Районен съд - Царево
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 484/2016, II състав Делба - първа фаза ЧАС СТРОЙ ООД Т.Х.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.4.2018г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: Незастроено дворно място, цялото с площ от 335 (триста, тридесет и пет) кв.м. находящо се в гр. Приморско, община Приморско, Бургаска област, местност „Узунджа”, представляващо поземлен имот с идентификатор 58356.504.451 (петдесет и осем хиляди, триста петдесет и шест, точка, петстотин и четири, точка, четиристотин петдесет и едно) по кадастралната карта и регистри на гр. Приморско, община Приморско, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18-106/ 09.12.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-02-1749/ 04.11.2013 год. на началника на СГКК- Бургас, с площ на имота по кадастър: 335 (триста. тридесет и пет) кв.м. с адрес на поземления имот: гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Стара планина”, местност „Узунджа”. ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ на имота е 23115,00 лева. ПОЛУЧЕНАТА ПРИ ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН ЦЕНА, следва да се разпредели между съделителите при следните права: на съделителя „Час строй” ООД, ЕИК-201476538- стойността на 282 (двеста осемдесет и два) кв.м. идеални части от имота и на съделителя Т.Х.С., ЕГН-**********- стойността на 53 (петдесет и три) кв.м. идеални части от имота. ОСЪЖДА „Час строй” ООД, ЕИК-201476538, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ЦРС, сумата от 778,32 лева д.т. върху стойността на дела си. ОСЪЖДА Т.Х.С., ЕГН-**********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ЦРС 146,28 лева д.т. върху стойността на дела си.
2 Гражданско дело No 46/2017, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Д.П. ПЕРЛА ТУРИСТ АД,
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИИНСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 16.4.2018г.
на основание чл. 233 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 46/ 2017 год. по описа на РС, гр. Царево, поради отказ от предявения иск. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Бургаски окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
3 Гражданско дело No 432/2017, IV състав Искове по ЗУЕС С.Г.Б. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА В К-С НЕСТИНАРКА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 2.4.2018г.
ОТМЕНЯ по иска, с правно основание чл. 40, ал.1 от ЗУЕС, предявен от адвокат Н.Х.Ч.,*** , с адрес за призоваване: гр.Бургас,ул.”Славянска „ №77, ет.1, в качеството на пълномощник на С.Г.Б., гражданка на Руска Федерация, с постоянен адрес в гр.Москва, Можайское шоссе, д. 4, корп. 1, кв. 517-съсобственик на недвижим имот в м.“Нестинарка „ ,комплекс Нестинарка“ ,представляващ апартамент № 31 – студио с кадастрален идентификатор №48619.64.23.1.31, находящ се на 4 етаж в жилищна сграда”А” от архитектурната група сгради, състоящ се от стая баня-тоалетна и балкон с площ от 47,09 кв.м., включващи 3,99 кв.м. идеални части от общите части на сградата , с адрес: гр.Царево,п.к.8260 Нестинарка, вход 1, ет.4, ап.31 против Етажната собственост в сграда с идентификатор № 48619.64.23.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево , с адрес : гр.Царево, м.”Нестинарка” к-с „Нестинарка „, представлявана от Председателя на Управителния съвет на ЕС-Кевин Оллдред с адрес в Република България : гр.Царево, м.”Нестинарка”, ,к-с „Нестинарка”, вх.6, ет.4, ап.83,с която желаят съдът да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразни ,ВСИЧКИ решения, взети на проведеното на 17.08-2017г. Общо събрание на Етажните собственици на сграда в режим на етажна собственост с идентификатор № 48619.64.23.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево , с адрес : гр.Царево, м.”Нестинарка” к-с „Нестинарка „, обективирани в Протокол от проведеното Общо събрание, с правно основание чл. 40, ал.1 от ЗУЕС, вр. чл. 124 ,ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Етажната собственост в сграда с идентификатор № 48619.64.23.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево , с адрес : гр.Царево, м.”Нестинарка” к-с „Нестинарка „, представлявана от Председателя на Управителния съвет на ЕС-Кевин Оллдред с адрес в Република България : гр.Царево, м.”Нестинарка”, ,к-с „Нестинарка”, вх.6, ет.4, ап.83 да заплатят на адвокат Н.Х.Ч.,*** , с адрес за призоваване: гр.Бургас,ул.”Славянска „ №77, ет.1, в качеството на пълномощник на С.Г.Б., гражданка на Руска Федерация, с постоянен адрес в гр.Москва, Можайское шоссе, д. 4, корп. 1, кв. 517-съсобственик на недвижим имот в м.“Нестинарка „ ,комплекс Нестинарка“ ,представляващ апартамент № 31 – студио с кадастрален идентификатор №48619.64.23.1.31, находящ се на 4 етаж в жилищна сграда”А” с идентификатор № 48619.64.23.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево , с адрес : гр.Царево, м.”Нестинарка” к-с „Нестинарка „, представлявана от Председателя на Управителния съвет на ЕС-Кевин Оллдред с адрес в Република България : гр.Царево, м.”Нестинарка”, ,к-с „Нестинарка”, вх.6, ет.4, ап.83, направените по делото разноски в размер на 390,00 лв. /триста и деветдесет лева /, представляващи заплатена държавна такса в размер на 50,00 лв./петдесет лева /, както и държавна такса за обезпечение на иска в размер на 40,00 лв./четиридесет лева / и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 300,00 лв./триста лева /. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.
4 Гражданско дело No 633/2017, IV състав Искове за недействителност на правни сделки ХОЛИДЕЙ ИНВЕСТ 03 ООД Н.Г.Т.,
А.М.Ш.
Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 12.4.2018г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ без разглеждане искова молба от „Холидей Инвест 03” ООД , ЕИК :102846701, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас , ж.к.”Меден рудник” бл.435, вх.3, ет.8, ап.21, представлявано от управителя Николинка Ж. чрез адвокат Е.М. ***, със съдебен адрес *** против Н.Г.Т. , ЕГН **********, с адрес *** и А.М.Ш., ЕГН **********, с адрес ***, с която желаят съдът да постанови решение, с което да: 1.да прогласи за нищожен като привиден , сключеният между Н.Т. и А.Ш. договор за замяна на ? от 1230/1255 идеални части от поземлен имот с идентификатор 44094.501.358 по КК на с.Лозенец , община Царево, находящ се на административен адрес –с.Лозенец,ул.”Г.Кондолов”№27 с площ 590 кв.м., трайно предназначение на територията- урбанизирана , начин на трайно ползване- ниско застрояване, номер по преходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи: 44094.501.357, 44094.501.378, 44094.501.124, 44094.501.123, 44094.501.261, 44094.501.356 и поземлен имот с идентификатор 44094.501.123 по КК на с.Лозенец, общ.Царево, находящ се на административен адрес 7 с.Лозенец, ул.”Г.Кондолов” №27а, с площ 628 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, номер по предходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи: 44094.501.124, 44094.501.125, 44094.501.121, 44094.501.529, 44094.501.261, 44094.501.358, извършен с нот.акт №38, том ІV, рег.№5938, дело 554 от 2017г. на нотариус Маргарита Илиева, 2.на основание чл. 17, ал.1 от ЗЗД да обявите за действителен сключеният между Н.Т. и А.Ш. договор за продажба на ? от1230/1255 идеални части от поземлен имот с идентификатор 44094.501.358 по КК на с.Лозенец, общ.Царево, находящ се на административен адрес с.Лозенец,ул.”Г.Кондолов”№27 , с площ 590 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване.ниско застрояване,номер по предходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи: 44094.501.357, 44094.501.378, 44094.501.124, 44094.501.123, 44094.501.261, 44094.501.356 и поземлен имот с идентификатор 44094.501.123 по КК на с.Лозенец, общ.Царево , находящ се на административен адрес –с.Лозенец,ул.”Г.Кондолов”№ 27-а с площ 628 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване, номер по предходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи : 44094.501.124, 44094.501.125, 44094.501.121, 44094.501.529, 44094.501.261, 44094.501.358, извършен с НА №38, том ІV,рег.№ 5938, дело № 554 от 2017г. на нотариус Маргарита Илиева и 3.на основание чл. 33, ал.2 от ЗС да признае на „Холидей Инвест 03” ООД правото за изкупи от Н.Т. притежаваните от нея ? от 1230/1255 идеални части от поземлен имот с идентификатор 44094.501.358 по КК на с.Лозенец, общ.Царево, находящ се на административен адрес с.Лозенец,ул.”Г.Кондолов”№ 27, с площ 590 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване, номер по предходен план 123, кв.24, парцел ІІ, при съседи:44094.501.124, 44094.501.125, 44094.501.121, 44094.501.529, 44094.501.261, 44094.501.358, с правно основание чл. 33 ЗС, вр. чл. 17 от ЗЗД, чл. 26 от ЗЗД, по повод на която образувано гр. дело № 633 / 2017г. по описа на Районен съд - Царево , поради ОТКАЗА ИЗЦЯЛО ОТ ИСКОВИТЕ ПРЕТЕНЦИИ , на основание чл.233 от ГПК . ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 633 по описа за 2017г. на Районен съд -Царево, на основание чл. 233 от ГПК, поради ОТКАЗА ИЗЦЯЛО ОТ ИСКОВИТЕ ПРЕТЕНЦИИ срещу ответниците Н.Г.Т. , ЕГН **********, с адрес *** и А.М.Ш., ЕГН **********, с адрес ***. Определението не подлежи на обжалване.
5 Гражданско дело No 21/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД И.Х.Х. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.4.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк „Младост 4“ Бизнес Парк София, сгр.14, и И.Х.Х. с ЕГН ********** ***. че ответникът И.Х.Х. с ЕГН ********** дължи на ищцовото дружество от 322.22лв. - главница по договор за кредит ***., сумата от 47.30лв, представляваща възнаградителна лихва по договора, сумата от 27.86 лв., представляваща лихва за забава за периода от 05.12.2016г. до 11.10.2017г. и законна лихва от датата на подаването на заявлението -23.10.2017г. до изплащане на вземането, за които суми е издадена заповед № 299/24.10.2017г. за изпълнение по ч.гр.д.№ 504/2017г. на РС-Царево. ОСЪЖДА И.Х.Х. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк „Младост 4“ Бизнес Парк София, сгр.14, сумата в размер на 75.00 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски в заповедното производство, от които държавна такса в размер на 25 лева и определено от съда юрисконсултско възнаграждение по реда на Закона за правната помощ в размер на 50 лева, както и сумата в размер на размер на 225.00 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски в исковото производство, от които държавна такса в размер на 125.00 лева и определено от съда юрисконсултско възнаграждение по реда на Закона за правната помощ в размер на 100 лева Решението е окончателно.
В законна сила на 23.4.2018г.
6 Гражданско дело No 140/2018, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЧЕРНОМОРЕЦ ЕАД БУЛГАРКОНТРОЛА ЕООД Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 5.4.2018г.
на основание чл. 213 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИСЪЕДИНЯВА по реда на чл. 213 от ГПК, гр. д. № 140/ 2018 год. КЪМ гр. д. № 139/ 2018 год. двете по описа на ЦРС, за разглеждане в едно общо исково производство, което да продължи под номера на гр. д. № 139/ 2018 год. по описа на ЦРС. Гр. д. № 140/ 2018 год. по описа на ЦРС да се приобщи към материалите по гр. д. № 139/ 2018 год. по описа на ЦРС. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението не подлежи на обжалване.
