РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2014г. до 31.3.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 102/2012, I състав Вещни искове ЕЛПРОМ ИЕП АД ОБЩИНА ЦАРЕВО,
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 10.3.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Царево, представлявана от кмета Г.Л.,*** и Българската държава, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, с адрес: 1202 София, ул.Кирил и Методий №17-19, че "Елпром ИЕП"АД, гр.София, бул.Черни Връх №43, ЕИК-121073248, peг. по ф.д.№ 24595/1991г. СГС, представлявано от изпълнителния директор Г.Г.,***, адв.Х.П., е собственик на Почивна база, находяща се частично в поземлени имоти: върху 1935кв.м., представляващи 1935/4713 ид.части от п.имот № 00878.107.469, при граници: имот №00878.107.553, имот №00878.107.503, имот №00878.107.469 и имот №00878.107.44; върху 7136кв.м, представляващи 7136/10768 ид.части от п.имот №00878.107.420 при граници: имоти №№ 00878.107.489, 00878.107.495, 00878.107.496, 00878.107.483, 00878.107.480, 00878.107.478, 00878.107.44, 00878.107.53, 00878.107.81, 00878.107.500, 00878.107.42, 00878.107.51; върху 540кв.м. от поземлен имот № 00878.107.44, целия при граници: имоти №№ 00878.107.81, 00878.107.420, 00878.107.469 и 00878.107.79; върху 111кв.м. от поземлен имот № 00878.107.42, целия при граници: имоти №№ 00878.107.420, 00878.107.399, 00878.107.500 и 00878.107.51 и върху 49кв.м. от поземлен имот № 00878.107.399, целият при граници: имоти №№ 00878.107.502, 00878.107.500, 00878.107.51 и 00878.107.42, всички поземлени имоти по-горе, находящи се в местност „Коросията“, землището на гр.Ахтопол, община Царево и състояща се от: 1).35бр. бунгала, всяко едно със застроена площ 25,12кв.м, изградени върху стоманено-бетонова плоча, дървени, привързани към метална рамка, замонолитена към основата с дървесна ламперия отвън и фазер отвътре и покрив, дървен с ламарина като покритие, при граници на бунгалата от четирите страни: поземлен имот № 00878.107.420, две бунгала са с граници от изток имот № 00878.107.469, от запад имот № 00878.107.420 и от север и юг имоти №№ 00878.107.469 и 00878.107.420 и девет бунгала са с граници поземлен имот №00878.107.469. Като 23бр. от бунгалата са с дата на построяване 1970 г., а 12 броя - с дата на построяване 1972г. 2).Кухня-столова със застроена площ 339кв.м., представляваща едноетажна масивна сграда със смесена конструкция - метални колони и греди и носещи външни и вътрешни тухлени стени, покрив - метални ферми с покритие етернит. Сградата изпълнена върху стоманобетонова основа с височина около 70см. на прилежащия терен, с граници от четири страни поземлен имот №00878.107.420 и частично от север с път и дата на построяване 1974г. 3).Трафопост със застроена площ 24кв.м. и представляващ масивна постройка с носещи тухлени стени, плосък покрив, стоманобетонна плоча, граници: от четири страни имот № 00878.107.420 и дата на изграждане 1983г. 4).Санитарен възел със застроена площ 101,47кв.м. и представляващ масивна сграда с носещи тухлени стени, покрив от метални ферми с ламарина, изпълнена върху стоманобетонна площадка, дата на построяване 1970г. 5).Покрит паркинг – навес, изграден от метални конструкции и ламарина. 6).Инфраструктура - ел.инсталация, ВиК, алеи с осветление, декоративни насаждения.
2 Гражданско дело No 2/2013, III състав Вещни искове ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД К.П.К.,
А.П.К.,
Т.П.А.,
Х.Г.М.,
К.Г.М.,
К.С.П.,
Д.П.М.,
М.П.С.,
В.С.Л.,
М.С.С.,
И.А.И.,
С.П.С.,
П.К.С.,
С.А.К.,
Т.А.К.,
П.К.Ф.,
К.А.А.,
К.А.Т.,
К.Т.С.,
М.П.Ф.,
К.Ф.Ф.,
П.Ф.Т.,
П.М.К.,
Я.И.Т.,
Е.И.Т.,
Б.Г.Б.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 24.3.2014г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1/07.02.2014г., записаният ЕГН ********** на ответницата К.Т. да се чете ЕГН **********
3 Гражданско дело No 51/2013, II състав Облигационни искове Л.Г.П. Д.К.Я. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.3.2014г.
ОСЪЖДА Д.К.Я., ЕГН:********** да заплати на Л.Г.П., ЕГН:**********, сумата от общо 8261,47 евро /16158,03 лева по фиксирания курс на БНБ- 1,95593 лв./, дължими по договори за заем както следва: от 22.11.2011 г. за сумата от 350 евро, от 24.11.2011 г. за сумата от 350 евро, от 28.11.2011 г. за сумата от 90 евро, от 19.12.2011 г. за сумата от 470 евро, от 27.12.2011 г. за сумата от 750 евро, от 10.01.2012 г. за сумата от 100 евро от 25.01.2012 г. за сумата от 280 евро, от 07.02.2012 г. за сумата от 100 евро, от 15.02.2012 г. за сумата от 170 евро, от 27.02.2012 г. за сумата от 100 евро, от 30.03.2012 г. за сумата от 460 евро, от 20.04.2012 г. за сумата от 455 евро, от 27.04.2012 г. за сумата от 445 евро, от 02.05.2012 г. за сумата от 300 евро, от 23.08.2012 г. за сумата от 910 евро, от 28.08.2012 г. за сумата от 2000 евро, от 05.12.2012 г. за сумата от 1570 евро, от 15.01.2013 г. за сумата от 300 евро, от 21.01.2013 г. за сумата от 840 евро, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от датата на подаване на исковата молба- 05.06.2013 год. до окончателното изплащане.  ОТХВЪРЛЯ иска на Л.Г.П., ЕГН:********** против Д.К.Я., ЕГН:**********, като неоснователен и недоказан в останалата му част, до пълния предявен размер от 10622,50 евро, поради извършено прихващане в размер на сумата от 3478,50 лева, представляваща обезщетение, за лишаване от възможността за ползване на собствено на Д.К.Я., ЕГН:********** помещение за периода от 01.11.2011 год. до 14.06.2013 год. както и в частта му, с която се иска от съда, да осъди Д.К.Я., ЕГН:********** да заплати на Л.Г.П., ЕГН:********** сумата от общо 582,50 евро, представляващи банкови, преводни такси.  
4 Гражданско дело No 87/2013, III състав Делби А.М.Я.,
В.Я.Г.
П.Г.Я. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.3.2014г.
