РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2015г. до 28.2.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 5/2014, II състав Облигационни искове А.Г.К. ПРБ СТРОЙ ЕООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 2.2.2015г.
Съдът като намери, че направената от страните спогодба не противоречи на закова и морала на осн. чл.234 от ГПК ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА така постигнатата между А.Г.К., ЕГН **********, притежаваща л.к. № 194319855, изд. на 07.02.2009г. от МВР-Бургас, с постоянен адрес:***. № 5 по описа на Царевски районен съд за 2014г. и „ПРБ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК: 200453020, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.”Козлодуй” № 13, представлявано от Иван Леонидов Иванов - управител, ЕГН **********, л.к. № 107094579, изд. на 27.02.2002г. от МВР- Бургас, с постоянен адрес:*** – ответник по гр.д. № 5 по описа на Царевски районен съд за 2014 г. спогодба. Съдът разясни на страните, че спогодбата има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване в по-горен съд.
2 Гражданско дело No 40/2015, I състав Облигационни искове ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД И.А.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 3.2.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 118 ал. 2 вр. ал.1 вр. чл. 107, ал. 2 вр. ал. 1 вр. с чл. 104, т. 4 от ГПК, Царевският районен съд О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 40/ 2015г. по описа на РС- Царево . ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Б***. Определението подлежи на обжалване пред Б***кият окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на определението на ищеца.
3 АНД No 510/2014, II състав Административни дела ЕТ М.И.Ш.И.С.-Н.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.2.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 20-000377 от 12.08.2014 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София, с което на ЕТ „Мет и Шери и Сие- Н.А.“ ЕИК 030258138, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на ЕТ „Мет и Шери и Сие- Н.А.“ ЕИК 030258138, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.
В законна сила от 21.2.2015г.
4 АНД No 511/2014, II състав Административни дела ЕТ М.И.Ш.И.С.-Н.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.2.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 20-000381 от 12.08.2014 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София, с което на ЕТ „Мет и Шери и Сие- Н.А.“ ЕИК 030258138, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на ЕТ „Мет и Шери и Сие- Н.А.“ ЕИК 030258138, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.
В законна сила от 21.2.2015г.
5 Гражданско дело No 39/2015, II състав Облигационни искове ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Т.Г.Ф. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 4.2.2015г.
на основание чл. 118 ал. 2 вр. ал.1 вр. чл. 107, ал. 2 вр. ал. 1 вр. с чл. 104, т. 4 от ГПК, Царевският районен съд О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 39/ 2015г. по описа на РС- Царево . ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване пред Бургаският окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на определението на ищеца.
6 Гражданско дело No 46/2015, II състав Облигационни искове ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД А.В.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 4.2.2015г.
на основание чл. 118 ал. 2 вр. ал.1 вр. чл. 107, ал. 2 вр. ал. 1 вр. с чл. 104, т. 4 от ГПК, Царевският районен съд О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 46/ 2015г. по описа на РС- Царево . ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване пред Бургаският окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на определението на ищеца.
7 НОХД No 111/2014, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Б.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №111/2014г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Т.Б.Г. - род. на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.А., съгласно което подсъдимият Т.Б.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201 от НК, а именно, че: На 03.09.2014 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, в качеството си на длъжностно лице – администратор хотел в „Кооптурист – Китен” ЕООД, с месторабота хотелски комплекс „Кооп - Китен”, гр. Китен присвоил чужди пари - сумата от 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща част от дневния оборот, поверени му да ги пази, собственост на „Кооптурист – Китен” ЕООД с МОЛ св. К.С.Т., като до приключване на досъдебното производство присвоените пари са внесени. За посоченото престъпление по чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201 от НК, на основание чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Б.Г. на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 6 от НК, със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ТРИ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3.Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА; 4. 320 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 21.01.2015 г. до 04.02.2015г. включително, като един ден задържане под стража се защита за три дни Пробация.
Т.Б.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №111/2014г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Т.Б.Г. - род. на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.А., съгласно което подсъдимият Т.Б.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201 от НК, а именно, че: На 03.09.2014 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, в качеството си на длъжностно лице – администратор хотел в „Кооптурист – Китен” ЕООД, с месторабота хотелски комплекс „Кооп - Китен”, гр. Китен присвоил чужди пари - сумата от 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща част от дневния оборот, поверени му да ги пази, собственост на „Кооптурист – Китен” ЕООД с МОЛ св. К.С.Т., като до приключване на досъдебното производство присвоените пари са внесени. За посоченото престъпление по чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201 от НК, на основание чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Б.Г. на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 6 от НК, със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ТРИ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3.Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА; 4. 320 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 21.01.2015 г. до 04.02.2015г. включително, като един ден задържане под стража се защита за три дни Пробация.
В законна сила от 4.2.2015г.
8 АНД No 530/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Я.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.2.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.Я.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, ЗА ВИНОВНА в това, че на 01.07.2014 год., в гр. Китен, Бургаска обл., пазара - в павилион за сувенири, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик на ЕТ „Цветелина - К.М.”, ЕИК 127048935, като работодател без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Бургас, изискуемо по чл. 303, ал. 3, вр. ал. 4 от КТ, вр. чл. 15 от Наредба № 6/24.07.2006 год. за условия и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадена от МТСП и M3 /ДВ, бр. 64/08.08.2006 год./ приела на работа като продавачи лица, ненавършили 18 /осемнадесет/ годишна възраст - непълнолетните Христо Радославов Христов, ЕГН ********** и Владимир Димитров Спасов, ЕГН **********-престъпление по чл. 192а, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
К.Я.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.Я.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, ЗА ВИНОВНА в това, че на 01.07.2014 год., в гр. Китен, Бургаска обл., пазара - в павилион за сувенири, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик на ЕТ „Цветелина - К.М.”, ЕИК 127048935, като работодател без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Бургас, изискуемо по чл. 303, ал. 3, вр. ал. 4 от КТ, вр. чл. 15 от Наредба № 6/24.07.2006 год. за условия и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадена от МТСП и M3 /ДВ, бр. 64/08.08.2006 год./ приела на работа като продавачи лица, ненавършили 18 /осемнадесет/ годишна възраст - непълнолетните Христо Радославов Христов, ЕГН ********** и Владимир Димитров Спасов, ЕГН **********-престъпление по чл. 192а, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
Мотиви от 4.2.2015г.
В законна сила от 20.2.2015г.
9 АНД No 523/2014, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ Ш.- М.И. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 5.2.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 26207/08.08.2014г. на Директора на Регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП, с което на ЕТ „Шанс-М.И.“ с ЕИК 812179120 със седалище и адрес на управление : град Царево, ул.“Юрий Гагарин“ № 2 вх.А ет.3, представлявано от М.С.И., за нарушение на чл.9 ал.1 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 АНД No 16/2015, II състав По Закона за митниците М.Г.И. МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 5.2.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 839/ 11.12.2014 год. на Началник на Митница Бургас, с което на основание чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на М.Г.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са били отнети в полза на държавата следните тютюневи изделия-предмет на нарушение: цигари „Diva“ 7 бр. кутии, цигари „Paladium“ 1 бр. кутия, цигари „Super Sunday“ 13 бр. кутии, цигари „Palatine royal“ 1 бр. кутия, цигари „Turquoise slims“ 13 бр. кутии, цигари „Super Sunday“ 1 бр. отворена кутия с 9 къса, цигари „Paladium blue“ 2 бр. отворени кутии с общо 27 къса, цигари „Palatine royal“ 1 бр. отворена кутия с 3 къса.
11 Гражданско дело No 124/2014, II състав Развод и недейств. на брака К.Р.К. И.В.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.2.2015г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен на 24.10.1990 г. в гр. Царево, обл. Бургас, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт за сключен граждански брак № 0045/ 24.10.1990 г. между К.Р.К., ЕГН: **********, и И.В.К., ЕГН: **********. ПОСТАНОВЯВА, че вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака е на съпруга И.В.К., ЕГН: **********. ПРЕДОСТАВЯ родителските права над родените по време на брака деца- непълнолетната Мария Иванова К., ЕГН: ********** и малолетната Нона Иванова К., ЕГН: **********, на майката К.Р.К., ЕГН: **********. ОПРЕДЕЛЯ на бащата И.В.К., ЕГН: **********, режим на лични контакти с децата, както следва: бащата ще има право на лични контакти с децата, всяка първа и трета събота и неделя на месеца 09,00 часа до 17:00 часа и 20 дни през лятото, който период не съвпада с платения годишен отпуск на майката. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата Мария Иванова К., ЕГН: ********** и Нона Иванова К., ЕГН: **********, след развода да бъде при майката К.Р.К., ЕГН: ********** ***. ОПРЕДЕЛЯ семейното жилище, находящо се в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, местност „Свети Пантелей“ № 17, след прекратяване на брака да се ползва от майката К.Р.К., ЕГН: ********** и децата Мария Иванова К., ЕГН: ********** и Нона Иванова К., ЕГН: **********. ОСЪЖДА бащата И.В.К., ЕГН: ********** да заплаща месечна издръжка за на децата Мария Иванова К., ЕГН: ********** и Нона Иванова К., ЕГН: **********, в размер на 90,00 лв. месечно за всяко едно от тях, платима чрез тяхната майка и законен представител К.Р.К., ЕГН: **********, считано от датата на подаването на исковата молба- 26.11.2014 год. и занапред, до възникването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на забавата до окончателното й изплащане, като издръжката да се заплаща до 15-то число на месеца, за който се дължи. ПОСТАНОВЯВА, след прекратяването на брака, жената да носи предбрачното си фамилно име МУСАРАКОВА. ОСЪЖДА И.В.К., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС, държавна такса за производството в размер на 50,00 лева. ОСЪЖДА И.В.К., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС, държавна такса върху присъдения размер на издръжката в размер на 259,20 лева.
