Районен съд - Царево
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 53/2016, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ С.А.Л.,
Л.П.Л.
И.С.И.,
С.Н.И.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 25.1.2017г.
ПРИЕМА за установено по отношение на И.С.И., ЕГН: ********** и С.Н.И., ЕГН **********,***, че С.А.Л., ЕГН:********** и Л.П.Л., ЕГН:**********, двамата с постоянен адрес ***, ж.к: ’’Яворов” бл. 11, вх. А, съдебен адрес и адресат за връчване на съобщения и книжа по делото: град Бургас, ж.к. ’’Зорница” бл. 47, вх. Г-партер, адвокат М.М.С., са собственици на 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра) от имот с идентификатор 66528.501.81 по КККР на гр. Синеморец, защриховани в жълт цвят на скицата към заключението на вещото лице Илка Бакалова, прието при първоначалното разглеждане на делото, находяща се на стр.59 по гр.д.№123 по описа на ЦРС за 2014г. ОСЪЖДА И.С.И., ЕГН: ********** и С.Н.И., ЕГН **********,***, да предадат на С.А.Л., ЕГН:********** и Л.П.Л., ЕГН:**********, двамата с постоянен адрес ***, ж.к: ’’Яворов” бл. 11, владението върху 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра) от имот с идентификатор 66528.501.81 по КККР на гр. Синеморец, защриховани в жълт цвят на скицата към заключението на вещото лице Илка Бакалова, прието при първоначалното разглеждане на делото, находяща се на стр.59 по гр.д.№123 по описа на ЦРС за 2014г. ОБЯВЯВА за неразделна част от настоящото съдебно решение скицата към заключението на вещото лице Илка Бакалова, прието при първоначалното разглеждане на делото, находяща се на стр.59 по гр.д.№123 по описа на ЦРС за 2014г. ОСЪЖДА И.С.И., ЕГН: ********** и С.Н.И., ЕГН **********,***, да заплатят на С.А.Л., ЕГН:********** и Л.П.Л., ЕГН:**********, двамата с постоянен адрес ***, ж.к: ’’Яворов” бл. 11, направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 857 лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, с изключение на частта, в която производството по делото е прекратено, в която подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението му на страните.
2 Гражданско дело No 333/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД И.Д.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 10.1.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че длъжникът И.Д.Д. ,ЕГН ********** с адрес: *** дължи на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК : 130697606, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр.14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Д.- Прокуристи чрез пълномощник – юрисконсулт Д.И.В. сумата от :6007,27 лв. /шест хиляди и седем лева и 27 стотинки/, представляваща главница по кредита, 341.77 лв./ триста четиридесет и един лев и 77 стотинки/, представляваша законна лихва за забава за периода : от 20.12-2015г. до 11.07-2016г., на основание чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД, с правно основание чл. чл. 422 от ГПК, вр. чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 124, ал.1 ГПК. ОСЪЖДА И.Д.Д. ,ЕГН ********** с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ НА „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК : 130697606, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр.14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Д.- Прокуристи чрез пълномощник – юрисконсулт Д.И.В. направените по заповедното производство съдебни разноски за платена държавна такса в размер на 211.09лв./ двеста и единадесет лева и 09 стотинки / по частно гр.дело №264/2016г. на РС-Царево и минималното юрисконсултско възнаграждение в размер на 300,00 лв./ триста лева/. ОСЪЖДА И.Д.Д. ,ЕГН ********** с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ НА „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК : 130697606, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр.14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Д.- Прокуристи чрез пълномощник – юрисконсулт Д.И.В. направените по настоящото гр.дело №333/2016г. на РС-Царево разноски в размер на 100,00 лв./ сто лева /-платена държавна такса за завеждане на иска и минимално юрисконсултско възнаграждение в размер на 300,00 лв./ триста лева /. Решението при признание на иска не подлежи на обжалване.
3 Гражданско дело No 334/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД И.М.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 9.1.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че длъжникът И.М.С. ,ЕГН **********, с адрес: ***, понастоящем в затвора гр.Бургас дължи на „ЕОС МАТРИКС „ ООД Код по БУЛСТАТ : 131001375 ,България, гр.София, район Витоша , ж.к. Малинова Долина ,ул.”Рачо Петков –Казанджията „ № 4-6 , представлявано от Райна Иванова Миткова- Тодорова –Управител , чрез пълномощник адвокат Ж.Д.Д. с адрес *** тел.:0887 – 785 – 6 сумата от 2208,00 лв./ две хиляди двеста и осем лева/, от която 1000 лв./хиляда лева /- главница и 1208 лв. /хиляда и двеста и осем лева /– договорна лихва, представляваща неизплатена стойност на отпуснатия кредит, ведно със законната лихва върху главницата , начиная от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК -29.07-2016г. до окончателното изплащане на сумата, с правно основание чл. чл. 422 от ГПК, вр. чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 124, ал.1 ГПК. ОСЪЖДА И.М.С. ,ЕГН **********, с адрес: ***, понастоящем в затвора гр.Бургас ДА ЗАПЛАТИ НА „ЕОС МАТРИКС „ ООД Код по БУЛСТАТ : 131001375 ,България, гр.София, район Витоша , ж.к. Малинова Долина ,ул.”Рачо Петков –Казанджията „ № 4-6 , представлявано от Райна Иванова Миткова- Тодорова –Управител , чрез пълномощник адвокат Ж.Д.Д. с адрес *** тел.:0887 – 785 – 6 и направените по делото разноски за платена държавна такса в размер на 44,16 лв. /четиридесет и четири лева и шестнадесет стотинки /по частно гр.дело №275/2016г. на РС-Царево за подаване на заявление по чл. 410 ГПК. ОСЪЖДА И.М.С. ,ЕГН **********, с адрес: ***, понастоящем в затвора гр.Бургас ДА ЗАПЛАТИ НА „ЕОС МАТРИКС „ ООД Код по БУЛСТАТ : 131001375 ,България, гр.София, район Витоша , ж.к. Малинова Долина ,ул.”Рачо Петков –Казанджията „ № 4-6 , представлявано от Райна Иванова Миткова- Тодорова –Управител , чрез пълномощник адвокат Ж.Д.Д. с адрес *** тел.:0887 – 785 – 6 и направените по делото разноски за платена държавна такса в размер 55,84лв./петдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки/-платена държавна такса за завеждане на иска по настоящото гр.дело №334/2016г. по описа на РС-Царево. Решението при признание на иска не подлежи на обжалване.