ДОПУСКА извършването на съдебна делба на недвижим имот еднофамилна жилищна сграда състояща се от гаражен, два жилищни етажа и таван, със застроена площ от 120 кв.м. с идентификатор 48619.502.124.2 с административен адрес гр. Царево, ул. „Георги Кондолов" №15, ведно с 228/656 кв.м.ид.ч. от дворно място-бивш парцел 5, кв.45, понастоящем по кадастралната карта имот с идентитификатор 48619.502.124, целият от 704 кв.м., с граници и съседи 48619.50.121, 48619.502.120, 48619.502.125, 48619.502.446, 48619.502.123, 48619.502.264, 48619.502.122, със същия административен адрес, както следва: 4/6 идеални части за А.М.Я. ЕГН ********** ***, 1/6 идеална част за В.Я.Г. ЕГН ********** *** и 1/6 идеална част за П.Г.Я. ЕГН ********** ***.    
5 Гражданско дело No 99/2013, III състав Облигационни искове М.В.Т. М.Н.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 12.3.2014г.
Прекратява производството. Одобрява направеното отегляте на иска, чрез адв.Т.С.. Оставя без разглеждане молбата на М.В. за назначаване на адв.Станислава В.
6 Гражданско дело No 108/2013, I състав Делби Д.Д.М. Н.Т.М.,
Т.П.М.,
И.М.Т.,
Т.М.М.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 25.3.2014г.
ДОПУСКА извършването на делба между съделителите Д.Д.М., ЕГН-********** ***, Н.Т.М., ЕГН-**********,*** ``, Т.П.М., ЕГН-**********,*** ``, И.М.Т., ЕГН-**********,*** `` и Т.М.М., ЕГН-**********,*** ``, на следните недвижими имоти:  1.Поземлен имот с идентификатор ``.54.237, по кадастралната карта на гр.А, местността Айроди, с площ от 14`600кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, при граници: ``.54.3, ``.54.``7, ``.54.``1, ``.54.``0, ``.54.``6. ``.54.``3, ``.48.22, ``.54.236;  2. Поземлен имот с идентификатор ``.503.158 по кадастралната карта на гр.А, IV Улица, с площ: 2`0`` кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при граници: ``.503.157, ``.503.503, ``.503.530, ``.503.159. ``.503.416, ``.503.770;  3.Поземлен имот с идентификатор ``.64.53, по кадастралната карта на гр.А, местност Петрата, с площ: 6`999 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, при граници: ``.64.52, ``.65.1, ``.64.54. ``.64.43, ``.64.42, ``.64.65;  4.Поземлен имот с идентификатор ``.26.4, по кадастралната карта на гр.А, местност Панаята, площ: 5`000 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, при граници: ``.26.3, ``.26.578. ``.27.5, ``.26.2, ``.26.1;  5.Поземлен имот с идентификатор ``.16.430, по кадастралната карта на гр.А, местност Бродиловска пътека, площ: 9`236 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, при граници: ``.99.1, ``.16.439, ``.16.440, ``.16.443, ``.16.7 и  6.Поземлен имот с идентификатор ``.20.475, по кадастралната карта на гр.А, местност Бродиловска пътека,, площ: 4`498 кв.м, при граници: ``.19.5, ``.20.4, ``.20.1, ``.20.465, ``.19.4,   при следните квоти: 1/2 ид.част за Д.Д.М. и общо 1/2 ид.част за Н.Т.М., Т.П.М., И.М.Т. и Т.М.М..  
7 Гражданско дело No 118/2013, I състав Делби Н.К.В. Т.К.В. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 5.3.2014г.
ДОПУСКА извършването на делба между съделителите Н.К.В.,*** и Т.К.В., ЕГН-**********,***, на следните недвижими имоти:  1.Самостоятелен обект с предназначение-ателие за творческа дейност, с идентификатор , със застроена площ от 26,50кв.м., със самостоятелен вход от северозападната фасада, при граници на същия етаж с.о. с идент. , .1.8 и над обекта .1.4; 2.Самостоятелен обект с предназначение-за търговска дейност - магазин /преди гараж/, с идентификатор , със застроена площ от 25,10кв.м., с вход от югозападната фасада на масивната триетажна сграда, с граници - на същия етаж идент. .1.9, .1.7, .1.8 и и над обекта .1.4; 3.Самостоятелен обект с предназначение-жилище апартамент, с идентификатор , със застроена площ от 130,90кв.м., на втори жилищен етаж, с граници - под обекта .1.4, от масивна жилищна сграда, северозападен близнак, което жилище се състои от кухня-бокс, трапезария, дневна, три стаи, коридор и сервизни помещения, всички три изброени обекта находящи се сграда с идентификатор .1 с административен адрес: , построена в поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр.Ц., представляващ по ПУП на града; 4.Жилище апартамент с идентификатор , със застроена площ от 65,90кв.м. с граници, под обекта-.1.1, намиращо се в двуетажна жилищна сграда с идентификатор .1, построена в дворно място с идентификатор , с площ по кадастралната карта от 206кв.м., с административен адрес: гр.Ц., ул. №7, ведно с 1/2 ид.част от общите части на сградата и от дворното място, както и; 5.Поземлен имот с идентификатор .597 урбанизирана територия, за застрояване, с площ от 1054кв.м. по кадастралната карта на гр.Ц., с граници имоти с идент. .596, .333, .334, .369, .56;  при следните квоти: 1/2 ид.части за Н.К.В. и 1/2ид.част за Т.К.В..  ОТХВЪРЛЯ иска за делба по отношение на следния имот: Ненанесени на кадастралната карта-стопанска сграда-лятна кухня, допълващо застрояване със застроена площ от 16,25кв.м. и самостоятелен санитарен възел с площ от 1,80кв.м., удостоверени като построени в имота с удостоверение от 01.09.1997г. на кмета на Община Ц..  
8 Гражданско дело No 119/2013, III състав Дела от административен характер Д.Р.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.3.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН отказът на Общинска служба „Земеделие” Приморско-Царево, обективиран в писмо с изх. № 371/29.10.2013г. на Началника на Общинска служба „Земеделие” Приморско-Царево да се произнесе по молбата на Д.Р.Г., ЕГН **********,*** да изпълни решение по гр.дело № 73/2012г. на ЦРС, потвърдено с решение по КАД №2668/2012г. на БАС.  ВРЪЩА преписката на Общинска служба „Земеделие” Приморско-Царево, като я задължава да връчи Решение № 3.1 на ОСЗ от 17.05.2013г. на Д.Р.Г. и заинтересованите страни.  Решението е постановено при участието на заинтересованите страни Н. Я. И., ЕГН: ********** и И.А.И. ЕГН: **********, двамата с адрес за призоваване гр.Варна, бул.“Левски“ бл.1, вх.А, ап.1, Я.Р.Я., ЕГН: ********** ***, П.Р.С., ЕГН: **********о*** и Г.Н.Г. ***.  
