РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2015г. до 31.1.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 109/2014, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 6.1.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.М. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Преображенска” №29, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето м. януари 2010 г. до м. април 2014 г., след като е осъден с влязло в сила Решение № 62/17.04.2003 г., постановено по гр. д. № 53/2003 г. по описа на РС – Царево, изменено с Решение № 67/09.08.2010 г., постановено по гр. д. № 36/2010 г. по описа на РС – Царево да издържа свой низходящ – детето си С.С.М., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 52 месечни вноски в размер на 4010.00 лева, като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.183, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на чл.183, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, чл.54, ал.1 от НК и чл.57 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез оповестяване на присъдата на информационното табло на Община Царево. ОСЪЖДА С.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 180 лева за разноски по делото. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
С.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.М. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Преображенска” №29, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето м. януари 2010 г. до м. април 2014 г., след като е осъден с влязло в сила Решение № 62/17.04.2003 г., постановено по гр. д. № 53/2003 г. по описа на РС – Царево, изменено с Решение № 67/09.08.2010 г., постановено по гр. д. № 36/2010 г. по описа на РС – Царево да издържа свой низходящ – детето си С.С.М., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 52 месечни вноски в размер на 4010.00 лева, като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.183, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на чл.183, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, чл.54, ал.1 от НК и чл.57 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез оповестяване на присъдата на информационното табло на Община Царево. ОСЪЖДА С.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 180 лева за разноски по делото. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 12.1.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 22.1.2015г.
2 АНД No 429/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.Г.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.1.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Ц.Г.И., ЕГН **********,*** за ВИНОВЕН, за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК- затова, че на 04.08.2014 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на бързото производство лице и държал до 04.08.2014 год. около 20.10 часа в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в предния ляв джоб на късите си панталони високорисково наркотично вещество АМФЕТАМИН с нетното тегло 0.283 гр. със съдържание на активно вещество 8,10 % /осем цяло и десет/ тегловни процента на стойност 8,49 лева, като един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам. съгласно постановление 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изменен ДВ бр. 44 от 18.02.2000 год. като деянието представлява маловажен случай. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Ц.Г.И., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лева. ОСЪЖДА Ц.Г.И., ЕГН **********, да заплати по сметка на Царевския районен съд, в полза на държавата, направените съдебни разноски в размер на 45,38 лева. Веществените доказателства, описани и предадени с приемо предавателен протокол № 1276/11.08.2014 год. и изпратени с писмо Peг. № 2505 от 11.08.2014 год. на основание чл. 91 и 98 ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите на ЦМУ отдел МРР-НОП София, да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат. Веществените доказателства, описани и предадени с приемо предавателен протокол от 14.08.2014 год. от РП- Царево на РС- Царево, се отнемат в полза на държавата и предвид ниската им стойност да се унищожат.
Ц.Г.И.
ПРИЗНАВА обвиняемия Ц.Г.И., ЕГН **********,*** за ВИНОВЕН, за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК- затова, че на 04.08.2014 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на бързото производство лице и държал до 04.08.2014 год. около 20.10 часа в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в предния ляв джоб на късите си панталони високорисково наркотично вещество АМФЕТАМИН с нетното тегло 0.283 гр. със съдържание на активно вещество 8,10 % /осем цяло и десет/ тегловни процента на стойност 8,49 лева, като един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам. съгласно постановление 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изменен ДВ бр. 44 от 18.02.2000 год. като деянието представлява маловажен случай. На основание чл. 78 а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Ц.Г.И., ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лева. ОСЪЖДА Ц.Г.И., ЕГН **********, да заплати по сметка на Царевския районен съд, в полза на държавата, направените съдебни разноски в размер на 45,38 лева. Веществените доказателства, описани и предадени с приемо предавателен протокол № 1276/11.08.2014 год. и изпратени с писмо Peг. № 2505 от 11.08.2014 год. на основание чл. 91 и 98 ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите на ЦМУ отдел МРР-НОП София, да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат. Веществените доказателства, описани и предадени с приемо предавателен протокол от 14.08.2014 год. от РП- Царево на РС- Царево, се отнемат в полза на държавата и предвид ниската им стойност да се унищожат.
Мотиви от 6.1.2015г.
В законна сила от 27.1.2015г.
3 АНД No 524/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Д.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.1.2015г.
ПРИЗНАВА П.Д.Д., ЕГН ********** ***, ЗА ВИНОВЕН, в извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 27.11.2014 год. около 18:00 часа, по ВП П-99 на КПП- с. Българи, посока с. Кондолово - гр. Царево, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Сузуки", модел "Витара" с peг. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 14-4635- 000053/30.05.2014 год. влязло в сила на 08.07.2014 год. на Началник на РУП - Приморско, наказателно постановление № 14-0346-000089/12.06.2014 год., влязло в сила на 08.07.2014 год. на Началник на РУП - Созопол и № 14-0302- 000144/13.06.2014 год., влязло в сила на 16.09.2014 год. на Началник на РУП - Царево за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
П.Д.Д.
ПРИЗНАВА П.Д.Д., ЕГН ********** ***, ЗА ВИНОВЕН, в извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 27.11.2014 год. около 18:00 часа, по ВП П-99 на КПП- с. Българи, посока с. Кондолово - гр. Царево, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Сузуки", модел "Витара" с peг. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 14-4635- 000053/30.05.2014 год. влязло в сила на 08.07.2014 год. на Началник на РУП - Приморско, наказателно постановление № 14-0346-000089/12.06.2014 год., влязло в сила на 08.07.2014 год. на Началник на РУП - Созопол и № 14-0302- 000144/13.06.2014 год., влязло в сила на 16.09.2014 год. на Началник на РУП - Царево за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 6.1.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
4 ЧНД No 2008/2014, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.И.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 6.1.2015г.
Предвид горното, съдът ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА едно общо наказание на осъдения В.И.М., ЕГН ********** измежду наказанията му по споразумение по НОХД №106/2014г. и по споразумение по НОХД №50/2014г., двете по описа на РС Царево, в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година, задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от една година и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от една година. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното до момента наказание Пробация, считано от 03.06.2014г. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
В.И.М.
Предвид горното, съдът ОПРЕДЕЛИ На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА едно общо наказание на осъдения В.И.М., ЕГН ********** измежду наказанията му по споразумение по НОХД №106/2014г. и по споразумение по НОХД №50/2014г., двете по описа на РС Царево, в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година, задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от една година и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа годишно за срок от една година. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното до момента наказание Пробация, считано от 03.06.2014г. Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
В законна сила от 22.1.2015г.
5 АНД No 513/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.С.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.1.2015г.
