лева; - 19 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 1 653 лева; - 7 бр. дамски кожени портфейли, е размери 23/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 588.00 лева; - 3 бр. дамски кожени портфейли, с размери 21/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 249.00 лева; - 2 бр. дамски кожени портфейли - лак, с размери 21/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 115.00 лева; - 23 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10 см. марка „PRADA” на стойност 2 461 лева; - 7 бр. дамски кожени портфейли, с размери 16/10 см. марка „PRADA” на стойност 637.00 лева; - 17 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/11 см. марка „PRADA” на стойност 1 734 лева; - 2 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/11 см. марка „PRADA” на стойност 224.00 лева; - 4 бр. дамски кожени портфейли, с размери 20/10 см. марка „HERMES” на стойност 360.00 лева; - 1 бр. дамски кожен портфейл, с размери 20/10 см. марка „HERMES” на стойност 90.00 лева; - 1 бр. дамски кожен портфейл, с размери 22/12 см. марка “CHANEL” на стойност 122.50 лева; - 1 бр. дамски кожен портфейл - лак, с размери 22/12 см. марка “CHANEL” на стойност 122.50 лева; - 3 бр. мъжки кожени портфейли, с размери 12/10.5 см. марка „BOSS” на стойност 169.50 лева; - 1 бр. мъжки кожен портфейл, с размери 13.5/11 см. марка „BOSS” на стойност 56.50 лева; - 19 бр. мъжки кожени колани, с дължина 139 см. “TOMMY HILFIGER” на стойност 1 377.50 лева; - 2 бр. мъжки кожени колани, с дължина 144 см. марка “TOMMY HILFIGER” на стойност 153.00 лева, всичко на обща стойност 28 857.50 /двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева, обект на това изключително право, като от деянието са били причинени значителни вредни последици – престъпление по чл. 172 б, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК във вр. чл. 13, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на основание чл. 172 б, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК във вр. чл. 13, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказанаие с изпитателен срок срок от три години. На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „ГЛОБА”, което законът предвижда, наред с наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ в разпоредбата на чл.172 б, ал.2 от НК. Веществените доказателства – 55бр. дамски чанти „Майкъл Корс“; 8бр. дамски чанти „Шанел“; 5бр. дамски чанти „Прада“; 4бр. мъжки чанти „Прада“; 1 бр. дамска чанта „Томи Хилфигер“; 120бр. дамски портфейли „Майкъл Корс“; 49бр. дамски портфейли „Прада“; 2бр. дамски портфейли „Шанел“; 5бр. дамски портфейли „Хермес“; 4бр. мъжки портфейли „Бос“; и 21 бр. мъжки колани „Томи Хилфигер“ - намиращи се на съхранение в РУ - Приморско, на основание чл. 172 б, ал.3, вр. чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и ДА БЪДАТ унищожени. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП-Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП-Приморско в тридневен срок от унищожаването на веществените доказателства, да изпрати на съда препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА С.Д.Р. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-гр. Бургас сумата в размер на 550.62лв. за направени по делото разноски. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
54 ЧНД No 269/2017, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 26.4.2017г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Н.А.К., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по споразумение НОХД №263/2017г. на Районен съд Царево, влязло в сила 29.03.2017г., и споразумение по НОХД №261/2017г. на Районен съд Царево, влязло в сила на 29.03.2017г., в размер на по-тежкото от тях, а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
Н.А.К.
55 НОХД No 270/2017, IV състав Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.П.П. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Присъда от 21.4.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.П.П., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2016 г., около 03:05 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, в кв. „Василико”, на ул. „Крайбрежна” № 11, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мицубиши”, модел „Паджеро”, с per. № А 1922 КА, на стойност 5 000 лева, собственост Т.И.Ф., от владението на Мирослав Тодоров Ф., без негово съгласие, с намерение да го ползва, като около 03:35 часа е последвала повреда на превозното средство, изразяваща се в унищожаването на преден капак, на стойност 100 лева; декоративна решетка (пред радиатора), на стойност 30 лева; предна броня, на стойност 90 лева; преден ляв мигач (пътепоказател), на стойност 20 лева; преден ляв калник, на стойност 90 лева; предна лява врата, на стойност 120 лева; странично ляво огледало за обратно виждане, на стойност 40 лева; аербег на волана, на стойност 800 лева; радиатор (малък, пред основния), на стойност 60 лева; пътепоказател (на преден ляв калник), на стойност 10 лева; повреждане на заден ляв калник, на стойност 120 лева; повреждане задна броня, на стойност 50 лева и повреждане на заден мост, на стойност 60 лева, всичко на обща стойност 1 590 лева, като деянието е извършено в пияно състояние, с концентрация на алкохол в кръвта 2,03 на хиляда /промила/ и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК, чрез използването на техническо средство - контактен ключ- престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 1, предл. 1-во, т. 2, предл. 1-во и т. 3 вр. ал.1, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК, поради което и на осн. чл. 346, ал. 2, т. 1, предл. 1-во, т. 2, предл. 1-во и т. 3 вр. ал.1, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.58а, ал.4 от НК НАМАЛЯ определеното наказание ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с една трета, като му определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от една година и осем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства - 1 бр. мобилен телефон марка „NOKIA”, модел „бЗОЗс“, с ИМЕЙ № 358005/03/043381/4, и 1 бр. СИМ- карта на „Теленор”, закрепена със сгънат изрязък от разграфена на квадрати хартия и син на цвят изолирблант (две ленти, намиращи се на съхранение в РУ на МВР - Царево, да се върнат на собственика им - С.П.П., а ако не бъдат потърсени в едногодишния срок, да бъдат унищожени. ОСЪЖДА С.П.П. ЕГН: **********,***, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 708.67 лева за разноски по делото. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
С.П.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.П.П., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2016 г., около 03:05 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, в кв. „Василико”, на ул. „Крайбрежна” № 11, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мицубиши”, модел „Паджеро”, с per. № А 1922 КА, на стойност 5 000 лева, собственост Т.И.Ф., от владението на Мирослав Тодоров Ф., без негово съгласие, с намерение да го ползва, като около 03:35 часа е последвала повреда на превозното средство, изразяваща се в унищожаването на преден капак, на стойност 100 лева; декоративна решетка (пред радиатора), на стойност 30 лева; предна броня, на стойност 90 лева; преден ляв мигач (пътепоказател), на стойност 20 лева; преден ляв калник, на стойност 90 лева; предна лява врата, на стойност 120 лева; странично ляво огледало за обратно виждане, на стойност 40 лева; аербег на волана, на стойност 800 лева; радиатор (малък, пред основния), на стойност 60 лева; пътепоказател (на преден ляв калник), на стойност 10 лева; повреждане на заден ляв калник, на стойност 120 лева; повреждане задна броня, на стойност 50 лева и повреждане на заден мост, на стойност 60 лева, всичко на обща стойност 1 590 лева, като деянието е извършено в пияно състояние, с концентрация на алкохол в кръвта 2,03 на хиляда /промила/ и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК, чрез използването на техническо средство - контактен ключ- престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 1, предл. 1-во, т. 2, предл. 1-во и т. 3 вр. ал.1, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК, поради което и на осн. чл. 346, ал. 2, т. 1, предл. 1-во, т. 2, предл. 1-во и т. 3 вр. ал.1, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.58а, ал.4 от НК НАМАЛЯ определеното наказание ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с една трета, като му определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от една година и осем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства - 1 бр. мобилен телефон марка „NOKIA”, модел „бЗОЗс“, с ИМЕЙ № 358005/03/043381/4, и 1 бр. СИМ- карта на „Теленор”, закрепена със сгънат изрязък от разграфена на квадрати хартия и син на цвят изолирблант (две ленти, намиращи се на съхранение в РУ на МВР - Царево, да се върнат на собственика им - С.П.П., а ако не бъдат потърсени в едногодишния срок, да бъдат унищожени. ОСЪЖДА С.П.П. ЕГН: **********,***, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 708.67 лева за разноски по делото.
