Районен съд - Царево
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 132/2014, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ЕЛПРОМ ИЕП АД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 31.3.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по исковете на „***“ АД-***, представлявано от Г.Г. –изпълнителен директор, със съдебен адрес ***, чрез адв.Х.П.,***, представлявана от кмета инж.,Г. Лапчев, с адрес ***, че ответникът не е собственик на следните идеални части от недвижими имоти, находящи се в местността „***“ в землището на град Ахтопол: на 9486/10768 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № *** по КККР на гр. Ахтопол, на 540 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № *** по КККР на гр. Ахтопол; на 111 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № *** по КККР на гр. Ахтопол и на 49 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № *** по КККР на гр. Ахтопол. ОСЪЖДА *** да заплати на „***“ АД-*** сумата от 3283 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд с жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
2 Гражданско дело No 165/2016, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.С.К. М.Е.Н.,
НИКОЛ 71 ООД
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 24.3.2017г.
Съдът на основание чл.232 ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№165/2016г. поради оттегляне на предявения иск. Определението за прекратяване подлежи на обжалване от страните в едноседмичен срок от днес с частна жалба пред Бургаския окръжен съд.
3 Гражданско дело No 189/2016, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ГЛОК 2010 ЕООД СИМОС ООД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 27.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от „Глок 2010” ЕООД, ЕИК 201186353, със седалище гр. Царево, ул. Хан Аспарух №50, вх.1, ап.2, срещу ответника „Симос” ООД, ЕИК825220624, със седалище гр. Пловдив, район Южен Пловдив-юг№382А, за осъждането на ответника да заплати на ищеца сумата от 8000 лева –главница, получена на 13.09.2013г., при начална липса на основание и сумата от 5800 лева –главница, получена на 25.09.2013г. при начална липса на основание, както и исковете за сумата от 2224,45лева мораторна лихва върху главницата в размер на 8000лв. за периода 13.09.2013г. до 08.06.2016г. и за сумата от 1593,34лева мораторна лихва върху главницата в размер на 5800лв. за периода 25.09.2013г. до 08.06.2016г. ОСЪЖДА Глок 2010” ЕООД, ЕИК 201186353, със седалище гр. Царево, ул. Хан Аспарух №50, вх.1, ап.2, да заплати на „Симос” ООД, ЕИК825220624, със седалище гр. Пловдив, район Южен Пловдив-юг№382А, сумата от 1300 лева съдебно-деловодни разноски. Решението е постановено при участието на трето лице помагач на страната на ответника Община Приморско. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
4 Гражданско дело No 213/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ И.Х.Р.,
Е.Н.Р.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 23.3.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на Община Царево, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул.„Хан Аспарух” № 36, ЕИК 000057097, представлявана от кмета й инж. Г. Лапчев срещу И.Х.Р. , ЕГН ********** и Е.Н.Р., ЕГН **********,***, че ответниците не притежават право на строеж за изграждането на жилищна сграда в северозападната част поземлен имот с идентификатор № 10094.501.255 по КККР на гр. Царево, Бургаска област с допустима РЗП 200 кв. метри, поради погасяването му по давност. ОСЪЖДА И.Х.Р. , ЕГН ********** и Е.Н.Р., ЕГН **********,*** да заплатят на Община Царево, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул.„Хан Аспарух” № 36, сумата от 2022 лева съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА И.Х.Р. , ЕГН ********** и Е.Н.Р., ЕГН **********,***, да заплатят по сметка на РС-Царево в полза на бюджета на съдебната власт, сумата от 250 лева изплатено на вещото лице възнаграждение от бюджета на съдебната власт. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
5 Гражданско дело No 360/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Т.И.С. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 29.3.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.И.С., ЕГН **********, с адрес ***, че в полза на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” No 3, представлявано от Г.Й.Т., съществува вземане по по ч.гр.д.№260/2016г. на ЦРС, по което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК за сумата от 474,08 лв. (четиристотин седемдесет и четири лева и 08 стотинки) – главница по издадени фактури за периода 25.07.2014г.-25.05.2016г. с отчетен период 01.06.2014г.-01.09.2015г., ведно със законната лихва начиная 19.07.2016г. до окончателното плащане. ОСЪЖДА Т.И.С., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” No 3, представлявано от Г.Й.Т., съдебно-деловодни разноски в размер на 595 лева по исковото производство и в размер на 75 лева по заповедното производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
6 Гражданско дело No 374/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛТЕКС 99 ЕООД ХОЛИДЕЙ ИН БЪЛГАРИЯ ООД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 6.3.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Холидей Ин България“ ООД, ЕИК102833262, със седалище гр. Китен, ул. Странджа№3, че в полза на „Бултекс 99“ ЕООД, ЕИК 115784032, със седалище гр. Пловдив, бул. Васил Априлов№31, съществува вземане по съществува вземане по ч.гр.д. 183/2016г. по описа на ЦРС, по което е издадена заповед по чл.410 от ГПК за сумата от 6 413,76 лева/шест хиляди четиристотин и тринадесет лева и седемдесет и шест стотинки/– сборна главница-неплатена цена по договор за търговска продажба на стоки съгласно издадени фактури№0360001987/03.09.2013г. и 0360001989/04.09.2013г.; както и сумата от 1 735,96 лева /хиляда седемстотин тридесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки/– сборно обезщетение за забава за сборен период 05.09.2013г.-04.05.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 04.05.2015г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА „Холидей Ин България“ ООД, ЕИК102833262, със седалище гр. Китен, ул. Странджа№3, да заплати на „Бултекс 99“ ЕООД, ЕИК 115784032, със седалище гр. Пловдив, бул. Васил Априлов№31 сумата от 1113 лв. разноски за исковото производство и 163 лв. разноски за заповедното производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
7 Гражданско дело No 387/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ЕРГИН ТРАНС ООД ДЪРЖАВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 31.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от „Ергин Транс“ ООД, със седалище гр. Ръмнику Вълча, Р. Румъния, представлявано от законния управител Х.К. от Р. Турция, чрез адв. А.Г. ***, против държавата, представлявана от министъра на финансите, за осъждане на ответника да предаде на ищеца владението върху влекач, марка „Даф“, рег.№VL08SGL, ведно с регистрационните талони за влекача и за полуремарке, марка „Шмитц“, рег.№VL08SEO. ОТХВЪРЛЯ предявения иск от „Ергин Транс“ ООД, със седалище гр. Ръмнику Вълча, Р. Румъния, представлявано от законния управител Х.К. от Р. Турция, чрез адв. А.Г. ***, против държавата, представлявана от министъра на финансите, за приемане на установено спрямо ответника, че ищецът е собственик на полуремарке, марка „Шмитц“, рег.№VL08SEO. ОСЪЖДА „Ергин Транс“ ООД, със седалище гр. Ръмнику Вълча, Р. Румъния, да заплати на държавата, представлявана от министъра на финансите, сумата от 300 лева, представляваща направени по делото съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 415/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО Г.К.К. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 29.3.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска от Община Царево, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул.„Хан Аспарух” № 36, ЕИК 000057097, представлявана от кмета инж. Г.Л. срещу Г.К.К., ЕГН ********** ***, че ответникът не притежава право на строеж за изграждането на жилищна сграда в имот с идентификатор № 48619.501.274 по КККР на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, поради погасяването му по давност. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
9 Гражданско дело No 443/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.П.Д. В.К.Д. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 23.3.2017г.
Мотивиран от горното, съдът Р Е Ш И: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.К.Д. ***, ЕГН-********** по иска на Д.П.Д. ***, ЕГН-**********., представляван от Д.С.С.-адвокат от БАК, с адрес за призоваване: гр. Царево, ул. „Пенека” № 6, ет. 1, че ответникът не е собственик на 1/4 (една четвърт) идеална част от парцел XIV-664, в кв. 56 по плана на гр. Мичурин, целият състоящ се от 583 кв.м., идентичен с поземлен имот е идентификатор № 48619.503.310 (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и три, точка, триста и десет) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18- 56/24.08.2006 год. на изпълнителния директор на АК, изменени със Заповед № 18-3339-25.04.2016 год. на началника на СГКК-Бургас, с площ на имота от 598 (петстотин, деветдесет и осем) кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Царево, п.к. 8260, ул. “Христо Смирненски” № 21 (двадесет и едно), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин па трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 664 (шестстотин, шестдесет и четири), квартал: 56 (петдесет и шест), парцел: XIV (четиринадесети римско),при съседи на имота по представената скица на поземлен имот имоти с ПИ с № № 48619.503.309; 48619.503.308; 48619.503.307; 48619.503.311 и 48619.503.312. ОТМЕНЯ констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот № 52, том III, дело № 1447 от 09.05.1990 год. на нотариус Станка Димова при PC-Бургас. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
10 Гражданско дело No 447/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.Г.Г. И.Т.Б. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 28.3.2017г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№447 по описа на ЦРС за 2016 година. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.
11 Гражданско дело No 452/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.В.В.,
Я.В.А.,
Ф.Г.Д.,
П.Г.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 28.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №190/27.10.2016 год. на ОС Земеделие Приморско-Царево, с което е оставено без уважение искането по чл.14 ал.6 ЗСПЗЗ на жалбоподателите Д.В.В., ЕГН **********,***, Я.В.А., ЕГН **********,***, Ф.Г.Д., с постоянен адрес *** и П.Г.К., с постоянен адрес ***, с адрес за уведомяване и връчване на призовки Гр. Бургас, ул. „Оборище” №90 ет.1-2, да се поправи допусната явна фактическа грешка в решение №28/15.12.1999 год. на ПК-Приморско, постановено по преписка 190/27.01.1992 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №28/15.12.1999 год. на ПК Приморско, постановено по преписка 190/27.01.1992 год., като на ред първи и втори от диспозитива посоченото бащино и фамилно име на наследодателката Калина „Калина Георгиеви Димитров“ наред с наследодателя Д. Георгиев Димитров вместо „Калина Георгиеви Димитров“ да се чете „Калина Георгиева Касърова“. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на глава XII от АПК пред Административен съд- гр. Бургас в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Гражданско дело No 459/2016, III състав Искове за развод и недействителност на брака И.Д.Й. Н.Г.Й.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 10.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 24.04.2004г. в гр. Царево с акт №7 от същата дата на Община Царево, граждански брак между Н.Г.Й., ЕГН********** и И.Д.Й., ЕГН**********,***, с развод поради наличието на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: I. Относно упражняването на родителските права: 1. След развода упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете - ДАНИЕЛА ИВАНОВА Й., родена на ***г., с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката - Н.Г.Й., с ЕГН **********, като на бащата И.Д.Й., ЕГН********** се определя РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето ДАНИЕЛА ИВАНОВА Й. всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09:00ч. в събота до 17:00ч. в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, за цял календарен месец или разпокъсано в рамките на 30 календарни дни през цялото лято, съобразно желанието на бащата И.Д.Й. и при условие, че майката Н.Г.Й. не ползва през същото време законоустановен платен годишен отпуск. 2. След развода упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете - ИВИЛИНА ИВАНОВА Й., родена на ***г., с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на бащата - И.Д.Й., с ЕГН **********, като на майката Н.Г.Й., с ЕГН ********** се определя РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето ИВИЛИНА ИВАНОВА Й. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца за времето от 09:00ч. в събота до 17:00ч. в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, за цял календарен месец или разпокъсано в рамките на 30 календарни дни през цялото лято, съобразно желанието на майката Н.Г.Й. и при условие, че бащата И.Д.Й. не ползва през същото време законоустановен платен годишен отпуск. II. По отношение местоживеенето на децата: 1. Детето ИВИЛИНА ИВАНОВА Й. ще продължи и занапред да живее при бащата И.Д.Й. - в жилище, собствено на родителите му и находящо се на адрес: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, на ул. „Юрий Гагарин" № 21. 2. Детето ДАНИЕЛА ИВАНОВА Й., занапред ще живее при майката Н.Г.Й. в жилище, собствено й по наследяване и находящо се на адрес: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, на ул. „Дълга поляна" № 2. III. По отношение месечната издръжка на децата: 1. Бащата И.Д.Й. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето си ДАНИЕЛА ИВАНОВА Й., родена на ***г., с ЕГН **********, в размер на 115 лв. /сто и петнадесет лева/ месечно, считано от датата на сключване на споразумението -13.02.2017г. и до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като издръжката следва да се заплаща чрез майката и законен представител на детето Даниела Иванова Й. до 10-то число на месеца, за който се дължи. 2. Майката Н.Г.Й. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето си ИВИЛИНА ИВАНОВА Й., родена на ***г., с ЕГН **********, в размер на 115 лв./сто и петнадесет лева/ месечно, считано от датата на сключване на споразумението 13.02.2017г и до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като издръжката следва да се заплаща чрез бащата и законен представител на детето Ивилина Иванова Й. до 10-то число на месеца, за който се дължи. IV. По отношение ползването на семейното жилище: Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Юрий Гагарин" № 21, което е собствено на родителите на съпругът, ще се ползва занапред от съпруга И.Д.Й. и от детето Ивилина Иванова Й., като майката няма претенции към ползването му. V. Относно имуществените отношения между съпрузите: По време на брака съпрузите не са придобивали недвижимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност, поради което не следва да се извършва делба на недвижими имоти. VI. Останалите движими вещи, представляващи съпружеска имуществена общност, придобити по време на брака и служещи за обикновено потребление, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно. VII. След развода страните няма да си дължат издръжка като бивши съпрузи. VIII. След прекратяване на брака съпругата Н.Г.Й. ще възстанови предбрачното си фамилно име - „НИКОЛОВА". IX. Страните по настоящото споразумение заявяват, че при условие, че някой от тях е получил заем или какъвто и да е кредит, или преди прекратяване на брака е поел каквото и да било задължение от и към трето лице, то след прекратяване на брака, същите задължения следва да се погасяват еднолично и самостоятелно от този, който ги е поел. X. Страните по настоящото споразумение се съгласяват банковите сметки, разкрити по време на брака да останат в полза на този, на чието име са разкрити и средствата по тях да останат в собственост на този, на чието име са разкрити и декларират, че занапред няма да имат каквито и да било взаимни претенции към притежаваните от всеки един от съпрузите банкови сметки. XI. Разноските по делото до неговото приключване се поемат от страните, така както са ги направили до момента. XII. С настоящето споразумение страните уреждат изцяло имуществените си и неимуществени отношения и в бъдеще няма да имат каквито и да е претенции един към друг. ОСЪЖДА И.Д.Й., ЕГН**********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 102,80 лева. ОСЪЖДА Н.Г.Й., ЕГН**********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 102,80 лева.
В законна сила от 10.3.2017г.
13 Гражданско дело No 51/2017, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.И.С. В.Х.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 16.3.2017г.
на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 51/ 2017 год. по описа на ЦРС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.
14 НОХД No 609/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.К.З. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 14.3.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.К.З. – ЕГН **********, род,. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1. На 24.06.2016 г. около 10.30 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. „Странджа” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди”, модел „А3”, с рег. № РВ 4371 КР, след употреба на наркотични вещества - амфетамин, установено по надлежния ред - с техническо средство еднократен полеви тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071 -престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, поради което и на осн. чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 500 лева., като така наложеното наказание ЛОС подсъдимият следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал. 3 вр.ал.1, т. 2 и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС . На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М.К.З. – ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.06.2016 г. 2.На 24.06.2016 год., в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. „Русалка” № 11, трети жилищен етаж, в северна стая, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина” – АМФЕТАМИН и КОФЕИН с нетно тегло 0.756 /нула цяло седемстотин петдесет и шест/ грама със съдържание на наркотично действащ компонент АМФЕТАМИН 8.30% на стойност 22.68 /двадесет и два лева и шестдесет и осем стотинки/ лева; определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. второ от НК, поради което и на осн. чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. второ от НК, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 2000 лева, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимият следва да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип при първоначален „общ” режим на осн. чл. 57, ал.3 вр. ал. 1, т. 2 и и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС. На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на подсъдимия М.К.З. – ЕГН **********, измежду наложените му наказания в размер на най-тежко наказание измежду тях, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2000 ЛЕВА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимият следва да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип при първоначален „общ” режим на осн. чл. 57, ал.3 вр. ал. 1, т. 2 и и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС, като на осн. чл. 59, ал.1 от НК приспада времето, през което по отношение на него е била взета МНО „Домашен арест“, считано от 12.09.2016 г. до 02.11.2016г., и ЛИШАВАНЕ от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК приспада времето, през което е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.06.2016г. На осн чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на М.К.З. със споразумение по НОХД № 95/2016 г. на ОП – Пловдив, влязло в сила на 07.03.2016 г., наказание за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. първо от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и глоба в размер на 2500.00 лева, което наказание да изтърпи отделно в затворническо общежитие от открит тип при първоначален „общ” режим на осн. чл. 57, ал.3 вр. ал. 1, т. 2 и и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС. На осн. чл. 59, ал.1 от НК приспада времето, през което е бил задържан по ЗМВР, считано от 17.07.2015 г. до 20.07.2015 г. На основание чл.354а, ал.6 във вр. с чл.53, ал. 2, б.„а” НК, ОТНЕМА в полза на държавата като вещ, притежаването на която е забранено, веществените доказателства по делото – остатъкът от наркотичното вещество – обекти № 1 с тегло 0.756гр., с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, предадени на Агенция „Митници“ с приемателно –предавателен протокол № 2206/29.06.2016г., което да се унищожи. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, както следва: 1 бр. бяла порцеланова чиния; 1бр. пластмасова зелена сламка с дължина 12 см; 1 бр. дебитна карта „Виза“ н № 4894813200733167, изд. от „Райфайзен банк“ на Д.Н.Н.; 1 бр. опаковка от СИМ-карта на „Виваком“ с №8935903, находящи се на съхранение в РУ - гр. Приморско, и веществените доказателства, както следва: 1 бр. полиетиленова опаковка, бяла на цвят; 1 бр. полиетиленов плик със стикер; 1 бр. комплект тест „Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA – 0071“, състоящ се от тестова касета, с поставен в тестовия отвор на тестовата касета тампон и 1 бр. торбичка фолио/опаковка/ от тест „Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA – 0071“, находащи се на съхранение в РС-Царево, които след влизане в сила на присъдата, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К.З. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата сумата в размер на 44.55 лева по сметка на ОД на МВР и сумата в размер на 417.40 лева по сметка на Районен съд – Царево, представляващи разноски по делото.