ПРИЗНАВА Н.С.Х., ЕГН **********,***, ЗА ВИНОВЕН, в извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 13.11.2014 г. около 16.45 в гр. Приморско, Бургаска обл., на КПП Пушкаров в посока към с. Ясна поляна, Бургаска обл., без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал лек автомобил марка Ауди 80 с per. № ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления № 14-0299-000008/2014 г. влязло в сила на 14.02.2014 г. на Началник РУП гр. Малко Търново и НП № 8/2014 г. влязло в сила на 20.03.2014 г. на Началник РУП Приморско, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Н.С.Х.
ПРИЗНАВА Н.С.Х., ЕГН **********,***, ЗА ВИНОВЕН, в извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 13.11.2014 г. около 16.45 в гр. Приморско, Бургаска обл., на КПП Пушкаров в посока към с. Ясна поляна, Бургаска обл., без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал лек автомобил марка Ауди 80 с per. № ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления № 14-0299-000008/2014 г. влязло в сила на 14.02.2014 г. на Началник РУП гр. Малко Търново и НП № 8/2014 г. влязло в сила на 20.03.2014 г. на Началник РУП Приморско, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 7.1.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
6 Гражданско дело No 81/2014, II състав Развод и недейств. на брака С.Н.К. П.К.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.1.2015г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 3 от ГПК и чл. 49, ал. 5 от СК, Царевският районен съд, Р Е Ш И ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен, гражданския брак, сключен между: С.Н.К. с ЕГН ********** и П.К.К. с ЕГН **********,***, без съдът да се произнася по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Н.К. с ЕГН ********** и П.К.К. с ЕГН **********, споразумение за следното: 1. Относно упражняването на родителските права: Родените по време на брака деца са пълнолетни и не следва да се определят родителски права и издръжка на децата. 2. Ползването на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в с. Ясна поляна, обл. Бургаска, ул. „М. Герджиков“ № 42, се предоставя за ползване на съпругата С.Н.К.. 3. Съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка, след прекратяване на брака. 4. Съпрузите нямат влогове придобити по време на брака. 5. Съпрузите нямат недвижими имоти предмет на СИО придобити по време на брака. Придобитото по време на брака ОПС, след прекратяването на брака, остава в обикновена съсобственост между страните, при равни дялове за всеки един от тях. 6. Придобитото по време на брака МПС- лек автомобил, след прекратяването на брака, остава в обикновена съсобственост между страните, при равни дялове за всеки един от тях. 7. Движимите вещи, представляващи семейна имуществена общност, са поделени извънсъдебно между страните. 8. След прекратяването на брака съпругата, ще възстанови предбрачното си фамилно име- А.. 9. Разноските по делото са за сметка на всяка една от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА П.К.К. с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 15,00 лева, допълнителна, държавна такса за производството. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.1.2015г.
7 Гражданско дело No 125/2014, II състав Други дела К.С.К. ТП НА НОИ-БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 8.1.2015г.
По горните мотиви, Царевският районен съд О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 125/ 2014 год. по описа на ЦРС, поради недопустимост на иска. ПРЕПИС от отговорите на ответника, ведно с приложенията по него, да се изпрати на ищеца. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
8 Гражданско дело No 128/2014, II състав Развод по взаимно съгласие А.Т.Т.,
Г.Т.Т.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.1.2015г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 50 от СК, съдът Р Е Ш И ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.Т.Т., ЕГН ********** и Г.Т.Т., ЕГН **********, сключен на 03.05.2008 г. в гр. Китен, обл. Бургаска, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно упражняването на родителските права, по отношение на родените по време на брака деца: 1.1. Родителските права по отношение на детето Теодора Георгиева Т., ЕГН **********, ще се упражняват от майката А.Т.Т., ЕГН **********. 1.2. Местоживеенето на детето Теодора Георгиева Т., ЕГН **********, ще бъде при майката А.Т.Т., ЕГН **********, в семейното жилище в гр. Царево, обл. Бургаска, ул. „Стефан Караджа“ № 1. 1.3. Бащата Г.Т.Т., ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето, всяка първа и трета събота на месеца 09,00 часа до 17:00 часа и 20 дни през лятото, който период не съвпада с платения годишен отпуск на майката. 1.4. Бащата Г.Т.Т., ЕГН **********, ще заплаща месечна издръжка, в размер от 300,00 лева месечно, за детето Теодора Георгиева Т., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител, платима до 10-то число на месеца за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от датата на подаване на молбата- 02.12.2014 год. до настъпването на законни причини за нейното изменение, прекратяване или погасяване. 2. По отношение на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в гр. Царево, обл. Бургаска, ул. "Милин камък" № 3 ще се ползва от Г.Т.Т., ЕГН **********. 3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: 3.1. Съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими вещи. 3.2. Движимите вещи придобити по време на брака, съпрузите са разделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг. 3.3. Ако някой от съпрузите е получил в заем или е изтеглил кредит, или преди прекратяване на брака е поел каквото и да е задължение от или към трето лице, след прекратяване на брака, поетите задължения се погасяват еднолично и самостоятелно от този който ги е поел. 4. След прекратяване на брака, съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка. 5. След прекратяване на брака, съпругата ще възстанови предбрачното си фамилното име НЕДЯЛКОВА. 6. Разноските по делото са за всяка една от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА А.Т.Т., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството. ОСЪЖДА Г.Т.Т., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството и сумата от 216,00 лева, държавна такса върху размера на присъдената издръжка. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.1.2015г.