56 ЧНД No 271/2017, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Н.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 26.4.2017г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Р.Н.К., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по Споразумение по НОХД № 141/2017год., по описа на Районен съд Сливен, в сила от 10.02.2017 год. за престъпление по чл.343в ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, Споразумение по НОХД № 206/2016год., по описа на Районен съд Котел, в сила от 17.02.2017 год. за престъпление по чл.343в ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК и по Споразумение по НОХД № 248/2017год., по описа на Районен съд Царево, в сила от 24.03.2017 год. за престъпление по чл.211 предл. посл. от НК във вр. с чл. 209 ал.1 от НК във вр. с чл. 29 ал.1 б.“Б“ от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК в размер на общо най-тежко наказание измежду тях, а именно – Лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да ИЗТЪРПИ при първоначален „СТРОГ” режим. На осн. чл.59 НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента по всяка от присъдите, съгласно приложените по делото справки за търпяни наказания, считано от 02.03.2017г. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
Р.Н.К.
57 АНД No 273/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Х.Г. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 20.4.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Х.Г., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ *** , ул.”Стефан Караджа”№ 1А, др. гр.Ахтопол, извън регулация/ за виновен в това, че на 27.03.2017 г., около 14:25 часа, по третокласен път Ш-9901, км. 13, в посока от с. Варвара към гр. Ахтопол, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“, с ДК № СТ 4452 ВА, след употреба на наркотично вещество - марихуана (канабис), установено по надлежния ред, чрез проба е техническо средство еднократен полеви тест „Дрегер Дръг Чек 3000” („Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071) -престъпление по чл. 343 б , ал.3 от НК и на основание чл. 78а , ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на Районен съд –Царево. На основание чл. 78А, ал.4 от НК ЛИШАВА подс. К.Х.Г., ЕГН **********,*** право да управлява МПС за срок от 3 / три / месеца/ , считано от 27.03-2017г. –датата на изземване на СУМПС по административен ред. ОТНЕМА В ПОЛЗА на държавата -ДА СЕ УНИЩОЖАТ КАТО ВЕЩ БЕЗ СТОЙНОСТ , след влизане в законна сила на настоящото решение по делото,ИЗЗЕТИ като на веществените доказателства- 1 бр. тестер от техническо средство еднократен полеви тест, приложен в оригиналната му опаковка - „Дрегер Дръг Чек 3000” („Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071), приложен към нахдело №273 по описа за 2017г. на РС-Царево. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
К.Х.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Х.Г., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ *** , ул.”Стефан Караджа”№ 1А, др. гр.Ахтопол, извън регулация/ за виновен в това, че на 27.03.2017 г., около 14:25 часа, по третокласен път Ш-9901, км. 13, в посока от с. Варвара към гр. Ахтопол, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“, с ДК № СТ 4452 ВА, след употреба на наркотично вещество - марихуана (канабис), установено по надлежния ред, чрез проба е техническо средство еднократен полеви тест „Дрегер Дръг Чек 3000” („Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071) -престъпление по чл. 343 б , ал.3 от НК и на основание чл. 78а , ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на Районен съд –Царево. На основание чл. 78А, ал.4 от НК ЛИШАВА подс. К.Х.Г., ЕГН **********,*** право да управлява МПС за срок от 3 / три / месеца/ , считано от 27.03-2017г. –датата на изземване на СУМПС по административен ред. ОТНЕМА В ПОЛЗА на държавата -ДА СЕ УНИЩОЖАТ КАТО ВЕЩ БЕЗ СТОЙНОСТ , след влизане в законна сила на настоящото решение по делото,ИЗЗЕТИ като на веществените доказателства- 1 бр. тестер от техническо средство еднократен полеви тест, приложен в оригиналната му опаковка - „Дрегер Дръг Чек 3000” („Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071), приложен към нахдело №273 по описа за 2017г. на РС-Царево. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
Мотиви от 20.4.2017г.
58 НОХД No 274/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Г.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 4.4.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4635 ЗМ – 48/2017г. по описа на РУ – гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия К.Г.К. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование – техник отоплителна и климатична техника, работи като снабдител – „Ватом Томови 1991“ ООД, женен, неосъждан, и упълномощеният му защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемият К.Г.К. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това че на 20.03.2017г., в около 00.40 ч., по ВП II – 99, в посока от гр. Царево към гр. Приморско, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Тойота“, модел „Авенсис версо”, с peг. № А 2668 КТ, след употреба на алкохол над 1,2 на хиляда, а именно – 1,53 /едно цяло петдесет и три/ промила на хиляда концентрация на алкохол в кръвта, установено по надлежния ред – химическа експертиза № 141/21.03.2017г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия К.Г.К. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 400.00 /четиристотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА обвиняемия К.Г.К. с ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 59, ал. 4 НК от така определеното наказание «Лишаване от правоуправление на моторно презвозно средство» ПРИСПАДА времето, през което обв. К.Г.К. с ЕГН ********** е бил лишен по административен ред, считано от 20.03.2017г. ОСЪЖДА К.Г.К. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 47.73лв. за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.Г.К.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4635 ЗМ – 48/2017г. по описа на РУ – гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия К.Г.К. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование – техник отоплителна и климатична техника, работи като снабдител – „Ватом Томови 1991“ ООД, женен, неосъждан, и упълномощеният му защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемият К.Г.К. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това че на 20.03.2017г., в около 00.40 ч., по ВП II – 99, в посока от гр. Царево към гр. Приморско, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Тойота“, модел „Авенсис версо”, с peг. № А 2668 КТ, след употреба на алкохол над 1,2 на хиляда, а именно – 1,53 /едно цяло петдесет и три/ промила на хиляда концентрация на алкохол в кръвта, установено по надлежния ред – химическа експертиза № 141/21.03.2017г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия К.Г.К. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 400.00 /четиристотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА обвиняемия К.Г.К. с ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 59, ал. 4 НК от така определеното наказание «Лишаване от правоуправление на моторно презвозно средство» ПРИСПАДА времето, през което обв. К.Г.К. с ЕГН ********** е бил лишен по административен ред, считано от 20.03.2017г. ОСЪЖДА К.Г.К. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 47.73лв. за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 4.4.2017г.