9 Гражданско дело No 124/2013, III състав Издръжка С.М.М. М.П.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.3.2014г.
 ОСЪЖДА М.П.М., ЕГН **********, да заплаща издръжка на детето си С.М.М. ЕГН:**********, чрез неговата майка и законен представител Т.И.Г. ЕГН **********, в размер на 160.00 лв. месечно, начиная от 29.11.2013 г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  
10 Гражданско дело No 134/2013, II състав Облигационни искове Х.Д.Р. П.В.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.3.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на сключения на 01.11.2013 г. между П.В.Р. и Х.Д.Р., предварителен договор за продажба на следните недвижими имоти, представляващи:  поземлен имот с идентификатор 62459.67.9 по КККР на село Резово, общ.Царево, обл.Бургаска, Адрес на поземления имот : местност Димо Райчов Баир; площ на поземления имот : 2 379 кв.м.; Трайно предназначение на територията : Земеделска; Начин на трайно ползване: Пасище, при съседи имоти с № 62459.67.6, № 62459.67.8, представляващ по предходен план част от поземлен имот с идентификатор 62459.67.7 по КККР на село Резово, местност Димо Райчов Баир; с площ на поземления имот : 4 757 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване : Пасище, при съседи имоти с № 64459.67.8, № 62459.67.6.  поземлен имот с идентификатор 66528.2.291 по КККР на село Синеморец, общ.Царево, обл.Бургаска, Адрес на поземления имот: местност Поляните; Площ на поземления имот 2 000 кв.м.; Трайно предназначение на територията : Земеделска; Начин на трайно ползване: Пасище, при съседи имоти с № 66528.2.283, №№ 66528.2.3, №66528.2.2, № 66528.2.290, № 66528.2.277, представляващ по предходен план част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66528.2.287 по КККР на село Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ; с площ на поземления имот 4 000 кв.м.; Трайно предназначение на територията : Земеделска; Начин на трайно ползване: Пасище, при съседи имоти с № 66528.2.283, № 66528.2.247, №66528.2.3, № 66528.2.2, № 66528.2.286, №66528.2.277.  поземлен имот с идентификатор 48619.19.1005 по КККР на гр.Царево, обл.Бургаска, Адрес на поземления имот : местност Найденови Каби; Площ на поземления имот 4030 кв.м.; Трайно предназначение на територията : Земеделска; Начина трайно ползване: Нива, при съседи имоти с № 48619.21.1, 48619.19.1006, 48619.19.987,48619.17.18.  
11 Гражданско дело No 7/2014, I състав Други дела М.В.Н. М.В.Т.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 21.3.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед №776 от 13.09.2013г. на кмета на Община Приморско, в качеството му на орган по настойничество и попечителство, с която е отказана промяна на настойническия съвет на лицето М.В.Т., ЕГН-**********.  ОСВОБОЖДАВА М.В.Н., ЕГН-********** като член на настойническия съвет на поставения под пълно запрещение М.В.Т., ЕГН-********** и от качеството й на негов настойник.  УКАЗВА на кмета на Община Приморско, в качеството му на орган по настойничество и попечителство, че следва да назначи нов член на настойническия съвет и настойник на запретения М.В.Т., ЕГН-**********, респ. да извърши преценка дали не е налице хипотезата на 340, ал.2 от ГПК, при която да поиска отмяна на запрещението.  
12 НОХД No 57/2013, III състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Д.Д.,
М.С.И.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 25.3.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.Д.Д. - роден на ***г***, обл.Бургас, ул.”И. Богоров”№32, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 29.05.2012год. в гр.Царево, обл.Бургаска, пред дом на ул.”Трети март” №27, в съучастие като съизвършител с М.С.И. унищожил противозаконно, като запалил с бензин моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“ модел „Корса” с рег.№ А 4303 КМ на стойност 1 900.00 лева, собственост на М.Н.В., ЕГН ********** *** - престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.  ПРИЗНАВА подсъдимият М.С.И. - роден на ***г***, обл.Бургас, ул.”И. Богоров”№ 6, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.05.2012год. в гр.Царево, обл.Бургаска, пред дом на ул.”Трети март” №27, унищожил противозаконно, като запалил с бензин моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса” с рег.№ А 4303 КМ на стойност 1 900.00 лева, собственост на М.Н.В., ЕГН ********** *** - престъпление по чл.216, ал.1 от НК, като ГО ОПРАВДАВА частично за обвинението по чл.20, ал.2 от НК, за това, че деянието е извършено в съучастие със С.Д.Д., поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ - мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, както следва: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ТРИ ГОДИНИ. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ТРИ ГОДИНИ. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ.  
С.Д.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.Д.Д. - роден на ***г***, обл.Бургас, ул.”И. Богоров”№32, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 29.05.2012год. в гр.Царево, обл.Бургаска, пред дом на ул.”Трети март” №27, в съучастие като съизвършител с М.С.И. унищожил противозаконно, като запалил с бензин моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“ модел „Корса” с рег.№ А 4303 КМ на стойност 1 900.00 лева, собственост на М.Н.В., ЕГН ********** *** - престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, като ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.  
М.С.И.
 ПРИЗНАВА подсъдимият М.С.И. - роден на ***г***, обл.Бургас, ул.”И. Богоров”№ 6, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.05.2012год. в гр.Царево, обл.Бургаска, пред дом на ул.”Трети март” №27, унищожил противозаконно, като запалил с бензин моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса” с рег.№ А 4303 КМ на стойност 1 900.00 лева, собственост на М.Н.В., ЕГН ********** *** - престъпление по чл.216, ал.1 от НК, като ГО ОПРАВДАВА частично за обвинението по чл.20, ал.2 от НК, за това, че деянието е извършено в съучастие със С.Д.Д., поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ - мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, както следва: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ТРИ ГОДИНИ. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ТРИ ГОДИНИ. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ.  
13 НОХД No 94/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.С.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 20.3.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.С.И. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, от ромски произход, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 13.07.2013год. в гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, от столовата на почивна база „Кочо Честименски”, отнел от владението и собственост на св. С.К.Х. движими вещи – 1бр. черна на цвят чантичка от плат с надпис „ONESIX” на стойност 11.50 лева, лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство на името на С.К.Х. и сумата от 8700.00 лева, всичко на обща стойност 8711.50 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. Вещественото доказателство – 1 бр. мъжка чанта, черна на цвят от плат с надпис „ONESIX”, да бъде върната на собственика и С.К.Х..
Б.С.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.С.И., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 13.07.2013год. в гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, от столовата на почивна база „Кочо Честименски”, отнел от владението и собственост на св. С.К.Х. движими вещи – 1бр. черна на цвят чантичка от плат с надпис „ONESIX” на стойност 11.50 лева, лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство на името на С.К.Х. и сумата от 8700.00 лева, всичко на обща стойност 8711.50 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
14 АНД No 408/2013, II състав По ЗД по пътищата Т.К.М. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.3.2014г.