7 АНД No 1056/2017, I състав ДИТ АС ХОТЕЛИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-001272/20.11.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „АС Хотели“ ЕООД с ЕИК 131261782 със седалище и адрес на управление: град София, жк „Бъкстон““бл.20 вх.Д ап.85, в качеството му на работодател за нарушение на чл.153 ал.2 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 / хиляда и петстотин/ лева на основание чл.414 ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 АНД No 1058/2017, I състав ДИТ АС ХОТЕЛИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 17.4.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001273/20.11.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „АС Хотели“ ЕООД с ЕИК 131261782 със седалище и адрес на управление: град София, жк „Бъкстон““бл.20 вх.Д ап.85, в качеството му на работодател за нарушение на чл.303 ал.3 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000.00 лева на основание чл.414 ал.1 от КТ, като НАМАЛЯ имуществената санкция от 3000 лева на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
9 АНД No 10/2018, II състав Общини В.В.П. ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.4.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ОА-150/12.10.2017г. на Кмета на община Царево, с което на В.В.П. с ЕГН **********, за нарушение на чл.14 ал.6 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 500.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 АНД No 11/2018, II състав Общини В.В.П. ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.4.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ОА-177/19.10.2017г. на Кмета на община Царево, с което на В.В.П. с ЕГН **********, за нарушение на чл.14 ал.6 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
11 НЧХД No 18/2018, II състав Лека телесна повреда Г.Д.Ф. Е.М.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 16.4.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Е.М.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, работи в строителството, с адрес ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че: на 03.12.2016г., около 03.45 часа в гр. Царево, Бургаска област, на ул. „Хан Аспарух“, пред сградата на ДГС- Царево причинил лека телесна повреда на Г.Д.Ф. с ЕГН ********** – отток и палпаторна болка в областта на носните костици без деформация, която лека телесна повреда се изразява в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето - престъпление по чл.130, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 500.00 лева /хиляда и петстотин лева/. ОСЪЖДА подсъдимият Е.М.Д. да заплати на Г.Д.Ф. ЕГН ********** сумата от 1 000.00 лева / хиляда лева/, представляващи причинени от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 03.12.2016г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля предявения граждански иск в останалата му част до претендирания размер от 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ като неоснователен. ОСЪЖДА подсъдимият Е.М.Д. да заплати на Г.Д.Ф. ЕГН ********** сумата от 50.00 лева /петдесет лева/, представляващи причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 03.12.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА подсъдимия Е.М.Д. да заплати на Г.Д.Ф. ЕГН ********** направените по делото разноски в размер общо на 512.00/ петстотин и дванадесет/ лева. ОСЪЖДА подсъдимия Е.М.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата от 40.00 лв. /четиридесет лева/, представляваща държавна такса върху уваженият размер на граждански иск. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
Е.М.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимият Е.М.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, работи в строителството, с адрес ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че: на 03.12.2016г., около 03.45 часа в гр. Царево, Бургаска област, на ул. „Хан Аспарух“, пред сградата на ДГС- Царево причинил лека телесна повреда на Г.Д.Ф. с ЕГН ********** – отток и палпаторна болка в областта на носните костици без деформация, която лека телесна повреда се изразява в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето - престъпление по чл.130, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 500.00 лева /хиляда и петстотин лева/. ОСЪЖДА подсъдимият Е.М.Д. да заплати на Г.Д.Ф. ЕГН ********** сумата от 1 000.00 лева / хиляда лева/, представляващи причинени от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 03.12.2016г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля предявения граждански иск в останалата му част до претендирания размер от 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ като неоснователен. ОСЪЖДА подсъдимият Е.М.Д. да заплати на Г.Д.Ф. ЕГН ********** сумата от 50.00 лева /петдесет лева/, представляващи причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 03.12.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА подсъдимия Е.М.Д. да заплати на Г.Д.Ф. ЕГН ********** направените по делото разноски в размер общо на 512.00/ петстотин и дванадесет/ лева. ОСЪЖДА подсъдимия Е.М.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата от 40.00 лв. /четиридесет лева/, представляваща държавна такса върху уваженият размер на граждански иск. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
12 АНД No 36/2018, IV състав НАП ЕВРОС-КИП ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 19.4.2018г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1907 от 22.08-2017г., издадено от Кирил Петров Пологов– заместник-директор на ТД на НАП,упълномощен със Заповед №ЗЦУ-1582 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „Еврос КиП „ЕООД, ЕИК:102733988, със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, 8000, ж.к. „Лазур „ , бл. 18, вх.4, ет.1, представлявано от управителя Р.И.К. за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./ три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция „ на „Еврос КиП „ЕООД, ЕИК:102733988, със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, 8000, ж.к. „Лазур „ , бл. 18, вх.4, ет.1, представлявано от управителя Р.И.К. за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС, КАТО ГО НАМАЛЯВА от 3000,00 лв./ три хиляди лева / на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.2, изр. 2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
13 АНД No 40/2018, I състав ДИТ ХОМ КЕЪР ХОТЕЛС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА ГИТ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №09-001764/ 09.01.2018г. на Изпълнителния директора на Изпълнителна дирекция „Главна инспекция по труда”-София, с което на „Хом Кеър Хотелс“ ООД с ЕИК 203980775, седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Христо Ботев“ № 31 ет.1, за нарушение на чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност му е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, на основание чл.76 ал.4 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл. 48 ал.2 от Закона за чужденците в Република България.
14 АНД No 41/2018, I състав ДИТ ХОМ КЕЪР ХОТЕЛС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА ГИТ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 16.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №09-001766/ 09.01.2018г. на Изпълнителния директора на Изпълнителна дирекция „Главна инспекция по труда”-София, с което на „Хом Кеър Хотелс“ ООД с ЕИК 203980775, седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Христо Ботев“ № 31 ет.1, за нарушение на чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност му е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, на основание чл.76 ал.4 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл. 48 ал.2 от Закона за чужденците в Република България. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 АНД No 42/2018, II състав ДИТ ХОМ КЕЪР ХОТЕЛС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА ГИТ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 3.4.2018г.
Предвид горното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ без разглеждане жалба, депозирана от Хом Кеър Хотелс ООД срещу НП № 09-001765/09.01.2018г., издадено от Изп. Директор на ИА Г ИТ като недопустима, поради просрочие. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок, считано от днес пред Административен съд-Бургас. Протоколът, изготвен в с.з. Заседанието приключи в 9.15 часа.
16 АНД No 61/2018, I състав Комисия за защита на потребителите ДАЛИКС 2015 ООД ДИРЕКТОРА НА КЗП РД -ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 24.4.2018г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 0043838/08.12.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на „Даликс 2015“ ООД с ЕИК 203320534, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул.“Авксентий Велешки“ №31, представлявано от Д.К., за нарушение по чл.9 ал.2 вр.ал.1 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 68/2018, I състав Комисия за защита на потребителите ИНТЕГРИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ ЕООД ДИРЕКТОРА НА КЗП РД -ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.4.2018г.
Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 63 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43036/29.11.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП, РД Бургас), с което на „ИНТЕГРИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ“ ЕООД с ЕИК 202284423, със седалище и адрес на управление: гр. София,район „Връбница“ ул.“Адам Мицкевич“ №4, за нарушение на чл.68в вр.чл.68г ал.4 вр.чл.68з предл.2 вр.чл.68и т.1 от Закона за защита на потребителите е наложена „имуществена санкция” в размер на 1000 лева на основание чл.210а от Закона за защита на потребителите. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 АНД No 73/2018, II състав МВР Л.М.А. НАЧАЛНИКА НА РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.4.2018г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП № 17-4635-000384/ 10.10.2017 г. на Началник група при РУ гр. Приморско, към ОД на МВР гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 2 от КЗ, на Л.М.А., ЕГН **********, е наложено административно наказание на основание чл. 638, ал. 3 вр. чл. 461, т. 1 от КЗ, глоба в размер на 400.00 лева. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
19 АНД No 77/2018, I състав ДАМТН МАДАМА БГ ЕООД НАЧАЛНИКА НА РОНП ЮИБ ПРИ ГДНП ПРИ ДАМТН Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДДГ-10/15.11.2017г. на Началника на Регионалния отдел „Надзор на пазара“ Югоизточна България при ДАМТН, в ЧАСТТА, с която на „Мадама БГ“ ЕООД с ЕИК 202060311 със седалище и адрес на управление: град София, жк „Младост“ бл.407 вх.5 ет.7 ап.19, представлявано от Я.Т.Я., за нарушение на чл.4б т.2 от ЗТИН вр.чл.6 ал.1 от НСИОСИ е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 250.00 лева на основание чл.52б от ЗТИП, като го ОТМЕНЯ в ЧАСТТА, с която за нарушение чл.4б т.1 вр.чл.17 ал.1 и ал.2 от НСИОСИ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 250 лева.
20 НОХД No 81/2018, I състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.З.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 18.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №81/2018г. по описа на РС – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимия В.З.М. - ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, осъждан, неженен, адрес ***, и адв.Весов, съгласно което подсъдимият В.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.345, ал.1 от НК, за това, че на 03.09.2017г. в гр.Приморско, община Приморско, област Бургас по ул.“Иглика“ си служил с 2 /два/ броя табели с регистрационен номер С 0892 РК, издадени за друго моторно превозно средство, като ги поставил на управляваното от него МПС – лек автомобил марка „Рено“, модел „19“ с номер на рамата VF1L53D0506425593 – престъпление по чл.345, ал.1 от Наказателния кодекс. За посоченото престъпление по чл.345, ал.1 от НК, на осн. чл.345, ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.З.М., ЕГН ********** на наказание наказание ГЛОБА в размер на 600 лева. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 2 бр. регистрационни табели с № С 0892 РК, на съхранение в РУП – Приморско, които да бъдат изпратени на компетентния орган КАТ - Бургас. ВРЪЩА на собственика С.Й.И. вещественото доказателство - 1бр. регистрационен талон за лек автомобил № 535181 за лек автомобил „Рено – 19“ с рег. № С 0892 РК, на съхранение в РУ – Приморско,
В.З.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №81/2018г. по описа на РС – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимия В.З.М. - ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, осъждан, неженен, адрес ***, и адв.Весов, съгласно което подсъдимият В.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.345, ал.1 от НК, за това, че на 03.09.2017г. в гр.Приморско, община Приморско, област Бургас по ул.“Иглика“ си служил с 2 /два/ броя табели с регистрационен номер С 0892 РК, издадени за друго моторно превозно средство, като ги поставил на управляваното от него МПС – лек автомобил марка „Рено“, модел „19“ с номер на рамата VF1L53D0506425593 – престъпление по чл.345, ал.1 от Наказателния кодекс. За посоченото престъпление по чл.345, ал.1 от НК, на осн. чл.345, ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия В.З.М., ЕГН ********** на наказание наказание ГЛОБА в размер на 600 лева. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 2 бр. регистрационни табели с № С 0892 РК, на съхранение в РУП – Приморско, които да бъдат изпратени на компетентния орган КАТ - Бургас. ВРЪЩА на собственика С.Й.И. вещественото доказателство - 1бр. регистрационен талон за лек автомобил № 535181 за лек автомобил „Рено – 19“ с рег. № С 0892 РК, на съхранение в РУ – Приморско,
В законна сила на 18.4.2018г.
21 АНД No 84/2018, IV състав Здравна инспекция ЕКСТРА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗИ Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №03.1-11 от 26.01-2018г. на д-р Георги Иванов Паздеров –Директор на Регионална здравна инспекция- Бургас, с което на дружеството „Екстра” ЕООД, ЕИК :102894938, със седалище и адрес на управление : с.Лозенец, община Царево, местност „Караагач”, к-с”Романс”, представлявано от Д.Д.Т., ЕГН **********-управител, за нарушение по чл. 36, ал.1 от Закон за здравето, на основание чл. 211, ал.3 от Закона за здравето е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / . Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
22 АНД No 89/2018, IV състав КАТ И.И.Г. НАЧАЛНИКА НА РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 19.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17-4635- 000069 от 02.05-2017г. на Калин Г. Стоянов на длъжност Началник РУП към ОДМВР-Бургас,РУ Приморско,упълномощен със Заповед №251з-1776/31.05-2016г., с което на И.И.Г. ЕГН ********** *** за нарушение по 483, ал.1, т.1 от КЗ е наложено административно наказание на основание чл.638,ал.1, т.1 вр. чл. 461,т.1 от КЗ – „Глоба „ в размер на 250,00 лв. /двеста и петдесет лева /. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
23 АНД No 91/2018, II състав Комисия за защита на потребителите ИЛМАР ООД ДИРЕКТОРА НА КЗП РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.4.2018г.
Мотивиран от горните съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 43741 от 19.10.2017 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 214 от Закон за туризма на „Илмар“ ООД, ЕИК 147139787, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 214 от ЗТ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
24 АНД No 94/2018, II състав Комисия за защита на потребителите ИЛМАР ООД ДИРЕКТОРА НА КЗП РД -ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.4.2018г.
