РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2014г. до 30.4.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 140/2012, II състав Вещни искове по ЗСПЗЗ С.Г.А.,
Л.Г.Л.,
С.Г.Л.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" -ГР.ПРИМОРСКО - ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 16.4.2014г.
Оставя без разглеждане жалбата.
2 Гражданско дело No 28/2013, III състав Облигационни искове ГОРСТРОЙ ООД ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 28.4.2014г.
ОСЪЖДА Община Царево, с адрес: гр. Царево 8260, област Бургас, общ. Царево, ул. „Хан Аспарух" № 36, представлявана от Г.И.Л. – Кмет да заплати на „Горстрой" ООД, ЕИК 812116789, с адрес за призоваване и съобщения: гр. София 1510, ж.к. „Хаджи Димитър", бл.128, вх.Б, ет.1, ап.37, представлявано от Управителя К.К.Л. сумата 5388 лева (пет хиляди триста осемдесет и осем лева), представляваща обезщетение за нанесените от ответника щети при ползването на Ведомствената почивна база, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска, като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер от 5388 лв. до предявения размер от 15000 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.  ОСЪЖДА Община Царево, с адрес: гр. Царево 8260, област Бургас, общ. Царево, ул. „Хан Аспарух" № 36, представлявана от Г.И.Л. – Кмет да заплати на „Горстрой" ООД, ЕИК 812116789, с адрес за призоваване и съобщения: гр. София 1510, ж.к. „Хаджи Димитър", бл.128, вх.Б, ет.1, ап.37, представлявано от Управителя К.К.Л. сумата 1116,04 лева(хиляда сто и шестнадесет лева и четири стотинки), представляваща лихва за забава върху обезщетението от 5388 лв. за пероида от20.03.2010г. до 20.03.2012г., като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер от 1116,04 лв. до предявения размер от 3098,58лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.  
3 Гражданско дело No 43/2013, II състав Облигационни искове Е.И.Т. Б.Н.К.,
Н.Х.И.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 16.4.2014г.
Отменява определението по приключване събирането на доказателства.
4 Гражданско дело No 70/2013, II състав Облигационни искове Ц.В.Д. ЛОЗЕНЕЦ-ИН ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.4.2014г.
ОСЪЖДА „Лозенец Ин” ООД, ЕИК-102908843, с. Лозенец, общ. Царево, ул. „Рибарска“ № 48, да заплати на Ц.В.Д., ЕГН-**********,***, сумата от 2736,36 лева, представляваща част от дължимото й, неплатено възнаграждение, по комплексен договор, включващ в клаузите си елементи от договор за изработка и елементи от договор за търговско посредничество, цялото в размер на 7736,36 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от 22.07.2013 г. до окончателното изплащане.
5 Гражданско дело No 86/2013, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД А.С.С. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 2.4.2014г.
ОСЪЖДА А.С.С., П. гражданин родена на ***г. в гр.Х., П., с известен адрес в страната: гр.П., ул.Л., да заплати на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, ЕИК-812115210, гр.Бургас, кв.Победа, ул.Генерал Владимир Вазов 3, сумата от 139,18лв., представляваща стойността на ползвани ВиК услуги – доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 19.07.2011г. до 25.07.2013г. с отчетен период по фактури 20.09.2010г. до 07.08.2012г., както и законната лихва върху тази сума считано от 29.08.2013г. до окончателното изплащане, както и сумата от 270,00лв представляваща съдебноделоводни разноски.
6 Гражданско дело No 92/2013, III състав Други дела БИЛД ГРУП ООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА КОМПЛЕКС ГАРДЕНИЯ, ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛ ЛИЛИЯ ДРАГОМИРОВА ДРАГАНОВА Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.4.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни всички решения, взети на проведеното на 10.08.2013г., общо събрание на етажната собственост на комплекс „Гардения", с административен адрес гр.Приморско, ул."Лагуна", №15.  ОСЪЖДА етажна собственост, на комплекс „Гардения", с административен адрес гр.Приморско, ул."Лагуна", №15, представлявана от председателя на Управителния съвет да заплати на „Билд Груп" ООД, ЕИК 102878784, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул."Страхил" 6, направените по делото разноски в размер на 1050/хиляда и петдесет/ лева.  
7 Гражданско дело No 103/2013, II състав Облигационни искове Я.Г.П. Д.Б.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.4.2014г.
ОСЪЖДА Д.Б.Р., ЕГН: **********, да заплати на Я.Г.П., ЕГН: **********, сумата от 3350,00 лева, дължима по договор за заем от 06.09.2013 год. ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от датата на подаване на исковата молба- 15.10.2013 год. до окончателното изплащане.
8 Гражданско дело No 109/2013, III състав Облигационни искове Ю.Г.Г. И.Г.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 17.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №109/2013г. по описа на ЦРС.
9 Гражданско дело No 122/2013, II състав Делби А.М.З. Г.Д.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 22.4.2014г.
На осн. чл.232 от ГПК прекратява производството по делото.
10 Гражданско дело No 136/2013, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Н.К.Б. ПОЧИВНА БАЗА "МОРСКО УТРО" - КИТЕН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.4.2014г.
ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на Н.К.Б., ЕГН ********** и отменя Заповед № РД-15-2112/ 09.10.201З г. на *** с която е прекратено трудовото му правоотношение, на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда като незаконосъобразна.  ВЪЗСТАНОВЯВА Н.К.Б., ЕГН ********** на длъжността Управител на почивна база *** гр. Китен.  ОСЪЖДА Почива База *** Китен, с ЕИК: 102869753 да заплати на Н.К.Б., ЕГН **********, обезщетение поради незаконно уволнение и оставането без работа в размер на 10 100,70 лева, ведно със законната лихва, считано от 13.12.2013 год. до окончателното изплащане на задължението.  
11 Гражданско дело No 143/2013, I състав Облигационни искове А.М.А. Г.С.К. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 4.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на А.М.А.,***, с който моли съда да приеме за установено вземането му против Г.С.К., ЕГН-**********,***-Дунята в размер на 1200,00лв. главница, ведно със законната лихва от подаване на заявлението по чл.410 ГПК до окончателното плащане и разноските.
12 Гражданско дело No 8/2014, I състав Издръжка Г.М.Г. М.Р.Г.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 1.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между Я.И.Р., ЕГН ********** като майка и законен представител на Г. Михайлов Г., ЕГН **********, последните представлявани от адв.Скулиев и М.Р.Г., ЕГН **********, представляван от адв.М.Б., съгласно условията на която М.Р.Г. ще заплаща месечна издръжка на детето си Г. Михайлов Г. в размер на 120.00лв., платима чрез неговата майка и законен представител Я.И.Р., считано от датата на подаване на исковата молба - 16.01.2014г., до настъпването на основателни причини за нейното изменение или прекратяване, както и издръжка за минало овреме в размер на 450 лева за периода дължим за четири месеца и половина преди подаване на исковата молба. Разноските по делото остават за всяка една от страните така, както са ги направили.
В законна сила от 1.4.2014г.
13 Гражданско дело No 12/2014, I състав Облигационни искове ДИАНА КОМЕРС 1 ЕООД ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 3.4.2014г.
ОСЪЖДА Община Царево да заплати на „Диана Комерс 1”ЕООД, гр.София, район Триадица, бул.България №49А, ет.2, ап.офис-1, ЕИК-128018756, сумата от 18`000,00лв., главница, представляваща неизпълнени парични задължения по договор за предоставяне на СМР /по договор и фактура/, ведно с законната лихва от 23.10.2013г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за сумата от 1`800,00лв.- неустойка върху неизплатената главница.
14 Гражданско дело No 14/2014, III състав Искове по КТ Т.С.Г. ДИРЕКТОРА НА ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 17.4.2014г.
Прекратява и връща исковата молба
15 Гражданско дело No 26/2014, II състав Облигационни искове Г.К.Я. ЗД ЕВРОИНС АД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 24.4.2014г.
Изпраща по подсъдност на РС София
16 Гражданско дело No 31/2014, II състав Облигационни искове Г.Д.Г. М.А.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 16.4.2014г.
Прекратява производството и връща молбата на Г.Г.
17 Гражданско дело No 40/2014, III състав Дела от административен характер П.Г.Г.,
Л.П.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 28.4.2014г.
Оставя без разтлеждане жалбата и прекратява производството по делото
18 Гражданско дело No 45/2014, III състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО С.М.И.,
М.С.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето С.М.И., родено на *** год., ЕГН ********** с майка М.С.И. и баща-неизвестен, в семейството на Стоян Петков Иванов ЕГН ********** от гр. Царево, кв. "Мандрата" № 58, поради отпадане на основанието за настаняване.  Решението подлежи на незабавно изпълнение.  
19 Гражданско дело No 46/2014, III състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Т.М.С.,
М.С.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 23.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Т.М.С., родено на *** год., ЕГН ********** с майка М.С.И. и баща-неизвестен, в семейството на Стоян Петков Иванов ЕГН ********** от гр. Царево, кв. "Мандрата" № 58, поради отпадане на основанието за настаняване.  Решението подлежи на незабавно изпълнение.  
20 НОХД No 220/2013, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.С. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 3.4.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимата З.С. - родена на ***год. в гр.Красной луч, Украйна, постоянен и настоящ адрес ***, украинска гражданка, постоянно пребиваваща в България, собственик на ЕТ “Дени- 2007 – З.С.”***, неомъжена, ```, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 22.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.“Лазурен бряг” №10 в търговски обект, като собственик на ЕТ “Дени - 2007 - З.С.”***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно Luxottika Group S.P.A. IT, представлявани от юридически представител “Турку енд Турку” ООД гр.София с ЕИК 175228104, с пълномощник А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 08.05.2013год. използвала в търговската търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката “ Ray ban”, а именно: 20бр. очила марка „ Ray ban” на стойност 7 200.00 лева, обект на това изключително право - престъпление по 172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.
З.С.
ПРИЗНАВА подсъдимата З.С. - родена на ***год. в гр.Красной луч, Украйна, постоянен и настоящ адрес ***, украинска гражданка, постоянно пребиваваща в България, собственик на ЕТ “Дени- 2007 – З.С.”***, неомъжена, ```, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 22.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.“Лазурен бряг” №10 в търговски обект, като собственик на ЕТ “Дени - 2007 - З.С.”***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно Luxottika Group S.P.A. IT, представлявани от юридически представител “Турку енд Турку” ООД гр.София с ЕИК 175228104, с пълномощник А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 08.05.2013год. използвала в търговската търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката “ Ray ban”, а именно: 20бр. очила марка „ Ray ban” на стойност 7 200.00 лева, обект на това изключително право - престъпление по 172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.
