РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2014г. до 28.2.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 96/2012, III състав Облигационни искове ЕКОСПОТ ЕООД ХАЛКОМ ООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 24.2.2014г.
  Отхвърля предявените от „Екоспот” ЕООД, ЕИК 201722160, със седалище и адрес на управление с.Китка, Община Руен, обл.Бургаска, представлявано от П.И.И. искове, предявени на основание чл.82 във вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД, против ответника „ХАЛКОМ“ ООД ЕИК 102871850, със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул.“Зора“ № 11, обл.Бургаска, представлявано от С.П. х., за сумата от 2000 лева, дадена от ищеца на ответника при сключването на договор за изработка на технологичен проект на къща за гости с.Китка, сумата от 300 лева платена от ищеца за изработване на технологичен проект и сумата от 1600 лева платена от ищеца за изработване на конструктивен проект, като неоснователни.   Осъжда „Халком” ООД да плати на „Екоспот” ЕООД, на основание чл.92 от ЗЗД сумата от 1000 лева неустойка, ведно със законната лихва от дата на предявяване на исковата молба 03.04.2012г., като отхвърля иска за неустойка над уважения размер от 1000 лева до претендирания от 1310 лева, като неоснователен.  
2 Гражданско дело No 130/2012, II състав Други дела П.М.Ж.,
Й.А.Л.
И.К.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.2.2014г.
ОТМЕНЯ ВСИЧКИ решения, на общото събрание на собствениците в етажна собственост, в жилищна сграда в с. Лозенец, обл. Бургаска, с адм. адрес с. Лозенец, ул. „Черно море“ № 16, представляваща бл. А, В и С, с изградени апартаменти и студия за сезонно ползване, изградена в ПИ с идентификатор 44094.501.12 по КККР на с. Лозенец, обл. Бургаска, обективирани в протокол от общо събрание на собствениците в етажна собственост „Лозенец бийч“ от 25.08.2012 год.
3 Гражданско дело No 2/2013, III състав Вещни искове ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД К.П.К.,
А.П.К.,
Т.П.А.,
Х.Г.М.,
К.Г.М.,
К.С.П.,
Д.П.М.,
М.П.С.,
В.С.Л.,
М.С.С.,
И.А.И.,
С.П.С.,
П.К.С.,
С.А.К.,
Т.А.К.,
П.К.Ф.,
К.А.А.,
К.А.Т.,
К.Т.С.,
М.П.Ф.,
К.Ф.Ф.,
П.Ф.Т.,
П.М.К.,
Я.И.Т.,
Е.И.Т.,
Б.Г.Б.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 7.2.2014г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД, ЕИК 130822878, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, Район Средец, ул. „И. Вазов" № 3, представлявано от Изпълнителния директор В.Т.З., че К.П.К., ЕГН **********,***, А.П.К., ЕГН **********,***, Т.П.А., ЕГН **********,***, Х.Г.М., ЕГН **********,***, К.Г.М., ЕГН **********,***, К.С.П., ЕГН **********,***, Д.П.М., ЕГН **********,***, М.П.С., ЕГН **********,***, В.С.Л., ЕГН **********,***, М.С.С., ЕГН **********,***, И.А.И., ЕГН **********,***, С.П.С., ЕГН **********,***, П.К.С., ЕГН **********,***, С.А.К., ЕГН **********,***, Т.А.К., ЕГН **********,***, П.К.Ф., ЕГН **********,***, К.А.А., ЕГН **********,***, К.А.Т.,***, К.Т.С., ЕГН **********,***/, М.П.Ф., ЕГН **********,***, К.Ф.Ф., ЕГН **********,***, П.Ф.Т., ЕГН **********,***, П.М.К., ЕГН **********,***, Я.И.Т., ЕГН **********,***, Е.И.Т., ЕГН **********,***, Б.Г.Б., ЕГН **********,***, не са собственици на Поземлен имот с идентификатор 58356.503.381 по кадастралната карта на гр. Приморско, одобрена със Заповед № РД-106/09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 414 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, стар идентификатор: квартал 39 Б, парцел V- 472, при граници (съседи): поземлени имоти с идентификатори 58356.503.391, 58356.503.389, 58356.503.382, 58356.503.380, 58356.503.379, съставляващ част от дворно място-имот с пл. №153 по КП на гр.Приморско от 1962 г. и на Поземлен имот с идентификатор 58356.503.390 по кадастралната карта на гр. Приморско, одобрена със Заповед № РД-106/09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 405 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, стар идентификатор: квартал 39 Б, парцел XI- 472, при граници (съседи): поземлени имоти с идентификатори 58356.503.456, 58356.503.389, 58356.503.391, съставляващ част от дворно място - имот с пл. № 153по КП на гр. Приморско от 1962 г., находящи се в гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Трети март".