4 Гражданско дело No 385/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛТЕКС 99 ЕООД КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ ООД Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ „ООД , ЕИК: 102857758, със седалище и адрес на управление : област Бургас, община Приморско, гр.Китен,8183, ул.”Странджа”№3 представлявано от управителя П.П.Н., че ДЪЛЖИ на „БУЛТЕКС 99” ЕООД, ЕИК : 115784032, със седалище и адрес на управление : гр.Пловдив,бул.”В.Априлов „№ 31, представлявано от управителя С.С.Б. чрез пълномощника си –адвокат Е.Т.,***, със съдебен адрес *** сумите по Заповед за изпълнение №119 от 02.6-2016г., издадена по частно гр.дело № 182/2016г. по описа на РС-Царево, ІІ гр.състав, както следва : сумата от 8306,40 лв. /осем хиляди триста и шест лева и 40 стотинки /- главница, представляваща неизплатена продажна цена по договори за търговски продажби, обективирани в:ДФ № 0360001566/01.07.2013 г. за сумата от 614,40 лв.; по ДФ № 0360001572/01.07.2013 г. за сумата от 1161,73 лв.; по ДФ № 0360001641/08.07.2013 г. за сумата от 2664,48 лв.; по ДФ № 0360001661/09.07.2013 г. за сумата от 679,49 лв.; ДФ № 0360001674/10.07.2013 г. за сумата от 2875,50 лв. и по ДФ № 0360001747/17.07.2013 г. за сумата от 310,80 лв., заедно със законната лихва върху главницата, считано от 04.05-2016г.до окончателното й изплащане и сумата от 2315,15 лв. (две хиляди триста и петнадесет лева и петнадесет стотинки) - представляваща лихви за забавено плащане, по всяка една от фактурите, за периода от падежа за изпълнение до 04.05-2016г., а именно: лихва от 172,37 лв. за периода от 01.08.2013 г. До 04.05-2016г.; лихва от 325,94 лв. за периода от 01.08.2013 г. до 04.05.2016 г., лихва от 742,36 лв. за периода от 08.08.2013 г. до 04.05.2016 г., лихва от 189,12 лв. за периода от 09.08.2013 г. до 04.05.2016 г., лихва от 799,55 лв. за периода от 10.08.2013 г. До 04.05-2016г.; лихва от 85,81 лв. за периода от 17.08.2013 г. до 04.05.2016 година,ведно със законната лихва върху главницата от 8306,40 лв., начиная от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК -05.05-2016г. по частно гр.дело №182 /2016г. на ЦРС до окончателното изплащане на задължението, които задължения са предмет на Заповед за изпълнение по частно гр.дело №182/2016г. на ЦРС, както и направените деловодни разноски в размер на 212,43 лв. /двеста и дванадесет лева и 43 стотинки /,с правно основание чл. 422 от ГПК, вр. чл. 415, ал.1 от ГПК, вр.чл.79, ал.1 ЗЗД, вр. чл. 200, ал.1 ЗЗД, вр. чл. 327, ал.1 от ТЗ и чл.86 ЗЗД. ОСЪЖДА „КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ „ООД , ЕИК: 102857758, със седалище и адрес на управление : област Бургас, община Приморско, гр.Китен,8183, ул.”Странджа”№3 представлявано от управителя П.П.Н. да заплати на„БУЛТЕКС 99” ЕООД, ЕИК : 115784032, със седалище и адрес на управление : гр.Пловдив,бул.”В.Априлов „№ 31, представлявано от управителя С.С.Б. чрез пълномощника си –адвокат Е.Т.,***, със съдебен адрес *** направените по настоящото гр.дело №385/2016г. на ЦРС разноски в общ размер на 1739,17 лв./ хиляда седем стотин тридесет и девет лева и 17 стотинки/, от които : 509,17 лв./петстотин и девет лева и 17 стотинки/ –платена държавна такса , адвокатско възнаграждение – 830,00 лв./осемстотин и тридесет лева /, 400,00 лв. /четиристотин лева /- хонорар на вещо лице.
