РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2015г. до 31.3.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 58/2013, II състав Вещни искове Б.Н.В.,
В.И.В.
К.Г.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 108 от ЗС вр. чл. 92 от ЗС, предявен от Б.Н.В. с ЕГН ********** и В.И.В. с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес: ***, офис №2, чрез адв.Н.М., против К.Г.С. с ЕГН ********** ***, при участие на трето лице САРА И Б” ЕООД, ЕИК-115838195, гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 1, ет. 3, стая 2, с който се иска да се приеме за установено между страните, че ищците са собственици по силата на чл. 92 от ЗС на недвижим имот - ОФИС, разположен на първи /партерен/ етаж на кота 0.00 м. със застроена площ от 14.00 кв.м. ведно с 2,12% от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж, върху поземлен имот с идентификатор 37023.501.570, с площ от 298 кв.м. с трайно предназначение на имота: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 метра/, и със съседни на ПИ: поземлени имоти с идентификатори 37023.501.76, 37023.501.569, 37023.501.73, 37023.501.66. при граници на офиса по архитектурен проект: на етажа- апартамент № 1, коридор, апартамент № 2, външен зид, отгоре- апартамент № 4, който офис представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 37023.501.570.1.13, съгласно кадастралната карта на гр. Китен, област Бургас, община Приморско, с адрес на самостоятелния обект: гр. Китен, ул. “Люлин“ № 2, ет. 0, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1, с площ на самостоятелния обект по кадастрална схема: 14 кв.м. при съседни самостоятелни обекти по кадастрална схема: на същия етаж- СОС с идентификатори 7023.501.570.1.2, под обекта- няма, над обекта- СОС с идентификатор 7023.501.570.1.4. който обект се намира в сграда с идентификатор 37023.501.570.1, построена в собствения ни ПИ с идентификатор 37023.501.570, с площ от 298 кв.м. с трайно предназначение на имота: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 метра/, и със съседни на ПИ: поземлени имоти с идентификатори 37023.501.76, 37023.501.569, 37023.501.73, 37023.501.66, а съгласно регулационния план представляващо УПИ Х-466 в кв. 37 по плана на гр. Китен, при граници на УПИ: от север УПИ IX-387, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ XIV-466 и да бъдат осъдени ответницата да им предаде владението върху процесния имот.
2 Гражданско дело No 59/2013, III състав Вещни искове Б.Н.В.,
В.И.В.
М.Т.М.,
Н.Д.М.,
Н.Т.М.Г.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.108 от ЗС вр.чл.92 от ЗС, предявен от Б.Н.В. с ЕГН ********** и В.И.В. с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес: ***, офис №2, чрез адв.Н.М., против М.Т.М. ЕГН **********,***, с който се иска да се приеме за установено между страните, че ищците са собственици по силата на чл.92 от ЗС на недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 37023.501.570.1.5, с предназначение: жилище, апартамент № 5 с адрес: гр.Китен, ул.Люлин № 2, ап.5, на първи жилищен етаж, с площ по кадастралната схема 53 кв.м., а по нотариален акт с площ от 52.67 кв.м., състоящ се от дневна с кухня, спалня, баня с тоалетна, склад, коридор и тераса, ведно с 8,54% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в сграда с идентификатор 37023.501.570.1, построена в собствения им поземлен имот с идентификатор 37023.501.570 по кадастралната карта на гр.Китен, общ.Приморско, целия с площ от 298кв.м., представляващ УПИ Х-466, кв.37 по регулационния план на града, и да бъде осъдена ответницата М.Т.М. ЕГН **********,***, да им предаде владението върху него ОСЪЖДА Б.Н.В. с ЕГН ********** и В.И.В. с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***, офис №2, чрез адв.Н.М., ДА ЗАПЛАТЯТ на М.Т.М. ЕГН **********,***, сумата в размер на 2 000.00лв., представляваща разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.108 от ЗС вр.чл.92 от ЗС, предявен от Б.Н.В. с ЕГН ********** и В.И.В. с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес: ***, офис №2, чрез адв.Н.М., против Н.Д.М. с ЕГН ********** *** и съпругата му Н.Т.Г. – М. с ЕГН ********** ***, с който се иска да се приеме за установено между страните, че ищците са собственици по силата на чл.92 от ЗС на недвижим имот Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 37023.501.570.1.8, с предназначение: жилище, апартамент № 8 : гр.Китен, ул.Люлин № 2, ап.8 на втори жилищен етаж, с площ по кадастралната схема 52 кв.м., а по нотариален акт с площ от 51.67 кв.м., състоящ се от дневна с кухня, спалня, баня с тоалетна, склад, коридор, и тераса, ведно с 8,38% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в сграда с идентификатор 37023.501.570.1, построена в собствения им поземлен имот с идентификатор 37023.501.570 по кадастралната карта на гр.Китен, общ.Приморско, целия с площ от 298кв.м., представляващ УПИ Х-466, кв.37 по регулационния план на града, и да бъдат осъдени ответниците Н.Д.М. с ЕГН ********** *** и съпругата му Н.Т.Г. – М. с ЕГН ********** ***, да им предадат владението върху него. ОСЪЖДА Б.Н.В. с ЕГН ********** и В.И.В. с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***, офис №2, чрез адв.Н.М., ДА ЗАПЛАТЯТ на Н.Д.М. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 2 000.00лв., представляваща разноски по делото и на съпругата му Н.Т.Г. – М. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 2 800.00лв., представляваща разноски по делото.
3 Гражданско дело No 79/2013, II състав Други дела БАЛКАНФЛОРА ЕООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ВИЛНО СЕЛИЩЕ КАПРИЗ, ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА ЕС АДЕЛИН КОЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.3.2015г.
ОТМЕНЯ ВСИЧКИ решенията по т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на общото събрание на етажна собственост на вилно селище „Каприз” с 57 самостоятелни обекти, построени в ПИ 44094.2.927 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас и в ПИ 44094.2.928 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, състояло се на 26.07.2014 г. обективирани в протокол от същата дата ОСЪЖДА етажна собственост на вилно селище „Каприз” с 57 самостоятелни обекти, построени в ПИ 44094.2.927 по КККР на с. Лозенец общ. Царево, обл. Бургас и в ПИ 44094.2.928 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, представлявана от управителен съвет с председател Аделин Колев Атанасов, да заплатят на „Балканфлора” ЕООД, ЕИК 130574678, сумата 2660,00 лева, представляващи направени разноски по делото.
4 Гражданско дело No 30/2014, I състав Вещни искове Е.Н.В. Г.Г.Ф.,
Р.Н.Ф.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.Н.В. ***, ЕГН **********, чрез пълномощник адв. Г.Н. ***, с адрес за призова***е гр.***, отрицателен установителен иск против Г.Г.Ф., ЕГН ********** и Р.Н.Ф., ЕГН **********,***, за приемане за установено между страните, че ответниците Г.Г.Ф. и Р.Н.Ф. не са собственици на поземлен имот в гр.Царево, Бургаска област, местността „В***“ с площ от 891 кв.м., представляващ имот с идентификатор 4*** по действащата кадастрална карта на град Царево. ОСЪЖДА Е.Н.В. ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Г.Ф., ЕГН ********** ***, сумата в размер на 1300.00 лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Е.Н.В. ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Н.Ф., ЕГН **********,***, сумата в размер на 1600.00 лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжал***е пред БОС в двуседмичен срок от съобща***ето му на страните.
5 Гражданско дело No 38/2014, I състав Вещни искове ВИА РАЦИОНИС ООД Т.Д.Д.,
В.К.М.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 17.3.2015г.
С оглед на така наведените съображения и на основание чл.238 ал.2 от ГПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 38/2014г. по описа на РС-Царево. ОСЪЖДА „ВИА РАЦИОНИС" ООД, ЕИК 19008670 гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски" № 23, представлявано от управителя С.М., ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Д. с ЕГН ********** и В.М. Иванов с ЕГН **********, и двамата със съдебен адрес: ***, пл.“Баба Ганка“ № 4 ет.2 адвокатско дружество „Кличанов и Ко“, сумата в размер на 300 лева представляващи разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред БОС в едноседмичен срок, считано за ответниците от днес, а за ищцовото дружество - от съобщаването.
6 Гражданско дело No 71/2014, II състав Други дела БАЛКАНФЛОРА ЕООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ВИЛНО СЕЛИЩЕ КАПРИЗ ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС АДЕЛИН АТАНАСОВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.3.2015г.
ОТМЕНЯ ВСИЧКИ решенията по т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на общото събрание на етажна собственост на вилно селище „Каприз” с 57 самостоятелни обекти, построени в ПИ 44094.2.927 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас и в ПИ 44094.2.928 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, състояло се на 26.07.2014 г. обективирани в протокол от същата дата ОСЪЖДА етажна собственост на вилно селище „Каприз” с 57 самостоятелни обекти, построени в ПИ 44094.2.927 по КККР на с. Лозенец общ. Царево, обл. Бургас и в ПИ 44094.2.928 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, представлявана от управителен съвет с председател Аделин Колев Атанасов, да заплатят на „Балканфлора” ЕООД, ЕИК 130574678, сумата 2015,00 лева, представляващи направени разноски по делото.
7 Гражданско дело No 74/2014, II състав Други дела КРОЛИК 1 ООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ВИЛНО СЕЛИЩЕ "КАПРИЗ" ЧРЕЗ УС: АДЕЛИН АТАНАСОВ,ФИДЕЛ КОСЕВ,СЕРГЕЙ ЦИГАНКОВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.3.2015г.
ОТМЕНЯ ВСИЧКИ решенията по т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на общото събрание на етажна собственост на вилно селище „Каприз” с 57 самостоятелни обекти, построени в ПИ 44094.2.927 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас и в ПИ 44094.2.928 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, състояло се на 26.07.2014 г. обективирани в протокол от същата дата ОСЪЖДА етажна собственост на вилно селище „Каприз” с 57 самостоятелни обекти, построени в ПИ 44094.2.927 по КККР на с. Лозенец общ. Царево, обл. Бургас и в ПИ 44094.2.928 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, представлявана от управителен съвет с председател Аделин Колев А., да заплатят на „КРОЛИК 1” ООД, ЕИК 202061468, сумата 900,00 лева, представляващи направени разноски по делото.
8 Гражданско дело No 76/2014, II състав Вещни искове Д.Н.Т.,
И.Л.Т.
