РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2014г. до 31.1.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 141/2012, III състав Вещни искове по ЗСПЗЗ ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЧРЕЗ КМЕТА ПАНАЙОТ РЕЙЗИ ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 3.1.2014г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Созопол срещу протоколно решение №13А/04.10.2012г. на ОСЗ-Приморско -Царево, с което е отказано да се възстанови на Община Созопол правото на собственосттвеност върху гора от 1977,70 дка, находяща се в местността “Аркутино” в реални граници.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Община Созопол за отмяна на определенията на съда от последното заседание по делото -03.12.2013 г.  ОСЪЖДА Община Созопол да плати на ОСЗ Приморско –Царево направените по делото разноски в размер на 150 лв.  ОСЪЖДА Община Созопол да плати на ТП „Държавно ловно стопанство Ропотамо“ направените по делото разноски в размер на 150 лв.  ОСЪЖДА Община Созопол да плати на Община Приморско направените по делото разноски в размер на 1200 лв.  
2 НОХД No 5/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.И.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 6.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Г.И.Г. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, българско гражданин, със средно образование, работи като шофьор, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Г.И.Г., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 28.12.2013г. около 09.05 часа в гр. Приморско, обл.Бургаска, по ул.»Ропотамо» посока Филиал спешна медицинска помощ гр.Приморско, управлявал моторно превозно средство - специален автомобил - линейка марка «Фиат», модел «Дукато», с рег. № А 7465 МК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1.43 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410” с инв. № 0241.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл. вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемия Г.И.Г. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв.Г.И.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 28.12.2013 год.  
Г.И.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Г.И.Г. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, българско гражданин, със средно образование, работи като шофьор, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Г.И.Г., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 28.12.2013г. около 09.05 часа в гр. Приморско, обл.Бургаска, по ул.»Ропотамо» посока Филиал спешна медицинска помощ гр.Приморско, управлявал моторно превозно средство - специален автомобил - линейка марка «Фиат», модел «Дукато», с рег. № А 7465 МК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1.43 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410” с инв. № 0241.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл. вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемия Г.И.Г. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв.Г.И.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 28.12.2013 год.  
В законна сила от 6.1.2014г.
3 НОХД No 8/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.А.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 8.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №8/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Й.А.М. - роден на *** год. в гр.Ихтиман, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, общ работник в „Нерон 2005”ООД гр.Костенец, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Й.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че: На 03.08.2013 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, южен плаж, от химическа тоалетна отнел чужди движими вещи – 1 бр.мобилен телефон марка „Айфон 4S” на стойност 833.57 лева и 1 бр.сим карта на М-тел на стойност 9.90 лева, всичко на обща стойност 843.47 лева от владението на св.Луиза - М. Свиленова Русинова и собственост на св.Иванка Радкова Костадинова - Русинова, без съгласието на собственика с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.  За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК на основание чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й.А.М. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществени доказателства - няма.  Причинените от престъплението имуществени вреди - 843.47 лева са възстановени.  ОСЪЖДА Й.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 40.00лв. за разноски по делото.  На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №8/2014г. по описа на ЦРС.  
Й.А.М.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК на основание чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й.А.М. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 8.1.2014г.
4 НОХД No 111/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.К.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 9.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №111/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Й.К.И., ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Р.И., съгласно което обвиняемият Й.К.И., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК за това, че: На 07.08.2013 год., за времето от 12.00 до 16.00 ч. в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургаска, кв. “Василико”, ул. “Капитан Петко войвода” №14, от стая намираща се в дясно по коридора на втори жилищен етаж и от стая на апартамент намираща се в дъното на коридора на втори жилищен етаж, чрез използване на техническо средство саморъчно направен ключ за обикновена брава и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “ВАЗ” модел 21051, с рег. № ***, червен на цвят, собственост на Й.К.И., ЕГН ********** отнел от владението и собственост на св.Х.С.К., ЕГН ********** *** движими вещи – 1 бр. преносим компютър /лаптоп / марка “Aser” модел 5749 Z с фабр. № 14901386076 на стойност 599.00 лева, ведно с 1 бр. зарядно устройство на стойност 39.29 лева и 1 бр. флашка за интернет на “Глобул” към него на стойност 41.69 лева, всичко на обща стойност 679.98 лева, и от владението и собственост на св.И.К.З., ЕГН ********** *** движими вещи – сумата от 40.00 лева в банкноти, без тяхно знание и съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои.  За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, на осн. чл. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 180 часа годишно - за срок от ЕДНА ГОДИНА.   На осн. чл.306, ал.1 от НПК, вр. чл.53, ал.1 б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата Веществените доказателства – 1 бр. чанта с надпис „SPORT” /СПОРТ/; 2бр. ключове с надпис "М" и номера 1 и 3;бр. кутия цигари "Соrsar” с 11 бр. цигари;бр. полусекретни ключове, запилени;1 бр. сгъваем нож; 1 бр. техническо средство закривено 90 градуса; 1 бр. найлонова торбичка, цветна; 7 бр. кутии цигари с надпис "ТОRRО" без бандерол; 1 бр. полицейска шапка, синя, с козирка, от лятна униформа; 1бр. метални пластини; 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" с ИМЕЙ 358276044288896; 1 бр. кожен калъф за телефон; 1 бр. метални ключове секретни, запилени по дължина; 1 бр. метални части от райбер с Р - образна форма; 1 бр. бял метален нож тип "Пеперуда"; 1 бр. нож метален с дървени елементи на дръжката; 1 бр. секретни ключове с жълт ключо държател с надпис № 11; 2 бр. метални ключове за лек автомобил марка "ВАЗ"; 8 бр. полусекретни ключове с № № 4, 2 и 8, изпилени; 3 бр. полусекретни ключове № № 1 и 3, които да бъдат унищожени като малоценни вещи.  На осн. чл.306, ал.1 от НПК, вр. чл.53, ал.1 б.”а” от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата идеалната част от правото на собственост на подсъдимия Й.К.И. върху 1 бр. лек автомобил марка "ВАЗ" /Лада / 21051, червен на цвят, с рег. № ***.  