5 АНД No 1149/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Й.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 10.1.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.Й.Р., ЕГН **********,***, българска гражданка, с основно образование, неомъжена, неосъждана ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК за това, че: на 07.09.2016 г. около 00.45 часа по второкласен път II 99, км 52, в посока гр. Царево – гр. Китен, обл. Бургаска, в района на КПП „Караагач”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка БМВ, модел 520И с рег. № С 2558 НК в едногодишен срок от наказването и по административен ред с Наказателно постановление № 15-0304-002352/28.08.2015 г., влязло в сила на 05.03.2016 г. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър и Наказателно постановление № 15-0460-000428/01.09.2015 г., влязло в сила на 05.03.2016 г. на Началник РУП към ОДМВР Варна, РУ 05 Златни пясъци, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.78а от НК, Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Р.Й.Р.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.Й.Р., ЕГН **********,***, българска гражданка, с основно образование, неомъжена, неосъждана ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК за това, че: на 07.09.2016 г. около 00.45 часа по второкласен път II 99, км 52, в посока гр. Царево – гр. Китен, обл. Бургаска, в района на КПП „Караагач”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка БМВ, модел 520И с рег. № С 2558 НК в едногодишен срок от наказването и по административен ред с Наказателно постановление № 15-0304-002352/28.08.2015 г., влязло в сила на 05.03.2016 г. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър и Наказателно постановление № 15-0460-000428/01.09.2015 г., влязло в сила на 05.03.2016 г. на Началник РУП към ОДМВР Варна, РУ 05 Златни пясъци, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.78а от НК, Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 11.1.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
6 НОХД No 1403/2016, I състав Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Х.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 4.1.2017г.
На основание чл. 24, ал.1, т.4 от НПК ПРЕКРАТЯВА производство по НОХ дело № 1403 по описа за 2016г. на Районен съд – Царево, поради смърт на подсъдимата Т.Х.А. ,ЕГН ********** ***. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.1.2017г.
7 АНД No 1407/2016, I състав РДГ Д.С.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.1.2017г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 730/10.09.2016г. на Директора на РДГ-Бургас, с което на Д.С.С. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.148 ал.12 от Закона за горите, вр.чл.14 б ал.1 от Наредба № 1 на КОГТ, му е наложено наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.270 от ЗГ, като НАМАЛЯ размера на глобата от 500.00 лева на 50.00 /петдесет/лева,. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.1.2017г.
8 АНД No 1544/2016, IV състав НАП ВАСИЛКА ГЕНОВА 68 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 5.1.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №1790 от 03.08-2016г. на Кирил Петров Пологов –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582/23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП ,с което на „В.Г. 68” ЕООД, ЕИК:Булстат: 204056105, със седалище и адрес на управление : гр.Пловдив, ж.к.”Тракия „ бл.42,, вх.Б, ет.4, ап.10, представлявано от В.Р.Г. , ЕГН **********-управител, за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г.на МФ във връзка с чл. 118, ал.4,т.1 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
9 АНД No 1671/2016, I състав МВР Й.И.К. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-4635-000195/05.11.2016г. на Началника РУП- Приморско, с което НА Й.И.К. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 600 лева на основание чл.179 ал.3 от ЗДвП и за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10. 00 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
10 НЧХД No 1673/2016, IV състав Клевета и квалифицирана клевета М.В.Й. Д.П.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Присъда от 19.1.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.П.М., РОДЕН НА 03.04-1956 Г. в гр.Сливен , българин, български гражданин, живущ ***, неосъждан , ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В Т О В А, Ч Е: Със жалбата си вх.№ 26-01-39 от 22.04-2016г. до съответните длъжностни лица от кметство на с.Лозенец, община Царево, обл.Бургаска е разпространил сред служители в кметството/ включително и пред служителя в деловодството и сред членовете на комисията, чието заседание е обективирано в Протокол №2 от 04.05-2016Г. за издаване на разрешения за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ при кметство на с.Лозенец, община Царево/ неверни данни, а именно : че тъжителката М.В.Й. ***, със съдебен адрес ***, чрез адвокат М.О. ***, създавала пречки за работа на търговци, осъществяващи търговия на преместваеми обекти, че разполагала дейността си на повече от отредената на нея площ, слагайки допълнителни маси, столове, трупайки торби, шишета/ включително и по скамейките/, както и че около нея е кочина, както и че крещяла на М. и го е гонила с думите :”Махай се! Пречиш ми !„, с което е разгласил позорни обстоятелства за тъжителката М.В.Й. *** , което е престъпление по чл. 148, ал.2, вр. с ал.1, т. 2 от НК във връзка с чл. 147, ал.1 от НК,ПОРАДИ КОЕТО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност ПОДСЪДИМИЯ Д.П.М. , като на ОСНОВАНИЕ чл. 78А НК му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000,00 лв./ хиляда лева /лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на РС-Царево. ОСЪЖДА подсъдимия Д.П.М., ЕГН ********** *** да заплати на М.В.Й. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, чрез адвокат М.О. *** сумата от 700,00 лв./ седемстотин лева /, представляваща обезщетение за причинените неимуществени вреди, ведно със законната лихва , начиная от датата на извършване на деянието- 22.04-2016г. до окончателното изплащане, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 1012,00 лв./ хиляда и дванадесет лева /. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Д.П.М.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.П.М., РОДЕН НА 03.04-1956 Г. в гр.Сливен , българин, български гражданин, живущ ***, неосъждан , ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В Т О В А, Ч Е: Със жалбата си вх.№ 26-01-39 от 22.04-2016г. до съответните длъжностни лица от кметство на с.Лозенец, община Царево, обл.Бургаска е разпространил сред служители в кметството/ включително и пред служителя в деловодството и сред членовете на комисията, чието заседание е обективирано в Протокол №2 от 04.05-2016Г. за издаване на разрешения за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ при кметство на с.Лозенец, община Царево/ неверни данни, а именно : че тъжителката М.В.Й. ***, със съдебен адрес ***, чрез адвокат М.О. ***, създавала пречки за работа на търговци, осъществяващи търговия на преместваеми обекти, че разполагала дейността си на повече от отредената на нея площ, слагайки допълнителни маси, столове, трупайки торби, шишета/ включително и по скамейките/, както и че около нея е кочина, както и че крещяла на М. и го е гонила с думите :”Махай се! Пречиш ми !„, с което е разгласил позорни обстоятелства за тъжителката М.В.Й. *** , което е престъпление по чл. 148, ал.2, вр. с ал.1, т. 2 от НК във връзка с чл. 147, ал.1 от НК,ПОРАДИ КОЕТО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност ПОДСЪДИМИЯ Д.П.М. , като на ОСНОВАНИЕ чл. 78А НК му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000,00 лв./ хиляда лева /лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на РС-Царево. ОСЪЖДА подсъдимия Д.П.М., ЕГН ********** *** да заплати на М.В.Й. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, чрез адвокат М.О. *** сумата от 700,00 лв./ седемстотин лева /, представляваща обезщетение за причинените неимуществени вреди, ведно със законната лихва , начиная от датата на извършване на деянието- 22.04-2016г. до окончателното изплащане, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 1012,00 лв./ хиляда и дванадесет лева /. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 25.1.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
11 НЧХД No 1708/2016, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) И.Н.Ц. Н.С.Н.,
Х.И.Ц.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 16.1.2017г.