М.К.З.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.К.З. – ЕГН **********, род,. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1. На 24.06.2016 г. около 10.30 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. „Странджа” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди”, модел „А3”, с рег. № РВ 4371 КР, след употреба на наркотични вещества - амфетамин, установено по надлежния ред - с техническо средство еднократен полеви тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071 -престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, поради което и на осн. чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 500 лева., като така наложеното наказание ЛОС подсъдимият следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл. 57, ал. 3 вр.ал.1, т. 2 и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС . На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М.К.З. – ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.06.2016 г. 2.На 24.06.2016 год., в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. „Русалка” № 11, трети жилищен етаж, в северна стая, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина” – АМФЕТАМИН и КОФЕИН с нетно тегло 0.756 /нула цяло седемстотин петдесет и шест/ грама със съдържание на наркотично действащ компонент АМФЕТАМИН 8.30% на стойност 22.68 /двадесет и два лева и шестдесет и осем стотинки/ лева; определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. второ от НК, поради което и на осн. чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. второ от НК, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 2000 лева, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимият следва да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип при първоначален „общ” режим на осн. чл. 57, ал.3 вр. ал. 1, т. 2 и и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС. На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на подсъдимия М.К.З. – ЕГН **********, измежду наложените му наказания в размер на най-тежко наказание измежду тях, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2000 ЛЕВА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимият следва да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип при първоначален „общ” режим на осн. чл. 57, ал.3 вр. ал. 1, т. 2 и и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС, като на осн. чл. 59, ал.1 от НК приспада времето, през което по отношение на него е била взета МНО „Домашен арест“, считано от 12.09.2016 г. до 02.11.2016г., и ЛИШАВАНЕ от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК приспада времето, през което е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.06.2016г. На осн чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на М.К.З. със споразумение по НОХД № 95/2016 г. на ОП – Пловдив, влязло в сила на 07.03.2016 г., наказание за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. първо от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и глоба в размер на 2500.00 лева, което наказание да изтърпи отделно в затворническо общежитие от открит тип при първоначален „общ” режим на осн. чл. 57, ал.3 вр. ал. 1, т. 2 и и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС. На осн. чл. 59, ал.1 от НК приспада времето, през което е бил задържан по ЗМВР, считано от 17.07.2015 г. до 20.07.2015 г. На основание чл.354а, ал.6 във вр. с чл.53, ал. 2, б.„а” НК, ОТНЕМА в полза на държавата като вещ, притежаването на която е забранено, веществените доказателства по делото – остатъкът от наркотичното вещество – обекти № 1 с тегло 0.756гр., с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, предадени на Агенция „Митници“ с приемателно –предавателен протокол № 2206/29.06.2016г., което да се унищожи. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, както следва: 1 бр. бяла порцеланова чиния; 1бр. пластмасова зелена сламка с дължина 12 см; 1 бр. дебитна карта „Виза“ н № 4894813200733167, изд. от „Райфайзен банк“ на Д.Н.Н.; 1 бр. опаковка от СИМ-карта на „Виваком“ с №8935903, находящи се на съхранение в РУ - гр. Приморско, и веществените доказателства, както следва: 1 бр. полиетиленова опаковка, бяла на цвят; 1 бр. полиетиленов плик със стикер; 1 бр. комплект тест „Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA – 0071“, състоящ се от тестова касета, с поставен в тестовия отвор на тестовата касета тампон и 1 бр. торбичка фолио/опаковка/ от тест „Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA – 0071“, находащи се на съхранение в РС-Царево, които след влизане в сила на присъдата, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К.З. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата сумата в размер на 44.55 лева по сметка на ОД на МВР и сумата в размер на 417.40 лева по сметка на Районен съд – Царево, представляващи разноски по делото.
Мотиви от 21.3.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
15 АНД No 1120/2016, IV състав КАТ Д.Г.Ч. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 15.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №16-0302-000228 от 28.07-2016г. на Красимир Петков Киров –Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Царево, упълномощен със Заповед № 8121з-748/ 24.06-2015г. , с което на за нарушение по чл. 150 от ЗДвП на жалбоподателя Д.Г.Ч., на основание чл. 177, ал.4, пр.1, във вр . чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание –„глоба” в размер на 500,00 лв./ петстотин лева /. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд
16 АНД No 1321/2016, I състав ДИТ ЗДРАВЕ И КРАСОТА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 6.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-000688/19.11.2015година на Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на „Здраве и красота“ ООД с ЕИК 112607767 със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.“Завоя на Черна“ № 15 ет.1 ап.1 представлявано от С.С.П., в качеството му на работодател за нарушение на чл.13 ал.1 вр.чл.10 ал.2 т.2 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 2 000.00 / две хиляда / лева на основание чл.413 ал.2 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 1351/2016, I състав ДИТ ЗДРАВЕ И КРАСОТА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-000799/19.11.2015година на Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на „Здраве и красота“ ООД с ЕИК 112607767 със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.“Завоя на Черна“ № 15 ет.1 ап.1 представлявано от С.С.П., в качеството му на работодател за нарушение на чл.12 ал.4 т.1 от Наредба структурата и организацията на работната заплата, е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1 500.00 / хиляда и петстотин / лева на основание чл.414 ал.1 от КТ.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 АНД No 1525/2016, II състав ДИТ ТРАНСПОРТ ГРОУП ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.3.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-001196 от 14.10.2016 г. на Директор на ИА „Главна инспекция по труда“, издадено против „Транспорт Грoуп“ ЕООД, ЕИК 203684512, в частта му досежно размера на определеното административно наказание за нарушение по чл. 61, ал. 1 от КТ, като на осн. чл. 414, ал. 3 от КТ, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2500,00 лева на 1500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 АНД No 1532/2016, IV състав НАП ВИЧЕВА 2012 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 23.3.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1695 от 29.07-2016г. на Кирил Петров Пологов – заместник-директор на ТД на НАП Бургас, упълномощен със заповед № ЗЦУ-1582/23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „В. 2012”ЕООД, Булстат: 202174012, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско,ул.”Оборище”№ 1, представлявано от С.В.В., ЕГН ********** за нарушение на чл. 118, ал.4 от ЗДДС, във връзка с чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ, наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000,00 лв./ три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция „ на „В. 2012”ЕООД, Булстат: 202174012, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско,ул.”Оборище”№ 1, представлявано от С.В.В., ЕГН **********, за нарушение на чл. 118, ал.4 от ЗДДС, във връзка с чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ, КАТО ГО НАМАЛЯВА от 3000,00 лв./ три хиляди лева / на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.2, изр. 2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
20 АНД No 1574/2016, II състав ДИТ АВАНГАРД ПРИМО ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.3.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-001186 от 14.10.2016 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София, с което на „Авангард Примо“ ООД, ЕИК 200240143, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2500.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на „Авангард Примо“ ООД, ЕИК 200240143, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 АНД No 1594/2016, I състав ДИТ ТЕЙСТИ 13 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-001308/14.10.2016 година на Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на „Трейсти 13“ ООД с ЕИК 202504830 със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.“Съединение“ № 20, представлявано от С.И.П., в качеството му на работодател за нарушение на чл.153 ал.2 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 / хиляда и петстотин/ лева на основание чл.414 ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 АНД No 1596/2016, I състав ДИТ ЕТ К.-9.-Б.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.3.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-001291/14.10.2016г. на Изп.директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на ЕТ„Кредо-96-Б.Д.“ с ЕИК 112044913 със седалище и адрес на управление: град Пазарджик“ ул.“Киселец“ № 11, представляван от Б.С.Д., в качеството му на работодател за нарушение на чл.61 ал.2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 2500.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2500.00 лева на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 АНД No 1597/2016, I състав ДИТ ВЕЛИКОВИ 2016 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-001286/14.10.2016 година на Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на „Велкови 2016“ ООД с ЕИК 203851809 със седалище и адрес на управление: град Монтана, ул.“Червен бряг“ № 3, представлявано от Юлияна Г.В., в качеството му на работодател, за нарушение на чл.153 ал.2 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 / хиляда и петстотин/ лева на основание чл.414 ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
24 НОХД No 1654/2016, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Н.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.3.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 1654/2016г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия С.Н.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият С.Н.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 НК, а именно, че на 09.12.2015г. в гр.Приморско, обл. Бургас, на бензиностанция Б-087 – гр.Приморско при „Лукойл България“ ЕООД, в съучастие, като извършител с Ивайло Атанасов Бойчев, също извършител, отнел чужди движими вещи – 16 бр. лотарийни билети от играта коледен пакет 5 игри в 1 пакет, със серийни номера: 231130007022, 231130007023, 231130007024, 231130007025, 231130007028, 231130007029, 231130007030, 231130007031, 231130007032, 231130007033, 231130007035, 231130007036, 231130007037, 231130007038, 231130007039, 231130007040, всеки на стойност 10,00 (десет) лева, всичко на обща стойност 160,00 (сто и шестдесет) лева, от владението на Женя Радостинова Петрова, собственост на „Лукойл България“ ЕООД, с МОЛ П.И.Н. – управител на бензиностанция Б-087 – гр.Приморско при „Лукойл България“ ЕООД, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно и случаят е немаловажен. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 НК, на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Н.М. с ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 8 месеца, което да изтърпи при първоначален общ режим. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Н.М. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 50.98 лева за разноски по делото. Причинените от престъплението щети в размер на 160.00лв. са възстановени. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
С.Н.М.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 1654/2016г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия С.Н.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият С.Н.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 НК, а именно, че на 09.12.2015г. в гр.Приморско, обл. Бургас, на бензиностанция Б-087 – гр.Приморско при „Лукойл България“ ЕООД, в съучастие, като извършител с Ивайло Атанасов Бойчев, също извършител, отнел чужди движими вещи – 16 бр. лотарийни билети от играта коледен пакет 5 игри в 1 пакет, със серийни номера: 231130007022, 231130007023, 231130007024, 231130007025, 231130007028, 231130007029, 231130007030, 231130007031, 231130007032, 231130007033, 231130007035, 231130007036, 231130007037, 231130007038, 231130007039, 231130007040, всеки на стойност 10,00 (десет) лева, всичко на обща стойност 160,00 (сто и шестдесет) лева, от владението на Женя Радостинова Петрова, собственост на „Лукойл България“ ЕООД, с МОЛ П.И.Н. – управител на бензиностанция Б-087 – гр.Приморско при „Лукойл България“ ЕООД, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно и случаят е немаловажен. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 НК, на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Н.М. с ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 8 месеца, което да изтърпи при първоначален общ режим. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Н.М. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 50.98 лева за разноски по делото. Причинените от престъплението щети в размер на 160.00лв. са възстановени. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 15.3.2017г.
25 АНД No 1678/2016, I състав ДИТ ФЕЯ КОМЕРС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-001283/ 14.10.2016 година на Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на „Фея комерс“ ЕООД с ЕИК 202566440 със седалище и адрес на управление: град Бургас, жк „Меден рудник“ бл.41 вх.4 ет.2, представлявано от Деян С.С., в качеството му на работодател за нарушение на чл.140 ал.4 т.1 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 / хиляда и петстотин/ лева на основание чл.414 ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 АНД No 1679/2016, II състав ДИТ ЕТ Й.Й.2. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.3.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 13-000363 от 27.10.2016 год. на Изпълнителен директор на ИА „ГИТ“ с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, на ЕТ „Й.Й. 2009“ ЕИК 200712238 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева, за нарушение на чл. 403а, ал. 1 от КТ, като за извършеното нарушение НАЛАГА на ЕТ „Й.Й. 2009“ ЕИК 200712238 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200.00 лв. на основание чл. 415в от КТ. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
27 АНД No 1680/2016, II състав ДИТ ТИРОЛ-Р ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.3.2017г.
Мотивиран от изложеното, съдът Р Е Ш И ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 13-000396/ 21.10.2016 г. на директора на ИА "Главна инспекция по труда" с което на „Тирол-Р“ ЕООД, ЕИК 204005609, е наложена имуществена санкция 300,00 лв. за нарушение по чл. 12, ал. 1 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, като за извършеното нарушение, НАЛАГА на „Тирол-Р“ ЕООД, ЕИК 204005609 имуществена санкция в размер на 100,00 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
28 АНД No 1722/2016, II състав НАП БИЛДСТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.3.2017г.
Мотивиран от гореизложеното на основание чл. 63, ал.1 предложение трето от ЗАНН, съда Р Е Ш И ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2342/ 16.09.2016 г. на зам. директора на ТД на НАП-гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на „Билдстрой Инвест“ ЕООД, ЕИК 147183125, е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
29 АНД No 1723/2016, II състав Комисия за защита на потребителите М.П.Т. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.3.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ОТМЕНЯ наказателно постановление № 41454/ 24.10.2016 г. на Директор РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол, към ГД „КП“ при КЗП, с което на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма /ЗТ/, на Моню П.Т., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500.00 лева, за нарушение по чл. 114, ал. 1 от ЗТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
30 АНД No 1726/2016, I състав НАП КЪМПИНГ ГРАДИНА ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2229/29.08.2016 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „Къмпинг Градина“ ЕООД с ЕИК 202039452 със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Княз Александър Батенберг“ № 1, за нарушение на чл.25 ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
31 АНД No 1737/2016, I състав Комисия за защита на потребителите ТЕМПРО ПЛЮС ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 41432/24.10.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на „Темпро плюс“ ООД с ЕИК 202777327, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин“ бл.27, вх.Г, ет.4, ап.60, представлявано от Р.Х., за нарушение по чл. 114 ал. 1 от Закона за туризма е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000.00 лева на основание чл. 206 ал.1 от Закона за туризма /ЗТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 АНД No 1744/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ФЛАТ ПАРТНЕРС ЕООД МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.3.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-02-32-15/18.02.2016 год. на Зам. Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с което на „ФЛАТ ПАРТНЕРС“ ЕООД с ЕИК 131488381 със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Струмица“ № 3, представлявано от управителя Костадин Димов Димов, за нарушение на чл. 10 ал.8 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10 000.00 /десет хиляди/ лева на основание чл. 23 вр.чл.10 ал.8 и ал.9 от ЗУЧК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 АНД No 1763/2016, IV състав ДИТ ФЕЯ КОМЕРС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 1.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-001246 от 14.10-2016г. на инж.Георги Димитров Милчин,изпълняващ функциите на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”гр.София, съгласно заповед № ЧР- 1038 от 10.10-2016г., с което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда на жалбоподателя -„Фея комерс” ЕООД , ЕИК : 202566440, със седалище и адрес на управление : гр.Бургас,ж.к”Меден рудник” бл.41,вх.4,ет.2, представлявано от Деян С.С. - управител, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин лева / за нарушение по чл. 140, ал.4, т.1 от КТ .
34 АНД No 1768/2016, I състав НАП ЕТ Б.-Б.Д. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.3.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2236/29.08.2016г. на Зам. директора на ТД на НАП - гр. Бургас, с което на ЕТ“Бо-Б.Д.“, с ЕИК: 102852273, седалище и адрес на управление: гр.Китен, ул.“Рила“ №1, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл. 185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
35 АНД No 1769/2016, IV състав НАП ЕТ Б.-Б.Д. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 6.3.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление №2243 от 29.08-2016г. ,издадено от Кирил Петров Пологов заместник –Директор на Териториална Дирекция на НАП Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ- 1582/23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което за нарушение на чл. 25,ал.1, т.1, във вр. с чл. 25, ал.8 от Наредба №Н-18 от 13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС на ЕТ „БО –Б.Д.”, Булстат/ЕИК /:102852273, със седалище и адрес на управление : с.Китен, ул.”Рила „№ 1, представлявано от Б.Ж.Д., ЕГН **********, с адрес за призоваване : гр.Китен,ул.”Рила „№ 1 е наложено административно наказание –„имуществена санкция „ в размер на 500,00лв./ петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС.
36 АНД No 1774/2016, II състав НАП ХРИКОЛ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.3.2017г.
Мотивиран от гореизложеното на основание чл. 63, ал.1 предложение трето от ЗАНН, съда Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2222/ 29.08.2016 г. на зам. директора на ТД на НАП-гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на „Хрикол“ ЕООД, ЕИК 202976382, е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
37 АНД No 1775/2016, II състав ДИТ ЮНИКОМ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 1.3.2017г.
Съдът, след като изслуша показанията на актосъставителя и становищата на страните, намира че не е местно компетентен да разгледа и реши настоящето НП. Съгласно описаното в АУАН атакувано НП и според изложеното от актосъставителя, нарушението според АНО следва да е извършено в к-г „Каваци“, което е на територията на общ.Созопол, а не к-г „Нестинарка“, което е на територията на гр.Царево. Видно от НП, че дружеството стопанисва Бистро „Мареа бийч“ в к-г „Каваци“, в което Бистро се приема, че е работила лицето Петкова на длъжност сервитьор. Поради тази причина съдът счита, че компетентен да се произнесе по жалбата е Районен съд гр.Бургас, тъй като нарушението е на територията на общ. Созопол. Ето защо, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВЯА производството по НАХД № 1775/2016г., по описа на РС – гр.Царево и изпраща делото по компетентност на Районен съд гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес пред Административен съд гр. Бургас.
