РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.12.2010г. до 31.12.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 135/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Д.З. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 08.12.2010г., в законна сила от 08.12.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №135/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимата М.Д.З. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че за периода от 25.03.2010г. до 16.09.2010г. в гр.Ц., обл.Б., ул.*** №*** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на «Водоснабдяване и канализация» ЕАД гр.Б. с МОЛ Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода, като деянието е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК подсъдимата М.Д.З. на осн. чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимата М.Д.З. да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 лв.
Разноски по делото няма.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

М.Д.З.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №135/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимата М.Д.З. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че за периода от 25.03.2010г. до 16.09.2010г. в гр.Ц., обл.Б., ул.*** №*** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на «Водоснабдяване и канализация» ЕАД гр.Б. с МОЛ Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода, като деянието е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК подсъдимата М.Д.З. на осн. чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимата М.Д.З. да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 лв.
Разноски по делото няма.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
2 Гражданско дело No 77/2010, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД М.Й.Б. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.11.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, ЕИК 812115210, че М.Й.Б., ЕГН ***, дължи на ищеца сумата в размер на 410.65 лв. (четиристотин и десет лева и 65 стотинки) за доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 18.08.2009 год. до 20.05.2010 год. ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 09.07.2010 год. до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА М.Й.Б., ЕГН *** да заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева) за разноски по делото.

 
3 НОХД No 112/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.П.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №112/2010 год. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия И. П. Й., със снета по-горе самоличност, представляван от адв. П., съгласно условията на което подсъдимият Й.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно в това, че на 09.08.2010 г. в около 00.20 ч. в гр. Китен, Бургаска обл., по ул. „**" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***" модел***, с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си - 2.44 промила на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест Дрегер 7410+", с инв. № 0241, след като е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК - със Споразумение одобрено с протокол от 17.03.3009 год. на PC Разград, влязло в сила на 17.03.2009 год.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК подсъдимият И. П. Й. на основание чл.343б, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от “закрит” тип и ГЛОБА в размер на 200,00лв.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И. П. Й., ЕГН*** от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На осн. чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.25, вр.чл.23 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия И. П. Й., ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанието по настоящето споразумение и наказанията му по НОХД № 1694/ 2010 г. по описа на Районен съд Русе и НОХД №288/ 2010 г.по описа на Районен съд Разград в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от „закрит” тип.
На осн. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложеното наказание „Лишаване от права” по чл.37, ал.1, т.7 от НК към така определеното общо наказание.
На осн. чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието глоба към така опреденото общо наказание.
На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание „Лишаване от свобода”, считано от 12.11.2010 г.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Определението, с което е одобрено постигнатото споразумение е окончателно.
Определението за определяне на общо наказание подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок от днес пред БОС.
На осн. чл.309 ал.2 НПК съдът
Определи
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение на подсъдимия И. П. Й., която е „Подписка".

Определението по отношение на мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок считано от днес, с частна жалба или протест, пред Окръжен съд гр.Бургас.


И.П.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №112/2010 год. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия И. П. Й., със снета по-горе самоличност, представляван от адв. П., съгласно условията на което подсъдимият Й.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно в това, че на 09.08.2010 г. в около 00.20 ч. в гр. Китен, Бургаска обл., по ул. „**" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***" модел***, с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си - 2.44 промила на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест Дрегер 7410+", с инв. № 0241, след като е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК - със Споразумение одобрено с протокол от 17.03.3009 год. на PC Разград, влязло в сила на 17.03.2009 год.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК подсъдимият И. П. Й. на основание чл.343б, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от “закрит” тип и ГЛОБА в размер на 200,00лв.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И. П. Й., ЕГН*** от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На осн. чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.25, вр.чл.23 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия И. П. Й., ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанието по настоящето споразумение и наказанията му по НОХД № 1694/ 2010 г. по описа на Районен съд Русе и НОХД №288/ 2010 г.по описа на Районен съд Разград в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от „закрит” тип.
На осн. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложеното наказание „Лишаване от права” по чл.37, ал.1, т.7 от НК към така определеното общо наказание.
На осн. чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието глоба към така опреденото общо наказание.
На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание „Лишаване от свобода”, считано от 12.11.2010 г.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
4 НОХД No 142/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.С.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №142/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия С. С. М.- ****, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343”б”, ал.1 от НК, а именно, че на 01.12.2010г. около 10:50 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул. “Михаил Герджиков” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***”, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1,44 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+, с фабр. № 0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С. С. М., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обв.С. С. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №142/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. С. М., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


С.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №142/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия С. С. М.- ****, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343”б”, ал.1 от НК, а именно, че на 01.12.2010г. около 10:50 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул. “Михаил Герджиков” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***”, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1,44 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+, с фабр. № 0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С. С. М., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обв.С. С. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

 
5 ЧНД No 2021/2010, I състав ЗБППМН   Х.Й.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
Х.Й.Х.,
Н.Д.К.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.12.2010г., в законна сила от 27.12.2010г.
НАЛАГА на малолетния Х.Й.И., ЕГН-**********,***№6 възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.11 от ЗБППМН -"Настаняване в социално - педагогически интернат".