12 АНД No 454/2013, II състав Административни дела СИМЕКС ТУР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.2.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ОА-47/ 05.08.2013 год. на кмета на Община Царево, с което на основание чл. 218 от Закона за туризма, на „Симекс Тур“ ЕООД, ЕИК 201614042 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 350,00 лева, за нарушение на чл. 169, ал. 2 от Закона за туризма
13 Гражданско дело No 129/2013, II състав Вещни искове ДММ КОНСУЛТ ЕООД ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на иска с правно основание чл. 124, ал. 1 във вр. с чл. 64 от ЗС, предявен от„ДММ Консулт” ЕООД, с ЕИК 200480918, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, м. „Диньов гьол”, комплекс „Лалов егрек“ бл. 6, вх. 1, ет. 2, ап. 4, представлявано от едноличния собственик на капитала М.М.Д., гражданин на Руска Федерация, роден на *** г. в гр. Москва, притежаващ паспорт тип Р с №71 4836796, издаден на 10.06.211 г. с адрес: Руска Федерация, 119002 гр. Москва, ул. „Гагаринский" № 26, кв. 10 против „Лалов егрек” ООД с ЕИК 102836924, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 103, вх. А, ет. 5, ап. 10, представлявано от управителя И.И.Е., като недопустим, поради липса на правен интерес. ОТХВЪРЛЯ предявения иск с правно основание чл. 109 от ЗС от „ДММ Консулт” ЕООД, с ЕИК 200480918, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, м. „Диньов гьол”, комплекс „Лалов егрек“ бл. 6, вх. 1, ет. 2, ап. 4, представлявано от едноличния собственик на капитала М.М.Д., гражданин на Руска Федерация, роден на *** г. в гр. Москва, притежаващ паспорт тип Р с №71 4836796, издаден на 10.06.211 г. с адрес: Руска Федерация, 119002 гр. Москва, ул. „Гагаринский" № 26, кв. 10 против „Лалов егрек” ООД с ЕИК 102836924, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 103, вх. А, ет. 5, ап. 10, представлявано от управителя И.И.Е., да бъде осъден ответника да преустанови неоснователните си действия, които пречат на ищеца да упражнява в пълен обем правото си на собственост върху собствения му недвижим имот, построен в имота на ответника УПИ ІІ-458, изразяващи се в заключване на единствения портал на комплекса, поставяне на бетонови блокове, които пречат на движението по улицата; указване на охраната на комплекса да не бъде допускан ищеца до собствения си недвижим имот с автомобила си, като не извършва тези действия и за в бъдеще в рамките на определената площ за ползване, като неоснователен. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК „ДММ Консулт” ЕООД, с ЕИК 200480918, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, м. „Диньов гьол”, комплекс „Лалов егрек“ бл. 6, вх. 1, ет. 2, ап. 4, представлявано от едноличния собственик на капитала М.М.Д., гражданин на Руска Федерация, роден на *** г. в гр. Москва, притежаващ паспорт тип Р с №71 4836796, издаден на 10.06.211 г. с адрес: Руска Федерация, 119002 гр. Москва, ул. „Гагаринский" № 26, кв. 10, да заплати на „Лалов егрек” ООД с ЕИК 102836924, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 103, вх. А, ет. 5, ап. 10, представлявано от управителя И.И.Е., направените в настоящото производство разноски в размер от 1500,00 лева. Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд, гр. Бургас. Решението, в частта му, с която производството е прекратено поради недопустимост на иска, имащо характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд, гр. Бургас.
14 Гражданско дело No 100/2014, II състав Развод и недейств. на брака З.Г.К. Л.С.К.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.2.2015г.
По горните мотиви, съдът Р Е Ш И ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен на 01.11.1997 г. в гр. Бургас, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт за сключен граждански брак № ІІ-226/ 01.11.1997 год. издадено от Община Бургас между З.Г.К., с ЕГН ********** и Л.С.К., с ЕГН **********. ПРЕДВИД изразеното от страните, съда няма да се произнася по въпроса за вината. ПРЕДОСТАВЯ родителските права над роденото по време на брака дете Н.Л. К., родена на *** г. с ЕГН **********, на бащата Л.С.К.. ОПРЕДЕЛЯ на майката З.Г.К., с ЕГН **********, режим на лични контакти с детето, както следва: всяка трета събота и неделя от месеца за времето от 09:00 ч. на съботния ден до 17:00 ч. на неделния ден, както и два календарни месеца през лятото, съобразено с летните ваканции на детето. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на роденото по време на брака дете Н.Л. К., да бъде при бащата Л.С.К. в Република Германия, гр. Ню- Улм, област Бавария, ул. „Старкфелд" № 61, в което жилище съпругът и детето живеят и към настоящия момент. ОПРЕДЕЛЯ семейното жилище, находящо се в находящо се в гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас, ул. „Албатрос" № 13, собствено на родителите на ищцата З.Г.К., с ЕГН **********, да се ползва след прекратяване на брака от нея. ОСЪЖДА майката З.Г.К., с ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на роденото по време на брака дете Н.Л. К., в размер на 90,00 лв. месечно, платима чрез нейния баща и законен представител Л.С.К., считано от датата на подаването на исковата молба- 07.10.2014 год. и занапред, до възникването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на забавата до окончателното й изплащане, като издръжката да се заплаща до 15-то число на месеца, за който се дължи. ПОСТАНОВЯВА, след прекратяването на брака, жената З.Г.К., с ЕГН **********, да възстанови предбрачното си фамилно име П.. СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА страните няма да си дължат взаимно издръжка. ПО ОТНОШЕНИЕ имуществените отношения между страните: 1. По време на брака страните не са придобивали недвижимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност, поради което не следва да се извършва делба на недвижими имоти. 2. Движимите вещи, придобити по време на брака страните са поделили доброволно и извънсъдебно. 3. Относно движимото имущество, придобито по време на брака, предмет на СИО: МПС-„Лек автомобил", Марка „Ландровер", Модел „Фриландер", Брой места: 3+1, Цвят „Черен металик", с peг. № А 6455 КС, Рама № SALLNAAA8WA633472, Двигател № 18K4FJ78131727, с дата на първоначална регистрация 24.09.1998 г. съгласно Свидетелство за регистрация на МПС № 800078509, след прекратяване на брака се предоставя в дял на и става изключителна собственост на Л.С.К.. За уравняване на дяловете, касаещи предоставеното на Л.С.К. в изключителен дял моторно превозно средство, Л.С.К. да заплати в брой на З.Г.К., половината от стойността на предоставеното му в дял МПС, а именно сумата от 500,00 лв. която е дължима от Л.С.К., в срок от 30 календарни дни, след влизане в сила на настоящото решение. Застрахователна оценка на МПС, съгласно Удостоверение за застрахователна стойност № 143/ 06.10.2014 г. на ЗД „Булстрад" АД , е в размер на 1000 лв. 4. ОТНОСНО изтегления по време на брака от „Първа инвестиционна банка" АД, чрез офис-Приморско, кредит по Договор за кредитна карта № 89РКО-А- 0463/ 27.11.2007г., в размер на 1000,00 лв. /хиляда лева/ изтеглен от съпругът Л.К. като Кредитополучател: след прекратяването на брака задължението за изплащане на общият размер по кредита да бъде погасявано за в бъдеще от съпруга Л.С.К., който да заплаща дължимите ежемесечни вноски, съгласно сключения договор за кредит по Кредитна карта от „Първа инвестиционна банка" АД, № 89РКО-А-О463/ 27.11.2007г., с негови лични средства. 5. ОТНОСНО изтегления по време на брака от „Първа инвестиционна банка" АД, чрез офис-Приморско, кредит по Договор за кредитна карта № 002CC-R- 004905/ 03.06.2013г., в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/ изтеглен от съпругата З.К. като Кредитополучател: след прекратяването на брака задължението за изплащане на общият размер по кредита да бъде погасявано за в бъдеще от съпругата З.Г.К., която да заплаща дължимите ежемесечни вноски, съгласно сключения договор за кредит по Кредитна карта от „Първа инвестиционна банка" АД, № 002CC-R-004905/ 03.06.2013г., с нейни лични средства. 6. ОТНОСНО изтегления по време на брака от „Първа инвестиционна банка" АД, чрез офис-Приморско, потребителски кредит по Договор за банков кредит № 002LD-R-001036/ 15.08.2012г., в размер на 3 000,00 лв. /три хиляди/ изтеглен от съпругата З.К. като Кредитополучател: след прекратяване на брака задължението за изплащане на общият размер по кредита да бъде погасявано за в бъдеще от съпругата З.Г.К., която да заплаща дължимите ежемесечни вноски, съгласно сключения договор за банков кредит от „Първа инвестиционна банка" АД, № 002LD-R-001036/ 15.08.2012г. и погасителния план към договора, с нейни лични средства. 7. СЛЕД прекратяване на брака, в случай, че някой от съпрузите е получил заем, различен от тези, изтеглени от „Първа инвестиционна банка" АД -офис Приморско, посочени по-горе, или какъвто и да е друг кредит, или преди прекратяване на брака е поел каквото и да било задължение от и към трето лице, то след прекратяване на брака, същите задължения ще се погасяват еднолично и самостоятелно от този, който ги е поел. ОСЪЖДА Л.С.К., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС, допълнителна държавна такса за производството в размер на 25,00 лева. ОСЪЖДА Л.С.К., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС, държавна такса върху поставеното в дял имущество в размер на 40,00 лева. ОСЪЖДА Л.С.К., с ЕГН **********, да заплати на З.Г.К., с ЕГН ********** направените по делото разноски, в размер на 1225,00 лева. ОСЪЖДА З.Г.К., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС, държавна такса върху поставеното в дял имущество в размер на 20,00 лева. ОСЪЖДА З.Г.К., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС, държавна такса върху присъдения размер на издръжката в размер на 129,60 лева. Решението подлежи на обжалване, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
15 АНД No 514/2014, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ВЕНИС МАРИНА ЕООД РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.2.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 32 от 14.08.2014 год. на директора на РИОСВ- Бургас, с което на основание чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закон за защитените територии, на „Венис марина“ ООД, ЕИК 201283884 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева, за нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закон за защитените територии.