Мотиви от 8.4.2014г.
Мотивите предадени на 08.04.2014г.
21 АНД No 457/2013, III състав Административни дела СИМЕКС ТУР ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 4.4.2014г.
НП-отменено
22 АНД No 471/2013, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕКСТРА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.4.2014г.
НП-потвърдено
23 АНД No 484/2013, III състав По ЗД по пътищата Г.Н.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 7.4.2014г.
НП-отменено
24 НЧХД No 1003/2013, I състав НЧХД К.Г.Ц.,
И.В.В.,
С.И.Д.,
М.Г.Д.
М.Г.Д.,
К.Г.Ц.,
И.В.В.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 1.4.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.Д. – роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, осъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.09.2013г. в около 04.00 часа сутринта в гр.Приморско, обл. Бургаска, в дискотека „Афтър оргазъм” причинил на К.Г.Ц., ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания с оток по лицето и дясната ушна мида, охлузване по лакътя - престъпление по чл.130, ал.1 от НК и го ОПРАВДАВА по това обвинение като приема, че деянието поради своята малозначителност не е обществено опасно – чл.9, ал.2 от НК.  ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.Д. с описана по-горе самоличност за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.09.2013г. в около 04.00 часа сутринта в гр.Приморско, обл. Бургаска, в дискотека „Афтър оргазъм” причинил на И.В.В., ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в кравонасядания по лицето, лигавицата на дясната буза с раничка и го ОПРАВДАВА по това обвинение като приема, че деянието поради своята малозначителност не е обществено опасно – чл.9, ал.2 от НК.  ПРИЗНАВА подсъдимия К.Г.Ц. – роден на ***г. в гр.Бургас, с поС.ен адрес ***, ```, работник в склад за хранителни стоки, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.09.2013г. в около 04.00 часа сутринта в гр.Приморско, обл. Бургаска, в дискотека „Афтър оргазъм” в присъствието на С.И.Д., ЕГН **********, извършил публично обидни действия за нейните чест и достойнство, изразяващи се в хващане за гърдите и отправяне публично на обидни думи „лесна мацка” – престъпление по чл.148, ал.1, вр. чл.146, ал.1 от НК и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение поради недоказаност на същото.  ПРИЗНАВА подсъдимия К.Г.Ц. с описана по-горе самоличност за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.09.2013г. в около 04.00 часа сутринта в гр.Приморско, обл. Бургаска, в дискотека „Афтър оргазъм” в присъствието на М.Г.Д., ЕГН **********, извършил публично обидни действия за честта и достойнството му, изразяващи се в хващане за гърдите на съпругата му С.И.Д. и отправяне публично на обидни думи ***, *** – престъпление по чл.148, ал.1, вр чл.146, ал.1 от НК и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение поради недоказаност на същото.  ПРИЗНАВА подсъдимия И.В.В. - роден на ***г***, поС.ен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.09.2013г. в около 04.00 часа сутринта в гр.Приморско, обл. Бургаска, в дискотека „Афтър оргазъм” в присъствието на М.Г.Д., ЕГН **********, отправил публично за честта и достойнството му обидни думи: *** – престъпление по чл.148, ал.1, вр чл.146, ал.1 от НК и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение поради недоказаност на същото. ОСЪЖДА М.Г.Д. със снета по-горе самоличност да заплати на К.Г.Ц. сумата от 1500.00 лева за причинени от деянието неимуществени вреди ведно със законната лихва, считано от 01.09.2013г. до окончателното изплащане, като отхвърля гражданския иск в останалата му част до размера от 8000.00 лева като неоснователен.  ОСЪЖДА М.Г.Д. със снета по-горе самоличност да заплати на И.В.В. сумата от 750.00 лева за причинени от деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 01.09.2013г. до окончателното изплащане, като отхвърля гражданския иск в останалата му част до размера от 8000.00 лева като неоснователен.  ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от С.И.Д. против К.Г.Ц. за заплащане на сумата от 8000,00лв., за причинени от деянието неимуществени вреди ведно с лихвите като неоснователен.  ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от М.Г.Д. против К.Г.Ц. за сумата от 5000.00 лева за причинени от деянието неимуществени вреди ведно с лихвите като неоснователен.  ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от М.Г.Д. против И.В.В. за сумата от 5000.00 лева за причинени от деянието неимуществени вреди ведно с лихвите като неоснователен.    
М.Г.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.Д. – роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, осъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.09.2013г. в около 04.00 часа сутринта в гр.Приморско, обл. Бургаска, в дискотека „Афтър оргазъм” причинил на К.Г.Ц., ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания с оток по лицето и дясната ушна мида, охлузване по лакътя - престъпление по чл.130, ал.1 от НК и го ОПРАВДАВА по това обвинение като приема, че деянието поради своята малозначителност не е обществено опасно – чл.9, ал.2 от НК.  ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.Д. с описана по-горе самоличност за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.09.2013г. в около 04.00 часа сутринта в гр.Приморско, обл. Бургаска, в дискотека „Афтър оргазъм” причинил на И.В.В., ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в кравонасядания по лицето, лигавицата на дясната буза с раничка и го ОПРАВДАВА по това обвинение като приема, че деянието поради своята малозначителност не е обществено опасно – чл.9, ал.2 от НК.  