Мотивиран от горните съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 43742 от 19.10.2017 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 197 от Закон за защита на потребителите, на „Илмар“ ООД, ЕИК 147139787, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗЗП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
25 АНД No 96/2018, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР КАРЕКС 2003 АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ В МТ Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 24.4.2018г.
Предвид гореизложеното, съдът намира, че са налице основания за отмяна на наказателното постановление, поради което и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9 от 28.02-2018г. на Е.Е.Д.-Директор дирекция „Управление на морските плажове“ в Министерството на туризма, с което на „Карекс 2003”АД, ЕИК:212729414, със седалище и адрес на управление : гр.София, район Витоша, бул.”Ал.Пушкин”№ 5, ет.2, представлявано от А.К.А.- управител, за нарушение по чл.10, ал.8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие/ЗУЧК / и на основание чл. 23, във връзка с чл. 10, ал.8 от ЗУЧК е наложено административно наказание - „имуществена санкция“ в размер на 10000,00 лв./ десет хиляди лева / . Решението подлежи на обжалване чрез РС-Царево пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 АНД No 100/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Д.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 10.4.2018г.
ПРИЗНАВА Б.Д.Д. - ЕГН **********, с адрес ***, български гражданин, неосъждана, със средно образование, работи като сервитьорка в „Планет клуб“ ЕООД, неомъжена ЗА ВИНОВНА в това, че на 08.08.2017г., в гр.Приморско, обл.Бургаска намерила чужда движима вещ - 1 бр. мобилен телефон марка „IPhone“, модел „7 32 GB Rose Gold" с ИМЕЙ 35318087385131 на стойност 1 357.14 лв. /хиляда триста петдесет и седем лева и четиринадесет стотинки /, собственост на Костадин Борисов Шопов и в продължение на една седмица не съобщила за нея на собственика, на властта или на този, който я изгубил - Даниела Костадинова Шопова - престъпление по чл.207, ал.1 от Наказателния кодекс, поради което и на основание чл.78а, ал.5, вр. чл.207, ал.1 от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Д.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 93.84 лева, представляваща разноски в досъдебното производство.
Б.Д.Д.
ПРИЗНАВА Б.Д.Д. - ЕГН **********, с адрес ***, български гражданин, неосъждана, със средно образование, работи като сервитьорка в „Планет клуб“ ЕООД, неомъжена ЗА ВИНОВНА в това, че на 08.08.2017г., в гр.Приморско, обл.Бургаска намерила чужда движима вещ - 1 бр. мобилен телефон марка „IPhone“, модел „7 32 GB Rose Gold" с ИМЕЙ 35318087385131 на стойност 1 357.14 лв. /хиляда триста петдесет и седем лева и четиринадесет стотинки /, собственост на Костадин Борисов Шопов и в продължение на една седмица не съобщила за нея на собственика, на властта или на този, който я изгубил - Даниела Костадинова Шопова - престъпление по чл.207, ал.1 от Наказателния кодекс, поради което и на основание чл.78а, ал.5, вр. чл.207, ал.1 от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.Д.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 93.84 лева, представляваща разноски в досъдебното производство.
Мотиви от 11.4.2018г.
мотивите изготвени в срок
В законна сила на 26.4.2018г.
27 АНД No 117/2018, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.М.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемият С.М.К., роден на ***г***, ЕГН **********,***, българин, български гражданин, работи – шофьор, женен, неосъждан ,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че : На 02.01.2017 г., в гр. Приморско, област Бургас, по ул. „Трети март“, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Ризато“, с номер на рама 37899, което не е регистрирано по надлежния ред предвиден в Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност , като му налага административно наказание – ГЛОБА в размер на 1000,00 лв./ хиляда / лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съда. Осъжда С.М.К., ЕГН **********,*** да заплати на ОД на МВР – Бургас направените по делото разноски в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/, а на Районен съд – Царево да заплати държавна такса за издаване на изпълнителен лист в размер на 5,00 лв./ пет лева /. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
С.М.К.
ПРИЗНАВА обвиняемият С.М.К., роден на ***г***, ЕГН **********,***, българин, български гражданин, работи – шофьор, женен, неосъждан ,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че : На 02.01.2017 г., в гр. Приморско, област Бургас, по ул. „Трети март“, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Ризато“, с номер на рама 37899, което не е регистрирано по надлежния ред предвиден в Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност , като му налага административно наказание – ГЛОБА в размер на 1000,00 лв./ хиляда / лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съда. Осъжда С.М.К., ЕГН **********,*** да заплати на ОД на МВР – Бургас направените по делото разноски в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/, а на Районен съд – Царево да заплати държавна такса за издаване на изпълнителен лист в размер на 5,00 лв./ пет лева /. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
28 НОХД No 119/2018, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.Е.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 4.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 243/2015 г. по описа на РУ МВР – Приморско, пр. пр. № 622/2015 г, пор. № 154/2015 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият Г.Е.Г., ЕГН **********,***.1988 година, българин, български гражданин, осъждан, висше образование, неженен, работи на длъжност дистрибутор, постоянен адрес:***, телефон 0897210406 и адв. Т.С., съгласно което обв. Г.Е.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл. чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, във вр. с чл. 3, ал.1 и 2 и 3 ЗКНВП, във връзка Приложение №1 към чл. 3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че 09.08.2015 в град Приморско, облас Бургас, в района на морски плаж "Перла" държал в себе си, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1" на ЗКНВП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високорискови наркотични вещества, както следва: - ОБЕКТ 1/1 - прахообразно вещество с нето тегло 0,353 грама, представляващо кофеин и кокаин, със съдържание на кокаин 26,40 %, на стойност 31.77 /тридесет и един лева и седемдест и седем стотинки/ лева; - ОБЕКТ 1/2 - прахообразно вещество с нето тегло 0,324 грама, представляващо кофеин и кокаин, със съдържание на кокаин 29,10 %, на стойност 29.16 /двадесет и девет лева и шестнадесет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 1/3 – прахообразно вещество с нето тегло 0,394 грама, представляващо кофеин и кокаин, със съдържание на кокаин 30,10 %, на стойност 35,46 /тридесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки/ лева; - ОБЕКТ 1/4 - прахообразно вещество с нето тегло 0,372 грама, представляващо кофеин и кокаин, със съдържание на кокаин 18,20 %, на стойност 33,48 /тридесет и три лева и четиридесет и осем стотинки/ лева; - ОБЕКТ 1/5 – прахообразно вещество с нето тегло 0,322 грама, представляващо кофеин и кокаин, със съдържание на кокаин 27,00 %, на стойност 28.98 /двадесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/ лева – всичко с общо нето тегло 1,765 грама, на обща стойност 158,85 /сто петдесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки/ лева, 1 грам КОКАИН с наличие на активен компонент 15-30% е на стойност 90.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика нуждите на съдопроизводството, обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г.За посоченото престъпление по чл.по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, връзка чл. 3, ал.1, 2 и 3 ЗКНВП, връзка Приложение I към чл.3, т.1 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.Е.Г., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. Г.Е.Г., ЕГН ********** наказанието ГЛОБА което закона предвижда, наред с наказанието лишаване от свобода.