4 Гражданско дело No 19/2013, III състав Облигационни искове И.Л.П.,
Д.Д.П.,
М.Д.П.,
Л.Д.П.
Е.Д.П.,
И.Н.П.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.2.2014г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА като накърняваща добрите нрави, на извършената с нотариален акт №137 от 18.08.2010г., т.III, рег.№ 3287, д.№ 470/2010г. на нотариус с рег.№ 370 Мария Василева, сделка покупко-продажба на следните недвижими имоти: 1).Поземлен имот с идентификатор 44094.1.203 по кадастралната карта на с.Лозенец, обл.Бургаска, местността Тарфа, с площ от 535кв.м., а по скица 546кв.м., стар идентификатор 1180, квартал 3, парцел V, във ваканционно селище Оазис-Север, при граници: имоти 44094.1.805, 44094.1.204, 44094.1.181, 44094.1.202 и 2). 2`500/20`000 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 44094.32.1, по кадастралната карта на с.Лозенец, обл.Бургаска, местността Иванова Колиба, целия с площ от 20`000кв.м., стар идентификатор 32001, при граници: имоти 44094.34.13, 44094.32.2, 44094.34.19, 44094.34.20, и 44094.34.14.  ОТХВЪРЛЯ като неоснователен искът за отмяна на нотариален акт №137 от 18.08.2010г., т.III, рег.№ 3287, д.№ 470/2010г. на нотариус с рег.№ 370 Мария Василева  
5 Гражданско дело No 61/2013, III състав Развод и недейств. на брака М.Т.Д. И.С.Д.,
ДСП НИКОЛАЕВО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД, като дълбоко и непоправимо разстроен гражданският брак, сключен на 23.04.2005 г. в гр.Царево, обл.Бургаска, с акт за граждански брак № 0006/23.04.2005 г. между М.Т.Д., ЕГН **********, постоянен адрес: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв."Мандрата" № 36, настоящ в с. Елхово, общ. Николаево, обл. Ст. Загора, ул. „Изгрев" № 25, и И.С.Д., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Мандрата" № 36, без съдът да се произнася по въпроса за вината.  ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да възстанови предбрачното си фамилно име – РАШЕВА.  ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака им деца – Христо Илиев Д., ЕГН ********** и Любомир Илиев Д., ЕГН **********, на майката М.Т.Д..  ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата И.С.Д. с децата Христо Илиев Д., ЕГН ********** и Любомир Илиев Д., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 в неделя, с право на преспиване, както и един месец през летния сезон, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката.  ОСЪЖДА И.С.Д. ДА ЗАПЛАЩА на малолетните си деца Христо Илиев Д., ЕГН **********, и Любомир Илиев Д., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител ежемесечна издръжка в размер на 90 лева (деветдесет лева) за всяко дете, общо за двете деца 180лв, до 10 число на месеца, считано от предявяване на исковата молба – 02.07.2013 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване.  
В законна сила от 5.3.2014г.
6 Гражданско дело No 62/2013, III състав Облигационни искове ЕТ АНАМИ - ПЕТКО ПЕТКОВ ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 20.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ искът на ЕТ”АНАМИ-П.П.”***, представляван от П.И.П. ***, представлявана от Кмета инж.Георги Лапчев, с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, за сумата от на 9483.30лв., без ДДС, за допълнително извършени услуги по Договор № УП/03008042011, като недоказан.  ОТХВЪРЛЯ искът на ЕТ”АНАМИ-П.П.”***, представляван от П.И.П. ***, представлявана от Кмета инж.Георги Лапчев, с правно основание чл.82, ал.1 от ЗЗД, за сумата от 1754,75 лв. представляваща обезщетения за забавено плащане на семата от 9483.30 лв. за периода от 15.06.2011 г. до 31.03.2013 г., като неоснователен  ОТХВЪРЛЯ искът на ЕТ”АНАМИ-П.П.” ЕТ”АНАМИ-П.П.”***, представляван от П.И.П. ***, представлявана от Кмета инж.Георги Лапчев, с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, за сумата от от 3945 лв. по договор рег.№УТ/09015092011, за извършени СМР, като недоказан.  ОТХВЪРЛЯ искът ЕТ”АНАМИ-П.П.”***, представляван от П.И.П. ***, представлявана от Кмета инж.Георги Лапчев, с правно основание чл.82, ал.1 от ЗЗД, за сумата от 627,31 лв. представляваща обезщетения за забавено плащане на сумата от 3945 лв. за периода от 05.10.2011 г. до 17.07.2013г., като неоснователен.  
7 Гражданско дело No 74/2013, II състав Облигационни искове РАКСЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГАРДЕНИЯ ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 19.2.2014г.