38 АНД No 7/2017, II състав Други административни от наказателен характер дела РИБСНАБ ЕООД ДИРЕКЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.3.2017г.
Мотивиран от горните съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 31 от 06.12.2016 год. на Директор на Дирекция ”Морска администрация- Бургас” и Капитан на Пристанището, с което на основание чл. 374, ал. 1, предложение първо от КТК, на „Рибснаб“ ЕООД, ЕИК 203861397, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лв. за нарушение на чл. 72, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за търговско корабоплаване. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
39 АНД No 9/2017, IV състав ДИТ ЕТ И.-И.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 2.3.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 13-000442 от 27.10-2016г.на Румяна Михайлова Михайлова-Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”гр.София,с което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда на жалбоподателя ЕТ „ИВКОМ-И.П. „ЕИК : 102250797, със седалище и адрес на управление : гр.Царево,ул.”Св.св.Кирил и Методий” №3,в качеството му на работодател по смисъла на параграф 1, т.1 от ДР на Кодекса на труда ,е наложена имуществена санкция в размер на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин лева / за нарушение на чл. 403а, ал.1 от КТ , КАТО за извършеното нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ НАЛАГА на ЕТ „ИВКОМ-И.П. „ЕИК : 102250797 административно наказание „имуществена санкция „ в размер на 200,00 лв./ двеста лева /, на основание чл. 415в от КТ и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част.
40 АНД No 10/2017, I състав Общини ТОНИРА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-40/13.12.2016г. на Кмета на община Царево, с което на „Тонира“ ООД с ЕИК 203912169, със седалище и адрес на управление:гр.Велико Търново, ул.“Моско Москов“ №7, за нарушение на чл.14 ал.1 вр.чл.123 ал.1 от ЗМДТ, му е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева на основание чл.126а ал.1 от ЗМДТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
41 АНД No 19/2017, I състав ДИТ ЕВРОС-КИП ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-001305/14.10.2016 година на Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на „Еврос-КИП“ ЕООД с ЕИК 102733988 със седалище и адрес на управление: град Бургас, жк „Лазур бл.18 вх.4 ет.1, представлявано от Р.И.К., в качеството му на работодател за нарушение на чл.140 ал.4 т.1 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 / хиляда и петстотин/ лева на основание чл.414 ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
42 АНД No 31/2017, IV състав РИОСВ ЕТ П.С.К.- Х.С. РИОСВ БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 29.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №130 от 12.12-2016г. на инж.Тонка Динкова Атанасова –Директор на РИОСВ – Бургас , с което на ЕТ „Парти сервиз Крис-Х.С.”, ЕИК : 102260738, със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, ж.к.”Лазур” , бл.4, вх.1, ет.6, представляван от Х.И.С., ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл. 83, ал.1, т. 1 ,предложение първо и второ от Закона за защитените територии наложено административно наказание”имуществена санкция „ в размер на 10 000,00 лв./ десет хиляди лева / , за нарушение на чл. 17, ал.1 от Закона за защитените територии и Заповед №318 от 07.05-1992г. на МОС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
43 ЧНД No 39/2017, IV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) А.Д.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 9.3.2017г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на осъдения А.Д.К., ЕГН: ********** измежду наказанията му, наложени с присъда по НОХД №221/2016г. по описа на PC – Девня - споразумение по НОХД № 1752/2016г. по описа на PC – Царево, в размер на най-тежкото от тях, а именно от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1200 ЛЕВА, което общо най-тежко наказание да се изтърпи от осъдения К. при първоначален „строг” режим в затвор, на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 ЗИНЗС. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО
В законна сила от 25.3.2017г.
44 АНД No 51/2017, II състав МВР Ж.Ж.Г. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.3.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-4635-000204 от 06.11.2016 год. на Началника на РУ- Приморско, с което на Ж.Ж.Г., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и на основание Наредба I-2539 на МВР, му се отнемат 10 контролни точки, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1 и 2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, в ЧАСТТА му, в която на Ж.Ж.Г., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и на основание Наредба I-2539 на МВР, му се отнемат 10 контролни точки, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-4635-000204 от 06.11.2016 год. на Началника на РУ- Приморско, в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
45 АНД No 53/2017, I състав Комисия за защита на потребителите ТЕОС - 2016 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.3.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № 41437/24.10.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП, РД Бургас), с което на „Теос 2016“ ЕООД с ЕИК 203900786, със седалище и адрес на управление: гр. Китен, ул.“Крайбрежна“ №6а, представлявано от Н.П.Д., за нарушение на чл. 116 ал.1 от Закона за туризма е наложена „имуществена санкция” в размер на 5000 /пет хиляди/ лева на основание чл.213 ал.1 от Закона за туризма. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
46 АНД No 80/2017, IV състав МВР Д.Д.Й. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 17.3.2017г.
Мотивиран от горното , съдът , на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №16-4635-000281 от 14.12-2016г. на Живко Русев Добрев –началник група към ОДМВР Бургас, РУ Приморско, с което за нарушение по чл. 150 от ЗДвП на жалбоподателя Д.Д.Й. , ЕГН ********** *** основание чл. 177, ал.1,т.2 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание –„глоба” в размер на 300,00 лв./ триста лева / и за нарушение по чл. 100, ал.1, т .2 от ЗДвП е наложено административно наказание „ глоба „ в размер на 10,00 лв./ десет лева /, на основание чл. 183, ал.1, т.1,пр. 3 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
47 АНД No 81/2017, IV състав РДГ Г.И.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1153 от 12.01-2017г.на инж.Венелин Николов Радков –Директор на РДГ-Бургас, упълномощен със Заповед РД49-199/16.05-2011г. на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя Г.И.Д. , ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 148, ал.12 от Закона за горите е наложено административно наказание – глоба в размер на 500,00 лв. / петстотин лева /, на основание чл. 270 от Закона за горите. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
48 АНД No 87/2017, IV състав ДИТ БОВЕС 09 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 21.3.2017г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-000711 от 21.12-2016г. , издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда „ –Бургас, с което на дружеството „Бовес 09”ООД, ЕИК : 200549710, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско,ул.”Перун”№4, представлявано от управителя Б.В.И. ,ЕГН ********** чрез пълномощника и съдружник Д.И.Д. ,ЕГН **********, с адрес за призоваване: адвокат С.К.И., сл. адрес: ***, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / за нарушение по чл.63, ал.2 от КТ , КАТО за извършеното нарушение на чл.62, ал.3 от КТ НАЛАГА на „Бовес 09”ООД, ЕИК : 200549710, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско,ул.”Перун”№4, представлявано от управителя Б.В.И. ,ЕГН ********** административно наказание „имуществена санкция „ в размер на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин лева /, на основание чл. 416,ал.5 от КТ,във връзка с чл. 414,ал.3 от КТ и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
49 АНД No 88/2017, IV състав ДИТ БОВЕС 09 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 21.3.2017г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-000710 от 21.12-2016г. , издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда „ –Бургас, с което на дружеството „Бовес 09”ООД, ЕИК : 200549710, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско,ул.”Перун”№4, представлявано от управителя Б.В.И. ,ЕГН ********** чрез пълномощника и съдружник Д.И.Д. ,ЕГН **********, с адрес за призоваване: адвокат С.К.И., сл. адрес: ***, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / за нарушение по чл.63, ал.2 от КТ , КАТО за извършеното нарушение на чл.62, ал.3 от КТ НАЛАГА на „Бовес 09”ООД, ЕИК : 200549710, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско,ул.”Перун”№4, представлявано от управителя Б.В.И. ,ЕГН ********** административно наказание „имуществена санкция „ в размер на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин лева /, на основание чл. 416,ал.5 от КТ,във връзка с чл. 414,ал.3 от КТ и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
50 АНД No 89/2017, IV състав ДИТ БОВЕС 09 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 22.3.2017г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-000712 от 21.12-2016г. , издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда „ –Бургас, с което на дружеството „Бовес 09”ООД, ЕИК : 200549710, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско,ул.”Перун”№4, представлявано от управителя Б.В.И. ,ЕГН ********** чрез пълномощника и съдружник Д.И.Д. ,ЕГН **********, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / за нарушение по чл.63, ал.2 от КТ , КАТО за извършеното нарушение на чл.63, ал.2 от КТ НАЛАГА на „Бовес 09”ООД, ЕИК :200549710, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско,ул.”Перун”№4, представлявано от управителя Б.В.И. ,ЕГН ********** административно наказание „имуществена санкция „ в размер на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин лева /, на основание чл. 416,ал.5 от КТ,във връзка с чл. 414,ал.3 от КТ и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
51 АНД No 90/2017, IV състав ДИТ БОВЕС 09 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 22.3.2017г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-000714 от 21.12-2016г. , издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда „ –Бургас, с което на дружеството „Бовес 09”ООД, ЕИК : 200549710, със седалище и адрес на управление:гр.Приморско,ул.”Перун”№4, представлявано от управителя Б.В.И. ,ЕГН ********** чрез пълномощника и съдружник Д.И.Д. ,ЕГН **********, с адрес за призоваване: адвокат С.К.И., сл. адрес: ***, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / за нарушение на чл.4, ал.3 от Наредба № 5 от 29.12-2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ/обн.Дв.бр.1/2003г./, КАТО за извършеното нарушение на за нарушение по чл.4, ал.3 от Наредба № 5 от 29.12-2002г.за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ/обн.Дв.бр.1/2003г./НАЛАГА на „Бовес 09”ООД, ЕИК : 200549710, със седалище и адрес на управление:гр.Приморско,ул.”Перун”№4, представлявано от управителя Б.В.И. ,ЕГН ********** административно наказание „имуществена санкция „ в размер на 1500,00 лв./ хиляда и петстотин лева /, на основание чл. 416,ал.5 от КТ,във връзка с чл. 414,ал.1 от КТ и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
52 АНД No 124/2017, II състав КАТ Х.С.И. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.3.2017г.
Мотивиран от горните съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0302-000561 от 30.12.2016 год. на Началника на РУ- Царево, с което на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, на Х.С.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300,00 лв. за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
53 АНД No 129/2017, IV състав Комисия за защита на потребителите РОЛДЕКС ГРУП ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 24.3.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление №41430 от 24.10-2016г.на Николай Желязков Стойков –Директор на Регионална дирекция за областите Бургас ,Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, оправомощен със заповед № 284/22.04-2015г. от Председателя на КЗП, с което на „Ролдекс груп”ЕООД, ЕИК:202810503,със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.”Краище” №25, вх.А, ет.3, ап.9, представлявано от П.Я.М. ,на основание чл. 206 от Закона за туризма е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000,00 лв. за нарушение на чл. 114,т.1 от Закона за туризма . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
54 ЧНД No 148/2017, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 20.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения К.С.С., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени със споразумение по НОХД № 528/2016г. по описа на PC – Царево и със споразумение по НОХД № 454/2016г. по описа на PC - Костинброд, в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ” режим. Към така наложеното общо наказание ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 500.00лв. На основание чл. 59, ал. 1 от НК, ПРИСПАДА от срока на общото най-тежко наказание периода, през който осъдения е търпял наказание ЛОС, считано от 21.12.2016 година. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
К.С.С.
ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения К.С.С., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени със споразумение по НОХД № 528/2016г. по описа на PC – Царево и със споразумение по НОХД № 454/2016г. по описа на PC - Костинброд, в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ” режим. Към така наложеното общо наказание ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 500.00лв. На основание чл. 59, ал. 1 от НК, ПРИСПАДА от срока на общото най-тежко наказание периода, през който осъдения е търпял наказание ЛОС, считано от 21.12.2016 година. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
55 НОХД No 159/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.В.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 6.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 37/17 год. по описа на РУ–Приморско, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия К.В.К., ЕГН ********** род. на *** год. в гр. Елхово, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан- реабилитиран, ЕГН:********** и неговия защитник адв.М.Н., съгласно подсъдимия К.В.К. се признава за виновен за това, че на 26.02.2017г. на път IV номер:90818 от с. Писменово посока гр.Приморско, управлявал МПС- лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“, рег. номер: А8534КН, след употреба на алкохол над 1,2 на хиляда, а именно 1,39 промила на хиляда концентрация на алкохол в кръвта, установено по надлежния ред- химическа експертиза номер:94/28.02.2017г. на експерт химик в БНТЛ при ОД МВР Бургас. Престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.В.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА глоба. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.В.К., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА изпълнението на така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 26.02.2017г. ОСЪЖДА К.В.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 47.73 лева за разноски по делото.
К.В.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 37/17 год. по описа на РУ–Приморско, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия К.В.К., ЕГН ********** род. на *** год. в гр. Елхово, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан- реабилитиран, ЕГН:********** и неговия защитник адв.М.Н., съгласно подсъдимия К.В.К. се признава за виновен за това, че на 26.02.2017г. на път IV номер:90818 от с. Писменово посока гр.Приморско, управлявал МПС- лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“, рег. номер: А8534КН, след употреба на алкохол над 1,2 на хиляда, а именно 1,39 промила на хиляда концентрация на алкохол в кръвта, установено по надлежния ред- химическа експертиза номер:94/28.02.2017г. на експерт химик в БНТЛ при ОД МВР Бургас. Престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.В.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА глоба. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.В.К., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА изпълнението на така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 26.02.2017г. ОСЪЖДА К.В.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 47.73 лева за разноски по делото.
В законна сила от 6.3.2017г.
56 НОХД No 160/2017, IV състав Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.И.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 6.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ 29/2017г. по описа на РУ – гр. Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Б.И.М., роден на ***г. в гр. Троян с ЕГН **********,***, с основно образование, длъжност: работник на автомивка, неженен, живее на съпружески начала, осъждан, българин, с българско гражданство и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимия Б.И.М. се признава за виновен за това, че на 28.02.2017г. в гр. Царево, от кафе автомат, находящ се на ул. „М. Герджиков“ (Стара автогара), чрез използване на МПС – лек автомобил рег. № РК 5816 АС, и чрез използване на техническо средство – самоделно устройство тип „кепче“, изработено от тел с мрежичка за улавяне на монети, и чрез използване на специален начин – поставяне на самоделно устройство тип „кепче“, изработено от тел с мрежичка за улавяне на монети, отнел чужди движими вещи – сумата от 40 (четиридесет) лева, от владението и собственост на Антоанета Стефанова Николова, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били възстановени. Престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 194, ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 194, ал. 1 НК, на основание чл. 197, т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 194, ал. 1 НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.И.М., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 6 във вр. ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 във вр. чл. 42б, ал. 1, 2 и 5 НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото“ за срок от 2 (две) последователни години с по 200 (двеста) часа годишно за всяка от тях. На основание чл. 59, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от срока на така определеното наказание времето, през което обв. Б.И.М. с ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ – считано от 28.02.2017г. до 02.03.2017г., като един ден задържане се зачита за три дни изтърпяна „Пробация“. Веществените доказателства: 1бр. чанта бяла с червен цип отгоре, съдържаща 160 (сто и шестдесет) броя монети от по 0.50лв., 9 (девет) броя монети от по 0.20лв., и 4 (четири) броя монети от по 5 (пет) стотинки – връщат се на обв. Б.И.М.; 1бр. мъжка чанта преразменна от черен плат с надпис отпред „City Bag“ с три отделения, съдържащи: 36 (тридесет и шест) броя монети от по 20 стотинки, 1бр. монета от 10 стотинки, 232 (двеста тридесет и два) броя монети от по 50 стотинки, 126 (сто двадесет и шест) броя монети от по 20 стотинки, 6 (шест) броя монети от по 10 стотинки, и 1бр. монета от 5 стотинки – ДА СЕ ВЪРНАТ на обв. Б.И.М.; На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства - 2бр. саморъчно направени кепчета от стоманена тел с поставени на тях мрежи – зелена и черна на цвят, които да се унищожават като вещи без стойност. Разноски – няма. От престъплението са причинени имуществени вреди – сумата от 40.00лв., като същите са възстановени.
Б.И.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ 29/2017г. по описа на РУ – гр. Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Б.И.М., роден на ***г. в гр. Троян с ЕГН **********,***, с основно образование, длъжност: работник на автомивка, неженен, живее на съпружески начала, осъждан, българин, с българско гражданство и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимия Б.И.М. се признава за виновен за това, че на 28.02.2017г. в гр. Царево, от кафе автомат, находящ се на ул. „М. Герджиков“ (Стара автогара), чрез използване на МПС – лек автомобил рег. № РК 5816 АС, и чрез използване на техническо средство – самоделно устройство тип „кепче“, изработено от тел с мрежичка за улавяне на монети, и чрез използване на специален начин – поставяне на самоделно устройство тип „кепче“, изработено от тел с мрежичка за улавяне на монети, отнел чужди движими вещи – сумата от 40 (четиридесет) лева, от владението и собственост на Антоанета Стефанова Николова, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били възстановени. Престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 194, ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 194, ал. 1 НК, на основание чл. 197, т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 194, ал. 1 НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Б.И.М., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 6 във вр. ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 4 във вр. чл. 42б, ал. 1, 2 и 5 НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото“ за срок от 2 (две) последователни години с по 200 (двеста) часа годишно за всяка от тях. На основание чл. 59, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от срока на така определеното наказание времето, през което обв. Б.И.М. с ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ – считано от 28.02.2017г. до 02.03.2017г., като един ден задържане се зачита за три дни изтърпяна „Пробация“. Веществените доказателства: 1бр. чанта бяла с червен цип отгоре, съдържаща 160 (сто и шестдесет) броя монети от по 0.50лв., 9 (девет) броя монети от по 0.20лв., и 4 (четири) броя монети от по 5 (пет) стотинки – връщат се на обв. Б.И.М.; 1бр. мъжка чанта преразменна от черен плат с надпис отпред „City Bag“ с три отделения, съдържащи: 36 (тридесет и шест) броя монети от по 20 стотинки, 1бр. монета от 10 стотинки, 232 (двеста тридесет и два) броя монети от по 50 стотинки, 126 (сто двадесет и шест) броя монети от по 20 стотинки, 6 (шест) броя монети от по 10 стотинки, и 1бр. монета от 5 стотинки – ДА СЕ ВЪРНАТ на обв. Б.И.М.; На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства - 2бр. саморъчно направени кепчета от стоманена тел с поставени на тях мрежи – зелена и черна на цвят, които да се унищожават като вещи без стойност. Разноски – няма. От престъплението са причинени имуществени вреди – сумата от 40.00лв., като същите са възстановени.
