РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2014г. до 31.12.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 96/2013, III състав Облигационни искове Д.Г.Д. Г.Д.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 5.12.2014г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. №96/2013г по описа на РС Царево на осн. чл.238, ал.2, предл .1 от ГПК по искане на ответната страна. По отношение на направеното искане от адв.Е. за отмяна на допуснатата с определение и наложена с Определение по ч.гр.д №1269/2013г. обезпечителна мярка -възбрана върху 1/2 в сграда в гр.Приморско, с кадастрален номер 58356.501.94.1 по ККР на гр.Приморско, поради отпадналата необходимост, с оглед прекратяването на гражданското дело, съдът намери, че искането за произнасяне по отмяната на допуснатата и наложена обезпечителна мярка е направено преждевременно, с оглед, че определението за прекратяване на производството по настоящото дело подлежи на обжалване, не е влязло в законна сила, поради което ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на адв.Е. за произнасяне по отмяна на допуснатата с определение и наложена с Определение по ч.гр.д №1269/2013г. обезпечителна мярка -възбрана върху 1/2 в сграда в гр.Приморско, с кадастрален номер 58356.501.94.1 по ККР на гр.Приморско, поради отпадналата необходимост. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред БОС, който за ищеца тече от дена на съобщаването, а за ответника от днес.
2 Гражданско дело No 132/2013, II състав Вещни искове Е.П.Д. ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни, предявените искове от Е.П.Д., гражданин на Руска федерация, роден на *** г. в гр. Москва, л.п. тип Р, № 716810490, против: „Лалов егрек” ООД, ЕИК 102836924, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ бл. 103, вх. А, ет. 5, ап. 10, представлявано от управителя И.И.Е., с които се иска от съда, да постанови решение, с което: 1. Да определи правото на ищеца да преминава с автомобил през УПИ 1-425 и да ползва част от парцел УПИ 11-458, собственост на „Лалов Егрек" ООД, за паркиране на автомобила и обслужването на имота й с него, доколкото това е необходимо за използване и нормалната поддръжка на собствения й имот. 2. Да осъди ответника да преустанови неоснователните си действия, които пречат на ищеца да упражнява правото си на собственост върху недвижимия имот, който е построен в собствения на ответника недвижим имот УПИ 11-458, изразяващи се в заключване на единствения портал на комплекса, поставяне на бетонови блокове, които пречат на движението по улицата; указване на охраната на комплекса да не бъде допускан до собствения си имот с автомобила си, като не извършва посочените и подобни действия за в бъдеще в рамките на определената площ за ползване, както и да осъди ответника за заплати на ищеца направените по делото разноски. ОСЪЖДА Е.П.Д., гражданин на Руска федерация, роден на *** г. в гр. Москва, л.п. тип Р, № 716810490, да заплати на „Лалов егрек” ООД, ЕИК 102836924, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ бл. 103, вх. А, ет. 5, ап. 10, представлявано от управителя И.И.Е., сумата в размер на 1300,00 лева, за направени разноски по производството. Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд, гр. Бургас.
3 Гражданско дело No 138/2013, II състав Вещни искове Ф.К.Л. ВИКЕТ ЕООД,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.12.2014г.
ПРОГЛАСЯВА за нищожен- като привиден- договора за покупко-продажба на 918.82 кв.м. идеални части от недвижим имот- дворно място, находящо се в гр. Приморско, обл. Бургаска, цялото с площ от 1522 кв.м. представляващо УПИ, за който е отреден парцел XXI-125, кв. 2 "В", по плана на гр. Приморско, при граници: изток - УПИ XI-126, запад - УПИ XIV-125 и УПИ ХХ-125, север - УПИ XXV-124 и юг - улица, понастоящем имот с идентификатор №58356.503.473 на СГКК гр. Бургас, стар идентификатор: 58356.503.181, при граници/съседи: имоти с пл. №№ 58356.503.471, 58356.503.429, 58356.503.183, 58356.503.182, 58356.503.178, 58356.503.474 и 58356.503.472, който договор е обективиран в Нотариален акт № 159, том VI, рег. № 4345, дело № 1108 от 04.08.2008 г. на нотариус Мария Василева, вписано под Акт № 1, том № VIII, дело № 1678, вх.рег. № 1943 от 04.08.2008 г. ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Ф.К.Л., ЕГН **********, против "Викет" ЕООД, ЕИК 148123152, Община Приморско, ЕИК 102164063 и "Юробанк България" АД, предишно наименование Пощенска банка, ЕИК 000694749, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено между страните, че „Викет" ЕООД, ЕИК 148123152, не е собственик на 918.82 кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор № 58356.503.473 по КК и КР на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Приморско, п.к.8290, общ.Приморско, обл.Бургас, ул.Перун №6, целият с площ от 1522кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15/, стар идентификатор: 58356.503.181, с номер по предходен план: 125, квартал 2"В", парцел XXI, при съседи: 58356.503.471, 58356.503.429, 583.503.183, 58356.503.183, 583.503.178, 583.503.474, 58356.503.472, с предишни граници/съседи: изток- УПИ XI-126, запад - УПИ XIV-125 и УПИ ХХ-125, север - УПИ XXV-124 и юг – улица. ОСЪЖДА "Викет" ЕООД, ЕИК 148123152, Община Приморско, ЕИК 102164063 и "Юробанк България" АД, предишно наименование Пощенска банка, ЕИК 000694749, да заплатят солидарно на Ф.К.Л., ЕГН **********, сумата от 1644,13 лева, за направени разноски по делото, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА Ф.К.Л., ЕГН **********,***, ЕИК 102164063, сумата от 576,71 лева, за направени разноски по делото, съобразно отхвърлената част от иска. ОСЪЖДА Ф.К.Л., ЕГН **********, да заплати на "Юробанк България" АД, предишно наименование Пощенска банка, ЕИК 000694749 , сумата от 997,49 лева, за направени по делото разноски, съобразно отхвърлената част от иска. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
4 Гражданско дело No 27/2014, I състав Делби П.Н.С. М.А.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.12.2014г.
ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪДЕБНА ДЕЛБА между ищеца П.Н.С. с ЕГН **********, с адрес *** и ответницата М.А.П. с ЕГН **********, с адрес ***, къща, на недвижим имот, находящ се в гр.Приморско, обл.Бургас, представляващ самостоятелно обособен обект във „Ваканционен хотел апартаментен тип с лоби бар“ - ОФИС № 1 /едно/ на сутеренен етаж, с площ от 24.10 /двадесет и четири цяло и десет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна стая, баня с тоалетна и антре, при граници: изток - коридор, юг - стълбище, запад - външен зид, север - офис № 2, отгоре - арт студио №1 на партерен етаж, ведно с 4.38 /четири цяло тридесет и осем стотни/ кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и 1.175 /едно цяло сто седемдесет и пет хилядни/ % ид.ч. от правото на строеж върху мястото, както и 10 /десет/ кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот /УПИ/, за който по дворищно-регулационния план на гр. Приморско, одобрен със Заповед №4/1999г. и Заповед № 246/22.03.2006г. е отреден парцел VIII-34,733 /осем римско, тридесет и четири, седемстотин тридесет и три арабско/, кв. 29 /двадесет и девети/ по плана на град Приморско, целия с площ от 1 814 кв.м. /хиляда осемстотин и четиринадесет квадратни метра/, при граници: изток - улица; запад - улица; север -- УПИ ХП-32,133, УПИ IV-733 и УПИ V-733; юг - улица и УПИ VII-733, и на движимата вещ лек автомобил марка „Фиат“ модел „Браво“ с държавен peг. №: ***, който се намира в държане на ответницата, при квоти: 1/2 идеална част за П.Н.С. с ЕГН ********** и 1/2 идеална част за М.А.П. с ЕГН **********. ОТХЪРЛЯ предявения от П.Н.С. с ЕГН ********** против М.А.П. с ЕГН ********** иск за делба на движимата вещ лек автомобил марка „Мерцедес“ модел „С 350 Д Турбо“ с държавен peг. №: ***. ОСЪЖДА П.Н.С. с ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на Районен съд – Царево държавна такса върху отхвърления иск в размер на 25 лева, както и сумата в размер на 5 лв. в случай на издаване на изпълнителен лист. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
5 Гражданско дело No 89/2014, III състав Вещни искове Ю.В.У.,
Л.Ю.У.
ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от Ю.В.У., гражданин на Руска федерация, роден на *** *** Л.Ю.У., гражданка на Руска федерация, родена на *** ***, двамата с постоянен адрес ***, чрез адвокат Р.Д.,***, адвокат Р.Д., против: „ЛАЛОВ ЕГРЕК” ООД, ЕИК 102836924, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ бл. 103, вх. А, ет. 5, ап. 10, да се определи правото на ищците да ползват поземлен имот с кадастрален идентификатор 48619.2.458 по КККР на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, дотолкова, доколкото това е необходимо, за да ползват собствения си недвижим имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 48619.2.458.2.8 по КККР на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД - 18 - 56/ 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД - 14 - 02 - 906/ 20.06.2007 г. на началника на СК- Бургас, адрес на имота: гр. Царево, Диньов гьол, ет. 3, ап. 98, самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 48619.2.458, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 67.00 кв.м. прилежащи части: 6,65 кв.м. ид.ч. ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 48619.2.458.2.8, под обекта: 48619.2.458.2.6, 48619.2.458.2.5, над обекта: няма, като им бъде определен пешеходен и автомобилен достъп до имота им, както и възможност за паркиране на лек автомобил в непосредствена близост до входната им врата,. ОСЪЖДА Ю.В.У., гражданин на Руска федерация, роден на *** *** Л.Ю.У., гражданка на Руска федерация, родена на *** ***, двамата с постоянен адрес ***, съдебен адрес ***, адвокат Р.Д. да заплатят солидално на „ЛАЛОВ ЕГРЕК” ООД, ЕИК 102836924, сумата в размер на 450.00 лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд, в двуседмичен срок от съобщението до страните за неговото постановяване.