Предвид горното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.24, ал.4, т.4 от НПК, съдът прекратява наказателното производство по НЧХ №1708/2016 г. по описа на РС-Царево. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок, който и за подсъдимите и за адв. К. тече от днес, а за частния тъжител - от датата на съобщаването му. Съдът, след като изслуша защитника на подсъдимите, по отношение на направеното от него искане в тежест на частния тъжител да бъдат възложени направените от подсъдимия разноски по делото, намери следното: Съгласно разпоредбата на чл.190, ал.1 от НПК, когато наказателното производство бъде прекратено, разноските по дела, образувани по тъжба на пострадалия се възлагат върху частния тъжител. Настоящото производство, съдът прекрати на осн. чл.24, ал.4, т.4 от НПК, поради оттегляне на тъжбата. Ето защо направеното от адв. К. искане за разноски се явява основателно. Предвид горното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА И.Н.Ц. с ЕГН ********** да заплати на Н.С. Н. с ЕГН ********** и Х.И.Ц. с ЕГН ********** направените по делото разноски при разглеждането му пред всички инстанции, които са в размер общо на 3 000 лв. за заплатени от подсъдимите адвокатски възнаграждения, по 1 500 лв. за всеки един от тях. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок, който за адв. К. и подсъдимите тече от днес, а за частния тъжител - от датата на уведомяването му. След влизане на определението в сила да се издадат изпълнителни листи в полза на подсъдимите на осн. чл. 190, ал.2 от НПК.
12 ЧНД No 1719/2016, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Й.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 4.1.2017г.
ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК едно общо наказание на осъдения Д.Й.П., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с присъда по НОХД № 214/2016г. по описа на PC - Царево; с присъда по НОХД № 49/2016г. по описа на PC - Трявна, с Определение по НОХД № 1437/2016г. по описа на PC - Монтана, и със Споразумение по НОХД № 1850/2016г. по описа на PC – Плевен, в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 ЗИНЗС. УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24 от НК размера на така определеното общо най-тежко наказание една година със 6 /шест/ месеца или да изтърпи общо ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 ЗИНЗС. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко и увеличено наказание изтърпяната до момента част от наказанията по присъдите, участващи в групирането, считано от 08.06.2016г. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
Д.Й.П.
ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК едно общо наказание на осъдения Д.Й.П., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени с присъда по НОХД № 214/2016г. по описа на PC - Царево; с присъда по НОХД № 49/2016г. по описа на PC - Трявна, с Определение по НОХД № 1437/2016г. по описа на PC - Монтана, и със Споразумение по НОХД № 1850/2016г. по описа на PC – Плевен, в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 ЗИНЗС. УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24 от НК размера на така определеното общо най-тежко наказание една година със 6 /шест/ месеца или да изтърпи общо ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 ЗИНЗС. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко и увеличено наказание изтърпяната до момента част от наказанията по присъдите, участващи в групирането, считано от 08.06.2016г. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
В законна сила от 20.1.2017г.
13 АНД No 1720/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.С.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 4.1.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият И.С.П. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.343б, ал. 3 от НК, за това, че на 01.12.2016 г. около 15.30 часа по ВП II-99 посока гр. Приморско-гр. Бургас, Бургаска област в района на местността „Узунджата“ управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Пежо“, модел: 405 с рег. Номер А3979АН след употреба на наркотични вещества - амфетамин и метаамфетамин, установено по надлежния ред - проба с полеви наркотест Dreger DrugCheck 3000, REF8325554, LOT ARJA-0071 - престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр. чл. 343б, ал.3 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.С.П. с ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е лишен от това право по административен ред, считано от 01.12.2016г. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1 бр. полеви нарко тест Друг Чек 3000, LOT ARJA-0071, REF 8325554, който след изтичане срока за пазене на делото, същият следва да бъде унищожен.
И.С.П.