9 Гражданско дело No 129/2014, II състав Развод по взаимно съгласие Е.Т.Е.,
Д.С.Е.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.1.2015г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Е.Т.Е., ЕГН- ********** и Д.С.Е., ЕГН-**********, сключен на 03.06.1973 г. в гр. Мичурин /Царево/, обл. Бургаска, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно упражняването на родителските права, по отношение на родените по време на брака деца: роденото по време на брака дете е пълнолетно и родителски права не следва да се присъждат. 3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: 3.1. Придобитият по време на брака самостоятелен обект-жилище, апартамент-десен, разположен на първи жилищен етаж /първи етаж по кадастрална карта/ от жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, община Бургас, Бургаска област, на ул. „Оборище” № 80 (осемдесет), апартамента състоящ се от две стаи, кухня-бокс, мокро помещение, баня с тоалетна и коридор, с площ на обекта от 59,10 (петдесет и девет цяло и десет стотни) кв.м. и с идентификатор 07079.608.126.1.2 (нула, седемдесет хиляди, седемдесет и девет, точка, шестстотин и осем, точка, сто двадесет и шест, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК год., с адрес на имота: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Оборище” № 80 (осемдесет), ет. 1 (първи), ап. десен, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), построена в поземлен имот с идентификатор 07079.608.126, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 59,10 (петдесет и девет цяло и десет стотни) кв.м., прилежащи части: няма посочени, при граници съгласно представена схема на СОС: на същия етаж: 07079.608.126.1.1, под обекта: 07079.608.126.1.10, над обекта: 07079.608.126.1.4, и при граници съгласно документ за собственост-нотариален акт: изток-външен зид към ул. „Оборище”, запад- външен зид към вътрешен двор, север- апартамент на Г. Велев, юг-външен зид, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, к а к т о и 65 (шестдесет и пет) кв.м. идеални части от правото на строеж върху урегулиран поземлен имот /парцел/ IV-1051 (четвърти римско, за имот планоснимачен номер хиляда и петнадесет) в квартал 135 а, (сто тридесет и пет, буква „ а ”) по плана на гр. Бургас, община Бургас, при граници на парцела по доказателствен нотариален акт: изток- ул. „Оборище”; север-УПИ /парцел/ II-1013, запад-УПИ /парцел/ ХХІІІ-1019 и УПИ /парцел/ VI-1018, и юг- УПИ /парцел/ V-1017, 1016, се поставя в изключителна собственост на Е.Т.Е., ЕГН-**********, като Д.С.Е., ЕГН-**********, няма претенции към Е.Т.Е. за уравняване на дела си с пари. Д.С.Е., ЕГН-**********, си запазва пожизнено и безвъзмездно правото на ползване върху този недвижим имот. Данъчната оценка на гореописания недвижим имот (апартамент) е на стойност 59 621,10 лева (петдесет и девет хиляди, шестстотин двадесет и един лев и десет стотинки) видно от представеното Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 ДОПК с изх. № Д0007091/ 08.08.2014 год. на дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, Бургаска област. 3.2. Придобитите по време на брака две на брой сгради (жилищна сграда и гараж) изградени в дворно място с площ от 288 (двеста осемдесет и осем) кв.м. представляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ IV-118 (четвърти римско, за имот планоснимачен номер сто и осемнадесет) в квартал 21 (двадесет и едно) по плана на гр. Царево, при граници на УПИ: североизток-улица, югоизток-УПИ /парцел/ V-324 и УПИ /парцел/ 1-325; югозапад-УПИ /парцел/ VIIІ-327 и северозапад-УПИ /парцел/ ІІ-329 и УПИ /парцел/ III-3, а именно: 3.2.1. жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 48619.502.323.3 (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и две, точка, триста двадесет и три, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 год., изменени със Заповед № КД-14-02-1573/28.11.2008 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адрес на сградата: гр. Царево, п.к. 8260, ул. „Морска” № 5 (пет),сградата построена в поземлен имот с идентификатор 48619.502.323, с площ на сградата от 104 (сто и четири) кв.м. брой етажи: 2 (два), с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план: няма, и 3.2.2. самостоятелна сграда- гараж с идентификатор 48619.502.323.2 (четиридесет и осем хиляди, шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и две, точка, триста двадесет и три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, община Царево, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: гр. Царево, п.к. 8260, ул. „Морска”, сградата построена в поземлен имот с идентификатор 48619.502.323, с площ на сградата от 26 (двадесет и шест) кв.м. брой етажи: 1 (един), с предназначение: хангар, депо, гараж; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, се поставят в изключителна собственост на Е.Т.Е., ЕГН-**********. Д.С.Е., ЕГН-**********, си запазва пожизнено и безвъзмездно правото на ползване върху 1/2 (една втора) идеална част от тези недвижими имоти- сгради. Данъчната оценка на гореописания в т. 3.2.1. недвижим имот (сграда) е на стойност 88 555,00 лева (осемдесет и осем хиляди, петстотин петдесет и пет лева), видно от представеното Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 ДОПК с изх. № 5213005107/15.07.2014 год. на дирекция “Местни данъци и такси” при община Царево, Бургаска област. Данъчната оценка на този гореописания в т. 3.2.2. недвижим имот (гараж) е на стойност 8 082,00 лева (осем хиляди, осемдесет и два лева), видно от представеното Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 ДОПК с изх. № 5213005107/15.07.2014 год. на дирекция “Местни данъци и такси” при община Царево, Бургаска област. 3.3. Движимите вещи придобити по време на брака, съпрузите са разделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг. 3.4. Придобития по време на брака МПС “лек автомобил”, марка “РОВЕР”, модел “416 СИ”, брой места 4+1, с peг. № “А 8107 ВА”, цвят-“светло сив металик”, бензинов двигател № 16K4FK79761821, рама № SARRTSLZSAD221132, с дата на първа регистрация 11.09.1997 год. притежавано съгласно Свидетелство за регистрация на МПС № 000302762 от 28.06.2004 год. остава в изключителна собственост на Е.Т.Е., EГH-**********, като за уравняване на дела си Д.С.Е., ЕГН-**********, е получила от Е.Т.Е. сумата от 100,00 (сто) лева. Застрахователната стойност на горепосоченото МПС е на стойност 200,00 лева (двеста лева), видно от представеното Удостоверение за застрахователна стойност с per. № 125/01.12.2014 год. на ЗПАД „Булстрад”. 4. След прекратяване на брака, съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка. 5. След прекратяване на брака, съпругата запазва брачното си фамилното име Е.. 6. Разноските по делото са за всяка една от страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА Д.С.Е., ЕГН-**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството и сумата от 2,00 лева, държавна такса върху размера на поставеното в дял имущество. ОСЪЖДА Е.Т.Е., EГH-**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лева, допълнителна държавна такса за производството и сумата от 3129,17 лева, държавна такса върху размера на поставеното в дял имущество. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.1.2015г.
10 Гражданско дело No 94/2014, III състав Изменение на издръжка Н.С.Ж. С.К.Ж.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.1.2015г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.150 от Семейния кодекс, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ на основание чл.150 от СК размера на месечната издръжката, определена с Решение №217 от 04.03.2008г. по гр.д.№ 2679/2007г. по описа на РС-Бургас, която С.К.Ж., ЕГН: **********,***, заплаща на малолетното си дете Н.С.Ж., ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител Д.Д.Н., ЕГН **********, адрес: ***, като я УВЕЛИЧАВА на 100.00 /сто/ лева, считано от 25.09.2014 год., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, обуславящи нейното изменение или прекратяване, като за разликата над 100.00 лева до предявения размер от 150.00/сто и петдесет/ лева, ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА С.К.Ж., ЕГН: **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Царево сумата общо в размер на 242.00 /двеста четиридесет и два/ лева, представляваща разноски по делото, от които държавни такси в размер на 122.00 лева и възнаграждение на назначения му по делото особен представител в размер на 120.00лева. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджетната сметка на РС-Царево на адв. Г.Н., сумата в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева, представляваща възнаграждение за особен представител. ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта относно издръжката! Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас в двуседмичен срок от 12.01.2015г. – датата на обявяването му .
В законна сила от 27.1.2015г.
11 Гражданско дело No 4/2015, I състав Вещни искове по ЗСПЗЗ С.К.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 12.1.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№4/2015г. по описа на РС-Царево и ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд – Бургас. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
12 АНД No 350/2014, III състав Административни дела С.К.Б. ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА-ИНЖ.ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.1.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ОА-18/ 15.01.2014 год. на кмета на Община Царево, с което на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма, на С.К.Б., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма.
