РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.12.2011г. до 31.12.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 46/2011, II състав Облигационни искове С.И.П. Б.Т.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 10.11.2011г., в законна сила от 02.12.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.Т.И., ЕГН ***, че същата дължи изпълнение на парично задължение въз основа на Договор за наем от 01.12.2010 год. на С.И.П., ЕГН ***, в размер общо на 638,72 лв. (шестстотин тридесет и осем лева и 72 стотинки), представляващи дължими суми за незаплатен наем за м. януари 2011 г. в размер на 50,00 лв. (петдесет лева) незаплатен наем за м. февруари 2011 г. в размер на 250,00 лв. (двеста и петдесет лева) консумирана електроенергия за периода от 01.12.2010 г. до 19.02.2011 г. в размер на 305,27 лв. (триста и пет лева и 27 стотинки) консумирана вода за периода от 01.12.2010 г. до 19.02.2011 г. в размер на 33,45 лв. (тридесет и три лева и 45 стотинки), ведно със законната лихва върху присъдените суми, считано от 24.03.2011 г. до окончателното им заплащане.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявения иск в частта му, в която се иска да бъде прието за установено по отношение на Б.Т.И., ЕГН ***, че същата дължи изпълнение на парично задължение въз основа на Договор за наем от 01.12.2010 год. на С.И.П., ЕГН *** в размер на 750.00 лв. представляващи неустойка по т. 9 от Договора.
ОСЪЖДА Б.Т.И., ЕГН ***, да заплати С.И.П., ЕГН ***, сумата от 107,06 лв. (сто и седем лева и 06 стотинки) за направени по настоящото производство разноски, съобразно уважената част на иска.

 
2 Гражданско дело No 84/2011, I състав Облигационни искове Д.М.В. Д.Й.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.12.2011г., в законна сила от 09.12.2011г.
ОСЪЖДА Д.Й.С., ЕГН-********** *** да заплати на Д.М.В., ЕГН-********** ***, сумата от 5`000лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от извършено престъпление за което е осъден по НОХД № 87/2011г. на РС-Царево, ведно с законната лихва върху тази сума от 16.07.2011г. до окончателното плащане, както и сумата от 400лв. за разноски по делото.
 
3 НАХД No 429/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.11.2011г., в законна сила от 09.12.2011г.
НП-отменено
 
4 НАХД No 433/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.11.2011г., в законна сила от 09.12.2011г.
НП-отменено
 
5 НАХД No 435/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.11.2011г., в законна сила от 09.12.2011г.
НП-отменено
 
6 Гражданско дело No 85/2011, II състав Облигационни искове ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД К.М.Я. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.М.Я., ЕГН ***, че същата дължи изпълнение на парично задължение въз основа на запис на заповед от 22.02.2008 год. към „Дайнърс клуб България” АД, ЕИК 121230735, в размер на 1250,00 /хиляда двеста и петдесет/ евро, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 10.06.2011 год. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА К.М.Я., ЕГН ***, да заплати „Дайнърс клуб България” АД, ЕИК 121230735, сумата от 648,09 лв. /шестстотин четиридесет и осем лева и 09 стотинки/ за направени по настоящото производство разноски.

 
7 НАХД No 420/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
НП-отменено
 
8 НАХД No 422/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
НП-отменено
 
9 НАХД No 423/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
НП-отменено
 
10 НАХД No 424/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
НП-отменено
 
11 НАХД No 425/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
НП-отменено
 
12 НАХД No 442/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
НП-потвърдено
 
13 НОХД No 153/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Д.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 16.12.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №153/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия М. Д.К., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 08.12.2011г. около 23.30 часа в гр.А., Б. обл. по третокласен път ІІІ-99 01 /входа на гр.А./ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “*”, модел «**» с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.80 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство «Алкотест Дрегер» 7410+ с фабричен №0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият М. Д. К. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.150/сто и петдесет/ час безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА М.Д. К.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.12.2011г.