К.Г.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Г.Ц. – роден на ***г. в гр.Бургас, с поС.ен адрес ***, ```, работник в склад за хранителни стоки, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.09.2013г. в около 04.00 часа сутринта в гр.Приморско, обл. Бургаска, в дискотека „Афтър оргазъм” в присъствието на С.И.Д., ЕГН **********, извършил публично обидни действия за нейните чест и достойнство, изразяващи се в хващане за гърдите и отправяне публично на обидни думи „лесна мацка” – престъпление по чл.148, ал.1, вр. чл.146, ал.1 от НК и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение поради недоказаност на същото.  ПРИЗНАВА подсъдимия К.Г.Ц. с описана по-горе самоличност за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.09.2013г. в около 04.00 часа сутринта в гр.Приморско, обл. Бургаска, в дискотека „Афтър оргазъм” в присъствието на М.Г.Д., ЕГН **********, извършил публично обидни действия за честта и достойнството му, изразяващи се в хващане за гърдите на съпругата му С.И.Д. и отправяне публично на обидни думи ***, *** – престъпление по чл.148, ал.1, вр чл.146, ал.1 от НК и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение поради недоказаност на същото.  
И.В.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.В.В. - роден на ***г***, поС.ен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.09.2013г. в около 04.00 часа сутринта в гр.Приморско, обл. Бургаска, в дискотека „Афтър оргазъм” в присъствието на М.Г.Д., ЕГН **********, отправил публично за честта и достойнството му обидни думи: *** – престъпление по чл.148, ал.1, вр чл.146, ал.1 от НК и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение поради недоказаност на същото.
Мотиви от 11.4.2014г.
Мотивите предадени на 11.04.2014г.
25 НОХД No 1/2014, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Г.П. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 3.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство и изпраща делото на РП Царево за изпълнение на горепосочените указания.
М.Г.П.
26 НОХД No 6/2014, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ф.А.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 28.4.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Ф.А.И. - родена на *** год. в гр.Айтос, постоянен и настоящ адрес *** българка, български гражданин, собственик на ЕТ “Фани - Ф.А.И.”***, с основно образование, омъжена, не осъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 23.08.2013 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект - магазин намиращ се на ул. “Иглика” № 5, като собственик на ЕТ “Фани - Ф.А.И.”***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право - Adidas AG GERMANY /Адидас АГ Германи/ и Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./; Converse Inc /Конвърс Инк/; Louis Vuitton Malletier S.A. /Луи Вюитон Малетие С.А./ представлявани от юридически представител “Арсис консултинг” ЕООД гр. София с ЕИК 131289468, с пълномощник св.В.С.С. упълномощена с пълномощно от 25.09.2013 год. от управителя на “Арсис консултинг” ЕООД гр.София - Велизар Соколов и Puma SE /Пума СЕ/; HUGO BOSS Trade Mark Managament GmbH &Co KG /ХУГО БОС/ представлявани от юридически представител “Турку енд и Турку” ООД гр. София с ЕИК 175228104, представлявано от пълномощник св. А.С.Т., упълномощена с пълномощни от 20.02.2012г; 03.05.2010 г. и 25.01.2011г. от управителя на “Турку енд Турку” ООД- Габриел Николае Турку използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на стоки с марките “Adidas ”, “Puma” “Converse”, “Hugo Boss”, ” Louis Vuitton ” а именно: 22 бр. мъжки тениски марка “Puma” на стойност 1067.00 лева, 6 бр. мъжки потника марка “Puma”на стойност 231.00 лева, 4 бр. мъжки потника марка “Adidas” на стойност 200.00 лева, 9 бр. мъжки тениски марка “Converse” на стойност 328.50 лева, 6 бр. мъжки тениски марка “Adidas” на стойност 345.00 лева, 2 бр. къси мъжки шорти марка “Adidas” на стойност 116.00 лева, 1 бр. дълъг дамски клин марка “Adidas” на стойност 56.00 лева, 2 бр. дамски клина размер 7/8 марка “Adidas” на стойност96.00 лева, 3 бр. дамски потника марка “Adidas” на стойност 150.00 лева, 9 бр. дамски потника марка “Converse” на стойност 310.50 лева, 10 бр. дамски тениски марка “Louis Vuitton” на стойност 400.00 лева, 2 бр. дамски комплекта анцуг с качулка на горнищата марка “Adidas” на стойност 259.00 лева, 6 бр. мъжки тениски марка “Hugo Boss” на стойност 144.00 лева, 3бр. дамски суичера с качулка марка “Adidas” на стойност 358.50 лева, 3 бр. дамски долнища анцуг марка “Adidas” на стойност 202.50 лева, 1 бр. мъжка тениска марка “Converse” на стойност 36.50 лева, 5 бр. дамски тениски марка “Adidas” на стойност 252.50 лева, 3 бр. комплекта мъжки анцуг марка “Adidas” на стойност 388.50 лева, 8 бр. дамски долнища анцуг марка “Adidas” на стойност 540.00 лева, и 2 бр. горнища дамски анцуг с качулка марка “Adidas” на стойност 140.00 лева, всичко на обща стойност 5 621.50 лева, обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба.  
Ф.А.И.