13 АНД No 476/2014, II състав По ЗД по пътищата А.И.Б. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.1.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0302-000333 от 27.08.2014 год. на Началник РУП- Царево, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 182, ал. 2, предл. 5 и чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП, на А.И.Б., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер общо на 210,00 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 2 и чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
14 АНД No 512/2014, II състав Административни дела РАДИАНА 08 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.1.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 20-000315 от 12.08.2014 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за извършеното нарушение НАЛАГА на „Радиана 08“ ЕООД, ЕИК 200100324, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 АНД No 515/2014, II състав Административни дела И.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.1.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-160/ 09.10.2014 г. на Кмета на Община Царево, с което на основание чл. 47, ал. 1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околна среда на територията на Община Царево, на И.П.П., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300,00 лева, за нарушение на чл. 27, т. 16 от същата Наредба, в частта му досежно размера на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на И.П.П., ЕГН **********, наказание „глоба” в размер на 10,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
16 АНД No 518/2014, II състав Административни дела Д.Д.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.1.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-158/ 09.10.2014 г. на Кмета на община Царево, с което на Д.Д.П., ЕГН **********, за нарушение на чл. 27, т. 16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 47, ал. 1 от НООРОС.
17 АНД No 522/2014, II състав По ЗД по пътищата А.Н.А. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.1.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0302-000439 от 19.11.2014 год. на Началника на РУП- Царево, с което на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП на А.Н.А., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300,00 лв. за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП
18 АНД No 499/2014, II състав Административни дела ЕТ Ц.-К.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.1.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000095 от 30.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда” издадено против ЕТ „Ц.- К.М.“ ЕИК 127048935, в частта му досежно размера на определеното административно наказание за нарушение по чл. 62, ал. 1 от КТ, като на осн. чл. 414, ал. 3 от КТ, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000,00 лева на 1500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 АНД No 500/2014, II състав Административни дела ЕТ Ц.-К.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.1.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000102 от 30.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда” издадено против ЕТ „Цветелина- К.М.“ ЕИК 127048935, в частта му досежно размера на определеното административно наказание за нарушение по чл. 140, ал. 4, т. 1 от КТ, като на осн. чл. 414, ал. 1 от КТ, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000,00 лева на 1500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 АНД No 501/2014, II състав Административни дела ЕТ Ц.-К.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.1.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000100 от 30.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда” издадено против ЕТ „Ц.- К.М.“ ЕИК 127048935, в частта му досежно размера на определеното административно наказание за нарушение по чл. 140, ал. 4, т. 1 от КТ, като на осн. чл. 414, ал. 1 от КТ, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000,00 лева на 1500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 АНД No 502/2014, II състав Административни дела ЕТ Ц.-К.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.1.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000084 от 30.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда” издадено против ЕТ „Ц.- К.М.“ ЕИК 127048935, в частта му досежно размера на определеното административно наказание за нарушение по чл. 62, ал. 1 от КТ, като на осн. чл. 414, ал. 3 от КТ, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000,00 лева на 1500,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 НОХД No 11/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Д.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 13.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство 302 ЗМ - 4/2015год., по описа на РУП – Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Д.Д.Г. - роден на ***г***, обл.Бургаска, жител ***, с адрес за призоваване в страната – с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.“Каланджа”, тел. 0887/526386, българин, български гражданин, основно образование, професия – няма, работи в дърводобива без трудов договор в района на с.Синеморец, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият Д.Д.Г., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 05.01.2015год., около 17:00 часа, в гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул.“Патриарх Евтимий”, в района на бензиностанция “Континентал”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фиат”, модел “Уно” с рег. № А 3161 ВР в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 14-0302-000133/02.06.2014 год., влязло в сила на 14.10.2014 год. на Началник на РУП - Царево за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54, ал.1 и 2 от НК, на подсъдимия Д.Д.Г. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Разноски по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №11/2015г. по описа на ЦРС.
Д.Д.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство 302 ЗМ - 4/2015год., по описа на РУП – Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Д.Д.Г. - роден на ***г***, обл.Бургаска, жител ***, с адрес за призоваване в страната – с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургаска, ул.“Каланджа”, тел. 0887/526386, българин, български гражданин, основно образование, професия – няма, работи в дърводобива без трудов договор в района на с.Синеморец, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият Д.Д.Г., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 05.01.2015год., около 17:00 часа, в гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул.“Патриарх Евтимий”, в района на бензиностанция “Континентал”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фиат”, модел “Уно” с рег. № А 3161 ВР в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 14-0302-000133/02.06.2014 год., влязло в сила на 14.10.2014 год. на Началник на РУП - Царево за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54, ал.1 и 2 от НК, на подсъдимия Д.Д.Г. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Разноски по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №11/2015г. по описа на ЦРС.
В законна сила от 13.1.2015г.
23 НОХД No 13/2015, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Х.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К.Х.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, пенсионер, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият К.Х.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че: На 04.01.2015 около 10.00 часа в с. Лозенец, обл. Бургаска, местността “Хаджи Яне” в животновъдната зона от сеновал, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - срязване на синджир на входната врата, чрез използване на техническо средство - арматурна ножица отнел от владението и собственост на Й.М.С. чужди движими вещи - 6 бр. метални хранилки за овце на стойност 135.00 лв., 3 бр. пружини за легла на стойност 22.50 лв., 2 бр. метални табли за легло на стойност 19.00 лв., 1 бр. готварска печка марка “Бисер 3”, комбинирана дърва - тока на стойност 35.00 лв., 1 бр. ламарина с размери 125/251см с дебелина 1 мм. на стойност 11.30 лв., всичко на обща стойност 222,80 лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.Х.И., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; Веществените доказателства – 1 бр. арматурна ножица, метална, червен цвят, на осн. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и предвид ниската и стойност да бъде унищожена. Вещественото доказателство – 1 бр. катинар със срязан синджир ДА БЪДЕ ВЪРНАТ на собственика Й.М.С., а ако не бъде потърсен в едногодишен срок от влизане на споразумението в сила, да се отнеме в полза на държавата и предвид ниската му стойност да бъде унищожен. Веществените доказателства - 6 бр. метални хранилки за овце, 3 бр. пружини за легла, 2 бр. метални табли за легло, 1 бр. готварска печка марка “Бисер 3”, комбинирана дърва – тока, 1 бр. ламарина с размери 125/251см. с дебелина 1 мм., 1 бр. синджир със срязано звено – са върнати на собственика им преди приключване на бързото производство. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 222,80лв. са възстановени. ОСЪЖДА К.Х.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №13/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
К.Х.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К.Х.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, пенсионер, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият К.Х.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че: На 04.01.2015 около 10.00 часа в с. Лозенец, обл. Бургаска, местността “Хаджи Яне” в животновъдната зона от сеновал, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - срязване на синджир на входната врата, чрез използване на техническо средство - арматурна ножица отнел от владението и собственост на Й.М.С. чужди движими вещи - 6 бр. метални хранилки за овце на стойност 135.00 лв., 3 бр. пружини за легла на стойност 22.50 лв., 2 бр. метални табли за легло на стойност 19.00 лв., 1 бр. готварска печка марка “Бисер 3”, комбинирана дърва - тока на стойност 35.00 лв., 1 бр. ламарина с размери 125/251см с дебелина 1 мм. на стойност 11.30 лв., всичко на обща стойност 222,80 лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.Х.И., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; Веществените доказателства – 1 бр. арматурна ножица, метална, червен цвят, на осн. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и предвид ниската и стойност да бъде унищожена. Вещественото доказателство – 1 бр. катинар със срязан синджир ДА БЪДЕ ВЪРНАТ на собственика Й.М.С., а ако не бъде потърсен в едногодишен срок от влизане на споразумението в сила, да се отнеме в полза на държавата и предвид ниската му стойност да бъде унищожен. Веществените доказателства - 6 бр. метални хранилки за овце, 3 бр. пружини за легла, 2 бр. метални табли за легло, 1 бр. готварска печка марка “Бисер 3”, комбинирана дърва – тока, 1 бр. ламарина с размери 125/251см. с дебелина 1 мм., 1 бр. синджир със срязано звено – са върнати на собственика им преди приключване на бързото производство. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 222,80лв. са възстановени. ОСЪЖДА К.Х.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №13/2015г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 13.1.2015г.