Й.К.И.
За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, на осн. чл. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 180 часа годишно - за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 9.1.2014г.
5 Гражданско дело No 112/2013, III състав Изменение на издръжка И.С.П. С.А.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 10.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатата между И.С.П., ЕГН **********, чрез пълномощника и адв.Георги Николов от АК Бургас, съдебна спогодба със С.А.П., ЕГН **********, съгласно условията на която С.А.П., ЕГН **********, ще заплаща издръжка на пълнолетната си дъщеря И.С.П., ЕГН **********, в размер на 100.00 лева месечно платима до 25-то число на всеки месец, считано от датата на подаване на исковата молба – 31.10.2013г. до изтичане на предвидения срок за обучението и в редовно форма в Университет, но не повече от навършване на 25 години и при настъпване на законни основания, за нейното изменяне или прекратяване по посочена от ищцата банкова сметка *** ***.
6 НОХД No 66/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.А.А.,
А.Е.Х.,
Х.М.С.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 13.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Г.А.А., с която същият желае да му бъде определено едно общо наказание измежду наказанията му по Споразумение №67/2012г. от 05.12.2012г. на РС Царево и по Споразумение №73 от 03.10.2013г. на РС Царево.
Г.А.А.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Г.А.А., с която същият желае да му бъде определено едно общо наказание измежду наказанията му по Споразумение №67/2012г. от 05.12.2012г. на РС Царево и по Споразумение №73 от 03.10.2013г. на РС Царево.
А.Е.Х.
Х.М.С.
7 НОХД No 72/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Т.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №72/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия С.Т.Г. - роден на *** ***, адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 04.09.2012 г. в гр.Приморско, Бургаска обл., Северен плаж отнел от владението и собственост на М.Н.В. движими вещи – мобилен телефон марка „HTC” модел „Уилтфаер” с ИМЕЙ 359028039122138 на стойност 438.85 лева, ведно със СИМ карта на „Виваком” на стойност 12.90 лева, всичко на обща стойност 451.75 лева, без негово съгласие с намерението противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.  За посоченото престъпление по по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», ОСЪЖДА подсъдимият С.Т.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, а именно:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
С.Т.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №72/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия С.Т.Г. - роден на *** ***, адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 04.09.2012 г. в гр.Приморско, Бургаска обл., Северен плаж отнел от владението и собственост на М.Н.В. движими вещи – мобилен телефон марка „HTC” модел „Уилтфаер” с ИМЕЙ 359028039122138 на стойност 438.85 лева, ведно със СИМ карта на „Виваком” на стойност 12.90 лева, всичко на обща стойност 451.75 лева, без негово съгласие с намерението противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.  За посоченото престъпление по по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», ОСЪЖДА подсъдимият С.Т.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, а именно:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 13.1.2014г.
8 НОХД No 108/2013, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Д.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 13.1.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.И. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 200 лева.  Веществените доказателства - 30 бр. комплект анцузи марка “Аdidas”, 16 бр. горници на анцуг марка “Аdidas”, 17 бр. комплект горница на анцуг с клин марка “Аdidas ”, 6 бр. тениски марка “Аdidas”, 27 бр. клин тип “потур” 7/8 марка “Аdidas”, 9 бр. комплект анцуг марка “Аdidas”, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, вр. чл.86, ал.3 от ЗМГО СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват.  
А.Д.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.И., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 200 лева.      
Мотиви от 13.1.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 29.1.2014г.
9 АНД No 413/2013, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Я.К.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.1.2014г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага административно наказание - глоба в размер на 1000,00 лева.
Я.К.С.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба в размер на 1000 лева.
Мотиви от 13.1.2014г.
10 АНД No 438/2013, II състав По ЗД по пътищата П.Д.А. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.1.2014г.
НП-потвърдено
11 АНД No 443/2013, II състав Административни дела ФРЕНДС ГРУП 09 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.1.2014г.
НП-изменено
12 Гражданско дело No 41/2013, I състав Вещни искове Б.Н.В.,
В.И.В.