ПРИЗНАВА подсъдимата Ф.А.И. - родена на *** год. в гр.Айтос, постоянен и настоящ адрес *** българка, български гражданин, собственик на ЕТ “Фани - Ф.А.И.”***, с основно образование, омъжена, не осъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 23.08.2013 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект - магазин намиращ се на ул. “Иглика” № 5, като собственик на ЕТ “Фани - Ф.А.И.”***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право - Adidas AG GERMANY /Адидас АГ Германи/ и Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./; Converse Inc /Конвърс Инк/; Louis Vuitton Malletier S.A. /Луи Вюитон Малетие С.А./ представлявани от юридически представител “Арсис консултинг” ЕООД гр. София с ЕИК 131289468, с пълномощник св.В.С.С. упълномощена с пълномощно от 25.09.2013 год. от управителя на “Арсис консултинг” ЕООД гр.София - Велизар Соколов и Puma SE /Пума СЕ/; HUGO BOSS Trade Mark Managament GmbH &Co KG /ХУГО БОС/ представлявани от юридически представител “Турку енд и Турку” ООД гр. София с ЕИК 175228104, представлявано от пълномощник св. А.С.Т., упълномощена с пълномощни от 20.02.2012г; 03.05.2010 г. и 25.01.2011г. от управителя на “Турку енд Турку” ООД- Габриел Николае Турку използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на стоки с марките “Adidas ”, “Puma” “Converse”, “Hugo Boss”, ” Louis Vuitton ” а именно: 22 бр. мъжки тениски марка “Puma” на стойност 1067.00 лева, 6 бр. мъжки потника марка “Puma”на стойност 231.00 лева, 4 бр. мъжки потника марка “Adidas” на стойност 200.00 лева, 9 бр. мъжки тениски марка “Converse” на стойност 328.50 лева, 6 бр. мъжки тениски марка “Adidas” на стойност 345.00 лева, 2 бр. къси мъжки шорти марка “Adidas” на стойност 116.00 лева, 1 бр. дълъг дамски клин марка “Adidas” на стойност 56.00 лева, 2 бр. дамски клина размер 7/8 марка “Adidas” на стойност96.00 лева, 3 бр. дамски потника марка “Adidas” на стойност 150.00 лева, 9 бр. дамски потника марка “Converse” на стойност 310.50 лева, 10 бр. дамски тениски марка “Louis Vuitton” на стойност 400.00 лева, 2 бр. дамски комплекта анцуг с качулка на горнищата марка “Adidas” на стойност 259.00 лева, 6 бр. мъжки тениски марка “Hugo Boss” на стойност 144.00 лева, 3бр. дамски суичера с качулка марка “Adidas” на стойност 358.50 лева, 3 бр. дамски долнища анцуг марка “Adidas” на стойност 202.50 лева, 1 бр. мъжка тениска марка “Converse” на стойност 36.50 лева, 5 бр. дамски тениски марка “Adidas” на стойност 252.50 лева, 3 бр. комплекта мъжки анцуг марка “Adidas” на стойност 388.50 лева, 8 бр. дамски долнища анцуг марка “Adidas” на стойност 540.00 лева, и 2 бр. горнища дамски анцуг с качулка марка “Adidas” на стойност 140.00 лева, всичко на обща стойност 5 621.50 лева, обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба.  
27 НОХД No 14/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Н.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 8.4.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Н.С. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, към настоящия момент се намира в Затвора гр.Бургас, български гражданин от ромски произход, без образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: За времето от 05.08.2013 до неустановена дата в края на месец август 2013 год. в гр.Приморско, обл.Бургас, ММЦ, от бунгало в хотел „Романтика”, от почивен дом “Мечта”, от хотел „Бисер” стая № 218 и в гр.Китен, обл. Бургас, от бунгало в хотел “Кремиковци, от бунгало №8, разположено срещу почивна база Млечна промишленост и от строителен обект в почивна станция “Божур”, в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - разбиване с рамо входна врата и срязване на противокомарната мрежа на прозорци отнел от владението и собственост на св.Е.С.Т. движими вещи - сумата от 74.00 лева, от владението и собственост на св. И. В.Ч. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка “Самсунг” модел SGH-U880 на стойност 92.50 лева и сумата от 100.00 лева, от владението и собственост на св.В.П.Г. движими вещи - 1бр. кутия дъвки марка “Орбит” на стойност 1.10 лева, 1бр. кутия цигари марка “Мурати” на стойност 4.70 лева и сумата от 65.00 лева, от владението и собственост на св.В.Д.П. движими вещи - сумата от 200 евро с левова равностойност 391.17 лева и 100.00 лева, от владението и собственост на св.С.Д.К. движими вещи - сумата от 400.00 лева и от владението и собственост на св.П.Г.Б. движими вещи - 11 бр. тениски на стойност 181.50 лева, всичко на обща стойност 1 409.97 лева, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и буква “б” от НК, поради което и на осн. чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и буква “б” от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 16.09.2013г.  