6 Гражданско дело No 92/2014, III състав Искове по КТ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Н.Р.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.12.2014г.
ОСЪЖДА Н.Р.П., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД („БТК"), с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе" №115 И, представлявано от А.Д., в качеството му на изпълнителен директор на БТК, на основание чл.234 ал.3 т.2 вр. т.1 от КТ сумата в размер на 4335 лева, представляваща неустойка по чл.4, ал.2 от Договор за повишаване на квалификация от 06.04.2012г., ведно със законната лихва, от момента на завеждане на исковата молба -18.09.2014г. до окончателното заплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ исковата претенция за заплащане на сумата в размер на 615.53 лева, представляваща лихва за забава върху сумата от 4335 лева за периода от 25.04.2013 г. до 17.09.2014, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Р.П., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД („БТК"), с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе" №115 И, представлявано от А.Д., в качеството му на изпълнителен директор на БТК, сумата в размер 944.21 лева, представляваща направени разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение, изчислена съобразно уважените искове. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните . Поради непредставяне на списък с разноските, ищцовото дружество няма право да обжалва решението в частта му за разноските.
7 Гражданско дело No 98/2014, II състав Изменение на издръжка С.С.С. С.Г.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.12.2014г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, присъден с Споразумение, обективирано в протокол от съдебно заседание на 02.03.2011 год. по гр. дело № 6/ 2011 год. по описа на Царевски районен съд, като я увеличава от 80,00 лв. на 120,00 лв. ОСЪЖДА С.Г.С., ЕГН **********, да заплаща на малолетното си дете С.С.С., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Т.К.К., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120,00 лв. считано от датата на подаване на исковата молба- 02.10.2014 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ОСЪЖДА С.Г.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 57,60 лева, представляваща държавна такса върху увеличения размер на издръжката. НА ОСНОВАНИЕ чл. 242, ал. 1 от ГПК, решението подлежи на предварително изпълнение.
8 НОХД No 101/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Б.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 15.12.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Б.П. - род. на *** ***, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 30.07.2012 г. в около 04,00 часа при управление на моторно превозно средство - мотоциклет марка „Сузуки” модел “Срад 600” с Рег. № *** по Вътрешен път гр. Приморско - гр. Китен, обл. Бургаска, в района на ММЦ нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в Закона за движение по пътищата, а именно: Чл. 5. ал. 1 т. 1 от ЗДв.П: „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”; чл. 5 ал. 2 т. 3 предл. първо от ЗДв.П: „На водача на пътно превозно средство е забранено да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол”, Чл. 20. ал. 1 от ЗДв.П: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват”, Чл. 20 ал. 2 от ЗДв.П: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват със състоянието на пътя и на превозното средство, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие”, като не съобразил движението си с наличието на пътен знак № А13-изкуствени неравности по платното за движение, : Чл. 21 ал. 1 и 2 от ЗДв.П: „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава стойности на скоростта в km/h” – 40 км.ч. сигнализирана с пътен знак В26 „Забранено е движение със скорост по висока от означената”: Чл. 150а. ал. 1 от ЗДв.П: „За да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство” и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на В.Й.А., ЕГН **********, изразяваща се в многофрагментно счупване капачето на дясно коляно, довело до трайно затруднение движението на десен крак за срок от 3-3,5 месеца, като деянието е извършено в пияно състояние – с концентрация на алкохол в кръвта 1.09 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебномедицинска експертиза № 312/2012 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ гр. Бургас - престъпление по чл. 343 ал. 3 предл. първо, б. “а” предл. второ, вр. ал.1 б. „б” предл. второ, вр. чл. 342 ал. 1 от НК, вр. чл. 5 ал. 1 т. 1, чл. 5 ал. 2 т. 3 предл. първо; чл.20 ал. 1 и ал. 2, чл. 21 ал. 1 и 2 и чл.150а от ЗДвП, поради което и на основание чл. 343 ал. 3 предл. първо, б. “а” предл. второ, вр. ал.1 б. „б” предл. второ, вр. чл. 342 ал. 1 от НК, вр. чл. 5 ал. 1 т. 1, чл. 5 ал. 2 т. 3 предл. първо; чл.20 ал. 1 и ал. 2, чл. 21 ал. 1 и 2 и чл.150а от ЗДвП,вр. чл. 373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА и му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което редуцира с една трета - на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 от НК така определеното след редуцирането наказание лишаване от свобода за срок от една година ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА П.Б.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА П.Б.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 426.76 лева, представляващи направени по делото разноски. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд град Бургас.
П.Б.П.