Г.Е.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 243/2015 г. по описа на РУ МВР – Приморско, пр. пр. № 622/2015 г, пор. № 154/2015 г по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемият Г.Е.Г., ЕГН **********,***.1988 година, българин, български гражданин, осъждан, висше образование, неженен, работи на длъжност дистрибутор, постоянен адрес:***, телефон 0897210406 и адв. Т.С., съгласно което обв. Г.Е.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл. чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, във вр. с чл. 3, ал.1 и 2 и 3 ЗКНВП, във връзка Приложение №1 към чл. 3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно, че 09.08.2015 в град Приморско, облас Бургас, в района на морски плаж "Перла" държал в себе си, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1" на ЗКНВП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високорискови наркотични вещества, както следва: - ОБЕКТ 1/1 - прахообразно вещество с нето тегло 0,353 грама, представляващо кофеин и кокаин, със съдържание на кокаин 26,40 %, на стойност 31.77 /тридесет и един лева и седемдест и седем стотинки/ лева; - ОБЕКТ 1/2 - прахообразно вещество с нето тегло 0,324 грама, представляващо кофеин и кокаин, със съдържание на кокаин 29,10 %, на стойност 29.16 /двадесет и девет лева и шестнадесет стотинки/ лева; - ОБЕКТ 1/3 – прахообразно вещество с нето тегло 0,394 грама, представляващо кофеин и кокаин, със съдържание на кокаин 30,10 %, на стойност 35,46 /тридесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки/ лева; - ОБЕКТ 1/4 - прахообразно вещество с нето тегло 0,372 грама, представляващо кофеин и кокаин, със съдържание на кокаин 18,20 %, на стойност 33,48 /тридесет и три лева и четиридесет и осем стотинки/ лева; - ОБЕКТ 1/5 – прахообразно вещество с нето тегло 0,322 грама, представляващо кофеин и кокаин, със съдържание на кокаин 27,00 %, на стойност 28.98 /двадесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/ лева – всичко с общо нето тегло 1,765 грама, на обща стойност 158,85 /сто петдесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки/ лева, 1 грам КОКАИН с наличие на активен компонент 15-30% е на стойност 90.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика нуждите на съдопроизводството, обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г.За посоченото престъпление по чл.по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, връзка чл. 3, ал.1, 2 и 3 ЗКНВП, връзка Приложение I към чл.3, т.1 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.Е.Г., ЕГН ********** на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предложение 1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обв. Г.Е.Г., ЕГН ********** наказанието ГЛОБА което закона предвижда, наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила на 4.4.2018г.
29 НОХД No 134/2018, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Д.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 158/2018 г. по описа на РУ МВР – Царево, пр. преписка № 158/2018 г. по описа на Районна прокуратура Царево, представлявана от прокурор Д., обвиняемия Д.Д.Д. - ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, неженен, безработен, с постоянен и настоящ адрес:*** и неговия защитник адв. Г.К., съгласно което обвиняемия Д.Д. се признава за виновен, за това, че на 08.04.2018 г. в гр. Царево, област Бургас, в личния си багаж – чанта, в багажно отделение на лек автомобил марка "Алфа Ромео", модел „147“ с per. № СВ 1390 МА, държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г., високо рискови наркотични вещества: Обект №1 – растителна маса „коноп“ с нетно тегло 6,537 гр., със съдържание на тетрахидроканабинол - 7,50 %, на стойност 39,22 лева /тридесет и девет лева и 22 стотинки/. Обект №2 – растителна маса „коноп“ с нетно тегло 4,425 гр., със съдържание на тетрахидроканабинол - 6,80 %, на стойност 26,55 лева /двадесет и шест лева и 55 стотинки/. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение първо от НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предложение първо от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство: Обект №1 – растителна маса „коноп“ с нетно тегло 6,537 гр., със съдържание на тетрахидроканабинол и Обект №2 – растителна маса „коноп“ с нетно тегло 4,425 гр., със съдържание на тетрахидроканабинол - 6,80 %, /с изключение на количеството използвано за анализ/, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас са предадени с предавателно-приемателен протокол на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-8807/13.04.2018 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1 бр. хартиен плик с №Е 227/2018г. съдържащ опаковки запечатани с бял хартиен плик с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ при ОД МВР – Бургас, на съхранение в РУ – Царево, които да бъдат унищожени. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Д.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски по делото в размер на 68.70 лева. Причинените от престъплението имуществени вреди няма.