С.Н.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Н.С. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, към настоящия момент се намира в Затвора гр.Бургас, български гражданин от ромски произход, без образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: За времето от 05.08.2013 до неустановена дата в края на месец август 2013 год. в гр.Приморско, обл.Бургас, ММЦ, от бунгало в хотел „Романтика”, от почивен дом “Мечта”, от хотел „Бисер” стая № 218 и в гр.Китен, обл. Бургас, от бунгало в хотел “Кремиковци, от бунгало №8, разположено срещу почивна база Млечна промишленост и от строителен обект в почивна станция “Божур”, в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - разбиване с рамо входна врата и срязване на противокомарната мрежа на прозорци отнел от владението и собственост на св.Е.С.Т. движими вещи - сумата от 74.00 лева, от владението и собственост на св. И. В.Ч. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка “Самсунг” модел SGH-U880 на стойност 92.50 лева и сумата от 100.00 лева, от владението и собственост на св.В.П.Г. движими вещи - 1бр. кутия дъвки марка “Орбит” на стойност 1.10 лева, 1бр. кутия цигари марка “Мурати” на стойност 4.70 лева и сумата от 65.00 лева, от владението и собственост на св.В.Д.П. движими вещи - сумата от 200 евро с левова равностойност 391.17 лева и 100.00 лева, от владението и собственост на св.С.Д.К. движими вещи - сумата от 400.00 лева и от владението и собственост на св.П.Г.Б. движими вещи - 11 бр. тениски на стойност 181.50 лева, всичко на обща стойност 1 409.97 лева, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и буква “б” от НК, поради което и на осн. чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и буква “б” от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 16.09.2013г.  
Мотиви от 8.4.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
28 НОХД No 26/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.В.Г.,
П.Г.Г.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 28.4.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.В.Г. - род. на *** ***, адрес ***, по настоящем в Затвора гр.Бургас, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, не женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 196 ал.1 т. 2, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и трето и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 , вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК, поради което и на осн. чл. 196 ал.1 т. 2, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и трето и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 , вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК и чл.373, т.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 06.08.2013г.ПРИЗНАВА подсъдимият П.Г.Г. - род. на *** ***, постоянен адрес ***, по настоящем в Затвора гр.Бургас, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в - престъпление по чл. 196 ал.1 т. 2, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 , вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК, поради което и на осн. чл. 196 ал.1 т. 2, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 , вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК и чл.373, т.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 06.08.2013г.      
Г.В.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.В.Г. - род. на *** ***, адрес ***, по настоящем в Затвора гр.Бургас, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, не женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 196 ал.1 т. 2, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и трето и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 , вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК, поради което и на осн. чл. 196 ал.1 т. 2, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и трето и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 , вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК и чл.373, т.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 06.08.2013г.
П.Г.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимият П.Г.Г. - род. на *** ***, постоянен адрес ***, по настоящем в Затвора гр.Бургас, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в - престъпление по чл. 196 ал.1 т. 2, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 , вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК, поради което и на осн. чл. 196 ал.1 т. 2, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 , вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК и чл.373, т.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 06.08.2013г.      
29 НОХД No 29/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Н.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 14.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №29/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия С.Н.С. – роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №6, понастоящем в Затвора гр.Бургас с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по ДП №15-266/2013год. по описа на РУП – Приморско, вх. № 1033/2013год. по описа на РП – Царево, български гражданин от ромски произход, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият С.Н.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а” и „б” от НК, а именно, че за времето 15.08.2013год. до 31.08.2013год. от стая №9 в почивна станция „Гардения”, землище на с.Лозенец, обл.Бургаска, чрез използване на техническо средство - оригинален ключ, отнел от владението и собственост на св. Г.С.М. чужди движими вещи - 1бр. видеокамера марка „JVC”, модел GZ MG 330 с хард диск на стойност 225.00 лв., 1бр. чанта за видеокамера на стойност 14.85лв. и 1бр. резервна батерия за видеокамера марка „JVC” на стойност 25.65лв., всичко на обща стойност 265.50лв., без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.  За посоченото престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а” и „б” от НК, на осн. по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а” и „б” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия С.Н.С., ЕГН **********, ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
С.Н.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №29/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия С.Н.С. – роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №6, понастоящем в Затвора гр.Бургас с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по ДП №15-266/2013год. по описа на РУП – Приморско, вх. № 1033/2013год. по описа на РП – Царево, български гражданин от ромски произход, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият С.Н.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а” и „б” от НК, а именно, че за времето 15.08.2013год. до 31.08.2013год. от стая №9 в почивна станция „Гардения”, землище на с.Лозенец, обл.Бургаска, чрез използване на техническо средство - оригинален ключ, отнел от владението и собственост на св. Г.С.М. чужди движими вещи - 1бр. видеокамера марка „JVC”, модел GZ MG 330 с хард диск на стойност 225.00 лв., 1бр. чанта за видеокамера на стойност 14.85лв. и 1бр. резервна батерия за видеокамера марка „JVC” на стойност 25.65лв., всичко на обща стойност 265.50лв., без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.  За посоченото престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а” и „б” от НК, на осн. по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а” и „б” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия С.Н.С., ЕГН **********, ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
В законна сила от 14.4.2014г.