Т.К.В.,
Е.М.У.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.3.2015г.
ОСЪЖДА Т.К.В. и Е.М.У., двамата с адрес за призоваване гр. Ахтопол, ул. ’’Свети Яни” № 30, ет. 4, ап. 7, при участието на трето лице- помагач по делото „Странд билд“ ЕООД, гр. Варна ЕИК 103891044, ДА ПРЕДАДАТ на Д.Н.Т., ЕГН ********** и И.Л.Т., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес гр. София, кв. ”Подуяне”, ул. „Витиня”, бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 3, владението върху владяната от тях без правно основание, част от североизточната терасата на съсобственото на ищците жилище, представляващо самостоятелен обект на собственост, с идентификатор № 00878.502.24.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ахтопол, община Царево, Бургаска област, която част заема пространството между установената с одобрения инвестиционен проект граница и материализираната на място граница между североизточните тераси на първо ниво /пети етаж/ на самостоятелен обект на собственост, с идентификатор № 00878.502.24.1.10, собственост на ищците и самостоятелен обект на собственост, с идентификатор № 00878.502.24.1.9, собственост на ответниците, която част е с площ от 1,05 кв.м. и е защриховано с червен цвят на скицата към заключението на вещото лице по съдебно- техническата експертиза. ОСЪЖДА Т.К.В. и Е.М.У., двамата с адрес за призоваване гр. Ахтопол, ул. ’’Свети Яни” № 30, ет. 4, ап. 7, при участието на трето лице- помагач по делото „Странд билд“ ЕООД, гр. Варна ЕИК 103891044, ДА ПРЕУСТАНОВЯТ неоснователните действия, с които смущават владението и ползването на ищците върху част от североизточната тераса на първо ниво /пети етаж/ от собствения им имот, представляващ самостоятелен обект, с идентификатор № 00878.502.24.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ахтопол, община Царево, Бургаска област, като ПРЕМАХНАТ преградната стена от ютонг между тяхната и на ответниците тераси и да не изграждат в бъдеще на същото място преградната стена. ОСЪЖДА Т.К.В. и Е.М.У., двамата с адрес за призоваване гр. Ахтопол, ул. ’’Свети Яни” № 30, ет. 4, ап. 7, при участието на трето лице- помагач по делото „Странд билд“ ЕООД, гр. Варна ЕИК 103891044, ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.Н.Т., ЕГН ********** и И.Л.Т., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес гр. София, кв. ”Подуяне”, ул. „Витиня”, бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 3, сумата от 834,00 лева за направени съдебно- деловодни разноски. ОБЯВЯВА скицата към заключението по съдебно- техническата експертиза на в.л. Ст. Р., на която скица, спорната площ е защрихована с червен цвят, за неразделна част от решението.
9 Гражданско дело No 90/2014, III състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Й.П.Т. АКВА ТУР -21 АД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 10.3.2015г.
ОСЪЖДА „АКВА ТУР-21” АД с ЕИК 130513611 със седалище и адрес на управление: гр.София, общ.Столична, район Лозенец, бул.“Симеоновско шосе“ № 120 Д, ет.2, представлявано от К.В.З. ДА ЗАПЛАТИ на Й.П.Т. с ЕГН *********** *** и съдебен адрес *** ст.6, сумите, както следва: 1/ Сумата в размер на 1535.00 лв., представляваща дължими нетни работни заплати за периода от 01.08.2013г. до 21.10.2013г. и за периода от 26.05.2014г. до 04.07.2014г., мораторна лихва в размер на 124.29 лв., ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от датата на предявяването на исковата молба - 12.09.2014г. до окончателното й изплащане, като претенцията за мораторна лихва над размера от 124.29 лв. до 150.00 лева отхвърля като неоснователна; 2/ Сумата в размер на 500.00 лв., представляваща обезщетение по чл. 222 ал.1 от КТ, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяването на исковата молба - 12.09.2014г. до окончателното й изплащане; и 3/ Сумата в размер общо на 159.58 лева, представляваща обезщетение по чл.224 от КТ, ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от датата на предявяването на исковата молба - 12.09.2014г. до окончателното й изплащане, като претенцията над размера от 159.58 лв. до 185.00 лева отхвърля като неоснователна. ОСЪЖДА „АКВА ТУР-21” АД с ЕИК 130513611 със седалище и адрес на управление: гр.София, общ.Столична, район Лозенец, бул.“Симеоновско шосе“ № 120 Д, ет.2, представлявано от К.В.З. ДА ЗАПЛАТИ на Й.П.Т. с ЕГН *********** *** и съдебен адрес *** ст.6, направените разноски по делото в размер на 650.00 лева, от които възнаграждение за в.л. в размер на 200 рева и адвокатско възнаграждение в размер на 450 лв. ОСЪЖДА „АКВА ТУР-21” АД с ЕИК 130513611 със седалище и адрес на управление: гр.София, общ.Столична, район Лозенец, бул.“Симеоновско шосе“ № 120 Д, ет.2, представлявано от К.В.З. ДА ЗАПЛАТИ в полза на РС-Царево сумата в размер на 92.76 лева на осн. чл.78, ал.6 от ГПК, както и сумата от 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от датата на обявяването му - 10.03.2015г.
10 Гражданско дело No 97/2014, II състав Други дела БИЛД ГРУП ООД,
БУЛ ЕН ДЖИ ООД
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА КОМПЛЕКС ГАРДЕНИЯ, ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛ ПЕТЪР ЦВЕТКОВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.3.2015г.
ОТМЕНЯ, следните решения, взети на общо събрание на 27.08.2014 г. на етажната собственост на комплекс „Гардения”, с административен адрес гр. Приморско, ул. ”Лагуна”, № 15, представлявана (ЕС) от управителя Петър Цветков: По т. 2 от дневния ред: „Приема списъка с дължимите суми, неразделна част от настоящия протокол /Приложение 3/ и задължава Управителния съвет да предприеме действия по снабдяване с изпълнителни листи, след осъществяване на проверка за конкретно дължимите суми на конкретни длъжници.“ Част от решение по т. 7 от дневния ред: „Дава мандат на Управителя да се договори със собственика на земята за поддръжката на зелените площи и басейна в рамките на посочения бюджет за 2015 г.“
11 Гражданско дело No 1/2015, I състав Развод и недейств. на брака В.Д.В. Г.Е.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.3.2015г.
Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, съдът Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА сключения с акт за граждански брак № 0017/24.05.1996г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Царево, ГРАЖДАНСКИ БРАК между В.Д.В. с ЕГН **********,***, и Г.Е.М. с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, и с настоящ адрес:***, по взаимно съгласие на страните без да се произнася по вината, на основание чл.49 ал.4,вр. чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.51 ОТ СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което: 1. От брака страните нямат родени деца. 2. Семейното жилище, находящо се в гр. Царево, на ул. ”Хан Аспарух” № 46, вх.1, ет.2, което е наследствено на съпругата от нейната баба Елена Д. Валерянова /Переславцева/, ще се ползва и занапред от В.Д. Валериянова, като Г.Е.М. няма никакви претенции към ползването му. 3. Движимите вещи, придобити по време на брака и послужили за обичайно потребление и обзавеждане на домакинството, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и нямат претенции един към друг относно тях. 4. След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка по смисъла на чл. 145 от СК като бивши съпрузи. 5. Придобият по време на брака лек автомобил Марка „Тойота”, Модел „Корола 1.4 И”, Брой места: 4+1, Цвят „Червен”, с рег. № „А 9426 МА”, Рама № JT152EEA100096824, и Двигател № 4E960932, с дата на първоначална регистрация 17.10.1994г., съгласно Свидетелство за регистрация на МПС № 005486818, след прекратяване на брака се предоставя в дял на Г.Е.М., който придобива в изключителна собственост гореописания лек автомобил без да дължи на съпругата си уравнение на дяловете. 6. Собствеността върху недвижимият имот, придобит в режим на СИО, съгласно Договор за продажба на недвижим имот – Частна общинска собственост, сключен на 21.11.2003г., и вписан в Службата по вписванията при РС – Царево на 01.12.2003г., т. ІІ, № 112, дв. вх. рег. № 2365 от 01.12.2003г. на Службата по вписванията при Районен съд – гр. Царево, а именно: ДВОРНО МЯСТО, с площ от 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/, представляващо Урегулиран поземлен имот /УПИ ІІІ /трети римско/, в квартал 87 /осемдесет и седми/ по плана на гр. Царево, кв. „Василико”, общ. Царево, обл. Бургас при граници на УПИ: север – улица, изток – УПИ ІV, запад – УПИ ІІ, и юг - УПИ ХІІ; и който съгласно кадастралната карта и регистри на гр. Царево, общ. Царево, Бургаска област представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48619.505.208 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста и осем) по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, общ. Царево, Бургаска област, одобрени със заповед № РД-18-56/24.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изм. на КККР, с адрес на поземления имот: гр. Царево, п.к. 8260, квартал „ВАСИЛИКО”, с площ на имота: 397 кв.м. /триста деветдесет и седем/ кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, номер по предходен план: няма, при граници и съседи на имота: Поземлени имоти с №№ 48619.505.206; 48619.505.207; 48619.505.209; 48619.505.210; 48619.505.211; 48619.505.463; след прекратяване на брака се трансформира в обикновена съсобственост при равни дялове между бившите съпрузи. 7. Съпрузите заявяват, че при условие, че някой от тях е получил заем или какъвто и да е друг кредит, или е поел каквото и да било задължение от и към трето лице, след прекратяване на брака, същите задължения следва да се погасяват еднолично и самостоятелно от този, който ги е поел. 8. След прекратяване на брака съпругата–В.Д.В. ще възстанови предбрачното си фамилно име – „ВАЛЕРИЯНОВА”. 9. Разноските по делото остават за страните така, както са ги направили. ОСЪЖДА Г.Е.М. с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, и с настоящ адрес:***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Царево, сумата в размер на 23.00 лева, представляваща държавна такса, и сумата в размер на 5.00 лв., в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.3.2015г.