16 НОХД No 127/2014, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Р.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 10.2.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В. Р.И. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2014год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект –магазин, намиращ се на ул.„Иглика” №5, без съгласието на притежателите на изключителните права CONVERSE INC. /Конвърс Инк./; Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/; Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./; Louis Vuitton Malletier, S.A. /Луи Вюитон Малетие С. А./, представлявани от В.Д.С., в качеството му на управител на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София с ЕИК 131289468, с преупълномощен пълномощник св. В.С.С., упълномощена с пълномощно от 12.08.2014 г., Puma SE, DE /Пума СЕ/; DSQUARED2 TM S.A.; Abercrombie & Fitch Europe SA /Аберкомби/; CHANEL SARL /Шанел/; Tommy Hilfiger Licensing, LLC /Томи Хилфигер/; HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH &Co.KG /Хуго Бос Трейд Марк Мениджмънт Гмбх енд Ко КГ/, представлявани от адв. А.С.Т., с преупълномощен пълномощник св. П. П.П., упълномощена с пълномощно от 20.08.2014 г., използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 14 бр. къси панталони марка Converse на стойност 525.00 лева, 17 бр. дамски тениски марка Converse на стойност 705.50 лева, 30 бр. мъжки тениски марка Converse на стойност 1320.00 лева, 10 бр. мъжки тениски марка Puma на стойност 525.00 лева, 2 бр. суичер с качулка марка Puma на стойност 200.00 лева, 6 бр. мъжки къси шорти марка Adidas на стойност 255.00 лева, 34 бр. мъжки тениски марка Adidas на стойност 1853.00 лева, 8 бр. дамски тениски мака Adidas на стойност 388.00 лева, 13бр. дамски тениски марка DSQUARED на стойност 552.50 лева, 3бр. мъжки тениски марка Hollister на стойност 130.50 лева, 6 бр. дамски тениски марка CHANEL на стойност 270.00 лева, 10 бр. дамски тениски марка Louis Vuitton на стойност 430.00 лева, 7 бр. мъжки тениски марка Tommy Hilfiger на стойност 311.50 лева, 11 бр. мъжки тениски марка BOSS на стойност 423.50 лева, 7 бр. дамски суичери марка Adidas на стойност 682.50 лева, 8 бр. мъжка анцугова горница марка Adidas на стойност 624.00 лева, 5 бр. дамски суичер с качулка без цип марка Adidas на стойност 562.50 лева и 7 бр. дамски къси панталони марка Adidas на стойност 297.50 лева, всичко на обща стойност 10056.00 лева- престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГ, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 14 бр. къси панталони марка Converse, 17 бр. дамски тениски марка Converse, 30 бр. мъжки тениски марка Converse, 10 бр. мъжки тениски марка Puma, 2 бр. суичер с качулка марка Puma, 6 бр. мъжки къси шорти марка Adidas, 34 бр. мъжки тениски марка Adidas, 8 бр. дамски тениски мака Adidas, 13 бр. дамски тениски марка DSQUARED, 3 бр. мъжки тениски марка Hollister, 6 бр. дамски тениски марка CHANEL, 10 бр. дамски тениски марка Louis Vuitton, 7 бр. мъжки тениски марка Tommy Hilfiger, 11 бр. мъжки тениски марка BOSS, 7 бр. дамски суичери марка Adidas, 8 бр. мъжка анцугова горница марка Adidas, 5 бр. дамски суичер с качулка без цип марка Adidas и 7 бр. дамски къси панталони марка Adidas - намиращи се на съхранение в РУП – Приморско, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП Приморско да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. ОСЪЖДА В. Р.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 245.00лв. за направени по делото разноски.
В.Р.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия В. Р.И. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2014год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект –магазин, намиращ се на ул.„Иглика” №5, без съгласието на притежателите на изключителните права CONVERSE INC. /Конвърс Инк./; Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/; Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./; Louis Vuitton Malletier, S.A. /Луи Вюитон Малетие С. А./, представлявани от В.Д.С., в качеството му на управител на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София с ЕИК 131289468, с преупълномощен пълномощник св. В.С.С., упълномощена с пълномощно от 12.08.2014 г., Puma SE, DE /Пума СЕ/; DSQUARED2 TM S.A.; Abercrombie & Fitch Europe SA /Аберкомби/; CHANEL SARL /Шанел/; Tommy Hilfiger Licensing, LLC /Томи Хилфигер/; HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH &Co.KG /Хуго Бос Трейд Марк Мениджмънт Гмбх енд Ко КГ/, представлявани от адв. А.С.Т., с преупълномощен пълномощник св. П. П.П., упълномощена с пълномощно от 20.08.2014 г., използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 14 бр. къси панталони марка Converse на стойност 525.00 лева, 17 бр. дамски тениски марка Converse на стойност 705.50 лева, 30 бр. мъжки тениски марка Converse на стойност 1320.00 лева, 10 бр. мъжки тениски марка Puma на стойност 525.00 лева, 2 бр. суичер с качулка марка Puma на стойност 200.00 лева, 6 бр. мъжки къси шорти марка Adidas на стойност 255.00 лева, 34 бр. мъжки тениски марка Adidas на стойност 1853.00 лева, 8 бр. дамски тениски мака Adidas на стойност 388.00 лева, 13бр. дамски тениски марка DSQUARED на стойност 552.50 лева, 3бр. мъжки тениски марка Hollister на стойност 130.50 лева, 6 бр. дамски тениски марка CHANEL на стойност 270.00 лева, 10 бр. дамски тениски марка Louis Vuitton на стойност 430.00 лева, 7 бр. мъжки тениски марка Tommy Hilfiger на стойност 311.50 лева, 11 бр. мъжки тениски марка BOSS на стойност 423.50 лева, 7 бр. дамски суичери марка Adidas на стойност 682.50 лева, 8 бр. мъжка анцугова горница марка Adidas на стойност 624.00 лева, 5 бр. дамски суичер с качулка без цип марка Adidas на стойност 562.50 лева и 7 бр. дамски къси панталони марка Adidas на стойност 297.50 лева, всичко на обща стойност 10056.00 лева- престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГ, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 14 бр. къси панталони марка Converse, 17 бр. дамски тениски марка Converse, 30 бр. мъжки тениски марка Converse, 10 бр. мъжки тениски марка Puma, 2 бр. суичер с качулка марка Puma, 6 бр. мъжки къси шорти марка Adidas, 34 бр. мъжки тениски марка Adidas, 8 бр. дамски тениски мака Adidas, 13 бр. дамски тениски марка DSQUARED, 3 бр. мъжки тениски марка Hollister, 6 бр. дамски тениски марка CHANEL, 10 бр. дамски тениски марка Louis Vuitton, 7 бр. мъжки тениски марка Tommy Hilfiger, 11 бр. мъжки тениски марка BOSS, 7 бр. дамски суичери марка Adidas, 8 бр. мъжка анцугова горница марка Adidas, 5 бр. дамски суичер с качулка без цип марка Adidas и 7 бр. дамски къси панталони марка Adidas - намиращи се на съхранение в РУП – Приморско, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП Приморско да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. ОСЪЖДА В. Р.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 245.00лв. за направени по делото разноски.
Мотиви от 13.2.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 26.2.2015г.