59 НОХД No 275/2017, II състав Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.М.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.4.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 302 ЗМ 271/2016г. по описа на РУ – гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия З.М.П. с ЕГН ********** – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, ром, с основно образование, неженен, осъждан и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият З.М.П. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, за това, че: за времето от 23.07.2016г. до 08.12.2016г., в с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл., местността „Свети Пантелей“, № 13, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 /шестнадесет/ годишна възраст – с непълнолетната Димитринка Йорданова Фанкулева с ЕГН **********. За посоченото престъпление чл. 191, ал. 1 от НК и на основание чл.191, ал.1 от НК, вр. чл.57, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.М.П. с ЕГН ********** на „Пробация при условията на чл. чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 , изразяваща се в налагане и изпълнение на следните пробационни мерки: 1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от СЕДЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да се изпълни чрез обявяване на споразумението на информационното табло на Кметство – с. Синеморец. Веществени доказателства няма. Разноските по делото няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
З.М.П.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 302 ЗМ 271/2016г. по описа на РУ – гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия З.М.П. с ЕГН ********** – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, ром, с основно образование, неженен, осъждан и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият З.М.П. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, за това, че: за времето от 23.07.2016г. до 08.12.2016г., в с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл., местността „Свети Пантелей“, № 13, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 /шестнадесет/ годишна възраст – с непълнолетната Димитринка Йорданова Фанкулева с ЕГН **********. За посоченото престъпление чл. 191, ал. 1 от НК и на основание чл.191, ал.1 от НК, вр. чл.57, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.М.П. с ЕГН ********** на „Пробация при условията на чл. чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 , изразяваща се в налагане и изпълнение на следните пробационни мерки: 1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от СЕДЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да се изпълни чрез обявяване на споразумението на информационното табло на Кметство – с. Синеморец. Веществени доказателства няма. Разноските по делото няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 4.4.2017г.
60 НОХД No 282/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Д.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 18/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Д.Д.А. (Jamal Darman Ajamuki), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование основно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което обвиняемият Д.Д.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Д.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Д.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №282/2017г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
Д.Д.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 18/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Д.Д.А. (Jamal Darman Ajamuki), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование основно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което обвиняемият Д.Д.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Д.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Д.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №282/2017г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
В законна сила от 5.4.2017г.
61 НОХД No 283/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.М.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 19/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия Д.М.Г. (Jasem Morad Ghasem), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което обвиняемият Д.М.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.М.Г., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.М.Г., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.М.Г., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №283/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
Д.М.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 19/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия Д.М.Г. (Jasem Morad Ghasem), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което обвиняемият Д.М.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.М.Г., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.М.Г., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.М.Г., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №283/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
В законна сила от 5.4.2017г.
62 НОХД No 284/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Г.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 5.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 20/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия А.Г.А. (Aras Ghader Ajamuki), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което обвиняемият А.Г.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Г.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №284/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
А.Г.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 20/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия А.Г.А. (Aras Ghader Ajamuki), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което обвиняемият А.Г.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Г.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №284/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
В законна сила от 5.4.2017г.
63 НОХД No 285/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 21/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия П.А.Х. (Pizhdar Ahmas Hosein), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което обвиняемият П.А.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.А.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.А.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.А.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №285/2017
П.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 21/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия П.А.Х. (Pizhdar Ahmas Hosein), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което обвиняемият П.А.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.А.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.А.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.А.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №285/2017
В законна сила от 5.4.2017г.
64 НОХД No 286/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.А.Е. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 5.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 22/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия Ф.А.Е. (Foad Ahmad Esmail), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А.Е., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.А.Е., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №286/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
Ф.А.Е.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 22/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия Ф.А.Е. (Foad Ahmad Esmail), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А.Е., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.А.Е., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №286/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
В законна сила от 5.4.2017г.
65 НОХД No 287/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Г.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 23/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия С. Г. А. (Satar Ghader Ajamuki), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което обвиняемият С. Г. А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Г. А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С. Г. А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С. Г. А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №287/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
С.Г.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 23/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия С. Г. А. (Satar Ghader Ajamuki), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Т.П., съгласно условията на което обвиняемият С. Г. А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Г. А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С. Г. А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С. Г. А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №287/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
В законна сила от 5.4.2017г.
66 НОХД No 288/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Х.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 24/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Х.Х.А. (Hasem Hosein Ajamuki), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Я.К., съгласно условията на което обвиняемият Х.Х.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 288/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
Х.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 24/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Х.Х.А. (Hasem Hosein Ajamuki), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Я.К., съгласно условията на което обвиняемият Х.Х.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 288/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
В законна сила от 5.4.2017г.
67 НОХД No 289/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Х.Е. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 5.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 25/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия Е.Х.Е. (Eliyas Hassan Esmail), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Я.К., съгласно условията на което обвиняемият Е.Х.Е., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.Х.Е. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Х.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Х.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 289/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
Е.Х.Е.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 25/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия Е.Х.Е. (Eliyas Hassan Esmail), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Я.К., съгласно условията на което обвиняемият Е.Х.Е., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.Х.Е. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Х.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Х.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 289/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
В законна сила от 5.4.2017г.
68 НОХД No 290/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Ш.Е. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 26/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия А.Ш.Е. (Adel Sharif Eliyas), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Я.К., съгласно условията на което обвиняемият А.Ш.Е., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Ш.Е., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №290/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
А.Ш.Е.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 26/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия А.Ш.Е. (Adel Sharif Eliyas), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Я.К., съгласно условията на което обвиняемият А.Ш.Е., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Ш.Е., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Ш.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №290/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
В законна сила от 5.4.2017г.
69 НОХД No 291/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.А.Е. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.4.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №27/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия Ш.А.Е. (Sheima Adel Eliyas), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неомъжена, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Я.К., съгласно условията на което обвиняемият Ш.А.Е., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.А.Е., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ш.А.Е.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №27/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия Ш.А.Е. (Sheima Adel Eliyas), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неомъжена, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Я.К., съгласно условията на което обвиняемият Ш.А.Е., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.А.Е., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 5.4.2017г.
70 НОХД No 292/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.А.Е. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 5.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №28/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Ш.А.Е. (Shilan Adel Eliyas), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неомъжена, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Я.К., съгласно условията на което обвиняемият Ш.А.Е., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.А.Е., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 292/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
Ш.А.Е.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №28/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Ш.А.Е. (Shilan Adel Eliyas), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неомъжена, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Я.К., съгласно условията на което обвиняемият Ш.А.Е., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.А.Е., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.Е., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 292/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
В законна сила от 5.4.2017г.
71 НОХД No 293/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 5.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 30/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия З.А. ШАИМАР (Zainab Abdulridha Shaimar), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, неомъжена, образование основно, безработен, неосъждан, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият З.А. Шаимар, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.А. Шаимар, на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.А. Шаимар, да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.А. Шаимар, да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №293/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
З.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 30/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия З.А. ШАИМАР (Zainab Abdulridha Shaimar), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, неомъжена, образование основно, безработен, неосъждан, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият З.А. Шаимар, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.А. Шаимар, на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.А. Шаимар, да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.А. Шаимар, да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №293/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК.
В законна сила от 5.4.2017г.
