РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2015г. до 30.4.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 43/2013, II състав Облигационни искове Е.И.Т. Н.Х.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 6.4.2015г.
Съдът, като взе предвид изявленията на страните и постигната между тях спогодба за уреждане на взаимоотношенията им и като намери, че така направената спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, на основание чл.234, ал.1 от ГПК ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между страните по делото, съгласно условията изложени в нея. ОСЪЖДА Е.И.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 283.60 лева държавна такса върху стойността на заплатената и цена, равностойност на нейния дял от недвижимия имот. ОСЪЖДА Н.Х.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 283.60 лева държавна такса върху получения в нейн дял недвижим имот. Предвид изчерпване предмета на делото, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело № 43/2013 г. по описа на Районен съд – гр.Царево. Определението относно разноските и прекратяването на делото подлежи на обжалване в седемдневен срок от днес пред Бургаски окръжен съд. Определението за одобряване на спогодбата има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.4.2015г.
2 Гражданско дело No 113/2014, III състав Облигационни искове ВАНИЛА УЕБ ИНСТРУМЕНТС ЕООД П.М.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 1.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения по чл.422 от ГПК иск от „ВАНИЛА УЕБ ИНСТРУМЕНТС" ЕООД ЕИК 117075542 със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Асен Златаров" № 30, представлявано от С.Н.С. – управител, със съдебен адрес:***, чрез адвокат Г.Ч., против П.М.А. ЕГН ********** ***, за приемане на установено между страните, че П.М.А. дължи на „ВАНИЛА УЕБ ИНСТРУМЕНТС" ЕООД ЕИК 117075542 сумата от 6078.00 лв., представляваща цената на доставени сандвич -панели, по договор за доставка от 01.05.2012 г. ведно със законната лихва считано от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, за която сума е издадена заповед за изпълнение по ч.гр. дело № 1264/2014 г., по описа на PC - гр. Царево. ОСЪЖДА ВАНИЛА УЕБ ИНСТРУМЕНТС" ЕООД ЕИК 117075542 със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Асен Златаров" № 30, представлявано от С.Н.С. – управител, със съдебен адрес:***, ДА ЗАПЛАТИ на П.М.А. ЕГН ********** ***, сумата от 900.00 лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила, препис от решението да се предостави служебно на съдията-докладчик по ч.гр.д.№ 1264/2014г. по описа на РС-Царево.
3 Гражданско дело No 117/2014, II състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Г.П.Д. ЕТ А.1.- Д.- 2.- А.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.4.2015г.
ОСЪЖДА ЕТ „Александра 13-Д-24- А.Т.", ЕИК 816030615, да заплати на Г.П.Д., ЕГН **********, сумата в размер на 3,77 лева, представляваща трудовото му възнаграждение за месец септември 2014 год. съобразно отработеното време по трудов договор № 235/ 11.02.2014 г. ведно със законната лихва, считано от датата на подаването на исковата молба- 28.11.2014 год. до окончателното изплащане и ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск, в останалата му част над размера от 3.77 лева, до претендирания размер от 652,15 лева. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска, за осъждане на ответника, да заплати на ищеца допълнително, месечно възнаграждение за продължителна работа /за придобит трудов стаж и професионален опит/ към работната заплата, което се равнява на 4 % към основното трудово възнаграждение или 20.40 лв. месечно, считано от датата на сключване на трудовото правоотношение- 01.03.2014 г. до 23.09.2014 г. ведно със законната лихва върху дължимата сума, до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска, за осъждане на ответника, да заплати на ищеца сумата от 205,94 лева представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 12 дни от 2014 година, както и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176 от КТ, правото на който не е погасено по давност, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда- 05.11.2014 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА ЕТ „Александра 13-Д-24- А.Т.", ЕИК 816030615 да заплати на Г.П.Д., ЕГН **********, сумата в размер на 2,67 лева, за направени разноски по производството. ОСЪЖДА ЕТ „Александра 13-Д-24- А.Т.", ЕИК 816030615, да заплати по сметка на РС- Царево, в полза на държавата, сумата от 50,00 лева, представляващи държавна такса по делото. ОСЪЖДА Г.П.Д., ЕГН ********** да заплати на ЕТ „Александра 13-Д-24- А.Т.", ЕИК 816030615, сумата в размер на 358,46 лева, за направени разноски по производството. Решението подлежи на въззивно обжалване считано от днес, пред Бургаски окръжен съд.
В законна сила от 18.4.2015г.
4 Гражданско дело No 127/2014, II състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ К.И.Д. БИЛДМАТ БГ ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.4.2015г.
ОСЪЖДА „Билдмат БГ" ООД, ЕИК 200621233 да заплати на К.И.Д., ЕГН **********, сумата в общ размер на 6020.00 лева, представляващи сбора от брутното му трудово възнаграждение за месеците от януари 2013 г. до декември 2013 г. включително по договор № 1/ 07.03.2 012 г. обезщетение в размер на 430,00 лева на основание чл. 222, ал. 2 от КТ и обезщетение в размер на 430,00 лева на основание чл. 224, ал. 1 от КТ за неползван платен годишен отпуск за 2013 г. ведно със законната лихва, считано от датата на подаването на исковата молба- 28.11.2014 год. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА „Билдмат БГ" ООД, ЕИК 200621233 да заплати на К.И.Д., ЕГН **********, сумата в размер на 688,30 лева, за направени разноски по производството. ОСЪЖДА „Билдмат БГ" ООД, ЕИК 200621233, да заплати по сметка на РС- Царево, в полза на държавата, сумата от 240,80 лева, представляващи държавна такса по делото. Решението подлежи на въззивно обжалване считано от днес, пред Бургаски окръжен съд.
5 Гражданско дело No 13/2015, II състав Други дела Г.Л.Й.,
Ц.Д.Е.
ПОТРЕБИТЕЛНА РИБАРСКА КООПЕРАЦИЯ АХТОПОЛ - В ЛИКВИДАЦИЯ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 15.4.2015г.
Съдът, след като се запозна с молбата на ищците, я намери за процесуално допустима, поради което ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради направен отказ от иска. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд гр.Бургас Препис от молбата за присъждане на разноски, подадена от ответника, да се изпрати на ищците за представяне на отговор в едноседмичен срок.
6 Гражданско дело No 96/2015, II състав Вещни искове Р.И.Т. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 7.4.2015г.
на основание чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 96/ 2015 год. по описа на Царевския районен съд. ВРЪЩА исковата молба на Р.И.Т., ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.
7 АНД No 14/2015, I състав По Закона за митниците А.А. МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.4.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 616/08.12.2014г. на Зам.началника на Митница Бургас, с което на А.А. с ЕГН ********** ***, за нарушение на 123 ал.6 от ЗАДС му е наложено на основание чл. 123, ал. 6 от ЗАДС административно наказание глоба в размер на 2 000 лева и е постановено на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС отнемане в полза на държавата на стоките- предмет на нарушението. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
8 АНД No 41/2015, I състав Административни дела АБРАШЕВИ-ГИГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.4.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18-000455/30.10.2014 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” –Бургас, с което на „Абрашеви – ГИГ“ ЕООД с ЕИК 202254953 със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Бугариево“ № 15 ет.1 ап.4, представлявано от Г.Г.А., в качеството му на работодател е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ за нарушение на чл.403а ал.1 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 300.00лв./триста лева / на 100.00лв. /сто лева/. На основание чл.189 ал.3 от НПК осъжда „Абрашеви – ГИГ“ ЕООД с ЕИК 202254953 със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Бугариево“ № 15 ет.1 ап.4, представлявано от Г.Г.А. ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Царево сумата в размер на 27.00 лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
9 АНД No 47/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Г.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.4.2015г.