12 НОХД No 76/2014, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Г.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 19.3.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Г.Б. - роден на ***г. в гр.Пловдив, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2013г. в гр.Китен, Бургаска обл. противозаконно присвоил чужди движими вещи - 1бр. лек автомобил марка „Нисан”, модел „Микра” /с № на рама ** с peг. № ** на стойност 9600.00 лева, собственост на св. „Интерлийз Ауто” ЕАД, клон Бургас с МОЛ св.С.Г.С. и на св.Д.Й.И., сумата от 300.00лв., собственост на св.Н.И.П., 1бр. мобилен телефон марка „Нокия”, модел 100 на стойност 65.81 лева и 1бр. сим карта на Глобул на стойност 12.00 лева, собственост на С.И.П., всичко на обща стойност 9977.81 лева, които владеел, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.206, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
Д.Г.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Г.Б. - роден на ***г. в гр.Пловдив, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2013г. в гр.Китен, Бургаска обл. противозаконно присвоил чужди движими вещи - 1бр. лек автомобил марка „Нисан”, модел „Микра” /с № на рама ** с peг. № ** на стойност 9600.00 лева, собственост на св. „Интерлийз Ауто” ЕАД, клон Бургас с МОЛ св.С.Г.С. и на св.Д.Й.И., сумата от 300.00лв., собственост на св.Н.И.П., 1бр. мобилен телефон марка „Нокия”, модел 100 на стойност 65.81 лева и 1бр. сим карта на Глобул на стойност 12.00 лева, собственост на С.И.П., всичко на обща стойност 9977.81 лева, които владеел, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.206, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
Мотиви от 25.3.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
13 НОХД No 126/2014, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.М.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 10.3.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.М.Т. - родена на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българска гражданка, с основно образование, собственик на „Руми - 82- М.Т.”, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГ, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА.
М.М.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.М.Т. - родена на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българска гражданка, с основно образование, собственик на „Руми - 82- М.Т.”, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 25.07.2014 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект - магазин намиращ се на ул. „Иглика ” № 6, като собственик на ЕТ „***”, без съгласието на притежателите на изключителните права AMERIKANA INTERNATIONAL LTD, UK /АМЕРИКАНА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД/, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 19.10.2012 г. от П.М., с преупълномощен пълномощник П. П.П., упълномощена с пълномощно от 20.08.2014 г.; ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SA; представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 10.11.2010 г. от Ш.П.Б., с преупълномощен пълномощник П.П.П., упълномощена с пълномощно от 20.08.2014 г.; FACTON LTD. /ФАКТОН ООД/, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 20.11.2009г. от Г.Т.Б., с преупълномощен пълномощник П.П.П., упълномощена с пълномощно от 20.08.2014 г.; THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. /ПОЛО/ЛОРЪН КЪМПАНИ Л. П./, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 25.01.2011 г. от Ш.Л.Дж., с преупълномощен пълномощник П.П.П., упълномощена с пълномощно от 20.08.2014 г.; TOMMY HILFIGER LICENSING, LLC /ТОМИ ХИЛФИГЕР ЛАЙСЪНСИНГ ЛСС./, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 08.11.2007 г. от А.М.Ф.М., с преупълномощен пълномощник П.П.П., упълномощена с пълномощно от 20.08.2014 г. и CONVERSE INC. /Конвърс Инк./, представлявана от В.Д.С., в качеството му на управител на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София с ЕИК 131289468, упълномощен с пълномощно 16.07.2013 г. от А.М.М., с преупълномощен пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 12.08.2014 г., използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 8 бр. ватирани суичери без качулка марка Bench на стойност 1052.00 лева; 15 бр. ватирани суичери с качулка марка Bench на стойност 2017.50 лева; 5 бр. долници на анцуг, ватирани марка Bench на стойност 425.00 лева; 3 бр. ватирани суичери, дамски без качулка марка Bench на стойност 394.50 лева; 2 бр. ватирани суичери, дамски с качулка марка Bench на стойност 269.00 лева; 17 бр. мъжки суичери с качулка марка Hollister на стойност 1717.00 лева; 11 бр. дамски анцугови долници марка Hollister на стойност 852.50 лева; 25 бр. дамски ватирани суичери с качулка марка Hollister на стойност 2437.50 лева; 5 бр. дамски ватирани суичери без качулка марка Hollister на стойност 475.00 лева; 13 бр. дамски комплекти анцузи без цип и качулка марка Converse на стойност 1183.00 лева; 11 дамски комплекти анцузи с цип и качулка марка Converse на стойност 1083.50 лева; 10 дамски суичери с цип и качулка марка Converse на стойност 1470.00 лева; 4 бр. дамски суичери с копчета и качулка марка Converse на стойност 608.00 лева; 11 бр. суичери с качулка тип блуза марка Converse на стойност 1512.50 лева; 2 бр. анцуг комплект, мъжки марка Converse на стойност 225.00 лева; 9 бр. суичери с качулка и цип марка Converse на стойност 1323.00 лева; 4 бр. суичери с качулка без цип марка Converse 608.00 лева; 4 бр. суичери с качулка и копчета марка Converse на стойност 608.00 лева; 4 бр. суичери с цип и качулка марка Abercrombie на стойност 404.00 лева; 5 бр. тениски марка Abercrombie на стойност 332.50 лева; 8 бр. мъжки тениски марка Converse на стойност 352.00 лева; 4 бр. дамски тениски марка Converse на стойност 166.00 лева; 3 бр. мъжки тениски марка G-Star на стойност 192.00 лева; 2 бр. суичерr с качулка и цип G-Star на стойност 248.00 лева; 14 бр. тениски марка Polo Sport на стойност 1015.00 лева; 2 бр. суичери марка Polo на стойност 175.00 лева и 2 бр. мъжки тениски марка Tommy Hilfiger на стойност 89.00 лева, всичко на обща стойност 21235.00 лева - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГ, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА.
Мотиви от 18.3.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 26.3.2015г.
14 АНД No 474/2014, III състав Административни дела М.Д.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 25.3.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление № 22-0000559 от 09.09.2014г. на Директора на дирекция „Автомобилна администрация“-Бургас, с което на М.Д.М. с ЕГН ********** за нарушение на чл. 37а т. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТ за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300.00 лева на основание чл.102 ал.4 от Закона за автомобилните превози. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 АНД No 526/2014, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ ГЕРМАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН КЪМ МОСВ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 31.3.2015г.
ОТМЕНЯ против Наказателно постановление № 1083/09.12.2014г. на Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район, с което на община П*** със седалище: гр.П***, ул.“*** представлявана от Д*** Г*** Г*** в качеството му на кмет, за нарушение на чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева на основание чл.200 ал.1 т.2 от Закона за водите РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Б*** в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 АНД No 527/2014, II състав По ЗГ и ЗЛОД Б.В.Ц. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.3.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 759 от 01.12.2014 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 270 от Закона за горите, на Б.В.Ц., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. за нарушение на чл. 120, ал. 1, т. 3 от Закона за горите и на основание чл. 8, ал. 1, т. 15, б. „а“ от Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гои и земи от горския фонд, е определено жалбоподателя да плати сумата от 30.00 лева обезщетение в полза на Югоизточно държавно предприятие- Сливен.
17 АНД No 528/2014, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕРИКА 07 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.3.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 035687 от 16.10.2014 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 214 от Закон за туризма на „Ерика 07“ ЕООД, ЕИК 200178688 е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 132, ал. 1 от ЗТ.
18 АНД No 1/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.3.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.И.В. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.Резвая №1, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.325, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че на 24.05.2014г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, на площада /пред сградата на Община Приморско/, в полицейски автомобил на РУП - Приморско и в сградата на РУП - Приморско, в условията на продължавана престъпна дейност, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в нанасяне на удари с юмруци в областта на лявата част на лицето, събаряне на земята и ритници по левия крак на св. А.К.А.; удар с юмрук в лявата част на лицето, събаряне на земята и ритници по краката на св. Ю.М.Х.; отправяне на обидни думи към св.Ю.М.Х. – „Какъв си ти бе, циганин”, отправяне на обиди и закани към служителите от РУП - Приморско Д.Д.П. и А.Г.Б. – полицаи ООР при РУП - Приморско, наричайки ги: „Какви сте Вие бе, ***. Нали знаете, че утре ще сте без униформа, ще се срещнем на пътя, тогава ще видим какви мъже сте, ***. Как може да защитавате циганите, а не хората, които ви плащат заплатите. Аз плащам 5000 лева данъци и от моите данъци вие си получавате заплатите” и ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение. Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от обявяването му пред Окръжен съд гр.Бургас.
М.И.В.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.И.В. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.Резвая №1, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.325, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че на 24.05.2014г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, на площада /пред сградата на Община Приморско/, в полицейски автомобил на РУП - Приморско и в сградата на РУП - Приморско, в условията на продължавана престъпна дейност, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в нанасяне на удари с юмруци в областта на лявата част на лицето, събаряне на земята и ритници по левия крак на св. А.К.А.; удар с юмрук в лявата част на лицето, събаряне на земята и ритници по краката на св. Ю.М.Х.; отправяне на обидни думи към св.Ю.М.Х. – „Какъв си ти бе, циганин”, отправяне на обиди и закани към служителите от РУП - Приморско Д.Д.П. и А.Г.Б. – полицаи ООР при РУП - Приморско, наричайки ги: „Какви сте Вие бе, ***. Нали знаете, че утре ще сте без униформа, ще се срещнем на пътя, тогава ще видим какви мъже сте, ***. Как може да защитавате циганите, а не хората, които ви плащат заплатите. Аз плащам 5000 лева данъци и от моите данъци вие си получавате заплатите” и ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение.
Мотиви от 6.3.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
19 АНД No 6/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.3.2015г.
ПРИЗНАВА И.М.Р. – родена на ***г***, общ.Царево, обл.Бургаска, с адрес за призоваване в страната: гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.Пенека №6, българка, български гражданин, с висше образование, професия - дентален лекар, безработна, разведена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в извършено от нея престъпление по чл.324, ал.2, изр. второ, предл. второ, вр. ал.1 от НК, за това, че: В периода месец юни 2006г. до месец юни 2013г. в гр.Царево, Бургаяска обл., в помещение на ул.Тракия №7 и кабинет регистриран като лечебно заведение за извънболнична помощ по дентална медицина представляван от д-р С.Н. – „Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина д-р С.Н.”ЕООД, упражнявал медицинска професия „стоматолог” /дентална медицина/ в нарушение на установения за това ред, предвиден в чл.39, ал.1 и чл.40, ал.1 от Закона за лечебните заведения: „Чл.39. (1) Регистрират се лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Чл.40. (1) Регистрацията се извършва в съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение, въз основа на заявление.....” и чл.32, вр. чл.18, ал.1 и чл.3 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина: „Чл.32. (1) Членството в БЛС и в БЗС възниква с вписването в регистъра на районната колегия на БЛС, съответно на районната колегия на БЗС. Чл.3. (1) Всички лекари и лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват в БЛС, съответно в БЗС. Чл.18. (1) Районните колегии на БЛС и районните колегии на БЗС са юридически лица със седалища и териториален обхват съгласно приложението. (2) Районната колегия се състои от вписаните в регистъра й лекари, съответно лекари по дентална медицина.”, без регистрация за осъществяване на медицинска дейност в Регионална здравна инспекция - Бургас, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК, Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано, в 15 - дневен срок от обявяването му, пред Бургаски окръжен съд.