72 НОХД No 294/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.Х.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.4.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 29/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия З.Х.Х. (Zamil Hatif Hantoosh), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, образование висше, безработен, неосъждан, документи за самоличност № А1467927, и адв.Я.К., съгласно условията на което обвиняемият З.Х.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.Х.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Х.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Х.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
З.Х.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 29/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия З.Х.Х. (Zamil Hatif Hantoosh), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, образование висше, безработен, неосъждан, документи за самоличност № А1467927, и адв.Я.К., съгласно условията на което обвиняемият З.Х.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.Х.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Х.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.Х.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 5.4.2017г.
73 НОХД No 295/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.4.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №31/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия Х.Х. (Hasan Khan), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, образование основно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Х.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №31/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия Х.Х. (Hasan Khan), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, образование основно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Х.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 5.4.2017г.
74 НОХД No 296/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.4.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №32/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия Е.Х. (Ershad Khan), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, образование основно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Е.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Е.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №32/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия Е.Х. (Ershad Khan), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, образование основно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Е.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Е.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 5.4.2017г.
75 НОХД No 297/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Х.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.4.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №33/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия Г.Х.С. (Gulbat Khan Samir), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, образование средно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Г.Х.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Х.С., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Х.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Х.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.Х.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №33/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия Г.Х.С. (Gulbat Khan Samir), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, образование средно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Г.Х.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Х.С., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Х.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.Х.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 5.4.2017г.
76 НОХД No 298/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 5.4.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №34/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Д.С. (Jamilah Samir), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, образование средно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Д.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.С., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №34/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Д.С. (Jamilah Samir), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, образование средно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Д.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 04.04.2017г. около 01:00 часа в района на местността „Сърпии”, землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.С., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 5.4.2017г.
77 НОХД No 300/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ю.С.Г. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 6.4.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ-45/2017 г., по описа на РУ на МВР – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимия Ю.С.Г., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, с адрес *** и неговия защитник адв.К.К., съгласно което подсъдимият Ю.С.Г., се признава за виновен в това, че на 03.04.2017 г., около 22:50 часа, в гр. Царево, обл. Бургас, по ул. „Михаил Герджиков”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди”, модел „Q7”, с рег. № Х 7045 КА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 % на хиляда промила, а именно – 1.92 на хиляда промила, установено по надлежния ред с техническо средство – „Алкотест Дрегер 7510”, с фабричен № ARDN-0064, след като е бил осъден за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, със Споразумение № 153 от 05.12.2014 г., по НОХД № 1170/2014 г., по описа на Районен съд – Хасково, влязло в законна сила на 05.12.2014 г. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК, на осн. чл. 343б, ал. 2, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Ю.С.Г., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 700.00 /седемстотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ю.С.Г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ-45/2017 г., по описа на РУ на МВР – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимия Ю.С.Г., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, с адрес *** и неговия защитник адв.К.К., съгласно което подсъдимият Ю.С.Г., се признава за виновен в това, че на 03.04.2017 г., около 22:50 часа, в гр. Царево, обл. Бургас, по ул. „Михаил Герджиков”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди”, модел „Q7”, с рег. № Х 7045 КА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 % на хиляда промила, а именно – 1.92 на хиляда промила, установено по надлежния ред с техническо средство – „Алкотест Дрегер 7510”, с фабричен № ARDN-0064, след като е бил осъден за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, със Споразумение № 153 от 05.12.2014 г., по НОХД № 1170/2014 г., по описа на Районен съд – Хасково, влязло в законна сила на 05.12.2014 г. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК, на осн. чл. 343б, ал. 2, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Ю.С.Г., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 700.00 /седемстотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 6.4.2017г.
78 НОХД No 301/2017, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.А.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 7.4.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №44/2015 год. по описа на ГПУ – Царево, сключено между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Г.А.А. - род. на ***г***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Г.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, за това, че: На 05.10.2015г. от защитена местност „Устието на река Велека", с. Синеморец, в зоната за отговорност на ГПУ - Царево и по ВП 11-99 в посока от с. Синеморец към гр. Царево, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 10 /десет/ лица, граждани на Сирийска Арабска Република - Салем Мохамад Али (Salem Mohammad Ali) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Гхая Али Мохамад (Ghaiya Ali Mohammad)- род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Хаят Сараф Омар (Hayat Saraf Omar) -род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Абдолах Сараф Омар (Abdolkarim Saraf Omar) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Мейза Схаке Махмуд (Meisa Shake Mahmood) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Сина Сами Туфиг (Sina Sami Toofigh) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Санор Ари Тхамер (Sanoor Ari Thamer) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Ахмад Ари Тхамер (Ahmad Ari Thamer) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Фарах Сина Сами (Farah Sina Sami) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република и Иунес Сина Сами (Younes Sina Sami) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република, между които 4 /четири/ лица - Санор Ари Тхамер (Sanoor Ari Thamer) -род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Ахмад Ари Тхамер (Ahmad Ari Thamer) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Фарах Сина Сами (Farah Sina Sami) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република и Иунес Сина Сами (Younes Sina Sami) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците" и да преминават в страната в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ - „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима" чрез извършване на превоз от защитена местност „Устието на река Велека", с. Синеморец, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка марка Ауди, модел 100 с per. № А 3041 МС, собственост на Виолета Георгиева Атанасова, ЕГН **********, предоставен доброволно на обв. А., по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.