30 НОХД No 30/2014, III състав ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.В.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 24.4.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.П. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 26.08.2013 год. за времето от 17.20 - 18.25 ч. в гр.Царево, Бургаска обл., в обществена баня намираща се в Южната част на плажа на къмпинг “Арапя” извършил полово сношение – анален полов акт с лице от същия пол, ненавършило 14-годишна възраст - малолетния З. Дианов М., ЕГН ********** на 12 години и 12 дни, като употребил за това сила /хващане, дърпане за ръката и вкарване в банята, хващане, обръщане, стискане, притискане и дърпане на тялото на пострадалия, хващане на ръцете, удряне на шамари по лицето/ и заплашване с думите: „тихо, стига си викал”, „не викай, по-тихо, млъкни” и в боровата гора намираща се Южно от плажа на к-г „Арапя” извършил полово сношение - анален полов акт с лице от същия пол, ненавършило 14-годишна възраст - малолетния З. Дианов М., ЕГН ********** на 12 години и 12 дни, като употребил за това сила - влачене по пясъка и по земята на тялото на пострадалия, продължително притискане на лицето на пострадалия към земята, събаряне на земята, нанасяне на удари с юмрук по лицето и тялото, нанасяне на удари с крак по гърба и тялото, разчекване на устата, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност - престъпление по чл.157, ал.2, вр. ал.1, предл. първо, вр. чл. 63, ал.1 т.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.157, ал.2, вр. ал.1, предл. първо, вр. чл.63, ал.1 т.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.58а, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като намалява така определеното наказание с една трета – на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на осн. чл.65, ал.1 от НК и чл.58, ал.2 от ЗИНЗС да изтърпи в поправителен дом, при първоначален „общ” режим, на осн. чл.191, ал.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от свобода” времето, през което подсъдимият П. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” от 26.08.2013г. до 15.12.2013г.  
В.В.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.П. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.157, ал.2, вр. ал.1, предл. първо, вр. чл. 63, ал.1 т.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.157, ал.2, вр. ал.1, предл. първо, вр. чл.63, ал.1 т.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.58а, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като намалява така определеното наказание с една трета – на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на осн. чл.65, ал.1 от НК и чл.58, ал.2 от ЗИНЗС да изтърпи в поправителен дом, при първоначален „общ” режим, на осн. чл.191, ал.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от свобода” времето, през което подсъдимият П. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” от 26.08.2013г. до 15.12.2013г.  
31 НОХД No 31/2014, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.В.П. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 3.4.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.П. – род. на *** ***, обл. Бургаска, ул. „Преображенска” № 6, българин, български гражданин, с основно образование, не учи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 31.08.2012 год., около 22.00 - 22.30 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, морската градина, на пейка, намерил чужди движими вещи - 1 бр. детска чантичка с надпис „Winx” на стойност 13.50 лева, 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия”, модел 5230 VF color на стойност 232.20 лева, 1 бр. карта памет 144 МБ на стойност 9.45 лева, 1 бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лева и 1 бр. парфюм марка „Адидас”, 30 ml. на стойност 13.33 лева, всичко на обща стойност 278.38 лева, собственост на Д.Б. К.-М., и в продължение на една седмица не съобщил на собственика или на властта, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.207, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.5 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изтърпяно чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община Царево, като ГО ОПРАВДАВА по обвинението, че е отнел вещите от владението на собственика и е осъществил състава на по-тежко наказуемото престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1 т.3 от НК.
В.В.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.П. – род. на *** ***, обл. Бургаска, ул. „Преображенска” № 6, българин, български гражданин, с основно образование, не учи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 31.08.2012 год., около 22.00 - 22.30 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, морската градина, на пейка, намерил чужди движими вещи - 1 бр. детска чантичка с надпис „Winx” на стойност 13.50 лева, 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия”, модел 5230 VF color на стойност 232.20 лева, 1 бр. карта памет 144 МБ на стойност 9.45 лева, 1 бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лева и 1 бр. парфюм марка „Адидас”, 30 ml. на стойност 13.33 лева, всичко на обща стойност 278.38 лева, собственост на Д.Б. К.-М., и в продължение на една седмица не съобщил на собственика или на властта, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.207, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.5 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изтърпяно чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община Царево, като ГО ОПРАВДАВА по обвинението, че е отнел вещите от владението на собственика и е осъществил състава на по-тежко наказуемото престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1 т.3 от НК.
Особено мнение
Предадено на 09.04.2014г.
Мотиви от 9.4.2014г.
Мотивите предадени на 09.04.2014г.
32 НОХД No 32/2014, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Н.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 28.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №32/2014г. по описа на Районен съд гр.Царево  ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр.Царево за отстраняване на допуснатите в хода на досъдебното производство процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия.  
33 НОХД No 45/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.И.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 28.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №45/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия З.И.П. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, хотел „Гардели”, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Мария Балева, съгласно което подсъдимият З.И.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 11.04.2014 год. около 22.25 часа в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. "Васил Левски" управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка "Фолксваген" модел "Голф-3" с Рег. № X 0344 ВК след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно - 2.23% /две цяло, двадесет и три/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 216/14.04.2014 год. извършена от експерт-химик в лаборатория към БНТЛ при ОДМВР-Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на подсъдимия З.И.П., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 160 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия З.И.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.04.2014 год.  
З.И.П.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на подсъдимия З.И.П., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 160 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия З.И.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.04.2014 год.  
В законна сила от 28.4.2014г.
34 НОХД No 46/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 24.4.2014г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №46/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия К.С. /Kerim Sulun/ - роден на *** год. в гр. Лозенград, Република Турция, жител и живущ ***, тел. 00902886755042 и тел. 00905355357769, гражданин на Република Турция, с начално образование, пенсионер, женен, неосъждан, с личен № 16997465142, притежаващ паспорт № U 03792307, издаден на 20.12.2011 год., представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което обвиняемият К.С. /Kerim Sulun/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 20.04.2014 год., около 18:10 часа, по второкласен път ВП II-99, посока с. Българи – гр. Царево, обл. Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо”, модел “Партнер” с рег. № 39 DS 378, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.40 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият К.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обвиняемия К.С. /KERIM SULUN/ от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 20.04.2014 год.  Веществени доказателства няма.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  
К.С.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият К.С. ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обвиняемия К.С. /KERIM SULUN/ от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 20.04.2014 год.  