М.Д.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №153/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия М. Д.К., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 08.12.2011г. около 23.30 часа в гр.А., Б. обл. по третокласен път ІІІ-99 01 /входа на гр.А./ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “*”, модел «**» с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.80 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство «Алкотест Дрегер» 7410+ с фабричен №0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият М. Д. К. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.150/сто и петдесет/ час безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА М.Д. К.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.12.2011г.

 
14 НОХД No 156/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.И.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 19.12.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №156/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Р. И.Д., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че нa 14.12.2011г. в гр.П., Б. обл. от двор на дом находящ се на ул.*** №* чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел «**» с рег. № ***, собственост на Д. Н. Ш. отнел от владението и собственост на Ж. Г. Ж. движими вещи – 1бр. велосипед марка «Актив» на стойност 63.38лв., 1бр. велосипед марка «Пасат» на стойност 105.98лв. и 1бр. заключваща гумирана верижка за велосипед на стойност 7.63лв., всичко на обща стойност 176.99лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, подсъдимият Р. И.Д. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА Р. И. Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.

Р.И.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №156/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Р. И.Д., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че нa 14.12.2011г. в гр.П., Б. обл. от двор на дом находящ се на ул.*** №* чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел «**» с рег. № ***, собственост на Д. Н. Ш. отнел от владението и собственост на Ж. Г. Ж. движими вещи – 1бр. велосипед марка «Актив» на стойност 63.38лв., 1бр. велосипед марка «Пасат» на стойност 105.98лв. и 1бр. заключваща гумирана верижка за велосипед на стойност 7.63лв., всичко на обща стойност 176.99лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, подсъдимият Р. И.Д. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА Р. И. Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.

 
15 Гражданско дело No 57/2011, I състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД В.З.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 25.11.2011г., в законна сила от 20.12.2011г.
ПРИЕМА за установено вземането на „ЕВН България Електроснабдяване”АД, ЕИК 123526430 против В.З.Т., ЕГН-**********, в размер на 1`314,50лв., представляваща стойността на консумирана електрическа енергия за периода от 16.06.2009г. до 16.11.2009г. и 200,30лв. представляваща стойността на законната лихва за забава за периода 26.08.2009г. – 05.04.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 06.04.2011г. до окончателното плащане, както и сумата от 130,30лв. за разноски в производството по чл.410 ГПК и осъжда В.З.Т. да заплати тези суми на ищеца.
 
16 НОХД No 135/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Д.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 20.12.2011г., в законна сила от 20.12.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №135/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Д. Д. М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ и т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК, за това, че на 21.06.2011г. за времето от 13.00 часа до 15.20 часа в местността **, землището на гр.П., общ.П., обл.Б., от микробус марка “**” с рег. № ***, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /изкъртване на патронника на предна лява врата/ и, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот /деформиране на ключалките и повреждане на патронниците на предна лява врата, предна дясна врата и задна врата/ и използване на неустановено техническо средство и моторно превозно средство – лек автомобил марка “**” с рег. № ***, собственост на Д. Д. К. отнел от владението и собственост на Р. Х. Г. движими вещи – 1бр. дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 40.00 лева, 1бр. портфейл от естествена кожа на стойност 40.00 лева, лична карта на Р. Х.Г. на стойност 0.00 лева, свидетелство за управление на Р. Х. Г. на стойност 0.00 лева, син контролен талон на Р. Г. на стойност 0.00 лева, 1бр. талон за преглед на лек автомобил на стойност 0.00 лева, 1бр. сребърен кръст на стойност 8.00 лева, 1бр. сребърен медальон тип охлюв на стойност 36.00 лева, 1бр. сребърен пръстен тип охлюв на стойност 24.00 лева, 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 6130 на стойност 45.00 лева, 1бр. сим карта на “Глобул” на стойност 6.00 лева, 1бр. икона на стойност 4.00 лева, 1бр. червило марка “Лореал” на стойност 15.34 лева, 3бр. карти “Виза” на банка ДСК на стойност 0.00 лева, 1бр. ключ на лек автомобил марка “Пежо”, модел 307 на стойност 160.00 лева, 1бр. ключодържател, метален с емблема “Пежо” на стойност 5.00 лева, 1бр. слушалки за телефон на стойност 23.46 лева, 1бр. черен калъф за документи на стойност 1.41 лева и сумата от 10 британски лири на стойност 21.99 лева, всичко на обща стойност 430.20 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.
За посоченото престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ и т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК подсъдимият Д. Д. М. ще изтърпи наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, ал.2 от ЗИНЗС
На осн. чл.59, ал.2, вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което Д. М. е бил задържан под стража с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 24.06.2011г. до 25.07.2011г., когато е започнал да изтърпява от УПО в размер на две години и три дни по НЧД №12/2005г. на ОС – Бургас.
ОСЪЖДА Д. Д. М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 171.60лв. за разноски по делото.