Мотиви от 18.12.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
9 НОХД No 112/2014, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.И.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 2.12.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият А.И.И. - роден ***г***, обл.Ямбол, ул.„Панайот Волов” №2, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2014год. в гр.Приморско, обл.Бургаска без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 01.15ч. на 07.08.2014год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в себе си – в кутия цигари марка „Давидоф” поставена в шортите му, високо рискови наркотични вещества: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 2,460/две цяло, четиристотин и шестдесет/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 1,30 %/едно цяло и тридесет тегловни процента/ на стойност 14,76 лева /четиринадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ и КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1,146 /едно цяло, сто четиридесет и шест/ грама, със съдържание на наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 1,45 % /едно цяло четиридесет и пет тегловни процента/ на стойност 6,88 лева /шест лева и осемдесет и осем стотинки/ всичко на обща стойност 21,64 лева /двадесет и един лева и шестдесет и четири стотинки/ - един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, поради което и на чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като така определеното наказание НАМАЛЯВА с една трета на осн. чл.58а, ал.1 от НК и ОПРЕДЕЛЯ на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и на ГЛОБА в размер на 2000 лева. На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД №745/2012 год., на РС – Ямбол наказание, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА подсъдимия А.И.И., със снета по горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 262.38 лв. за разноски по делото. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 във вр. чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото - остатъкът от наркотични вещества - обекти № 1 и № 2 с общо нето тегло 3.606 гр., с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, са предадени в Агенция „Митници” за унищожаване с приемо-предавателен протокол № 1273/11.08.2014 г., като същите, следва да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящото определение. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1 б.“а“ от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото - 1 бр. празна кутия марка „Давидоф”, като същите следва да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
А.И.И.
Мотиви от 5.12.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
10 НОХД No 113/2014, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Й.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 15.12.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Й.С. с ЕГН **********, род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 12.07.2014 г. в гр. Китен, обл. Бургаска, на автогарата, от паркиран автобус марка „Темса Сафир“, с рег. № ***, собственост на „Етап – Адрес” АД, ЕИК 831590329, отнел от владението и собственост на М.Ш.Ш. чужди движими вещи – сумата от 275.00 /двеста седемдесет и пет/ лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.197, т.2, вр. чл.194, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.197, т.2, вр. чл.194, ал.3, вр. ал.1 вр.чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а вр.чл. 57, ал. 1 вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като му налага следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.304 от НПК ОПРАДАВА подсъдимия Т.Й.С. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност по повдигнатото обвинение по чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд град Бургас.
Т.Й.С.
Мотиви от 18.12.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
11 НОХД No 130/2014, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.М.В.,
Б.С.И.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 23.12.2014г.
Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн. чл. 382 ал.7 от НПК, ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №ЗМ 12-273/2014г. по описа на РУП гр.Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Д.М.В. - роден на *** ***, обл. Бургаска, кв. "Мандрата" № 9, български гражданин от ромски произход, образование - няма, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно условията на което, подсъдимият Д.М.В., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. първо и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, за това, че: На 04.12.2014 год., за времето от 21.30 ч. – 23.30 ч. в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. "Мандрата", сам и в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с Б.С.И., действайки в условията на продължавана престъпна дейност от дървено бунгало използвано за магазин, отнел от владението и собственост на св. ***, ЕГН ********** *** чужди движими вещи - 1 бр. щафета шпеков салам "Аро" с тегло от 240 гр. на стойност 1.38 лева, 1 бр. кофички с кисело мляко "Маркели" 3.6%, 500 гр. на стойност 0.85 лева, 4 бр. вакумирана, веяна скумрия на стойност 8.20 лева, 3 бр. кутии цигари марка "Кинг", червен 80 мм. с по 10 цигари на стойност 6.90 лева и 1 бр. пластмасова бутилки с бира "Загорка" от 2 литра на стойност 2.79 лева, 9 бр. щафети шпеков салам "Аро" с тегло от по 240 гр. всяка на стойност 12.42 лева, 1 бр. кутия мая за хляб марка "Виво" с 24 бр. кубчета на стойност 8.40 лева, 4 бр. кофички с кисело мляко "Маркели" 3.6%, 500 гр. на стойност 3.40 лева, 40 кутии цигари марка "Кинг", червен 80 мм. с по 20 цигари на стойност 172.00 лева, 37 кутии цигари марка "Кинг", червен 80 мм. с по 10 цигари на стойност 85.10 лева, 3 бр. тарелки със сладки "Ежко бежко" на стойност 5.40 лева, 1 бр. руло с крем с надпис "Жанета" на стойност 1.40 лева, 1 бр. тарелка с надпис "Негърски очи" на стойност 2.00 лева, 7 бр. шоколадови вафли "Хипер" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пакет мляно кафе марка "Нова Бразилия" от 200 гр. на стойност 2.30 лева, три броя пластмасови бутилки с бира „Загорка” от 2 литра на стойност 8.37 лева, всичко на обща стойност 324.41 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на наказателното производство причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. първо и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, на осн. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК на подсъдимия Д.М.В., ЕГН ********** се налага наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 200 /двеста/ часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществените доказателства са възстановени на собственика ***, ЕГН **********,***. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 324.41 лева са възстановени. ОСЪЖДА подсъдимия Д.М.В., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 22.50лв. представляваща разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №ЗМ 12-273/2014г. по описа на РУП гр.Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Б.С.И. - роден на *** ***, обл. Бургаска, ул. “Грънчар” № 23 и живущ ***, тел. 0892/949629 и тел. 0897/432823, български гражданин от ромски произход, образование – основно, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което подсъдимият Б.С.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, буква “б” от НК, за това, че: На 04.12.2014 год., около 23:00 часа, в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. “Мандрата”, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Д.М.В., от дървено бунгало използвано за магазин, отнел от владението и собственост на св. ***, ЕГН **********,*** чужди движими вещи – 9 бр. щафети шпеков салам “Аро” с тегло от по 240 гр. всяка на стойност 12.42 лева, 1 бр. кутия мая за хляб марка “Виво” с 24 бр. кубчета на стойност 8.40 лева, 4 бр. кофички с кисело мляко “Маркели” 3.6%, 500 гр. на стойност 3.40 лева, 40 кутии цигари марка “Кинг”, червен 80 мм. с по 20 цигари на стойност 172.00 лева, 37 кутии цигари марка “Кинг”, червен 80 мм. с по 10 цигари на стойност 85.10 лева, 3 бр. тарелки със сладки “Ежко бежко” на стойност 5.40 лева, 1 бр. руло с крем с надпис “Жанета” на стойност 1.40 лева, 1 бр. тарелка с надпис “Негърски очи” на стойност 2.00 лева, 7 бр. шоколадови вафли “Хипер” на стойност 3.50 лева, 1 бр. пакет мляно кафе марка “Нова Бразилия” от 200 гр. на стойност 2.30 лева и 3 бр. пластмасови бутилки с бира “Загорка” от 2 литра на стойност 8.37 лева, всичко на обща стойност 304.29 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, буква “б” от НК, на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Б.С.И., ЕГН ********** се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ СЕДЕМ МЕСЕЦА, което подсъдимият следва да изтърпи в Затвор на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален строг режим на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС. Веществените доказателства са възстановени на собственика ***, ЕГН **********,***. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 324.41 лева са възстановени. ОСЪЖДА подсъдимия Б.С.И., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 22.50лв., представляваща разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Д.М.В.
Б.С.И.
В законна сила от 23.12.2014г.
12 НОХД No 131/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Т.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 18.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №15-298/2014г. по описа на РУП – град Приморско, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия И.Т.Р. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, от ромски произход, с основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият И.Т.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 19.08.2014г. около 02.10ч. в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул.„Иглика” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан”, модел „Примера” с рег. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.12 промила на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза №458/2014г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД №151/2011г. на Районен съд - гр. Царево за деянието по ал. 1. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” НК, на подсъдимия И.Т.Р. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 300 /триста/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т. 7 от НК ЛИШАВА И.Т.Р., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2014 год. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА подсъдимия И.Т.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 80.29лв. за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №131/2014г. по описа на ЦРС.
И.Т.Р.
В законна сила от 18.12.2014г.
13 НОХД No 132/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Ф.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 22.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №15-404/2014г. по описа на РУП – град Приморско, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия И.Ф.С. – роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Тракия” №10, български гражданин, с начално образование, работи като помощник кранист в Община Приморско, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият И.Ф.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.1 НК, а именно, че на 15.12.2014год. около 15.25 часа, по третокласен път 992, км.31, в посока гр.Приморско - с.Ясна поляна, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фиат”, модел „Фиорино” с рег. № **, в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление № 14-4635-000061/11.06.2014г., влязло в сила на 26.06.2014г., издадено от Началника на РУП Приморско. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” НК, на подсъдимия И.Ф.С. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ЕДНА ГОДИНА, който ще се изтърпи по местоработата му – Община Приморско, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т. 7 от НК ЛИШАВА И.Ф.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Разноски по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №132/2014г. по описа на ЦРС.
И.Ф.С.
В законна сила от 22.12.2014г.
14 НОХД No 133/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.О.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 22.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №15-324/2014г. по описа на РУП – град Приморско, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия И.О.Р. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият И.О.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.08.2014г., в около 00.05 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул. „Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес”, модел 220 с рег. № ***, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,24 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 758/27.08.2014 г. на БНТЛ при ОДМВР Бургас. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, на основание чл. 343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” НК, на подсъдимия И.О.Р. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т. 7 от НК ЛИШАВА И.О.Р., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 27.08.2014г. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. ОСЪЖДА подсъдимия И.О.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 39.08 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №133/2014г. по описа на ЦРС.
И.О.Р.
В законна сила от 22.12.2014г.