17 НОХД No 128/2014, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.М.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 10.2.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.Т. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като тракторист към община Приморско, женен, неосъждан ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2013г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект – сергия на ул.„Трети март” №78, без съгласието на притежателите на изключителните права Gianni Versace S.Р.А. /Джани Версаче/, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 06.09.2008г. от Франческа Бозио; Dolce & Gabbana Trademarks S.R.E /Долче и Габана/, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 03.05.2010г. от Кристиана Руелла; CHANEL Societe par Actions Sirrfplifiee /Шанел/, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 31.03.2011г. от Ив-Ален Соваж; Procter & Gamble International Operations S.A. /PGIO/ /Проктър енд Гембъл Интернешънъл Опърейшънс/, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 14.05.2012 г. от Настасия Сейнт-Северин и Грегор Ферзондерт; L"OREAL /Лореал/, в качеството му на лицензополучател на Джорджо Армани, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 08.08.2012г. от Жозе Монтейро; L"OREAL /Лореал/, в качеството му на маркопритежател, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 08.08.2012г. от Жозе Монтейро; Diesel SPA /Дизел СПА/, представлявано от „Турку енд Турку” ООД, гр. София с ЕИК 175228104 с пълномощно от 06.03.2007г., с преупълномощен пълномощник А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 31.05.2012г.; GAULME /ГОМЕ/, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 21.04.2010г. от Вероник Готие; Gabrielle Studio Inc. /Габриеле Студио Инк./, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 06.11.2013г. от Лин Усанд; LANCOME PARFUMS ЕТ BEAUTE & CIE /JIAHKOM/, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 20.08.2012г. от Жозе Монтейро; Polo/Lauren Company L.P. /Поло/, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 25.01.2011г. от Шери Джетър; Bulgari Spa. /Булгари/, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 31.10.2008 г. от Констанцо Рапоне; CALVIN KLEIN TRADEMARK THUST /Келвин Клайн Трейдмарк Тръст/, представлявана от Г.Д.К., упълномощен с пълномощно от 30.05.2013г. от Доун Атлас; GUCCIO GUCCI S.P.A. /ГУЧО ГУЧИ С.п.А./, представлявана от В.Н.Д., упълномощен с пълномощно от 17.10.2013г. от Ванни Волпи; BURBERRY LIMITED, представлявана от М.А.Х., упълномощена с пълномощно от 07.01.2013г., с преупълномощен пълномощник З.А.Х., упълномощен с пълномощно от 20.08.2013г.; LVMH FRAGRANCE BRANDS /ЛВМХ Фрагранс Брандс/, представлявана от Б.Ц.Б., упълномощен с пълномощно от 05.05.2011г. от Оливие Гурдон, с преупълномощен пълномощник Н.Р.Н., упълномощена с пълномощно от 21.06.2011г.; Kenzo S.A./ Кензо С.А./, представлявана от Б.Ц.Б., упълномощен с пълномощно от 12.09.2008г. от Оливие Гурдон, с преупълномощен пълномощник Н.Р.Н., упълномощена с пълномощно от 21.06.2011г.; Parfums Christiаn Dior /Парфюмс Кристиан Диор/, представлявана от Б.Ц.Б., упълномощен с пълномощно от 11.04.2005г. от Клод Мартинес, с преупълномощен пълномощник Н.Р.Н., упълномощена с пълномощно от 02.06.2011г. и LACOSTE /Лакост/, представлявана от адвокатско дружество „Павлов и Ко” с пълномощник М.Ю.Л., упълномощен с пълномощно от 22.08.2013г. от Хосе Луис Дюран, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 12бр. кутии с шишета марка BVLGARI OMNIA - 90 ml на стойност 852.00лв., 2бр. кутии с шишета марка BVLGARI BLV - 75 ml на стойност 123.00лв., 2бр. кутии с шишета марка BVLGARI BLV - 100 ml на стойност 146.00лв., 2бр. кутии с шишета марка BVLGARI Jasmin - 100 ml на стойност 203.00лв., 13бр. шишета непълни с разл. форма с надпис BVLGARI на стойност 292.50лв., 7бр. кутии с шишета марка VERSACE - 90 ml на стойност 605.50 лв., 7бр. шишета непълни марка VERSACE на стойност 171.50лв., 4р. кутии с шишета DOLCE & GABBANA - 100 ml на стойност 436.00лв., 4бр. кутии с шишета DOLCE & GABBANA - 75 ml на стойност 302.00лв., 1бр. кутия с шише DOLCE & GABBANA - 125 ml на стойност 101.00лв., 2бр. кутии с шишета DOLCE & GABBANA - 100 ml на стойност 218.00лв., 9бр. шишета /непълни/ марка DOLCE & GABBANA на стойност 225.00лв., 4бр. кутии с шишета марка LACOSTE - 100 ml на стойност 398.00лв., 3бр. кутии с шишета марка LACOSTE - 125 ml на стойност 267.00лв., 1бр. кутия с шише марка LACOSTE - 90 ml на стойност 93.50лв., 7бр. шишета /непълни/ марка LACOSTE на стойност 185.50лв., 7бр. кутии с шишета разл.марки CHANEL - 100 ml на стойност 1274.00лв., 3бр. шишета /непълни/ марка CHANEL на стойност 147.00лв., 5бр. кутии с шишета марка BOSS - 100 ml на стойност 485.00лв., 4бр. шишета /непълни/ марка BOSS на стойност 102.00лв., 3бр. кутии с шишета марка GUCCI - 75 ml на стойност 319.50лв., 1бр. кутия с шише марка GUCCI - 90 ml на стойност 117.50лв., 2бр. кутии с шишета марка GUCCI - 100 ml на стойност 233.00лв., 4бр. кутии с шишета марка GUCCI - 75 ml на стойност 426.00лв., 3бр. шишета /непълни/ марка GUCCI на стойност 105.00лв., 4бр. кутии с шишета ARMANI - 100 ml на стойност 510.00лв., 3бр. шишета /непълни/ марка ARMANI на стойност 103.50лв., 2бр. кутии с шишета марка KENZO - 100 ml на стойност 190.00лв., 1бр. кутия с шише марка KENZO - 80 ml на стойност 87.50лв., 2бр. кутии с шишета марка HUGO - 100 ml на стойност 194.00лв., 1бр. кутия с шише марка HUGO BOSS - 80 ml на стойност 69.50лв., 3бр. кутии с шишета GIORGIO ARMANI- 100 ml на стойност 382.50лв., 2бр. кутии с шишета марка Jean Paul GAULTTER - 100 ml на стойност 203.00лв., 2бр. кутии с шишета марка CALVIN KLEIN - 100 ml на стойност 204.00лв., 2бр. кутии c шишета Christian Dior - 100 ml - разл. на стойност 301.00лв., 4бр. кутии c шишета DONNA KARAN - 100 ml на стойност 408.00лв., 2бр. кутии с шишета марка DOLCE & GABBANA – 100 ml на стойност 218.00лв., 1бр. кутия c шише марка GIVENCHY - 100 ml на стойност 104.00лв., 1бр. кутия c шише марка GIVENCHY - 75 ml на стойност 98.00лв., 1бр. кутия с шише марка VERSACE - 100 ml на стойност 84.50лв., 1бр. кутия c шише марка BURBERRY - 75 ml на стойност 110.50лв., 1бр. кутия c шише марка LANCOME - 100 ml на стойност 161.00лв., 1бр. кутия c шише марка CACHAREL - 100 ml на стойност 86.50лв., 1бр. кутия c шише марка Polo Explorer - 125 ml на стойност 97.00лв., 1бр. кутия c шише марка ESCADA - 100 ml на стойност 88.50лв., 1бр. кутия c шише марка DIESEL - 75 ml на стойност 107.00лв., 5бр. шишета /непълни/ марка ARMANI на стойност 172.50лв., 1бр. кутия c шише марка CHANEL - 100 ml на стойност 182.00лв., 2бр. шишета /непълни/ марка BOSS на стойност 51.00лв., 2бр. шишета непълни марка DOLCE & GABBANA на стойност 69.00лв., 2бр. шишета /непълни/ CACHAREL на стойност 54.00лв., 3бр. шишета /непълни/ марка GIVENCHY на стойност 123.00лв. и 1бр. шише /непълно/ марка Christian Dior на стойност 33.50лв., всичко на обща стойност 12321.50лева - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1,
П.М.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.Т. ЗА ВИНОВЕН в - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА.
Мотиви от 13.2.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 26.2.2015г.
18 НОХД No 129/2014, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Д.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 10.2.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.С. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, собственик на „Д и С 2005” ЕООД, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2014год. в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.„Черно море” №19, в търговски обект – магазин за дрехи, като собственик на „Д и С 2005” ЕООД, с ЕИК 202550009, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, представлявано от юридически представител „АРСИС Консултинг” ЕООД, гр.София с ЕИК 131289468, с пълномощник св. В.С.С., упълномощена с пълномощно от 20.08.2014г. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр.София - Велизар Драгомиров Соколов, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 9бр. детски анцуг комплект, с качулка и цип марка Адидас на стойност 792.00 лева; 17бр. детски анцуг комплект, с яка и цип марка Aдидас на стойност 1 343 лева; 8бр. дамски анцуг комплект, с качулка и цип марка Aдидас на стойност 980.00 лева; 5бр. детски анцуг комплект, тип потур с качулка марка Aдидас на стойност 497.50 лева; 4бр. детски анцуг комплект, дълъг ръкав и дълги панталони марка Aдидас на стойност 420.00 лева; 3бр. дамски анцуг комплект, с качулка и цип в ляво марка Aдидас на стойност 409.50 лева и 4бр. дамски екипи с ? панталон и блуза с къс ръкав марка Aдидас на стойност 410.00 лева, всичко на обща стойност 4 852.00 лева - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 9бр. детски анцуг комплект, с качулка и цип марка Адидас; 17бр. детски анцуг комплект, с яка и цип марка Aдидас; 8бр. дамски анцуг комплект, с качулка и цип марка Aдидас; 5бр. детски анцуг комплект, тип потур с качулка марка Aдидас; 4бр. детски анцуг комплект, дълъг ръкав и дълги панталони марка Aдидас; 3бр. дамски анцуг комплект, с качулка и цип в ляво марка Aдидас и 4бр. дамски екипи с ? панталон и блуза с къс ръкав марка Aдидас - намиращи се на съхранение в РУП – Приморско, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП Приморско да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. ОСЪЖДА С.Д.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 145.00лв. за направени по делото разноски.