Връща въззивната жалба
8 Гражданско дело No 104/2013, II състав Чл.19 ЗГР В.С.Ж. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.2.2014г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА НА ФАМИЛНОТО ИМЕ на В.С.Ж., ЕГН ********** от “Ж.” на “К.”.
9 Гражданско дело No 122/2013, I състав Делби А.М.З. Г.Д.И. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 24.2.2014г.
ДОПУСКА извършването на делба между съделителите А.М.З.,*** и Г.Д.И.,***, ```, на следния недвижими имот: Поземлен имот с идентификатор ``` по кадастралната карта на с.```, общ.Царево, местн.```, с площ от 410кв.м., трайно предназначение-урбанизирана, трайно ползване-незастроен имот за курортно-рекреационен обект, при граници: имоти №№ ```.916, ```.917, ```.919, ```4.13, при квоти: 1/2ид.част за А.М.З. и 1/2ид.част за Г.Д.И..
10 Гражданско дело No 126/2013, II състав Вещни искове Т.Г.Р. ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 27.2.2014г.
Прекратява производството и връща исковата молба
В законна сила от 12.3.2014г.
11 Гражданско дело No 127/2013, III състав Вещни искове Е.А.М. ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 25.2.2014г.
Прекратява производството и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите й в срок
В законна сила от 12.3.2014г.
12 Гражданско дело No 130/2013, I състав Вещни искове ДММ КОНСУЛТ ЕООД ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 25.2.2014г.
Изпраща по подсъдност на Окръжен съд Бургас
13 Гражданско дело No 131/2013, III състав Вещни искове Е.В.В. ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 25.2.2014г.
Прекратява производството и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите й в срок
В законна сила от 12.3.2014г.
14 Гражданско дело No 135/2013, I състав Облигационни искове С.Я.А. ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 25.2.2014г.
РАЗВАЛЯ сключения на 23.10.2012г. между С.Я.А., ЕГН-**********,***, договор за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор ... по кадастралната карта на гр.Ахтопол, общ.Царево с площ от 352кв.м.
В законна сила от 13.3.2014г.
15 Гражданско дело No 2/2014, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.Д.С. И.И.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 5.2.2014г.
НАЛАГА мярка за защита на М.Д.С., ЕГН ***, срещу упражненото от И.И.Х., ЕГН *** домашно насилие спрямо нея, както следва:  ЗАДЪЛЖАВА И.И.Х., ЕГН ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.Д.С., ЕГН ***.  ЗАБРАНЯВА на И.И.Х., ЕГН ***, да доближава жилището обитавано от М.Д.С., ЕГН ***, местоработата и местата за социални контакти и отдих на М.Д.С., ЕГН ***, на разстояние от 50 (петдесет) метра, считано от днес, за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.   ОСЪЖДА И.И.Х., ЕГН *** да заплати на основание чл. 5, ал. 3 от ЗЗДН по сметка на ЦРС, глоба в размер на 200,00 лв. (двеста лева), както и 5,00 (пет) лева за служебно издаване на изпълнителен лист.   ОСЪЖДА И.И.Х., ЕГН ***, да заплати по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 50,00 лв. (петдесет лева), представляваща определената от съда държавна такса за производството.   Да се издаде Заповед по чл. 15 ал. 2 от ЗЗДН, като предупреждава И.И.Х., ЕГН ***, за последиците по чл. 21, ал. 2 от ЗЗДН при неизпълнение на заповедта.   Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.   Указва на РУП- Приморско да следи за изпълнението на заповедта.  
В законна сила от 20.2.2014г.
16 Гражданско дело No 3/2014, II състав Искове по СК И.И.Х.,
Д.И.Х.
И.И.Х.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 25.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба
В законна сила от 25.2.2014г.
17 Гражданско дело No 4/2014, III състав Развод по взаимно съгласие С.С.В.,
Н.Д.В.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 25.2.2014г.
Прекратява производството и връща молбата, поради неотстраняване на нередовностите й в срок
В законна сила от 20.3.2014г.