ПРИЗНАВА С.Г.П. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, ж.к.Майор Вишняев №7, вх.1, ет.4, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, за това, че на 08.02.2015г., около 16.15 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.Любен Каравелов управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд”, модел „Кугар” с рег. № Х 692 CNO, след употреба на наркотично вещество “ТНС” – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с техническо средство DRAGER DRUG CHECK 1200 STK /ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 СТК/ с №REF8322873, протокол от 08.02.2015г. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.Г.П., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА С.Г.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Вещественото доказателство – 1бр. техническо средство DRAGER DRUG CHECK 1200 STK /ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 СТК/ с №REF8322873, да се съхранява в срока на пазене на делото, след което да бъде унищожено. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
С.Г.П.
ПРИЗНАВА С.Г.П. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, ж.к.Майор Вишняев №7, вх.1, ет.4, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, за това, че на 08.02.2015г., около 16.15 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.Любен Каравелов управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд”, модел „Кугар” с рег. № Х 692 CNO, след употреба на наркотично вещество “ТНС” – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с техническо средство DRAGER DRUG CHECK 1200 STK /ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 СТК/ с №REF8322873, протокол от 08.02.2015г. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.Г.П., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА С.Г.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Вещественото доказателство – 1бр. техническо средство DRAGER DRUG CHECK 1200 STK /ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 СТК/ с №REF8322873, да се съхранява в срока на пазене на делото, след което да бъде унищожено. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15 - дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 20.4.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
10 НОХД No 49/2015, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Б.С.,
Г.И.С.,
С.Х.И.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №49/2015г. по описа на РС Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия И.Б.С. и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият И.Б.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подс.И.Б.С. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на боществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №49/2015г. по описа на РС Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Г.И.С. и неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Г.И.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подс.И.Б.С. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на боществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №49/2015г. по описа на РС Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.Х.И. и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият С.Х.И. , ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК.За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА па подс.С.Х.И. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА подсъдимите И.Б.С., Г.И.С. и С.Х.И., със снета по делото самоличност, да заплатят в полза на Държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 40.00лв., по 13.34лв. за всеки един от тях, за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди са обезпечени. Веществените доказателства - 5 /пет/ бр. кашони с гранитогрес, с размери 60 см. на 60см., марка „WG - WEIGUAN CERAMICS”, които се намирах на съхранение в РУП Приморско, да се върнат на собственика им - „А. ф.” ЕООД, ЕИК 201013102 с управител А.М.М., ЕГН **********. На осн. чл.53 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство – 1бр. отвертка с червена пластмасова дръжка, която се намира на съхранение в РУП Приморско, като вещ послужила за извършване на престъплението. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №49/2015г. по описа на ЦРС.
И.Б.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №49/2015г. по описа на РС Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия И.Б.С. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с основано образование, по професия – строител, вдовец, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият И.Б.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК в това, че на 04.11.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, от строителен обект намиращ се от южната страна на хотел “Гардения”, подсъдимият И.С., в съучастие като съизвършител с Г.И.С. и С.Х.И., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – отвертка и чрез използване на моторно превозно средство л.а. марка “Фолксваген”, модел “Голф” с Рег. № ***, собственост на И.Х.С., ЕГН **********, отнели от владението на Д.Х.П., ЕГН ********** движими вещи – 5 /пет/ бр. кашони с гранитогрес, с размери 60 см. на 60см., марка „WG - WEIGUAN CERAMICS”, на обща стойност 210.38 лева, собственост на „А. ф.” ЕООД, ЕИК 201013102 с управител А.М.М., ЕГН **********, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои и деянието не представлява маловажен случай, като до приключване на съдебното производство пред първоинстанционния съд причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подс.И.Б.С. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на боществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Г.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №49/2015г. по описа на РС Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Г.И.С. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.М.Н., съгласно условията на което подсъдимият Г.И.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК в това, че на 04.11.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, от строителен обект намиращ се от южната страна на хотел “Гардения”, подсъдимият Г.И.С., в съучастие като съизвършител с И.Б.С. и С.Х.И., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – отвертка и чрез използване на моторно превозно средство л.а. марка “Фолксваген”, модел “Голф” с Рег. № ***, собственост на И.Х.С., ЕГН **********, отнели от владението на Д.Х.П., ЕГН ********** движими вещи – 5 /пет/ бр. кашони с гранитогрес, с размери 60 см. на 60см., марка „WG - WEIGUAN CERAMICS”, на обща стойност 210.38 лева, собственост на „А. ф.” ЕООД, ЕИК 201013102 с управител А.М.М., ЕГН **********, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои и деянието не представлява маловажен случай, като до приключване на съдебното производство пред първоинстанционния съд причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подс.Г.И.С. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на боществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
С.Х.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №49/2015г. по описа на РС Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.Х.И. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което подсъдимият С.Х.И. , ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, в това, че на 04.11.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, от строителен обект намиращ се от южната страна на хотел “Гардения”, подсъдимият С.Х.И., в съучастие като съизвършител с И.Б.С. и Г.И.С., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – отвертка и чрез използване на моторно превозно средство л.а. марка “Фолксваген”, модел “Голф” с Рег. № ***, собственост на И.Х.С., ЕГН **********, отнели от владението на Д.Х.П., ЕГН ********** движими вещи – 5 /пет/ бр. кашони с гранитогрес, с размери 60 см. на 60см., марка „WG - WEIGUAN CERAMICS”, на обща стойност 210.38 лева, собственост на „А. ф.” ЕООД, ЕИК 201013102 с управител А.М.М., ЕГН **********, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои и деянието не представлява маловажен случай, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и до приключване на съдебното производство пред първоинстанционния съд причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА па подс.С.Х.И. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
В законна сила от 9.4.2015г.
11 НОХД No 50/2015, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.К.К.,
К.Х.Н.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №50/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Д.К.К. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Лилия” № 7а, българин, български гражданин, с основно образование, ученик в 11 клас в Професионална гимназия по химически технологии гр.Бургас, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от служебния си защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият Д.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, а именно, че на 06.01.2013 г. в гр. Китен, Бургаска обл., ул. „** № 2, подс. Д.К.К. действайки в качеството на извършител, в съучастие с подс. К.Х.Н. в качеството му на подбудител и помагач, противозаконно унищожил чужда недвижима вещ – 1 бр. стъклена витрина неотваряема, с размери 1.66/2.63 м., с дебелина на стъклото 1 см. на стойност 415.15 лева, собственост на св. Т.К.П., като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. За посоченото престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК, на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подс.Д.К.К. на наказание Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА. Причинените от деянието щети са възстановени. ОСЪЖДА Д.К.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.00лв. за разноски по делото. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №50/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия К.Х.Н. – роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.В.В., съгласно което подсъдимият К.Х.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК, а именно, че на 06.01.2013 г. в гр. Китен, Бургаска обл., ул. „** № 2, подс. К.Х.Н. действайки в качеството на подбудител и помагач, в съучастие с подс. Д.К.К. в качеството му на извършител, подбудил и подпомогнал подс. Д.К.К. чрез даване на съвети, обещание да заплати сумата от 100.00 лева и заплащане на сумата от 30.00 лева, противозаконно да унищожи чужда недвижима вещ - 1 бр. стъклена витрина неотваряема, с размери 1.66/2.63 м., с дебелина на стъклото 1 см. на стойност 415.15 лева, собственост на св. Т.К.П.. За посоченото престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК, на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подс. К.Х.Н. на наказание Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. Причинените от деянието щети са възстановени. ОСЪЖДА К.Х.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.00лв. за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимите, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №50/2015г. по описа на ЦРС.