НП-отменено
15 АНД No 430/2013, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ВЕНИС МАРИНА ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 14.3.2014г.
НП-потвърдено
16 АНД No 455/2013, III състав Административни дела СИМЕКС ТУР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 21.3.2014г.
НП-отменено
17 АНД No 467/2013, I състав По ЗД по пътищата В.Х.С. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.3.2014г.
НП-потвърдено
18 АНД No 473/2013, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СИН ЖОН ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 19.3.2014г.
НП-потвърдено
19 АНД No 478/2013, III състав Административни дела ЕТ ВЕЛГЕН-91-ВЕЛИКО ГЕНДОВ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 31.3.2014г.
НП-отменено
20 НОХД No 7/2014, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.А.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 18.3.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Н.А.Т. - родена на *** ***, постоянен и настоящ адрес *** българка, български гражданин, собственик на ЕТ “Амидо - Н.Т.”***, с основно образование, омъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че: На 23.08.2013 год. в гр. Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект – магазин, намиращ се на ул. “Иглика” №13, като собственик на ЕТ ”Амидо - Н.Т.”***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право - Adidas AG GERMANY /Адидас АГ Германи/ и Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./ представлявано от юридически представител “Арсис консултинг” ЕООД гр.София с ЕИК 131289468, с пълномощник св. В.С.С. упълномощена с пълномощно от 25.09.2013 год. от управителя на “Арсис консултинг” ЕООД гр.София - В.С. и Puma SE /Пума СЕ/; Gado /Гадо/ и The Polo/ Lauren Company L.P. /Поло / представлявани от юридически представител “Турку ендТурку” ООД гр. София с ЕИК 175228104, представлявано от пълномощник св. А.С.Т., упълномощена с пълномощни от 20.02.2012г; 03.05.2010г. и 25.01.2011г. от управителя на “Турку енд Турку” ООД- Г.Н.Т. използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на стоки с марките “Adidas ”, “Puma” “Polo” и ”Dolce& Gabbana” а именно: 16 бр. мъжки шорти марка “Adidas ”на стойност 928.00 лева, 6 бр. мъжки шорти марка “Puma” на стойност 222.00 лева, 39 бр. дамски тениски марка “Adidas” на стойност 1 969.50 лева, 4 бр. дамски тениски марка “Dolce& Gabbana” на стойност 166.00 лева, 34 бр. дамски клинове размер 7/8 марка “Adidas” на стойност 1632.00 лева, 11бр. дамски потника марка “Adidas” на стойност 550.00 лева, 4 бр. дамски потника марка “Puma” на стойност 152.00 лева, 9 бр.мъжки шорти /шушляк/ марка “Adidas ” на стойност 490.50 лева, 5 бр. дамски шорти марка “Adidas” на стойност 235.00 лева, 6 бр. дамски суичери с качулка /шушляк/ марка “Adidas” на стойност 708.00 лева, 2 бр. дамски суичера с качулка марка “Puma” на стойност 152.00 лева, 6 бр. дамски туники марка “Adidas” на стойност 336.00 лева, 7 бр. мъжки потника марка “Adidas” на стойност 350.00 лева, 11бр. мъжки тениски марка “Adidas” на стойност 632.50 лева, 2 бр. мъжки тениски марка “Puma” на стойност 76.00 лева, 6 бр. мъжки тениски марка “Polo” на стойност 252.00 лева, 4 бр. мъжки тениски с яка марка “Polo” на стойност 198.00 лева, 5 бр. детски тениски марка “Adidas ”на стойност 182.50 лева, 6 бр. мъжки якета /тип горница на анцуг/ марка “Adidas ”на стойност 675.00 лева, 2 бр. дамски якета /тип горница на анцуг с качулка/ марка “Adidas ”на стойност 235.00 лева, всичко на обща стойност 10 142.00 лева, обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба.  Веществени доказателства – 16 бр. мъжки шорти марка “Adidas ”, 6 бр. мъжки шорти марка “Puma”, 39 бр. дамски тениски марка “Adidas”, 4 бр. дамски тениски марка “Dolce& Gabbana”, 34 бр. дамски клинове размер 7/8 марка “Adidas”, 11бр. дамски потника марка “Adidas”, 4 бр. дамски потника марка “Puma”, 9 бр.мъжки шорти /шушляк/ марка “Adidas ” , 5 бр. дамски шорти марка “Adidas”, 6 бр. дамски суичери с качулка /шушляк/ марка “Adidas” , 2 бр. дамски суичера с качулка марка “Puma” , 6 бр. дамски туники марка “Adidas” , 7 бр. мъжки потника марка “Adidas”, 11бр. мъжки тениски марка “Adidas”, 2 бр. мъжки тениски марка “Puma”, 6 бр. мъжки тениски марка “Polo”, 4 бр. мъжки тениски с яка марка “Polo” , 5 бр. детски тениски марка “Adidas ”, 6 бр. мъжки якета /тип горница на анцуг/ марка “Adidas ”, 2 бр. дамски якета /тип горница на анцуг с качулка/ марка “Adidas”, които се намират на съхранение в РУП-Приморско на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53 ал.2, б.”а” от НК следва да бъдат отнети в полза на Държавата и унищожени.  
Н.А.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимата Н.А.Т. - родена на *** ***, постоянен и настоящ адрес *** българка, български гражданин, собственик на ЕТ “Амидо - Н.Т.”***, с основно образование, омъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че: На 23.08.2013 год. в гр. Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект – магазин, намиращ се на ул. “Иглика” №13, като собственик на ЕТ ”Амидо - Н.Т.”***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право - Adidas AG GERMANY /Адидас АГ Германи/ и Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./ представлявано от юридически представител “Арсис консултинг” ЕООД гр.София с ЕИК 131289468, с пълномощник св. В.С.С. упълномощена с пълномощно от 25.09.2013 год. от управителя на “Арсис консултинг” ЕООД гр.София - В.С. и Puma SE /Пума СЕ/; Gado /Гадо/ и The Polo/ Lauren Company L.P. /Поло / представлявани от юридически представител “Турку ендТурку” ООД гр. София с ЕИК 175228104, представлявано от пълномощник св. А.С.Т., упълномощена с пълномощни от 20.02.2012г; 03.05.2010г. и 25.01.2011г. от управителя на “Турку енд Турку” ООД- Г.Н.Т. използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на стоки с марките “Adidas ”, “Puma” “Polo” и ”Dolce& Gabbana” а именно: 16 бр. мъжки шорти марка “Adidas ”на стойност 928.00 лева, 6 бр. мъжки шорти марка “Puma” на стойност 222.00 лева, 39 бр. дамски тениски марка “Adidas” на стойност 1 969.50 лева, 4 бр. дамски тениски марка “Dolce& Gabbana” на стойност 166.00 лева, 34 бр. дамски клинове размер 7/8 марка “Adidas” на стойност 1632.00 лева, 11бр. дамски потника марка “Adidas” на стойност 550.00 лева, 4 бр. дамски потника марка “Puma” на стойност 152.00 лева, 9 бр.мъжки шорти /шушляк/ марка “Adidas ” на стойност 490.50 лева, 5 бр. дамски шорти марка “Adidas” на стойност 235.00 лева, 6 бр. дамски суичери с качулка /шушляк/ марка “Adidas” на стойност 708.00 лева, 2 бр. дамски суичера с качулка марка “Puma” на стойност 152.00 лева, 6 бр. дамски туники марка “Adidas” на стойност 336.00 лева, 7 бр. мъжки потника марка “Adidas” на стойност 350.00 лева, 11бр. мъжки тениски марка “Adidas” на стойност 632.50 лева, 2 бр. мъжки тениски марка “Puma” на стойност 76.00 лева, 6 бр. мъжки тениски марка “Polo” на стойност 252.00 лева, 4 бр. мъжки тениски с яка марка “Polo” на стойност 198.00 лева, 5 бр. детски тениски марка “Adidas ”на стойност 182.50 лева, 6 бр. мъжки якета /тип горница на анцуг/ марка “Adidas ”на стойност 675.00 лева, 2 бр. дамски якета /тип горница на анцуг с качулка/ марка “Adidas ”на стойност 235.00 лева, всичко на обща стойност 10 142.00 лева, обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба.  