В законна сила от 6.3.2017г.
57 НОХД No 164/2017, I състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.К.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 219/2016 по описа на РУ -Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия К.К.Г., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***: 18, български гражданин, женен, осъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно подсъдимия К.К.Г. се признава за виновен за това че на 17/18.08.2016 год. в с. Синеморец, общ. Царево, ул. „Велека", от паркиран пред хотел „Делта" лек автомобил марка „БМВ", модел „530", с рег.№ СВ 3723АК, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с обв. Даниел Евгениев Желязков, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на лица или имот - счупване стъклото на предна лява врата на автомобила и чрез използване на техническо средство - неустановено, отнел чужди движими вещи - централната конзола на автомобила, включваща: панел, блок за навигация с DVD, CD, радио и блу-тут и блок за управление на климатроник на обща стойност 557,00 лева и двата предни фара, ведно с мигачите на обща стойност 2700,00 лева, всичко на обща стойност 3257.00 лева, от владението и собственост на И.Р.В., ЕГН: **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, на основание чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.К.Г., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА К.К.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 63.48 лева за разноски по делото. Веществени доказателства - 1 бр. комплект предни фарове за автомобил марка BMW, ведно с мигачите, подробно описани в протокол за оглед на ВД и 1 бр. блок за управление на климатроник, подробно описани в протокол за оглед на ВД, собственост на И.Р.В., ЕГН: **********, намиращи се на съхранение в РУ – Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика И.Р.В., ЕГН: ********** с адрес: *** тел. номер 0898423379 От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 3 257.00 лева - възстановени.
К.К.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 219/2016 по описа на РУ -Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия К.К.Г., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***: 18, български гражданин, женен, осъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно подсъдимия К.К.Г. се признава за виновен за това че на 17/18.08.2016 год. в с. Синеморец, общ. Царево, ул. „Велека", от паркиран пред хотел „Делта" лек автомобил марка „БМВ", модел „530", с рег.№ СВ 3723АК, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с обв. Даниел Евгениев Желязков, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на лица или имот - счупване стъклото на предна лява врата на автомобила и чрез използване на техническо средство - неустановено, отнел чужди движими вещи - централната конзола на автомобила, включваща: панел, блок за навигация с DVD, CD, радио и блу-тут и блок за управление на климатроник на обща стойност 557,00 лева и двата предни фара, ведно с мигачите на обща стойност 2700,00 лева, всичко на обща стойност 3257.00 лева, от владението и собственост на И.Р.В., ЕГН: **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, на основание чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.К.Г., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА К.К.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 63.48 лева за разноски по делото. Веществени доказателства - 1 бр. комплект предни фарове за автомобил марка BMW, ведно с мигачите, подробно описани в протокол за оглед на ВД и 1 бр. блок за управление на климатроник, подробно описани в протокол за оглед на ВД, собственост на И.Р.В., ЕГН: **********, намиращи се на съхранение в РУ – Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика И.Р.В., ЕГН: ********** с адрес: *** тел. номер 0898423379 От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 3 257.00 лева - възстановени.
В законна сила от 9.3.2017г.
58 НОХД No 165/2017, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Л.Е.Г.,
Г.И.П.
Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.3.2017г.
Л.Е.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 238/2016г. по описа на ГПУ – гр. Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Л.Е.Г., роден на ***г*** с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, осъждан, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, работи на частна начала, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно подсъдимия Л.Е.Г. се признава за виновен за това че на 24.08.2016 г. на ВП 99-1, в зоната за отговорност на ГПУ – Царево в участъка между с. Синеморец и гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като помагачи с Г.И.П. и в съучастие с Росен Г. Цолов като извършител, с цел да набави за себе си имотна облага, подпомогнал Росен Г. Цолов чрез даване на съвети, отвеждане до мястото на товарене на чужденците и съпровождането им към вътрешността на страната, използвайки лек автомобил марка Опел Вектра с рег. № С 1034 КС, собственост на Младен Лазаров Лазаров, ЕГН **********, противозаконно да подпомогнат група чужденци – 11 /единадесет/ лица, граждани на Иран и Ирак: ФАТМЕ МОХАМАД /Fatme Mohamad/, родена ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, омъжена, не осъждана, безработна, основно образование; МУСТАФА АБДУЛЛАХ /Mustafa Abdullah/ роден ***г., гр. Каркук,Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ФАТЕХ АБДУЛААХ /Fateh Abdullah/ роден ***г., гр. Каркук,Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; АБДУЛЛА АЛИ /Abdulla Ali/ роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ХАЛО СУАРА /Halo Swara/ роден ***г., гр. Махмур, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; АЛИ МОХАМАД ХАЙДАР /Ali Mohamad Haidar/ роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; МОХАМАД ЯАСИН САИД /Mohamad Yasin Said/, роден ***г., гр. Махмур, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; СОРАН КАРИН САИД /Soran Karim Said/, роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; МАХМУД КАДЕР АХМАД /Mahmud Kader Ahmad/, роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ХУСЕИН МОХАМАД МУСТАФА /Husein Mohamad Mustafa/, роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ОМАР АХМАД ОСМАН /Omar Ahmad Osman/, роден ***г., гр. Хапалча, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование мъж, между които 1 /едно/ лице ФАТЕХ АБДУЛААХ /Fateh Abdullah/ - роден *** г. ненавършило 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Тойота Раф 4 с рег. № А 3259 МТ, собственост на Живко И.И., ЕГН **********, предоставен доброволно на Росен Г. Цолов, по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Л.Е.Г., с ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (четири) месеца и 13 (тринадесет) дни. На основание разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 3 и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС соченото наказание следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 НК на обв. Л.Г. НЕ НАЛАГА по-лекото предвидено наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 2 във вр. ал. 1 НК от срока на така определеното наказание ПРИСПАДА времето, през което обв. Л.Е.Г. с ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ – считано от 24.08.2016г. до 03.11.2016г., както и от 03.11.2016г. до 09.03.2017г. спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Домашен арест“. На осн. чл.281, ал.3, от НК ОТНЕМА в полза на държавата Веществените доказателства: Лек автомобил марка/модел „Опел Вектра“ с рег. № С 1034 КС, ведно с ключ за същия автомобил; Талон за застрахователна полица за застраховка „Гражданска отговорност“ за лек автомобил марка/модел „Опел Вектра“ с рег. № С 1034 КС; Веществените доказателства: Документи за автомобилна газова бутилка, такси за заплатени данъци и годишен технически преглед; Чифт ръкавици; Два чифта очила; Две пластмасови поставки за бутилки или чаши; Торба с дрехи и обувки; Торба със салфетки; Аптечка; Касетка; Сак с инструменти; 5 – литрова пластмасова туба за гориво; Пожарогасител за моторно превозно средство; Нож – тип ловджийски с острие около 20см.; Телескопична черна палка от метал; 3 – литрова туба пластмасова с течност за чистачки – ВРЪЩАТ СЕ на обв. Л.Г.; ОСЪЖДА Л.Е.Г. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП - Бургас сумата в размер на 10.00 лева за разноски по делото.
Г.И.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 238/2016г. по описа на ГПУ – гр. Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Г.И.П., роден на ***г*** с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, осъждан, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, управител на фирма „С – Комерс“ ЕООД и неговия защитник адв.М.Н., съгласно подсъдимия Г.И.П. се признава за виновен за това, че на 24.08.2016 г. на ВП 99-1, в зоната за отговорност на ГПУ – Царево в участъка между с. Синеморец и гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като помагачи с Л.Е.Г. и в съучастие с Росен Г. Цолов като извършител, с цел да набави за себе си имотна облага, подпомогнал Росен Г. Цолов чрез даване на съвети, отвеждане до мястото на товарене на чужденците и съпровождането им към вътрешността на страната, използвайки лек автомобил марка Опел Вектра с рег. № С 1034 КС, собственост на Младен Лазаров Лазаров, ЕГН **********, противозаконно да подпомогнат група чужденци – 11 /единадесет/ лица, граждани на Иран и Ирак: ФАТМЕ МОХАМАД /Fatme Mohamad/, родена ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, омъжена, не осъждана, безработна, основно образование; МУСТАФА АБДУЛЛАХ /Mustafa Abdullah/ роден ***г., гр. Каркук,Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ФАТЕХ АБДУЛААХ /Fateh Abdullah/ роден ***г., гр. Каркук,Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; АБДУЛЛА АЛИ /Abdulla Ali/ роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ХАЛО СУАРА /Halo Swara/ роден ***г., гр. Махмур, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; АЛИ МОХАМАД ХАЙДАР /Ali Mohamad Haidar/ роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; МОХАМАД ЯАСИН САИД /Mohamad Yasin Said/, роден ***г., гр. Махмур, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; СОРАН КАРИН САИД /Soran Karim Said/, роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; МАХМУД КАДЕР АХМАД /Mahmud Kader Ahmad/, роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ХУСЕИН МОХАМАД МУСТАФА /Husein Mohamad Mustafa/, роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ОМАР АХМАД ОСМАН /Omar Ahmad Osman/, роден ***г., гр. Хапалча, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование мъж, между които 1 /едно/ лице ФАТЕХ АБДУЛААХ /Fateh Abdullah/ - роден *** г. ненавършило 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Тойота Раф 4 с рег. № А 3259 МТ, собственост на Живко И.И., ЕГН **********, предоставен доброволно на Росен Г. Цолов, по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Г.И.П., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (четири) месеца и 13 (тринадесет) дни. На основание разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 2, б.”б” и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС соченото наказание следва да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 НК на обв. Г.И.П. НЕ НАЛАГА по-лекото предвидено наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 2 във вр. ал. 1 НК от срока на така определеното наказание ПРИСПАДА времето, през което обв. Г.И.П., ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ – считано от 24.08.2016г. до 03.11.2016г., както и от 03.11.2016г. до 09.03.2017г. спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Домашен арест“. Веществените доказателства няма. ОСЪЖДА Г.И.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП - Бургас сумата в размер на 10.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 9.3.2017г.
59 НОХД No 166/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.Х.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 5/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Ш.Х.А. /Chehab Haji Anz/- мъж – р.01.01.1960г. - п-т 004800729-валиден до 20.12.2015 г. гр. Камашли, Сирия, сириец,сирийски гражданин, образование- основно, неосъждан, професия строител и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Ш.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Ш.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 5/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Ш.Х.А. /Chehab Haji Anz/- мъж – р.01.01.1960г. - п-т 004800729-валиден до 20.12.2015 г. гр. Камашли, Сирия, сириец,сирийски гражданин, образование- основно, неосъждан, професия строител и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Ш.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
60 НОХД No 167/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.А.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №4/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия А.А.М. /Aram Ali Mоhamad/ – мъж – р.06.03.1980г. гр. Камашли, Сирия, сириец,сирийски гражданин без документи за самоличност, образование - начално, неосъждан, професия хлебар и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на 6 табела па поречието на р. Резовска, на около 2000м. западно от устието на р.Резовска, на територията на общ. Царево, обл. Бургас, като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №4/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия А.А.М. /Aram Ali Mоhamad/ – мъж – р.06.03.1980г. гр. Камашли, Сирия, сириец,сирийски гражданин без документи за самоличност, образование - начално, неосъждан, професия хлебар и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият А.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на 6 табела па поречието на р. Резовска, на около 2000м. западно от устието на р.Резовска, на територията на общ. Царево, обл. Бургас, като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
61 НОХД No 168/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Ш.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 6/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия С.Ш. Анез /Sabri Chehab Anez/– мъж – р.21.11.1998г. гр. Камашли,Сирия, сириец, сирийски гражданин без документи за самоличност, образование - основно, неосъждан, професия дърводелец и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият С.Ш. Анез се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Ш. Анез на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.Ш.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 6/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия С.Ш. Анез /Sabri Chehab Anez/– мъж – р.21.11.1998г. гр. Камашли,Сирия, сириец, сирийски гражданин без документи за самоличност, образование - основно, неосъждан, професия дърводелец и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият С.Ш. Анез се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Ш. Анез на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
62 НОХД No 169/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Т.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 7/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Р.Т.А. /Ramadan Turky Ali//– мъж – р.05.01.1996г гр.Малекие, Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност, образование - основно, неосъждан, безработен се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.Т.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Р.Т.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 7/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Р.Т.А. /Ramadan Turky Ali//– мъж – р.05.01.1996г гр.Малекие, Сирия, сириец, сирийски гражданин, без документи за самоличност, образование - основно, неосъждан, безработен се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.Т.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
63 НОХД No 170/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Т.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 9/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Т.Т.А. /Taurin Turky Ali/– жена – р.01.05.1998г. Сирия, сирийка, сирийска гражданка, без документи за самоличност, образование- средно, неосъждана, безработна и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Т.Т.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Т.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Т.Т.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 9/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Т.Т.А. /Taurin Turky Ali/– жена – р.01.05.1998г. Сирия, сирийка, сирийска гражданка, без документи за самоличност, образование- средно, неосъждана, безработна и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Т.Т.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Т.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
64 НОХД No 171/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Ш.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 10/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Д.Ш.М. /Diab Shehab Masky/– мъж – р.14.03.1984г. гр.Малекие Сирия, сириец, сирийски гражданин без документи за самоличност образование- начално, неосъждан, професия строител и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Д.Ш.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Ш.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Д.Ш.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 10/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Д.Ш.М. /Diab Shehab Masky/– мъж – р.14.03.1984г. гр.Малекие Сирия, сириец, сирийски гражданин без документи за самоличност образование- начално, неосъждан, професия строител и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Д.Ш.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Ш.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
65 НОХД No 172/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Н.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 11/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Х.Н.М. /Hasan Nouri Maski/ – мъж – роден на ***г. в гр. Малекие Ислямска Република Сирия, паспорт №010809372, сириец, сирийски гражданин, образование- основно, неосъждан, професия- шофьор и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Х.Н.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Н.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Х.Н.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 11/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Х.Н.М. /Hasan Nouri Maski/ – мъж – роден на ***г. в гр. Малекие Ислямска Република Сирия, паспорт №010809372, сириец, сирийски гражданин, образование- основно, неосъждан, професия- шофьор и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Х.Н.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Н.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
66 НОХД No 173/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Т.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 8/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Х.Т.А. /Hend Turky Ali/– жена – р.03.01.1997г. Сирия, сирийка, сирийска гражданка без документи за самоличност, образование-средно, неосъждана, безработна и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Х.Т.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Т.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Х.Т.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 8/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Х.Т.А. /Hend Turky Ali/– жена – р.03.01.1997г. Сирия, сирийка, сирийска гражданка без документи за самоличност, образование-средно, неосъждана, безработна и адв.Т.Я., съгласно условията на което обвиняемият Х.Т.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.Т.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
67 НОХД No 174/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Н.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 13/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Б.Н.А. /Brevan Naif Alali/ – жена – родена на ***г. в гр. Малекие Сирия, без документ за самоличност, сирийка, сирийски гражданин, образование- основно, неосъждана, домакиня и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Б.Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Б.Н.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 13/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Б.Н.А. /Brevan Naif Alali/ – жена – родена на ***г. в гр. Малекие Сирия, без документ за самоличност, сирийка, сирийски гражданин, образование- основно, неосъждана, домакиня и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Б.Н.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Н.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
68 НОХД No 175/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Р.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 14/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Б.Р.М. /Bashar Rashad Maski/ – мъж – роден на ***г. в гр. Малекие, Ислямска Република Сирия, без документ за самоличност, сириец, сирийски гражданин, образование- начално, неосъждан, професия- дърводелец и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Б.Р.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Р.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Б.Р.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 14/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Б.Р.М. /Bashar Rashad Maski/ – мъж – роден на ***г. в гр. Малекие, Ислямска Република Сирия, без документ за самоличност, сириец, сирийски гражданин, образование- начално, неосъждан, професия- дърводелец и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Б.Р.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Р.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
69 НОХД No 176/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.Н.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 12/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Ф.Н.М. /Fnar Nuri Maski/ – мъж – роден на ***г. в гр. Малекие, Ислямска Република Сирия, без документ за самоличност, сириец, сирийски гражданин, образование- основно, неосъждан, професия- сервитьор и адв. Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Ф.Н.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.Н.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Ф.Н.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 12/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Ф.Н.М. /Fnar Nuri Maski/ – мъж – роден на ***г. в гр. Малекие, Ислямска Република Сирия, без документ за самоличност, сириец, сирийски гражданин, образование- основно, неосъждан, професия- сервитьор и адв. Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият Ф.Н.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.Н.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
70 НОХД No 177/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 15/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия А.Х.А. /Adel Halil Ali/ – мъж – роден на ***г. в гр. Малекие, Ислямска Република Сирия, без документ за самоличност, сириец, сирийски гражданин, образование - средно, неосъждан, професия - месар и адв. Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 15/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия А.Х.А. /Adel Halil Ali/ – мъж – роден на ***г. в гр. Малекие, Ислямска Република Сирия, без документ за самоличност, сириец, сирийски гражданин, образование - средно, неосъждан, професия - месар и адв. Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
71 НОХД No 178/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.С.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 16/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия А.С.А. /Abdelrahman Sleiman Ali/ – мъж – роден на ***г. в гр. Малекие, Ислямска Република Сирия, без документ за самоличност, сириец, сирийски гражданин, образование- основно, неосъждан, безработен и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 16/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия А.С.А. /Abdelrahman Sleiman Ali/ – мъж – роден на ***г. в гр. Малекие, Ислямска Република Сирия, без документ за самоличност, сириец, сирийски гражданин, образование- основно, неосъждан, безработен и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
72 НОХД No 179/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.И.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 9.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 17/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия С.И.Х. /Srur Ibrahim Hamdu/ – мъж – роден на ***г. в гр. Малекие, Ислямска Република Сирия, без документ за самоличност, сириец, сирийски гражданин, образование- основно, неосъждан, професия-бояджия и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият С.И.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.И.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.И.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 17/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия С.И.Х. /Srur Ibrahim Hamdu/ – мъж – роден на ***г. в гр. Малекие, Ислямска Република Сирия, без документ за самоличност, сириец, сирийски гражданин, образование- основно, неосъждан, професия-бояджия и адв.Д.Д., съгласно условията на което обвиняемият С.И.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 08.03.2017г. в района на шеста гранична табела, на около 2000м. от устието на река „Резовска“, землището на с.Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска“ от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.И.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 9.3.2017г.