15 АНД No 444/2014, III състав Административни дела ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.12.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 80 от 28.07.2014 година на Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което на "ЕВН България Електроразпределение”ЕАД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление : гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов №37, с ЕИК 115552190, представлявано от Г.Ч., К.В. и Р.Б.- членове на съвета на директорите, за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от Общите условия на "ЕВН България Електроразпределение”ЕАД е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 20 000.00 лв./двадесет хиляди лева/ на основание чл.206,ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ./ Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
16 АНД No 447/2014, I състав По ЗД по пътищата К.Г.В. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 9.12.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0302-000199/16.07.2014г. на Началника на РУП – град Царево в частта, с която на К.Г.В. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.40 ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20.00 лева на основание чл.183 ал.2 т.11 от ЗДвП и за нарушение на чл.123 ал.1 т.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, като отменя частта, с която за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
17 АНД No 449/2014, III състав Административни дела ОРЕХА ВАСИЛИКО ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.12.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000370/ 12.08.2014 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което на „ОРЕХА ВАСИЛИКО“ ООД, ЕИК 201533028 със седалище и адрес на управление: град Царево, кв.“Василико“,ул.“Капитан Петко войвода“№4, в качеството му на работодател за нарушение на чл.140 ал.4 т.1 вр.чл.140 ал.2 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000.00 лева на основание чл.414 ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 АНД No 450/2014, III състав Административни дела ЕТ А.Н.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.12.2014г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000317/ 12.08.2014 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което ЕТ „А.Н.М.“ ЕИК 200883989 със седалище и адрес на управление: град Царево, ул.“Преображенска“ № 21, в качеството му на работодател за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 2 500.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2 500 лв./две хиляди и петстотин лева / на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 АНД No 451/2014, III състав Административни дела ЕТ А.Н.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.12.2014г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000338/ 12.08.2014 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което ЕТ „А.Н.М.“ ЕИК 200883989 със седалище и адрес на управление: град Царево, ул.“Преображенска“ № 21, в качеството му на работодател за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 2 500.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2 500 лв./две хиляди и петстотин лева / на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 АНД No 452/2014, III състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) АРХ.ВЕРОНИКА ИВАНОВА СТОЯНОВА-ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.12.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14/06.08.2014 г., издадено от Директора на РИОСВ- Бургас, с което арх.В.И. Стоянова с ЕГН **********,***, със служебен адрес: град Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36, за нарушение на чл. 13 ал.2 от ЗЗТ е наложена глоба в размер на 500 лева на основание чл. 82 т.2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 АНД No 455/2014, III състав Административни дела АМЕРИНД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.12.2014г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000295/ 12.08.2014 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което на „АМЕРИНД” ЕООД, ЕИК 202614465 със седалище и адрес на управление: град Ахтопол, ул.“Преображенска“ № 1, представлявано от управителя И.Е., в качеството му на работодател за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 2 500.00 лева, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2 500 лв./две хиляди и петстотин лева / на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 АНД No 456/2014, III състав Административни дела АМЕРИНД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.12.2014г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000326/ 12.08.2014 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което на „АМЕРИНД” ЕООД, ЕИК 202614465 със седалище и адрес на управление: град Ахтопол, ул.“Преображенска“ № 1, представлявано от управителя И.Е., в качеството му на работодател за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 2 500.00 лева, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2 500 лв./две хиляди и петстотин лева / на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 АНД No 457/2014, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ М.- Р.Б. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.12.2014г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 99266-О-F096202 от 25.03.2014г. на Директора на дирекция“Обслужване“ при ТД на НАП гр.Бургас, с което на ЕТ “Мариела –Р.Б.“***, за нарушение по чл.5 ал.4 т.2 от КСО вр.чл.2 ал.2 вр.чл.3 ал.3 т.1 от Наредба Н-8/2005г. на МФ, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл.355, ал.1 от КСО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
24 АНД No 459/2014, III състав Административни дела РОНДО БГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 9.12.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-84/11.11.2013г. на Кмета на община Царево, с което на Б.Г.Г. с ЕГН ********** и адрес ***, в качеството му на управител на„РОНДО БГ“ ЕООД с ЕИК 201335092, за нарушение на т.2.2 от Приложение 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Царево, му е наложена „имуществена санкция“ в размер на 100.00 лева на основание чл.19 ал.1 хипотеза втора от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Царево. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
25 АНД No 460/2014, III състав Административни дела ЕТ Ш.- М.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.12.2014г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000335/ 12.08.2014 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което на ЕТ „ШАНС-М.И.“ ЕИК 812179120 със седалище и адрес на управление: град Царево, ул.“Юрий Гагарин“ № 2 вх.А ап.6, в качеството му на работодател за нарушение на чл.403а ал.1 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 300 лв./триста лева / на 100лв. /сто лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 АНД No 462/2014, III състав Административни дела Н.И.К. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14/03.09.2014г. на Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – град Приморско, с което Н.И.К. с ЕГН ********** и адрес ***, в качеството му на собственик на семеен хотел „Съндей“ , находящ се в гр.Китен, ул.“Черно море“ № 6, за нарушение на чл.14 от Наредба Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти е наложена глоба в размер на 200.00 лева на основание чл.265 ал.1 от ЗМВР. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