А. с ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ” режим. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подс. Г.А.А. с ЕГН ********** е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа, считано от 05.10.2015г., 21.00 часа до 06.10.2015г., 21.00 часа. На основание чл. 55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА наказанието „глоба“. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево, както следва: лек автомобил марка „Ауди 100“ с ДКН:А3041МС, собственост на Виолета Георгиева Захариева от гр. Бургас, ул. „Въстаническа“ 55. На основание чл.53, ал.1, б.„а“ НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: ключ с надпис „Ауди“ с бутон от едната му страна, един секретен ключ, гумиран ключодържател с надпис „Ауди“, Свидетелство за регистрация на МПС част Първа и част Втора за МПС Ауди 100 с рег.номер:А3041МС, собственост на Виолета Георгиева Захариева от гр. Бургас, ул. „Въстаническа“55 ; мобилен апарат Нокия, модел С2-01 с номер:359075/04/434002/3 ведно с батерия и СИМ карта; Мобилен апарат Самсунг с номер: 352838/06/519986/8 и номер:3528398/06/519986/6 ведно с две СИМ карти, собственост на Г.А.А.. ДА СЕ ВЪРНАТ на подс. Г.А.А. с ЕГН ********** ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево, както следва: Прожектор марка Реал, арт. Номер: KN-9001A, нож с дължина на острието 12 см., нож с дължина на острието 18 см. марка HONG LI, метална сгъваема телескопична палка с обща дължина в обтегнато състояние 60 см. с гумена дръжка. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.А.А. с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП - Бургас сумата в размер на 165.50 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.А.А.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №44/2015 год. по описа на ГПУ – Царево, сключено между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Г.А.А. - род. на ***г***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Г.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, за това, че: На 05.10.2015г. от защитена местност „Устието на река Велека", с. Синеморец, в зоната за отговорност на ГПУ - Царево и по ВП 11-99 в посока от с. Синеморец към гр. Царево, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 10 /десет/ лица, граждани на Сирийска Арабска Република - Салем Мохамад Али (Salem Mohammad Ali) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Гхая Али Мохамад (Ghaiya Ali Mohammad)- род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Хаят Сараф Омар (Hayat Saraf Omar) -род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Абдолах Сараф Омар (Abdolkarim Saraf Omar) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Мейза Схаке Махмуд (Meisa Shake Mahmood) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Сина Сами Туфиг (Sina Sami Toofigh) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Санор Ари Тхамер (Sanoor Ari Thamer) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Ахмад Ари Тхамер (Ahmad Ari Thamer) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Фарах Сина Сами (Farah Sina Sami) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република и Иунес Сина Сами (Younes Sina Sami) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република, между които 4 /четири/ лица - Санор Ари Тхамер (Sanoor Ari Thamer) -род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Ахмад Ари Тхамер (Ahmad Ari Thamer) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република; Фарах Сина Сами (Farah Sina Sami) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република и Иунес Сина Сами (Younes Sina Sami) - род. на *** г. в Сирийска Арабска Република ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците" и да преминават в страната в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ - „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима" чрез извършване на превоз от защитена местност „Устието на река Велека", с. Синеморец, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка марка Ауди, модел 100 с per. № А 3041 МС, собственост на Виолета Георгиева Атанасова, ЕГН **********, предоставен доброволно на обв. А., по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.А. с ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ” режим. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подс. Г.А.А. с ЕГН ********** е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа, считано от 05.10.2015г., 21.00 часа до 06.10.2015г., 21.00 часа. На основание чл. 55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА наказанието „глоба“. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево, както следва: лек автомобил марка „Ауди 100“ с ДКН:А3041МС, собственост на Виолета Георгиева Захариева от гр. Бургас, ул. „Въстаническа“ 55. На основание чл.53, ал.1, б.„а“ НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: ключ с надпис „Ауди“ с бутон от едната му страна, един секретен ключ, гумиран ключодържател с надпис „Ауди“, Свидетелство за регистрация на МПС част Първа и част Втора за МПС Ауди 100 с рег.номер:А3041МС, собственост на Виолета Георгиева Захариева от гр. Бургас, ул. „Въстаническа“55 ; мобилен апарат Нокия, модел С2-01 с номер:359075/04/434002/3 ведно с батерия и СИМ карта; Мобилен апарат Самсунг с номер: 352838/06/519986/8 и номер:3528398/06/519986/6 ведно с две СИМ карти, собственост на Г.А.А.. ДА СЕ ВЪРНАТ на подс. Г.А.А. с ЕГН ********** ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево, както следва: Прожектор марка Реал, арт. Номер: KN-9001A, нож с дължина на острието 12 см., нож с дължина на острието 18 см. марка HONG LI, метална сгъваема телескопична палка с обща дължина в обтегнато състояние 60 см. с гумена дръжка. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.А.А. с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП - Бургас сумата в размер на 165.50 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 7.4.2017г.
79 НОХД No 309/2017, I състав Унищожаване и повреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.М.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.4.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 14/17 год. по описа на РУ–Царево между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Г.М.М., ЕГН ********** род. на *** ***, с пос.ен и настоящ адрес ***4, българин, български гражданин, женен, неосъждан, работи като монтажник в „КРУПАЛ КЪНСТАКШЪН“ЕООД- гр. Бургас и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което подсъдимият Г.М. М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 216, ал.1 от НК, за това, че на 11.02.2017 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, противозаконно унищожил чужди движими вещи: - 1 бр. автомобилна гума марка „***" с размери 175/65/R- 14. собственост на К. С. Г., ЕГН **********, на стойност,141.00 лв.; - 1 бр. автомобилна гума марка „***" с размери 195/65/R 15, собственост на Д. П. Н., ЕГН **********, на стойност 99.20 лв.; - 1бр. автомобилна гума марка „***" с размери 185/65/R-14, собственост на Г. Я. К., ЕГН **********, на стойност 90.00 лв. и 1 бр. автомобилна гума марка „**" - 185/65/R- 14, собственост на Г. Я. К., ЕГН **********, на стойност 98.00 лв.; - 2 бр. автомобилни гуми марка „** „- „**" с размери 185 /65 R -14, собственост на Ж. Д. К., ЕГН **********, на обща стойност 166.00 лв.; - 1 бр. автомобилна гума марка „**" с размери 205/55/R-16, собственост на Д. П. И., ЕГН ******* ., на стойност 128.00 лв. и 1 бр. автомобилна гума марка „**" с размери 205/55/R-16, собственост на Д. П. И., ЕГН **********, на стойност 161.00 лв,; - 2 бр. автомобилни гуми марка „**"c размери 195/65 R- 15, собственост на С. Д. С.ов, ЕГН **********, на обща стойност 170.00 лв.; - 1 бр. автомобилна гума марка **" с размери 205 / 50 R-16, собственост на М. В. К., ЕГН **********, на стойност 59.00 лв.; - 1 бр. автомобилна гума марка „**" с размери 225/70/R15, собственост на А. Д. Т., ЕГН **********, на стойност 284.00 лв.; - 1 бр. автомобилна гума марка „**" с размери 195 / 50 R-15, собственост на Т. К. В., ЕГН **********, на стойност 87.00 лв; - 2 бр. автомобилни гуми марка „S**" с размери 225/55/R- 17, собственост на П. М. И., ЕГН **********, на обща стойност 264.00 лв.; - 1 бр. автомобилна гума марка „**" с размери 185/80/R-14, собственост на Д. К. В., ЕГН **********, на стойност 116.00 лв. и 1 бр. Автомобилна гума марка „**" с размери 185/60/R-15, собственост на С. А. Д., ЕГН **********, на стойност 79.64 лв., всички на обща стойност 1942.84 лева - престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.216, ал.1 от НК, на осн. чл.216, ал.1 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 във вр. с чл.42б, ал.1 и 2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.М.М. с ЕГН ********** на „ПРОБАЦИЯ“, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** , от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице – за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; На основание чл.53, ал.1, б.„а“ НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1 бр. джобно ножче, намиращо се на съхранение в РУП-Царево, което следва да бъде унищожено като вещ с малозначителна стойност. Веществените доказателства - 1 бр. мъжко синьо яке от полиестер и 1 бр. анорак от текстил, намиращи се на съхранение в РУП-Царево, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика Г.