И.М.Р.
ПРИЗНАВА И.М.Р. – родена на ***г***, общ.Царево, обл.Бургаска, с адрес за призоваване в страната: гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.Пенека №6, българка, български гражданин, с висше образование, професия - дентален лекар, безработна, разведена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в извършено от нея престъпление по чл.324, ал.2, изр. второ, предл. второ, вр. ал.1 от НК, за това, че: В периода месец юни 2006г. до месец юни 2013г. в гр.Царево, Бургаяска обл., в помещение на ул.Тракия №7 и кабинет регистриран като лечебно заведение за извънболнична помощ по дентална медицина представляван от д-р С.Н. – „Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина д-р С.Н.”ЕООД, упражнявал медицинска професия „стоматолог” /дентална медицина/ в нарушение на установения за това ред, предвиден в чл.39, ал.1 и чл.40, ал.1 от Закона за лечебните заведения: „Чл.39. (1) Регистрират се лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Чл.40. (1) Регистрацията се извършва в съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение, въз основа на заявление.....” и чл.32, вр. чл.18, ал.1 и чл.3 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина: „Чл.32. (1) Членството в БЛС и в БЗС възниква с вписването в регистъра на районната колегия на БЛС, съответно на районната колегия на БЗС. Чл.3. (1) Всички лекари и лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват в БЛС, съответно в БЗС. Чл.18. (1) Районните колегии на БЛС и районните колегии на БЗС са юридически лица със седалища и териториален обхват съгласно приложението. (2) Районната колегия се състои от вписаните в регистъра й лекари, съответно лекари по дентална медицина.”, без регистрация за осъществяване на медицинска дейност в Регионална здравна инспекция - Бургас, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК, Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано, в 15 - дневен срок от обявяването му, пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 6.3.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 20.3.2015г.
20 АНД No 7/2015, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЧЕРНОМОРЕЦ -БС ЕАД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 25.3.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 317/29.05.2014г. на Директора на ТД на НАП-Бургас, с което на „Х***“ ЕАД с ЕИК ***, седалище и адрес на управление : гр.Б***, представлявано от И.Д.А. –изп.директор, за извършено административно нарушение по чл.39 ал.1 от Наредба №Н-18/2006г. на МФ вр.чл.118 ал.4 от ЗДДС му е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.185 ал.2 изречение последно от ЗДДС във вр. с чл.185 ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 АНД No 19/2015, I състав Административни дела ЕТ Н.-Н.-К.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 25.3.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 20-000351 от 12.08.2014г. на изпълнителния директор на ИА„Главна инспекция по труда”-София, против ЕТ „Н***-НА-К.Н.“, с ЕИК *** и седалище и адрес на управление : гр.София, бул.“Прага“ № 32, с което за нарушение по чл.403а, ал.1 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.415в, ал.1 КТ, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 300лв. на 100лв. (сто лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването
22 АНД No 23/2015, I състав Административни дела К.Т.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 720/04.12.2014 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Бургас, с което на К.Т.В. с ЕГН ********** ***, е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лева за нарушение на чл.257, ал.1, т.1, вр. чл.108, ал.1, т.1 от ЗГ, вр. чл.52, ал.1 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите.
23 НОХД No 24/2015, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.Т.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 10.3.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Т.И. – роден на *** ***, жител и живущ ***, тел. 0892/991753, български гражданин, образование - начално, професия – няма, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: За времето от 09:30 часа на 01.08.2014 год. до 09.00 ч. на 17.08.2014 год. в гр. Ахтопол, Бургаска обл., местността “Коросята”, от бунгало №3 на почивна станция “Топлофикация” - София, от бунгало № 18 на почивна база “Елпром” и от бунгало № 14-1 на почивна база “Синята лагуна”, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - разкъсване на противокомарната мрежа и избутване на крилото на прозореца отнел от владението и собственост на М.Ц.Б., ЕГН ********** чужди движими вещи – мъжки кожен портфейл съдържащ – лична карта, СУМПС, документи за лек автомобил, 1 бр. мобилен телефон марка “SonyEricsson” модел “K800I” на стойност 82.00 лева, ведно със СИМ карта на “Виваком” на стойност 12.90 лева и сумата от 250.00 лева на обща стойност 344.90 лева и от владението и собственост на Е.Р.К., ЕГН ********** чужди движими вещи – сумата от 40.00 лева и мобилен телефон марка “Sony” модел “XPERIA X8” на стойност 183.70 лева, ведно със сим карта на “М-тел” на стойност 9.90 лева на обща стойност 233.60 лева, и от владението и собственост на св. Д.Д.А., ЕГН ********** чужди движими вещи – 1 бр. преносим компютър – лаптоп, марка “Леново”, 17 инча, черен на цвят на стойност 666.04 лева, ведно със зарядно устройство и сумата от 300.00 български лева, на обща стойност 966.04 лева, и от владението и собственост от Я.Г.Х., чужди движими вещи – 1 бр. преносим компютър – лаптоп, марка “НР” /Hewlett Packard/, модел 6715s, ведно със зарядно устройство на стойност 320.00 лева, всичко на обща стойност 1864.54 лева, без тяхно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Л.Т.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Т.И. – роден на *** ***, жител и живущ ***, тел. 0892/991753, български гражданин, образование - начално, професия – няма, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: За времето от 09:30 часа на 01.08.2014 год. до 09.00 ч. на 17.08.2014 год. в гр. Ахтопол, Бургаска обл., местността “Коросята”, от бунгало №3 на почивна станция “Топлофикация” - София, от бунгало № 18 на почивна база “Елпром” и от бунгало № 14-1 на почивна база “Синята лагуна”, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - разкъсване на противокомарната мрежа и избутване на крилото на прозореца отнел от владението и собственост на М.Ц.Б., ЕГН ********** чужди движими вещи – мъжки кожен портфейл съдържащ – лична карта, СУМПС, документи за лек автомобил, 1 бр. мобилен телефон марка “SonyEricsson” модел “K800I” на стойност 82.00 лева, ведно със СИМ карта на “Виваком” на стойност 12.90 лева и сумата от 250.00 лева на обща стойност 344.90 лева и от владението и собственост на Е.Р.К., ЕГН ********** чужди движими вещи – сумата от 40.00 лева и мобилен телефон марка “Sony” модел “XPERIA X8” на стойност 183.70 лева, ведно със сим карта на “М-тел” на стойност 9.90 лева на обща стойност 233.60 лева, и от владението и собственост на св. Д.Д.А., ЕГН ********** чужди движими вещи – 1 бр. преносим компютър – лаптоп, марка “Леново”, 17 инча, черен на цвят на стойност 666.04 лева, ведно със зарядно устройство и сумата от 300.00 български лева, на обща стойност 966.04 лева, и от владението и собственост от Я.Г.Х., чужди движими вещи – 1 бр. преносим компютър – лаптоп, марка “НР” /Hewlett Packard/, модел 6715s, ведно със зарядно устройство на стойност 320.00 лева, всичко на обща стойност 1864.54 лева, без тяхно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 18.3.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 26.3.2015г.
24 АНД No 27/2015, II състав По ЗГ и ЗЛОД Д.В.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 31.3.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 721/ 04.12.2014 г. на директора на Регионална дирекция по горите– Бургас, с което Д.В.А., ЕГН ********** ***, е наложено наказание „глоба” в размер на 500,00 лева за нарушение на чл. 257, ал. 1, т. 1, вр. чл. 108, ал. 1, т. 1 от ЗГ, вр. чл. 52, ал. 1 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите.
25 НОХД No 29/2015, II състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.С.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 11.3.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.С.М. - роден на ***г***, постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора гр.Бургас, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2014год. в гр.Приморско, обл.Бургаска с цел да набави за себе си имотна облага, представяйки се за длъжностно лице - Главен данъчен инспектор от НАП – гр. Бургас, възбудил и поддържал заблуждение у Г.Г.Д., ЕГН **********, че няколко дни е извършвана негласна данъчна проверка на механа „Вълчан войвода”, както и, че може да състави протокол с който да удостовери, че е извършена данъчна проверка в обект – механа „Вълчан войвода” – гр. Приморско и до 15.09.2014 год. данъчните да не идват на проверка, и съставил „протокол за регистрация за обект за обслужване, приготвяне или обработка на храни алкохол ДР” на името на „Гедика” ЕООД, с което причинил на Г.Г.Д. имотна вреда в размер на 300.00 лева, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като е осъден с присъда №2507/09.11.2011год. по НОХД № 3524/2011год. на Районен съд – гр.Бургас влязла в сила на 03.02.2012г., за престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б" НК и на основание чл.25, ал.1 от НК му е определено общо наказание между присъдата по НОХД №3524/2011год., и присъдите по НОХД №3369/2008 г. по описа на РС - Бургас, НОХД №1071/2009 г. по описа на РС - гр. Шумен и НОХД №2823/2010г. по описа на РС - гр.Бургас в размер на четири години лишаване от свобода при първоначален строг режим - престъпление по чл.211, предл. второ, вр. чл.210, ал.1, т.1, предл. първо, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.29, б.„а” и „б” от НК, поради което и на осн. по чл.211, предл. второ, вр. чл.210, ал.1, т.1, предл. първо, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.29, б.„а” и „б” от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК намалява така определеното наказание с една трета – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият М., със снета по делото самоличност, е бил задържан под стража, считано от 05.08.2014г.