Д.К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №50/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Д.К.К. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Лилия” № 7а, българин, български гражданин, с основно образование, ученик в 11 клас в Професионална гимназия по химически технологии гр.Бургас, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от служебния си защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият Д.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, а именно, че на 06.01.2013 г. в гр. Китен, Бургаска обл., ул. „** № 2, подс. Д.К.К. действайки в качеството на извършител, в съучастие с подс. К.Х.Н. в качеството му на подбудител и помагач, противозаконно унищожил чужда недвижима вещ – 1 бр. стъклена витрина неотваряема, с размери 1.66/2.63 м., с дебелина на стъклото 1 см. на стойност 415.15 лева, собственост на св. Т.К.П., като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. За посоченото престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК, на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подс.Д.К.К. на наказание Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА. Причинените от деянието щети са възстановени. ОСЪЖДА Д.К.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.00лв. за разноски по делото.
К.Х.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №50/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия К.Х.Н. – роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.В.В., съгласно което подсъдимият К.Х.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК, а именно, че на 06.01.2013 г. в гр. Китен, Бургаска обл., ул. „** № 2, подс. К.Х.Н. действайки в качеството на подбудител и помагач, в съучастие с подс. Д.К.К. в качеството му на извършител, подбудил и подпомогнал подс. Д.К.К. чрез даване на съвети, обещание да заплати сумата от 100.00 лева и заплащане на сумата от 30.00 лева, противозаконно да унищожи чужда недвижима вещ - 1 бр. стъклена витрина неотваряема, с размери 1.66/2.63 м., с дебелина на стъклото 1 см. на стойност 415.15 лева, собственост на св. Т.К.П.. За посоченото престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК, на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подс. К.Х.Н. на наказание Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. Причинените от деянието щети са възстановени. ОСЪЖДА К.Х.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.00лв. за разноски по делото.
В законна сила от 29.4.2015г.
12 АНД No 54/2015, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Д.Т.Ж. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.4.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 57 от 03.10.2014 год. на директора на РИОСВ-Бургас, с което на основание чл. 81, ал. 3, вр. чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закон за защитените територии, на Д.Т.Ж., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 лева, за нарушение по чл. 17 от ЗЗТ и Заповед № РД-318/ 07.05.1992 г. на МОС. Решението подлежи на касационно обжалване, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд, гр. Бургас.
13 АНД No 55/2015, I състав Административни дела ЕТ Д.- Д.П. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.4.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18-000479/08.12.2014 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” –Бургас, с което на ЕТ „Дани-Д.П.“, с ЕИК 102608596 със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул.“Иглика“ № 4Б, представлявано от Д. Петров П., в качеството му на работодател е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 2 500.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2 500.00 лева на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. На основание чл.189 ал.3 от НПК осъжда ЕТ „Дани-Д.П.“, с ЕИК 102608596 със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул.“Иглика“ № 4Б, представлявано от Д. Петров П., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Царево сумата в размер на 27.00 лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 АНД No 59/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.К.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.4.2015г.
ПРИЗНАВА М.К.Т. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като шофьор във ВК „Оазис”, женен, осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, за това, че на 23.02.2015г., около 15.00 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.Дълга поляна управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Волво”, модел В40 с рег. № ***, след употреба на наркотично вещество метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство DRAGER DRUG CHECK 1200 STK /ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 СТК/ с №REF8322873, протокол от 23.02.2015г. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.К.Т., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА М.К.Т., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59 от НК ПРИСПАДА времето през което е лишен от това право, считано от 23.02.2015г.
М.К.Т.
ПРИЗНАВА М.К.Т. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като шофьор във ВК „Оазис”, женен, осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, за това, че на 23.02.2015г., около 15.00 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.Дълга поляна управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Волво”, модел В40 с рег. № ***, след употреба на наркотично вещество метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство DRAGER DRUG CHECK 1200 STK /ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 СТК/ с №REF8322873, протокол от 23.02.2015г. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.К.Т., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА М.К.Т., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59 от НК ПРИСПАДА времето през което е лишен от това право, считано от 23.02.2015г.
Мотиви от 7.4.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 17.4.2015г.
15 НОХД No 62/2015, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 21.4.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимата З.С. - ЕГН **********, родена на ***год. в гр.Красной луч, Украйна, постоянен и настоящ адрес ***, украинска гражданка, постоянно пребиваваща в България, собственик на ЕТ “Дени- 2007 – З.С.”***, неомъжена, неосъждана ЗА ВИНОВНА в това, че на 22.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.“Лазурен бряг” №10 в търговски обект, като собственик на ЕТ “Дени - 2007 - З.С.”***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно Luxottika Group S.P.A. IT, представлявани от юридически представител “Турку, Т. *** с ЕИК 175228104, с пълномощник А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 16.04.2013год. използвала в търговската търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката “ Ray ban”, а именно: 20бр. очила марка „ Ray ban” на стойност 7 200.00 лева, обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО и чл.58а, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 20 бр. очила марка “Ray ban” на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП-Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП Приморско да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. ОСЪЖДА З.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 158.20 лв. за направени по делото разноски. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
З.С.
ПРИЗНАВА подсъдимата З.С. - ЕГН **********, родена на ***год. в гр.Красной луч, Украйна, постоянен и настоящ адрес ***, украинска гражданка, постоянно пребиваваща в България, собственик на ЕТ “Дени- 2007 – З.С.”***, неомъжена, неосъждана ЗА ВИНОВНА в това, че на 22.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.“Лазурен бряг” №10 в търговски обект, като собственик на ЕТ “Дени - 2007 - З.С.”***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно Luxottika Group S.P.A. IT, представлявани от юридически представител “Турку, Т. *** с ЕИК 175228104, с пълномощник А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 16.04.2013год. използвала в търговската търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката “ Ray ban”, а именно: 20бр. очила марка „ Ray ban” на стойност 7 200.00 лева, обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО и чл.58а, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 20 бр. очила марка “Ray ban” на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП-Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП Приморско да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. ОСЪЖДА З.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 158.20 лв. за направени по делото разноски. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 23.4.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
16 АНД No 65/2015, II състав Административни дела ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-КЪРДЖАЛИ КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.4.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ОА-06/ 16.02.2015 г. на Кмета на община Царево, с което на основание чл. 206, ал.1 от Закона за туризма на Областно Пътно Управление, Кърджали, ЕИК 000695089 е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000,00 лева за нарушение на чл. 114, ал. 1 от Закона за туризма. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 69/2015, II състав Административни дела В.И.С. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.4.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление наказателно постановление № Б-1-ЮИР-1 от 09.01.2015 год. на Началник РДНСК, Югоизточен район, с което на основание чл. 232, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, чл. 239, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, вр. чл. 222, ал. 1, т. 14 от ЗУТ, на В.И.С., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000,00 лева, за нарушение по чл. 232, ал. 1, т. 2, вр. чл. 145, ал. 1, вр. чл. 43, ал. 1 от ЗУТ, вр. чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 за ППКТСУТ. . Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 АНД No 79/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.П.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 8.4.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.П.Д. – ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Варна, постоянен адрес ***, настоящ адрес гр.С***, кв.Манастирски ливади, ул.Бяло поле №17, вр.А, ап.2, български гражданин, с висше образование, икономист, работи като управител на ресторант „Агарта” в гр.С***, женен, неосъждан, за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.309, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013г. в гр.Царево, обл.Бургаска, сам преправил съдържанието на частен документ – преводно нареждане /вноска бележка за плащане към бюджета с №FT*** от 02.12.2013г. на Банка ОББ – клон Царево за плащане на получателя Районен съд Царево с IBAN ***, с основание за плащане „такса заповед за изпълнение”, със задължено лице „***” ЕООД, с Булстат 147231958” и Наредител „И***” ЕООД с IBAN ***ревод на сумата от 1004.45/хиляда и четири лева и четиридесет и пет стотинки/лв., като употребил същата пред Районен съд – гр.Царево, за да докаже, че е платена дължимата държавна такса по Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК вх. №4007 от 02.12.2013г., по описа на РС Царево – при действително заплатена сума от 4.45/четири лева и четиридесет и пет стотинки/ лв., като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия В.П.Д., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. ОСЪЖДА В.П.Д., ЕГН **********, да заплати по сметка на Царевския районен съд, в полза на държавата, направените съдебни разноски в размер на 213.39 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
В.П.Д.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.П.Д. – ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Варна, постоянен адрес ***, настоящ адрес гр.С***, кв.Манастирски ливади, ул.Бяло поле №17, вр.А, ап.2, български гражданин, с висше образование, икономист, работи като управител на ресторант „Агарта” в гр.С***, женен, неосъждан, за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.309, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013г. в гр.Царево, обл.Бургаска, сам преправил съдържанието на частен документ – преводно нареждане /вноска бележка за плащане към бюджета с №FT*** от 02.12.2013г. на Банка ОББ – клон Царево за плащане на получателя Районен съд Царево с IBAN ***, с основание за плащане „такса заповед за изпълнение”, със задължено лице „***” ЕООД, с Булстат 147231958” и Наредител „И***” ЕООД с IBAN ***ревод на сумата от 1004.45/хиляда и четири лева и четиридесет и пет стотинки/лв., като употребил същата пред Районен съд – гр.Царево, за да докаже, че е платена дължимата държавна такса по Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК вх. №4007 от 02.12.2013г., по описа на РС Царево – при действително заплатена сума от 4.45/четири лева и четиридесет и пет стотинки/ лв., като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия В.П.Д., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. ОСЪЖДА В.П.Д., ЕГН **********, да заплати по сметка на Царевския районен съд, в полза на държавата, направените съдебни разноски в размер на 213.39 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 8.4.2015г.