18 Гражданско дело No 10/2014, II състав Развод по взаимно съгласие М.К.Л.,
Г.Ж.Л.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.2.2014г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.К.Л.-Л., ЕГН *** и Г.Ж.Л., ЕГН ***, сключен на 10.11.2007 г. в гр. Царево, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:  1. Относно упражняването на родителските права по отношение на роденото по време на брака дете Е.Г.Л., ЕГН ***:  Родителските права ще бъдат упражнявани от майката М.К.Л.-Л., ЕГН ***.  Бащата Г.Ж.Л., ЕГН ***, ще има право да взима детето с преспиване и да се среща с него, всяка една седмица на месеца, считано от 17 часа на петъчния ден, до 17 часа на неделния, един месец от лятото, който не съвпада с отпуска на майката, както и на всички официални празници.  Бащата Г.Ж.Л., ЕГН ***, ще заплаща месечна издръжка на детето Е.Г.Л., ЕГН ***, чрез неговата майка и законен представител М.К.Л.-Л., ЕГН ***, в размер на 90,00 лева месечно, платими до 10-то число на текущия месец, за който се дължи издръжката, считано от датата на постановяване на Съдебното решение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законови основания за изменяване или прекратяване на издръжката.  2. По отношение на семейното жилище: семейното жилище находящо се в *** и собственост на родителите на съпруга, ще се ползва от Г.Ж.Л.  3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: по време на брака, съпрузите не са придобили недвижимо или движимо имущество, което да е в режим на СИО.  Движимите вещи придобити по време на брака, съпрузите са разделили извънсъдебно.  4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка.  5. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име Л., като добавеното към името й фамилно име на съпруга- Л., ще бъде премахнато.  6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили.  
19 Гражданско дело No 18/2014, I състав Развод по взаимно съгласие Д.Д.Д.,
К.Г.Д.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 24.2.2014г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Д.Д., ЕГН-**********,*** и К.Г.Д., ЕГН-********** ***, сключен на ............... ...), поради постигнатото сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях  
20 Гражданско дело No 20/2014, II състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ А.Г.Д.,
Б.А.Ф.,
В.В.Р.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.2.2014г.
НАСТАНЯВА детето А.Г.Д., ЕГН-********** в семейството на нейната роднина по майчина линия Б.А.Ф., ЕГН-**********, с постоянен адрес гр.Приморско, ул.Тракия №8, понастоящем живуща *** база, за срок – до навършване пълнолетие от детето, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-години.
21 Гражданско дело No 21/2014, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ М.Г.Д.,
Б.А.Ф.,
В.В.Р.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.2.2014г.
НАСТАНЯВА детето М.Г.Д., ЕГН-********** в семейството на нейната роднина по майчина линия Б.А.Ф., ЕГН-**********, с постоянен адрес ```, понастоящем живуща *** база, за срок – до навършване пълнолетие от детето, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-години.
22 Гражданско дело No 24/2014, III състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Й.С.С.,
К.С.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 21.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетното дете Й.С.С., роден на ***г., ЕГН: ********** в семейството на К.С.С. ***.
23 НОХД No 102/2013, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Н.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 3.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №102/2013г. по описа на ЦРС.  Връща делото на РП Царево за отстраняване на констатираните в съдебното производство допуснати съществени процесуални нарушения довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия.  
24 НОХД No 105/2013, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.И.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №105/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия А.И.А. - роден на ***г***, обл.Пазарджик, ул.”19-та”, №1, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.183, ал.1, а именно, а именно, че за периода месец ноември 2012 год. – месец юни 2013 год. в с. Писменово, общ. Приморско, обл. Бургаска, след като е осъден с Решение №5/12.02.2010 год. на Районен съд-Царево, влязло в сила на 04.03.2010 год. да издържа с месечна издръжка в размер на 80.00 /осемдесет/ лева свой низходящ – малолетното си дете И.А.А., ЕГН: ********** съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 8 /осем/ месечни вноски в размер на 640.00 лева, платими чрез неговата майка и законна представителка - М.Д.Г..  За посоченото престъпление по чл.183, ал.1 от НК, на осн. чл.183, ал.1, чл.57, ал.1 и ал.2 и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият А.И.А. да изтърпи на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК.  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3.150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата по радиовъзела в населеното място, където живее подсъдимия.  
А.И.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №105/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия А.И.А. - роден на ***г***, обл.Пазарджик, ул.”19-та”, №1, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.183, ал.1, а именно, а именно, че за периода месец ноември 2012 год. – месец юни 2013 год. в с. Писменово, общ. Приморско, обл. Бургаска, след като е осъден с Решение №5/12.02.2010 год. на Районен съд-Царево, влязло в сила на 04.03.2010 год. да издържа с месечна издръжка в размер на 80.00 /осемдесет/ лева свой низходящ – малолетното си дете И.А.А., ЕГН: ********** съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 8 /осем/ месечни вноски в размер на 640.00 лева, платими чрез неговата майка и законна представителка - М.Д.Г..  За посоченото престъпление по чл.183, ал.1 от НК, на осн. чл.183, ал.1, чл.57, ал.1 и ал.2 и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият А.И.А. да изтърпи на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК.  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3.150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата по радиовъзела в населеното място, където живее подсъдимия.  
В законна сила от 4.2.2014г.
25 НОХД No 157/2013, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Д.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 4.2.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.Д.М. ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.  Веществените доказателства - 8 бр. анцугова горница с клин марка “Адидас”; 16 бр. къси шушлякови шорти марка “Адидас”; 9 бр. тениски марка “Адидас”; 13 бр. дамски тениски марка “Адидас” ; 4 бр. шушлякови долници марка “Адидас”; 3 бр. комплекта анцуг марка “Адидас”, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, вр. чл.86, ал.3 от ЗМГО СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват.  