Г.С.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.С.М. - роден на ***г***, постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора гр.Бургас, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2014год. в гр.Приморско, обл.Бургаска с цел да набави за себе си имотна облага, представяйки се за длъжностно лице - Главен данъчен инспектор от НАП – гр. Бургас, възбудил и поддържал заблуждение у Г.Г.Д., ЕГН **********, че няколко дни е извършвана негласна данъчна проверка на механа „Вълчан войвода”, както и, че може да състави протокол с който да удостовери, че е извършена данъчна проверка в обект – механа „Вълчан войвода” – гр. Приморско и до 15.09.2014 год. данъчните да не идват на проверка, и съставил „протокол за регистрация за обект за обслужване, приготвяне или обработка на храни алкохол ДР” на името на „Гедика” ЕООД, с което причинил на Г.Г.Д. имотна вреда в размер на 300.00 лева, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като е осъден с присъда №2507/09.11.2011год. по НОХД № 3524/2011год. на Районен съд – гр.Бургас влязла в сила на 03.02.2012г., за престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б" НК и на основание чл.25, ал.1 от НК му е определено общо наказание между присъдата по НОХД №3524/2011год., и присъдите по НОХД №3369/2008 г. по описа на РС - Бургас, НОХД №1071/2009 г. по описа на РС - гр. Шумен и НОХД №2823/2010г. по описа на РС - гр.Бургас в размер на четири години лишаване от свобода при първоначален строг режим - престъпление по чл.211, предл. второ, вр. чл.210, ал.1, т.1, предл. първо, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.29, б.„а” и „б” от НК, поради което и на осн. по чл.211, предл. второ, вр. чл.210, ал.1, т.1, предл. първо, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.29, б.„а” и „б” от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК намалява така определеното наказание с една трета – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият М., със снета по делото самоличност, е бил задържан под стража, считано от 05.08.2014г.
Мотиви от 18.3.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 27.3.2015г.
26 НОХД No 30/2015, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.В.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 11.3.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.В.И. - роден на *** ***, адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 31.07.2014 год. и на 26.08.2014 год. в гр.Приморско, Бургаска обл., ул. “Черно море” №19 - магазин за дрехи, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителните права върху марките: Adidas AG,DE /Адидас АГ Германи/, Adidas International Marketing B.V.; Louis Vuitton Malletier, FR:, “Converse Inc.US /Конвърс Инк/;, представлявани от юридически представител “АРСИС КОНСУЛТИНГ” ЕООД гр. София с ЕИК 131289486, с пълномощник св. В.С.С., упълномощена с пълномощно от 20.08.2014 год. от управителя на “Арсис консултинг” ЕООД гр.София В.Д.С. и, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителните права върху марките “Hollister”, “Abercrombie”, “Chanel”, “Tommi Hilfiger”, “Polo” и “Puma”, представлявани от юридически представител “ТУРКО ЕНД ТУРКО” ООД, с ЕИК 175228104 и/или адв. А.С.Т., с пълномощник св. П.П.П., преупълномощена с пълномощно от 20.08.2014 год. от пълномощника на “ТУРКО ЕНД ТУРКО” ООД, адв. А.С.Т., използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак /, предлагал с цел продажба, стоки с марките “Hollister”, “Abercrombie”, “Louis Vuitton”, “Converse All Star”, “Adidas”, “Puma”, “Tommi Hilfiger”, “Chanel”, “Polo”, а именно: - 8 бр. мъжки ватирани суичъри с цип и качулка марка “Hollister” на стойност 740.00 лева, - 8 бр. мъжки ватирани суичъри с два странични джоба и качулка марка “Hollister” на стойност 640.00 лева, - 2 бр. мъжки тениски с къс ръкав и яка марка “Hollister” на стойност 116.00 лева, - 29 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Hollister” на стойност 1 609.50 лева, - 6 бр. дамски къси шорти марка “Hollister” на стойност 201.00 лева, - 11 бр. дамски суичъри, с качулка и копчета марка “Hollister” на стойност 1 072.5 лева, - 11 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Hollister” на стойност 550.00 лева, - 8 бр. дамски суичъри, с качулка и цип, марка “Hollister” на стойност 832.00 лева, - 6 бр. дамски суичъри с два странични джоба марка “Hollister” на стойност 570.00 лева - 20 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Abercrombie” на стойност 1 330 лева, - 10 бр. дамски шорти марка “Abercrombie” на стойност 375.00 лева, - 1 бр. мъжки суичър, с качулка марка “Abercrombie” на стойност 101.00 лева, - 82 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Converse All Star” на стойност 3 608 лева, - 17 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте, марка “Converse All Star” на стойност 731.00 лева, - 6 бр. дамски тениски с къс ръкав, с обло деколте, марка “Louis Vuitton” на стойност 285.00 лева, - 54 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Adidas” на стойност 2 808 лева, - 4 бр. дамски горници на анцуг, шушлякови, качулка и цип марка “Adidas” на стойност 396.00 лева, - 32 бр. дамски тениски марка “Adidas” на стойност 1 680 лева, - 12 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Puma” на стойност 630.00 лева, - 3 бр. мъжки ватирани суичери, с цип и качулка марка “Puma” на стойност 300.00 лева, - 47 бр. дамски тениски, с къс ръкав, обло деколте марка “Chanel” на стойност 2 115 лева, - 7 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с остро деколте марка “Tommi Hilfiger” на стойност 374.5 лева, - 6 бр. мъжки тениски с остро деколте марка “Tommi Hilfiger” на стойност 321.00 лева, - 3 бр. мъжки тениски с надпис на деколтето “Ralph lauren”, марка “Polo” на стойност 177.00 лева, - 4 бр. мъжки шорти с връзки марка “Polo” на стойност 130.00 лева, всичко на обща стойност 21693.00 лева, обект на това изключително право, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност - престъпление по чл.172б, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 8 бр. мъжки ватирани суичъри с цип и качулка марка “Hollister”, 8 бр. мъжки ватирани суичъри с два странични джоба и качулка марка “Hollister”, 2 бр. мъжки тениски с къс ръкав и яка марка “Hollister”, 29 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Hollister”, 6 бр. дамски къси шорти марка “Hollister”, 11 бр. дамски суичъри, с качулка и копчета марка “Hollister”, 11 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Hollister”, 8 бр. дамски суичъри, с качулка и цип, марка “Hollister”, 6 бр. дамски суичъри с два странични джоба марка “Hollister”, 20 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Abercrombie”, 10 бр. дамски шорти марка “Abercrombie”, 1 бр. мъжки суичър, с качулка марка “Abercrombie”, 82 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Converse All Star”, 17 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте, марка “Converse All Star”, 6 бр. дамски тениски с къс ръкав, с обло деколте, марка “Louis Vuitton”, 54 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Adidas”, 4 бр. дамски горници на анцуг, шушлякови, качулка и цип марка “Adidas”, 32 бр. дамски тениски марка “Adidas”, 12 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Puma”, 3 бр. мъжки ватирани суичери, с цип и качулка марка “Puma”, 47 бр. дамски тениски, с къс ръкав, обло деколте марка “Chanel”, 7 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с остро деколте марка “Tommi Hilfiger”, 6 бр. мъжки тениски с остро деколте марка “Tommi Hilfiger”, 3 бр. мъжки тениски с надпис на деколтето “Ralph lauren”, марка “Polo” и 4 бр. мъжки шорти с връзки марка “Polo”, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП-Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП-Приморско да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. ОСЪЖДА Ю.В.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 425.00лв. за направени по делото разноски. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Ю.В.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.В.И. - роден на *** ***, адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 31.07.2014 год. и на 26.08.2014 год. в гр.Приморско, Бургаска обл., ул. “Черно море” №19 - магазин за дрехи, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителните права върху марките: Adidas AG,DE /Адидас АГ Германи/, Adidas International Marketing B.V.; Louis Vuitton Malletier, FR:, “Converse Inc.US /Конвърс Инк/;, представлявани от юридически представител “АРСИС КОНСУЛТИНГ” ЕООД гр. София с ЕИК 131289486, с пълномощник св. В.С.С., упълномощена с пълномощно от 20.08.2014 год. от управителя на “Арсис консултинг” ЕООД гр.София В.Д.С. и, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителните права върху марките “Hollister”, “Abercrombie”, “Chanel”, “Tommi Hilfiger”, “Polo” и “Puma”, представлявани от юридически представител “ТУРКО ЕНД ТУРКО” ООД, с ЕИК 175228104 и/или адв. А.С.Т., с пълномощник св. П.П.П., преупълномощена с пълномощно от 20.08.2014 год. от пълномощника на “ТУРКО ЕНД ТУРКО” ООД, адв. А.С.Т., използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак /, предлагал с цел продажба, стоки с марките “Hollister”, “Abercrombie”, “Louis Vuitton”, “Converse All Star”, “Adidas”, “Puma”, “Tommi Hilfiger”, “Chanel”, “Polo”, а именно: - 8 бр. мъжки ватирани суичъри с цип и качулка марка “Hollister” на стойност 740.00 лева, - 8 бр. мъжки ватирани суичъри с два странични джоба и качулка марка “Hollister” на стойност 640.00 лева, - 2 бр. мъжки тениски с къс ръкав и яка марка “Hollister” на стойност 116.00 лева, - 29 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Hollister” на стойност 1 609.50 лева, - 6 бр. дамски къси шорти марка “Hollister” на стойност 201.00 лева, - 11 бр. дамски суичъри, с качулка и копчета марка “Hollister” на стойност 1 072.5 лева, - 11 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Hollister” на стойност 550.00 лева, - 8 бр. дамски суичъри, с качулка и цип, марка “Hollister” на стойност 832.00 лева, - 6 бр. дамски суичъри с два странични джоба марка “Hollister” на стойност 570.00 лева - 20 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Abercrombie” на стойност 1 330 лева, - 10 бр. дамски шорти марка “Abercrombie” на стойност 375.00 лева, - 1 бр. мъжки суичър, с качулка марка “Abercrombie” на стойност 101.00 лева, - 82 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Converse All Star” на стойност 3 608 лева, - 17 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте, марка “Converse All Star” на стойност 731.00 лева, - 6 бр. дамски тениски с къс ръкав, с обло деколте, марка “Louis Vuitton” на стойност 285.00 лева, - 54 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Adidas” на стойност 2 808 лева, - 4 бр. дамски горници на анцуг, шушлякови, качулка и цип марка “Adidas” на стойност 396.00 лева, - 32 бр. дамски тениски марка “Adidas” на стойност 1 680 лева, - 12 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Puma” на стойност 630.00 лева, - 3 бр. мъжки ватирани суичери, с цип и качулка марка “Puma” на стойност 300.00 лева, - 47 бр. дамски тениски, с къс ръкав, обло деколте марка “Chanel” на стойност 2 115 лева, - 7 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с остро деколте марка “Tommi Hilfiger” на стойност 374.5 лева, - 6 бр. мъжки тениски с остро деколте марка “Tommi Hilfiger” на стойност 321.00 лева, - 3 бр. мъжки тениски с надпис на деколтето “Ralph lauren”, марка “Polo” на стойност 177.00 лева, - 4 бр. мъжки шорти с връзки марка “Polo” на стойност 130.00 лева, всичко на обща стойност 21693.00 лева, обект на това изключително право, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност - престъпление по чл.172б, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 8 бр. мъжки ватирани суичъри с цип и качулка марка “Hollister”, 8 бр. мъжки ватирани суичъри с два странични джоба и качулка марка “Hollister”, 2 бр. мъжки тениски с къс ръкав и яка марка “Hollister”, 29 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Hollister”, 6 бр. дамски къси шорти марка “Hollister”, 11 бр. дамски суичъри, с качулка и копчета марка “Hollister”, 11 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Hollister”, 8 бр. дамски суичъри, с качулка и цип, марка “Hollister”, 6 бр. дамски суичъри с два странични джоба марка “Hollister”, 20 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Abercrombie”, 10 бр. дамски шорти марка “Abercrombie”, 1 бр. мъжки суичър, с качулка марка “Abercrombie”, 82 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Converse All Star”, 17 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте, марка “Converse All Star”, 6 бр. дамски тениски с къс ръкав, с обло деколте, марка “Louis Vuitton”, 54 бр. дамски тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Adidas”, 4 бр. дамски горници на анцуг, шушлякови, качулка и цип марка “Adidas”, 32 бр. дамски тениски марка “Adidas”, 12 бр. мъжки тениски с къс ръкав, обло деколте марка “Puma”, 3 бр. мъжки ватирани суичери, с цип и качулка марка “Puma”, 47 бр. дамски тениски, с къс ръкав, обло деколте марка “Chanel”, 7 бр. мъжки тениски с къс ръкав, с остро деколте марка “Tommi Hilfiger”, 6 бр. мъжки тениски с остро деколте марка “Tommi Hilfiger”, 3 бр. мъжки тениски с надпис на деколтето “Ralph lauren”, марка “Polo” и 4 бр. мъжки шорти с връзки марка “Polo”, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП-Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП-Приморско да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. ОСЪЖДА Ю.В.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 425.00лв. за направени по делото разноски.