Мотиви към НАХД № 79/2015г. по описа на РС-Царево Производството е по реда на глава ХХVІІІ от НПК – “Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание”. С постановление от 18.03.2015г. на основание чл. 199, ал.1 и чл. 375, ал.1 и чл.242, ал.1 от НПК, вр. чл. 78а от НК Районна прокуратура гр.Попово е внесла в съда материалите по досъдебно производство №12-74/2014г. по описа на РУП-Царево, № 1416/ 2013г. по описа на РП-Царево с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК на В.П.Д. с ЕГН ********** за извършено от него престъпление по чл.309, ал.1 от НК, за това, че на 02.12.2013 год. в гр. Царево, обл. Бургаска сам преправил съдържанието на частен документ – преводно нареждане/вносна бележка за плащане към бюджета с № FT *** от 02.12.2013 год. на Банка ОББ – клон Царево за плащане на получателя Районен съд Царево с IBAN ***, с основание за плащане „такса заповед за изпълнение”, със задължено лице „*** ЕООД, с Булстат 147231958” и Наредител „И***” ЕООД, с IBAN ***ревод на сумата от 1004.45 /хиляда и четири лева и четиридесет и пет ст./ лв., като употребил същата пред Районен съд - гр. Царево, за да докаже, че е платена дължимата държавна такса по Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК вх. № 4007 от 02.12.2013 год., по описа на РС – гр. Царево - при действително заплатена сума от 4.45 /четири лева и четиридесет и пет ст./ лева. Обвиняемите В.Д., редовно призован, не се явява в с.з. РП – Царево, редовно призовани, не изпращат представител. Съдът след като се запозна с доказателствата по приложеното ДП №12-74/2014г. по описа на РУП-Царево, № 1416/ 2013г. по описа на РП-Царево, с Постановлението на РП- Царево, както и като съобрази разпоредбите на чл.378,ал.2 и 3 от НПК, прие за установена следната фактическа обстановка : Обвиняемият В.П.Д., ЕГН ********** е български гражданин, род. На ***г. в гр.Видин, с постоянен адрес:***, с висше образование, управител на р*** гр.С***, неженен, неосъждан, с наложено наказание по реда на чл. 78б от НК за деяние по чл. 343б ал. 1 от НК изпълнено, чрез плащане на 18.01.2006 год. С Нотариален акт № 147, том І, рег. № 2907, дело 131 от 2013 год. лицата *** Димова, ЕГН **********, с постоянен адрес *** и съпруга и В.П.Д., ЕГН **********,*** - двамата от една страна като заемополучатели, ипотекарни длъжници и от друга страна ***, ЕГН **********, с постоянен адрес *** Максимов 45 А, е„***с" ЕООД. ЕИК 147231958,т. 3, ап, 5 действащ в качеството си на управител едноличен собственик на капитала и представляващ „***с" ЕООД, ЕИК 147231958, със седалище и адрес *** - дружеството като заемодател - кредитор сключили договор за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот находящ се в гр. Китен, Бургаска обл.: - 1/2 /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 3/1 /три върху едно/ находящ с в „Хотел – апартаментен тип”, етаж първи със застроена площ от 61,67 /шестдесет и едно цяло и шестдесет и седем стотни/ кв.м. състоящ се от входно антре, дневна с кът за хранене, санитарен възел, спалня и два балкона при граници север-дворно място, запад-дворно място, юг-коридор и апартамент № 4/1 /четири върху едно/; изток-апартамент 2/1 /две върху едно/, ведно с прилежащите му части, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 37023.501.142.1.6. Нотариалният акт е бил сключен по силата на Договор за паричен заем от 15.06.2013 год., по който „***с" ЕООД, ЕИК 147231958 представлявано от управителя си ***, е предоставил на заемополучателите *** Димова и В.П.Д., ЕГН **********. Наред с това върху имота предмет на договорната ипотека били налице вписани възбрани от страна на „Алфа банк, клон България”. През месец Ноември 2013 год. обв. В.П.Д. посетил кантората на св. *** адвокат от БАК в гр. Бургас, като с него бил *** управител на „***с" ЕООД, ЕИК 147231958. Обв. Д. се познавал лично със св. ***, който като пълномощник го представлявал по граждански дела. От адвокат *** обв. Д. и *** поискали да подготви заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК и издаване на изпълнителен лист за сумата от 50000 /петдесет хиляди/ лева, като по този начин искали да уредят имуществените си отношения, произтичащи от Нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 147, том І, рег. № 2907, дело 131 от 2013 год. С договор за правна защита и съдействие от 29.11.2013 год. св. *** адвокат от БАК бил упълномощен от "***" ЕООД, Булстат 1472311958 със седалище и управление ***, представлявано от *** да изготви и депозира пред съда заявление по чл. 417 от ГПК. Наред с това *** и *** в присъствието на обв. Д. се договорили *** да изготви документите, да ги предаде на обв. Д., който от своя страна да ги предаде на ***. Адв. *** обяснил на Д. и ***, че следва да платят такса от 1000 /хиляда/ лева от името на "***" ЕООД при подаване на заявлението. Св. *** изготвил заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, приложил към него, посоченото по горе пълномощно, копие от документа от който произтича вземането - Нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 147, том І, рег. № 2907, дело 131 от 2013 год. на *** – нотариус вписан в нотариалната камара под № 492 с район на действие района на РС – Царево и покана до длъжниците. Документите с изключение на документа за платена държавна такса св. *** предал на обв. Д., като му обяснил, че трябва да се плати държавната такса в размер на 2 % процента от иска – сумата от 1000 /хиляда/ лева от лицето имащо материален интерес в случая "***" ЕООД с управител ***, да се приложи към заявлението екземпляр от банковия документ и да се внесе в РС –Царево. На 02.12.2013 год. в 13.44 ч. под № 4007/02.12.2013 год. в Районен съд гр. Царево било входирано заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК със заявител “***” ЕООД, Булстат 1472311958 със седалище и управление ***, с Пълномощник адв. *** и длъжници В.П.Д. *** и *** Димова, гр. С***, общ. ***. Към Заявлението били приложени – пълномощно, документ по чл. 417 ГПК от който произтича вземането, в оригинал и копие за прилагане към заповедта за изпълнение, покана до длъжниците, документ за внесени държавни такси: - преводно нареждане/вносна бележка за плащане към бюджета № FT *** от 02.12.2013 год., за преведена сума от 1004.45 лв. по сметка *** при банка получател „Уникредит Булбанк АД”, като в графата задължено лице било изписано - задължено лице е изписано “***” ЕООД, Булстат 1472311958, а в графата наредител записано “Инвестиционно реатерская компания Милан
В законна сила от 24.4.2015г.