24 АНД No 519/2014, II състав По ЗД по пътищата Р.Ф.Р. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.1.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление 433/12 от 10.09.2012 год. на Началник група РУП, гр. Царево, с което на основание чл. 174, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП на Р.Ф.Р., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание Наредба N І-1959 на МВР му се отнемат 10 контролни точки, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100,00 лв. и на основание Наредба N І-1959 на МВР му се отнемат 6 контролни точки, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП, В ЧАСТТА МУ в която на Р.Ф.Р., ЕГН ********** на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП и на основание Наредба N І-1959 на МВР му се отнемат 6 контролни точки, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
25 АНД No 520/2014, II състав По ЗД по пътищата М.З.Т. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.1.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 14-0302-000267 от 08.08.2014 год. на Началник РУП, гр. Царево, с което на М.З.Т., ЕГН **********, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 лв. за нарушение на чл. 137е от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100,00 лв. за нарушение на чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
26 АНД No 521/2014, II състав Административни дела ЕТ Й.Й.2. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.1.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № КХ 177 от 28.07.2014 год. на Директора на ОДБХ- Бургас, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 48, ал. 2 от Закона за храните, на ЕТ „Й. Христов 2009“ ЕИК 200712238 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 16а от Закона за храните, вр. чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 за хигиена на храните. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
27 ЧНД No 2009/2014, I състав Реабилитации чл.85-88а НК Г.С.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 14.1.2015г.
РЕАБИЛИТИРА Г.С.К. с ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, безработен, на основание чл.87 ал.1 от НК за осъждането му по Споразумение № 12/12.04.2011 г. по НОХД №40/2011г. на РС- Царево, в сила от 12.04.2011г., , с което за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, извършено на 27.02.2011г., му е наложено наказание „Пробация“ за срок от шест месеца със задължителните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК е лишен от право да управлява МПС за срок от три месеца, които са изтърпени.
В законна сила от 24.1.2015г.
28 Гражданско дело No 146/2012, III състав Вещни искове Б.Н.В.,
В.И.В.
В.З.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.108 от ЗС вр.чл.92 от ЗС, предявен от Б.Н.В. с ЕГН********** и В.И.В. с ЕГН**********, двамата със съдебен адрес: ***, офис №2, чрез адв.Н.М., против В.З.С. с ЕГН ********** ***, с настоящ адрес:***, с който се иска да се приеме за установено между страните, че ищците са собственици по силата на чл.92 от ЗС на недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 37023.501.570.1.3, с адрес: гр.К***, ул.“Л***“ № 2 ет.1, ап.3, с предназначение: жилище, с площ по кадастралната схема 56кв.м., състоящ се от коридор, баня с тоалетна, спалня, дневна с кухня и две тераси, ведно с прилежащото към него складово помещение № 3 на първи/партерен/ етаж със застроена площ от 2,00кв.м. /съгласно схемата, а по документ за собственост -1.71кв.м./, ведно с 10,26% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в сграда с идентификатор 37023.501.570.1, построена в собствения им поземлен имот с идентификатор 37023.501.570 по кадастралната карта на гр.К***, общ.П***, целия с площ от 298кв.м., представляващ УПИ Х-466, кв.37 по регулационния план на града, и да бъде осъдена ответницата В.З.С. с ЕГН ********** да им предаде владението върху процесния имот. ОСЪЖДА Б.Н.В. с ЕГН ********** и В.И.В. с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес: ***, офис №2, чрез адв.Н.М., да заплатят на В.З.С. с ЕГН ********** ***, с настоящ адрес:***, сумата в размер на 2 000.00лв., представляваща разноски по делото. Решението е постановено при участието на „***”ЕООД, ЕИК-***, гр.К***, ул.*** №1, ет.3, стая 2, като трето лице-помагач на страната на ответника. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски окръжен съд.
29 Гражданско дело No 31/2013, III състав Вещни искове Б.Н.В.,
В.И.В.
К.Г.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.108 от ЗС вр.чл.92 от ЗС, предявен от Б.Н.В. с ЕГН ********** и В.И.В. с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес: ***, офис №2, чрез адв.Н.М., против К.Г.С. с ЕГН ********** ***, с който се иска да се приеме за установено между страните, че ищците са собственици по силата на чл.92 от ЗС на недвижим имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 37023.501.570.1.9, с адрес: гр.К***, ул.Люлин № 2,ет.3, ап.9, с предназначение: жилище, с площ по кадастралната схема 56кв.м., състоящ се от коридор, баня с тоалетна, спалня, дневна с кухня и две тераси, ведно с прилежащото към него складово помещение № 7 на първи/партерен/ етаж със застроена площ от 1,25кв.м., ведно с 9,07% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж,, находящ се в сграда с идентификатор 37023.501.570.1, построена в собствения им поземлен имот с идентификатор 37023.501.570 по кадастралната карта на гр.К***, общ.П***, целия с площ от 298кв.м., представляващ УПИ Х-466, кв.37 по регулационния план на града и да бъде осъдена ответницата К.Г.С. с ЕГН ********** *** да им предаде владението върху процесния имот. ОСЪЖДА Б.Н.В. с ЕГН ********** и В.И.В. с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***, офис №2, чрез адв.Н.М., да заплатят на К.Г.С. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 2 000.00лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски окръжен съд.
30 Гражданско дело No 70/2014, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД М.Л.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 19.1.2015г.
Прекратява производството, поради оттегляне на предявения иск
31 Гражданско дело No 105/2014, II състав Облигационни искове Е.К.С.,
Н.К.В.