Д.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 158/2018 г. по описа на РУ МВР – Царево, пр. преписка № 158/2018 г. по описа на Районна прокуратура Царево, представлявана от прокурор Д., обвиняемия Д.Д.Д. - ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, неженен, безработен, с постоянен и настоящ адрес:*** и неговия защитник адв. Г.К., съгласно което обвиняемия Д.Д. се признава за виновен, за това, че на 08.04.2018 г. в гр. Царево, област Бургас, в личния си багаж – чанта, в багажно отделение на лек автомобил марка "Алфа Ромео", модел „147“ с per. № СВ 1390 МА, държал без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г., високо рискови наркотични вещества: Обект №1 – растителна маса „коноп“ с нетно тегло 6,537 гр., със съдържание на тетрахидроканабинол - 7,50 %, на стойност 39,22 лева /тридесет и девет лева и 22 стотинки/. Обект №2 – растителна маса „коноп“ с нетно тегло 4,425 гр., със съдържание на тетрахидроканабинол - 6,80 %, на стойност 26,55 лева /двадесет и шест лева и 55 стотинки/. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение първо от НК. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предложение първо от НК, на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предложение първо от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство: Обект №1 – растителна маса „коноп“ с нетно тегло 6,537 гр., със съдържание на тетрахидроканабинол и Обект №2 – растителна маса „коноп“ с нетно тегло 4,425 гр., със съдържание на тетрахидроканабинол - 6,80 %, /с изключение на количеството използвано за анализ/, запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас са предадени с предавателно-приемателен протокол на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо с рег. № 251000-8807/13.04.2018 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ София. След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“. На осн. чл.53, ал.2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1 бр. хартиен плик с №Е 227/2018г. съдържащ опаковки запечатани с бял хартиен плик с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ при ОД МВР – Бургас, на съхранение в РУ – Царево, които да бъдат унищожени. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.Д.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски по делото в размер на 68.70 лева. Причинените от престъплението имуществени вреди няма.
В законна сила на 17.4.2018г.
30 НОХД No 135/2018, I състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.М.Р. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 18.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 52/2018г. по описа на РУ МВР – Приморско, пр. пр. № 161/2018 г., пор. № 30/2018 г по описа на Районна прокуратура Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимата М.М.Р. - ЕГН **********, родена на *** ***, адрес ***, български гражданин, начално образование, безработна, неомъжена, неосъждана и служебния й защитник адв. М.Б., съгласно което подсъдимата М.Р. се признава за виновна, за това, че за времето 05.04.2018 г. - 06.04.2018 г. в град Приморско, област Бургас, от частен дом, намиращ се на улица „Васил Левски“ № 4 отнела чужди движими вещи - 1 брой златен пръстен на стойност 459.08 лева и 1 брой златен пръстен на стойност 912.64 лева, всичко на обща стойност 1371.72 лева от владението и собственост на Ирина Андонова Недялкова, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал.1 НК. За посоченото престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, на осн. чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимата М.М.Р., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски по делото в размер на 105.57 /сто и пет лева и петдесет и седем стотинки/ лева. Веществени доказателства няма. С престъплението - предмет на настоящото споразумение са причинени имуществени вреди на обща стойност 1371.72 лева. Инкриминираните вещи, а именно 1 /един/ брой златен пръстен на стойност 495.08 лева и 1 /един/ брой златен пръстен на стойност 912.64 лева са върнати на техния собственик.
М.М.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 52/2018г. по описа на РУ МВР – Приморско, пр. пр. № 161/2018 г., пор. № 30/2018 г по описа на Районна прокуратура Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимата М.М.Р. - ЕГН **********, родена на *** ***, адрес ***, български гражданин, начално образование, безработна, неомъжена, неосъждана и служебния й защитник адв. М.Б., съгласно което подсъдимата М.Р. се признава за виновна, за това, че за времето 05.04.2018 г. - 06.04.2018 г. в град Приморско, област Бургас, от частен дом, намиращ се на улица „Васил Левски“ № 4 отнела чужди движими вещи - 1 брой златен пръстен на стойност 459.08 лева и 1 брой златен пръстен на стойност 912.64 лева, всичко на обща стойност 1371.72 лева от владението и собственост на Ирина Андонова Недялкова, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал.1 НК. За посоченото престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, на осн. чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимата М.М.Р., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.М.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски по делото в размер на 105.57 /сто и пет лева и петдесет и седем стотинки/ лева. Веществени доказателства няма. С престъплението - предмет на настоящото споразумение са причинени имуществени вреди на обща стойност 1371.72 лева. Инкриминираните вещи, а именно 1 /един/ брой златен пръстен на стойност 495.08 лева и 1 /един/ брой златен пръстен на стойност 912.64 лева са върнати на техния собственик.
В законна сила на 18.4.2018г.
31 НОХД No 138/2018, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Г.Ц. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 20.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 98/2015г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 328/2015г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Б.Г.Ц. - ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, осъждан, женен, безработен, постоянен и настоящ адрес:***, в момента в Затвора – гр.Враца и защитника му адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Б.Г.Ц. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК, за това, че на 13.06.2015 год. в гр. Китен, обл. Бургас, ул. „Урдовиза” № 32, хотел „Сидеров”, стая № 108 отнел чужди движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия”, модел „RM-945”, с ИМЕЙ 354251065081011 на стойност 16.50 лева и 1 бр. мобилен марка „Нокия”, модел „1110 I” на стойност 12.50 лева от владението и собственост на Богданка Ангелова Рангелова, ЕГН ********** и 1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг”, модел „GT-E1170” на стойност 22.50 лева от владението и собственост на Марийка Георгиева Пенова, ЕГН **********, всичко на обща стойност 51.50 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК, на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Б.Г.Ц., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което следва да изтърпи при първоначален „строг“ режим, на осн. чл.57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Б.Г.Ц., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 183.48 лева.
Б.Г.Ц.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 98/2015г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 328/2015г. по описа на РП-Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимият Б.Г.Ц. - ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, осъждан, женен, безработен, постоянен и настоящ адрес:***, в момента в Затвора – гр.Враца и защитника му адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Б.Г.Ц. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК, за това, че на 13.06.2015 год. в гр. Китен, обл. Бургас, ул. „Урдовиза” № 32, хотел „Сидеров”, стая № 108 отнел чужди движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия”, модел „RM-945”, с ИМЕЙ 354251065081011 на стойност 16.50 лева и 1 бр. мобилен марка „Нокия”, модел „1110 I” на стойност 12.50 лева от владението и собственост на Богданка Ангелова Рангелова, ЕГН ********** и 1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг”, модел „GT-E1170” на стойност 22.50 лева от владението и собственост на Марийка Георгиева Пенова, ЕГН **********, всичко на обща стойност 51.50 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив. За посоченото престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК, на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Б.Г.Ц., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което следва да изтърпи при първоначален „строг“ режим, на осн. чл.57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС. На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Б.Г.Ц., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 183.48 лева.