73 НОХД No 180/2017, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Ю.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.3.2017г.
Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 2/2015г. по описа на ГПУ – гр. Бургас, РП - Царево, представлявана от прокурор Страшимиров и обвиняемия Р.Ю. Булгаков, роден на ***г*** с ЕГН **********, с адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, длъжност и месторабота: „ГА Електроникс“ на длъжност „автомонтьор“, неосъждан и неговия защитник адв.Р.Л., съгласно подсъдимия Р.Ю. Булгаков се признава за виновен за това че на 11.06.2015г. в покрайнините на с. Резово, Община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, като помагач в съучастие с Румен Бисеров Влахов с ЕГН ********** и неустановено в хода на досъдебното производство лице, превел през границата на страната от Р. Турция в Р. България, през река Резовска, група от хора – 19 лица, сирийски граждани, 1. SYAMAD HADI ALI (СИАМАД ХАДИ АЛИ) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 2. AHMAD KHЕDER MOHAMAD (АХМАД ХЕДЕР МОХАМАД) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 3. IMAD ZUHER HASAN (ИМАД ЗУХЕР ХАСАН) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 4. MAJED MAMDUKH SHEKHABDULA (МАЖЕД МАМДУХ ШЕХАБДУЛА) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 5. MAHER ABBOUD TANUS (МАХЕР АБУД ТАНУС) - мъж, род. на *** г. в гр. Дамаски, Сирия; 6. HASAN BADR ATTAF (ХАСАН БАДР АТАФ) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 7. BLEN FARKHAD KHALIL (БЛЕН ФАРХАД ХАЛИЛ) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 8. JUTKAR MARWAN SELIMAN (ЖУТКАР МАРУАН СЮЛЕЙМАН) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 9. JODI AKHMAD ABDO (ДЖОДИ АХМАД АБДО) - мъж, роден на *** в гр. Камушли, Сирия; 10. HAZEM ABDO AL-ALI (ХАЗEМ АБДО АЛ-АЛИ) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 11. LAWEN SHEKHMUS MOHAMED (ЛЯУИН ШАХМУС МОХАМЕД) - мъж, род. на *** г. в гр. Дерек, Сирия; 12. ZANA HOSEIN YONES (ЗАНА ХОСЕИН ЮНЕС) - мъж, род. на *** г. в гр. Камули, Сирия; 13. AZAR SAMIR SELO (АЗАР САМИР СЕЛО) - мъж, роден на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 14. IBRAHIM ABDULKADIR YONES (ИБРАХИМ АБДУЛКАДИР ЙОНИС) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 15. BAHZAD MAHMUD ABDULA (БАЗАД МАХМУД АБДУЛА) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 16. ISMAIL ALI ABAS (ИСМАИЛ АЛИ АБАС) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 17. DURMAN MOHAMAD AMINKHALAF (ДУРМАН МОХАМАД АМИНХАЛАФ) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 18. REIHAZ AHMAD HAJI (РЕЙНАЗ АХМЕД ХАДЖИ) - мъж, роден на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 19. VIAN IBRAHIM ALMOHAMMAD (ВИАН ИБРАХИМ АЛМОХАМАД) - мъж, род. на *** г. в гр. Хасака, Сирия; без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на групата на територията на Република България в покрайнините на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургаска, товаренето и транспортирането с микробус марка Форд „Транзит“ с ДКН: С 40 88 ВМ, собственост на Бисер Руменов Влахов с ЕГН: ********** към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани – престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Р.Ю. Булгаков, ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 1000 (хиляда) лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 НК на обв. Р. Булгаков НЕ НАЛАГА по-лекото предвидено наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно – „Конфискация“. ОСЪЖДА Р.Ю. Булгаков ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП - Бургас сумата в размер на 215 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.Ю.Б.
Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 2/2015г. по описа на ГПУ – гр. Бургас, РП - Царево, представлявана от прокурор Страшимиров и обвиняемия Р.Ю. Булгаков, роден на ***г*** с ЕГН **********, с адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, длъжност и месторабота: „ГА Електроникс“ на длъжност „автомонтьор“, неосъждан и неговия защитник адв.Р.Л., съгласно подсъдимия Р.Ю. Булгаков се признава за виновен за това че на 11.06.2015г. в покрайнините на с. Резово, Община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, като помагач в съучастие с Румен Бисеров Влахов с ЕГН ********** и неустановено в хода на досъдебното производство лице, превел през границата на страната от Р. Турция в Р. България, през река Резовска, група от хора – 19 лица, сирийски граждани, 1. SYAMAD HADI ALI (СИАМАД ХАДИ АЛИ) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 2. AHMAD KHЕDER MOHAMAD (АХМАД ХЕДЕР МОХАМАД) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 3. IMAD ZUHER HASAN (ИМАД ЗУХЕР ХАСАН) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 4. MAJED MAMDUKH SHEKHABDULA (МАЖЕД МАМДУХ ШЕХАБДУЛА) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 5. MAHER ABBOUD TANUS (МАХЕР АБУД ТАНУС) - мъж, род. на *** г. в гр. Дамаски, Сирия; 6. HASAN BADR ATTAF (ХАСАН БАДР АТАФ) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 7. BLEN FARKHAD KHALIL (БЛЕН ФАРХАД ХАЛИЛ) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 8. JUTKAR MARWAN SELIMAN (ЖУТКАР МАРУАН СЮЛЕЙМАН) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 9. JODI AKHMAD ABDO (ДЖОДИ АХМАД АБДО) - мъж, роден на *** в гр. Камушли, Сирия; 10. HAZEM ABDO AL-ALI (ХАЗEМ АБДО АЛ-АЛИ) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 11. LAWEN SHEKHMUS MOHAMED (ЛЯУИН ШАХМУС МОХАМЕД) - мъж, род. на *** г. в гр. Дерек, Сирия; 12. ZANA HOSEIN YONES (ЗАНА ХОСЕИН ЮНЕС) - мъж, род. на *** г. в гр. Камули, Сирия; 13. AZAR SAMIR SELO (АЗАР САМИР СЕЛО) - мъж, роден на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 14. IBRAHIM ABDULKADIR YONES (ИБРАХИМ АБДУЛКАДИР ЙОНИС) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 15. BAHZAD MAHMUD ABDULA (БАЗАД МАХМУД АБДУЛА) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 16. ISMAIL ALI ABAS (ИСМАИЛ АЛИ АБАС) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 17. DURMAN MOHAMAD AMINKHALAF (ДУРМАН МОХАМАД АМИНХАЛАФ) - мъж, род. на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 18. REIHAZ AHMAD HAJI (РЕЙНАЗ АХМЕД ХАДЖИ) - мъж, роден на *** г. в гр. Камушли, Сирия; 19. VIAN IBRAHIM ALMOHAMMAD (ВИАН ИБРАХИМ АЛМОХАМАД) - мъж, род. на *** г. в гр. Хасака, Сирия; без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на групата на територията на Република България в покрайнините на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургаска, товаренето и транспортирането с микробус марка Форд „Транзит“ с ДКН: С 40 88 ВМ, собственост на Бисер Руменов Влахов с ЕГН: ********** към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани – престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Р.Ю. Булгаков, ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 1000 (хиляда) лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 НК на обв. Р. Булгаков НЕ НАЛАГА по-лекото предвидено наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно – „Конфискация“. ОСЪЖДА Р.Ю. Булгаков ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП - Бургас сумата в размер на 215 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 10.3.2017г.
74 НОХД No 181/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.А.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 19/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Ш.А.К. /SHERIN ABDULKADER KASEM/ - жена, родена на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност, омъжена, неграмотна, домакиня, не осъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият Ш.А.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – Престъпление по чл. 279, ал.1, предложение ‘’първо’’ от НК За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.А.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ш.А.К.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 19/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Ш.А.К. /SHERIN ABDULKADER KASEM/ - жена, родена на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност, омъжена, неграмотна, домакиня, не осъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият Ш.А.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – Престъпление по чл. 279, ал.1, предложение ‘’първо’’ от НК За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш.А.К. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ш.А.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
75 НОХД No 182/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.М.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 20/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Н.М.А. /NUFUSA MUSTAFA ALFIDO/ - жена, родена на *** *** Ал Еин, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност, не омъжена, неграмотна, земеделка, не осъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият Н.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.М.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 20/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Н.М.А. /NUFUSA MUSTAFA ALFIDO/ - жена, родена на *** *** Ал Еин, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност, не омъжена, неграмотна, земеделка, не осъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият Н.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
76 НОХД No 183/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 21/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия М.А. /MASHALAH AFKRIM / - жена, родена на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност, не омъжена, неграмотна, овчарка, не осъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 21/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия М.А. /MASHALAH AFKRIM / - жена, родена на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност, не омъжена, неграмотна, овчарка, не осъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
77 НОХД No 184/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.А.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 22/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Ф.А.Д. /FAHIMA AHMAD DALAF/- жена, родена на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност, неомъжена, основно, домакиня, неосъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.А.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.А.Д.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 22/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Ф.А.Д. /FAHIMA AHMAD DALAF/- жена, родена на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност, неомъжена, основно, домакиня, неосъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.А.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
78 НОХД No 185/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Ф.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 23/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Н. ФАИСАЛ Б. /NEROUZ FAISAL BIC*** - жена, родена на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, притежаваща сирийски международен паспорт № 015-15-L008657, издаден на 29.03.2015 г. от Хасака-Център, валиден до 28.03.2021 г., неомъжена, начално, домакиня, неосъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият Н. Фаисал Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н. Фаисал Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н. Фаисал Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н. Фаисал Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.Ф.Б.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 23/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Н. ФАИСАЛ Б. /NEROUZ FAISAL BIC*** - жена, родена на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, притежаваща сирийски международен паспорт № 015-15-L008657, издаден на 29.03.2015 г. от Хасака-Център, валиден до 28.03.2021 г., неомъжена, начално, домакиня, неосъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият Н. Фаисал Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н. Фаисал Б. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н. Фаисал Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н. Фаисал Б. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
79 НОХД No 186/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.С.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 24/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия З.С.Х. /ZAKO SMO HESSO/ - жена, родена на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, притежаваща сирийски международен паспорт № 015-15-L008630, издаден на 29.03.2015 г. от Хасака-Център, валиден до 28.03.2021 г., омъжена, неграмотна, домакиня, не осъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият З.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
З.С.Х.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 24/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия З.С.Х. /ZAKO SMO HESSO/ - жена, родена на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, притежаваща сирийски международен паспорт № 015-15-L008630, издаден на 29.03.2015 г. от Хасака-Център, валиден до 28.03.2021 г., омъжена, неграмотна, домакиня, не осъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият З.С.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия З.С.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА З.С.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
80 НОХД No 187/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Т.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 25/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Т.Т.С. /TAIRA TAMO SULEIMAN/ - жена, родена на *** *** Зейлан, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност, омъжена, неграмотна, домакиня, неосъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият Т.Т.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Т.С., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Т.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Т.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Т.Т.С.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 25/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия Т.Т.С. /TAIRA TAMO SULEIMAN/ - жена, родена на *** *** Зейлан, Сирийска арабска Република, сирийска гражданка, сирийка, без документи за самоличност, омъжена, неграмотна, домакиня, неосъждана и адв. П.Ч., съгласно условията на което обвиняемият Т.Т.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.Т.С., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Т.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Т.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
81 НОХД No 188/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.А.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 26/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Ф.А.Б. /FAISAL ABDALLA BIC***- мъж, роден на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийски гражданин, сириец, притежаващ сирийски международен паспорт № 015-15-L008673, издаден на 29.03.2015 г. от Хасака-Център, валиден до 28.03.2021 г., женен, начално, общ работник, не осъждан и адв. К.Т., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А.Б., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.А.Б., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А.Б., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А.Б., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.А.Б.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 26/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Ф.А.Б. /FAISAL ABDALLA BIC***- мъж, роден на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийски гражданин, сириец, притежаващ сирийски международен паспорт № 015-15-L008673, издаден на 29.03.2015 г. от Хасака-Център, валиден до 28.03.2021 г., женен, начално, общ работник, не осъждан и адв. К.Т., съгласно условията на което обвиняемият Ф.А.Б., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.А.Б., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А.Б., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.А.Б., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
82 НОХД No 189/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М.Ф. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 27/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия А.М.Ф. /ATALLA MUSTAFA FIDO/ - мъж, роден на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийски гражданин, сириец, притежаващ сирийски международен паспорт № 015-15-L003772, издаден на 10.04.2007 г. от Хасака-Център, валиден до 09.04.2013 г., женен, основно образование, земеделец, неосъждан и адв. К.Т., съгласно условията на което обвиняемият А.М.Ф., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.М.Ф., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.Ф., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.Ф., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.М.Ф.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 27/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Божидар Елкин, обвиняемия А.М.Ф. /ATALLA MUSTAFA FIDO/ - мъж, роден на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийски гражданин, сириец, притежаващ сирийски международен паспорт № 015-15-L003772, издаден на 10.04.2007 г. от Хасака-Център, валиден до 09.04.2013 г., женен, основно образование, земеделец, неосъждан и адв. К.Т., съгласно условията на което обвиняемият А.М.Ф., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.М.Ф., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.Ф., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М.Ф., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
83 НОХД No 190/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Д.Ж. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 30/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия А.Д.Ж. /AHMAD DALAF JALLO/ - мъж, роден на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност, женен, начално, земеделец, не осъждан и адв. К.Т., съгласно условията на което обвиняемият А.Д.Ж., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Д.Ж., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Д.Ж.,, да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Д.Ж., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Д.Ж.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 30/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия А.Д.Ж. /AHMAD DALAF JALLO/ - мъж, роден на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност, женен, начално, земеделец, не осъждан и адв. К.Т., съгласно условията на което обвиняемият А.Д.Ж., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Д.Ж., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Д.Ж.,, да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Д.Ж., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
84 НОХД No 191/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 31/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия К.А.А. /KADRI ABDULKARIM ABDULAH/ - мъж, роден на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност, не женен, неграмотен, пастир, не осъждан и адв. К.Т., съгласно условията на което обвиняемият К.А.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.А.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.А.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.А.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.А.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 31/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия К.А.А. /KADRI ABDULKARIM ABDULAH/ - мъж, роден на *** ***, Сирийска арабска Република, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност, не женен, неграмотен, пастир, не осъждан и адв. К.Т., съгласно условията на което обвиняемият К.А.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.А.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.А.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.А.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
85 НОХД No 192/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Е.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 28/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия С.Е.М. /SAJID EIDO MURAD/ – мъж, роден на ***г***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, притежаващ иракски международен паспорт № А8871299, издаден на 17.03.2016 г. от Ал Сюлеймани, валиден до 15.03.2024г., женен, неграмотен, общ работник, неосъждан и адв. К.Т., съгласно условията на което обвиняемият С.Е.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Е.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Е.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Е.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Е.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 28/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия С.Е.М. /SAJID EIDO MURAD/ – мъж, роден на ***г***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, притежаващ иракски международен паспорт № А8871299, издаден на 17.03.2016 г. от Ал Сюлеймани, валиден до 15.03.2024г., женен, неграмотен, общ работник, неосъждан и адв. К.Т., съгласно условията на което обвиняемият С.Е.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Е.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Е.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Е.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
86 НОХД No 193/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 29/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия И.А.А. /IHSAN ABDULKARIM ABDULAH/ – мъж, роден на ***г***, Сирийска арабска Република, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност, женен, неграмотен, пастир, неосъждан и адв. К.Т., съгласно условията на което обвиняемият И.А.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.А.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
И.А.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 29/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия И.А.А. /IHSAN ABDULKARIM ABDULAH/ – мъж, роден на ***г***, Сирийска арабска Република, сирийски гражданин, сириец, без документи за самоличност, женен, неграмотен, пастир, неосъждан и адв. К.Т., съгласно условията на което обвиняемият И.А.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 11.03.2017 г. в района на 20 речна табела, намираща се на около 5600 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.А.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 12.3.2017г.