М.М. с ЕГН **********. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подс. Г.М.М. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски в размер 63.48 лева . Причинените имуществени вреди от престъплението са напълно възстановени. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.М.М.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 14/17 год. по описа на РУ–Царево между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Г.М.М., ЕГН ********** род. на *** ***, с пос.ен и настоящ адрес ***4, българин, български гражданин, женен, неосъждан, работи като монтажник в „КРУПАЛ КЪНСТАКШЪН“ЕООД- гр. Бургас и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което подсъдимият Г.М. М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 216, ал.1 от НК, за това, че на 11.02.2017 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, противозаконно унищожил чужди движими вещи: - 1 бр. автомобилна гума марка „***" с размери 175/65/R- 14. собственост на К. С. Г., ЕГН **********, на стойност,141.00 лв.; - 1 бр. автомобилна гума марка „***" с размери 195/65/R 15, собственост на Д. П. Н., ЕГН **********, на стойност 99.20 лв.; - 1бр. автомобилна гума марка „***" с размери 185/65/R-14, собственост на Г. Я. К., ЕГН **********, на стойност 90.00 лв. и 1 бр. автомобилна гума марка „**" - 185/65/R- 14, собственост на Г. Я. К., ЕГН **********, на стойност 98.00 лв.; - 2 бр. автомобилни гуми марка „** „- „**" с размери 185 /65 R -14, собственост на Ж. Д. К., ЕГН **********, на обща стойност 166.00 лв.; - 1 бр. автомобилна гума марка „**" с размери 205/55/R-16, собственост на Д. П. И., ЕГН ******* ., на стойност 128.00 лв. и 1 бр. автомобилна гума марка „**" с размери 205/55/R-16, собственост на Д. П. И., ЕГН **********, на стойност 161.00 лв,; - 2 бр. автомобилни гуми марка „**"c размери 195/65 R- 15, собственост на С. Д. С.ов, ЕГН **********, на обща стойност 170.00 лв.; - 1 бр. автомобилна гума марка **" с размери 205 / 50 R-16, собственост на М. В. К., ЕГН **********, на стойност 59.00 лв.; - 1 бр. автомобилна гума марка „**" с размери 225/70/R15, собственост на А. Д. Т., ЕГН **********, на стойност 284.00 лв.; - 1 бр. автомобилна гума марка „**" с размери 195 / 50 R-15, собственост на Т. К. В., ЕГН **********, на стойност 87.00 лв; - 2 бр. автомобилни гуми марка „S**" с размери 225/55/R- 17, собственост на П. М. И., ЕГН **********, на обща стойност 264.00 лв.; - 1 бр. автомобилна гума марка „**" с размери 185/80/R-14, собственост на Д. К. В., ЕГН **********, на стойност 116.00 лв. и 1 бр. Автомобилна гума марка „**" с размери 185/60/R-15, собственост на С. А. Д., ЕГН **********, на стойност 79.64 лв., всички на обща стойност 1942.84 лева - престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.216, ал.1 от НК, на осн. чл.216, ал.1 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 във вр. с чл.42б, ал.1 и 2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.М.М. с ЕГН ********** на „ПРОБАЦИЯ“, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** , от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице – за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; На основание чл.53, ал.1, б.„а“ НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - 1 бр. джобно ножче, намиращо се на съхранение в РУП-Царево, което следва да бъде унищожено като вещ с малозначителна стойност. Веществените доказателства - 1 бр. мъжко синьо яке от полиестер и 1 бр. анорак от текстил, намиращи се на съхранение в РУП-Царево, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика Г.М.М. с ЕГН **********. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подс. Г.М.М. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски в размер 63.48 лева . Причинените имуществени вреди от престъплението са напълно възстановени. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.4.2017г.
80 НОХД No 311/2017, II състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.П.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.4.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4635 ЗМ – 56/2017г. по описа на РУ на МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия З.П.В. с ЕГН **********, ***ан), работещ като строителен работник, живущ *** и упълномощеният му защитник адв.П.Н., съгласно което З.П.В. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 4, ал. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 50, чл. 56, ал. 1 и чл. 79, ал. 1 от ЗОБВВПИ, за това че на 06.04.2017 г., в с. П***, е държал огнестрелни оръжия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротeхническите изделия, а именно: 1 бр. ловна пушка, марка „Иж 18”, кал. 16, с фабричен № КН 40117; 1 бр. ловна пушка, марка „ТОЗ”, модел „БМ”, кал. 16, с фабричен № 4485, и боеприпаси за огнестрелни оръжия по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротeхническите изделия, а именно: 82 бр. патрони, кал. 16, и 38 бр. патрони кал. 12, без да има за това надлежно разрешение, каквото се изисква по силата на закон – чл. 50, чл. 56, ал. 1 и 79, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротeхническите изделия. За посоченото престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 4, ал. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 50, чл. 56, ал. 1 и чл. 79, ал. 1 от ЗОБВВПИ, на основание чл. 339 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 4, ал. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 50, чл. 56, ал. 1 и чл. 79, ал. 1 от ЗОБВВПИ и чл. 339, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия З.П.В. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1 бр. ловна пушка, марка „Иж 18”, кал. 16, с фабричен № КН 40117; 1 бр. ловна пушка, марка „ТОЗ”, модел „БМ”, кал. 16, с фабричен № 4485; 82 бр. патрони, кал. 16; и 38 бр. патрони кал. 12, всички намиращи се на съхранение в РУ на МВР – Приморско. Веществените доказателства: 1 бр. пистолет марка „Walther”, с № 139394; 1 бр. револвер, с № 508804; 1 бр. цев; 1 бр. пружина; 2 бр. метални цилиндри, затворени от едната страна; 8 бр. болтове; 22 бр. различни метални елементи; 1 бр. пластмасова част; 1 бр. метален елемент сгъващ се на 2; и 3 бр. бурканчета, пълни с оловни топчета, доколкото не са предмет на престъплението и притежаването им не е забранено от закона, ДА СЕ ВЪРНАТ на обв. З.П.В.. Ако в едногодишен срок от влизането на споразумението в сила, доказателствата не бъдат потърсени от собственика, или същия не бъде установен, веществените доказателства следва да се отнемат в полза на държавата. ОСЪЖДА З.П.В. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 272.91лв. за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
З.П.В.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 4635 ЗМ – 56/2017г. по описа на РУ на МВР гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия З.П.В. с ЕГН **********, ***ан), работещ като строителен работник, живущ *** и упълномощеният му защитник адв.П.Н., съгласно което З.П.В. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 4, ал. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 50, чл. 56, ал. 1 и чл. 79, ал. 1 от ЗОБВВПИ, за това че на 06.04.2017 г., в с. П***, е държал огнестрелни оръжия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротeхническите изделия, а именно: 1 бр. ловна пушка, марка „Иж 18”, кал. 16, с фабричен № КН 40117; 1 бр. ловна пушка, марка „ТОЗ”, модел „БМ”, кал. 16, с фабричен № 4485, и боеприпаси за огнестрелни оръжия по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротeхническите изделия, а именно: 82 бр. патрони, кал. 16, и 38 бр. патрони кал. 12, без да има за това надлежно разрешение, каквото се изисква по силата на закон – чл. 50, чл. 56, ал. 1 и 79, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротeхническите изделия. За посоченото престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 4, ал. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 50, чл. 56, ал. 1 и чл. 79, ал. 1 от ЗОБВВПИ, на основание чл. 339 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 4, ал. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 50, чл. 56, ал. 1 и чл. 79, ал. 1 от ЗОБВВПИ и чл. 339, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия З.П.В. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1 бр. ловна пушка, марка „Иж 18”, кал. 16, с фабричен № КН 40117; 1 бр. ловна пушка, марка „ТОЗ”, модел „БМ”, кал. 16, с фабричен № 4485; 82 бр. патрони, кал. 16; и 38 бр. патрони кал. 12, всички намиращи се на съхранение в РУ на МВР – Приморско. Веществените доказателства: 1 бр. пистолет марка „Walther”, с № 139394; 1 бр. револвер, с № 508804; 1 бр. цев; 1 бр. пружина; 2 бр. метални цилиндри, затворени от едната страна; 8 бр. болтове; 22 бр. различни метални елементи; 1 бр. пластмасова част; 1 бр. метален елемент сгъващ се на 2; и 3 бр. бурканчета, пълни с оловни топчета, доколкото не са предмет на престъплението и притежаването им не е забранено от закона, ДА СЕ ВЪРНАТ на обв. З.П.В.. Ако в едногодишен срок от влизането на споразумението в сила, доказателствата не бъдат потърсени от собственика, или същия не бъде установен, веществените доказателства следва да се отнемат в полза на държавата. ОСЪЖДА З.П.В. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 272.91лв. за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 13.4.2017г.