Г.А.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.1.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.К.С., ЕГН **********, Н.К.В., ЕГН ********** и Г.А.С., ЕГН **********, че саморъчното завещание от името на Киро Петров Тодоров, бивш жител ***, починал на 22.01.1995 год. изготвено на 16.02.1993 г. в с. Резово, Бургаска област е нищожно. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.К.С., ЕГН **********, Н.К.В., ЕГН ********** и Г.А.С., ЕГН **********, че, Е.К.С., ЕГН ********** и Н.К.В., ЕГН **********, са съсобственици в равни дялове на следните недвижими имоти: Поземлен имот, с идентификатор 62459.501.60 по действащата КК и КР на с. Резово, община Царево, одобрена със заповед № РД-18-51/ 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с площ от 353,00 квадратни метри, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин трайно ползване- ниско застрояване, ведно с построените в имота едноетажна, полумасивна жилищна сграда, с идентификатор 62459.501.60.1 и селскостопанска постройка, с идентификатор 62459.501.60.2 Поземлен имот, с идентификатор 62459.501.117 по действащата КК и КР на с. Резово, община Царево, одобрена със заповед № РД-18-51/ 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София, с площ от 910,00 квадратни метри, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин трайно ползване- ниско застрояване. Поземлен имот, с идентификатор 62459.75.65 по действащата КК и КР на с. Резово, община Царево, одобрена със заповед № РД-18-51/ 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с площ от 820,00 квадратни метри, с трайно предназначение на територията- земеделска, начин трайно ползване- лозе. Поземлен имот, с идентификатор 62459.75.67 по действащата КК и КР на с. Резово, община Царево, одобрена със заповед № РД-18-51/ 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София, с площ от 1710,00 квадратни метри, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин трайно ползване - лозе. Поземлен имот, с идентификатор 62459.75.66 по действащата КК и КР на с. Резово, община Царево, одобрена със заповед № РД-18-51/ 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София, с площ от 1189,00 квадратни метри, с трайно предназначение на територията земеделска, начин трайно ползване- лозе. Поземлен имот, с идентификатор 62459.22.3 по действащата КК и КР на с. Резово, община Царево, одобрена със заповед № РД-18-51/ 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София, с площ от 5004,00 квадратни метри, с трайно предназначение на територията земеделска, начин трайно ползване- изоставена орна земя. Поземлен имот, с идентификатор 62459.11.2 по действащата КК и КР на с. Резово, община Царево, одобрена със заповед № РД-18-51/ 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София, с площ от 1999,00 квадратни метри, с трайно предназначение на територията горска, начин трайно ползване– нива.
32 НЧХД No 1004/2014, II състав НЧХД П.Ж.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 21.1.2015г.
На осн. чл.289, ал.1 от НПК, вр. чл.24, ал.4, т.2, вр. чл.81 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради недопустимост на тъжбата като просрочена. Определението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок, считано от днес пред БОС.
33 Гражданско дело No 93/2014, III състав Вещни искове Н.Т.Х. ХЕРКУЛЕС ТУР ЕООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 22.1.2015г.
и на основание чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 93/ 2014 год. по описа на Царевския районен съд. ВРЪЩА исковата молба на Н.Т.Х. ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.
34 НОХД No 124/2014, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.М.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 22.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №124/2014г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Х.М.П. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Михаил Герджиков” №84, българин, български гражданин, с основно образование, без професия, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.Роза Димитрова, съгласно което подсъдимият Х.М.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, а именно, че на 17.11.2014г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в лек автомобил марка КИА, модел Спортидж, с рег. № **, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - 1 бр. полиетиленов плик тип “клипс” с размери 6/9 см., съдържащ КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 2.335 грама, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.60 % на стойност 14.01 лева и 1 бр. полиетиленов плик тип “клипс” с размери 6/9 см. съдържащ метамфетамин с нетно тегло 0.386 грама, със съдържание на основно вещество 14.50 % на стойност 9.65 лева, всичко на обща стойност 23.66 лева - 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева, а 1 гр. МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.П. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА при първоначален „СТРОГ” режим съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 2000 лева. ОСЪЖДА Х.М.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 226.07 лева за разноски по делото. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1 бр. празна кутия от цигари Karelia Blue 100s със скъсан капак, запечатана в плик /л. 73/, обекти №№ 3 и 4 /л. 72/ и опаковки /л. 74/ – в делото и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени. ДА БЪДАТ ИЗЗЕТИ в полза на държавата остатъкът от наркотичните вещества – обекти № 1 и № 2, с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, които са предадени в Агенция „Митници” за съхранение с приемо-предавателен протокол №1427/20.11.2014г. и да бъдат унищожени. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 124/2014г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът, като взе предвид, че на подсъдимия е наложено ефективно наказание Лишаване от свобода ОПРЕДЕЛИ ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Х.М.П., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка". Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок от днес.
Х.М.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №124/2014г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Х.М.П. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.„Михаил Герджиков” №84, българин, български гражданин, с основно образование, без професия, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.Роза Димитрова, съгласно което подсъдимият Х.М.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, а именно, че на 17.11.2014г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в лек автомобил марка КИА, модел Спортидж, с рег. № **, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - 1 бр. полиетиленов плик тип “клипс” с размери 6/9 см., съдържащ КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 2.335 грама, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.60 % на стойност 14.01 лева и 1 бр. полиетиленов плик тип “клипс” с размери 6/9 см. съдържащ метамфетамин с нетно тегло 0.386 грама, със съдържание на основно вещество 14.50 % на стойност 9.65 лева, всичко на обща стойност 23.66 лева - 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева, а 1 гр. МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. За посоченото престъпление по чл.354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, на основание чл.354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Х.М.П. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА при първоначален „СТРОГ” режим съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 2000 лева. ОСЪЖДА Х.М.П. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 226.07 лева за разноски по делото. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1 бр. празна кутия от цигари Karelia Blue 100s със скъсан капак, запечатана в плик /л. 73/, обекти №№ 3 и 4 /л. 72/ и опаковки /л. 74/ – в делото и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени. ДА БЪДАТ ИЗЗЕТИ в полза на държавата остатъкът от наркотичните вещества – обекти № 1 и № 2, с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, които са предадени в Агенция „Митници” за съхранение с приемо-предавателен протокол №1427/20.11.2014г. и да бъдат унищожени. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 124/2014г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Съдът, като взе предвид, че на подсъдимия е наложено ефективно наказание Лишаване от свобода ОПРЕДЕЛИ ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Х.М.П., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка". Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок от днес.
В законна сила от 22.1.2015г.