Мотиви от 18.3.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 27.3.2015г.
27 НОХД No 36/2015, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.В.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №36/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурорът Крумов и подсъдимия К.В.Т. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН: **********, представляван от служебния си защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият К.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, ал.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, а именно, че за времето от 29.07.2014г. до 14.08.2014 год., в гр. Приморско, Бургаска обл., „Южен плаж”, отнел чужди движими вещи от владението и собственост на В.К.Н., ЕГН ********** - 1 бр. мобилен телефон марка “Samsung GALAXY”, модел “CORE” с ИМЕЙ № 355698053977072 на стойност 369.91 лв., ведно със СИМ карта на “М-тел” на стойност 9.90 лв., и СИМ карта на “Виваком” на стойност 12.90 лв. и 1 бр. допълнителна карта памет от 8 гигабайта на стойност 9.25 лв. и от владението и собственост на Т.П. Т., ЕГН ********** - мобилен телефон марка “Сони” модел “Експирия Z” с ИМЕЙ № 356535056268985 на стойност 742.90 лева, ведно със Сим карта на “Глобул” на стойност 12.00 лева и от владението на А.И.А., ЕГН ********** и собственост на Й.А.И., ЕГН **********, чужди движими вещи - мобилен телефон марка “HTC” модел „ONE” на стойност 791.82 лева, ведно със Сим карта на “Виваком” на стойност 12.90 лева, всичко на обща стойност 1961.58 лева, без съгласието на собствениците им с намерението протовозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност, като до приключване на производството в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върната и заместени. За посоченото престъпление по чл.197, ал.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, на основание чл.197, ал.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ГО ОСЪЖДА на наказание Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
К.В.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №36/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурорът Крумов и подсъдимия К.В.Т. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН: **********, представляван от служебния си защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият К.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, ал.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, а именно, че за времето от 29.07.2014г. до 14.08.2014 год., в гр. Приморско, Бургаска обл., „Южен плаж”, отнел чужди движими вещи от владението и собственост на В.К.Н., ЕГН ********** - 1 бр. мобилен телефон марка “Samsung GALAXY”, модел “CORE” с ИМЕЙ № 355698053977072 на стойност 369.91 лв., ведно със СИМ карта на “М-тел” на стойност 9.90 лв., и СИМ карта на “Виваком” на стойност 12.90 лв. и 1 бр. допълнителна карта памет от 8 гигабайта на стойност 9.25 лв. и от владението и собственост на Т.П. Т., ЕГН ********** - мобилен телефон марка “Сони” модел “Експирия Z” с ИМЕЙ № 356535056268985 на стойност 742.90 лева, ведно със Сим карта на “Глобул” на стойност 12.00 лева и от владението на А.И.А., ЕГН ********** и собственост на Й.А.И., ЕГН **********, чужди движими вещи - мобилен телефон марка “HTC” модел „ONE” на стойност 791.82 лева, ведно със Сим карта на “Виваком” на стойност 12.90 лева, всичко на обща стойност 1961.58 лева, без съгласието на собствениците им с намерението протовозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност, като до приключване на производството в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върната и заместени. За посоченото престъпление по чл.197, ал.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, на основание чл.197, ал.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ГО ОСЪЖДА на наказание Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
В законна сила от 30.3.2015г.
28 АНД No 45/2015, II състав Административни дела В.С.И. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.3.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19 от 06.10.2014 год. на Началника на РУП- Приморско, с което на основание чл. 212 от ЗОБВВПИ, на В.С.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. за нарушение на чл. 5, ал. 2, б. „а“ от т. 1 от ЗОБВВПИ.
29 НОХД No 48/2015, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Й.И.,
И.Р.З.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 30.3.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Й.И. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин от ромски произход, завършен трети клас, неженен, не учи и не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец Март 2014 год. до 06.00 часа на 08.05.2014 год. в гр. Царево, Бургаска обл., животновъдната зона и местността „СБА”, местността “Дядо Зирковата воденица” и местността “Лозята” в съучастие като съизвършител с подсъдимия И.З., след предварителен сговор, чрез унищожаване на преграда здраво направена за защита на имот - срязване на бодлива тел и оградна мрежа, срязване на рабицова мрежа и чрез използване на техническо средство – клещи и нож за белене на картофи със счупена дръжка, действайки в условията на продължавана престъпна дейност отнели от владението и собственост на И.М.Г. чужди движими вещи - 2бр. прасенца, тримесечни, с тегло 17кг., всяко на обща стойност 190.00лв., от владението и собственост на М.М.Г. чужди движими вещи - 2 бр. бройлери на стойност 49.50 лв., 1 бр. петел на стойност 22.50 лв. и 1 бр. женски заек на стойност 55.00 лв., от владението и собственост на М.Г. М. чужди движими вещи – 7 бр. кокошки на стойност 49.00 лв. и 1 бр. петел на стойност 17.50 лв, от владението и собственост на И.К.Д. чужди движими вещи - 12 бр. кокошки на стойност 84.00 лв., 1 бр. петел на стойност 17.50лв. и 1 бр. женски заек на стойност 55.00 лв., от владението и собственост на Д.А.К. чужди движими вещи– 9 бр. бройлери на стойност 99.00 лв., от владението и собственост на П.А.Д. чужди движими вещи - 8 бр. кокошки носачки на 1 година на стойност 56.00 лв. и 1 бр. кокошка на 9 месеца на стойност 6 лв. и от владението и собственост на С.П.С. чужди движими вещи - 18 бр. кокошки на стойност 126 лв., 2 бр. петли на стойност 35.00 лв. и 1 бр. юрдечка на стойност 12.50 лв. всичко на обща стойност 874.50 лева без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвоят, като вещите са били оставени без постоянен надзор, като макар и непълнолетни обвиняемите са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си и като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание 195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.ПРИЗНАВА подсъдимия И. Р.З. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин от ромски произход, неграмотен, неженен, не учи и не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец Март 2014 год. до 06.00 часа на 08.05.2014год. в гр.Царево, Бургаска обл., животновъдната зона и местността „СБА”, местността “Дядо Зирковата воденица” и местността “Лозята” в съучастие като съизвършител с подсъдимия Х.И., след предварителен сговор, чрез унищожаване на преграда здраво направена за защита на имот - срязване на бодлива тел и оградна мрежа, срязване на рабицова мрежа и чрез използване на техническо средство – клещи и нож за белене на картофи със счупена дръжка, действайки в условията на продължавана престъпна дейност отнели от владението и собственост на И.М.Г. чужди движими вещи - 2бр. прасенца, тримесечни, с тегло 17кг., всяко на обща стойност 190.00лв., от владението и собственост на М.М.Г. чужди движими вещи - 2 бр. бройлери на стойност 49.50 лв., 1 бр. петел на стойност 22.50 лв. и 1 бр. женски заек на стойност 55.00 лв., от владението и собственост на М.Г. М. чужди движими вещи – 7 бр. кокошки на стойност 49.00 лв. и 1 бр. петел на стойност 17.50 лв, от владението и собственост на И.К.Д. чужди движими вещи - 12 бр. кокошки на стойност 84.00 лв., 1 бр. петел на стойност 17.50лв. и 1 бр. женски заек на стойност 55.00 лв., от владението и собственост на Д.А.К. чужди движими вещи– 9 бр. бройлери на стойност 99.00 лв., от владението и собственост на П.А.Д. чужди движими вещи - 8 бр. кокошки носачки на 1 година на стойност 56.00 лв. и 1 бр. кокошка на 9 месеца на стойност 6 лв. и от владението и собственост на С.П.С. чужди движими вещи - 18 бр. кокошки на стойност 126 лв., 2 бр. петли на стойност 35.00 лв. и 1 бр. юрдечка на стойност 12.50 лв. всичко на обща стойност 874.50 лева без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвоят, като вещите са били оставени без постоянен надзор, като макар и непълнолетни обвиняемите са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си и като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание 195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3.Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Х.Й.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Й.И. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин от ромски произход, завършен трети клас, неженен, не учи и не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец Март 2014 год. до 06.00 часа на 08.05.2014 год. в гр. Царево, Бургаска обл., животновъдната зона и местността „СБА”, местността “Дядо Зирковата воденица” и местността “Лозята” в съучастие като съизвършител с подсъдимия И.З., след предварителен сговор, чрез унищожаване на преграда здраво направена за защита на имот - срязване на бодлива тел и оградна мрежа, срязване на рабицова мрежа и чрез използване на техническо средство – клещи и нож за белене на картофи със счупена дръжка, действайки в условията на продължавана престъпна дейност отнели от владението и собственост на И.М.Г. чужди движими вещи - 2бр. прасенца, тримесечни, с тегло 17кг., всяко на обща стойност 190.00лв., от владението и собственост на М.М.Г. чужди движими вещи - 2 бр. бройлери на стойност 49.50 лв., 1 бр. петел на стойност 22.50 лв. и 1 бр. женски заек на стойност 55.00 лв., от владението и собственост на М.Г. М. чужди движими вещи – 7 бр. кокошки на стойност 49.00 лв. и 1 бр. петел на стойност 17.50 лв, от владението и собственост на И.К.Д. чужди движими вещи - 12 бр. кокошки на стойност 84.00 лв., 1 бр. петел на стойност 17.50лв. и 1 бр. женски заек на стойност 55.00 лв., от владението и собственост на Д.А.К. чужди движими вещи– 9 бр. бройлери на стойност 99.00 лв., от владението и собственост на П.А.Д. чужди движими вещи - 8 бр. кокошки носачки на 1 година на стойност 56.00 лв. и 1 бр. кокошка на 9 месеца на стойност 6 лв. и от владението и собственост на С.П.С. чужди движими вещи - 18 бр. кокошки на стойност 126 лв., 2 бр. петли на стойност 35.00 лв. и 1 бр. юрдечка на стойност 12.50 лв. всичко на обща стойност 874.50 лева без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвоят, като вещите са били оставени без постоянен надзор, като макар и непълнолетни обвиняемите са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си и като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание 195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.