С.Д.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.С. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, собственик на „Д и С 2005” ЕООД, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2014год. в гр.Приморско, Бургаска обл., ул.„Черно море” №19, в търговски обект – магазин за дрехи, като собственик на „Д и С 2005” ЕООД, с ЕИК 202550009, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, представлявано от юридически представител „АРСИС Консултинг” ЕООД, гр.София с ЕИК 131289468, с пълномощник св. В.С.С., упълномощена с пълномощно от 20.08.2014г. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр.София - Велизар Драгомиров Соколов, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 9бр. детски анцуг комплект, с качулка и цип марка Адидас на стойност 792.00 лева; 17бр. детски анцуг комплект, с яка и цип марка Aдидас на стойност 1 343 лева; 8бр. дамски анцуг комплект, с качулка и цип марка Aдидас на стойност 980.00 лева; 5бр. детски анцуг комплект, тип потур с качулка марка Aдидас на стойност 497.50 лева; 4бр. детски анцуг комплект, дълъг ръкав и дълги панталони марка Aдидас на стойност 420.00 лева; 3бр. дамски анцуг комплект, с качулка и цип в ляво марка Aдидас на стойност 409.50 лева и 4бр. дамски екипи с ? панталон и блуза с къс ръкав марка Aдидас на стойност 410.00 лева, всичко на обща стойност 4 852.00 лева - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 9бр. детски анцуг комплект, с качулка и цип марка Адидас; 17бр. детски анцуг комплект, с яка и цип марка Aдидас; 8бр. дамски анцуг комплект, с качулка и цип марка Aдидас; 5бр. детски анцуг комплект, тип потур с качулка марка Aдидас; 4бр. детски анцуг комплект, дълъг ръкав и дълги панталони марка Aдидас; 3бр. дамски анцуг комплект, с качулка и цип в ляво марка Aдидас и 4бр. дамски екипи с ? панталон и блуза с къс ръкав марка Aдидас - намиращи се на съхранение в РУП – Приморско, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП Приморско да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. ОСЪЖДА С.Д.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 145.00лв. за направени по делото разноски.
Мотиви от 13.2.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 26.2.2015г.
19 АНД No 529/2014, II състав По ЗГ и ЗЛОД Р.А.Ц. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.2.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 739 от 02.12.2014 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 270 от Закона за горите, на Р.А.Ц., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400,00 лв. за нарушение на чл. 120, ал. 1, т. 3 от Закона за горите и на основание чл. 8, ал. 1, т. 15, б. „а“ от Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гои и земи от горския фонд, е определено жалбоподателя да плати сумата от 25.00 лева обезщетение в полза на Югоизточно държавно предприятие- Сливен. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
20 Гражданско дело No 98/2013, II състав Вещни искове ЕТ И.- Й.Х.,
ЕТ И.- С.Н.
З.С.М.,
Н.С.С.,
С.С.С.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявения от ЕТ „Изгрев- Й.Х.“, ЕИК 131013259, гр. София, р-н Връбница, ул. „Адам Мицкевич“ № 4 и ЕТ “Изгрев- С.Н.“, ЕИК 1310132242, гр. София, р-н Връбница, ул. „Адам Мицкевич“ № 4, против З.С.М., ЕГН ********** ***, Н.С.С., ЕГН **********,*** и С.С.С., ЕГН **********,*** отрицателен, установителен иск, с правно основание в чл. 124, ал. 1 от ГПК, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на страните, че Златка М., Н.С. и С.С., не са собственици на недвижим имот, с площ от 393 кв.м. находящ се в с. Изгрев, обл. Бургаска, които попадат като реално обособена част в УПИ X, кв. З по ПУП на с. Изгрев при граници: североизток- край на регулацията, югоизток- улична регулация, югозапад и северозапад- останалата част от УПИ X. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим, предявеният от ЕТ „Изгрев- Й.Х.“, ЕИК 131013259, гр. София, р-н Връбница, ул. „Адам Мицкевич“ № 4 и ЕТ “Изгрев- С.Н.“, ЕИК 1310132242, гр. София, р-н Връбница, ул. „Адам Мицкевич“ № 4, против З.С.М., ЕГН ********** ***, Н.С.С., ЕГН **********,*** и С.С.С., ЕГН **********,***, иск с правно основание в чл. 537, ал. 2 от ГПК, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да постанови отмяна на Нотариален акт № 189, том VIII, рег. № 6070, дело № 1521/ 2008 год. на нотариус Мария Василева, рег. № 370 на НК, В ЧАСТТА МУ извън описания в Нотариален акт № 189 недвижим имот, с площ от 393 кв.м. находящ се в с. Изгрев, обл. Бургаска, които попадат като реално обособена част в УПИ X, кв. З по ПУП на с. Изгрев при граници: североизток- край на регулацията, югоизток- улична регулация, югозапад и северозапад- останалата част от УПИ X и прекратява производството в тази му част. ОТХВЪРЛЯ ИСКА с правно основание в чл. 537, ал. 2 от ГПК в останалата му част, като неоснователен.
21 НОХД No 44/2015, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.Я.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 12.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №12-58/2014г. по описа на РУП – Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Й.Я.Б. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, професия – шофьор, работи като шофьор към община Царево, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият Й.Я.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.215, ал.1 от НК, за това, че: За времето от 20.00 часа на 27.03.2014 год. до 06.30 часа на 28.03.2014 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага придобил от Х.Й.И. и И.Р.З. чужди движими вещи - 2 бр. прасенца, тримесечни, с тегло 17 кг. на обща стойност 190.00 лв. за които знаел, че са придобити от обвиняемите Х.Й.И. и И.Р.З., чрез престъпление. За посоченото престъпление по чл.215, ал.1 от НК, на осн. чл.215, ал.1 от НК и чл.55, ал.1 и 2 от НК, на подсъдимия Й.Я.Б. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществените доказателства са възстановени на собственика преди приключване на досъдебното производство. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 190.00 лева са възстановени. ОСЪЖДА подсъдимия Й.Я.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Й.Я.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №12-58/2014г. по описа на РУП – Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Й.Я.Б. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, професия – шофьор, работи като шофьор към община Царево, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият Й.Я.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.215, ал.1 от НК, за това, че: За времето от 20.00 часа на 27.03.2014 год. до 06.30 часа на 28.03.2014 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага придобил от Х.Й.И. и И.Р.З. чужди движими вещи - 2 бр. прасенца, тримесечни, с тегло 17 кг. на обща стойност 190.00 лв. за които знаел, че са придобити от обвиняемите Х.Й.И. и И.Р.З., чрез престъпление. За посоченото престъпление по чл.215, ал.1 от НК, на осн. чл.215, ал.1 от НК и чл.55, ал.1 и 2 от НК, на подсъдимия Й.Я.Б. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
В законна сила от 12.2.2015г.
22 Гражданско дело No 80/2014, II състав Други дела Д.Ю.Ш. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ВИЛНО СЕЛИЩЕ "КАПРИЗ" ЧРЕЗ УС С ПРЕДСЕДАТЕЛ:АДЕЛИН КОЛЕВ АТАНАСОВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.2.2015г.
ОТМЕНЯ решенията по т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на общото събрание на етажна собственост на вилно селище „Каприз” с 57 самостоятелни обекти, построени в ПИ 44094.2.927 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас и в ПИ 44094.2.928 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, състояло се на 26.07.2014 г. обективирани в протокол от същата дата ОСЪЖДА етажна собственост на вилно селище „Каприз” с 57 самостоятелни обекти, построени в ПИ 44094.2.927 по КККР на с. Лозенец общ. Царево, обл. Бургас и в ПИ 44094.2.928 по КККР на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, представлявана от управителен съвет с председател А.К.А. и членове Ф.Н.К. и С.В.Ц., да заплатят на Д.Ю.Ш., гражданин на Руска федерация, роден на *** г. в гр. Москва, притежаващ паспорт № 71 6845747, изд. на 22.11.2011 г. от ФМС 77608, сумата 950,00 лева, представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на въззивно обжалване, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
23 Гражданско дело No 107/2014, III състав Искове по КТ Д.Т.Г. СТРАНДЖА-ЯХТС ООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.2.2015г.
ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.Г. с ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване и получаване на съобщения: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил" № 1, чрез адв. М.Б., както следва: 1/ Сумата в размер на 976 лв., представляваща обезщетение по чл.220 ал.1 от КТ за неспазен срок на предизвестие, ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от 28.10.2014г. до окончателното й изплащане; 2/ Сумата в размер общо на 1952 лв., представляваща част от брутното трудово възнаграждение за периода от 01.06.2014г. до 08.09.2014г., дължимо на основание по чл. 128, т. 2, вр. с чл. 245. вр. с чл. 270, ал. 2 от КТ, мораторна лихва в размер на 43.32 лева за периода от 30.07.2014г. до 28.10.2014г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяването на исковата молба - 28.10.2014г. до окончателното й изплащане; 3/ Сумата в размер общо на 2355.04 лева, представляваща дължимо допълнително месечно възнаграждение за продължителна работа /за придобит стаж и професионален опит/ към работната заплата в размер на 22% към основното трудово възнаграждение или 176 лева месечно, считано от датата на сключването на трудовия договор – 11.04.2013г. до 08.09.2014г., мораторна лихва в размер на 202.92лв. за периода от 30.05.2013г. до 28.10.2014г., ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от 28.10..2014г. до окончателното й изплащане и 4/ Сумата в размер на 976лв., дължима на основание чл.222 ал.1 от КТ и представляваща обезщетение за времето през което е останал без работа поради уволнението му за периода от 08.09.2014г. до 07.10.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяването на исковата молба в съда – 28.10.2014г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.Г. с ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване и получаване на съобщения: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил" № 1, чрез адв. М.Б., сумата в размер на 657лв. – заплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Царево държавна такса върху присъдената сума в размер на 260.21лв., разноски в размер на 150лв. -възнаграждение за вещо лице, както и сумата от 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от обявяването му на 13.02.2015г.