35 НОХД No 125/2014, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Д.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 22.1.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.А. - роден на ***г***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от месец февруари 2014г. до месец август 2014г. включително, след като е осъден с протоколна спогодба от 16.12.2013г. по гр. дело №111/2013г. на Районен съд – гр.Царево, влязло в законна сила на 16.12.2013г., да издържа свои низходящи – малолетните си дъщери М.И.А., ЕГН **********, Г.И.А., ЕГН ********** и И.И.А., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител Х.Я.А., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 7 /седем/ месечни вноски, всяка в размер на 78.00 /седемдесет и осем/ лева за всяка от дъщерите, възлизащи общо на сумата в размер на 1638.00 /хиляда шестстотин тридесет и осем/ лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.183, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.57, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕС,ЕЦА; Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
И.Д.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.А. - роден на ***г***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от месец февруари 2014г. до месец август 2014г. включително, след като е осъден с протоколна спогодба от 16.12.2013г. по гр. дело №111/2013г. на Районен съд – гр.Царево, влязло в законна сила на 16.12.2013г., да издържа свои низходящи – малолетните си дъщери М.И.А., ЕГН **********, Г.И.А., ЕГН ********** и И.И.А., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител Х.Я.А., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 7 /седем/ месечни вноски, всяка в размер на 78.00 /седемдесет и осем/ лева за всяка от дъщерите, възлизащи общо на сумата в размер на 1638.00 /хиляда шестстотин тридесет и осем/ лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.183, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.57, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕС,ЕЦА; Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Мотиви от 27.1.2015г.
Мотивите изготвени в срок.
36 АНД No 481/2014, III състав Административни дела НАНСИ - АТАНАС ИВАНОВ ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.1.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024250/03.09.2014г. на Директора на Дирекция „ИТ”-Бургас, с което на „ЕТ „НАНСИ –А.И.“, с ЕИК 102006017 и седалище и адрес на управление: гр.Царево, ул.“Странджа“ № 8, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лева на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414,ал.3 от КТ за извършено административно нарушение по чл.63 ал.2 от КТ РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
37 АНД No 487/2014, I състав Административни дела БРИЗ 1-С ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.1.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №ОА-195/10.10.2014г. на Кмета на Община Царево, с което на „БРИЗ 1-С“ ЕООД с ЕИК 202157664 със седалище и адрес на управление: гр.Ахтопол, общ.Царево, ул.“Трети март“ № 3, представлявано от С.К.Х., за нарушение по чл. 114, ал. 1 от ЗТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000.00 лева на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма /ЗТ/, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
38 АНД No 489/2014, I състав Административни дела ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЧЕРНОМОРЕЦ -БС ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.1.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024475/01.07.2014г. на Директора на Дирекция „ИТ”-Бургас, с което на „Хотелски комплекс Черноморец БС“ ЕАД с ЕИК 200732803, седалище и адрес на управление : гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“ № 126, представлявано от И.Д.А. –изп.директор, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лева на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414,ал.3 от КТ за извършено административно нарушение по чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 АНД No 490/2014, I състав Административни дела ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЧЕРНОМОРЕЦ -БС ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.1.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024474/01.07.2014г. на Директора на Дирекция „ИТ”-Бургас, с което на „Хотелски комплекс Черноморец БС“ ЕАД с ЕИК 200732803, седалище и адрес на управление : гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“ № 126, представлявано от И.Д.А. –изп.директор, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лева на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414,ал.3 от КТ за извършено административно нарушение по чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
40 АНД No 491/2014, I състав Административни дела ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЧЕРНОМОРЕЦ -БС ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.1.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024473/01.07.2014г. на Директора на Дирекция „ИТ”-Бургас, с което на „Хотелски комплекс Черноморец БС“ ЕАД с ЕИК 200732803, седалище и адрес на управление : гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“ № 126, представлявано от И.Д.А. –изп.директор, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лева на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414,ал.3 от КТ за извършено административно нарушение по чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
41 АНД No 492/2014, I състав Административни дела ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЧЕРНОМОРЕЦ -БС ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.1.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024472/01.07.2014г. на Директора на Дирекция „ИТ”-Бургас, с което на „Хотелски комплекс Черноморец БС“ ЕАД с ЕИК 200732803, седалище и адрес на управление : гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“ № 126, представлявано от И.Д.А. –изп.директор, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лева на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414,ал.3 от КТ за извършено административно нарушение по чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
42 АНД No 493/2014, I състав Административни дела ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЧЕРНОМОРЕЦ -БС ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.1.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024471/01.07.2014г. на Директора на Дирекция „ИТ”-Бургас, с което на „Хотелски комплекс Черноморец БС“ ЕАД с ЕИК 200732803, седалище и адрес на управление : гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“ № 126, представлявано от И.Д.А. –изп.директор, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лева на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414,ал.3 от КТ за извършено административно нарушение по чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
43 АНД No 503/2014, II състав Административни дела Т.Г.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.1.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-186/ 09.10.2014 г. на Кмета на община Царево, с което на Т.Г.Г., ЕГН **********, за нарушение на чл. 27, т. 16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 47, ал. 1 от НООРОС.
44 АНД No 509/2014, II състав По ЗД по пътищата Г.С.Т. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.1.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-4635-000185 от 03.10.2014 год. на Началника на РУП- Приморско, с което на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП на Г.С.Т., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и на основание Наредба I-2539 на МВР, му се отнемат 10 контролни точки, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 от ЗДвП, наказание „глоба“ в размер на 10.00 лева, за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, В ЧАСТТА МУ в която на Г.С.Т., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и на основание Наредба I-2539 на МВР, му се отнемат 10 контролни точки, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖАДАВА наказателното постановление в останалата му част.
45 АНД No 516/2014, II състав Административни дела Д.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.1.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-177/ 09.10.2014 г. на Кмета на община Царево, с което на Д.М.М., ЕГН **********, за нарушение на чл. 27, т. 16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, е наложена глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 47, ал. 1 от НООРОС.
46 НОХД No 28/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.С.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-6/2015г., по описа на РУП – Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Д.С.С. - роден на ***г***, обл. Бургаска, ул. „Стефан Караджа” № 9, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което подсъдимият Д.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 16.01.2015год., около 15.30 часа, по третокласен път III – 99 01, км. 20 /входа на с.Синеморец, Бургаска обл./, посока от с.Резово за гр.Ахтопол, Бургаска обл., без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Венто” с рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 14-0302-000417/17.11.2014год., влязло в сила на 28.11.2014год. на Началник на РУП - Царево за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, на подсъдимия Д.С.С. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Разноски по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №28/2015г. по описа на ЦРС.
Д.С.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-6/2015г., по описа на РУП – Царево, между РП Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия Д.С.С. - роден на ***г***, обл. Бургаска, ул. „Стефан Караджа” № 9, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което подсъдимият Д.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 16.01.2015год., около 15.30 часа, по третокласен път III – 99 01, км. 20 /входа на с.Синеморец, Бургаска обл./, посока от с.Резово за гр.Ахтопол, Бургаска обл., без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Венто” с рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление № 14-0302-000417/17.11.2014год., влязло в сила на 28.11.2014год. на Началник на РУП - Царево за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, на подсъдимия Д.С.С. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Разноски по делото няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №28/2015г. по описа на ЦРС.