81 НОХД No 318/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.П.П. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 21.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-48/2017 г., по описа на РУ на МВР – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимия С.П.П. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, неосъждан, работи като шофьор във „Вивалди-Цезар“ ЕООД гр. Бургас, с постоянен адрес *** и неговия защитник адв. Д.Д., съгласно което подсъдимият С.П.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това че на 15.04.2017 г., по общински път с. Бродилово – гр. Царево, км. 4, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Дачия”, модел „Логан”, с per. № А 5259 КН, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда промила, а именно – 1.62 на хиляда промила, установена по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Дрегер 7510+”, с фабричен № 0064. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на осн. основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият С.П.П. с ЕГН ********** на наказание Лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА С.П.П. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 16.04.2017 г., когато с АУАН № 226287/16.04.2017 г. е било отнето неговото СУМПС № 282833481.
С.П.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-48/2017 г., по описа на РУ на МВР – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимия С.П.П. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, неосъждан, работи като шофьор във „Вивалди-Цезар“ ЕООД гр. Бургас, с постоянен адрес *** и неговия защитник адв. Д.Д., съгласно което подсъдимият С.П.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това че на 15.04.2017 г., по общински път с. Бродилово – гр. Царево, км. 4, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Дачия”, модел „Логан”, с per. № А 5259 КН, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда промила, а именно – 1.62 на хиляда промила, установена по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Дрегер 7510+”, с фабричен № 0064. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на осн. основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият С.П.П. с ЕГН ********** на наказание Лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА С.П.П. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 16.04.2017 г., когато с АУАН № 226287/16.04.2017 г. е било отнето неговото СУМПС № 282833481.
В законна сила от 21.4.2017г.
82 НОХД No 325/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.И.И. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 24.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-47/2017 г., по описа на РУ на МВР – Царево и РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимия К.И.И. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, безработен, с адрес *** и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият К.И.И., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, затова, че: на 14.04.2017 г., по ВП 99, км. 52, на КПП „Караагач“, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ленд Ровер”, модел „Фрийлендер”, с per. № А 0093 МХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно – 1.89 на хиляда промила, установена по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Дрегер 7510+”, с фабричен № 0064. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1, на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.И.И. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на ТРИСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от осем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски по делото няма.
К.И.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-47/2017 г., по описа на РУ на МВР – Царево и РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимия К.И.И. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, безработен, с адрес *** и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият К.И.И., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, затова, че: на 14.04.2017 г., по ВП 99, км. 52, на КПП „Караагач“, обл. Бургас, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ленд Ровер”, модел „Фрийлендер”, с per. № А 0093 МХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно – 1.89 на хиляда промила, установена по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Дрегер 7510+”, с фабричен № 0064. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1, на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.И.И. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на ТРИСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от осем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски по делото няма.
В законна сила от 24.4.2017г.
83 НОХД No 326/2017, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.М.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №35/2017 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия И.М.С. с ЕГН **********, български гражданин, неосъждан - реабилитиран, разведен, със средно образование, с адрес *** и неговия защитник адв.Т.Н., съгласно което подсъдимият И.М.С. с ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК за това, че на 22.04.2017 год. от местността „Малък Кастрич” находящо се между селата Резово и Синеморец, общ. Царево и по второстепенен път II-99 в зоната на отговорност на ГПУ Царево, като извършител с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужди граждани общо 16 /шестнадесет/ лица, от които и 8 (осем) лица ненавършили 16 годишна възраст, а именно: ЕМИРА НЕБЕС ЮСУФ (Emira Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ДАЛИЯ НЕБЕС ЮСУФ (Daliya Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЖИЛЯ НЕБЕР ЮСУФ (Julya Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЗИЛАН НЕБЕС ЮСУФ (Zilan Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, БАРАН РАВЕС САЛАХ (Baran Raves Salah), роден на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, ЛИН СЕРБЕСТ МАХМУД (Lin Serbes Mahmud), родена на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, САЗВАН БЕЯР СЕЛИМ (Sazvan Beyar Selim), роден на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, ВАРВАН БЕЯР СЕЛИМ (Varvan Beyar Selim), роден на ***г. гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан), а именно БЕРФИН ТАВФИК КЕРИМ (Berfin Tovfik Kerim), родена на ***г. в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЕМИРА НЕБЕС ЮСУФ (Emira Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ДАЛИЯ НЕБЕС ЮСУФ (Daliya Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЖИЛЯ НЕБЕР ЮСУФ (Julya Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЗИЛАН НЕБЕС ЮСУФ (Zilan Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЗАХРА НЕБЕС ЮСУФ (Zahra Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, БАРАН РАВЕС САЛАХ (Baran Raves Salah), роден на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, СЕРБЕСТ МАХМУД МОХАМЕД (Serbest Mahmud Mohamed), роден на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, средно образование, неосъждан, ПЕЙМАН МОХАМЕД ТАЯР (Peyman Muhamed Tayar), родена на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЛИН СЕРБЕСТ МАХМУД (Lin Serbes Mahmud), родена на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, БЕЯР СЕЛИН ХЕССО (Beyar Selim Hesso), роден на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, НАДИЯ АЛИ ХАЛЕФ (Nadia Ali Halef), родена на ***г., в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, САЗВАН БЕЯР СЕЛИМ (Sazvan Beyar Selim), роден на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, ВАРВАН БЕЯР СЕЛИМ (Varvan Beyar Selim), роден на ***г. гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, ДИЯР БЕКЪР КАДЪР (Diyar Bekir Kadir), роден на ***г. в гр. Керкук, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, МАХТАБ ЯСИН ХЮСЕЙН (Mahtab Yasin Huseyin), родена на ***г. в гр. Ханекин, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от местността „Малък Кастрич” находящо се между селата Резово и Синеморец, общ. Царево и по второстепенен път II-99 в зоната на отговорност на ГПУ Царево към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „УАЗ” с рег. № РВ 4185 ВМ и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице - престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.М.С. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2 500 лв. / две хиляди и петстотин лева/. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за десет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 22.04.2017г. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.283, ал.3, вр. ал.2, т.1 НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, както следва: товарен автомобил Марка „УАЗ” зелен на цвят с рег. № РВ 4185 ВМ, ведно с връзка от пет ключа за автомобила; полица за сключена застраховка гражданска отговорност с № 03117001066184 на Булстрад, зелена карта № AВ 37798 за автомобила; контролен талон за застраховка гражданска отговорност за автомобила; свидетелство за регистрация част втора за автомобила, всички на съхранение в ГПУ-Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.С. с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП-Бургас сумата в размер на 180.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