ПРИЗНАВА обвиняемият И.С.П. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.343б, ал. 3 от НК, за това, че на 01.12.2016 г. около 15.30 часа по ВП II-99 посока гр. Приморско-гр. Бургас, Бургаска област в района на местността „Узунджата“ управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Пежо“, модел: 405 с рег. Номер А3979АН след употреба на наркотични вещества - амфетамин и метаамфетамин, установено по надлежния ред - проба с полеви наркотест Dreger DrugCheck 3000, REF8325554, LOT ARJA-0071 - престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр. чл. 343б, ал.3 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.С.П. с ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е лишен от това право по административен ред, считано от 01.12.2016г. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1 бр. полеви нарко тест Друг Чек 3000, LOT ARJA-0071, REF 8325554, който след изтичане срока за пазене на делото, същият следва да бъде унищожен.
Мотиви от 5.1.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 20.1.2017г.
14 АНД No 1725/2016, I състав НАП АГАПИЯ 2005 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 24.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2359/19.09.2016г. на Зам. директора на ТД на НАП - гр. Бургас, с което на „АГАПИЯ 2005” ЕООД, с ЕИК: 102982879, седалище и адрес на управление: гр. Ахтопол, ул.“Св.Никола“ № 14, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл. 185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 АНД No 1736/2016, IV състав РДГ Д.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 23.1.2017г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 921от 16.11-2016г. на инж.Венелин Николов Радков -Директор на РДГ-Бургас, с което на Д.И.Г., ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.148 ал.12 от Закона за горите е наложено наказание –„глоба „ в размер на 500 лв./петстотин лева / на основание чл.270 от ЗГ, като НАМАЛЯ размера на глобата от 500.00 лева/петстотин лева / на 50.00 /петдесет/лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщенито на страните за изготвянето му.
16 АНД No 1764/2016, I състав НАП К.Н.П. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2532/13.10.2016г. на Зам. директора на ТД на НАП - гр. Бургас, с което на К.Н.П. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.7 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ, чл.3 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС му е наложена глоба в размер на 500лв. на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 1766/2016, IV състав НАП БРАТЯ ЛИЛОВИ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 31.1.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №2519 от 13.10-2016г. , издадено от заместник –Директор на Териториална Дирекция на НАП Бургас , с което на Й.И.Л. , ЕГН **********, в качеството на управител на „Братя Лилови „ООД , ЕИК : 123622119, със седалище и адрес на управление : гр.Китен,ул.”Петрова нива „№ 11, с адрес за призоваване: гр.Бургас ,ул.”Г.С.Раковски”№2, партер чрез пълномощник Г.Н.Д. за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ , във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, е наложено административно наказание –„имуществена санкция „ в размер на 3000,00лв./ три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
18 ЧНД No 1782/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ю.Д.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 17.1.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Ю.Д.К. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, в момента в Затвора гр. София, със средно специално образование, българин, български гражданин, неженен, безработен, осъждан, измежду наказанията му, наложени с присъда по НОХД № 1581/2016г. по описа на PC – Царево и със споразумение по НОХД № 989/2016г. по описа на PC-Царево в размер на най-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от две години, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 ЗИНЗС. На осн. чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание ЛОС , времето през което осъденият е бил задържан под стража, считано от 06.06.2016г. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
Ю.Д.К.
ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Ю.Д.К. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, в момента в Затвора гр. София, със средно специално образование, българин, български гражданин, неженен, безработен, осъждан, измежду наказанията му, наложени с присъда по НОХД № 1581/2016г. по описа на PC – Царево и със споразумение по НОХД № 989/2016г. по описа на PC-Царево в размер на най-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от две години, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 ЗИНЗС. На осн. чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание ЛОС , времето през което осъденият е бил задържан под стража, считано от 06.06.2016г. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
19 ЧНД No 16/2017, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Х.Н.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 30.1.2017г.
Ето защо молбата на осъденото лице следва да бъде оставена без уважение. Предвид горното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ без уважение молбата на Х.Н.М., с която се иска да се определи общо наказание из между наказанията, наложени му по НОХД № 122/2011 и НОХД №15/2015 и двете по описа на РС гр. Царево. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд гр.Бургас. Препис от протокола за се изпрати на Затвора Бургас за сведение.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО
20 НОХД No 17/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.М.Ч. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 13.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 17/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Г.М.Ч. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият Г.Ч. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, а именно, че на 26.12.2016 г. в гр. Приморско, обл. Бургас, м. „Перла”, в себе си, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, както следва: КОНОП с нетно тегло 0.559 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ между 5.10 % и 5.70 % на стойност 3.35 лева и АМФЕТАМИН И КОФЕИН с нетно тегло 7.22 грама със съдържание на амфетамин между 17.00 % и 36.50 % на стойност 216.60 лева, всичко на обща стойност 219.95 лева, определена съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.М.Ч., ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено предвиденото по-леко наказание глоба. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.М.Ч., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 107.84 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства - 2 бр. хартиени пликове с надпис „опаковки”, да се отнемат в полза на държавата и поради ниската им стойност да се унищожат. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата остатъкът от наркотичните вещества - 0.559 грама гр. коноп и 7.22 грама амфетамин, с изключение на количествата, изразходени по време на анализа са предадени в Агенция „Митници” с приемо-предавателен протокол № 2552/29.12.2016 г., като след влизане на споразумението в сила, същите да бъдат унищожени при реда и условията на ЗКНВП. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Г.М.Ч.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 17/2017г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Г.М.Ч. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият Г.Ч. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, а именно, че на 26.12.2016 г. в гр. Приморско, обл. Бургас, м. „Перла”, в себе си, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, както следва: КОНОП с нетно тегло 0.559 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ между 5.10 % и 5.70 % на стойност 3.35 лева и АМФЕТАМИН И КОФЕИН с нетно тегло 7.22 грама със съдържание на амфетамин между 17.00 % и 36.50 % на стойност 216.60 лева, всичко на обща стойност 219.95 лева, определена съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.М.Ч., ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено предвиденото по-леко наказание глоба. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.М.Ч., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 107.84 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства - 2 бр. хартиени пликове с надпис „опаковки”, да се отнемат в полза на държавата и поради ниската им стойност да се унищожат. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата остатъкът от наркотичните вещества - 0.559 грама гр. коноп и 7.22 грама амфетамин, с изключение на количествата, изразходени по време на анализа са предадени в Агенция „Митници” с приемо-предавателен протокол № 2552/29.12.2016 г., като след влизане на споразумението в сила, същите да бъдат унищожени при реда и условията на ЗКНВП. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
В законна сила от 13.1.2017г.