А.Н.М.,
П.К.Д.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 15.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Б.Н.В., ЕГН-********** и В.И.В., ЕГН-**********,***, ``, чрез адв.Н.М., против А.Н.М., ЕГН-**********, `` и П.К.Д., ЕГН-**********,***, с който молят съда след като приеме, че са собственици по силата на чл.92 от ЗС на двата имота, находящи се в сграда с идентификатор 37023.501.570.1, построена в собствения им поземлен имот с идентификатор 37023.501.570 по кадастралната карта на гр.К., общ.П., целия с площ от 298кв.м., представляващ УПИ Х-466, кв.37 по регулационния план на града, да осъди ответника А.Н.М. да им предаде владението върху първия от тях, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 37023.501.570.1.7, с адрес: ет.2, ап.7, с предназначение: жилище, с площ по кадастралната схема 53кв.м., а по нот.акт 52,73кв.м., състоящ се от коридор, баня с тоалетна, спалня, дневна с кухня и две тераси, ведно с прилежащото към него складово помещение №6 на партерния етаж със застроена площ от 1,64кв.м., ведно с 8,62% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, и да осъди ответницата П.К.Д. да им предаде владението върху втория от имотите, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 37023.501.570.1.11, с адрес: ет.3, ап.1, с предназначение: ателие за творческа дейност, с площ по кадастралната схема 52кв.м., а по нот.акт 51,67кв.м., състоящ се от коридор, баня с тоалетна, две стаи и две тераси, ведно с 7,83% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж
13 Гражданско дело No 117/2013, I състав Облигационни искове Н.К.М. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 16.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и ВРЪЩА исковата молба на ищеца, поради неотстраняване на нередовностите й в срок.
14 НОХД No 40/2013, III състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 16.1.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.А.А. - роден на *** ***, общ.**, обл. Бургаска, българин, български гражданин, средно - специално образование, професия – строителен механизатор, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: на 09.08.2012 год. в с.**, общ.**, обл. Бургаска, по непредпазливост запалил чужд имот със значителна стойност - жилищна сграда, намираща се в парцел VІІ, кв. 2 по плана на селото, състояща се от две стаи и кухня със застроена площ 85,90 кв.м. и избено помещение /партер/ с полезна площ от 39,10 кв.м., подпокривно пространство, покрив и гараж, ведно с намиращите се в тях вещи, всичко на обща стойност 4 974. 38 лева, собственост на П.Д.П. и Я.Г.П. - престъпление по чл. 331 ал. 1, вр. чл. 330 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 331 ал. 1, вр. чл. 330 ал. 1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимият С.А.А., ЕГН ********** да заплати на Я.Г.П., ЕГН ********** и П.Д.П., ЕГН ********** сумата в размер на 4974,38 лв. /четири хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и тридесет и осем стотинки/ за претърпени от деянието имуществени щети, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от деня на увреждането – 09.08.2012г. до окончателното изплащане.  
С.А.А.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.А.А. - роден на *** ***, общ.**, обл. Бургаска, българин, български гражданин, средно - специално образование, професия – строителен механизатор, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: на 09.08.2012 год. в с.**, общ.**, обл. Бургаска, по непредпазливост запалил чужд имот със значителна стойност - жилищна сграда, намираща се в парцел VІІ, кв. 2 по плана на селото, състояща се от две стаи и кухня със застроена площ 85,90 кв.м. и избено помещение /партер/ с полезна площ от 39,10 кв.м., подпокривно пространство, покрив и гараж, ведно с намиращите се в тях вещи, всичко на обща стойност 4 974. 38 лева, собственост на П.Д.П. и Я.Г.П. - престъпление по чл. 331 ал. 1, вр. чл. 330 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 331 ал. 1, вр. чл. 330 ал. 1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимият С.А.А., ЕГН ********** да заплати на Я.Г.П., ЕГН ********** и П.Д.П., ЕГН ********** сумата в размер на 4974,38 лв. /четири хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и тридесет и осем стотинки/ за претърпени от деянието имуществени щети, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от деня на увреждането – 09.08.2012г. до окончателното изплащане.  
Мотиви от 31.1.2014г.
15 НОХД No 43/2013, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Д.Б.,
И.М.Х.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 17.1.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Б. ЗА ВИНОВНА в това, че: В периода от 30.09.2008 год. до 10.03.2009 год. в гр.Приморско, Бургаска област, действайки в условия на продължавано престъпление, противозаконно присвоила чужди движими вещи - сумата от общо 23 851.20 лева, собственост на Община Приморско, представлявана от М.Й.Б., упълномощена от Кмета на Община Приморско Д.Г.Г., които владеела и обсебването е в големи размери, както следва:  1. На 30.09.2008 год. в гр.Приморско, Бургаска обл., противозаконно присвоила чужда движима вещ, която владеела - сумата от 8 928.00 лева, получена с разходен касов ордер №3198/30.09.2008год. собственост на Община Приморско, представлявана от М.Й.Б., упълномощена от Кмета на Община Приморско Д.Г.Г.;  2. На 29.12.2008 год. в гр.Приморско, Бургаска обл., действайки в условия на продължавано престъпление, противозаконно присвоила чужда движима вещ, която владеела – сумата от 1 381.20 лева, получена с разходен касов ордер № 4004/29.12.2008 год. собственост на Община Приморско, представлявана от М.Й.Б., упълномощена от Кмета на Община Приморско Д.Г.Г.;  3. На 10.03.2009 год. в гр.Приморско, Бургаска обл., действайки в условия на продължавано престъпление, противозаконно присвоила чужда движима вещ, която владеела - сумата от 13 542.00 лева, получена с разходен касов ордер №426/10.03.2009 год. собственост на Община Приморско, представлявана от М.Й.Б., упълномощена от Кмета на Община Приморско Д.Г.Г. - престъпление по чл.206, ал.3, предл.първо, вр. ал.1 , вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.206, ал.3, предл.първо, вр. ал.1 , вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.206, ал.3, вр. чл.37, ал.1 т.6 и т.7 от НК, ЛИШАВА К.