24 Гражданско дело No 108/2014, III състав Искове по КТ Т.Д.Г. СТРАНДЖА-ЯХТС ООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.2.2015г.
ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Г., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и получаване на съобщения: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил" № 1, чрез адв. М.Б., както следва: 1/ Сумата в размер на 885.70 лв., представляваща обезщетение по чл.220 ал.1 от КТ за неспазен срок на предизвествие, ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от 28.10.2014г. до окончателното й изплащане, като за размера над 885.70 до 935 лв. отхвърля иска като неоснователен; 2/ Сумата в размер общо на 2193.16 лева, представляваща брутното трудово възнаграждение за периода от 01.06.2014г. до 08.09.2014г., дължимо на основание по чл. 128, т. 2, вр. с чл. 245. вр. с чл. 270, ал. 2 от КТ, мораторна лихва в размер на 38.63 лева за периода от 30.07.2014г. до 28.10.2014г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяването на исковата молба - 28.10.2014г. до окончателното й изплащане, като за размера над 2193.16 лева до 2805 лева отхвърля иска като неоснователен; 3/ Сумата в размер на 885.70лв., представляваща обезщетение по чл.222 ал.1 от КТ за времето от 08.09.2014г. до 07.10.2014г., през което е останал без работа поради уволнението му за периода, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяването на исковата молба в съда – 28.10.2014г. до окончателното изпълнение на задължението, като за размера над 885.70 до 935 лв. отхвърля иска като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ иска на Т.Д.Г., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и получаване на съобщения: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил" № 1, чрез адв. М.Б., против „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", с правно основание чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за заплащане на допълнително месечно възнаграждение за продължителна работа /за придобит стаж и професионален опит/ към работната заплата в размер на 10% към основното трудово възнаграждение или 85лева месечно, считано от 06.01.2014г. до 08.09.2014г., ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от 28.10..2014г. до окончателното й изплащане, като неоснователен. ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Г., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и получаване на съобщения: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил" № 1, чрез адв. М.Б., сумата в размер на 508лв., представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Царево сумата в размер на 160.13лв., представляваща държавна такса върху присъдената сума, сумата в размер на 150лв.,представляваща разноски за възнаграждение на вещо лице, както и сумата от 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от обявяването му на 13.02.2015г.
25 Гражданско дело No 109/2014, III състав Искове по КТ Б.Й.Б. СТРАНДЖА-ЯХТС ООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.2.2015г.
ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ на Б.Й.Б., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и получаване на съобщения: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил" № 1, чрез адв. М.Б., както следва: 1/ Сумата в размер на 1122 лв., представляваща обезщетение по чл.220 ал.1 от КТ за неспазен срок на предизвестие, ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от 28.10.2014г. до окончателното й изплащане; 2/ Сумата в размер общо на 3366 лв., представляваща част от брутното трудово възнаграждение за периода от 01.06.2014г. до 18.09.2014г., дължимо на основание по чл. 128, т. 2, вр. с чл. 245. вр. с чл. 270, ал. 2 от КТ, мораторна лихва в размер на 56.28 лева за периода от 30.07.2014г. до 28.10.2014г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяването на исковата молба - 28.10.2014г. до окончателното й изплащане; 3/ Сумата в размер общо на 1006.09 лева, представляваща дължимо допълнително месечно възнаграждение за продължителна работа /за придобит стаж и професионален опит/ към работната заплата в размер на 10% към основното трудово възнаграждение или 102 лева месечно, считано от датата на сключването на трудовия договор – 05.08.2013г. до 18.09.2014г., мораторна лихва в размер на 71.69лв. за периода от 30.05.2013г. до 28.10.2014г., ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от 28.10..2014г. до окончателното й изплащане и 4/ Сумата в размер на 1122лв., дължима на основание чл.222 ал.1 от КТ и представляваща обезщетение за времето през което е останал без работа поради уволнението му за периода от 18.09.2014г. до 17.10.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяването на исковата молба в съда – 28.10.2014г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ на Б.Й.Б., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и получаване на съобщения: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил" № 1, чрез адв. М.Б., сумата в размер на 698лв. – заплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Царево държавна такса върху присъдената сума в размер на 269.76лв., разноски в размер на 150лв. -възнаграждение за вещо лице, както и сумата от 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от обявяването му на 13.02.2015г.
26 Гражданско дело No 110/2014, III състав Искове по КТ П.Д.П. СТРАНДЖА-ЯХТС ООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.2.2015г.
ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ на П.Д.П., ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и получаване на съобщения: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил" № 1, чрез адв. М.Б., както следва: 1/ Сумата в размер на 777 лв., представляваща обезщетение по чл.220 ал.1 от КТ за неспазен срок на предизвествие, ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от 28.10.2014г. до окончателното й изплащане, като за размера над 777 лв. до 795 лева отхвърля иска като неоснователен; 2/ Сумата в размер общо на 1702 лв., представляваща брутното трудово възнаграждение за периода от 01.06.2014г. до 08.09.2014г., дължимо на основание по чл. 128, т. 2, вр. с чл. 245. вр. с чл. 270, ал. 2 от КТ, мораторна лихва в размер на 33.89 лева за периода от 30.07.2014г. до 28.10.2014г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяването на исковата молба - 28.10.2014г. до окончателното й изплащане, като за размера над 1702 лева до 2385 лв.иска отхвърля като неоснователен; 3/ Сумата в размер общо на 369 лева, представляваща дължимо допълнително месечно възнаграждение за продължителна работа /за придобит стаж и професионален опит/ към работната заплата в размер на 3.6% към основното трудово възнаграждение или 27 лева месечно, считано от датата на сключването на трудовия договор – 10.04.2013г. до 18.09.2014г., мораторна лихва в размер на 28.24лв. за периода от 30.05.2013г. до 28.10.2014г., ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от 28.10..2014г. до окончателното й изплащане, като за размера над 27 лева до 45 лева месечно отхвърля иска като неоснователен; 4/ Сумата в размер на 777лв., дължима на основание чл.222 ал.1 от КТ и представляваща обезщетение за времето през което е останал без работа поради уволнението му за периода от 08.09.2014г. до 07.10.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяването на исковата молба в съда – 28.10.2014г. до окончателното изпълнение на задължението, като за размера над 777 лв. до 795 лева отхвърля иска като неоснователен. ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ на П.Д.П., ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и получаване на съобщения: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил" № 1, чрез адв. М.Б., сумата в размер на 485лв. – заплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Царево държавна такса върху присъдената сума в размер на 147.49 лв., разноски в размер на 150лв. -възнаграждение за вещо лице, както и сумата от 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от обявяването му на 13.02.2015г.
27 Гражданско дело No 111/2014, III състав Искове по КТ Е.И.К. СТРАНДЖА-ЯХТС ООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.2.2015г.
ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ на Е.И.К., с ЕГН **********,*** с адрес за призоваване и получаване на съобщения: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил" № 1, чрез адв. М.Б., както следва: 1/ Сумата в размер на 765.29 лв., представляваща обезщетение по чл.220 ал.1 от КТ за неспазен срок на предизвествие, ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от 28.10.2014г. до окончателното й изплащане, като за размера над 765.29 лв. до 946 лева отхвърля иска като неоснователен; 2/ Сумата в размер общо на 1822.11лв., представляваща брутното трудово възнаграждение за периода от 01.06.2014г. до 08.09.2014г., дължимо на основание по чл. 128, т. 2, вр. с чл. 245. вр. с чл. 270, ал. 2 от КТ, мораторна лихва в размер на 32.78 лева за периода от 30.07.2014г. до 28.10.2014г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяването на исковата молба - 28.10.2014г. до окончателното й изплащане, като за размера над 1822.11 лева до 2838 лв. иска следва да бъде отхвърлен като неоснователен; 3/ Сумата в размер на 765.29 лв., дължима на основание чл.222 ал.1 от КТ и представляваща обезщетение за времето през което е останал без работа поради уволнението му за периода от 08.09.2014г. до 07.10.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяването на исковата молба в съда – 28.10.2014г. до окончателното изпълнение на задължението, като за размера над 765.29 лв. до 946 лева отхвърля иска като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.И.К., с ЕГН **********,*** с адрес за призоваване и получаване на съобщения: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил" № 1, чрез адв. М.Б.„СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг" за заплащане на допълнително месечно възнаграждение за продължителна работа /за придобит стаж и професионален опит/ към работната заплата в размер на 10% към основното трудово възнаграждение или 86 лева месечно, считано от датата на сключването на трудовия договор – 10.04.2013г. до 08.09.2014г., ведно със законната лихва, считано от 28.10..2014г. до окончателното й изплащане, като неоснователен. ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ на Е.И.К., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване и получаване на съобщения: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил" № 1, чрез адв. М.Б., сумата в размер на 370лв. –адвокатско възнаграждение, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА „СТРАНДЖА ЯХТС" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 202459050, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Промишлена зона - Юг", ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Царево държавна такса върху присъдената сума в размер на 135.42 лв., разноски в размер на 150лв. -възнаграждение за вещо лице, както и сумата от 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от обявяването му на 13.02.2015г.