А.Д.М.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.Д.М. ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Мотиви от 7.2.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 20.2.2014г.
26 НОХД No 168/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.В.Н. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 18.2.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.В.Н. - роден на ***г***, адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, не женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2013год. в гр.П., обл.Бургаска от стая в жилищна сграда на ул.”**” №3, ет.3 чрез използване на техническо средство – ключ отнел движими вещи – 1бр.преносим компютър марка „Acer V3-531” на стойност 592.07 лева, 1бр.флашка за мобилен интернет на стойност 35,61 лева и 1бр.мишка за компютър на стойност 8,56 лева, всичко на обща стойност 636.24 лева, от владението и собственост на В.Ж.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и представлява немаловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4 и чл.55 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23,ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ общо най-тежко наказание на подсъдимия И.В.Н. измежду наказанията му по НОХД №1614/2012 год. и НОХД № 1404/2012 год., двете на РС-Русе, а именно ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на осн. чл.68, ал.1 от НК да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
И.В.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.В.Н. - роден на ***г***, адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, не женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2013год. в гр.П., обл.Бургаска от стая в жилищна сграда на ул.”**” №3, ет.3 чрез използване на техническо средство – ключ отнел движими вещи – 1бр.преносим компютър марка „Acer V3-531” на стойност 592.07 лева, 1бр.флашка за мобилен интернет на стойност 35,61 лева и 1бр.мишка за компютър на стойност 8,56 лева, всичко на обща стойност 636.24 лева, от владението и собственост на В.Ж.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и представлява немаловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4 и чл.55 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23,ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ общо най-тежко наказание на подсъдимия И.В.Н. измежду наказанията му по НОХД №1614/2012 год. и НОХД № 1404/2012 год., двете на РС-Русе, а именно ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на осн. чл.68, ал.1 от НК да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
Мотиви от 21.2.2014г.
Мотивите предадени на 21.02.1014г.
27 АНД No 358/2013, I състав Административни дела Н.В.Г. ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 26.2.2014г.
НП-изменено
28 АНД No 454/2013, II състав Административни дела СИМЕКС ТУР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 4.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №454/2013г. по описа на ЦРС.
29 АНД No 458/2013, II състав Административни дела СИМЕКС ТУР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 4.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №458/2013г. по описа на ЦРС.
30 АНД No 460/2013, III състав Административни дела ПРОМПРОЕКТ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.2.2014г.
НП-отменено
31 АНД No 463/2013, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЛОЗАНА - МХ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.2.2014г.
НП-отменено
32 АНД No 464/2013, I състав Административни дела Ц.И.Т. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 3.2.2014г.
НП-потвърдено
33 АНД No 465/2013, II състав Административни дела А.Г.А. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.2.2014г.
НП-изменено
34 АНД No 466/2013, III състав Административни дела ЕТ КИВИТО -КИРИЛ ТОДОРОВ ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.2.2014г.
НП-изменено
35 АНД No 469/2013, III състав По ЗГ и ЗЛОД С.В.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.2.2014г.
НП-отменено
36 АНД No 472/2013, III състав Административни дела ЕВРОГРЕЙД БГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 27.2.2014г.
НП-отменено
37 АНД No 474/2013, II състав Административни дела С.Я.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.2.2014г.
НП-изменено
38 АНД No 475/2013, II състав По ЗД по пътищата Н.К.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.2.2014г.
НП-отменено
39 АНД No 477/2013, I състав Административни дела ИЛМАР ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 26.2.2014г.
НП-потвърдено
40 АНД No 479/2013, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) КОНКОРД 2003 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 27.2.2014г.
НП-отменено
41 АНД No 480/2013, II състав Административни дела СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.2.2014г.
НП-отменено
42 АНД No 481/2013, III състав Административни дела АРАПЯ СЪН РИЗОРТ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.2.2014г.
НП-отменено
43 АНД No 482/2013, I състав Административни дела ДЗУ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 28.2.2014г.
НП-отменено
44 АНД No 483/2013, II състав Административни дела РАЗНОИЗНОС АД КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.2.2014г.