Д.Б., със снета по-горе самоличност, от правото да заема държавни или обществени длъжности, свързани с пазене, управление и разпореждане с финансови средства, както и я лишава от правото да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства и или със стоково-материални ценности.  ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Б. със снета по-горе самоличност ЗА ВИНОВНА в това, че: В периода от неустановена дата на месец юли до неустановена дата на месец ноември 2011 год. в гр.Приморско, Бургаска област, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и поддържала заблуждение у Р.Д.Д.,*** поръчва изработка на работно облекло за служители на Общинско предприятие „Чистота”, като за определяне на фирмата доставчик не е необходимо обявяване на обществена поръчка и след доставка на облеклото и издаването на фактури ще бъде извършено плащане от Община Приморско по сметка на “Инвестсажтекст”ООД гр.Бургас, представлявано от управител С.А.Д., като лично поръчала изработване на работно облекло - 402 бр. светлоотразителни туники, 154 бр. работни престилки, 208 бр. комплекти полугащеризон и яке и 312 бр. ватирани елеци, от които били доставени – 420 бр. светлоотразителни туники на стойност 3 628.80 лева, 154 бр. работни престилки на стойност 2 679.60 лева и 208 бр. комплекти полугащеризони и якета на стойност 7 063.68 лева и с това причинила имотна вреда на “Инвестсажтекст” ООД с управител С.А.Д. в размер на 13372,08 лева, като деянието е извършено повторно и представлява немаловажен случай - престъпление по чл.210, ал.1, т.4, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.210, ал.1, т.4, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК Я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  ПРИЗНАВА К.Д.Б. със снета по-горе самоличност ЗА НЕВИНОВНА по обвинението в частта му по чл.210, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че деянието подсъдимата е извършила в качеството си на длъжностно лице – секретар на Община Приморско и я ОПРАВДАВА по обвинението в тази му част.  На осн. чл.23, ал.1 от НК съдът НАЛАГА на подсъдимата К.Д.Б. със снета по-горе самоличност, едно общо наказание измежду наказанията определени с настоящата присъда, в размер на най- тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т. 2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.206, ал.3, вр. чл.37, ал.1 т.6 и т.7 от НК, ЛИШАВА К.Д.Б., със снета по-горе самоличност, от правото да заема държавни или обществени длъжности, свързани с пазене, управление и разпореждане с финансови средства, както и я лишава от правото да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства и или със стоково-материални ценности.  На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД №3266-06Р/2006г. по описа на Районен съд гр.Бургас наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Х. ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 29.12.2008 год. в гр.Приморско, Бургаска област противозаконно присвоил чужди движими вещи - сумата от 6 816.00 лева, получена с РКО №4021/29.12.2008 год. издаден от Община Приморско и сумата от 3 834.00 лева, получена с РКО №4022/29.12.2008 год. издаден от Община Приморско, всичко на обща стойност 10 640.00 /десет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева, собственост на Община Приморско, представлявана от М.Й.Б., упълномощена от Кмета на Община Приморско Д.Г. Г., която владеел - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.206, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от три години.  ОСЪЖДА подсъдимата К.Д.Б., ЕГН ********** ***, представлявана от М.Й.Б., упълномощена от Кмета на Община Приморско Д.Г.Г., сумата от 23 851.20 лева /двадесет и три хиляди осемстотин петдесет и един лева и 20 стотинки/, представляващи причинени от деянието имуществени вреди.  ОСЪЖДА подсъдимия И.М.Х. ЕГН ********** ***, представлявана от М.Й.Б., упълномощена от Кмета на Община Приморско Д.Г.Г., сумата от 10 640.00 лева /десет хиляди шестстотин и четиридесет лева/, представляващи причинени от деянието имуществени вреди.  
К.Д.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Б. ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.206, ал.3, предл.първо, вр. ал.1 , вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.206, ал.3, предл.първо, вр. ал.1 , вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.206, ал.3, вр. чл.37, ал.1 т.6 и т.7 от НК, ЛИШАВА К.Д.Б., със снета по-горе самоличност, от правото да заема държавни или обществени длъжности, свързани с пазене, управление и разпореждане с финансови средства, както и я лишава от правото да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства и или със стоково-материални ценности.  ПРИЗНАВА подсъдимата К.Д.Б. със снета по-горе самоличност ЗА ВИНОВНА престъпление по чл.210, ал.1, т.4, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.210, ал.1, т.4, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК Я ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  ПРИЗНАВА К.Д.Б. със снета по-горе самоличност ЗА НЕВИНОВНА по обвинението в частта му по чл.210, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че деянието подсъдимата е извършила в качеството си на длъжностно лице – секретар на Община Приморско и я ОПРАВДАВА по обвинението в тази му част.  На осн. чл.23, ал.1 от НК съдът НАЛАГА на подсъдимата К.Д.Б. със снета по-горе самоличност, едно общо наказание измежду наказанията определени с настоящата присъда, в размер на най- тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т. 2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.206, ал.3, вр. чл.37, ал.1 т.6 и т.7 от НК, ЛИШАВА К.Д.Б., със снета по-горе самоличност, от правото да заема държавни или обществени длъжности, свързани с пазене, управление и разпореждане с финансови средства, както и я лишава от правото да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства и или със стоково-материални ценности.  На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД №3266-06Р/2006г. по описа на Районен съд гр.Бургас наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  
И.М.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Х. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.206, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от три години.  