В законна сила на 20.4.2018г.
32 НОХД No 144/2018, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.П.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 24.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 41/2018 год. по описа на РУ–Приморско, преписка вх. № 137/2018 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемата Т.П.С., ЕГН ********** род. на *** год. в гр. Панагюрище, с постоянен и настоящ адрес ***, ж.к “Изгрев“, бл.33, вх.2, ет.6, ляв, българска националност, български гражданин, омъжена, осъждана, безработна, със средно образование и нейният служебен защитник - адв. Т.Я., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал.3, вр. ал.1 от НК, за това че на 21.03.2018 г. в гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас, на ул.“Странджа“, управлявала моторно превозно средство-лек автомобил марка “Опел“, модел“, Корса“, с рег.№ А 1474 НК, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена със заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0769-000242/01.02.2018г. на Началник Група в Сектор „Пътна Полиция“, при ОДМВР-Бургас, връчена на 22.02.2018г., и влязла в сила на 09.03.2018г. - престъпление по чл.343в, ал.3, вр., ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.3, вр. ал.1 от НК и на основание чл. 343в, ал.3, вр. ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” от НК ОСЪЖДА обвиняемата Т.П.С. с ЕГН ********** на „Пробация“ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 във вр. с чл.42б, ал.1и 2 от НК, изразяваща се в налагане и изпълнение на следните пробационни мерки: 1.„Задължителна регистрация по настоящ адрес“***, ляв, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100.00 /сто/ лева. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Т.П.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 41/2018 год. по описа на РУ–Приморско, преписка вх. № 137/2018 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемата Т.П.С., ЕГН ********** род. на *** год. в гр. Панагюрище, с постоянен и настоящ адрес ***, ж.к “Изгрев“, бл.33, вх.2, ет.6, ляв, българска националност, български гражданин, омъжена, осъждана, безработна, със средно образование и нейният служебен защитник - адв. Т.Я., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал.3, вр. ал.1 от НК, за това че на 21.03.2018 г. в гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас, на ул.“Странджа“, управлявала моторно превозно средство-лек автомобил марка “Опел“, модел“, Корса“, с рег.№ А 1474 НК, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена със заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0769-000242/01.02.2018г. на Началник Група в Сектор „Пътна Полиция“, при ОДМВР-Бургас, връчена на 22.02.2018г., и влязла в сила на 09.03.2018г. - престъпление по чл.343в, ал.3, вр., ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.3, вр. ал.1 от НК и на основание чл. 343в, ал.3, вр. ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” от НК ОСЪЖДА обвиняемата Т.П.С. с ЕГН ********** на „Пробация“ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 във вр. с чл.42б, ал.1и 2 от НК, изразяваща се в налагане и изпълнение на следните пробационни мерки: 1.„Задължителна регистрация по настоящ адрес“***, ляв, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100.00 /сто/ лева. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 24.4.2018г.
33 НОХД No 146/2018, I състав Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.К.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 25.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 58/2018 г. по описа на РУ – Приморско при ОД МВР – Бургас, пр. преписка № 176/2018г. по описа на Районна прокуратура-Царево, подсъдимия В.К.Г. с ЕГН **********, роден на *** в гр. Димитровград, българин, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, с постоянен и настоящ адрес *** и неговия служебен защитник адв. М.Н., съгласно което подсъдимият В.К.Г. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 209, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, за това че на 23.04.2018 год., в гр. Приморско, област Бургас, ул. „Стара планина“ № 5А, в съучастие като извършител със Стоян К. Дончев и Стоян Малинов Г. – извършители, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил заблуждение у Дойка Георгиева Иванова, че ще извършат ремонт на покрив на сграда, находяща се в гр. Приморско, ул. „Стара планина“ № 5А, изразяваща се в пренареждане на керемиди, поставяне на изолационна хартия и заковаване на контра – летви и с това й причинил имотна вреда в размер на 1 900 /хиляда и деветстотин/ лева, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл. 209, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.209, ал.3 вр. чл.209, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.209, ал.3 вр. чл.209, ал.1 вр. чл.20, ал.2 и чл. 54 НК ОСЪЖДА подсъдимия В.К.Г. с ЕГН ********** на „Пробация” при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 , изразяваща се в налагане и изпълнение на следните пробационни мерки: 1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес-***“, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, Веществени доказателства по делото няма приобщени. Разноски по делото няма. Причинените с престъплението имуществени вреди размер на 1 900.00 лв. (хиляда и деветстотин) лева са напълно възстановени на пострадалата. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.К.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 58/2018 г. по описа на РУ – Приморско при ОД МВР – Бургас, пр. преписка № 176/2018г. по описа на Районна прокуратура-Царево, подсъдимия В.К.Г. с ЕГН **********, роден на *** в гр. Димитровград, българин, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, с постоянен и настоящ адрес *** и неговия служебен защитник адв. М.Н., съгласно което подсъдимият В.К.Г. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 209, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, за това че на 23.04.2018 год., в гр. Приморско, област Бургас, ул. „Стара планина“ № 5А, в съучастие като извършител със Стоян К. Дончев и Стоян Малинов Г. – извършители, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил заблуждение у Дойка Георгиева Иванова, че ще извършат ремонт на покрив на сграда, находяща се в гр. Приморско, ул. „Стара планина“ № 5А, изразяваща се в пренареждане на керемиди, поставяне на изолационна хартия и заковаване на контра – летви и с това й причинил имотна вреда в размер на 1 900 /хиляда и деветстотин/ лева, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл. 209, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.209, ал.3 вр. чл.209, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.209, ал.3 вр. чл.209, ал.1 вр. чл.20, ал.2 и чл. 54 НК ОСЪЖДА подсъдимия В.К.Г. с ЕГН ********** на „Пробация” при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 , изразяваща се в налагане и изпълнение на следните пробационни мерки: 1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес-***“, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, Веществени доказателства по делото няма приобщени. Разноски по делото няма. Причинените с престъплението имуществени вреди размер на 1 900.00 лв. (хиляда и деветстотин) лева са напълно възстановени на пострадалата. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 25.4.2018г.