Мотиви от 27.3.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
21 НОХД No 10/2014, III състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.С.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 26.3.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Б.С.П. – роден на ***год. в гр.София, постоянен адрес ***, ж.к.Надежда, бл.171, вх.Г, ет.2, ап.57, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2013год. в гр.Китен, обл.Бургаска, намерил чужди движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка „Айфон – 5” на стойност 1043.35 лева, 1бр. Сим карта на „Глобул” на стойност 12.00 лева и 1бр. калъф за телефона на стойност 20.21 лева, всичко на обща стойност 1075.56 лева, собственост на Майя Б. и в седемдневен срок не съобщил за тях на собственика, на властта или на този който ги е загубил – престъпление по чл.207, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 300 лева.
Б.С.П.
ПРИЗНАВА подсъдимият Б.С.П. – роден на ***год. в гр.София, постоянен адрес ***, ж.к.Надежда, бл.171, вх.Г, ет.2, ап.57, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2013год. в гр.Китен, обл.Бургаска, намерил чужди движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка „Айфон – 5” на стойност 1043.35 лева, 1бр. Сим карта на „Глобул” на стойност 12.00 лева и 1бр. калъф за телефона на стойност 20.21 лева, всичко на обща стойност 1075.56 лева, собственост на Майя Б. и в седемдневен срок не съобщил за тях на собственика, на властта или на този който ги е загубил – престъпление по чл.207, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 300 лева.
22 НОХД No 12/2014, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 21.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №12/2014г. по описа на РС Царево.  Връща делото на РП Царево за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
23 НОХД No 13/2014, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Х.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 4.3.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Т., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание глоба.  Веществените доказателства - 18бр. трикотажни шорти марка “Адидас”, 10бр. шушлякови шорти марка “Адидас”, 63бр. комплекти детски анцузи марка “Адидас”, 6бр. анорак с качулка с цип марка “Адидас”, 9бр. анорак без цип марка “Адидас”, 40бр. комплекти дамски анцузи с качулка марка “Адидас”, 28бр. комплекти дамски анцузи без качулка марка “Адидас”, 121бр. мъжки тениски марка “Адидас”, 6бр. мъжки потници марка “Адидас”, 34бр. дамски тениски марка “Адидас”, 3бр. комплекти анцугова долница и суитчер с качулка марка “Адидас”, 17бр. комплекти мъжки анцузи с качулка марка “Адидас”, 2бр. мъжки комплект анцуг без качулка марка “Адидас”, 9бр. шушлякови якета с качулка марка “Адидас”, 8бр. шушлякови якета без качулка марка “Адидас” и 8бр. дамски клин марка “Адидас”– намиращи се на съхранение в РУП – Приморско, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и следва да бъдат унищожени.  
А.Х.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Т., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 17.3.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 20.3.2014г.
24 НОХД No 18/2014, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 7.3.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.Х. - роден на ***г***, адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: За времето от 13.08.2013г. до 14.01.2014г. след като е осъден с Решение №49/26.07.2013г. на Царевски районен съд, влязло в сила на 13.08.2013г., да издържа свои низходящи – малолетните си деца Д.С.С., ЕГН ********** с месечна издръжка в размер на 90.00 лева и М.С.С., ЕГН ********** с месечна издръжка в размер на 90.00 лева, платими чрез тяхната майка и законна представителка З.А.А., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 5 /пет/ месечни вноски в общ размер на 900.00лв. – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на осн .чл. 183, ал.1, чл.57, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. 200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.    
С.С.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.Х. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на осн .чл. 183, ал.1, чл.57, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. 200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.    