В законна сила от 24.4.2014г.
35 НОХД No 47/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ф.М.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 25.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №47/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Ф.М.С. - роден на *** ***, обл. Бургаска, ул. „Тракия” № 10б, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият Ф.М.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 18.04.2014 год., около 01.10 часа в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Тропик” управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат”, модел „Фиорино”, с рег. № А 1317 КК след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.31 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза № 185/2014 год. на Отделение по съдебна медицина при МБАЛ, гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.М.С. на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Ф.М.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 18.04.2014 година.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
Ф.М.С.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.М.С. на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Ф.М.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 18.04.2014 година.    
В законна сила от 25.4.2014г.
36 НОХД No 48/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Ф.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 25.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №48/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия И.Ф.С. - роден на *** ***, обл. Бургаска, ул. „Тракия” № 10, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, работи като помощник кранист в Община Приморско, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Ж.Н., съгласно което обвиняемият И.Ф.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 17.03.2014год. около 21.20 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска по ул.„Трети март”, посока от ул.„Иглика” към изхода на гр.Приморско управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил „Фиат”, модел „Фиорино”, с рег. № А 7026 МК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.79 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 153/19.03.2014 г. на БНТЛ при ОДМВР гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Ф.С. на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3.Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението и в полза на държавата за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му – Община Приморско, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.  На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА И.Ф.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 17.03.2014 год.  
И.Ф.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №48/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия И.Ф.С. - роден на *** ***, обл. Бургаска, ул. „Тракия” № 10, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, работи като помощник кранист в Община Приморско, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Ж.Н., съгласно което обвиняемият И.Ф.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 17.03.2014год. около 21.20 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска по ул.„Трети март”, посока от ул.„Иглика” към изхода на гр.Приморско управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил „Фиат”, модел „Фиорино”, с рег. № А 7026 МК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.79 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 153/19.03.2014 г. на БНТЛ при ОДМВР гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Ф.С. на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3.Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението и в полза на държавата за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му – Община Приморско, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.  На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА И.Ф.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 17.03.2014 год.  
В законна сила от 25.4.2014г.
37 АНД No 306/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Г.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 3.4.2014г.
ПРИЗНАВА Д.Г.Н.,***, българка, българска гражданка, средно образование, управител на ЕТ “НИА – Д.Н.”, ЕИК 202042968 със седалище и адрес ***, неосъждана, неомъжена, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на за времето от месец юли 2013 год. – 02.09.2013 год., в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. “Василико”, ул. “Одринска Тракия” № 17 в заведение за обществено хранене - кафе-аперитив “Лагуна”, стопанисвано от фирма ЕТ “НИА – Д.Н.”, ЕИК 202042968 със седалище и адрес ***, в качеството си на собственик и работодател без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда"-гр.Бургас - чл. 303 ал. 3 във връзка с ал. 4 КТ, във връзка с чл. 15 от Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадено от МТСП и МЗ (ДВ, бр. 64/ 08.08.2006 г), приела на работа, като сервитьор лице, ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - В.Р.С., ЕГН **********, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Д.Г.Н.
ПРИЗНАВА Д.Г.Н.,***, българка, българска гражданка, средно образование, управител на ЕТ “НИА – Д.Н.”, ЕИК 202042968 със седалище и адрес ***, неосъждана, неомъжена, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на за времето от месец юли 2013 год. – 02.09.2013 год., в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. “Василико”, ул. “Одринска Тракия” № 17 в заведение за обществено хранене - кафе-аперитив “Лагуна”, стопанисвано от фирма ЕТ “НИА – Д.Н.”, ЕИК 202042968 със седалище и адрес ***, в качеството си на собственик и работодател без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда"-гр.Бургас - чл. 303 ал. 3 във връзка с ал. 4 КТ, във връзка с чл. 15 от Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадено от МТСП и МЗ (ДВ, бр. 64/ 08.08.2006 г), приела на работа, като сервитьор лице, ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - В.Р.С., ЕГН **********, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Мотиви от 3.4.2014г.
38 АНД No 314/2014, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕКСТРА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.4.2014г.
НП-потвърдено
39 АНД No 318/2014, III състав По Закона за авторското право ЕТ ДИТА МЕБЕЛ - НИКОЛИНА БОЗУКОВА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.4.2014г.
НП-потвърдено
40 АНД No 325/2014, I състав Административни дела Н.Д.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 4.4.2014г.
НП-изменено
41 АНД No 328/2014, I състав Административни дела ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 7.4.2014г.
НП-отменено
42 АНД No 331/2014, I състав Административни дела А.С.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 4.4.2014г.
НП-отменено
43 АНД No 332/2014, II състав Административни дела С.Я.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.4.2014г.
НП-отменено
44 АНД No 333/2014, II състав Административни дела С.Я.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.4.2014г.
НП-отменено
45 АНД No 335/2014, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Р.К.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 8.4.2014г.
НП-изменено
46 АНД No 336/2014, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ДЖОЙ ГРУП 2010 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 7.4.2014г.
НП-потвърдено
47 АНД No 337/2014, II състав Административни дела В.К.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.4.2014г.
НП-отменено