Д.Д.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №135/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Д. Д. М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ и т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК, за това, че на 21.06.2011г. за времето от 13.00 часа до 15.20 часа в местността **, землището на гр.П., общ.П., обл.Б., от микробус марка “**” с рег. № ***, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /изкъртване на патронника на предна лява врата/ и, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот /деформиране на ключалките и повреждане на патронниците на предна лява врата, предна дясна врата и задна врата/ и използване на неустановено техническо средство и моторно превозно средство – лек автомобил марка “**” с рег. № ***, собственост на Д. Д. К. отнел от владението и собственост на Р. Х. Г. движими вещи – 1бр. дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 40.00 лева, 1бр. портфейл от естествена кожа на стойност 40.00 лева, лична карта на Р. Х.Г. на стойност 0.00 лева, свидетелство за управление на Р. Х. Г. на стойност 0.00 лева, син контролен талон на Р. Г. на стойност 0.00 лева, 1бр. талон за преглед на лек автомобил на стойност 0.00 лева, 1бр. сребърен кръст на стойност 8.00 лева, 1бр. сребърен медальон тип охлюв на стойност 36.00 лева, 1бр. сребърен пръстен тип охлюв на стойност 24.00 лева, 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 6130 на стойност 45.00 лева, 1бр. сим карта на “Глобул” на стойност 6.00 лева, 1бр. икона на стойност 4.00 лева, 1бр. червило марка “Лореал” на стойност 15.34 лева, 3бр. карти “Виза” на банка ДСК на стойност 0.00 лева, 1бр. ключ на лек автомобил марка “Пежо”, модел 307 на стойност 160.00 лева, 1бр. ключодържател, метален с емблема “Пежо” на стойност 5.00 лева, 1бр. слушалки за телефон на стойност 23.46 лева, 1бр. черен калъф за документи на стойност 1.41 лева и сумата от 10 британски лири на стойност 21.99 лева, всичко на обща стойност 430.20 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.
За посоченото престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ и т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК подсъдимият Д. Д. М. ще изтърпи наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, ал.2 от ЗИНЗС
На осн. чл.59, ал.2, вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което Д. М. е бил задържан под стража с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 24.06.2011г. до 25.07.2011г., когато е започнал да изтърпява от УПО в размер на две години и три дни по НЧД №12/2005г. на ОС – Бургас.
ОСЪЖДА Д. Д. М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 171.60лв. за разноски по делото.