27 АНД No 463/2014, III състав По ЗД по пътищата Д.В.Р. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.12.2014г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1560/14.07.2014г. на Началника на РУП-Приморско, с което НА Д.В.Р. с ЕГН ********** ***, в частта, с която му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лв. на основание чл.218б от НК за извършено деяние по чл.194 ал.3вр.ал.1 от НК, и НАМАЛЯВА размера на наложената ГЛОБА на 100лв. /сто лева/, като го потвърждава в останалата му част. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
28 АНД No 464/2014, III състав Административни дела НОРД ПРИМ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.12.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КХ 284 от 08.09.2014г. на Директора на ОДБХ-Бургас, с което на „НОРД ПРИМ“ ЕООД, ЕИК 201957870, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул.“Зорница“ № 9, представлявано от П.А.К., за нарушение на чл.70 ал.1 вр.ал.2 т.7 от Наредба № 5/2006г. за хигиената на храните, е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. на основание чл.48 ал.2 от ЗХ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
29 АНД No 465/2014, III състав По ЗД по пътищата М.М.С. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0302-000291/18.08.2014г. на Началника на РУП – Царево, с което на М.М.С. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 500.00 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП , като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Царево пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
30 АНД No 466/2014, III състав По ЗД по пътищата Р.И.Д. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0302-000342/29.08.2014г. на Началника на РУП – Царево, с което на Р.И.Д. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.40 ал.1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 20.00 лева на основание чл. 183 ал.2 т.11 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Царево пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
31 АНД No 468/2014, III състав По ЗД по пътищата С.К.М. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0302-000275/13.08.2014г. на Началника на РУП – Царево, с което на С.К.М. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 500.00 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7месеца на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП и за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП. като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Царево пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
32 АНД No 471/2014, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ Ф.-Ф.Н. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 467 от 02.09.2014г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на ЕТ “Финеста-Ф.Н.“, ЕИК 102222495, гр.Пловдив, район Северен, ул.“Брезовско шосе“ № 145а, за нарушение по чл.118 ал.1 от ЗДДС вр.чл.25 ал.1 от Наредба Н-18/2006г. на МФ вр.чл.118 ал.4 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 АНД No 477/2014, III състав Административни дела Б.Т.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.12.2014г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000099/ 30.09.2014 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което на „ЕТНА 7“ ЕООД, ЕИК 202607218 със седалище и адрес на управление: село Лозенец, общ.Царево, ул.“Младост“ № 4А, за нарушение на чл.9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските в качеството му на работодател му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл.415в ал.1 от КТ., КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 300 лв./триста лева / на 100лв. /сто лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
34 АНД No 478/2014, III състав По Закона за митниците ЕТ М.-А.М. АГЕНЦИЯ МИТНИЦА ТМУ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.12.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 132/ 15.08.2014 година на Началника на Митница-Бургас, с което на ЕТ „МЕДИ-А.М.“ ЕИК 128564043, със седалище и адрес на управление: град Ямбол, ул.“Странджа“ № 107, за нарушение на чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове, му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000.00 лева на основание чл.126 от ЗАДС, отнети са в полза на държавата стоките-предмет на нарушението -2 броя ПВЦ бутилки по 10 литра, съдържащи общо 19 литра етилов алкохол /ракия/, с действително алкохолно съдържание по обем 44.6%vol. с размер на дължимия акциз 93.21 лева на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС и лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект –баничарница „Меди“, находящ се в село Синеморец, община Царево, ул.“Бутамя“ на основание чл.124а ал.1 вр.чл.126 от ЗАДС, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
35 АНД No 479/2014, II състав По ЗД по пътищата Н.А.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.12.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-4635-000182 от 22.08.2014 год. на Началника на РУП- Приморско, с което на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП на Н.А.Н., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и на основание Наредба I-2539 на МВР, му се отнемат 10 контролни точки, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
36 АНД No 480/2014, III състав Административни дела ОЛБЛЕКС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.12.2014г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000341/ 12.08.2014 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, в частта, с която на „ОЛБЛЕКС“ ЕООД град София, с ЕИК 200229894 със седалище и адрес на управление:, жк „Хаджи Димитър“ бл.106 вх.А ап.16, представлявано от М.М., в качеството му на работодател за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 2 500.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ, като НАМАЛЯВА размера на наложената „имуществена санкция“ от 2500лв. на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/ и го ПОТВЪРЖДАВА в останалата му част . РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
37 АНД No 482/2014, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) САПУНДЖИЕВ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 479/03.09.2014г., издадено от Директора на ТД на НАП – Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 вр. ал.1 от ЗДДС, с което на „С.” ЕООД с ЕИК 120549484, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, ул.“Кайнадина“ № 5, представлявано от управителя С.С. на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС вр. чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