Мотиви от 7.3.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
25 НОХД No 19/2014, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 28.3.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.С.М. - роден на ***г***, адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, собственик на „Мурати - С.М.”***, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2013год. в с.Лозенец, обл.Бургаска, в търговски обект - магазин за дрехи на ул. „Георги Кондолов” №21 като собственик на фирма “Мурати-С.М.”***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно Adidas AG GERMANY /Адидас АГ Германи/ и Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявано от юридически представител „Арсис консултинг” ЕООД гр.София, ЕИК 131289468, с пълномощник Виолета Стефанова Събева, упълномощена с пълномощно от 14.11.2013год. от управителя на „Арсис консултинг” ЕООД гр.София Велизар Соколов, използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13 ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката “Адидас”, а именно: 3бр. мъжки тениски с къс ръкав с надпис „Adidas” на стойност 172,50лв., 1бр. дамска тениска с къс ръкав с надпис „Adidas” на стойност 50.50лв., 2бр. дамски потници с надпис „Adidas” на стойност 100.00лв., 5бр. дамски панталони къси с надпис „Adidas” на стойност 235.00лв., 1бр. тениска с надпис „Adidas” на стойност 57,50лв., 1бр. тениска с надпис и лого “Adidas” №23 “GOMEZ” на стойност 68,50лв., 2бр. спортни комплекти - тениски и къси гащи с надпис и лого “Adidas” и с емблема FK “CHELSE” и “SAMSUNG” на стойност 192.00лв., 1бр. спортна тениска с надпис и лого “Adidas” №19 “giise” на стойност 67,50лв., 2бр. детски спортен комплект с надпис и лого “Adidas” и с емблема на FK“CHELSE” на стойност 192,00лв., 1бр. детски спортен комплект с надпис и лого “Adidas” и с емблема на “Реал Мадрид” на стойност 76,50лв., 2бр. детски спортен комплект с надпис и лого “Adidas” и с емблема на FK “BAYERN” на стойност 132.00лв., 1бр. мъжка спортна тениска с надпис и лого “Adidas” №23 на стойност 82,50лв., 2бр. мъжки спортни тениски с надпис и лого “Adidas” и с надпис на гърба “XAVI” на стойност 141.00лв., 1бр. мъжка спортна тениска с надпис и лого “Adidas” и с емблема на FK“CHELSE” на стойност 96.00лв., 1бр. мъжка спортна тениска с надпис и лого “Adidas” и с емблема на ФК “Реал Мадрид” и надпис на гърба “RONALDO” на стойност 99.00лв., 1бр. мъжки черен потник с надпис и лого “Adidas” и изписано F-50 на стойност 62,50лв., всичко на обща стойност 1 825.00лв., обект на това изключително право –престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание - глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  
С.С.М.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.С.М. - роден на ***г***, адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, собственик на „Мурати - С.М.”***, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2013год. в с.Лозенец, обл.Бургаска, в търговски обект - магазин за дрехи на ул. „Георги Кондолов” №21 като собственик на фирма “Мурати-С.М.”***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно Adidas AG GERMANY /Адидас АГ Германи/ и Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявано от юридически представител „Арсис консултинг” ЕООД гр.София, ЕИК 131289468, с пълномощник Виолета Стефанова Събева, упълномощена с пълномощно от 14.11.2013год. от управителя на „Арсис консултинг” ЕООД гр.София Велизар Соколов, използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13 ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката “Адидас”, а именно: 3бр. мъжки тениски с къс ръкав с надпис „Adidas” на стойност 172,50лв., 1бр. дамска тениска с къс ръкав с надпис „Adidas” на стойност 50.50лв., 2бр. дамски потници с надпис „Adidas” на стойност 100.00лв., 5бр. дамски панталони къси с надпис „Adidas” на стойност 235.00лв., 1бр. тениска с надпис „Adidas” на стойност 57,50лв., 1бр. тениска с надпис и лого “Adidas” №23 “GOMEZ” на стойност 68,50лв., 2бр. спортни комплекти - тениски и къси гащи с надпис и лого “Adidas” и с емблема FK “CHELSE” и “SAMSUNG” на стойност 192.00лв., 1бр. спортна тениска с надпис и лого “Adidas” №19 “giise” на стойност 67,50лв., 2бр. детски спортен комплект с надпис и лого “Adidas” и с емблема на FK“CHELSE” на стойност 192,00лв., 1бр. детски спортен комплект с надпис и лого “Adidas” и с емблема на “Реал Мадрид” на стойност 76,50лв., 2бр. детски спортен комплект с надпис и лого “Adidas” и с емблема на FK “BAYERN” на стойност 132.00лв., 1бр. мъжка спортна тениска с надпис и лого “Adidas” №23 на стойност 82,50лв., 2бр. мъжки спортни тениски с надпис и лого “Adidas” и с надпис на гърба “XAVI” на стойност 141.00лв., 1бр. мъжка спортна тениска с надпис и лого “Adidas” и с емблема на FK“CHELSE” на стойност 96.00лв., 1бр. мъжка спортна тениска с надпис и лого “Adidas” и с емблема на ФК “Реал Мадрид” и надпис на гърба “RONALDO” на стойност 99.00лв., 1бр. мъжки черен потник с надпис и лого “Adidas” и изписано F-50 на стойност 62,50лв., всичко на обща стойност 1 825.00лв., обект на това изключително право –престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание - глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  
26 НОХД No 20/2014, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.С.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 18.3.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Х. С.Т. - родена на ***г***, адрес ***, българка, българска гражданка, собственик на ЕТ“Токо-91 Х.Т.”***, омъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 30.07.2013год. в гр.Китен, обл.Бургаска, ул.“Атлиман” №2, в търговски обект, като собственик на ЕТ “Токо - 91 - Х.Т.“*** с ЕИК 118514063 без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно: Prada S.A.,LU; Chanel Sarl, CH; Puma SE, DE; Levi strauss&co, US; Apple INC, US; Facton LTD.Netherlands; Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.KG, DE; Americana International Limited, UK; Hermes International FR, представлявани от А.С.Т. и Adidas AG, DE; Adidas International Marketing B.V.; Louis Vuitton Malletier, FR Converse Inc., USA; представлявани от “Арсис Консултинг” ЕООД гр.София, с ЕИК 131289486 с пълномощник В.С.С. упълномощена с пълномощно от 28.08.2013г. от управителя на “Арсис Консултинг” ЕООД Велизар Драгомиров Соколов използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките PRADA, CHANEL, PUMA, ADIDAS, CONVERSE, BENCH, G-STAR, HUGO BOSS, HERMES, APPLE, LOUIS VUITTON, LEVI `S, а именно:  6 броя дамски портмонета марка „PRADA” на стойност 228.00 лева; 9 броя дамски чанти от изкуствена кожа марка „PRADA”, с р-р 36/34 см. на стойност 1 242.00 лева; 3 броя мъжки чанти марка „PRADA” с размер 22/21 см. на стойност на стойност 202.50 лева, 3 броя дамски портмонета марка „CHANEL” на стойност 118.50 лева, 9 броя дамски чанти от шушлякова материя марка „CHANEL” с размер 25/20 см. на стойност 504.00 лева, 20 броя дамски чанти шушлякова материя марка „PUMA” с размер 25/25 см. на стойност 730.00 лева, 8 броя мъжки чанти шушлякова материя марка „PUMA” с р-р 27/34 см. на стойност 272.00 лева, 1 брой спортна раница марка „PUMA” на стойност 46.00 лева, 8 броя мъжки чанти от шушлякова материя марка „Adidas” с размер 20/17 см на стойност 240.00 лева, 7 броя дамски чанти, шушлякова материя марка „Adidas” с р-р 36/32 см. на стойност 332.50 лева; 5 бр. дамски чанти шушлякова материя марка „Adidas” с р-р 18/26см. на стойност 177.50 лева, 4 бр. дамски чанти шушлякова материя марка „Adidas” с р-р 23/27см. на стойност 134.00 лева, 3 бр. дамски чанти от шушлякова материя марка „Adidas” с р-р 27/34 см. на стойност 126.00 лева, 1 бр.