19 АНД No 101/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.П.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.4.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.П.П. – роден на ***г***, обл.Варна, бул.***, с адрес за призоваване в страната: гр.***, български гражданин, със средно образование, техник във фирма ЕТ „По-Реклам”, гр.Царево, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 18.03.2015г. около 13.50 часа по ул.Крайморска в гр.Царево, обл.Бургаска, посока пресечката на ул.Самуил, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег. №А 1034 КС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление №1936/22.06.2011г., влязло в сила на 25.07.2014г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Варна, упълномощен с МЗ №Із-1687 от 02.08.2010г., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Д.П.П., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Д.П.П.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.П.П. – роден на ***г***, обл.Варна, бул.***, с адрес за призоваване в страната: гр.***, български гражданин, със средно образование, техник във фирма ЕТ „По-Реклам”, гр.Царево, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 18.03.2015г. около 13.50 часа по ул.Крайморска в гр.Царево, обл.Бургаска, посока пресечката на ул.Самуил, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег. №А 1034 КС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление №1936/22.06.2011г., влязло в сила на 25.07.2014г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Варна, упълномощен с МЗ №Із-1687 от 02.08.2010г., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Д.П.П., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 23.4.2015г.
Производството по делото е образувано по внесено постановление от Районна прокуратура – Царево, с предложение за освобождаване на Д.П.П., от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба” за извършено от него престъпление по чл.343в, ал.2 вр.ал.1 от НК. В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично и ведно с адв.Скулиев. За Районна прокуратура – Царево не се явява представител в с.з. Обв.П. признава вината си и моли за минимално наказание. Адв.Скулиев пледира с оглед на изразеното съжаление от обвиняемия, чистото съдебно минало и признание на вината съдът да наложи административно наказание към минимума, определен в закона. Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното : По фактите : Обвиняемият Д.П.П. с ЕГН **********, е роден на ***г***, обл.Варна, бул.***, с адрес за призоваване в страната: гр.***, български гражданин, със средно образование, техник във фирма ЕТ „По-Реклам”, гр.Царево, неженен, неосъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК. На 18.03.2015 г. около 13:50 часа в района на Старата автогара в гр.Царево патрул на КАТ при РУП-Царево в състав св.*** и св.*** видели, че покрай тях в посока ул.“Крайморска“ преминал лек автомобил марка „Фолксваген“ модел „Голф“ с държ.рег.№ А 1034 КС, червен на цвят, управляван от водач, чието лице било закрито с качулка. Полицейските служители веднага потеглили след автомобила, спрели същия за проверка и установили, че се управлява от обв.П., който не представил свидетелство за управление на МПС и талон към него, както и лична карта. Водачът на автомобила бил отведен в РУП-Царево, където установили неговата самоличност, както и че същият не притежава свидетелство за правоуправление на МПС. При извършената справка в автоматизираната информационна система полицейските служители установили, че по отношение на обв.Панайотв е било издадено наказателно постановление № 1936/22.06.2011г. на началник група сектор КАТ при ОД на МВР-Варна, влязло в сила на 25.07.2014 г. за това, че на 26.03.2011 г. е управлява МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС – нарушение на 150 от ЗДвП. За установеното нарушение св.Георги П.- мл.автоконтрольор при РУП-Царево съставил на обвиняемия акт за установяване на административно нарушение ( л.19 от БП ), предявен на П. и подписан от него. Видно от приложената по БП Справка от сектор КАТ при ОД на МВР-Варна,обв.П. е придобил категория В с Протокол № В 1734/20.09.2013г. гр.Бургас , като на 23.09.2013г. е бил зачислен в сектор ПП при ОД на МВР-Варна и до 20.03.2015г. няма издадено свидетелство за правоуправление на МПС. По доказателствата : Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на разпитаните в досъдебното производство св.*** и св.***, обясненията на обвиняемия, както и писмените доказателства по делото – справка за съдимост на обвиняемия, АУАН от 18.03.2015 г., наказателно постановление № 1936/22.06.2011г. на началник група сектор КАТ при ОД на МВР-Варна, влязло в сила на 25.07.2014 г. и др.Съдът цени посочените доказателства като непротиворечиви и изясняващи в цялост фактите от предмета на доказване. По правото : Престъплението по чл. 343в, ал.2 вр.ал.1 НК е формално, на просто извършване и за неговата съставомерност не се изисква друг съставомерен резултат. От обективна страна е достатъчно деецът да управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото управление при изложените предпоставки деецът осъществява признаците на престъплението. В този смисъл обвиняемият е осъществил от обективна страна престъпния състав на чл.343в, ал.2 вр. ал.1 НК. От субективна страна престъплението е извършено при форма на вина пряк умисъл, тъй като обвиняемият е съзнавал, че е наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, и въпреки това преди да изтече една година от влизане в сила на акта, с който му е наложено административно наказание за това нарушение, отново управлява МПС без да притежава съответно свидетелство за управление. По отношение на наказанието : Налице са всички предвидени в чл.78а от НК предпоставки за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагането му на административно наказание – за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел и от престъплението няма причинени имуществени вреди. Обществената опасност на този вид престъпления се обуславя от непосредствения обект на засягане. Това са обществените отношения, свързани с безопасността на транспорта, досежно транспортните средства и съоръжения и здравето и живота на хората. В този смисъл управлението на МПС без свидетелство за управление при хипотезата на конкретната правна норма съставлява престъпление с висока степен на обществена опасност, която не следва да се омаловажава, само защото наред с допуснатото нарушение не са настъпили имуществени вреди или други вредни последици. Вярно е, че обвиняемият прави самопризнания, но видно от доказателствата по делото преди деянието, за което му се търси отговорност в настоящото производство, той е управлявал лек автомобил, без да притежава съответното свидетелство за това, което го прави обществено опасен в по-висока степен. Съдът, като взе предвид смекчаващите отговорността обстоятелства ( съжаление за извършеното от страна на обвиняемия, който е млад човек и е с ниски доходи) и отегчаващите отговорността обстоятелства (склонност към управление на МПС без съответното свидетелство), намира, че следва да се наложи наказание „глоба” в размер на 1000 лева , което наказание според съда би изиграло необходимата превантивна и превъзпитателна роля спрямо обвиняемия за в бъдеще да се въздържа от извършване на престъпления и се явява справедливо. Мотивиран от гореизложеното съдът постанови решението си.
20 АНД No 102/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.А.Ф. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.4.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Г.А.Ф. – роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.Мандрата №17, български гражданин от ромски произход, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.235, ал.6, вр. ал.1, предл. трето, четвърто и пето от НК, за това, че на 18.03.2015г. в местността „Стрелбището”, землището на гр.Царево, обл.Бургаска, отдел 162, подотдел „а”, без редовно писмено позволително – добил, взел и извозил с каруца от държавен горски фонд – 1.200 пространствени кубически метра дъбови дърва на стойност 50.40 лева, собственост на ТП „Държавно горско стопанство – Царево”, като деянието представлява маловажен случай, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Г.А.Ф. – ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА Г.А.Ф., да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - Царево, направените съдебни разноски в размер на 40.00 лева. На осн. чл.235, ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещите предмет на престъплението – 1.200 пространствени кубически метра дъбови дърва за огрев, приети на отговорно пазене от С.Д.С. – ръководител обект в ТП ДГС - Царево. На осн. чл.53, ал.1, б.”а”, предл. второ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществено доказателство – 1 бр. дървена каруца, оборудвана с 4 бр. автомобилни гуми с джанти, както и 1бр. моторен трион /неустановена марка и неустановен номер/, на цвят оранжев, явяващи се средство, послужили за извършване на престъплението, които са приети на отговорно пазене от С.Д.С. – ръководител обект в ТП ДГС - Царево. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Г.А.Ф.