16 Гражданско дело No 116/2013, II състав Облигационни искове Н.К.М. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ОФИС ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 20.1.2014г.
Прекратява производството и връща молбата на молителя
17 НОХД No 109/2013, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.М.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 20.1.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.К. - роден на ***г***, адрес ***, българин, български гражданин, собственик на ЕТ “Нерон - А.К.”***, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект - магазин намиращ се на ул. “Лазурен бряг” №8, като собственик на ЕТ ”Нерон- А.К.”***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право - Adidas AG GERMANY /Адидас АГ Германи/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./ представлявано от юридически представител “Арсис консултинг” ЕООД гр. София с ЕИК 131289468, използвал в търговската дейност по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на стоки с марките “Адидас”, а именно: 26бр. шушлякови шорти с марка “Адидас” на стойност 1417.00 лева; 40бр. клин 7/8 с марка “Адидас” на стойност 1920.00 лева; 37бр. комплекти анцуг детски с марка “Адидас” на стойност 2534.50 лева; 21бр. горница на анцуг с качулка с марка “Адидас” на стойност 1470.00 лева; 5бр. горница на анцуг с марка “Адидас” на стойност 320.00 лева; 21бр. долница на анцуг с марка “Адидас” на стойност 1260.00 лева; 9бр. мъжки тениски с марка “Адидас” на стойност 517.50 лева; 5бр. дамски тениски с марка “Адидас” на стойност 252.5.00 лева; 17бр. къси панталони с марка “Адидас” на стойност 671.50 лева; 12бр. потници с марка “Адидас” 600.00 лева, всичко на обща стойност 10 963.00 лева обект на това изключително право, като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.172б, ал.2, предл.първо, вр. ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.172б, ал.2, предл.първо, вр. ал.1, вр.чл.28, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание - глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  
А.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.К. - роден на ***г***, адрес ***, българин, български гражданин, собственик на ЕТ “Нерон - А.К.”***, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект - магазин намиращ се на ул. “Лазурен бряг” №8, като собственик на ЕТ ”Нерон- А.К.”***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право - Adidas AG GERMANY /Адидас АГ Германи/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./ представлявано от юридически представител “Арсис консултинг” ЕООД гр. София с ЕИК 131289468, използвал в търговската дейност по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на стоки с марките “Адидас”, а именно: 26бр. шушлякови шорти с марка “Адидас” на стойност 1417.00 лева; 40бр. клин 7/8 с марка “Адидас” на стойност 1920.00 лева; 37бр. комплекти анцуг детски с марка “Адидас” на стойност 2534.50 лева; 21бр. горница на анцуг с качулка с марка “Адидас” на стойност 1470.00 лева; 5бр. горница на анцуг с марка “Адидас” на стойност 320.00 лева; 21бр. долница на анцуг с марка “Адидас” на стойност 1260.00 лева; 9бр. мъжки тениски с марка “Адидас” на стойност 517.50 лева; 5бр. дамски тениски с марка “Адидас” на стойност 252.5.00 лева; 17бр. къси панталони с марка “Адидас” на стойност 671.50 лева; 12бр. потници с марка “Адидас” 600.00 лева, всичко на обща стойност 10 963.00 лева обект на това изключително право, като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.172б, ал.2, предл.първо, вр. ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.172б, ал.2, предл.първо, вр. ал.1, вр.чл.28, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание - глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  
18 НОХД No 99/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Д.И.,
И.С.Д.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 22.1.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Д.И., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:  1.За времето 30.03.2011год. - 31.03.2011год. в местността „Рогачка”, землището на гр.Царево, обл.Бургаска, от трасе подземна комуникация между гр.Царево и с.Изгрев, след предварителен сговор с И.С.Д., чрез използване на технически средства, отнел от владението на Р.И.Д. – началник кабелен район гр. Бургас и МОЛ към „Алкател – Лусент България” ЕООД, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, чужди движими вещи - 15 метра далекосъобщителен кабел модел „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 564.60 лева без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  2.По същото време и на същото място – 30/31.03.2011год. в местността „Рогачка”, землището на гр.Царево, обл.Бургаска, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с И.С.Д., чрез използване на технически средства унищожил елемент от далекосъобщителната мрежа - 2 метра далекосъобщителен кабел модел „ТПП”- 50х2х0.6 на стойност 181.04 лева и 48 метра далекосъобщителен кабел модел „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 2341.12 лева, изразяващо се в отрязване и прекъсване на кабели, част от трасе подземна комуникация между гр.Царево и с.Изгрев, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, стопанисвано от „Алкател - Лусент България” ЕООД с МОЛ Р.И.Д. - началник кабелен район гр.Бургас към „Алкател - Лусент България” ЕООД, с което причинил имуществени вреди на стойност 2522.16 лева - престъпление по чл.216, ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Х.Д.И. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.Д., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:  1.За времето 30.03.2011год. - 31.03.2011год. в местността „Рогачка”, землището на гр.Царево, обл.Бургаска, от трасе подземна комуникация между гр.Царево и с.Изгрев, след предварителен сговор с Х.Д.И., чрез използване на технически средства, отнел от владението на Р.И.Д. – началник кабелен район гр. Бургас и МОЛ към „Алкател – Лусент България” ЕООД, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, чужди движими вещи 15 метра далекосъобщителен кабел модел „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 564.60 лева без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  2.По същото време и на същото място – 30/31.03.2011год. в местността „Рогачка”, землището на гр.Царево, обл.Бургаска, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Х.Д.И., чрез използване на технически средства унищожил елемент от далекосъобщителната мрежа - 2 метра далекосъобщителен кабел модел „ТПП”- 50х2х0.6 на стойност 181.04 лева и 48 метра далекосъобщителен кабел модел „МККБ” 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 2341.12 лева, изразяващо се в отрязване и прекъсване на кабели, част от трасе подземна комуникация между гр.Царево и с.Изгрев, собственост на „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”, стопанисвано от „Алкател - Лусент България” ЕООД с МОЛ Р.И.Д. - началник кабелен район гр.Бургас към „Алкател - Лусент България” ЕООД, с което причинил имуществени вреди на стойност 2522.16 лева - престъпление по чл.216, ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.С.Д. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществените доказателства – 4.848кг. меден проводник, съхранявани в РУП Царево, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика „БТК”АД с ЕИК 831642181, наричано „Виваком”.  ОТНЕМА на осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на държавата веществени доказателства, собственост на подсъдимите - торба с надпис „Метро, 1 бр. брадва с дървен сап с дължина 72 см., 1 бр. права лопата с дървена дръжка с дължина 80 см. и 1 бр. метално въже /сапан/ с метална кука, с дължина 190 см., съхранявани в РУП-Царево, които да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата като вещи с ниска стойност.  