спортна марка „Adidas” на стойност 52.50 лева, 4 бр. лачени чанти с дълга дръжка марка „CONVERSE” с р-р 23/20 см. на стойност 230.00 лева, 5 бр. лачени чанти с дълга дръжка марка „CONVERSE” с р-р 28/30 см. на стойност 357.50 лева, 7 бр. лачени чанти с дълга дръжка марка „CONVERSE” с р-р 35/27 см. на стойност 563.50 лева; 1 бр. чанта от изкуствена кожа с дълга дръжка марка „CONVERSE” с р-р 27/25 см. на стойност 37.00 лева, 1 бр. чанта от плат „CONVERSE” с р-р 33/27 см. на стойност 40.50 лева, 3 броя чанти - тип раница марка „Adidas” на стойност 120.00 лева, 4 броя чанти мъжки марка „Adidas” 20/17 см на стойност 128.00 лева, 3 броя чанти дамски марка „Bench” шушлякова материя с р-р 24/33 см. на стойност 106.50 лева, 3 броя чанти мъжки изкуствена кожа марка „Bench” с р-ри 28/28 см. на стойност 141.00 лева, 2 броя дамски чанти от изкуствена кожа марка „CHANEL” с р-ри 30/32 см. на стойност 89.00 лева, 2 броя дамски чанти от изкуствена кожа марка „CHANEL” с р-ри 25/20 см. на стойност 67.00 лева, 3 броя дамски чанти марка „PRADA” с р-р 26/33 см. на стойност 229.50 лева; 4 броя портмонета марка „HERMES” на стойност 196.00 лева; 4 броя колани марка „PRADA” на стойност 276.00 лева; 6 броя колани марка „G-STAR” на стойност 321.00 лева; 6 броя колани марка „BOSS”на стойност 255.00 лева; 1 брой чантичка с дълга дръжка от плат марка „BOSS” с размер 22/20 см на стойност 30.50 лева; 8 броя колани марка „Levi’s” на стойност 357.50 лева; 2 броя чанти мъжки от изкуствена кожа марка „Levi’s” с р-р 25/21 см. на стойност 135.00 лева; 6 броя чанти марка „Bench” с р-ри 27/22 см на стойност 255.00 лева; 2 броя чанти от изкуствена кожа марка „PRADA” 20/32 см на стойност 131.00 лева; 1 брой чанта марка „PUMA” с р-р 36/33см на стойност 40.50 лева; 2 броя портмонета марка „APPLE” на стойност 50.00 лева; 3 броя чанти марка „Bench” с р-р 28/28 см. на стойност 141.00 лева; 1 брой чанта от плат марка „ Louis Vuitton” с р-р 25/42 см; на стойност 84.00 лева; 1 брой чанта от изкуствена кожа марка „ Louis Vuitton” с р-р 28/35 см на стойност 114.00 лева, 2 броя портмонета марка „ Louis Vuitton” на стойност 57.00 лева, всичко на обща стойност 8 958.50 лева, обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева.  
Х.С.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимата Х. С.Т. - родена на ***г***, адрес ***, българка, българска гражданка, собственик на ЕТ“Токо-91 Х.Т.”***, омъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 30.07.2013год. в гр.Китен, обл.Бургаска, ул.“Атлиман” №2, в търговски обект, като собственик на ЕТ “Токо - 91 - Х.Т.“*** с ЕИК 118514063 без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно: Prada S.A.,LU; Chanel Sarl, CH; Puma SE, DE; Levi strauss&co, US; Apple INC, US; Facton LTD.Netherlands; Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.KG, DE; Americana International Limited, UK; Hermes International FR, представлявани от А.С.Т. и Adidas AG, DE; Adidas International Marketing B.V.; Louis Vuitton Malletier, FR Converse Inc., USA; представлявани от “Арсис Консултинг” ЕООД гр.София, с ЕИК 131289486 с пълномощник В.С.С. упълномощена с пълномощно от 28.08.2013г. от управителя на “Арсис Консултинг” ЕООД Велизар Драгомиров Соколов използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките PRADA, CHANEL, PUMA, ADIDAS, CONVERSE, BENCH, G-STAR, HUGO BOSS, HERMES, APPLE, LOUIS VUITTON, LEVI `S, а именно:  6 броя дамски портмонета марка „PRADA” на стойност 228.00 лева; 9 броя дамски чанти от изкуствена кожа марка „PRADA”, с р-р 36/34 см. на стойност 1 242.00 лева; 3 броя мъжки чанти марка „PRADA” с размер 22/21 см. на стойност на стойност 202.50 лева, 3 броя дамски портмонета марка „CHANEL” на стойност 118.50 лева, 9 броя дамски чанти от шушлякова материя марка „CHANEL” с размер 25/20 см. на стойност 504.00 лева, 20 броя дамски чанти шушлякова материя марка „PUMA” с размер 25/25 см. на стойност 730.00 лева, 8 броя мъжки чанти шушлякова материя марка „PUMA” с р-р 27/34 см. на стойност 272.00 лева, 1 брой спортна раница марка „PUMA” на стойност 46.00 лева, 8 броя мъжки чанти от шушлякова материя марка „Adidas” с размер 20/17 см на стойност 240.00 лева, 7 броя дамски чанти, шушлякова материя марка „Adidas” с р-р 36/32 см. на стойност 332.50 лева; 5 бр. дамски чанти шушлякова материя марка „Adidas” с р-р 18/26см. на стойност 177.50 лева, 4 бр. дамски чанти шушлякова материя марка „Adidas” с р-р 23/27см. на стойност 134.00 лева, 3 бр. дамски чанти от шушлякова материя марка „Adidas” с р-р 27/34 см. на стойност 126.00 лева, 1 бр.спортна марка „Adidas” на стойност 52.50 лева, 4 бр. лачени чанти с дълга дръжка марка „CONVERSE” с р-р 23/20 см. на стойност 230.00 лева, 5 бр. лачени чанти с дълга дръжка марка „CONVERSE” с р-р 28/30 см. на стойност 357.50 лева, 7 бр. лачени чанти с дълга дръжка марка „CONVERSE” с р-р 35/27 см. на стойност 563.50 лева; 1 бр. чанта от изкуствена кожа с дълга дръжка марка „CONVERSE” с р-р 27/25 см. на стойност 37.00 лева, 1 бр. чанта от плат „CONVERSE” с р-р 33/27 см. на стойност 40.50 лева, 3 броя чанти - тип раница марка „Adidas” на стойност 120.00 лева, 4 броя чанти мъжки марка „Adidas” 20/17 см на стойност 128.00 лева, 3 броя чанти дамски марка „Bench” шушлякова материя с р-р 24/33 см. на стойност 106.50 лева, 3 броя чанти мъжки изкуствена кожа марка „Bench” с р-ри 28/28 см. на стойност 141.00 лева, 2 броя дамски чанти от изкуствена кожа марка „CHANEL” с р-ри 30/32 см. на стойност 89.00 лева, 2 броя дамски чанти от изкуствена кожа марка „CHANEL” с р-ри 25/20 см. на стойност 67.00 лева, 3 броя дамски чанти марка „PRADA” с р-р 26/33 см. на стойност 229.50 лева; 4 броя портмонета марка „HERMES” на стойност 196.00 лева; 4 броя колани марка „PRADA” на стойност 276.00 лева; 6 броя колани марка „G-STAR” на стойност 321.00 лева; 6 броя колани марка „BOSS”на стойност 255.00 лева; 1 брой чантичка с дълга дръжка от плат марка „BOSS” с размер 22/20 см на стойност 30.50 лева; 8 броя колани марка „Levi’s” на стойност 357.50 лева; 2 броя чанти мъжки от изкуствена кожа марка „Levi’s” с р-р 25/21 см. на стойност 135.00 лева; 6 броя чанти марка „Bench” с р-ри 27/22 см на стойност 255.00 лева; 2 броя чанти от изкуствена кожа марка „PRADA” 20/32 см на стойност 131.00 лева; 1 брой чанта марка „PUMA” с р-р 36/33см на стойност 40.50 лева; 2 броя портмонета марка „APPLE” на стойност 50.00 лева; 3 броя чанти марка „Bench” с р-р 28/28 см. на стойност 141.00 лева; 1 брой чанта от плат марка „ Louis Vuitton” с р-р 25/42 см; на стойност 84.00 лева; 1 брой чанта от изкуствена кожа марка „ Louis Vuitton” с р-р 28/35 см на стойност 114.00 лева, 2 броя портмонета марка „ Louis Vuitton” на стойност 57.00 лева, всичко на обща стойност 8 958.50 лева, обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева.  