ПРИЗНАВА обвиняемия Г.А.Ф. – роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.Мандрата №17, български гражданин от ромски произход, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.235, ал.6, вр. ал.1, предл. трето, четвърто и пето от НК, за това, че на 18.03.2015г. в местността „Стрелбището”, землището на гр.Царево, обл.Бургаска, отдел 162, подотдел „а”, без редовно писмено позволително – добил, взел и извозил с каруца от държавен горски фонд – 1.200 пространствени кубически метра дъбови дърва на стойност 50.40 лева, собственост на ТП „Държавно горско стопанство – Царево”, като деянието представлява маловажен случай, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Г.А.Ф. – ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА Г.А.Ф., да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - Царево, направените съдебни разноски в размер на 40.00 лева. На осн. чл.235, ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещите предмет на престъплението – 1.200 пространствени кубически метра дъбови дърва за огрев, приети на отговорно пазене от С.Д.С. – ръководител обект в ТП ДГС - Царево. На осн. чл.53, ал.1, б.”а”, предл. второ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществено доказателство – 1 бр. дървена каруца, оборудвана с 4 бр. автомобилни гуми с джанти, както и 1бр. моторен трион /неустановена марка и неустановен номер/, на цвят оранжев, явяващи се средство, послужили за извършване на престъплението, които са приети на отговорно пазене от С.Д.С. – ръководител обект в ТП ДГС - Царево. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
21 НОХД No 108/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.А.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 6.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство досъдебно производство № 12-201/2014 год. по описа на РУП Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Б.А.Б. – роден на *** год., в гр. Тбилиси, Република Грузия, с постоянен адрес ***, грузински гражданин и български гражданин, с висше образование, работи като барман във фирма „***” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес ***, неженен, неосъждан, ЕГН: ********** и неговия защитник адв.П.Г., съгласно което подсъдимият Б.А.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 и чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: 1. На 18.08.2014 год. в около 04.45 ч. в с. Лозенец, обл. Бургаска на кръстовището на ул. „Рибарска” и ул. „Георги Кондолов” управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Мерцедес” модел „200 ТЕ” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.46 /едно цяло, четиредесет и шест/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 708/18.08.14 г. на експерт химик в специализираната химическа лаборатория към сектор „БНТЛ” при ОД на МВР Бургас - Престъпление по чл. 343б ал. 1 НК и за това, че: 2. На 18.08.2014 год. в около 04.45 ч. в с. Лозенец, обл. Бургаска на кръстовището на ул. „Рибарска” и ул. „Георги Кондолов” управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Мерцедес” модел „200 ТЕ” с рег. № *** без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление № 74135/19.07.2011г. на Началника на АНД отдел „Пътна полиция” при СДВР, влязло в законна сила на 04.09.2013 г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343 в, ал.2, вр. ал. 1 от НК. За посоченото в т.1 престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.Б., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв. Б.А.Б., ЕГН ********** във фирма „***” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от петнадесет на сто /15% на 100%/ процента в полза на държавата, като времето през което се изпълнява мярката поправителен труд, не се зачита за трудов стаж – за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. За посоченото в т.2 престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.Б., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т. 1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. Поправителен труд който ще се изпълни по месторабота на обв. Б.А.Б., ЕГН ********** във фирма „***” ООД, еик. *** със седалище и адрес *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от петнадесет на сто /15% на 100%/ процента в полза на държавата, като времето през което се изпълнява мярката поправителен труд, не се зачита за трудов стаж – за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: На основание чл.23, ал.1 от НК за извършените от подсъдимия Б.А.Б., ЕГН ********** престъпления по чл. 343б ал. 1 и чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Б.А.Б., ЕГН ********** едно общо наказание в размер на по-тежкото от по горе определените наказания, а именно Пробация, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Поправителен труд който ще се изпълни по месторабота на подс. Б.А.Б., ЕГН ********** във фирма „***” ООД, еик. *** със седалище и адрес *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от петнадесет на сто /15% на 100%/ процента в полза на държавата, като времето през което се изпълнява мярката поправителен труд, не се зачита за трудов стаж – ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.112, ал.2 от НПК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство – Грузинско свидетелство за управление на МПС със сериен № 0061486 на името на Beka Bic***.07.2002 год., приложен към делото лист 50, което след влизане на споразумението в сила да се изпрати на компетентните органи за унищожаване. ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС –Царево сумата в размер на 40.29 лв. за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №108/2015г. по описа на ЦРС.
Б.А.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство досъдебно производство № 12-201/2014 год. по описа на РУП Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Б.А.Б. – роден на *** год., в гр. Тбилиси, Република Грузия, с постоянен адрес ***, грузински гражданин и български гражданин, с висше образование, работи като барман във фирма „***” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес ***, неженен, неосъждан, ЕГН: ********** и неговия защитник адв.П.Г., съгласно което подсъдимият Б.А.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 и чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: 1. На 18.08.2014 год. в около 04.45 ч. в с. Лозенец, обл. Бургаска на кръстовището на ул. „Рибарска” и ул. „Георги Кондолов” управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Мерцедес” модел „200 ТЕ” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.46 /едно цяло, четиредесет и шест/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 708/18.08.14 г. на експерт химик в специализираната химическа лаборатория към сектор „БНТЛ” при ОД на МВР Бургас - Престъпление по чл. 343б ал. 1 НК и за това, че: 2. На 18.08.2014 год. в около 04.45 ч. в с. Лозенец, обл. Бургаска на кръстовището на ул. „Рибарска” и ул. „Георги Кондолов” управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Мерцедес” модел „200 ТЕ” с рег. № *** без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление № 74135/19.07.2011г. на Началника на АНД отдел „Пътна полиция” при СДВР, влязло в законна сила на 04.09.2013 г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343 в, ал.2, вр. ал. 1 от НК. За посоченото в т.1 престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.Б., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв. Б.А.Б., ЕГН ********** във фирма „***” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от петнадесет на сто /15% на 100%/ процента в полза на държавата, като времето през което се изпълнява мярката поправителен труд, не се зачита за трудов стаж – за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. За посоченото в т.2 престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.Б., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т. 1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. Поправителен труд който ще се изпълни по месторабота на обв. Б.А.Б., ЕГН ********** във фирма „***” ООД, еик. *** със седалище и адрес *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от петнадесет на сто /15% на 100%/ процента в полза на държавата, като времето през което се изпълнява мярката поправителен труд, не се зачита за трудов стаж – за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: На основание чл.23, ал.1 от НК за извършените от подсъдимия Б.А.Б., ЕГН ********** престъпления по чл. 343б ал. 1 и чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Б.А.Б., ЕГН ********** едно общо наказание в размер на по-тежкото от по горе определените наказания, а именно Пробация, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Поправителен труд който ще се изпълни по месторабота на подс. Б.А.Б., ЕГН ********** във фирма „***” ООД, еик. *** със седалище и адрес *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от петнадесет на сто /15% на 100%/ процента в полза на държавата, като времето през което се изпълнява мярката поправителен труд, не се зачита за трудов стаж – ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.112, ал.2 от НПК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство – Грузинско свидетелство за управление на МПС със сериен № 0061486 на името на Beka Bic***.07.2002 год., приложен към делото лист 50, което след влизане на споразумението в сила да се изпрати на компетентните органи за унищожаване. ОСЪЖДА подсъдимия Б.А.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС –Царево сумата в размер на 40.29 лв. за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 6.4.2015г.