21 АНД No 49/2017, II състав Производство по УБДХ РУП ЦАРЕВО А.А.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 19.1.2017г.
ПРИЗНАВА Анка А.С. – ЕГН **********,*** българин, български гражданин, със средно образование, към момента студентка в БУС, неомъжена, неосъжданда за виновна, в това че на 19.01.2017год. около 11.00 часа с.Синемроец, обл.Бургаска, извършила непристойни прояви на публично място, изразяващи се в употреба на непристойни изрази и нанасяне на удари по лицето и скубане на косата, по отношение на св. Тодорка Бориславова Дешева ЕГН **********, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ й НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Царево за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 24.01.2017 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
А.А.С.
ПРИЗНАВА Анка А.С. – ЕГН **********,*** българин, български гражданин, със средно образование, към момента студентка в БУС, неомъжена, неосъжданда за виновна, в това че на 19.01.2017год. около 11.00 часа с.Синемроец, обл.Бургаска, извършила непристойни прояви на публично място, изразяващи се в употреба на непристойни изрази и нанасяне на удари по лицето и скубане на косата, по отношение на св. Тодорка Бориславова Дешева ЕГН **********, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ й НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Царево за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 24.01.2017 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
Мотиви от 19.1.2017г.
В законна сила от 21.1.2017г.
22 НОХД No 64/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ж.Г.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 176/2014г. по описа на РУ – гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, подсъдимият Ж.Г.Н., ЕГН **********, роден на ***г*** с, с настоящ адрес ***, с българско гражданство, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, и неговият защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Ж.Г.Н., се признава за виновен в това, че на 16.07.2014г., в гр. Приморско, без надлежно разрешително, придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 21:40ч. на 16.07.2014г. в гр. Приморско, в себе си високорисково наркотично вещество: КОНОП (канабис, марихуана) с нетно тегло 1.906гр., със съдържание на наркотично действащ компонент „ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ“ – 4.80% (четири цяло и осем десети) тегловни процента на стойност 11.44 лв. (единадесет лева и четиридесет и четири стотинки) /Съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството/ – престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2-ро, т. 1, пр. 1-во НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2-ро, т. 1, пр. 1-во НК, на осн. чл. 354а, ал. 3, пр. 2-ро, т. 1, пр. 1-во НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 39, ал. 1 НК ОСЪЖДА подсъдимия Ж.Г.Н. ЕГН ********** на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл. 61, т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ “ режим ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба“. На основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - КОНОП (канабис, марихуана) с нетно тегло 1.906гр., със съдържание на наркотично действащ компонент „ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ“ – 4.80% (четири цяло и осем десети) тегловни процента предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. №1237/21.07.2014 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР - НОП" София, които ще бъдат унищожени. На основание чл.53, ал.1, б. „а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство: 1 бр. счупен ключ и 1 бр. батерия за мобилен телефон, които да се унищожат като вещи без стойност. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. мобилен телефон марка/модел „Нокия С1 – 01“ – ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му - Ж.Г.Н.. Вещественото доказателство - 1 бр. мобилен телефон марка/модел „Нокия 113“ – ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му - А.Г.М.. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Ж.Г.Н. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 52.67лв, представляваща разноски по делото.
Ж.Г.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 176/2014г. по описа на РУ – гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, подсъдимият Ж.Г.Н., ЕГН **********, роден на ***г*** с, с настоящ адрес ***, с българско гражданство, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, и неговият защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Ж.Г.Н., се признава за виновен в това, че на 16.07.2014г., в гр. Приморско, без надлежно разрешително, придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 21:40ч. на 16.07.2014г. в гр. Приморско, в себе си високорисково наркотично вещество: КОНОП (канабис, марихуана) с нетно тегло 1.906гр., със съдържание на наркотично действащ компонент „ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ“ – 4.80% (четири цяло и осем десети) тегловни процента на стойност 11.44 лв. (единадесет лева и четиридесет и четири стотинки) /Съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството/ – престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2-ро, т. 1, пр. 1-во НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2-ро, т. 1, пр. 1-во НК, на осн. чл. 354а, ал. 3, пр. 2-ро, т. 1, пр. 1-во НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 39, ал. 1 НК ОСЪЖДА подсъдимия Ж.Г.Н. ЕГН ********** на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл. 61, т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ “ режим ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба“. На основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - КОНОП (канабис, марихуана) с нетно тегло 1.906гр., със съдържание на наркотично действащ компонент „ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ“ – 4.80% (четири цяло и осем десети) тегловни процента предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. №1237/21.07.2014 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР - НОП" София, които ще бъдат унищожени. На основание чл.53, ал.1, б. „а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство: 1 бр. счупен ключ и 1 бр. батерия за мобилен телефон, които да се унищожат като вещи без стойност. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. мобилен телефон марка/модел „Нокия С1 – 01“ – ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му - Ж.Г.Н.. Вещественото доказателство - 1 бр. мобилен телефон марка/модел „Нокия 113“ – ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му - А.Г.М.. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Ж.Г.Н. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 52.67лв, представляваща разноски по делото. Настоящото споразумение има последици на влязла в законна сила присъда на осн. чл.381 от НПК.