28 АНД No 4/2015, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ХИМПЕКС ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.2.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 035701/24.10.2014г., издадено от Директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД „Контрол на пазара” при КЗП, с което на „Химпекс“ ООД с ЕИК 102675912, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Г.Кондолов“ № 12, представлявано от И.Г.И. –управител, на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.127 ал.2 от ЗЗП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Гражданско дело No 69/2014, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение С.П.И. ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.2.2015г.
ДОПУСКА на основание чл. 247, ал. 1 от ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 87/ 27.11.2014 год. постановено по гр.д. № 69/ 2014 г. по описа на ЦРС, като на страница 5 на решението, вместо: „ответника следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС- Царево сумата от общо 493,03 лева- 150,00 лева ДТ по двата обективно съединени иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ и 243,03 лева ДТ по иска с правно основание в чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ, вр. чл. 225, ал. 1 от КТ, както и сумата от 300,00 лева за възнаграждение на вещо лице” да се чете: „ответника следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС- Царево сумата от общо 393,03 лева- 150,00 лева ДТ по двата обективно съединени иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ и 243,03 лева ДТ по иска с правно основание в чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ, вр. чл. 225, ал. 1 от КТ, както и сумата от 300,00 лева за възнаграждение на вещо лице”. вместо „ОСЪЖДА „Приморско клуб“ ЕАД гр. Приморско, ЕИК 201795176 да заплати по сметка на РС- Царево, в полза на държавата, сумата от 793,03 лева, представляващи държавна такса и разноски по делото“ да се чете „ОСЪЖДА „Приморско клуб“ ЕАД гр. Приморско, ЕИК 201795176 да заплати по сметка на РС- Царево, в полза на държавата, сумата от 693,03 лева, представляващи държавна такса и разноски по делото“ Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от връчването му, пред Окръжен съд, гр. Бургас.
30 НОХД No 8/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №8/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурорът Евтимова и подсъдимия С.С.П. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Здравец” № 6, българин, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.Радостин П., съгласно което подсъдимият С.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, а именно, че на 19.10.2014 г. в гр. Китен, Бургаска обл., ул. „Здравец” № 6, в южна стая на първи жилищен етаж и в масивна постройка - закусвалня, без надлежно разрешително държал високо рискови наркотични вещества: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 23.959 /двадесет и три цяло, деветстотин петдесет и девет/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ между 5.60 % и 8.85 % тегловни процента на стойност 143.75 /сто четиридесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/ лева - един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С.П. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия П. няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1 бр. плик, съдържащ празни опаковки, запечатан с печат на БНТЛ при ОД на МВР, гр. Бургас и 1 бр. плик, съдържащ обекти № 1/2 /3 бр. сухи клонки/, запечатан с печат на БНТЛ при ОД на МВР, гр. Бургас, предвид ниската стойност на доказателствата същите да бъдат унищожени.
С.С.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №8/2015г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурорът Евтимова и подсъдимия С.С.П. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Здравец” № 6, българин, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.Радостин П., съгласно което подсъдимият С.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, а именно, че на 19.10.2014 г. в гр. Китен, Бургаска обл., ул. „Здравец” № 6, в южна стая на първи жилищен етаж и в масивна постройка - закусвалня, без надлежно разрешително държал високо рискови наркотични вещества: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 23.959 /двадесет и три цяло, деветстотин петдесет и девет/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ между 5.60 % и 8.85 % тегловни процента на стойност 143.75 /сто четиридесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/ лева - един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С.П. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия П. няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба На осн. чл.53, ал.1, б.„а” НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1 бр. плик, съдържащ празни опаковки, запечатан с печат на БНТЛ при ОД на МВР, гр. Бургас и 1 бр. плик, съдържащ обекти № 1/2 /3 бр. сухи клонки/, запечатан с печат на БНТЛ при ОД на МВР, гр. Бургас, предвид ниската стойност на доказателствата същите да бъдат унищожени.
В законна сила от 16.2.2015г.
31 АНД No 22/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.К.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.2.2015г.
ПРИЗНАВА З.К.К., ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, в извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 18.06.2014 год. около 13.25 часа в гр. Китен, Бургаска обл., по ул. „Съединение”, без да притежава свидетелство за правоуправление за категория „А”, управлявал моторно превозно средство- мотоциклет марка Хонда ЦБР 600 с peг. № **, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление № 10150/ 2013 г. влязло в сила на 17.10.2013 г. на началник сектор ПП към ОДМВР- Пловдив за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.
З.К.К.
ПРИЗНАВА З.К.К., ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, в извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 18.06.2014 год. около 13.25 часа в гр. Китен, Бургаска обл., по ул. „Съединение”, без да притежава свидетелство за правоуправление за категория „А”, управлявал моторно превозно средство- мотоциклет марка Хонда ЦБР 600 с peг. № **, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наложено с наказателно постановление № 10150/ 2013 г. влязло в сила на 17.10.2013 г. на началник сектор ПП към ОДМВР- Пловдив за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.
Мотиви от 16.2.2015г.
32 НОХД No 35/2015, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Т.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 17.2.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.Т.К. - род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, българска гражданка, със средно образование, работи като собственик на ЕТ „Мимоза – М.К.”, омъжена, осъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че: На 19.08.2014г. в гр.Приморско, Бургаска обл., ул. „Иглика” № 4, в търговски обект – магазин за дрехи, като собственик на ЕТ „Мимоза – М.К.”, с ЕИК 200436373, без съгласието на притежателите на изключителните права TOMMY HILFIGER LICENSING, LLC /ТОМИ ХИЛФИГЕР ЛАЙСЪНСИНГ ЛСС./, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 08.11.2007г. и THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. /ПОЛО/ЛОРЪН КЪМПАНИ Л. П./, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 25.01.2011г., използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, стоки с марки, обект на това изключително право, без правно основание, а именно: 5бр. мъжки тениски с къс ръкав марка Polo на стойност 362.50 лева, 7 бр. мъжки тениски с къс ръкав и остро деколте марка Polo на стойност 441.00 лева, 6 бр. детски тениски с къс ръкав и яка марка Polo на стойност 207.00 лева, 3 бр. мъжки тениски с къс ръкав и обло деколте марка Tommi Hilfiger на стойност 133.50 лева, 4 бр. мъжки тениски с къс ръкав и яка марка Tommi Hilfiger на стойност 234.00 лева, 5 бр. мъжки тениски с къс ръкав и остро деколте марка Tommi Hilfiger на стойност 160.50 лева и 1 бр. дамска тениска с къс ръкав и обло деколте марка Tommi Hilfiger на стойност 47.50 лева, всичко на обща стойност 1586.00 лева, като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.172б, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.2 от НК, а именно глоба. Веществените доказателства – 5 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка Polo, 7 бр. мъжки тениски с къс ръкав и остро деколте марка Polo, 6 бр. детски тениски с къс ръкав и яка марка Polo, 3 бр. мъжки тениски с къс ръкав и обло деколте марка Tommi Hilfiger, 4 бр. мъжки тениски с къс ръкав и яка марка Tommi Hilfiger, 5 бр. мъжки тениски с къс ръкав и остро деколте марка Tommi Hilfiger и 1 бр. дамска тениска с къс ръкав и обло деколте марка Tommi Hilfiger, намиращи се на съхранение в РУП – Приморско, на основание чл.172б ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. ОСЪЖДА М.Т.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 145.00 лв. за направени по делото разноски. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
М.Т.К.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.Т.К. - род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, българска гражданка, със средно образование, работи като собственик на ЕТ „Мимоза – М.К.”, омъжена, осъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че: На 19.08.2014г. в гр.Приморско, Бургаска обл., ул. „Иглика” № 4, в търговски обект – магазин за дрехи, като собственик на ЕТ „Мимоза – М.К.”, с ЕИК 200436373, без съгласието на притежателите на изключителните права TOMMY HILFIGER LICENSING, LLC /ТОМИ ХИЛФИГЕР ЛАЙСЪНСИНГ ЛСС./, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 08.11.2007г. и THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. /ПОЛО/ЛОРЪН КЪМПАНИ Л. П./, представлявана от А.С.Т., упълномощена с пълномощно от 25.01.2011г., използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, стоки с марки, обект на това изключително право, без правно основание, а именно: 5бр. мъжки тениски с къс ръкав марка Polo на стойност 362.50 лева, 7 бр. мъжки тениски с къс ръкав и остро деколте марка Polo на стойност 441.00 лева, 6 бр. детски тениски с къс ръкав и яка марка Polo на стойност 207.00 лева, 3 бр. мъжки тениски с къс ръкав и обло деколте марка Tommi Hilfiger на стойност 133.50 лева, 4 бр. мъжки тениски с къс ръкав и яка марка Tommi Hilfiger на стойност 234.00 лева, 5 бр. мъжки тениски с къс ръкав и остро деколте марка Tommi Hilfiger на стойност 160.50 лева и 1 бр. дамска тениска с къс ръкав и обло деколте марка Tommi Hilfiger на стойност 47.50 лева, всичко на обща стойност 1586.00 лева, като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.172б, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.2 от НК, а именно глоба. Веществените доказателства – 5 бр. мъжки тениски с къс ръкав марка Polo, 7 бр. мъжки тениски с къс ръкав и остро деколте марка Polo, 6 бр. детски тениски с къс ръкав и яка марка Polo, 3 бр. мъжки тениски с къс ръкав и обло деколте марка Tommi Hilfiger, 4 бр. мъжки тениски с къс ръкав и яка марка Tommi Hilfiger, 5 бр. мъжки тениски с къс ръкав и остро деколте марка Tommi Hilfiger и 1 бр. дамска тениска с къс ръкав и обло деколте марка Tommi Hilfiger, намиращи се на съхранение в РУП – Приморско, на основание чл.172б ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. ОСЪЖДА М.Т.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 145.00 лв. за направени по делото разноски.
