РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.11.2011г. до 30.11.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 117/2011, II състав Развод по взаимно съгласие Т.Г.В.,
П.И.В.
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 01.11.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Т.Г.В., ЕГН*** и П.И.В., ЕГН***, сключен на *** в гр. М., обл. Б., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:
1. Относно упражняването на родителските права: родените по време на брака деца И.П.В., ЕГН***, З.П.В., ЕГН*** и Г.П.В., ЕГН*** към момента са пълнолетни и родителски права не следва да се определят.
2. По отношение на семейното жилище: Жилището, в което са живели през време на брака си съпрузите, находящо се в гр. Ц., община Ц., Б. област, в кв.***, на ул.***, представляващо еднофамилна едноетажна жилищна сграда с идентификатор *** съгласно кадастралната карта и регистри на гр. Ц., Б. област, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп. Директор на Агенцията по кадастъра, изградена в дворно място в кв.*** на гр.Ц., Б. област, цялото с площ по документ за собственост от 665 кв.м. бивш УПИ ***, кв.*** по ПУП /ПРЗ/ на гр. Ц., кв.***, за което дворно място съгласно кадастрална карта и регистри на гр. Ц., е отреден поземлен имот с идентификатор *** ще продължи да се ползва от двамата съпрузи, така както са го правили до момента.
3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: През време на брака си съпрузите не са придобили недвижими имоти или ограничени вещни права, както и нямат спестовни влогове в банки. Съпрузите, не притежават движимо или недвижимо имущество, придобито през време на брака.
4. След развода, съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка.
5. След прекратяване на брака съпругата Т.Г.В. ще възстанови предбрачното си фамилно име Г.
6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили.
ОСЪЖДА Т.Г.В., ЕГН***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА П.И.В., ЕГН***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.

 
2 НОХД No 145/2011, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Й.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 03.11.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №145/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Р.Й.Й.ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Р.Й.Й. ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че на 25.09.2011г. в с.Н.П., обл.Б. местността *** придобил и държал до 27.10.2011г. в местността *** землище на с.В., обл.Б. огнестрелно оръжие – 1 бр. пушка марка “ХАТСАН”, модел 125 – турско производство, кал.5.5мм. с надпис на цевта 0209 00522 22 кал./5.5мм./, самоделно преработена за патрони кал.5.6мм. /22/ и боеприпаси – 10бр. флоберови патрони кал.5.6мм./22/, без да има за това надлежно разрешение.
За посоченото престъпление по чл.339, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.Й.Й. на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Р.Й.Й.
За посоченото престъпление по чл.339, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.Й.Й. на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
3 НОХД No 147/2011, I състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.М.Ю. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 04.11.2011г., в законна сила от 04.11.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №147/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия Ю. М. Ю., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, за това, че в периода от 28.06.2011год. - 14.07.2011год. в с.Л., обл.Б., в павилион за продажба на закуски на ул.** №*, стопанисван от фирма „**" ЕООД, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала, като работодател, без надлежно разрешение от Дирекция “Инспекция по труда” гр.Бургас, чл.303, ал.3, вр. ал.4 от КТ, вр. чл.15 от Наредба №6/24.07.2006г. за условия и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадено от МТСП и МЗ /ДВ.бр.64/08.08.2006 год./, приел на работа като продавач лице, ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - непълнолетната З. Д. Ж., ЕГН **.
За посоченото престъпление обвиняемият Ю. М. Ю., ЕГН *** на основание чл.192а, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.55, ал.3 от НК на обв. Ю. М. Ю. не се налага по - лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
На осн. чл.25, вр. чл.23 от НК НАЛАГА на подсъдимия Ю. М. Ю. общо наказание измежду наказанията по настоящото споразумение и споразумение по НОХД №137/2011г. по описа на РС Царево, влязло в сила на 26.10.2011г., а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3.150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Ю.М.Ю.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №147/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия Ю. М. Ю., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, за това, че в периода от 28.06.2011год. - 14.07.2011год. в с.Л., обл.Б., в павилион за продажба на закуски на ул.** №*, стопанисван от фирма „**" ЕООД, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала, като работодател, без надлежно разрешение от Дирекция “Инспекция по труда” гр.Бургас, чл.303, ал.3, вр. ал.4 от КТ, вр. чл.15 от Наредба №6/24.07.2006г. за условия и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадено от МТСП и МЗ /ДВ.бр.64/08.08.2006 год./, приел на работа като продавач лице, ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - непълнолетната З. Д. Ж., ЕГН **.
За посоченото престъпление обвиняемият Ю. М. Ю., ЕГН *** на основание чл.192а, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.55, ал.3 от НК на обв. Ю. М. Ю. не се налага по - лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
На осн. чл.25, вр. чл.23 от НК НАЛАГА на подсъдимия Ю. М. Ю. общо наказание измежду наказанията по настоящото споразумение и споразумение по НОХД №137/2011г. по описа на РС Царево, влязло в сила на 26.10.2011г., а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3.150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 
4 ЧГД No 1469/2011, II състав Други ЧГД С.Р.Г.   Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 07.11.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
Оставя без уважение молбата
 
5 Гражданско дело No 50/2011, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД МЛД КОМЕРС ЕООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 11.10.2011г., в законна сила от 08.11.2011г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на предявения иск. Остава без уважение молбата на В и К ЕАД, с която се иска да бъдат присъдени разноски по делото
 