22 НОХД No 109/2015, I състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.С.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №12-279/2014г., по описа на РУП – Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия Б.С.И. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Иван Вазов” №27, българин, български гражданин, със средно - специално образование, безработен, женен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият Б.С.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че през месец юни 2014г. в гр. Ахтопол, Бургаска обл., придобил и държал до 23.12.2014 г. в постройка за отглеждане на животни в животновъдната зона на гр. Ахтопол, Бургаска обл., огнестрелно оръжие - 1 бр. пневматична пушка китайско производство марка „Seo Lion”, с монтиран оптически прицел марка „Tasco” 4х15, кал. 5.5 мм., самоделно доработена в огнестрелна, позволяваща стрелба с боеприпаси кал. 22LR-5.6 мм., без да има за това надлежно разрешение. За посоченото престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, на основание чл. 339, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Б.С.И. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.2, б. „а” НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства – 1 бр. пневматична пушка китайско производство марка „Seo Lion”, с монтиран оптически прицел марка „Tasco” 4х15, кал. 5.5 мм., самоделно доработена в огнестрелна, позволяваща стрелба с боеприпаси кал. 22LR-5.6 мм., намираща се на съхранение в РУП – Царево. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА подсъдимия Б.С.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 91.45 лв. за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №109/2015г. по описа на ЦРС.
Б.С.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №12-279/2014г., по описа на РУП – Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия Б.С.И. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Иван Вазов” №27, българин, български гражданин, със средно - специално образование, безработен, женен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият Б.С.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че през месец юни 2014г. в гр. Ахтопол, Бургаска обл., придобил и държал до 23.12.2014 г. в постройка за отглеждане на животни в животновъдната зона на гр. Ахтопол, Бургаска обл., огнестрелно оръжие - 1 бр. пневматична пушка китайско производство марка „Seo Lion”, с монтиран оптически прицел марка „Tasco” 4х15, кал. 5.5 мм., самоделно доработена в огнестрелна, позволяваща стрелба с боеприпаси кал. 22LR-5.6 мм., без да има за това надлежно разрешение. За посоченото престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, на основание чл. 339, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Б.С.И. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.2, б. „а” НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства – 1 бр. пневматична пушка китайско производство марка „Seo Lion”, с монтиран оптически прицел марка „Tasco” 4х15, кал. 5.5 мм., самоделно доработена в огнестрелна, позволяваща стрелба с боеприпаси кал. 22LR-5.6 мм., намираща се на съхранение в РУП – Царево. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА подсъдимия Б.С.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 91.45 лв. за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №109/2015г. по описа на ЦРС.
В законна сила от 7.4.2015г.
23 НОХД No 119/2015, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Т.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №119/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д.Т.Д. – роден на *** ***, обл. Бургаска, ж.к. “Славейков”, бл. 20, вх. 1, ет. 5, с адрес за призоваване в страната – гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. “Михаил Герджиков” № 64, ет. 3, тел. 0988/933626, българин, български гражданин, основно образование, професия – дърводелец, работи като строител на свободна практика, неженен – живее на съпружески начела, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият Д.Т.Д., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, за това, че: На 05.04.2015 год. без надлежно разрешително, придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 18:50 часа на 05.04.2015 год. в джоба на панталона си в гр. Царево, обл. Бургаска, ул. “Бузлуджа” № 2, пред вход № 2, високорискови наркотични вещества – 3 бр. полиетиленови опаковки черни на цвят - Обект № 1/1 - 0,209 гр., обект № 1/ 2 - 0,178 гр., обект № 1/3 – 0, 150 гр. съдържащи КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,50 % с общо нетно тегло 0.537 грама на стойност 3.22 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Т.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложеното по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - Обект № 1 съдържащ обект 1/1 - 0,209 гр., обект № 1/ 2 - 0,178 гр., обект № 1/3 – 0, 150 гр. съдържащи КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,50 % с общо нетно тегло 0.537 грама е изразходван изцяло при изготвяне на физикохимическата експертиза. - Опаковките запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ” – ОД на МВР – Бургас, приложени към делото, да се съхраняват в срока за пазене на делото, след което да бъдат унищожени. ОСЪЖДА Д.Т.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 42.67 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №119/2015г. по описа на ЦРС.
Д.Т.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №119/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д.Т.Д. – роден на *** ***, обл. Бургаска, ж.к. “Славейков”, бл. 20, вх. 1, ет. 5, с адрес за призоваване в страната – гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. “Михаил Герджиков” № 64, ет. 3, тел. 0988/933626, българин, български гражданин, основно образование, професия – дърводелец, работи като строител на свободна практика, неженен – живее на съпружески начела, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият Д.Т.Д., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, за това, че: На 05.04.2015 год. без надлежно разрешително, придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 18:50 часа на 05.04.2015 год. в джоба на панталона си в гр. Царево, обл. Бургаска, ул. “Бузлуджа” № 2, пред вход № 2, високорискови наркотични вещества – 3 бр. полиетиленови опаковки черни на цвят - Обект № 1/1 - 0,209 гр., обект № 1/ 2 - 0,178 гр., обект № 1/3 – 0, 150 гр. съдържащи КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,50 % с общо нетно тегло 0.537 грама на стойност 3.22 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Т.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложеното по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - Обект № 1 съдържащ обект 1/1 - 0,209 гр., обект № 1/ 2 - 0,178 гр., обект № 1/3 – 0, 150 гр. съдържащи КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,50 % с общо нетно тегло 0.537 грама е изразходван изцяло при изготвяне на физикохимическата експертиза. - Опаковките запечатани в хартиен плик с мастилен печат на Сектор „БНТЛ” – ОД на МВР – Бургас, приложени към делото, да се съхраняват в срока за пазене на делото, след което да бъдат унищожени. ОСЪЖДА Д.Т.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 42.67 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №119/2015г. по описа на ЦРС.
В законна сила от 17.4.2015г.
24 НОХД No 120/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.С.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №120/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Х.С.Т. - роден на ***г***, жител и живущ ***, тел. 0889/889611, българин, български гражданин, образование – основно, работи като строител на свободна практика, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият Х.С.Т., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.1 от НК, за това, че: На 02.04.2015 год., около 15:20 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.“Бузлуджа”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Рено”, модел “Лагуна” с рег. № А 6214 КА в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление № 15-4635-000006/11.02.2015 год., влязло в сила на 02.04.2015 год. на Началник РУП - Приморско при ОД на МВР - Бургас. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Т., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА Х.С.Т., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №120/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Х.С.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №120/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Х.С.Т. - роден на ***г***, жител и живущ ***, тел. 0889/889611, българин, български гражданин, образование – основно, работи като строител на свободна практика, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият Х.С.Т., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.1 от НК, за това, че: На 02.04.2015 год., около 15:20 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.“Бузлуджа”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Рено”, модел “Лагуна” с рег. № А 6214 КА в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление № 15-4635-000006/11.02.2015 год., влязло в сила на 02.04.2015 год. на Началник РУП - Приморско при ОД на МВР - Бургас. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Т., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА Х.С.Т., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №120/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 17.4.2015г.
25 НОХД No 126/2015, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.В.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 22.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ-56/2015 год. по описа на РУП - Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия В.В.П. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, не учи, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият В.В.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, а именно, че на 11.04.2015 год. около 18.10 часа в гр. Царево, Бургаска обл., ул. „Преображенска”, в магазин за хранителни стоки „Пейком-11” се е заканил с убийство на Е.И.К., ЕГН ********** с думите: „Абе, какво си разправял, че съм крадял! Ще те убия!, Ей, ще те заколя, ще те пречукам! Някъде ще те причакам и ще те наръгам!, Ще те убия, ще те причакам в някоя горичка и ще те пречукам!” и това заканване е възбудило основателен страх за осъществяването му, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. За посоченото престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на осн. чл.144, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.В.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства – 1 бр. диск със запис от видеокамера да се унищожи. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №126/2015г. по описа на ЦРС.