Х.Д.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Д.И. – ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Д.И. – ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.216, ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Х.Д.И. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
И.С.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.Д., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.Д., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.216, ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.5 предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.С.Д. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
19 АНД No 301/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Г.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.1.2014г.
ПРИЗНАВА Т.Г.Д., ЕГН **********,*** за ВИНОВЕН за това че на 15.12.2013 год. в Бургас, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 17.30 ч. на 18.12.2013 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, на ул. „Александър Стамболийски”, в чантичката си, в кутия от козметичен крем, високо рискови наркотични вещества: полиетиленов плик с КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1,012 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 2.90 % /две цяло и деветдесет/ тегловни процента на стойност 6,1 лева /шест лева и една стотинка/, полиетиленов плик с КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,694 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3.90 % /три цяло и деветдесет/ тегловни процента на стойност 4,16 лева /четири лева и шестнадесет стотинки/, пориетиленов плик с КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,698 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3.40 % /три цяло и четиридесет/ тегловни процента на стойност 4,19 лева /четири лева и деветнадесет стотинки/, всичко на обща стойност 14.42 лева /четиринадесет лева и четиридесет и две стотинки/ - един грам КОНОП/ КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството, обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Т.Г.Д.
ПРИЗНАВА Т.Г.Д., ЕГН **********,*** за ВИНОВЕН за това че на 15.12.2013 год. в Бургас, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 17.30 ч. на 18.12.2013 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, на ул. „Александър Стамболийски”, в чантичката си, в кутия от козметичен крем, високо рискови наркотични вещества: полиетиленов плик с КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 1,012 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 2.90 % /две цяло и деветдесет/ тегловни процента на стойност 6,1 лева /шест лева и една стотинка/, полиетиленов плик с КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,694 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3.90 % /три цяло и деветдесет/ тегловни процента на стойност 4,16 лева /четири лева и шестнадесет стотинки/, пориетиленов плик с КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,698 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3.40 % /три цяло и четиридесет/ тегловни процента на стойност 4,19 лева /четири лева и деветнадесет стотинки/, всичко на обща стойност 14.42 лева /четиринадесет лева и четиридесет и две стотинки/ - един грам КОНОП/ КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството, обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Мотиви от 22.1.2014г.
20 НОХД No 15/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.С.В. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 23.1.2014г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №15/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Т.С.В., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 15.01.2014год., около 17.45 часа, в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, по ул.„Велека”, в посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ситроен”, модел „ZX Рефлекс”, с рег. № А 0475 ВТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.45 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Т.С.В. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Т.С.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.01.2014г.  
Т.С.В.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №15/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Т.С.В., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 15.01.2014год., около 17.45 часа, в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, по ул.„Велека”, в посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ситроен”, модел „ZX Рефлекс”, с рег. № А 0475 ВТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.45 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Т.С.В. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Т.С.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.01.2014г.  
В законна сила от 23.1.2014г.
21 Гражданско дело No 44/2013, II състав Делби Ю.И.С.,
Е.Г.Р.,
Р.К.Г.,
Б.И.Д.
С.Д.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 24.1.2014г.
Прекратява делото, поради оттегляне на предявения иск
22 Гражданско дело No 91/2013, I състав Облигационни искове ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДГС - ГР.СРЕДЕЦ АПОЛОН ГРУП ООД Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 29.1.2014г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „Аполон груп“ООД, ЕИК-147122236, гр.Царево, обл.Бургаска, ж.к.Василико 70, че дължи на ТП“ДГС Средец“, ЕИК-2016176540306, гр.Средец, обл.Бургаска, ул.Васил Коларов №92, сумата в размер на 4058,00лв. главница без ДДС, мораторна лихва от 235,00лв. за периода 29.09.2012г. – 23.04.2013г., ведно със законната лихва от 29.01.2014г. до окончателното плащане и сумата от 586,00лв. за разноски извършени в заповедното производство.  ОСЪЖДА „Аполон груп“ООД, ЕИК-147122236 да заплати на ТП“ДГС Средец“, ЕИК-2016176540306 направените в настоящото производство разноски в размер на 1`286,00лв.  