В законна сила от 27.1.2017г.
23 АНД No 65/2017, II състав Производство по УБДХ РУП ЦАРЕВО Д.В.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.1.2017г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, б. ”а” от УБДХ, съдът Р Е Ш И ПРИЗНАВА Д.В.Т. – ЕГН **********, родена на ***г. в с. Градец, българин, български гражданин, омъжена, неосъждана, без образование, неграмотна, безработна, живее в село Синеморец, местност „Св. Пантелей“ ЗА ВИНОВНА в това, че извършила непристойни прояви на публично място като отправяне на закани, заплахи и обиди, изразяващи се в следните реплики: „Ако не пуснат коня по един умрял от къща да излиза, ще ви уволним от работа, ще ви направим свинари, ще ви кълна бял ден да не видите“ към лицата Костадин Димитров Диков с ЕГН ********** и Николай Диков Темелков с ЕГН **********, поради което и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ й НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Царево за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 01.02.2017 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
Д.В.Т.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, б. ”а” от УБДХ, съдът Р Е Ш И ПРИЗНАВА Д.В.Т. – ЕГН **********, родена на ***г. в с. Градец, българин, български гражданин, омъжена, неосъждана, без образование, неграмотна, безработна, живее в село Синеморец, местност „Св. Пантелей“ ЗА ВИНОВНА в това, че извършила непристойни прояви на публично място като отправяне на закани, заплахи и обиди, изразяващи се в следните реплики: „Ако не пуснат коня по един умрял от къща да излиза, ще ви уволним от работа, ще ви направим свинари, ще ви кълна бял ден да не видите“ към лицата Костадин Димитров Диков с ЕГН ********** и Николай Диков Темелков с ЕГН **********, поради което и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ й НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. Препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Царево за сведение. Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 01.02.2017 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.
Мотиви от 27.1.2017г.
24 НОХД No 66/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 11/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия А.Х. / Azim Hosein/, роден на ***г. в гр. Панджгра, щат Есламабад, държава Пакистан, Пакистанец, пакистански гражданин, без документи за самоличност, средно образование, неженен, безработен, неосъждан, и неговия защитник адв.А.К., съгласно условията на което подсъдимият А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
А.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 11/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия А.Х. / Azim Hosein/, роден на ***г. в гр. Панджгра, щат Есламабад, държава Пакистан, Пакистанец, пакистански гражданин, без документи за самоличност, средно образование, неженен, безработен, неосъждан, и неговия защитник адв.А.К., съгласно условията на което подсъдимият А.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Х. да заплати в полза на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 28.1.2017г.
25 НОХД No 67/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 9/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия А.Т. / Azizullah Teimurshan/, роден на ***г. в гр. Бандечак, щат Маиданвардак, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, неграмотен, неженен, безработен, неосъждан, и неговия защитник адв.А.К., съгласно условията на което подсъдимият А.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Т. да заплати в полза на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
А.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 9/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия А.Т. / Azizullah Teimurshan/, роден на ***г. в гр. Бандечак, щат Маиданвардак, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, неграмотен, неженен, безработен, неосъждан, и неговия защитник адв.А.К., съгласно условията на което подсъдимият А.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Т. да заплати в полза на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 28.1.2017г.
26 НОХД No 68/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 8/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия А.М. / Ahmadshan Mobarak/, роден на ***г., в гр. Бандечак, щат Маиданвардак, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, висше образование, женен, доктор, неосъждан, и неговия защитник адв.А.К., съгласно условията на което подсъдимият А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М. да заплати в полза на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 8/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия А.М. / Ahmadshan Mobarak/, роден на ***г., в гр. Бандечак, щат Маиданвардак, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, висше образование, женен, доктор, неосъждан, и неговия защитник адв.А.К., съгласно условията на което подсъдимият А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.М. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.М. да заплати в полза на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 28.1.2017г.
27 НОХД No 69/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 7/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия Ахмадфахим Р. / Ahmadfahim Raufi/ роден на ***г. в гр. Мохамадага, щат Логар, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, и неговия защитник адв.А.К., съгласно условията на което подсъдимият Ахмадфахим Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ахмадфахим Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ахмадфахим Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ахмадфахим Р. да заплати в полза на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
А.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство № 7/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия Ахмадфахим Р. / Ahmadfahim Raufi/ роден на ***г. в гр. Мохамадага, щат Логар, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, общ работник, неосъждан, и неговия защитник адв.А.К., съгласно условията на което подсъдимият Ахмадфахим Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ахмадфахим Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ахмадфахим Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ахмадфахим Р. да заплати в полза на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 28.1.2017г.
28 НОХД No 70/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.1.2017г.
Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл. 382 ал.7 от НПК, ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 6/2017г. по описа на ГПУ – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия С.Р. / SALMAN RAHIMI/, роден на ***г. в гр. Джалалабад, щат Ненгерхан, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, средно образование, неженен, аптекар, неосъждан, и неговия защитник адв. А.К., съгласно условията на което подсъдимият С.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на а именно, че на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР– гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.Р.
Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл. 382 ал.7 от НПК, ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 6/2017г. по описа на ГПУ – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия С.Р. / SALMAN RAHIMI/, роден на ***г. в гр. Джалалабад, щат Ненгерхан, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, средно образование, неженен, аптекар, неосъждан, и неговия защитник адв. А.К., съгласно условията на което подсъдимият С.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на а именно, че на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР– гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 28.1.2017г.
29 НОХД No 71/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 5/2017г. по описа на ГПУ – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия В.Ш. /WAHIDULLAH SHIRZAD/, роден на ***г. в гр. Джалалабад, щат Ненегерхан, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, основно образование, женен, земевладелец, неосъждан, и неговия защитник адв. А.К., съгласно условията на което подсъдимият В.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на а именно, че на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР– гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 5/2017г. по описа на ГПУ – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия В.Ш. /WAHIDULLAH SHIRZAD/, роден на ***г. в гр. Джалалабад, щат Ненегерхан, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, основно образование, женен, земевладелец, неосъждан, и неговия защитник адв. А.К., съгласно условията на което подсъдимият В.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на а именно, че на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.Ш. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР– гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 28.1.2017г.
30 НОХД No 72/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.З. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 4/2017г. по описа на ГПУ – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия Х.З. /HABIB ZAMANKHEIL/, роден на ***г. в гр. Полехомри, щат Баглан, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин без документи за самоличност, начално образование, женен, общ работник, неосъждан, и неговия защитник адв. А.К., съгласно условията на което подсъдимият Х.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на а именно, че на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.З. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР– гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
Х.З.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 4/2017г. по описа на ГПУ – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия Х.З. /HABIB ZAMANKHEIL/, роден на ***г. в гр. Полехомри, щат Баглан, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин без документи за самоличност, начално образование, женен, общ работник, неосъждан, и неговия защитник адв. А.К., съгласно условията на което подсъдимият Х.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а именно, че на а именно, че на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.З. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.З. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР– гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 28.1.2017г.
31 НОХД No 73/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.1.2017г.
Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл. 382 ал.7 от НПК, ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 2/2017г. по описа на ГПУ – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия Н.Х. /Najib Khan/, роден на ***г. в гр. Гарабаг, щат Кабул, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, и неговия защитник адв. А.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а че на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР– гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Н.Х.
Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл. 382 ал.7 от НПК, ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 2/2017г. по описа на ГПУ – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия Н.Х. /Najib Khan/, роден на ***г. в гр. Гарабаг, щат Кабул, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, и неговия защитник адв. А.К., съгласно условията на което подсъдимият Н.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, а че на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Х. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР– гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 28.1.2017г.
32 НОХД No 74/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №3/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия Д.Р. /JAMIL RABBANI/, роден на ***г. в гр. Шекардара, щат Кабул, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, средно образование, женен, магазинер, неосъждан, и неговия защитник адв.А.К., съгласно условията на което подсъдимият Д.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Р. да заплати в полза на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
Д.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по незабавно производство №3/2017г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия Д.Р. /JAMIL RABBANI/, роден на ***г. в гр. Шекардара, щат Кабул, държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, средно образование, женен, магазинер, неосъждан, и неговия защитник адв.А.К., съгласно условията на което подсъдимият Д.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че: на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Р. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Р. да заплати в полза на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 28.1.2017г.
33 НОХД No 75/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 10/2017г. по описа на ГПУ – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия А.Г. /ABDEL GAFUR/ роден на ***г. в държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, тенекиджия, осъждан и неговия защитник адв. А.К., съгласно условията на което подсъдимият А.Г. /ABDEL GAFUR/, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 28, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено при условия на повторност. За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 28, ал. 1 от НК, на осн. чл. 279, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 28, ал. 1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА ще бъде изтърпяно в затвор при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР– гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 75/2017г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК, в частта му в която е одобрено постигнатото между страните споразумение. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящото съдебно производство текстът на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. На осн. чл.306, т.3 от НПК , СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: На осн чл. 68, ал.1 от НК привежда в изпълнение наложено му с Определение № 133/27.04.2014г. на РС гр. Свиленград по НОХД № 293/2014г. на РС гр. Свиленград, наказание в размер на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, което наказание на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, ЩЕ ИЗТЪРПИ в затвор при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.
А.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство № 10/2017г. по описа на ГПУ – гр. Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия А.Г. /ABDEL GAFUR/ роден на ***г. в държава Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, без документи за самоличност, основно образование, неженен, тенекиджия, осъждан и неговия защитник адв. А.К., съгласно условията на което подсъдимият А.Г. /ABDEL GAFUR/, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 279, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 28, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.01.2017г., през река Резовска, в района на местност „Старо Резово”, в землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено при условия на повторност. За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 28, ал. 1 от НК, на осн. чл. 279, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 28, ал. 1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА ще бъде изтърпяно в затвор при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР– гр.Бургас сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На осн.чл.24 ал.3 от НПК, Съдът, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 75/2017г. на осн. чл.24 ал.3 от НПК, в частта му в която е одобрено постигнатото между страните споразумение. Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящото съдебно производство текстът на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. На осн. чл.306, т.3 от НПК , СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: На осн чл. 68, ал.1 от НК привежда в изпълнение наложено му с Определение № 133/27.04.2014г. на РС гр. Свиленград по НОХД № 293/2014г. на РС гр. Свиленград, наказание в размер на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, което наказание на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, ЩЕ ИЗТЪРПИ в затвор при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.
В законна сила от 28.1.2017г.