Мотиви от 19.2.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
33 Гражданско дело No 130/2014, II състав Издръжка К.Й.З. Й.К.З.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 18.2.2015г.
Съдът като изслуша становищата на страните и като намери, че постигната между тях спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, на осн. чл.234, ал.1 от ГПК ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигнатата между С.И.Р., ЕГН **********, като майка и законен представител на детето К.Й.З., ЕГН **********, чрез пълномощника и адв.Даниел Скулиев, съдебна спогодба с Й.К.З., ЕГН **********, съгласно условията на която Й.К.З., ЕГН **********, ще заплаща на малолетното си дете К.Й.З., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.И.Р., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120 лева месечно, начиная от датата на подаване на исковата молба - 04.12.2014г. и за напред, до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, която издръжка е платима до 10 число на месеца, за който се дължи. Разноските остават за страните така, както са направени. ОСЪЖДА Й.К.З., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС Царево сумата в размер на 86.40 лева, представляващи държавна такса върху присъдения размер на издръжката. Съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.
В законна сила от 18.2.2015г.
34 Гражданско дело No 121/2014, II състав Издръжка С.А.К. А.Ж.К.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.2.2015г.
ОСЪЖДА А.Ж.К., ЕГН: **********, да заплаща издръжка на детето си С.А.К., ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител М.З.И., ЕГН **********, в размер на 90.00 лв. месечно, начиная от 17.11.2014 г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, платима до 10-то число на календарния месец, за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ОСЪЖДА А.Ж.К., ЕГН: **********, да заплати на М.З.И., ЕГН **********, сумата от 200.00 лв. за разноски по делото. ОСЪЖДА А.Ж.К., ЕГН: **********, да заплати на Районен съд гр. Царево сумата от 50,00 лв. държавна такса за производството и сумата от 129,60 лв. представляващи държавни такси върху присъдения размер на издръжката.
35 Гражданско дело No 2/2015, II състав Вещни искове по ЗСПЗЗ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.2.2015г.
ОТМЕНЯ приетото по т. 14 от дневния ред на заседание на Общински съвет Царево, отразено в протокол № 32/ 31.07.2014 год. Решение № 562, по силата на което, на наследници на С.И.М., б.ж. на гр. Царево, са били предоставени следните земеделски земи от Общински поземлен фонд: ПИ № 10094.13.213 по КК на с. Варвара, м. „Кариерата”, с площ 24.992 дка, „нива“, ПИ № 10094.20.2 по КК на с. Варвара, м. „Каракачански колиби”, с площ 0.549 дка, „нива“, ПИ № 10094.20.4 по КК на с. Варвара, м. „Каракачански колиби”, с площ 8.837 дка, „нива“ и ПИ № 10094.20.5 по КК на с. Варвара, м. „Каракачански колиби”, с площ 2.206 дка, „нива“. Решението подлежи на обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 АНД No 458/2013, II състав Административни дела СИМЕКС ТУР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.2.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ОА-46/ 05.08.2013 год. на кмета на Община Царево, с което на основание чл. 213, ал. 2 от Закона за туризма, на „Симекс Тур“ ЕООД, ЕИК 201614042 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000,00 лева, за нарушение на чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма.
37 АНД No 475/2014, II състав По ЗД по пътищата И.И.И. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.2.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 399/13 от 22.08.2013 год. на Началник група РУП, гр. Царево, с което на основание чл. 174, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП на И.И.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание Наредба N І-1959 на МВР му се отнемат 10 контролни точки, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП.
38 АНД No 517/2014, II състав Административни дела А.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.2.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ОА-168 от 09.10.2014 год. на Кмета на община Царево, с което на А.С.Т., ЕГН ********** на основание чл. 47, ал. 1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00 лв. за нарушение на чл. 27, т. 16 от същата наредба. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 АНД No 2/2015, I състав По ЗД по пътищата В.Р.М. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.2.2015г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0302-000310/21.08.2014г. на Началника на РУП – Царево, с което за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП на В.Р.М. с ЕГН ********** ***, е наложено наказание на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП „глоба” в размер на 500.00 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от осем месеца, като НАМАЛЯВА наказанието „лишаване от право да управлява МПС” за срок от осем месеца на шест месеца, Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Царево пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
40 АНД No 18/2015, II състав По ЗД по пътищата В.Б.М. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.2.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 14-0302-000186 от 09.07.2014 год. на Началник РУП, гр. Царево, с което на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП на В.Б.М., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150,00 лв. за нарушение на чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП.
41 Гражданско дело No 73/2014, II състав Облигационни искове ЕТ "С.-Р.А." ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.2.2015г.
ОСЪЖДА Община Царево, ЕИК 000057097, административен адрес гр. Царево, обл. Бургаска, ул. „Хан Аспарух” № 36, представлявана от Кмета на общината Георги Лапчев, да заплати на ЕТ „Сириус- Р.А.” ЕИК 102012760, със седалище и адрес на управление гр. Ахтопол, обл. Бургаска, ул. „Крайморска” №17, представлявана от Р.Д.А. сумата от 11 619.44 лв. с включен ДДС, представляваща трето неплатено и дължимо плащане на цена, на възложени с договор от 06.10.2011 год. строителни и монтажни работи по обект „Пристройка към училище- гр. Ахтопол”, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 15.08.2014 год. /датата на подаване на исковата молба/ до окончателното плащане. ОСЪЖДА Община Царево, ЕИК 000057097, административен адрес гр. Царево, обл. Бургаска, ул. „Хан Аспарух” № 36, представлявана от Кмета на общината Георги Лапчев, да заплати на ЕТ „Сириус- Р.А.” ЕИК 102012760, със седалище и адрес на управление гр. Ахтопол, обл. Бургаска, ул. „Крайморска” №17, представлявана от Р.Д.А. сумата в размер на 569,58 лева, лихва за забава, за периода от 07.03.2014 год. до 15.08.2014 год. /датата на подаване на исковата молба/. ОСЪЖДА Община Царево, ЕИК 000057097, административен адрес гр. Царево, обл. Бургаска, ул. „Хан Аспарух” № 36, представлявана от Кмета на общината Георги Лапчев, да заплати на ЕТ „Сириус- Р.А.” ЕИК 102012760, със седалище и адрес на управление гр. Ахтопол, обл. Бургаска, ул. „Крайморска” №17, представлявана от Р.Д.А. сумата в размер на 1027,54 лева, представляващи направените по делото разноски.
42 Гражданско дело No 36/2015, II състав Искове по КТ Ж.Д.А. ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 26.2.2015г.
на основание чл. 232 и чл. 81 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 36/ 2015 год. по описа на РС, гр. Царево, поради оттегляне на предявения иск. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Бургаски окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
43 Гражданско дело No 37/2015, II състав Искове по КТ Г.Н.Г. ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 26.2.2015г.
и на основание чл. 232 и чл. 81 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 37/ 2015 год. по описа на РС, гр. Царево, поради оттегляне на предявения иск. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Бургаски окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
44 НОХД No 3/2015, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.М.Ф. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 26.2.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.М.Ф. - ЕГН **********, роден на *** ***, общ. Царево, обл. Бургаска, местн. “Люцернището”, с адрес за призоваване в страната: с. Синеморец, общ. Царево, обл.Бургаска, местн. “Св. Пантелей”, български гражданин, образование – завършен 3 клас, не може да чете, безработен, неженен, осъждан, , ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2014 год. и 23.05.2014 год. в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. “Устие” № 23, от двор, отнел от владението и собственост на И.С.Ч., ЕГН ********** ***, движими вещи - 7 бр. алуминиеви греди с квадратен профил 12 см. и дължина 4 метра всяка на стойност 147.00 лева, 7 бр. алуминиеви профили “П-образни” с допълнителна плоскост и дължина 6 метра всеки на стойност 140.70 лева и 15 бр. алуминиеви профили “П-образни” с дължина 1.5 метра всеки на стойност 61.89 лева, всичко на обща стойност 349.59 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
К.М.Ф.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.М.Ф. - ЕГН **********, роден на *** ***, общ. Царево, обл. Бургаска, местн. “Люцернището”, с адрес за призоваване в страната: с. Синеморец, общ. Царево, обл.Бургаска, местн. “Св. Пантелей”, български гражданин, образование – завършен 3 клас, не може да чете, безработен, неженен, осъждан, , ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2014 год. и 23.05.2014 год. в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. “Устие” № 23, от двор, отнел от владението и собственост на И.С.Ч., ЕГН ********** ***, движими вещи - 7 бр. алуминиеви греди с квадратен профил 12 см. и дължина 4 метра всяка на стойност 147.00 лева, 7 бр. алуминиеви профили “П-образни” с допълнителна плоскост и дължина 6 метра всеки на стойност 140.70 лева и 15 бр. алуминиеви профили “П-образни” с дължина 1.5 метра всеки на стойност 61.89 лева, всичко на обща стойност 349.59 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.