87 НОХД No 195/2017, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Г.Ц. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 14.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 238/2016г. по описа на ГПУ – гр. Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, подсъдимия Р.Г.Ц., роден на ***г*** с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, осъждан, и неговия защитник адв.В.В., съгласно подсъдимия Р.Г.Ц. се признава за виновен за това, че на 24.08.2016 г. на ВП 99-1, в зоната за отговорност на ГПУ – гр. Царево в участъка между с. Синеморец и гр. Ахтопол, обл. Бургаска, като извършител, в съучастие с Людмил Емилов Г. и Георги Иванов Петков, в качеството им на помагачи, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 11 /единадесет/ лица, граждани на Иран и Ирак: ФАТМЕ МОХАМАД /Fatme Mohamad/, родена ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, омъжена, не осъждана, безработна, основно образование; МУСТАФА АБДУЛЛАХ /Mustafa Abdullah/ роден ***г., гр. Каркук,Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ФАТЕХ АБДУЛААХ /Fateh Abdullah/ роден ***г., гр. Каркук,Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; АБДУЛЛА АЛИ /Abdulla Ali/ роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ХАЛО СУАРА /Halo Swara/ роден ***г., гр. Махмур, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; АЛИ МОХАМАД ХАЙДАР /Ali Mohamad Haidar/ роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; МОХАМАД ЯАСИН САИД /Mohamad Yasin Said/, роден ***г., гр. Махмур, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; СОРАН КАРИН САИД /Soran Karim Said/, роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; МАХМУД КАДЕР АХМАД /Mahmud Kader Ahmad/, роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ХУСЕИН МОХАМАД МУСТАФА /Husein Mohamad Mustafa/, роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ОМАР АХМАД ОСМАН /Omar Ahmad Osman/, роден ***г., гр. Хапалча, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование мъж, между които 1 /едно/ лице ФАТЕХ АБДУЛААХ /Fateh Abdullah/ – роден *** г. ненавършило 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона – чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ –„Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Тойота Раф 4 с рег. № А 3259 МТ, собственост на Живко Иванов Иванов, ЕГН **********, предоставен доброволно на обв. Ц., по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.Г.Ц., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЕДИН МЕСЕЦ и ГЛОБА в размер на 5 000 (пет хиляди) лева. На основание разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ и чл. 58, т. 2 ЗИНЗС соченото наказание следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 2 във вр. ал. 1 НК от срока на така определеното наказание ПРИСПАДА времето, през което обв. Р.Г.Ц. с ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ – считано от 24.08.2016г. до момента на одобряване на настоящето споразумение – 14.03.2017г. На осн. чл.281, ал.3, от НК ОТНЕМА в полза на държавата Веществените доказателства - лек автомобил марка Тойота Раф 4 с рег. № А 3259 МТ. ОСЪЖДА Р.Г.Ц., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП - Бургас сумата в размер на 10.00 лева за разноски по делото.
Р.Г.Ц.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 238/2016г. по описа на ГПУ – гр. Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, подсъдимия Р.Г.Ц., роден на ***г*** с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, осъждан, и неговия защитник адв.В.В., съгласно подсъдимия Р.Г.Ц. се признава за виновен за това, че на 24.08.2016 г. на ВП 99-1, в зоната за отговорност на ГПУ – гр. Царево в участъка между с. Синеморец и гр. Ахтопол, обл. Бургаска, като извършител, в съучастие с Людмил Емилов Г. и Георги Иванов Петков, в качеството им на помагачи, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 11 /единадесет/ лица, граждани на Иран и Ирак: ФАТМЕ МОХАМАД /Fatme Mohamad/, родена ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанка, иракски гражданин, омъжена, не осъждана, безработна, основно образование; МУСТАФА АБДУЛЛАХ /Mustafa Abdullah/ роден ***г., гр. Каркук,Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ФАТЕХ АБДУЛААХ /Fateh Abdullah/ роден ***г., гр. Каркук,Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; АБДУЛЛА АЛИ /Abdulla Ali/ роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ХАЛО СУАРА /Halo Swara/ роден ***г., гр. Махмур, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; АЛИ МОХАМАД ХАЙДАР /Ali Mohamad Haidar/ роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; МОХАМАД ЯАСИН САИД /Mohamad Yasin Said/, роден ***г., гр. Махмур, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; СОРАН КАРИН САИД /Soran Karim Said/, роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; МАХМУД КАДЕР АХМАД /Mahmud Kader Ahmad/, роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ХУСЕИН МОХАМАД МУСТАФА /Husein Mohamad Mustafa/, роден ***г., гр. Каркук, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование; ОМАР АХМАД ОСМАН /Omar Ahmad Osman/, роден ***г., гр. Хапалча, Ислямска република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, не женен, не осъждан, безработен, основно образование мъж, между които 1 /едно/ лице ФАТЕХ АБДУЛААХ /Fateh Abdullah/ – роден *** г. ненавършило 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона – чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ –„Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Тойота Раф 4 с рег. № А 3259 МТ, собственост на Живко Иванов Иванов, ЕГН **********, предоставен доброволно на обв. Ц., по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.Г.Ц., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЕДИН МЕСЕЦ и ГЛОБА в размер на 5 000 (пет хиляди) лева. На основание разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ и чл. 58, т. 2 ЗИНЗС соченото наказание следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание разпоредбата на чл. 59, ал. 2 във вр. ал. 1 НК от срока на така определеното наказание ПРИСПАДА времето, през което обв. Р.Г.Ц. с ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ – считано от 24.08.2016г. до момента на одобряване на настоящето споразумение – 14.03.2017г. На осн. чл.281, ал.3, от НК ОТНЕМА в полза на държавата Веществените доказателства - лек автомобил марка Тойота Раф 4 с рег. № А 3259 МТ. ОСЪЖДА Р.Г.Ц., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП - Бургас сумата в размер на 10.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 14.3.2017г.
88 НОХД No 196/2017, II състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.Й.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 302 ЗМ-273/2016г. по описа на РУ-гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемият П.Й.И., роден на ***г*** с ЕГН **********, с адрес ***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, българин, с българско гражданство и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият П.Й.И., се признава за виновен в това, че на 11.09.2016г. на третокласен път III-9901, между с. Варвара, общ. Царево, и гр. Царево, съзнателно се ползвал (представил пред полицейски органи – младши полицейски инспектор Стефан Петров Диханов, и младши автоконтрольор Иван Атанасов Михайлов при извършена му проверка) от неистински официален документ – свидетелство за управление на моторно превозно средство с № 250778017, на което е бил придаден вид, че е издаден от МВР – гр. Бургас на името на П.Й.И., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 във вр. чл. 308, ал. 2 във вр. ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 316 във вр. чл. 308, ал. 2 във вр. ал. 1 НК , на осн. чл. чл. 316 във вр. чл. 308, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ във вр. чл. 42а, ал. 1, т. 1 и т. 2 във вр. ал. 3, т. 1 и ал. 4 във вр. чл. 42б, ал. 1 и 2 НК ОСЪЖДА обвиняемият П.Й.И. с ЕГН ********** на „Пробация“ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на обвиняемия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено длъжносто лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - неистинско свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство № 250778017, на което е придаден вид, че е издадено от МВР – гр. Бургас на името П.Й.И.; и неистински контролен талон № 1462393 към горепосоченото свидетелство за правоуправление на МПС, които да се изпратят на ОД на МВР – гр.Бургас. ОСЪЖДА обвиняемият П.Й.И. с ЕГН ********** да заплати разноските в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр.Бургас в размер на 155.61лв. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
П.Й.И.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 302 ЗМ-273/2016г. по описа на РУ-гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемият П.Й.И., роден на ***г*** с ЕГН **********, с адрес ***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, българин, с българско гражданство и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият П.Й.И., се признава за виновен в това, че на 11.09.2016г. на третокласен път III-9901, между с. Варвара, общ. Царево, и гр. Царево, съзнателно се ползвал (представил пред полицейски органи – младши полицейски инспектор Стефан Петров Диханов, и младши автоконтрольор Иван Атанасов Михайлов при извършена му проверка) от неистински официален документ – свидетелство за управление на моторно превозно средство с № 250778017, на което е бил придаден вид, че е издаден от МВР – гр. Бургас на името на П.Й.И., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 във вр. чл. 308, ал. 2 във вр. ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 316 във вр. чл. 308, ал. 2 във вр. ал. 1 НК , на осн. чл. чл. 316 във вр. чл. 308, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ във вр. чл. 42а, ал. 1, т. 1 и т. 2 във вр. ал. 3, т. 1 и ал. 4 във вр. чл. 42б, ал. 1 и 2 НК ОСЪЖДА обвиняемият П.Й.И. с ЕГН ********** на „Пробация“ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на обвиняемия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено длъжносто лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - неистинско свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство № 250778017, на което е придаден вид, че е издадено от МВР – гр. Бургас на името П.Й.И.; и неистински контролен талон № 1462393 към горепосоченото свидетелство за правоуправление на МПС, които да се изпратят на ОД на МВР – гр.Бургас. ОСЪЖДА обвиняемият П.Й.И. с ЕГН ********** да заплати разноските в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр.Бургас в размер на 155.61лв. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 13.3.2017г.
89 ЧНД No 199/2017, IV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Р.Г.Ц. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 17.3.2017г.
Мотивиран от горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.27, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на осъдения Р.Г.Ц., ЕГН: ********** измежду наказанията му, като КЪМ НЕИЗТЪРПЯНАТА ЧАСТ ОТ НАКАЗАНИЕТО-1/една / година, 5/ пет / месеца и 19/ деветнадесет дни ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО наказанието наложено по НОХД №195/2017г. на Районен съд – Царево, за извършено престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК, а именно : ЕДНА ГОДИНА И ЕДИН МЕСЕЦ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 ЛЕВА. Което наказание на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, бл. „б“ и чл. 58, т. 2 ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На осн чл. 59, ал2, във вр. с ал.1 от НК от срока на така определеното общо най- тежко наказание ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Р.Г.Ц. с ЕГН ********** е бил задържан по реда на Закона за МВР и спрямо него е била взета МНО „Задържане под стража”, считано от 24.08.2016г до момента на одобряване на споразумение по НОХД № 195/2017 по описа на РС –Царево-14.03.2017г. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС,считано от днес. След влизане на настоящото определение в законна сила, препис да се изпрати на Районен прокурор-Царево и на Затвора гр.Белене, за сведение и изпълнение, Протоколът изготвен в съдебно заседание. Заседанието приключи в 12.00 часа.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО
90 АНД No 200/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.К.Н. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 30.3.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Н. ,ЕГН **********, роден на 14.08-1963г. в гр.София, българин, български гражданин, неосъждан,с постоянен адрес ***, образование средно, работи като шофьор , ЗА ВИНОВЕН в извършване на умишлено престъпление по чл. 345,ал.1 предложение второ от НК за това, че: на 27.02.2017 год. на ВП ІІ -99, в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска, си служил със знаци, неиздадени от съответните органи - регистрационна табела с № А 8302 МА, поставена на управляваното от него моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Рено“ с № на рама VF622GVA0C0000639, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.345 ал.1 предложение второ от НК , го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на Районен съд – Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.К.Н. ,ЕГН **********,*** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР бургас сумата от 27.18 лева/ двадесет и седем лева и 18 стотинки / , представляваща разноски по делото по сметка № BG47STSA93003100001001 в Банка „ДСК” гр.Бургас. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
С.К.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Н. ,ЕГН **********, роден на 14.08-1963г. в гр.София, българин, български гражданин, неосъждан,с постоянен адрес ***, образование средно, работи като шофьор , ЗА ВИНОВЕН в извършване на умишлено престъпление по чл. 345,ал.1 предложение второ от НК за това, че: на 27.02.2017 год. на ВП ІІ -99, в землището на гр. Приморско, обл. Бургаска, си служил със знаци, неиздадени от съответните органи - регистрационна табела с № А 8302 МА, поставена на управляваното от него моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Рено“ с № на рама VF622GVA0C0000639, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.345 ал.1 предложение второ от НК , го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на Районен съд – Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.К.Н. ,ЕГН **********,*** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР бургас сумата от 27.18 лева/ двадесет и седем лева и 18 стотинки / , представляваща разноски по делото по сметка № BG47STSA93003100001001 в Банка „ДСК” гр.Бургас. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Мотиви от 30.3.2017г.
91 НОХД No 202/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.К.Т. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 15.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ № 35/2017г. по описа на РУ-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия П.К.Т. с ЕГН ********** – роден на ***г*** с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, барман, женен, неосъждан, основно образование и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият П.К.Т., се признава за виновен в това, че на 08.03.2017 год., около 17:55 часа, в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Георги Кондолов”, посока общински път водещ за к-г “Юг”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Поло”, син на цвят, с рег. № А 0164 МТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.68 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 115/10.03.2017 год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на осн. чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК, ОСЪЖДА подсъдимия П.К.Т. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА П.К.Т. с ЕГН **********от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ месеца, считано от влизане в сила на настоящото споразумение – 15.03.2017г. ОСЪЖДА П.К.Т. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 47.73 лева за разноски по делото.
П.К.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ № 35/2017г. по описа на РУ-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия П.К.Т. с ЕГН ********** – роден на ***г*** с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, барман, женен, неосъждан, основно образование и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият П.К.Т., се признава за виновен в това, че на 08.03.2017 год., около 17:55 часа, в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Георги Кондолов”, посока общински път водещ за к-г “Юг”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Поло”, син на цвят, с рег. № А 0164 МТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.68 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 115/10.03.2017 год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на осн. чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК, ОСЪЖДА подсъдимия П.К.Т. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА П.К.Т. с ЕГН **********от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ месеца, считано от влизане в сила на настоящото споразумение – 15.03.2017г. ОСЪЖДА П.К.Т. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 47.73 лева за разноски по делото.
В законна сила от 15.3.2017г.
92 НОХД No 203/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Т.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 15.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ 34/2017 год. по описа на РУ-гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия Д.Т.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***/и с адрес ***, с основно образование, длъжност: строителен работник на частна начала, неженен, живее на съпружески начала, осъждан, българин, с българско гражданство, и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК , затова че на 08.03.2017г., в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Михаил Герджиков”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Пасат”, с рег. № А 2799 КА, след употреба на наркотични вещества “ТНС” – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с техническо средство DRAGER DRUG CHECK 3000 STK /ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000 СТК/ с № REF 8325554, протокол № 0001440/08.03.2017г. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, на основание на чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36 НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.Т.Д. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което на осн. чл. 57, ал. 1, т. 3 и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип и ГЛОБА в размер на 300.00 лева. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Д.Т.Д. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл. 59 НК от срока на така определеното наказание ПРИСПАДА времето, през което обв. Д.Т.Д. с ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от правоуправление на МПС, считано от 08.03.2017г. до влизане в сила на настоящото споразумение – 15.03.2015г. ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство: 1бр. техническо средство „Дрегер Дръг Чек 3000“ за еднократна употреба, което следва да бъде унищожено като вещ с малозначителна стойност.
Д.Т.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ 34/2017 год. по описа на РУ-гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия Д.Т.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***/и с адрес ***, с основно образование, длъжност: строителен работник на частна начала, неженен, живее на съпружески начала, осъждан, българин, с българско гражданство, и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК , затова че на 08.03.2017г., в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Михаил Герджиков”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Пасат”, с рег. № А 2799 КА, след употреба на наркотични вещества “ТНС” – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с техническо средство DRAGER DRUG CHECK 3000 STK /ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000 СТК/ с № REF 8325554, протокол № 0001440/08.03.2017г. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, на основание на чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36 НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.Т.Д. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което на осн. чл. 57, ал. 1, т. 3 и чл. 58, т. 3 ЗИНЗС следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим в затворническо общежитие от открит тип и ГЛОБА в размер на 300.00 лева. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Д.Т.Д. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл. 59 НК от срока на така определеното наказание ПРИСПАДА времето, през което обв. Д.Т.Д. с ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от правоуправление на МПС, считано от 08.03.2017г. до влизане в сила на настоящото споразумение – 15.03.2015г. ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство: 1бр. техническо средство „Дрегер Дръг Чек 3000“ за еднократна употреба, което следва да бъде унищожено като вещ с малозначителна стойност.
В законна сила от 15.3.2017г.
93 НОХД No 211/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Т.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 13/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия А.Т.Г. (Ali Torki Ghanem), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.Т.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 17.03.2017г. около 07:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Т.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Т.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Т.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
А.Т.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 13/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия А.Т.Г. (Ali Torki Ghanem), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият А.Т.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 17.03.2017г. около 07:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Т.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Т.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Т.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.3.2017г.
94 НОХД No 212/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.К.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 14/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия М.К.С. (Morad Kamran Saber), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование полувисше, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.К.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 17.03.2017г. около 07:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.К.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
М.К.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 14/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия М.К.С. (Morad Kamran Saber), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование полувисше, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.К.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 17.03.2017г. около 07:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.К.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.К.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.3.2017г.
95 НОХД No 213/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.С.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 15/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Р.С.С. (Rahel Sabah Saber), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование средно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Р.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 17.03.2017г. около 07:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.С.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
Р.С.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 15/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Р.С.С. (Rahel Sabah Saber), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование средно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Р.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 17.03.2017г. около 07:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.С.С. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.3.2017г.
96 НОХД No 214/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 16/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Г.А. (Golbadin Azizkhan) ), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Г.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 17.03.2017г. около 07:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
Г.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 16/2017 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Г.А. (Golbadin Azizkhan) ), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност и адв. Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият Г.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 17.03.2017г. около 07:00 часа в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната през река „Резовска” от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 19.3.2017г.