23 НОХД No 219/2013, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Д.М. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 30.1.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.Д.М., ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 09.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.„Лазурен бряг” № 4 в търговски обект, като собственик на ЕТ „*** - А.М.”, без съгласието на притежателите на изключителните права Адидас - Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявано от юридически представител „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София с ЕИК 131289468, с пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 05.08.2013год. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД - В.Д.С.; Пума - PUMA SE, DE, The Polo /Lauren Companу L.P., USA /Поло /Лорън Къмпани Л.П./; TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, USA НР /Томи Хилфигер/ и Hugo Boss Trade Mark Management GmbH&Co. KG,DE / Хуго Бос Трейд марк Мениджмънт Гмбх енд КО КГ/ представлявани от юридически представител „Турку енд Турку” ООД, гр. София с ЕИК 175228104 и/или адв. А.С.Т., представлявани от пълномощник П.П.П., упълномощена с пълномощно от 26.07.2013 год. от адв. А.С.Т., използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 10бр. мъжки потници марка „PUMA” на стойност 385.00 лева, 1бр. комплект мъжки анцуг без качулка марка „Adidas” на стойност 129.50 лева, 2бр. комплекти мъжки анцузи с качулка марка „Adidas” на стойност 266.00 лева, 3бр. дамски комплекти анцузи с качулка марка „Adidas” на стойност 388.50 лева, 3бр. тениски марка „Boss” на стойност 72.00 лева, 4бр. шушлякови якета с качулка марка „Adidas” на стойност 570.00 лева, 14бр. шушлякови якета без качулка марка „Adidas” на стойност 1855.00 лева, 2бр. суитчер марка „Adidas” на стойност 239.00 лева, 19бр. мъжки тениски марка „Polo” на стойност на стойност 798.00 лева, 9бр. мъжки тениски марка „TOMMY HILFIGER” на стойност 369.00 лева, 12бр. тениски марка „Adidas” на стойност 690.00 лева, 5бр. пуловери марка „TOMMY HILFIGER” на стойност 402.50 лева, 10бр. шушлякови шорти марка „Adidas” на стойност 545.00 лева, 10бр. дамски потници марка „Adidas” на стойност 380.00 лева, 15 бр. дамски клин 7/8 марка „Adidas” на стойност 720.00 лева, 4бр. анорак с качулка марка „Adidas” на стойност 500.00 лева, 6бр. дамски тениски марка „Polo” на стойност 258.00 лева, 10бр. дамски тениски марка „PUMA” на стойност 495.00 лева, 26бр. дамски тениски марка „Adidas” на стойност 1313.00 лева, 2бр. мъжки шушлякови якета марка „TOMMY HILFIGER” на стойност 225.00 лева, 2бр. тениски марка „TOMMY HILFIGER” на стойност 84.00 лева, всичко на обща стойност 10684.50 лева - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.  Веществените доказателства - 10бр. мъжки потници марка „PUMA”, 1бр. комплект мъжки анцуг без качулка марка “ADIDAS”, 2бр. комплекти мъжки анцузи с качулка марка „ADIDAS”, 3бр. дамски комплекти анцузи с качулка марка „ADIDAS”, 3бр. тениски марка „BOSS”, 4бр. шушлякови якета с качулка марка „ADIDAS”, 14бр. шушлякови якета без качулка марка „ADIDAS”, 2бр. суитчер марка „ADIDAS”, 19бр. мъжки тениски марка „POLO”, 9бр. мъжки тениски марка „TOMMY HILFIGER”, 12бр. тениски марка „ADIDAS”, 5бр. пуловери марка „TOMMY HILFIGER”, 10бр. шушлякови шорти марка „ADIDAS”, 10бр. дамски потници марка „ADIDAS”, 15бр. дамски клин 7/8 марка „ADIDAS”, 4бр. анорак с качулка марка „ADIDAS”, 6бр. дамски тениски марка „POLO”, 10бр. дамски тениски марка „PUMA”, 26бр. дамски тениски марка „ADIDAS”, 2бр. мъжки шушлякови якета марка „TOMMY HILFIGER” и 2бр. тениски марка „TOMMY HILFIGER”, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, вр. чл.86, ал.3 от ЗМГО СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват.  
А.Д.М.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.Д.М., ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.  