В законна сила от 24.1.2015г.
47 Гражданско дело No 140/2012, II състав Вещни искове по ЗСПЗЗ С.Г.А.,
Л.Г.Л.,
С.Г.Л.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" -ГР.ПРИМОРСКО - ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.1.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩЖНО Решение № 37.2 от 19.10.2009 год. на ОС „Земеделие” гр. Приморско /сега ОСЗГ- Царево-Приморско/. СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА на настоящото Решение, преписката да се върне на ОС „Земеделие” гр. Приморско /сега ОСЗГ- Царево-Приморско/, за произнасяне с надлежен акт. ОСЪЖДА ОС „Земеделие” гр. Приморско /сега ОСЗГ- Царево-Приморско/, да заплатят на С.Г.А., Л.Г.Л. и С.Г.Л., направените по делото разноски в размер на 1755,00 лева.
48 Гражданско дело No 106/2014, III състав Издръжка Г.И.Х. И.Т.Х.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОСЪЖДА И.Т.Х., ЕГН: **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете Г.И.Х., ЕГН: ********** чрез неговата майка и законна представителка З.Б.А., ЕГН **********, адрес: ***, ежемесечна издръжка в размер на 90.00лв. /деветдесет лева/, считано от датата на подаването на исковата молба - 27.10.2014 год., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, с падеж 10 число на месеца, за който се дължи издръжката до настъпване на обстоятелства, обуславящи нейното изменение или прекратяване, като за разликата над уважения размер от 90.00 лева до предявения размер от 100.00 лева, отхвърля иска като неоснователен. ОСЪЖДА И.Т.Х., ЕГН: **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на малолетното си дете Г.И.Х., ЕГН: ********** чрез неговата майка и законна представителка З.Б.А., ЕГН **********, адрес: ***, издръжка за минало време в размер на 90.00лв. /деветдесет лева/, считано от 02.07.2014г. до 27.10.2014 год., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като за разликата над уважения размер от 90.00 лева до предявения размер от 100.00 лева, отхвърля иска като неоснователен. ОСЪЖДА И.Т.Х., ЕГН: **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Царево сумата в размер на 144.00 лева, представляваща дължими държавни такси, както и сумата в размер на 5.00 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта относно издръжката! Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас в двуседмичен срок от 26.01.2015г. – датата на обявяването му .
49 АНД No 473/2014, II състав Административни дела ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.1.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 79 от 28.07.2014 година на Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което на "ЕВН България Електроразпределение” ЕАД 115552190, представлявано от Гочо Чешмиров, Костадин Величков и Роналд Брехелмахер- членове на съвета на директорите, за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от Общите условия на "ЕВН България Електроразпределение”ЕАД е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 20 000.00 лв./двадесет хиляди лева/ на основание чл.206,ал.1 от Закона за енергетиката.
50 АНД No 5/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.А.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.1.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.А.И., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 03.08.2013 год. до 02.09.2014 год. в гр. Царево, общ. Царево обл. Бургаска, кв. "Мандрата" № 27, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст- с непълнолетната Златина Иванова Атанасова, ЕГН **********- престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 лева.
И.А.И.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.А.И., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 03.08.2013 год. до 02.09.2014 год. в гр. Царево, общ. Царево обл. Бургаска, кв. "Мандрата" № 27, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст- с непълнолетната Златина Иванова Атанасова, ЕГН **********- престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 лева.
Мотиви от 29.1.2015г.
51 ЧНД No 34/2015, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
М.Д.И.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 29.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.И. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** – чрез адв.П.Д.Д. против Постановление от 13.01.2015г. на *** – прокурор при РП-гр.Царево за прекратяване на наказателното производство по ДП № 12-89/2014г. по описа на РУП-Царево, вх.№ 110/2014г. по описа на РП-Царево, образувано и водено срещу виновно лице за престъпление по чл.313 ал.1 от НК, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 34/2015г. по описа на ЦРС. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд-***. Препис от същото да се изпрати на М.Д.И., а след влизането му в сила – и на РП-Царево ведно с материалите по ДП № 12-89/2014г. по описа на РУП-Царево, вх.№ 110/2014г. по описа на РП-Царево. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
52 НОХД No 38/2015, II състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Д.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №38/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д.Д.И. - роден на *** ***, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №35, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият Д.Д.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191, ал.1 от НК, а именно, че за времето от 12.09.2013г. до 24.06.2014г. в гр.Царево, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №35, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст – с непълнолетната М.Т.И., ЕГН **********. За посоченото престъпление по чл.191, ал.1 от НК на основание чл.191, ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.И.,- ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на споразумението на информационното талбо на Община Царево.
Д.Д.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №38/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д.Д.И. - роден на *** ***, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №35, български гражданин, от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият Д.Д.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191, ал.1 от НК, а именно, че за времето от 12.09.2013г. до 24.06.2014г. в гр.Царево, обл.Бургаска, кв.„Мандрата” №35, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст – с непълнолетната М.Т.И., ЕГН **********. За посоченото престъпление по чл.191, ал.1 от НК на основание чл.191, ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.И.,- ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на споразумението на информационното талбо на Община Царево.
В законна сила от 29.1.2015г.
53 НОХД No 40/2015, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.К.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №40/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д.К.К. - роден на ***г***, обл.Пловдив, ул.„Цар Освободител” №8, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият Д.К.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.324, ал.2, изр. първо, вр. ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, а именно, че за времето от 26.06.2013г. до 03.07.2013 г. гр.Приморско, обл.Бургаска, плаж „Стамополу - Перла” упражнявал професията на „спасител плаж”, свързана със здравеопазването на населението, без да има съответната правоспособност по чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи - воден спасител може да бъде всяко лице навършило 17 години и придобило правоспособност след обучение и успешно положен изпит. За посоченото престъпление по чл.324, ал.2, изр. първо, вр. ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на осн. чл.324, ал.2, изр. първо, вр. ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.К.К. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия К. няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
Д.К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №40/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Д.К.К. - роден на ***г***, обл.Пловдив, ул.„Цар Освободител” №8, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият Д.К.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.324, ал.2, изр. първо, вр. ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, а именно, че за времето от 26.06.2013г. до 03.07.2013 г. гр.Приморско, обл.Бургаска, плаж „Стамополу - Перла” упражнявал професията на „спасител плаж”, свързана със здравеопазването на населението, без да има съответната правоспособност по чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи - воден спасител може да бъде всяко лице навършило 17 години и придобило правоспособност след обучение и успешно положен изпит. За посоченото престъпление по чл.324, ал.2, изр. първо, вр. ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на осн. чл.324, ал.2, изр. първо, вр. ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.К.К. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия К. няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
В законна сила от 30.1.2015г.