97 НОХД No 216/2017, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.А.У. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 20.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебното производство № 12/2017 год. по описа на ГПУ – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия И.А.У. с ЕГН: **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, образование – основно, неженен, неосъждан, с постоянен адрес ***, ж.к.Меден рудник, ул.Петрова нива №43, с адрес ***, и неговия защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемият И.А.У., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 5, вр. ал. 1 от НК, а именно: в това, че на 17.03.2017 год. от землището от землището на село Резово, общ. Царево, по път ІІІ-9901 от с. Резово до гр. Ахтопол и по второкласен път от село Резово - гр. Царево, Бургаска обл. в зоната на отговорност на ГПУ Царево като извършител с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнали група чужди граждани 5 /пет/ лица, АЛИ ТОРКИ ГАНЕМ (Ali Torki Ghanem), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, МОРАД КАМРАН САБЕР (Morad Kamran Saber), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование полувисше, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, РАХЕЛ САБАХ САБЕР (Rahel Sabah Saber), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование средно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, ГОЛБАДИН АЗИЗХАН (Golbadin Azizkhan) ), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, ЕХСАНУЛАХ МОНТАЗЕР (Ehsanullah Montazer), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на село Резово, общ. Царево по път ІІІ-9901 от село Резово до гр. Ахтопол към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Голф” с Рег. № А 9247 КА и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА И.А.У. с ЕГН: **********, на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство лек автомобил марка „Фолксваген“ модел „Голф“ с ДКН:А9247КА, собственост на И.А.У. ***. На основание чл.53, ал.1, б.„а“ НК ОТНЕМА в полза на държавата ключодържател с два черни ключа и дистанционно за автомобил с марка BMW; мобилен телефон NOKIA- черен на цвят; Полица за сключена застраховка гражданска отговорност с номер:22117000511707, в едно със зелена карта номер: AG 144731; Удостоверение за техническа изправност на ППС, номер:11695156; Паспорт на автомобилна газова уредба; Пълномощно Рег. номер: 2987; Платежно нареждане за платен данък за 2016г. Веществените доказателства- резервна гума с джанта, пластмасова бутилка от масла и течности за автомобил, пластмасова туба от пет литра ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика И.А.У. ***. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А.У. с ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – Бургас сумата в размер на 240.00 лева за разноски по делото.
И.А.У.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебното производство № 12/2017 год. по описа на ГПУ – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия И.А.У. с ЕГН: **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, образование – основно, неженен, неосъждан, с постоянен адрес ***, ж.к.Меден рудник, ул.Петрова нива №43, с адрес ***, и неговия защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемият И.А.У., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 5, вр. ал. 1 от НК, а именно: в това, че на 17.03.2017 год. от землището от землището на село Резово, общ. Царево, по път ІІІ-9901 от с. Резово до гр. Ахтопол и по второкласен път от село Резово - гр. Царево, Бургаска обл. в зоната на отговорност на ГПУ Царево като извършител с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнали група чужди граждани 5 /пет/ лица, АЛИ ТОРКИ ГАНЕМ (Ali Torki Ghanem), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, женен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, МОРАД КАМРАН САБЕР (Morad Kamran Saber), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование полувисше, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, РАХЕЛ САБАХ САБЕР (Rahel Sabah Saber), роден на ***г***, Република Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование средно, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, ГОЛБАДИН АЗИЗХАН (Golbadin Azizkhan) ), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, ЕХСАНУЛАХ МОНТАЗЕР (Ehsanullah Montazer), роден на ***г***, Република Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, образование начално, безработен, неосъждан, без документи за самоличност да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на село Резово, общ. Царево по път ІІІ-9901 от село Резово до гр. Ахтопол към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Голф” с Рег. № А 9247 КА и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ОСЪЖДА И.А.У. с ЕГН: **********, на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство лек автомобил марка „Фолксваген“ модел „Голф“ с ДКН:А9247КА, собственост на И.А.У. ***. На основание чл.53, ал.1, б.„а“ НК ОТНЕМА в полза на държавата ключодържател с два черни ключа и дистанционно за автомобил с марка BMW; мобилен телефон NOKIA- черен на цвят; Полица за сключена застраховка гражданска отговорност с номер:22117000511707, в едно със зелена карта номер: AG 144731; Удостоверение за техническа изправност на ППС, номер:11695156; Паспорт на автомобилна газова уредба; Пълномощно Рег. номер: 2987; Платежно нареждане за платен данък за 2016г. Веществените доказателства- резервна гума с джанта, пластмасова бутилка от масла и течности за автомобил, пластмасова туба от пет литра ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика И.А.У. ***. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.А.У. с ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – Бургас сумата в размер на 240.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 20.3.2017г.
98 НОХД No 218/2017, IV състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.Й.Т. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 20.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635ЗМ-467/2016 год. по описа на РУ, гр. Приморско, представлявана от прокурор Елкин, подсъдимия Й.Й.Т., ЕГН ********** - род. на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, работи като готвач, неосъждан (реабилитиран), и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимия Й.Й.Т. се признава за виновен за това че към 15.12.2016 год. в гр. Приморско в лек автомобил „Форд Мондео” с рег. №РВ4138МХ и на адрес *** на избен (приземен) етаж в южната стая държал акцизни стоки - тютюневи изделия без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон - съгласно чл.2 т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове- „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия“ и чл.28,ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове“, а именно: 1413.480 грама тютюн в гр. Приморско в лек автомобил „Форд Мондео” с рег. №РВ4138МХ на стойност 327.92 лв и 6801,43 грама тютюн на адрес *** на избен (приземен) етаж в южната стая на стойност 1577.93 лева, всичко на обща стойност 1905.85 лв. (хиляда деветстотин и пет лева и шестдесет и четири стотинки), като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234 ал. 1, предл. 2-ро от НК. За посоченото престъпление по чл. 234 ал. 1, предл. 2-ро от НК, на основание чл. 234 ал. 1, предл. 2-ро от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Й.Й.Т., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.234 ал.3 от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предмета на престъплението, а именно: 8214,910 грама тютюн за пушене (на съхранение в РУ МВР-Приморско), който следва да бъде унищожен по надлежния ред, за което да бъде уведомена Агенция Митници. ОСЪЖДА Й.Й.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 219.76 лева за разноски по делото.
Й.Й.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635ЗМ-467/2016 год. по описа на РУ, гр. Приморско, представлявана от прокурор Елкин, подсъдимия Й.Й.Т., ЕГН ********** - род. на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, работи като готвач, неосъждан (реабилитиран), и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимия Й.Й.Т. се признава за виновен за това че към 15.12.2016 год. в гр. Приморско в лек автомобил „Форд Мондео” с рег. №РВ4138МХ и на адрес *** на избен (приземен) етаж в южната стая държал акцизни стоки - тютюневи изделия без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон - съгласно чл.2 т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове- „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия“ и чл.28,ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове“, а именно: 1413.480 грама тютюн в гр. Приморско в лек автомобил „Форд Мондео” с рег. №РВ4138МХ на стойност 327.92 лв и 6801,43 грама тютюн на адрес *** на избен (приземен) етаж в южната стая на стойност 1577.93 лева, всичко на обща стойност 1905.85 лв. (хиляда деветстотин и пет лева и шестдесет и четири стотинки), като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234 ал. 1, предл. 2-ро от НК. За посоченото престъпление по чл. 234 ал. 1, предл. 2-ро от НК, на основание чл. 234 ал. 1, предл. 2-ро от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Й.Й.Т., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.234 ал.3 от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предмета на престъплението, а именно: 8214,910 грама тютюн за пушене (на съхранение в РУ МВР-Приморско), който следва да бъде унищожен по надлежния ред, за което да бъде уведомена Агенция Митници. ОСЪЖДА Й.Й.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 219.76 лева за разноски по делото.
В законна сила от 20.3.2017г.
99 НОХД No 219/2017, II състав Обсебване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.К.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635-299/2016г. по описа на РУ МВР-Приморско, представлявана от прокурор Елкин, обвиняемият Д.К.С., ЕГН ********** род. на ***г. в гр. Ямбол, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно специално образование, с постоянен гр. Тополовград ул. Оборище №3 и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Д.К.С., се признава за виновен в това, че за времето от 14.06.2016 год. до 11.08.2016 год. в гр. Китен, Бургаска обл., в почивна база „Медицински университет“ - гр. София, в гр. Китен противозаконно присвоил чужди движими вещи: пари – сумата от 5 308,98 лева, които владеел, представляващи стойността на продадени стоки, собственост на почивна база „Медицински университет“ - гр. София, в гр. Китен, с МОЛ Павлина Димитрова Атанасова като присвоената парична сума в размер на 5 308,98 лева е била внесена по сметка на почивна база „Медицински университет“ - гр. София, в гр. Китен - престъпление по чл.206 ал.6, т.1 вр. ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.206 ал.6, т.1 вр. ал.1 от НК, на осн. чл.206 ал.6, т.1 вр. ал.1 от НК, вр. чл.55 ал.1 т.2, б.”Б” вр. чл. 42а,ал.2, т.1,т.2 и т.6 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият Д.К.С. с ЕГН ********** на „Пробация“ със следните пробационни мерки: 1."Задължителна регистрация по настоящ адрес" - с продължителност ТРИ ГОДИНИ и периодичност на явяване ДВА ПЪТИ седмично; 2. "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" - с продължителност ТРИ ГОДИНИ; 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 320 часа годишно с продължителност ТРИ Години; На основание чл.59 ал.1 т.1 от НК, при изпълнение на така наложеното наказание ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил задържан по настоящото дело, а именно от 17.03.2017г. до 20.03.2017 (три дни), като 1 (един) ден задържане се зачита за 3 (три) дни „Пробация“. Причинените с деянието имуществени вреди в размер на 5 308,98 лева са напълно възстановени. На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемият Д.К.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски в размер на 193.20лв. за възнаграждение на вещо лице Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Д.К.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635-299/2016г. по описа на РУ МВР-Приморско, представлявана от прокурор Елкин, обвиняемият Д.К.С., ЕГН ********** род. на ***г. в гр. Ямбол, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно специално образование, с постоянен гр. Тополовград ул. Оборище №3 и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Д.К.С., се признава за виновен в това, че за времето от 14.06.2016 год. до 11.08.2016 год. в гр. Китен, Бургаска обл., в почивна база „Медицински университет“ - гр. София, в гр. Китен противозаконно присвоил чужди движими вещи: пари – сумата от 5 308,98 лева, които владеел, представляващи стойността на продадени стоки, собственост на почивна база „Медицински университет“ - гр. София, в гр. Китен, с МОЛ Павлина Димитрова Атанасова като присвоената парична сума в размер на 5 308,98 лева е била внесена по сметка на почивна база „Медицински университет“ - гр. София, в гр. Китен - престъпление по чл.206 ал.6, т.1 вр. ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.206 ал.6, т.1 вр. ал.1 от НК, на осн. чл.206 ал.6, т.1 вр. ал.1 от НК, вр. чл.55 ал.1 т.2, б.”Б” вр. чл. 42а,ал.2, т.1,т.2 и т.6 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият Д.К.С. с ЕГН ********** на „Пробация“ със следните пробационни мерки: 1."Задължителна регистрация по настоящ адрес" - с продължителност ТРИ ГОДИНИ и периодичност на явяване ДВА ПЪТИ седмично; 2. "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" - с продължителност ТРИ ГОДИНИ; 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 320 часа годишно с продължителност ТРИ Години; На основание чл.59 ал.1 т.1 от НК, при изпълнение на така наложеното наказание ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил задържан по настоящото дело, а именно от 17.03.2017г. до 20.03.2017 (три дни), като 1 (един) ден задържане се зачита за 3 (три) дни „Пробация“. Причинените с деянието имуществени вреди в размер на 5 308,98 лева са напълно възстановени. На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемият Д.К.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски в размер на 193.20лв. за възнаграждение на вещо лице Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 20.3.2017г.
100 НОХД No 221/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.П.П. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 22.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ 295/2016г. по описа на РУ – гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия Д.П.П., роден на ***г*** с ЕГН **********,***, с настоящ адрес ***, със средно образование, работи като управител на фирма ЕТ „По – Реклам“, неженен, неосъждан, българин, с българско гражданство и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което Д.П.П., се признава за виновен, за това, че: 1.На 16.11.2016г., по ВП – 99, между с. Българи и с. Изгрев, общ. Царево, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел “Мазда МХ-3”, с рег. № ТХ 7344 ХС, след употреба на наркотични вещества – матамфетамин, установено по надлежния ред – със съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза изх. № в-10104/15.12.2016г. на Военномедицинска Академия – гр. София - престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК. 2. На 16.11.2016г., в ниша /джоб/ на предна лява врата на движещ се по ВП-99, между с. Българи и с. Изгрев, общ. Царево, лек автомобил марка/модел “Мазда МХ-3”, с рег. № ТХ 7344 ХС, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: Обект № 1 – METАМФЕТАМИН с нетно тегло 0.310 грама със съдържание на основно вещество 26,80 % на стойност 7.75 лева, като 1 гр. METАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева, определен съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай -престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. ал. 3, т. 1, предл. I-во от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, на осн. чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 39, ал. 1 НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.П.П., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 400.00 /четиристотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от седем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Д.П.П., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца. На основание чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА времето, през което Д.П.П., ЕГН ********** е бил лишен от горепосоченото право по административен ред, считано от 21.02.2017г. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. ал. 3, т. 1, предл. I-во от НК, на осн. чл. 354а, ал. 5 във вр. ал. 3, т. 1, предл. I-во от НК, във вр. чл. 54 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.П.П., ЕГН ********** на наказание ГЛОБА в размер на 400.00 /четиристотин/ лева. На основание чл. 23, ал. 1 НК ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА на обв. Д.П.П., едно общо най-тежко наказание за посочените по-горе престъпления, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 400.00 /четиристотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от седем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Д.П.П., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца. На основание чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА времето, през което Д.П.П., ЕГН ********** е бил лишен от горепосоченото право по административен ред, считано от 21.02.2017г. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - полиетиленов плик тип „джъмпер“, съдържащ бяло кристалообразно вещество, представляващо високорисково наркотично вещество – метамфетамин, което да бъде унищожено по надлежния ред. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1бр. техническо средство – „Дрегер Дръг Чек 3000“, да се унищожи като вещ без стойност. ОСЪЖДА Д.П.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Бургас разноските по делото в размер на 303.36 лв.
Д.П.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ 295/2016г. по описа на РУ – гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия Д.П.П., роден на ***г*** с ЕГН **********,***, с настоящ адрес ***, със средно образование, работи като управител на фирма ЕТ „По – Реклам“, неженен, неосъждан, българин, с българско гражданство и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което Д.П.П., се признава за виновен, за това, че: 1.На 16.11.2016г., по ВП – 99, между с. Българи и с. Изгрев, общ. Царево, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел “Мазда МХ-3”, с рег. № ТХ 7344 ХС, след употреба на наркотични вещества – матамфетамин, установено по надлежния ред – със съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза изх. № в-10104/15.12.2016г. на Военномедицинска Академия – гр. София - престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК. 2. На 16.11.2016г., в ниша /джоб/ на предна лява врата на движещ се по ВП-99, между с. Българи и с. Изгрев, общ. Царево, лек автомобил марка/модел “Мазда МХ-3”, с рег. № ТХ 7344 ХС, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: Обект № 1 – METАМФЕТАМИН с нетно тегло 0.310 грама със съдържание на основно вещество 26,80 % на стойност 7.75 лева, като 1 гр. METАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева, определен съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай -престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. ал. 3, т. 1, предл. I-во от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, на осн. чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 39, ал. 1 НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.П.П., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 400.00 /четиристотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от седем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Д.П.П., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца. На основание чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА времето, през което Д.П.П., ЕГН ********** е бил лишен от горепосоченото право по административен ред, считано от 21.02.2017г. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. ал. 3, т. 1, предл. I-во от НК, на осн. чл. 354а, ал. 5 във вр. ал. 3, т. 1, предл. I-во от НК, във вр. чл. 54 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.П.П., ЕГН ********** на наказание ГЛОБА в размер на 400.00 /четиристотин/ лева. На основание чл. 23, ал. 1 НК ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА на обв. Д.П.П., едно общо най-тежко наказание за посочените по-горе престъпления, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 400.00 /четиристотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от седем месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Д.П.П., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца. На основание чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА времето, през което Д.П.П., ЕГН ********** е бил лишен от горепосоченото право по административен ред, считано от 21.02.2017г. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - полиетиленов плик тип „джъмпер“, съдържащ бяло кристалообразно вещество, представляващо високорисково наркотично вещество – метамфетамин, което да бъде унищожено по надлежния ред. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1бр. техническо средство – „Дрегер Дръг Чек 3000“, да се унищожи като вещ без стойност. ОСЪЖДА Д.П.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Бургас разноските по делото в размер на 303.36 лв.
В законна сила от 22.3.2017г.
101 НОХД No 237/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 23.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 36/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия А.Х.М. /ABDALA HASAN MAHMOUD/ -мъж, р.20.02.1966 г. гр.Малекие, Сирия, сириец, сирийски гражданин, женен, образование висше, професия-учител,неосъждан, сирийски паспорт № 3111786 с изтекъл срок на валидност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият А.Х.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Х.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 36/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия А.Х.М. /ABDALA HASAN MAHMOUD/ -мъж, р.20.02.1966 г. гр.Малекие, Сирия, сириец, сирийски гражданин, женен, образование висше, професия-учител,неосъждан, сирийски паспорт № 3111786 с изтекъл срок на валидност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият А.Х.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Х.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.3.2017г.