27 НОХД No 23/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.Д.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №23/2014г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Ю.Д.Х. - роден на *** ***, обл. Бургаска, м. „Свети Пантелей” № 14, български гражданин, от ромски произход, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият Ю.Д.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 10.11.2013 год. около 17.45 часа в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул.„Георги Кондолов”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ”, модел 520 И с рег. № ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления №№ 72/12.03.2013 г., влязло в сила на 27.03.2013 год. на ВНД Началник РУП – Царево и № 135/22.04.2013 год., влязло в сила на 05.05.2013 год. на ВНД Началник РУП – Царево, за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ю.Д.Х. на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 6 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ТРИ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ТРИ ГОДИНИ.  3. Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие за срок от ТРИ ГОДИНИ;  4. 320 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  Разноски по делото няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 23/2014г. по описа на ЦРС.  
Ю.Д.Х.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ю.Д.Х. на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 6 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ТРИ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ТРИ ГОДИНИ.  3. Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие за срок от ТРИ ГОДИНИ;  4. 320 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 18.3.2014г.
28 НОХД No 35/2014, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.А.,
С.А.,
С.Р.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Разпореждане от 11.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството и ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на допуснатите съществени нарушения.
Х.А.
С.А.
С.Р.
29 НОХД No 37/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.К.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №37/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Р.К.К. - роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин от ромски произход, без образование, неграмотен, дървосекач, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият Р.К.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.12.2013год. около 13.45 часа по път ІІІ 9901 посока с.Варвара – гр.Царево, обл.Бургаска управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Опел” модел „Вектра” с рег. № ВР 1285 АТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,69 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза №89/2014 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.К.К. на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ТРИ ГОДИНИ;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Р.К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №37/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Р.К.К. - роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин от ромски произход, без образование, неграмотен, дървосекач, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият Р.К.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.12.2013год. около 13.45 часа по път ІІІ 9901 посока с.Варвара – гр.Царево, обл.Бургаска управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Опел” модел „Вектра” с рег. № ВР 1285 АТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,69 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза №89/2014 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.К.К. на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ТРИ ГОДИНИ;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 19.3.2014г.
30 НОХД No 39/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.И.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 28.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №39/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.И.С. - роден на *** ***, обл.Бургаска, ул.„Славянска” №5, български гражданин, от ромски произход, с основно образование, работи като полска охрана в Община Приморско, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият А.И.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 21.03.2014 год. около 01.05 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Съединение” в посока от ММЦ към гр. Приморско, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Кадет” с рег. № А 4420 АХ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,25 промила установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 160/21.03.2014 год. на БНТЛ при ОДМВР, гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. А.И.С., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият А.И.С., ЕГН ********** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 21.03.2014 год.  
А.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №39/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия А.И.С. - роден на *** ***, обл.Бургаска, ул.„Славянска” №5, български гражданин, от ромски произход, с основно образование, работи като полска охрана в Община Приморско, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият А.И.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 21.03.2014 год. около 01.05 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Съединение” в посока от ММЦ към гр. Приморско, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Кадет” с рег. № А 4420 АХ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,25 промила установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 160/21.03.2014 год. на БНТЛ при ОДМВР, гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. А.И.С., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият А.И.С., ЕГН ********** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 21.03.2014 год.  
В законна сила от 28.3.2014г.
31 АНД No 305/2014, II състав Административни дела ХИМПЕКС ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.3.2014г.
НП-отменено
32 АНД No 307/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ВИЧЕВА 2012 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 4.3.2014г.
НП-потвърдено
33 АНД No 308/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.И.М. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 6.3.2014г.
Оправдава Д.И.М. по обвинението за престъпление по чл.343, ал.1, б."б" предл.второ, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.6, т.1, вр. чл.20, ал.1 и ал.2, вр. чл.23, ал.1 и чл.42, ал.1, т.1 от ЗДвП.
Д.И.М.
Оправдава Д.И.М. по обвинението за престъпление по чл.343, ал.1, б."б" предл.второ, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.6, т.1, вр. чл.20, ал.1 и ал.2, вр. чл.23, ал.1 и чл.42, ал.1, т.1 от ЗДвП.
Мотиви от 6.3.2014г.
отивите предадени на 06.03.2014г.
34 АНД No 312/2014, III състав По ЗГ и ЗЛОД П.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 17.3.2014г.
НП-отменено
35 АНД No 313/2014, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕКСТРА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.3.2014г.
НП-потвърдено
36 АНД No 317/2014, III състав Административни дела ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - МВР ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 17.3.2014г.
НП-отменено
37 АНД No 319/2014, II състав По ЗГ и ЗЛОД С.Н.Н. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.3.2014г.
НП-отменено
38 АНД No 321/2014, II състав Административни дела БРИЗ 1-С ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.3.2014г.
НП-отменено
39 АНД No 322/2014, II състав Административни дела Я.Г.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО-ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.3.2014г.
НП-отменено
40 АНД No 324/2014, I състав Административни дела ПЕТКОВИ 88 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 17.3.2014г.
НП-изменено
41 АНД No 329/2014, II състав Административни дела С.К.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.3.2014г.
НП-отменено
42 АНД No 347/2014, I състав По ЗД по пътищата П.В.И. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 14.3.2014г.
С Определение №31 от 14.03.2014 година ЦРС ПРЕКРАТЯВА изпраща делото по подсъдност на РС - Бургас.