38 АНД No 483/2014, III състав Административни дела Ю.Н.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.12.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №ОА-198/10.10.2014г. на Кмета на Община Царево, с което на Ю.Н.Г. с ЕГН ********** ***, за нарушение по чл. 114, ал. 1 от ЗТ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500.00 лева на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 АНД No 484/2014, III състав По ЗД по пътищата С.Х.Х. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 13.12.2014г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0302-000237/30.07.2014г. на Началника на РУП – Царево, с което на С.Х.Х. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 500.00 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от девет месеца на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП , в частта досежно наложената санкция „лишаване от право да управлява МПС” за срок от девет месеца като НАМАЛЯВА наказанието „лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца, и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Царево пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
40 АНД No 486/2014, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ВЕЛИНА ВПИ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 489/09.09.2014г., издадено от Директора на ТД на НАП – Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 вр. ал.1 от ЗДДС, с което на „ВЕЛИНА ВПИ” ЕООД с ЕИК 202514059, със седалище и адрес на управление: гр.Царево, ул.“Крайморска“ № 6, представлявано от управителя П.И., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ вр. чл.118, ал.1 и ал.4 от ЗДДС. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
41 АНД No 488/2014, I състав По ЗД по пътищата М.К.К. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.12.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0302-000364/11.09.2014г. на Началника на РУП – Царево, с което на М.К.К. с ЕГН ********** ***, с което за нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 100.00 лева на основание чл. 179 ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Царево пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
42 АНД No 494/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.А.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 5.12.2014г.
ПРИЗНАВА К.А.С., ЕГН **********,***, ж. к. „Връбница - 2”, бл. 623, вх. Б, ет. 3, ап. 29, по реда на чл.78а от НК за престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3,т.1 от НК, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2014 г. около 00.30 ч. в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургаска, без надлежно разрешително държал в себе си високорисково наркотично вещество – 1 бр. найлоново пликче, с поставено в него 1 бр. смачкано найлонче, съдържащо кофеин и амфетамин с нето тегло 2.260 /две цяло, двеста и шестдесет/ грама, със съдържание на основно вещество амфетамин 10,00 % /десет/ тегловни процента на стойност 67.80 лева /шестдесет и седем лева и осемдесет стотинки/ - един грам амфетамин е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като случаят е маловажен– престъпление по чл.354а, ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а вр. с чл.354а,ал.5 вр. с ал.3,т.1, от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание-ГЛОБА в размер на 1000/хиляда/лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт. На основание чл.354а,ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението- амфетамин с общо тегло 2.260 гр. на стойност 67,80лв.,изпратен в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ с протокол № 26299/20.08.2014г., с изключение на количествата -0.030гр., изразходени по време на анализа, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а,ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението – 1 бр. найлоново пликче, с поставено в него 1 бр. смачкано найлонче, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. ОСЪЖДА К.А.С., ЕГН **********с горния адрес, да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 45,38 лева, представляваща разноски по делото. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево . Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
К.А.С.
Мотиви от 5.12.2014г.
43 АНД No 495/2014, I състав Административни дела Н.Х.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.12.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-187/09.10.2014г. на Кмета на община Царево, с което Н.Х.Х. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.27 т.16 от на чл.27 т.16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
44 АНД No 496/2014, I състав Административни дела Д.Д.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО-ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.12.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-171/09.10.2014г. на Кмета на община Царево, с което на Д.Д.М. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.27 т.16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, й е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
45 АНД No 497/2014, I състав Административни дела М.К.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.12.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-175/09.10.2014г. на Кмета на община Царево, с което на М.К.М. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.27 т.16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
46 АНД No 498/2014, I състав Административни дела Ж.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.12.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-185/09.10.2014г. на Кмета на община Царево, с което на Ж.П.П. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.27 т.16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
47 АНД No 525/2014, I състав По УБДХ В.В.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.12.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 525/2014г. по описа на РС-Царево и ИЗПРАЩА преписката по Акт с рег.№4528/18.12.2014г. за констатиране проява на дребно хулиганство, съставен на В.В.П. с ЕГН ********** ***, на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица при община Царево. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК. В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 19.12.2014г. от 14.00 часа След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Царево и Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица при община Царево.
В.В.П.
Мотиви от 18.12.2014г.
В законна сила от 19.12.2014г.
48 ЧНД No 3095/2014, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.С.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 16.12.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 381, ал. 1 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: НАЗНАЧАВА служебен защитник на обв. Б.С.И. с ЕГН ********** по Бързо производство ЗМ № 12-273/2014г. по описа на РУП-Царево, пр.пр.Вх.№1190/2014г. по описа на РП-Царево. Да се изпрати незабавно писмо и копие от настоящото определение до Председателя на АК - гр. Бургас за определяне на служебен защитник и копие до РП-Царево Определението е окончателно. Уважава