 
17 НОХД No 140/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.В.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.12.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №140/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия М. В. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че за времето от 14.00 часа на 18.07.2011г. до 18.30 часа на 19.07.2011г. в гр.П., обл.Б., ** и от магазин “**” намиращ се в гр.П. Б.област, ул.** №* действайки в условията на продължавана престъпна дейност отнел чужди движими вещи от владението и собственост на М.Л., ЛЧН *** – 1бр. платнена плажна чанта на стойност 3.43лв., 1бр. цифров фотоапарат “Фуджифилм”, модел “Файнпийкс А 820”, ведно с чантичка за фотоапарата на стойност 236.67лв., 1бр. дамски очила с диоптър ведно с калъф на стойност 86.09лв., 1бр. четка за коса с огледалце на стойност 9.66лв., 1бр. шал на стойност 4.99лв., 1бр. несесер на стойност 16.63лв и направил опит да отнеме от владението на Р. Н. К. движими вещи – 1бр. тениска марка “Пума” на стойност 34.00лв., собственост на фирма “**” ЕООД с МОЛ К. М.Т., всичко на обща стойност 391.47 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК подсъдимият М. В. И. ще изтърпи наказание на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание «Пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
ОСЪЖДА М. В. И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.

М.В.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №140/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия М. В. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че за времето от 14.00 часа на 18.07.2011г. до 18.30 часа на 19.07.2011г. в гр.П., обл.Б., ** и от магазин “**” намиращ се в гр.П. Б.област, ул.** №* действайки в условията на продължавана престъпна дейност отнел чужди движими вещи от владението и собственост на М.Л., ЛЧН *** – 1бр. платнена плажна чанта на стойност 3.43лв., 1бр. цифров фотоапарат “Фуджифилм”, модел “Файнпийкс А 820”, ведно с чантичка за фотоапарата на стойност 236.67лв., 1бр. дамски очила с диоптър ведно с калъф на стойност 86.09лв., 1бр. четка за коса с огледалце на стойност 9.66лв., 1бр. шал на стойност 4.99лв., 1бр. несесер на стойност 16.63лв и направил опит да отнеме от владението на Р. Н. К. движими вещи – 1бр. тениска марка “Пума” на стойност 34.00лв., собственост на фирма “**” ЕООД с МОЛ К. М.Т., всичко на обща стойност 391.47 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК подсъдимият М. В. И. ще изтърпи наказание на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание «Пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
ОСЪЖДА М. В. И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.

 
18 НОХД No 142/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.Щ.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.12.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
НОХД №142/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Й. Щ.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, а именно, че на 24.09.2011г. в гр.П., обл.Б., ** чрез използване на техническо средство – дебитна карта отнел от владението и собственост на Г. В. Й. движими вещи – сумата от 150.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК подсъдимият Й. Щ. К. ще изтърпи наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Й.Щ.К.
НОХД №142/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Й. Щ.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, а именно, че на 24.09.2011г. в гр.П., обл.Б., ** чрез използване на техническо средство – дебитна карта отнел от владението и собственост на Г. В. Й. движими вещи – сумата от 150.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК подсъдимият Й. Щ. К. ще изтърпи наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
19 НОХД No 157/2011, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Л.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.12.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №157/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия П.Л. Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, за това, че на 22.07.2011г. в гр.П., обл.Б., като собственик на ЕТ “***”, в търговски обект магазин за дрехи на ул.**№* и в търговски обект магазин за дрехи на ул.** обект №*, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно “***” ООД е използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките “Футболен Клуб Арсенал” /Arsenal Football Club PLC/, “Манчестър Юнайтед Лимитид” /Manchester United Limited/, “Футболен Клуб Челси Лимитид” /Chelsea Football Club Limited/ и “Футболен Клуб Ливърпул” /The Liverpool Football Club/, а именно: 86бр. тениски с марката Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 2 150.00 лева, 37бр. спортни екипи на м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 1 295.00 лева, 3бр. шорти марка Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 37.50 лева, 27бр. тениски с дълъг ръкав с марката Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 810.00 лева, 1бр. анцунг комплект с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 45.00 лева, 1бр. чанта с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 13.50 лева, 2бр. шапки с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 27.00 лева., 2бр. горници на анцунг с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 67.00 лева, 12бр. тениски с марката Футболен Клуб Арсенал на стойност 300.00 лева, 12бр. спортни екипи с м. Футболен Клуб Арсенал на стойност 420.00 лева, 2бр. шапки с м.Футболен Клуб Арсенал на стойност 27.00 лева, 78бр. тениски с м.Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 1 950.00 лева, 20бр. спортни екипи с марката Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 700.00 лева, 4бр. шорти с м.Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 50.00 лева, 2бр. шапки с м.Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 27.00 лева, 60бр. тениски с марката Футболен Клуб Ливърпул на стойност 1 500.00 лева, 26бр. спортни екипи с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 420.00 лева, 13бр. шорти с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 162.50 лева, 3бр. шапки с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 40.50 лева, 7бр. шалове с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 105.00 лева, всичко на обща стойност 10 147.00лв., обект на това изключителното право.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО подсъдимият П. Л. Д.ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.53, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