И.Р.З.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. Р.З. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин от ромски произход, неграмотен, неженен, не учи и не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец Март 2014 год. до 06.00 часа на 08.05.2014год. в гр.Царево, Бургаска обл., животновъдната зона и местността „СБА”, местността “Дядо Зирковата воденица” и местността “Лозята” в съучастие като съизвършител с подсъдимия Х.И., след предварителен сговор, чрез унищожаване на преграда здраво направена за защита на имот - срязване на бодлива тел и оградна мрежа, срязване на рабицова мрежа и чрез използване на техническо средство – клещи и нож за белене на картофи със счупена дръжка, действайки в условията на продължавана престъпна дейност отнели от владението и собственост на И.М.Г. чужди движими вещи - 2бр. прасенца, тримесечни, с тегло 17кг., всяко на обща стойност 190.00лв., от владението и собственост на М.М.Г. чужди движими вещи - 2 бр. бройлери на стойност 49.50 лв., 1 бр. петел на стойност 22.50 лв. и 1 бр. женски заек на стойност 55.00 лв., от владението и собственост на М.Г. М. чужди движими вещи – 7 бр. кокошки на стойност 49.00 лв. и 1 бр. петел на стойност 17.50 лв, от владението и собственост на И.К.Д. чужди движими вещи - 12 бр. кокошки на стойност 84.00 лв., 1 бр. петел на стойност 17.50лв. и 1 бр. женски заек на стойност 55.00 лв., от владението и собственост на Д.А.К. чужди движими вещи– 9 бр. бройлери на стойност 99.00 лв., от владението и собственост на П.А.Д. чужди движими вещи - 8 бр. кокошки носачки на 1 година на стойност 56.00 лв. и 1 бр. кокошка на 9 месеца на стойност 6 лв. и от владението и собственост на С.П.С. чужди движими вещи - 18 бр. кокошки на стойност 126 лв., 2 бр. петли на стойност 35.00 лв. и 1 бр. юрдечка на стойност 12.50 лв. всичко на обща стойност 874.50 лева без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвоят, като вещите са били оставени без постоянен надзор, като макар и непълнолетни обвиняемите са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си и като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание 195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3.Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.
30 АНД No 51/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.М.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.3.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Г.М.М. – роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.Николай Лъсков №25, българин, български гражданин, със средно специално образование, работи като разносвач – доставчик на хранителни стоки към фирма „Понс – комерс” ЕООД, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, предл. второ, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1 и чл.20, ал.2 от ЗДвП, за това, че на 26.06.2014г., около 16.30 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, на пътен участък, свързващ ул.Христо Ботев и кръстовището на ул.Гео Милев и ул.Гоце Делчев, при управление на моторно превозно средство – специален автомобил марка Ивеко, модел Дейли 35 С 11 с рег. № А 3618 КР, собственост на „Понс – Комерс” ООД, нарушил правилата за движение, визирани в ЗДвП, а именно: чл.8, ал.1 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства използват дясната половина на пътя по посока на движението си, освен в случаите, когато с пътен знак или със светлинен сигнал е указано нещо друго”; чл.20, ал.2 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с характера и интензивността на движението, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”, като движейки се в посока към кръстовището на ул.Гео Милев и ул.Гоце Делчев, допуснал пътно-транспортно произшествие, при което по непредпазливост причинил средна телесна повреда на София Николаева Василева, ЕГН **********,***, изразяваща се в счупване на ляв голям пищял с разкъсно контузна рана в същата област, водещо до трайно затруднение движението на левия крак за срок от около 1 – 1.5 месеца при обичаен ход на оздравителния процес. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Г.М.М., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, предл. второ, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1 и чл.20, ал.2 от ЗДвП, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА Г.М.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
Г.М.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия Г.М.М. – роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.Николай Лъсков №25, българин, български гражданин, със средно специално образование, работи като разносвач – доставчик на хранителни стоки към фирма „Понс – комерс” ЕООД, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, предл. второ, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1 и чл.20, ал.2 от ЗДвП, за това, че на 26.06.2014г., около 16.30 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, на пътен участък, свързващ ул.Христо Ботев и кръстовището на ул.Гео Милев и ул.Гоце Делчев, при управление на моторно превозно средство – специален автомобил марка Ивеко, модел Дейли 35 С 11 с рег. № А 3618 КР, собственост на „Понс – Комерс” ООД, нарушил правилата за движение, визирани в ЗДвП, а именно: чл.8, ал.1 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства използват дясната половина на пътя по посока на движението си, освен в случаите, когато с пътен знак или със светлинен сигнал е указано нещо друго”; чл.20, ал.2 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с характера и интензивността на движението, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”, като движейки се в посока към кръстовището на ул.Гео Милев и ул.Гоце Делчев, допуснал пътно-транспортно произшествие, при което по непредпазливост причинил средна телесна повреда на София Николаева Василева, ЕГН **********,***, изразяваща се в счупване на ляв голям пищял с разкъсно контузна рана в същата област, водещо до трайно затруднение движението на левия крак за срок от около 1 – 1.5 месеца при обичаен ход на оздравителния процес. На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Г.М.М., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, предл. второ, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.8, ал.1 и чл.20, ал.2 от ЗДвП, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА Г.М.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
31 АНД No 60/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.К.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.3.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.К.А. – ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, без образование, женен, неосъждан, безработен, за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.235, ал.6, вр. ал.2, предл. второ и трето, вр. ал.1 от НК, за това, че на 19.02.2015г. около 13.30 часа, от местността „Ахтото”, землището на гр.Ахтопол, обл.Бургаска, отдел 246, подотдел „П”, без редовно писмено позволително – товарил и транспортирал по пътя от местността „Ахтото” в посока гр.Ахтопол, от държавен горски фонд – 0.540 /нула цяло петстотин и четиридесет/ пространствени кубически метра дъбови дърва за огрев, незаконно добити от неустановено в хода на разследването лице на стойност 22.68 лева, собственост на ТП „Държавно горско стопанство – Царево”, като деянието представлява маловажен случай, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Д.К.А., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА Д.К.А., ЕГН **********, да заплати по сметка на Царевския районен съд, в полза на държавата, направените съдебни разноски в размер на 40.00 лева. На осн. чл.235, ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещите предмет на престъплението - 0.540 пространствени кубически метра дъбови дърва за огрев на отговорно пазене съгласно протокол за отговорно пазене от 19.02.2015г. в склад на Кметство гр.Ахтопол при Михаил К. Вълчев. На осн. чл.53, ал.1, б.”а”, предл. второ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществено доказателство – каруца, явяващо се средство, послужило за извършване на престъплението - на отговорно пазене съгласно протокол за отговорно пазене от 19.02.2015г. в склад на Кметство гр.Ахтопол при Михаил К. Вълчев.
Д.К.А.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.К.А. – ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, без образование, женен, неосъждан, безработен, за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.235, ал.6, вр. ал.2, предл. второ и трето, вр. ал.1 от НК, за това, че на 19.02.2015г. около 13.30 часа, от местността „Ахтото”, землището на гр.Ахтопол, обл.Бургаска, отдел 246, подотдел „П”, без редовно писмено позволително – товарил и транспортирал по пътя от местността „Ахтото” в посока гр.Ахтопол, от държавен горски фонд – 0.540 /нула цяло петстотин и четиридесет/ пространствени кубически метра дъбови дърва за огрев, незаконно добити от неустановено в хода на разследването лице на стойност 22.68 лева, собственост на ТП „Държавно горско стопанство – Царево”, като деянието представлява маловажен случай, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Д.К.А., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА Д.К.А., ЕГН **********, да заплати по сметка на Царевския районен съд, в полза на държавата, направените съдебни разноски в размер на 40.00 лева. На осн. чл.235, ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещите предмет на престъплението - 0.540 пространствени кубически метра дъбови дърва за огрев на отговорно пазене съгласно протокол за отговорно пазене от 19.02.2015г. в склад на Кметство гр.Ахтопол при Михаил К. Вълчев. На осн. чл.53, ал.1, б.”а”, предл. второ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществено доказателство – каруца, явяващо се средство, послужило за извършване на престъплението - на отговорно пазене съгласно протокол за отговорно пазене от 19.02.2015г. в склад на Кметство гр.Ахтопол при Михаил К. Вълчев.