6 Гражданско дело No 135/2010, I състав Вещни искове А.К.А.,
СИНЕМОРЕЦ ЕООД
Р.К.С.,
Г.Б.Н.,
М.К.Н.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.10.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни исковете на А.К.А., и „Синеморец”ЕООД против: Р.К.С., Г.Б.Н. и М.К.Н., с които молят съда: 1.Да осъди ответниците да предадат на ищеца А.А. ***. ид.ч. от УПИ ІХ-137, кв.16 по ПУП на с.Синеморец, обл.Бургаска, попадащи по новата кадастрална карта на селото от 2006г. в поземлен имот с идентификатор 66528.501.180, записан на ответниците; 2.Да осъди ответниците да предадат на ищеца „Синеморец”ЕООД владението върху 75/665 кв.м. ид.ч. от УПИ ХV-137, кв.16 по ПУП на с.Синеморец, обл.Бургаска, попадащи по новата кадастрална карта на селото от 2006г. в поземлен имот с идентификатор 66528.501.180, записан на ответниците; 3.Да бъде допусната поправка на грешка в кадастралната карта на с.Синеморец по отношение на имоти с идентификатори 66528.501.180 и 66528.501.181, като се отрази извършената през 1992г. поправка на кадастралния план на селото, засягаща имот пл.№ 137, кв.16.
 
7 НАХД No 463/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Ж.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 24.10.2011г., в законна сила от 14.11.2011г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба.
М.Ж.К.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемия М.Ж.К., ЕГН ***, за извършено от нея престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК, за това, че на 29.06.2011 год. в с. Л., обл.Б., в близост до денонощен магазин за хранителни стоки в центъра на селото, намерила движими вещи- 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 6700 с ИМЕЙ № 351525049810310/1/ на стойност 684.41 лв. и 1 бр. СИМ карта на "Виваком" на стойност 5.00 лв. всичко на обща стойност 689.41 лева, собственост на св.В.К.Х. и в продължение на една седмица не съобщила за тях на собственика, на властта или на този, който ги е изгубил и й НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 100,00 /сто/лева.
Мотиви от 24.10.2011г.
 
8 НАХД No 393/2011, II състав По ЗД по пътищата Д.Т.Д. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
НП-потвърдено
 
9 НАХД No 409/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Х.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.
П.Х.Х.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.Х.Х., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец юни 2011 год. до 08.08.2011 год. в гр. П., обл. Б., улица *** засадил и отглеждал 1 бр. растение от рода на конопа, а именно коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на тетрахидроканабинол- 3.45%, с нетно тегло 11.280 грама, на стойност 67.68 лева, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите правила- 1 гр. коноп /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл. 354в, ал. 5, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.


Мотиви от 20.10.2011г.
 
10 НАХД No 440/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
РУП - ПРИМОРСКО
Д.В.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Д.В.Н., роден на ***г***, ``````````````` живущ ***, ж````````` за извършеното от него престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, а именно, на 21.08.2011г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, кв.ММЦ, хотел Бисер, стая № 326 и стая № 438 без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал в себе си високорискови наркотични вещества: 1бр. полиетиленов плик съдържащ коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,187 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,40 % на стойност 1,12 лева, 1бр. полиетиленов плик съдържащ коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,143 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,40 % на стойност 0,85 лева, 1бр. полиетиленов плик съдържащ коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,209 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,80 % на стойност 1,25 лева, 1бр. полиетиленов плик съдържащ коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,425 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,60% на стойност 2,55 лева, 1бр. полиетиленов плик съдържащ коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,846 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,70 % на стойност 5.76 лева, всичко на обща стойност 11.53 лева, като деянието представлява маловажен случай, и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
Д.В.Н.
Мотиви от 03.10.2011г.
Мотивите предадени на 03.10.2011г.
 
11 НАХД No 453/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.И.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Х.И.А., ЕГН-**********,***, живущ ***, за извършеното от него престъпление по чл.191, ал.1 НК, а именно, че за периода от 25.11.2009г. до 14.03.2010г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.Тракия, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст - с непълнолетната С.К. Стоянова, ЕГН-********** и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
Х.И.А.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба в размер на 1000.00лв.
Мотиви от 11.10.2011г.
Мотивите предадени на 11.10.2011г.
 
12 НАХД No 433/2010, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 23.02.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
НП-потвърдено
 
13 НАХД No 429/2010, I състав По ЗГ и ЗЛОД В.С.Д. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПОНСТВО -ЦАРЕВО ДП Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.03.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
НП-потвърдено
 
14 НАХД No 335/2010, II състав По Закона за авторското право ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС АД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 23.03.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
НП-отменено
 
15 НОХД No 150/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.М.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 25.11.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №150/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и подсъдимата К., със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 12.08.2011г. около 06.40 часа в гр.П., Б. обл., по ул.*** управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка *** модел *** с рег. № ***след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.39 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебно-медицинска експертиза №422/2011г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимата Н.М.К.ще изтърпи наказание при условията на чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Н.М.К.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимата е била лишена по административен ред от това право, считано от 12.08.2011г.

Н.М.К.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимата Н.М.К.ще изтърпи наказание при условията на чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Н.М.К.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимата е била лишена по административен ред от това право, считано от 12.08.2011г.

 
16 НОХД No 151/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Т.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 28.11.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №151/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия И.Т.Р. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.11.2011 год. около 17.15 часа в гр.П., обл.Б., по ул.*** в посока резиденция *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с рег. № ***след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 3.07 промила на хиляда, установено по надлежния ред с съдебно-медицинска експертиза №518/2011 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Т.Р., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И.Т.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 21.11.2011 год.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА И.Т.Р., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 57.00 лева за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №151/2011г. по описа на ЦРС.

И.Т.Р.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Т.Р., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И.Т.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 21.11.2011 год.
 
17 Гражданско дело No 102/2011, I състав Делби Д.П.Б. Д.П.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 14.11.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите й в срок
 
18 Гражданско дело No 110/2011, I състав Развод по взаимно съгласие М.М.Т.,
Д.Т.Т.
ДСП ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 22.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
Прекратява производството по гр. д.№110/2011г.