НП-отменено
45 НОХД No 2/2014, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.С.Х. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 20.2.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимата В.С.Х., ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” и ал.3 от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  Веществените доказателства - 11бр. тениски с марката “Tommy Hilfiger”, 11бр. ризи марка “Tommy Hilfiger ”, 18бр. ризи с дълъг ръкав с марка “Polo”, 6бр. ризи с къс ръкав марка “Polo ”, 13бр. пуловери марка “Polo”, 1бр. тениска къс ръкав марка “Polo ”, 2бр. тениски дълъг ръкав марка “Polo”, 9бр. ризи с марка “Paul &Shark”, 3бр. тениски къс ръкав марка “Paul &Shark ”, 6бр. тениски къс ръкав марка “Paul &Shark ”, 2бр. суитчер с качулка с вата марка “Hollister ”, 8бр. ризи къс ръкав марка “G-Star ”, 2бр. тениски дълъг ръкав марка “Polo ”, 3бр. тениски къс ръкав марка “Polo”, 3бр. тениски дълъг ръкав марка “Levi Strauss ”, 1бр. риза дълъг ръкав марка “Levi Strauss”, 7бр. дънкови панталони марка “Levi Strauss ”, 9бр. дънкови панталони марка “Polo ”, 3бр. дънкови панталони марка “Hugo Boss” , 7бр. дънкови панталони марка “Tommy Hilfiger”, 3бр. дънкови панталони марка “G-Star ”, основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, вр. чл.86, ал.3 от ЗМГО СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-П, които ги съхраняват.  
В.С.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимата В.С.Х., ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” и ал.3 от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 21.2.2014г.
Мотивите предадени на 21.02.2014г.
46 НОХД No 9/2014, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 7.2.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Н.А.Х. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 /двеста/лева.  Веществени доказателства – 1 бр. чанта от шушлякова материя “Adidas”; 2 бр. чанти от промазан плат с надпис “Adidas”; 1бр. чанта от промазан плат с надпис “Puma”; 1 бр. лачена чанта с надпис “Converse”; 1 бр. чанта от шушлякова материя с надпис “Adidas”; 1 бр. чанта от промазан плат с надпис “Puma”; 1 бр. чанта от промазан плат с надпис “Puma”; 2 бр. чанти кожа с надпис “Armani”; 1 бр. чанта от кожа с надпис “Boss”, 1 бр. чанта от изкуствена материя с надпис “Louis Vuiton”; 1 бр. портфейл кожа с надпис “Armani”;1 бр. портфейл кожа с надпис “Diesel”; 3 бр. колани кожа с надпис “Geоrgio Armani” и 1бр. колан кожа с надпис “Diesel”, на съхранение в РУП-Приморско на основание чл. 172б ал.3, вр. чл. 53 ал.2 б.”а” от НК следва да бъдат отнети в полза на Държавата и да бъдат унищожени.  
Н.А.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимата Н.А.Х. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 /двеста/лева.  
Мотиви от 19.2.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
47 НОХД No 11/2014, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.М.Т. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 20.2.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Т.М.Т. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” и ал.3 от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  Веществените доказателства, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, вр. чл.86, ал.3 от ЗМГО СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-П., които ги съхраняват.
Т.М.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимата Т.М.Т. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” и ал.3 от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 24.2.2014г.
Мотивите предадени на 24.02.2014г.
48 НОХД No 16/2014, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А.С. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 20.2.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.А.С. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” и ал.3 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  Веществените доказателства - на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, вр. чл.86, ал.3 от ЗМГО СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват.  
С.А.С.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.А.С. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” и ал.3 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 21.2.2014г.
Мотивите предадени на 21.02.2014г.
49 НОХД No 17/2014, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ф.И.С. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 20.2.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Ф.И.С. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  Веществените доказателства – 5 бр. комплекти детски анцузи с м. “Адидас”; 19 бр. големи комплекти анцузи с м. “Адидас”; 5 бр. анораци с качулки с м.”Адидас”; 2 бр. анораци без качулка с м. “Адидас” 4 бр. блузи с дълъг ръкав с м. “Адидас”; 22 бр. мъжки тениски с м. “Адидас”; 6 бр. дамски тениски с м.“Адидас”; 5 бр. дамски клинове тип анцуг с м. “Адидас”, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, вр. чл.86, ал.3 от ЗМГО СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват.  
Ф.И.С.
ПРИЗНАВА подсъдимата Ф.И.С. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.
Мотиви от 24.2.2014г.
Мотивите предадени на 24.01.2014г.
В законна сила от 10.3.2014г.