И.М.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №35/2017 год. по описа на ГПУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия И.М.С. с ЕГН **********, български гражданин, неосъждан - реабилитиран, разведен, със средно образование, с адрес *** и неговия защитник адв.Т.Н., съгласно което подсъдимият И.М.С. с ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК за това, че на 22.04.2017 год. от местността „Малък Кастрич” находящо се между селата Резово и Синеморец, общ. Царево и по второстепенен път II-99 в зоната на отговорност на ГПУ Царево, като извършител с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужди граждани общо 16 /шестнадесет/ лица, от които и 8 (осем) лица ненавършили 16 годишна възраст, а именно: ЕМИРА НЕБЕС ЮСУФ (Emira Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ДАЛИЯ НЕБЕС ЮСУФ (Daliya Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЖИЛЯ НЕБЕР ЮСУФ (Julya Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЗИЛАН НЕБЕС ЮСУФ (Zilan Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, БАРАН РАВЕС САЛАХ (Baran Raves Salah), роден на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, ЛИН СЕРБЕСТ МАХМУД (Lin Serbes Mahmud), родена на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, САЗВАН БЕЯР СЕЛИМ (Sazvan Beyar Selim), роден на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, ВАРВАН БЕЯР СЕЛИМ (Varvan Beyar Selim), роден на ***г. гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан), а именно БЕРФИН ТАВФИК КЕРИМ (Berfin Tovfik Kerim), родена на ***г. в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЕМИРА НЕБЕС ЮСУФ (Emira Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ДАЛИЯ НЕБЕС ЮСУФ (Daliya Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЖИЛЯ НЕБЕР ЮСУФ (Julya Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЗИЛАН НЕБЕС ЮСУФ (Zilan Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЗАХРА НЕБЕС ЮСУФ (Zahra Nebes Yusuf), родена на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, БАРАН РАВЕС САЛАХ (Baran Raves Salah), роден на ***г., в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, СЕРБЕСТ МАХМУД МОХАМЕД (Serbest Mahmud Mohamed), роден на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, средно образование, неосъждан, ПЕЙМАН МОХАМЕД ТАЯР (Peyman Muhamed Tayar), родена на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, ЛИН СЕРБЕСТ МАХМУД (Lin Serbes Mahmud), родена на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, БЕЯР СЕЛИН ХЕССО (Beyar Selim Hesso), роден на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, НАДИЯ АЛИ ХАЛЕФ (Nadia Ali Halef), родена на ***г., в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, САЗВАН БЕЯР СЕЛИМ (Sazvan Beyar Selim), роден на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, ВАРВАН БЕЯР СЕЛИМ (Varvan Beyar Selim), роден на ***г. гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан, ДИЯР БЕКЪР КАДЪР (Diyar Bekir Kadir), роден на ***г. в гр. Керкук, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, МАХТАБ ЯСИН ХЮСЕЙН (Mahtab Yasin Huseyin), родена на ***г. в гр. Ханекин, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от местността „Малък Кастрич” находящо се между селата Резово и Синеморец, общ. Царево и по второстепенен път II-99 в зоната на отговорност на ГПУ Царево към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „УАЗ” с рег. № РВ 4185 ВМ и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице - престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1 предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. с чл. 281, ал. 1 от НК, чл. 381, ал. 4 НПК и чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.М.С. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2 500 лв. / две хиляди и петстотин лева/. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за десет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 22.04.2017г. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.283, ал.3, вр. ал.2, т.1 НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, както следва: товарен автомобил Марка „УАЗ” зелен на цвят с рег. № РВ 4185 ВМ, ведно с връзка от пет ключа за автомобила; полица за сключена застраховка гражданска отговорност с № 03117001066184 на Булстрад, зелена карта № AВ 37798 за автомобила; контролен талон за застраховка гражданска отговорност за автомобила; свидетелство за регистрация част втора за автомобила, всички на съхранение в ГПУ-Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.С. с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП-Бургас сумата в размер на 180.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
В законна сила от 24.4.2017г.
84 НОХД No 327/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.М.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 37/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия С.М.М. (Serbest Mahmud Mohamed), роден на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, средно образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият С.М.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.М.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма.
С.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 37/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия С.М.М. (Serbest Mahmud Mohamed), роден на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, средно образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият С.М.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.М.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма.
В законна сила от 24.4.2017г.
85 НОХД No 328/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Т.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 36/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, подсъдимия Б.Т.К. (Berfin Tovfik Kerim), родена на ***г. в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което подсъдимият Б.Т.К., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.Т.К., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма.
Б.Т.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 36/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, подсъдимия Б.Т.К. (Berfin Tovfik Kerim), родена на ***г. в гр. Хевлер, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което подсъдимият Б.Т.К., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.Т.К., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма.
В законна сила от 24.4.2017г.
86 НОХД No 329/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.М.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 38/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Пламен Пантов, обвиняемия П.М.Т. (Peyman Muhamed Tayar), родена на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият П.М.Т., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.М.Т., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма.
П.М.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 38/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Пламен Пантов, обвиняемия П.М.Т. (Peyman Muhamed Tayar), родена на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият П.М.Т., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.М.Т., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма.
В законна сила от 24.4.2017г.
87 НОХД No 330/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.С.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 39/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Пламен Пантов, обвиняемия Б.С.Х. (Beyar Selim Hesso), роден на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият Б.С.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.С.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма.
Б.С.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 39/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Пламен Пантов, обвиняемия Б.С.Х. (Beyar Selim Hesso), роден на ***г. в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработен, без образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият Б.С.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.С.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма.
В законна сила от 24.4.2017г.
88 НОХД No 331/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Я.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 24.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 42/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия М.Я.Х. (Mahtab Yasin Huseyin), родена на ***г. в гр. Ханекин, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият М.Я.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Я.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма.
М.Я.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 42/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия М.Я.Х. (Mahtab Yasin Huseyin), родена на ***г. в гр. Ханекин, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият М.Я.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Я.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма.
В законна сила от 24.4.2017г.
89 НОХД No 332/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Б.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 24.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 41/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Д.Б.К. (Diyar Bekir Kadir), роден на ***г. в гр. Керкук, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият Д.Б.К., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Б.К., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Д.Б.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 41/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Д.Б.К. (Diyar Bekir Kadir), роден на ***г. в гр. Керкук, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият Д.Б.К., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Б.К., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
В законна сила от 24.4.2017г.
90 НОХД No 333/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 24.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 40/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Н.А.Х. (Nadia Ali Halef), родена на ***г., в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият Н.А.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.А.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Н.А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 40/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Н.А.Х. (Nadia Ali Halef), родена на ***г., в гр. Духок, Р. Ирак, кюрд, иракски гражданин, безработна, без образование, неосъждан и адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият Н.А.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 22.04.2017г. около 04:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.А.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
В законна сила от 24.4.2017г.