П.Л.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №157/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия П.Л. Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, за това, че на 22.07.2011г. в гр.П., обл.Б., като собственик на ЕТ “***”, в търговски обект магазин за дрехи на ул.**№* и в търговски обект магазин за дрехи на ул.** обект №*, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно “***” ООД е използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките “Футболен Клуб Арсенал” /Arsenal Football Club PLC/, “Манчестър Юнайтед Лимитид” /Manchester United Limited/, “Футболен Клуб Челси Лимитид” /Chelsea Football Club Limited/ и “Футболен Клуб Ливърпул” /The Liverpool Football Club/, а именно: 86бр. тениски с марката Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 2 150.00 лева, 37бр. спортни екипи на м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 1 295.00 лева, 3бр. шорти марка Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 37.50 лева, 27бр. тениски с дълъг ръкав с марката Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 810.00 лева, 1бр. анцунг комплект с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 45.00 лева, 1бр. чанта с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 13.50 лева, 2бр. шапки с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 27.00 лева., 2бр. горници на анцунг с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 67.00 лева, 12бр. тениски с марката Футболен Клуб Арсенал на стойност 300.00 лева, 12бр. спортни екипи с м. Футболен Клуб Арсенал на стойност 420.00 лева, 2бр. шапки с м.Футболен Клуб Арсенал на стойност 27.00 лева, 78бр. тениски с м.Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 1 950.00 лева, 20бр. спортни екипи с марката Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 700.00 лева, 4бр. шорти с м.Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 50.00 лева, 2бр. шапки с м.Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 27.00 лева, 60бр. тениски с марката Футболен Клуб Ливърпул на стойност 1 500.00 лева, 26бр. спортни екипи с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 420.00 лева, 13бр. шорти с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 162.50 лева, 3бр. шапки с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 40.50 лева, 7бр. шалове с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 105.00 лева, всичко на обща стойност 10 147.00лв., обект на това изключителното право.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО подсъдимият П. Л. Д.ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.53, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

 
20 Гражданско дело No 87/2011, II състав Вещни искове В.Н.К.,
Е.Т.К.
И.З.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 15.12.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
На осн. чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №87/2011г. по описа на ЦРС.
 
21 НОХД No 160/2011, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.Х.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 23.12.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО на осн. чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Х.Т., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.53, ал.3 от НК на обвиняемия Б.Х.Т., ЕГН ***, няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

Б.Х.Т.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО на осн. чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Х.Т., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.53, ал.3 от НК на обвиняемия Б.Х.Т., ЕГН ***, няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

 
22 Гражданско дело No 71/2011, II състав Облигационни искове СПЕКТА АУТО ООД ЕТ ВАНДИ - ВАНЯ НЕДЕЛЧЕВА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.12.2011г., в законна сила от 30.12.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕТ *** ЕИК ***, че ЕТ *** ЕИК ***, дължи на *** ООД, ЕИК ***, сумата в размер общо на 1718.18 лева с включен ДДС, дължима по фактури № 0100024723 от 09.09.2010 г. на стойност 1372,38 лева и № 0100024725 от 09.09.2010 г. на стойност 345,80 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.05.2011 год. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА ЕТ *** ЕИК ***, да заплати ***ООД, ЕИК ***, сумата от 695,00 лв. (шестстотин деветдесет и пет лева) за направени по делото разноски.