50 НОХД No 22/2014, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Т.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г.Т.Т. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като управител на ЕТ Агроинвест 84 – Г.Т.”, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С.Д., съгласно което обвиняемият Г.Т.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1, предл. първо и второ от НК, във вр. чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ, за това, че на неустановена дата през месец октомври 2013г. в гр.Бургас придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 30.01.2014г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в жабката на лек автомобил марка „Ауди” модел А8 с рег. № А 2292 КР, паркиран на ул.Милин камък №5 в клетка на автомивка на търговски комплекс „Чичо Том” негова собственост огнестрелно оръжие – полуавтоматичен осемзаряден пистолет марка АП – 7.65мм, със заводски поставен номер на оръжието ВК 2683 и боеприпаси – 1бр. пълнител за пистолет с шест броя патрони калибър 7.65мм марка „Browning 32” и 2бр. пластмасови кутии с общо 43бр. патрони калибър 7.65, марка „Browning 32”, без да има надлежно разрешение, което се изисква по силата на чл.50, ал.3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /изм. ДВ, бр.44 от 2012г., в сила от 01.07.2012г./чл.50, ал.3 – „Лицата по ал.1 и 2 могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях чрез закупуване, дарения, замяна или по наследство, след получаване на разрешение за придобиване, издадено от Директора на ГДБОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или от Началника на РУ „Полиция” по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянен адрес на физическото лице/.   За посоченото престъпление по чл.339, ал.1, предл. първо и второ от НК, във вр. чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ, ОСЪЖДА обвиняемия Г.Т.Т. на основание чл.339, ал.1, предл. първо и второ от НК, във вр. чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Г.Т.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г.Т.Т. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като управител на ЕТ Агроинвест 84 – Г.Т.”, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С.Д., съгласно което обвиняемият Г.Т.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1, предл. първо и второ от НК, във вр. чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ, за това, че на неустановена дата през месец октомври 2013г. в гр.Бургас придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 30.01.2014г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в жабката на лек автомобил марка „Ауди” модел А8 с рег. № А 2292 КР, паркиран на ул.Милин камък №5 в клетка на автомивка на търговски комплекс „Чичо Том” негова собственост огнестрелно оръжие – полуавтоматичен осемзаряден пистолет марка АП – 7.65мм, със заводски поставен номер на оръжието ВК 2683 и боеприпаси – 1бр. пълнител за пистолет с шест броя патрони калибър 7.65мм марка „Browning 32” и 2бр. пластмасови кутии с общо 43бр. патрони калибър 7.65, марка „Browning 32”, без да има надлежно разрешение, което се изисква по силата на чл.50, ал.3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /изм. ДВ, бр.44 от 2012г., в сила от 01.07.2012г./чл.50, ал.3 – „Лицата по ал.1 и 2 могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях чрез закупуване, дарения, замяна или по наследство, след получаване на разрешение за придобиване, издадено от Директора на ГДБОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или от Началника на РУ „Полиция” по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянен адрес на физическото лице/.   За посоченото престъпление по чл.339, ал.1, предл. първо и второ от НК, във вр. чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ, ОСЪЖДА обвиняемия Г.Т.Т. на основание чл.339, ал.1, предл. първо и второ от НК, във вр. чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 10.2.2014г.
51 НОХД No 24/2014, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ж.С. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 10.2.2014г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №24/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Жалал С. /Jalal Samir/ - мъж, роден на ***год. в гр.Казабланка, кв.Азилал, Мароко, гражданин на Мароко, живущ в гр.Казабланка, Мароко, с висше образование, професия - инженер, неженен, неосъждан, притежаващ паспорт № ED 3613801, издаден на 04.04.2013год., представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият Жалал С. /Jalal Samir/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 05.02.2014год. около 04.00ч. през участък на р.Резовска, землище на с.Резово, обл.Бургаска, срещу с. Сислиоба, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК подсъдимия Жалал С. /Jalal Samir/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
Ж.С.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №24/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Жалал С. /Jalal Samir/ - мъж, роден на ***год. в гр.Казабланка, кв.Азилал, Мароко, гражданин на Мароко, живущ в гр.Казабланка, Мароко, с висше образование, професия - инженер, неженен, неосъждан, притежаващ паспорт № ED 3613801, издаден на 04.04.2013год., представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият Жалал С. /Jalal Samir/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 05.02.2014год. около 04.00ч. през участък на р.Резовска, землище на с.Резово, обл.Бургаска, срещу с. Сислиоба, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК подсъдимия Жалал С. /Jalal Samir/ ще изтърпи наказание при условията на чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  
В законна сила от 10.2.2014г.
52 НОХД No 25/2014, III състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.2.2014г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №25/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.А. /М.А./ - мъж, роден на *** год. в гр. Казабланка, кв. Маариф, Мароко, гражданин на Мароко, живущ в гр. Казабланка, Мароко, с висше образование мениджър по туризма – бакалавърска степен, професия – управител на ресторант, неженен, неосъждан, притежаващ паспорт № UY 2738186, издаден на 17.05.2012 год., представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.А. /М.А./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 05.02.2014 год. около 04.00 ч. през участък на р. Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, срещу с. Сислиоба, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.А. /М.А./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
М.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №25/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.А. /М.А./ - мъж, роден на *** год. в гр. Казабланка, кв. Маариф, Мароко, гражданин на Мароко, живущ в гр. Казабланка, Мароко, с висше образование мениджър по туризма – бакалавърска степен, професия – управител на ресторант, неженен, неосъждан, притежаващ паспорт № UY 2738186, издаден на 17.05.2012 год., представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият М.А. /М.А./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на 05.02.2014 год. около 04.00 ч. през участък на р. Резовска, землище на с. Резово, обл. Бургаска, срещу с. Сислиоба, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – М. Търново влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.  За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК обвиняемият М.А. /М.А./ ще изтърпи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  
В законна сила от 10.2.2014г.