В.В.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ-56/2015 год. по описа на РУП - Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия В.В.П. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, не учи, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият В.В.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, а именно, че на 11.04.2015 год. около 18.10 часа в гр. Царево, Бургаска обл., ул. „Преображенска”, в магазин за хранителни стоки „Пейком-11” се е заканил с убийство на Е.И.К., ЕГН ********** с думите: „Абе, какво си разправял, че съм крадял! Ще те убия!, Ей, ще те заколя, ще те пречукам! Някъде ще те причакам и ще те наръгам!, Ще те убия, ще те причакам в някоя горичка и ще те пречукам!” и това заканване е възбудило основателен страх за осъществяването му, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. За посоченото престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на осн. чл.144, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.В.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства – 1 бр. диск със запис от видеокамера да се унищожи. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №126/2015г. по описа на ЦРС.
В законна сила от 22.4.2015г.
26 НОХД No 127/2015, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Р.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 22.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ-15/2015 год. по описа на РУП - Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия Д.Р.С. – роден на *** год. в гр. Монтана, живущ ***2, български гражданин, с основно образование, ученик в 12в клас в СОУ „Никола Вапцаров” – гр. Царево, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Д.Р.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че за времето от 25.01.2015 г. до 07.02.2015г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в условията на продължавана престъпна дейност, от стълбищни площадки на ул.„Михаил Герджиков” №34, ет.3, ул. „Александър Стамболийски” № 2, ет.3 и ул. „Георги Кондолов” № 7, ет. 2 отнел от владението и собственост на К.М.Б. чужди движими вещи - 1 чифт маратонки марка NIKE на стойност 39.00 лева и 1 чифт маратонки марка Adidas, с надпис CLIMACOOL на стойност 100.75 лева, от владението и собственост на М.Ж.Ф. чужди движими вещи - 1 чифт маратонки марка NIKE на стойност 160.00 лева и 1 чифт маратонки марка Adidas на стойност 40.00 лева и от владението и собственост на Р.П.И. чужди движими вещи - 1 чифт маратонки марка Adidas на стойност 67.23 лева, всичко на обща стойност 406.98 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати. За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Р.С., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***2, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Веществените доказателства са върнати на собственика им. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 406.98 лева, които са възстановени изцяло. ОСЪЖДА Д.Р.С., ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №127/2015г. по описа на ЦРС.
Д.Р.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ-15/2015 год. по описа на РУП - Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова, подсъдимия Д.Р.С. – роден на *** год. в гр. Монтана, живущ ***2, български гражданин, с основно образование, ученик в 12в клас в СОУ „Никола Вапцаров” – гр. Царево, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Д.Р.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че за времето от 25.01.2015 г. до 07.02.2015г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в условията на продължавана престъпна дейност, от стълбищни площадки на ул.„Михаил Герджиков” №34, ет.3, ул. „Александър Стамболийски” № 2, ет.3 и ул. „Георги Кондолов” № 7, ет. 2 отнел от владението и собственост на К.М.Б. чужди движими вещи - 1 чифт маратонки марка NIKE на стойност 39.00 лева и 1 чифт маратонки марка Adidas, с надпис CLIMACOOL на стойност 100.75 лева, от владението и собственост на М.Ж.Ф. чужди движими вещи - 1 чифт маратонки марка NIKE на стойност 160.00 лева и 1 чифт маратонки марка Adidas на стойност 40.00 лева и от владението и собственост на Р.П.И. чужди движими вещи - 1 чифт маратонки марка Adidas на стойност 67.23 лева, всичко на обща стойност 406.98 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати. За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Р.С., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***2, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Веществените доказателства са върнати на собственика им. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 406.98 лева, които са възстановени изцяло. ОСЪЖДА Д.Р.С., ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №127/2015г. по описа на ЦРС.
В законна сила от 22.4.2015г.
27 НОХД No 128/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.Й. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №128/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.И.Й. – роден на *** ***, с постоянен адрес *** , българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, с наложено административно наказание по реда на 78А от НК, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият И.И.Й., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това че: На 14.04.2015 год. в около 16.00 часа в гр. Царево, обл. Бургаска в района на кв. ”Мандрата” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ситроен”, модел “Ксара” с рег. № СН 3149 СА в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 14-4635-000040 от 28.05.2014 год. на Началник РУ на МВР - Приморско, влязло в сила на 12.06.2014 год. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.И.Й., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно - за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №128/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
И.И.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №128/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.И.Й. – роден на *** ***, с постоянен адрес *** , българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, с наложено административно наказание по реда на 78А от НК, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият И.И.Й., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това че: На 14.04.2015 год. в около 16.00 часа в гр. Царево, обл. Бургаска в района на кв. ”Мандрата” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ситроен”, модел “Ксара” с рег. № СН 3149 СА в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 14-4635-000040 от 28.05.2014 год. на Началник РУ на МВР - Приморско, влязло в сила на 12.06.2014 год. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.И.Й., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно - за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №128/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 24.4.2015г.
28 НОХД No 131/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.А.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №131/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия П.А.Д. – роден на *** год. в гр.Елин Пелин, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият П.А.Д., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 16.04.2015 год. около 12.30 часа в с.Велика, обл.Бургаска по ул.“Васил Левски” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ланд Ровер” модел “Фриландер” с рег. № СА 2578 ВХ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление НП № 14-0302-000105 от 09.05.2014 год. на Началник РУП - Царево, влязло в сила на 26.05.2014 год. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.А.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №131/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
П.А.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №131/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия П.А.Д. – роден на *** год. в гр.Елин Пелин, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият П.А.Д., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че: На 16.04.2015 год. около 12.30 часа в с.Велика, обл.Бургаска по ул.“Васил Левски” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ланд Ровер” модел “Фриландер” с рег. № СА 2578 ВХ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление НП № 14-0302-000105 от 09.05.2014 год. на Началник РУП - Царево, влязло в сила на 26.05.2014 год. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.А.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №131/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 24.4.2015г.
29 НОХД No 134/2015, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.С.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.4.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №134/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Т.С.П. - роден на *** год. в с.Русокастро, Бургаска обл., постоянен адрес ***, адрес ***, българин, български гражданин, неграмотен, работи като касиер в „Лунапарк” в гр.София, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият Т.С.П., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че: На 20.12.2014 год. в гр.Китен, Бургаска област, промишлена зона, от работилница на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване”, гр.Китен, чрез използване на техническо средство – оригинален ключ, отнел чужди движими вещи – 1 бр. моторен трион марка „Щил”, модел МS-291, със сериен № 177552904 на стойност 886.61 /осемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки/ лева от владението на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване”, гр. Китен с материално отговорно лице св.Т.Г.Я., собственост на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване”, гр.Китен, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.С.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 300 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Вещественото доказателство – 1 бр. моторен трион марка „Щил”, модел МS-291, със сериен № 177552904 - върнат на собственика му. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 886.61 /осемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки/ лева са възстановени. ОСЪЖДА Т.С.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №134/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Т.С.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №134/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Т.С.П. - роден на *** год. в с.Русокастро, Бургаска обл., постоянен адрес ***, адрес ***, българин, български гражданин, неграмотен, работи като касиер в „Лунапарк” в гр.София, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият Т.С.П., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че: На 20.12.2014 год. в гр.Китен, Бургаска област, промишлена зона, от работилница на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване”, гр.Китен, чрез използване на техническо средство – оригинален ключ, отнел чужди движими вещи – 1 бр. моторен трион марка „Щил”, модел МS-291, със сериен № 177552904 на стойност 886.61 /осемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки/ лева от владението на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване”, гр. Китен с материално отговорно лице св.Т.Г.Я., собственост на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване”, гр.Китен, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.С.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 300 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Вещественото доказателство – 1 бр. моторен трион марка „Щил”, модел МS-291, със сериен № 177552904 - върнат на собственика му. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 886.61 /осемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки/ лева са възстановени. ОСЪЖДА Т.С.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №134/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 27.4.2015г.