Мотиви от 27.3.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
32 НОХД No 61/2015, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Д.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-20/2015г., по описа на РУП – Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия И.Д.К. - роден на ***г***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият И.Д.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.235, ал.2, предл. второ и трето, вр. ал.1 от НК, за това, че на 19.02.2015год., около 13:30 часа, от местността “Ахтото”, землището на гр.Ахтопол, обл.Бургаска, отдел 246, подотдел “П”, без редовно писмено позволително - товарил и транспортирал по пътя от местността „Ахтото” в посока гр.Ахтопол, от държавен горски фонд - 0.660 /нула цяло, шестстотин и шестдесет/ пространствени кубически метра дъбови дърва за огрев, незаконно добити от неустановено в хода на разследването лице на стойност 27.72 лева, собственост на ТП “Държавно горско стопанство - Царево”. За посоченото престъпление по чл.235, ал.2, предл. второ и трето, вр. ал.1 от НК, на основание чл.235, ал.2, предл. второ и трето, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, на подсъдимия И.Д.К. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; ОСЪЖДА И.Д.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 27.72 лв. са обезпечени. На основание чл.235, ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещите предмет на престъплението - 0.660 /нула цяло, шестстотин и шестдесет/ пространствени кубически метра дъбови дърва за огрев на отговорно пазене съгласно Протокол за отговорно пазене от 19.02.2015год. в склад на Кметство гр.Ахтопол при Михаил К. Вълчев. На основание чл.53, ал.1, б."а", пр.2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществено доказателство – каруца с 4 бр. автомобилни гуми явяващо се средство, послужило за извършване на престъплението - на отговорно пазене съгласно Протокол за отговорно пазене от 19.02.2015год. в склад на Кметство гр.Ахтопол при Михаил К. Вълчев.
И.Д.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-20/2015г., по описа на РУП – Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия И.Д.К. - роден на ***г***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият И.Д.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.235, ал.2, предл. второ и трето, вр. ал.1 от НК, за това, че на 19.02.2015год., около 13:30 часа, от местността “Ахтото”, землището на гр.Ахтопол, обл.Бургаска, отдел 246, подотдел “П”, без редовно писмено позволително - товарил и транспортирал по пътя от местността „Ахтото” в посока гр.Ахтопол, от държавен горски фонд - 0.660 /нула цяло, шестстотин и шестдесет/ пространствени кубически метра дъбови дърва за огрев, незаконно добити от неустановено в хода на разследването лице на стойност 27.72 лева, собственост на ТП “Държавно горско стопанство - Царево”. За посоченото престъпление по чл.235, ал.2, предл. второ и трето, вр. ал.1 от НК, на основание чл.235, ал.2, предл. второ и трето, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, на подсъдимия И.Д.К. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; ОСЪЖДА И.Д.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.00 лева за разноски по делото. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 27.72 лв. са обезпечени. На основание чл.235, ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещите предмет на престъплението - 0.660 /нула цяло, шестстотин и шестдесет/ пространствени кубически метра дъбови дърва за огрев на отговорно пазене съгласно Протокол за отговорно пазене от 19.02.2015год. в склад на Кметство гр.Ахтопол при Михаил К. Вълчев. На основание чл.53, ал.1, б."а", пр.2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществено доказателство – каруца с 4 бр. автомобилни гуми явяващо се средство, послужило за извършване на престъплението - на отговорно пазене съгласно Протокол за отговорно пазене от 19.02.2015год. в склад на Кметство гр.Ахтопол при Михаил К. Вълчев.
В законна сила от 5.3.2015г.
33 ЧНД No 76/2015, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОПОТАМО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 20.3.2015г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.243, ал.5 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Държавно ловно стопанство Ропотамо“, представлявано от директора Б. Христов Ц. против Постановление на Районна прокуратура – Царево от 09.03.2015г., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 15-351/2013 г. по описа на РУП-Царево, вх. № 396/2013г. по описа на РП-Царево за престъпление по чл.311, ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския окръжен съд в седемдневен срок, считано от съобщаването му.
34 НОХД No 78/2015, II състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.П.Б. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №78/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.П.Б. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин от ромски произход, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият М.П.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.346, ал.2, т.1, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК за това, че: На 03.02.2015 в около 02.00 часа в гр.Царево, обл. Бургаска, ул. “Зеленика” пред дом №20 противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка “АУДИ” модел 80 Б4 с регистрационен номер *** на стойност 2860.00 лева от владението на Й.Х.С., ЕГН **********, без неговото съгласие с намерението да го ползва, като моторното превозно средство е оставено без надзор, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. За посоченото престъпление по чл.346, ал.2, т.1, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на осн. чл.346, ал.2, т.1, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.П.Б. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства са възстановени на собственика преди приключване на досъдебното производство. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА М.П.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 156.48 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №78/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
М.П.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №78/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.П.Б. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин от ромски произход, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият М.П.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.346, ал.2, т.1, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК за това, че: На 03.02.2015 в около 02.00 часа в гр.Царево, обл. Бургаска, ул. “Зеленика” пред дом №20 противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка “АУДИ” модел 80 Б4 с регистрационен номер *** на стойност 2860.00 лева от владението на Й.Х.С., ЕГН **********, без неговото съгласие с намерението да го ползва, като моторното превозно средство е оставено без надзор, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. За посоченото престъпление по чл.346, ал.2, т.1, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на осн. чл.346, ал.2, т.1, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.П.Б. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства са възстановени на собственика преди приключване на досъдебното производство. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА М.П.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 156.48 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №78/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 20.3.2015г.
35 НОХД No 84/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Р.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №84/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С.Р.С. – роден на ***г***, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият обвиняемият С.Р.С., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 22.03.2015г. в около 21.40 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.“Иглика” - посока ул.Трети март управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка “Ситроен”, модел “Ксантия”, с рег. ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда, а именно 1.90 /едно цяло и деветдесет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Р.С., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100/сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА С.Р.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 22.03.2015 год.
С.Р.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №84/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С.Р.С. – роден на ***г***, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият обвиняемият С.Р.С., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 22.03.2015г. в около 21.40 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.“Иглика” - посока ул.Трети март управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка “Ситроен”, модел “Ксантия”, с рег. ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда, а именно 1.90 /едно цяло и деветдесет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с № 0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Р.С., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100/сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА С.Р.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 22.03.2015 год.
В законна сила от 26.3.2015г.
36 НОХД No 88/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.П.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 26.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №4635 ЗМ-40/2015г., по описа на РУП – Приморско, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия М.П.И. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият М.П.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 24.03.2015год., около 20.20 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по път от автогарата в посока КПП Приморско към изхода на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан”, модел „Примера” с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.33 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с инв. №0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, на подсъдимия М.П.И. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият М.П.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.03.2015год.
М.П.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №4635 ЗМ-40/2015г., по описа на РУП – Приморско, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия М.П.И. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият М.П.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 24.03.2015год., около 20.20 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по път от автогарата в посока КПП Приморско към изхода на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан”, модел „Примера” с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.33 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с инв. №0069. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, на подсъдимия М.П.И. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият М.П.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.03.2015год.
В законна сила от 26.3.2015г.
37 НОХД No 89/2015, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Д.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №89/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата С.Д.Н. - родена на ***г***, с постоянен адрес ***, българка, българска гражданка, със средно образование, работи като готвач към СНЦ „Духовно огледало”, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемата С.Д.Н. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно, че на 25.07.2014г. в с.Бродилово, обл.Бургаска, в столова в бивше училище и в дома си на ул.Кокиче №3, в немаловажен случай държала акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия, а именно 460 кутии цигари марка „Don” 80мм. на стойност 3450.00лв., 8бр. кутии цигари марка „Diva luxurious slims” 80мм. на стойност 60.00лв. и 4бр. кутии цигари марка „Mikado lights” 80мм. на стойност 30.00лв., всичко на обща стойност 3540.00лв., когато такъв се изисква по закон – чл.2, т.2 от Закон за акцизите и данъчните складове – „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове – „Тютюневите изделия предназначени за местния пазар, се продават само облепени с бандерол”, чл.25, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване, чрез разкъсване и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват и продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25 Закон за тютюна и тютюневите изделия”, като не внесения акциз в полза на републиканския бюджет е на стойност 1767.64 лева. За посоченото престъпление по чл.234, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, на основание чл.234, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата С.Д.Н., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК на обвиняемата няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На осн. чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 460 кутии цигари марка „Don” 80мм., 8бр. кутии цигари марка „Diva luxurious slims” 80мм. и 4бр. кутии цигари марка „Mikado lights” 80мм., намиращи се на съхранение в РУП Царево.
С.Д.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №89/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемата С.Д.Н. - родена на ***г***, с постоянен адрес ***, българка, българска гражданка, със средно образование, работи като готвач към СНЦ „Духовно огледало”, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемата С.Д.Н. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно, че на 25.07.2014г. в с.Бродилово, обл.Бургаска, в столова в бивше училище и в дома си на ул.Кокиче №3, в немаловажен случай държала акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия, а именно 460 кутии цигари марка „Don” 80мм. на стойност 3450.00лв., 8бр. кутии цигари марка „Diva luxurious slims” 80мм. на стойност 60.00лв. и 4бр. кутии цигари марка „Mikado lights” 80мм. на стойност 30.00лв., всичко на обща стойност 3540.00лв., когато такъв се изисква по закон – чл.2, т.2 от Закон за акцизите и данъчните складове – „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, чл.100, ал.1 от Закон за акцизите и данъчните складове – „Тютюневите изделия предназначени за местния пазар, се продават само облепени с бандерол”, чл.25, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване, чрез разкъсване и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват и продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25 Закон за тютюна и тютюневите изделия”, като не внесения акциз в полза на републиканския бюджет е на стойност 1767.64 лева. За посоченото престъпление по чл.234, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, на основание чл.234, ал.1, предл. второ от НК, вр. чл.2, т.2 и чл.100, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, вр. чл.25, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата С.Д.Н., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК на обвиняемата няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На осн. чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 460 кутии цигари марка „Don” 80мм., 8бр. кутии цигари марка „Diva luxurious slims” 80мм. и 4бр. кутии цигари марка „Mikado lights” 80мм., намиращи се на съхранение в РУП Царево.
В законна сила от 27.3.2015г.