53 АНД No 302/2014, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СЕВАЛ ЗМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.2.2014г.
НП-потвърдено
54 АНД No 303/2014, III състав Административни дела ЕТ МАКЕДОНКА -33- НЕЛИ КИРОВА КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 27.2.2014г.
НП-изменено
55 АНД No 304/2014, II състав По ЗД по пътищата П.Г.В. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.2.2014г.
НП-изменено
56 АНД No 310/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.С.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.2.2014г.
 ПРИЗНАВА обвиняемия Д.С.П., ЕГН **********,***, за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, за това, че на неустановена дата през м. септември 2013 г. в к. к. „Слънчев бряг”, обл. Бургаска без надлежно разрешително по Закон за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 19.15 ч. на 11.09.2013 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Ропотамо” № 68, в стая № 8, високо рискови наркотични вещества – 10.421 гр. коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на тетрахидроканабинол между 4.70 % и 8.00 % на стойност 62.53 лева и 0.267 гр. 3,4-метилендиоксиметамфетамин /МДМА/ със съдържание на метилендиокси-метамфетамин 32.10 % на стойност 6.68 лева, всичко на обща стойност 69.21 лева - един грам коноп /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, а един грам метамфетамин е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл. 78а, ал. 6 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА наказание „възпитателна мярка“ по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН, а именно „задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението“.  
Д.С.П.
 ПРИЗНАВА обвиняемия Д.С.П., ЕГН **********,***, за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, за това, че на неустановена дата през м. септември 2013 г. в к. к. „Слънчев бряг”, обл. Бургаска без надлежно разрешително по Закон за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 19.15 ч. на 11.09.2013 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Ропотамо” № 68, в стая № 8, високо рискови наркотични вещества – 10.421 гр. коноп /канабис, марихуана/ с процентно съдържание на тетрахидроканабинол между 4.70 % и 8.00 % на стойност 62.53 лева и 0.267 гр. 3,4-метилендиоксиметамфетамин /МДМА/ със съдържание на метилендиокси-метамфетамин 32.10 % на стойност 6.68 лева, всичко на обща стойност 69.21 лева - един грам коноп /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, а един грам метамфетамин е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл. 78а, ал. 6 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА наказание „възпитателна мярка“ по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН, а именно „задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението“.  
57 АНД No 311/2014, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) КОМПАС - МК ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 25.2.2014г.
НП-отменено
58 АНД No 315/2014, II състав Административни дела ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - МВР ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.2.2014г.
НП-отменено
59 АНД No 316/2014, I състав Административни дела ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - МВР ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 25.2.2014г.
НП-отменено
60 НЧХД No 1001/2014, I състав НЧХД А.А.Д. Й.К.Б. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 19.2.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.К.Б. - роден на ***г. в гр.Бургас, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като контрольор на бензиностанция „Лукойл” гр.Царево, женен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 21.01.2014г. в около 8.20 часа в гр.Царево, на бензиностанция „Лукойл”, причинил на А.А.Д., ЕГН **********, лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на четвърти пръст на дясна ръка - престъпление по чл.130, ал.1 от НК, и ГО ОПРАВДАВА по това повдигнатото обвинение поради недоказаност на същото.  ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от А.А.Д. против Й.К.Б. за заплащане на сумата от 1500,00лв. (хиляда и петстотин лева), причинени от деянието неимуществени вреди, както и сумата от 45.00 лева за причинени имуществени вреди като неоснователен.  ОСЪЖДА А.А.Д. да заплати на Й.К.Б. сумата от 500.00 лева за разноски по делото.  Вещественото доказателство – USB носител 4 гигабайта да бъде върнато на управителя на бензиностнация Б-071 на „Лукойл България” в гр.Царево – Калинка Алексиева Янкова след приключване на настоящото наказателно производство.  
Й.К.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.К.Б. - ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 21.01.2014г. в около 8.20 часа в гр.Царево, на бензиностанция „Лукойл”, причинил на А.А.Д., ЕГН **********, лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на четвърти пръст на дясна ръка - престъпление по чл.130, ал.1 от НК, и ГО ОПРАВДАВА по това повдигнатото обвинение поради недоказаност на същото.
Мотиви от 4.3.2014г.
Мотивите предадени на 04.03.2014г.