24 НОХД No 221/2013, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.А.Т. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 30.1.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Г.А.Т. – родена на ***г***, адрес ***, българка, български гражданин, с основно образование, безработна, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 23.07.2013год. в гр.П., обл.Б., ул.“**” №**, в търговски обект, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно:  -ABERCROMBIE& FITCH EUROPE SA ; PUMA SE, DE; CHANEL SARL, CH; представлявани от юридически представител “Турку енд Турку” ООД гр. София с ЕИК 175228104, представлявано от пълномощник А.С. Т., упълномощена с пълномощно от 20.02.2012год., 09.11.2010г.; 28.01.2012год. от управителя на “Турку енд Турку” ООД гр.София Габриел Николае Турку,  -AMERICANA INTERNATIONAL LIMITED, UK с юридически представител “Турку Т. и Турку” ООД гр. София с ЕИК 175228104, представлявано от пълномощник А.С. Т., упълномощена с пълномощно от **.10.2012 год. от управителя на “Турку, Т. и Турку” ООД гр.София Габриел Николае Турку;  - NIKE INTERNATIONAL, LTD, USA; ADIDAS AG, DE; ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.VCONVERSE INC., представлявано от юридически представител “Арсис консултинг” ЕООД гр. София с ЕИК 131289468, с пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 07.02.2007год.; 24.02.2005год., 28.05.2013г. от управителя на “Арсис консултинг” ЕООД гр.София Велизар Соколов използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката „HOLLISTER”, “NIKE”, “PUMA”, “CHANEL”, “BENCH”, “ ADIDAS”, а именно: 16бр. тениски с дълъг ръкав с марка “Hollister “ на стойност 936.00 лева, 10бр. тениски с къс ръкав с марка “Nike” 540.00 лева, 18бр. тениски с къс ръкав с марка “Puma” на стойност 873.00 лева, 9бр. анорак с качулка с марка “Hollister” на стойност 643.50 лева, 1бр. потник с надпис “Puma ” на стойност 38.50 лева, 4бр. тениски с надпис “Chanel“ на стойност 164.00 лева, 4бр. тениски с къс ръкав с марка “Bench” 214.00 лева, 2бр. горнище на дамски анцуг с качулка с марка “Bench” на стойност 140.00 лева, 3бр. мъжки горница на анцуг с марка “Bench”на стойност 246.00 лева, 2бр. дамски тениски с марка “Bench “на стойност 109.00 лева, 58бр. тениски с къс ръкав с марка “Adidas” на стойност 3335.00 лева, 3бр. дамски горница от анцуг с марка “Adidas ” на стойност **2.00 лева, 16бр. комплекта анцуг с марка “Adidas” на стойност 2072.00 лева, 7бр. дамски клина с марка “Adidas” на стойност 392.00 лева, 4бр. горница на анцуг с марка “Adidas” на стойност 256.00 лева, 5бр. дамски потника с марка “Adidas” на стойност 250.00 лева, всичко на обща стойност 10 401.00 лева, обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
Г.А.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимата Г.А.Т. – родена на ***г***, адрес ***, българка, български гражданин, с основно образование, безработна, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 23.07.2013год. в гр.П., обл.Б., ул.“**” №**, в търговски обект, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно:  -ABERCROMBIE& FITCH EUROPE SA ; PUMA SE, DE; CHANEL SARL, CH; представлявани от юридически представител “Турку енд Турку” ООД гр. София с ЕИК 175228104, представлявано от пълномощник А.С. Т., упълномощена с пълномощно от 20.02.2012год., 09.11.2010г.; 28.01.2012год. от управителя на “Турку енд Турку” ООД гр.София Габриел Николае Турку,  -AMERICANA INTERNATIONAL LIMITED, UK с юридически представител “Турку Т. и Турку” ООД гр. София с ЕИК 175228104, представлявано от пълномощник А.С. Т., упълномощена с пълномощно от **.10.2012 год. от управителя на “Турку, Т. и Турку” ООД гр.София Габриел Николае Турку;  - NIKE INTERNATIONAL, LTD, USA; ADIDAS AG, DE; ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.VCONVERSE INC., представлявано от юридически представител “Арсис консултинг” ЕООД гр. София с ЕИК 131289468, с пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 07.02.2007год.; 24.02.2005год., 28.05.2013г. от управителя на “Арсис консултинг” ЕООД гр.София Велизар Соколов използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката „HOLLISTER”, “NIKE”, “PUMA”, “CHANEL”, “BENCH”, “ ADIDAS”, а именно: 16бр. тениски с дълъг ръкав с марка “Hollister “ на стойност 936.00 лева, 10бр. тениски с къс ръкав с марка “Nike” 540.00 лева, 18бр. тениски с къс ръкав с марка “Puma” на стойност 873.00 лева, 9бр. анорак с качулка с марка “Hollister” на стойност 643.50 лева, 1бр. потник с надпис “Puma ” на стойност 38.50 лева, 4бр. тениски с надпис “Chanel“ на стойност 164.00 лева, 4бр. тениски с къс ръкав с марка “Bench” 214.00 лева, 2бр. горнище на дамски анцуг с качулка с марка “Bench” на стойност 140.00 лева, 3бр. мъжки горница на анцуг с марка “Bench”на стойност 246.00 лева, 2бр. дамски тениски с марка “Bench “на стойност 109.00 лева, 58бр. тениски с къс ръкав с марка “Adidas” на стойност 3335.00 лева, 3бр. дамски горница от анцуг с марка “Adidas ” на стойност **2.00 лева, 16бр. комплекта анцуг с марка “Adidas” на стойност 2072.00 лева, 7бр. дамски клина с марка “Adidas” на стойност 392.00 лева, 4бр. горница на анцуг с марка “Adidas” на стойност 256.00 лева, 5бр. дамски потника с марка “Adidas” на стойност 250.00 лева, всичко на обща стойност 10 401.00 лева, обект на това изключително право - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
25 АНД No 461/2013, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Г.И.Х. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 30.1.2014г.
НП-изменено
26 АНД No 470/2013, I състав По ЗГ и ЗЛОД В.М.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 31.1.2014г.
НП-отменено