102 НОХД No 238/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Р.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 23.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 37/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Agid Ramazan Saleh/ А.Р.С./-мъж, р.06.02.1992 г. гр.Камашли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, женен, образование основно, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият А.Р.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Р.С., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Р.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Р.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
А.Р.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 37/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Agid Ramazan Saleh/ А.Р.С./-мъж, р.06.02.1992 г. гр.Камашли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, женен, образование основно, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият А.Р.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Р.С., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Р.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Р.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 23.3.2017г.
103 НОХД No 239/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.М.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 23.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 34/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Б.М.А. /BASAM MOHAMMAD ABAS/-мъж, р.07.01.1985 г. гр.Камашли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, женен, образование висше, професия-учител, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Б.М.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.М.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
Б.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 34/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Б.М.А. /BASAM MOHAMMAD ABAS/-мъж, р.07.01.1985 г. гр.Камашли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, женен, образование висше, професия-учител, неосъждан, без документи за самоличност и адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Б.М.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.М.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.М.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 23.3.2017г.
104 НОХД No 240/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.О.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 23.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 41/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Mohammad Osman Suleiman/ М.О.С./-мъж, р.05.05.1955 г. гр.Камашли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, женен, образование основно, ,неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият М.О.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.О.С., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.О.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.О.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
М.О.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 41/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Mohammad Osman Suleiman/ М.О.С./-мъж, р.05.05.1955 г. гр.Камашли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, женен, образование основно, ,неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият М.О.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.О.С., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.О.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.О.С., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 23.3.2017г.
105 НОХД No 241/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.Г.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 23.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 38/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Fadi Gazi Ali / Ф.Г.А. / - мъж, р.23.02.1996 г. гр.Шангал, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование основно, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Ф.Г.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.Г.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Г.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Г.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ф.Г.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 38/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Fadi Gazi Ali / Ф.Г.А. / - мъж, р.23.02.1996 г. гр.Шангал, Ирак, иракчанин, иракски гражданин, неженен, образование основно, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Ф.Г.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ф.Г.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Г.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.Г.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.3.2017г.
106 НОХД No 242/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.И.Ю. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 23.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 40/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Kadrie Ibrahim Yosef/К.И.Ю./-жена, р.30.08.1994 г. гр.Камашли, Сирия, сирийка, сирийска гражданка, омъжена, необразована, безработна,неосъждана, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият К.И.Ю., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.И.Ю., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.И.Ю., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.И.Ю., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.И.Ю.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 40/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Kadrie Ibrahim Yosef/К.И.Ю./-жена, р.30.08.1994 г. гр.Камашли, Сирия, сирийка, сирийска гражданка, омъжена, необразована, безработна,неосъждана, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият К.И.Ю., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.И.Ю., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.И.Ю., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.И.Ю., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.3.2017г.
107 НОХД No 243/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Д.Х. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 23.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 43/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Mohammad Jamil Hamid/ М.Д.Х./-мъж, р.01.01.1998 г. гр.Камашли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, необразован, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият М.Д.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Д.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Д.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Д.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
М.Д.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 43/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Mohammad Jamil Hamid/ М.Д.Х./-мъж, р.01.01.1998 г. гр.Камашли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, необразован, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият М.Д.Х., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Д.Х., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Д.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Д.Х., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 23.3.2017г.
108 НОХД No 244/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.К.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 23.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 44/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, Ahmad Kamal Mohammad / А.К.М. /-мъж, р.20.01.1997 г. гр.Камашли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, необразован, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият А.К.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.К.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.К.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.К.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.К.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 44/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, Ahmad Kamal Mohammad / А.К.М. /-мъж, р.20.01.1997 г. гр.Камашли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, необразован, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият А.К.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.К.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.К.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.К.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр. Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.3.2017г.
109 НОХД No 245/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Ш.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 23.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 39/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Dawran Shukry Shehmus/ Д.Ш.Ш./-мъж, р.01.03.1990 г. гр.Камашли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, женен, необразован, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Д.Ш.Ш., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Ш.Ш., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Ш.Ш., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Ш.Ш., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
Д.Ш.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 39/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Dawran Shukry Shehmus/ Д.Ш.Ш./-мъж, р.01.03.1990 г. гр.Камашли, Сирия, сириец, сирийски гражданин, женен, необразован, неосъждан, без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Д.Ш.Ш., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Ш.Ш., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Ш.Ш., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Ш.Ш., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 23.3.2017г.
110 НОХД No 246/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.А.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 23.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 35/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Р.А.А.- /Rihab Abdelaziz Aisa/ жена, р.01.03.1987 г. гр.Камашли, Сирия, сирийка, сирийска гражданка, неомъжена, образование средно, безработна,неосъждана без документи за самоличностсе и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Р.А.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.А.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
Р.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 35/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия Р.А.А.- /Rihab Abdelaziz Aisa/ жена, р.01.03.1987 г. гр.Камашли, Сирия, сирийка, сирийска гражданка, неомъжена, образование средно, безработна,неосъждана без документи за самоличностсе и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Р.А.А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.А.А., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.А.А., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 23.3.2017г.
111 НОХД No 247/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Г.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 23.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 42/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Mustafa Gani Muslem/ М.Г.М./-мъж, р.15.06.1984 г. гр.Кобани, Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, необразован, неосъждан , без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият М.Г.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Г.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Г.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Г.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
М.Г.М.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 42/2017 г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, обвиняемия Mustafa Gani Muslem/ М.Г.М./-мъж, р.15.06.1984 г. гр.Кобани, Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, необразован, неосъждан , без документи за самоличност и адв. М.Б., съгласно условията на което обвиняемият М.Г.М., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК, за това, че на 22.03.2017 г. в района на 31 речна табела, намираща се на около 5000 метра западно от устието на р. Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Г.М., на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Г.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Г.М., да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.3.2017г.
112 НОХД No 248/2017, II състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Н.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство №302ЗМ-37/2016г. по описа на РУ МВР- Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Елкин, подсъдимия Р.Н.К., ЕГН **********, род. на *** г. в гр. Ямбол, с постоянен адрес:***: 33, неженен, безработен, осъждан, понастоящем изтърпява наказание „Лишаване от свобода” в Затвора в гр. Бургас и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Р.Н.К., се признава за виновен в това, че в периода от 05.09.2015 г. до 09.09.2015г. в гр. Царево, обл. Бургас, при условията на опасен рецидив, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Петко Илиев Петков – лесничей в „ЦАРЕВО ФАЙНЕНС” ЕООД гр. Царево и у М. Петкова Янева, ЕГН ********** в качеството й на управител на „ЦАРЕВО ФАЙНЕНС” ЕООД гр. Царево относно основанието за получаване на парична сума,а именно: че ще организира бригада от дървосекачи и на 09.09.2015 г. в обект на „ЦАРЕВО ФАЙНЕНС” ЕООД гр. Царево в района на ДГС с. Кости, ще започнат добив и подготовка за извозване на дървесина и с това причинил на „ЦАРЕВО ФАЙНЕНС” ЕООД гр. Царево с управител М. Петкова Янева, ЕГН **********, имотна вреда в размер 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева- престъпление по чл. 211 предл. последно от НК, във вр. с чл. 209, ал.1 от НК, във вр. с чл. 29, ал.1 б. "Б" от НК. За посоченото престъпление по чл. 211 предл. последно от НК, във вр. с чл. 209, ал.1 от НК, във вр. с чл. 29, ал.1 б. "Б" от НК, на осн. чл. 211 предл. последно от НК, във вр. с чл. 209, ал.1 от НК, във вр. с чл. 29, ал.1 б. "Б" от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.Н.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което на основание чл. 57, ал.1, т.2, б.„Б” от ЗИНЗС следва да се изтърпи при първоначален „СТРОГ РЕЖИМ”. НЕ НАЛАГА на подсъдимият Р.Н.К., ЕГН ********** предвиденото в чл. 211, изречение 2-ро вр. чл.37, ал.1, т.3 от НК наказание „Конфискация на налично имущество”. Веществени доказателства - няма. Разноски по делото не са направени. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1 500.00 лева са напълно възстановени Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Р.Н.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство №302ЗМ-37/2016г. по описа на РУ МВР- Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Елкин, подсъдимия Р.Н.К., ЕГН **********, род. на *** г. в гр. Ямбол, с постоянен адрес:***: 33, неженен, безработен, осъждан, понастоящем изтърпява наказание „Лишаване от свобода” в Затвора в гр. Бургас и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Р.Н.К., се признава за виновен в това, че в периода от 05.09.2015 г. до 09.09.2015г. в гр. Царево, обл. Бургас, при условията на опасен рецидив, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Петко Илиев Петков – лесничей в „ЦАРЕВО ФАЙНЕНС” ЕООД гр. Царево и у М. Петкова Янева, ЕГН ********** в качеството й на управител на „ЦАРЕВО ФАЙНЕНС” ЕООД гр. Царево относно основанието за получаване на парична сума,а именно: че ще организира бригада от дървосекачи и на 09.09.2015 г. в обект на „ЦАРЕВО ФАЙНЕНС” ЕООД гр. Царево в района на ДГС с. Кости, ще започнат добив и подготовка за извозване на дървесина и с това причинил на „ЦАРЕВО ФАЙНЕНС” ЕООД гр. Царево с управител М. Петкова Янева, ЕГН **********, имотна вреда в размер 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева- престъпление по чл. 211 предл. последно от НК, във вр. с чл. 209, ал.1 от НК, във вр. с чл. 29, ал.1 б. "Б" от НК. За посоченото престъпление по чл. 211 предл. последно от НК, във вр. с чл. 209, ал.1 от НК, във вр. с чл. 29, ал.1 б. "Б" от НК, на осн. чл. 211 предл. последно от НК, във вр. с чл. 209, ал.1 от НК, във вр. с чл. 29, ал.1 б. "Б" от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.Н.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което на основание чл. 57, ал.1, т.2, б.„Б” от ЗИНЗС следва да се изтърпи при първоначален „СТРОГ РЕЖИМ”. НЕ НАЛАГА на подсъдимият Р.Н.К., ЕГН ********** предвиденото в чл. 211, изречение 2-ро вр. чл.37, ал.1, т.3 от НК наказание „Конфискация на налично имущество”. Веществени доказателства - няма. Разноски по делото не са направени. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1 500.00 лева са напълно възстановени Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.3.2017г.
113 НОХД No 252/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.С.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 27.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №46/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия С. Себастиянов А., ЕГН:**********, роден на ***г. в гр.Асеновград, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, без документи за самоличност, образование- начално, месторабота- сервитьор, неосъждан, неженен и адв.Е.Т., съгласно условията на което обвиняемият С. Себастиянов А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това че на 25.03.2017 г. в района на 52 речна табела по поречието на р. Резовска около 11700м. от устието на р. Резовска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в района на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Себастиянов А., ЕГН:********** на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №46/2017 г. по описа на ГПУ –Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Богомилова, обвиняемия С. Себастиянов А., ЕГН:**********, роден на ***г. в гр.Асеновград, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, без документи за самоличност, образование- начално, месторабота- сервитьор, неосъждан, неженен и адв.Е.Т., съгласно условията на което обвиняемият С. Себастиянов А., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това че на 25.03.2017 г. в района на 52 речна табела по поречието на р. Резовска около 11700м. от устието на р. Резовска, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, в района на Община Царево, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Себастиянов А., ЕГН:********** на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 27.3.2017г.
114 НОХД No 261/2017, I състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 29.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ -35/2017 год. по описа на РУ-Приморско, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Н.А.К. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с основно образование, не работи, разведен, осъждан и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Н.А.К., се признава за виновен в това, че през месец февруари 2017 год. в гр.Приморско, обл.Бургас отнел от владението на Румен Божилов Йоцов чужди движими вещи – 1 бр. перфоратор /професионална пробивна машина/ марка „ Bosh“ с надпис GBH 2-26 DRE Professional на стойност 200.00 лева, 1 бр.винтоверт марка „ Sparki“ BR12 Е с № 2000009702200 на стойност 57.50 лева и 1 бр. зарядно за винтоверт марка „ Sparki“ BR12 Е на стойност 23.40 лева, собственост на Румен Божилов Йоцов, всичко на обща стойност 280.90 лева без съгласието на собственика им, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати на собственика им. За посоченото престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, на осн. чл. 194, ал.1 вр. чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Н.А.К. с ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимият Н.А.К. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски в размер на 84.64 лева. Веществени доказателства – няма. Причинените с деянието имуществени вреди в размер на 280.90 лева са напълно възстановени.
Н.А.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ -35/2017 год. по описа на РУ-Приморско, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Н.А.К. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с основно образование, не работи, разведен, осъждан и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Н.А.К., се признава за виновен в това, че през месец февруари 2017 год. в гр.Приморско, обл.Бургас отнел от владението на Румен Божилов Йоцов чужди движими вещи – 1 бр. перфоратор /професионална пробивна машина/ марка „ Bosh“ с надпис GBH 2-26 DRE Professional на стойност 200.00 лева, 1 бр.винтоверт марка „ Sparki“ BR12 Е с № 2000009702200 на стойност 57.50 лева и 1 бр. зарядно за винтоверт марка „ Sparki“ BR12 Е на стойност 23.40 лева, собственост на Румен Божилов Йоцов, всичко на обща стойност 280.90 лева без съгласието на собственика им, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати на собственика им. За посоченото престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, на осн. чл. 194, ал.1 вр. чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Н.А.К. с ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимият Н.А.К. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски в размер на 84.64 лева. Веществени доказателства – няма. Причинените с деянието имуществени вреди в размер на 280.90 лева са напълно възстановени.
В законна сила от 29.3.2017г.
115 НОХД No 263/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.А.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ – 450/2016г. по описа на РУ – гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемият Н.А.К. с ЕГН **********, роден на ***г*** с, с постоянен адрес ***, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, българин, с българско гражданство и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият Н.А.К., се признава за виновен в това, че на 21.11.2016г., около 16:00ч., в гр. Приморско, обл. Бургас, кв. „ММЦ“, местност „Пясъка“, селище „Атлиман клуб“, от бунгало № 11, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – избутване на прозореца навътре и отделяне от пироните, с които е бил закован от вътрешната страна, отнел чужди движими вещи – 1бр. прободен трион марка „SKIL“, модел „4281 АА“ с № 505000091 на стойност 57.60лв., 1бр. бормашина марка „SPARKY“, модел „BR 60 E“ с № 13000011818550682274 на стойност 34.36лв. и 1бр. ударна бормашина марка „BOSH“, модел „PSB 600 RE“ с № 110345201 на стойност 82.50лв., всичко на обща стойност 174.46лв., от владението и собственост на „АТЛИМАН КЛУБ“ ЕООД с управител К.А.М. с ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. За посоченото престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 194, ал.1 НК, на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 55, ал. 1, т.1 във вр. чл. 36 НК, ОСЪЖДА обвиняемият Н.А.К. с ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства - 1бр. прободен трион марка „SKIL“, модел „4281 АА“ с № 505000091, 1бр. бормашина марка „SPARKY“, модел „BR 60 E“ с № 13000011818550682274 и 1бр. ударна бормашина марка „BOSH“, модел „PSB 600 RE“ с № 110345201, намиращи се на съхранение в РУ-Приморско ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им „АТЛИМАН КЛУБ“ ЕООД с управител К.А.М. с ЕГН **********. Ако в едногодишен срок от влизането в сила на споразумението, доказателствата не бъдат потърсени от собственика им или собственикът не бъде установен, същите ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. Причинените с деянието имуществени вреди в размер на 174.46 лева са напълно възстановени. На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемият Н.А.К. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски в размер на 95.22лв лева. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.А.К.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ – 450/2016г. по описа на РУ – гр. Приморско, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемият Н.А.К. с ЕГН **********, роден на ***г*** с, с постоянен адрес ***, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, българин, с българско гражданство и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият Н.А.К., се признава за виновен в това, че на 21.11.2016г., около 16:00ч., в гр. Приморско, обл. Бургас, кв. „ММЦ“, местност „Пясъка“, селище „Атлиман клуб“, от бунгало № 11, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – избутване на прозореца навътре и отделяне от пироните, с които е бил закован от вътрешната страна, отнел чужди движими вещи – 1бр. прободен трион марка „SKIL“, модел „4281 АА“ с № 505000091 на стойност 57.60лв., 1бр. бормашина марка „SPARKY“, модел „BR 60 E“ с № 13000011818550682274 на стойност 34.36лв. и 1бр. ударна бормашина марка „BOSH“, модел „PSB 600 RE“ с № 110345201 на стойност 82.50лв., всичко на обща стойност 174.46лв., от владението и собственост на „АТЛИМАН КЛУБ“ ЕООД с управител К.А.М. с ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. За посоченото престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 194, ал.1 НК, на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 55, ал. 1, т.1 във вр. чл. 36 НК, ОСЪЖДА обвиняемият Н.А.К. с ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства - 1бр. прободен трион марка „SKIL“, модел „4281 АА“ с № 505000091, 1бр. бормашина марка „SPARKY“, модел „BR 60 E“ с № 13000011818550682274 и 1бр. ударна бормашина марка „BOSH“, модел „PSB 600 RE“ с № 110345201, намиращи се на съхранение в РУ-Приморско ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им „АТЛИМАН КЛУБ“ ЕООД с управител К.А.М. с ЕГН **********. Ако в едногодишен срок от влизането в сила на споразумението, доказателствата не бъдат потърсени от собственика им или собственикът не бъде установен, същите ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. Причинените с деянието имуществени вреди в размер на 174.46 лева са напълно възстановени. На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемият Н.А.К. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски в размер на 95.22лв лева. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 29.3.2017г.