РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.11.2010г. до 30.11.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 58/2009, II състав Вещни искове Т.П.Т.,
П.К.Т.,
С.К.Г.,
П.Л.Т.,
Н.Л.Т.,
З.И.И.,
С.И.Л.,
С.П.Х.,
Л.П.Р.,
С.Д.Б.,
Г.Т.Н.,
М.А.Т.,
С.М.Т.,
А.М.Т.
СМП МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЕАД,
Д.Т.И.,
П.И.И.
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 24.08.2010г., в законна сила от 02.11.2010г.
 
2 Гражданско дело No 68/2010, II състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД ЕТ ПРИМА-КАТЯ ЯНАКИЕВА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.11.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Мобилтел" ЕАД, ЕИК 131468980, че ЕТ *** Булстат:, му дължи сума в общ размер общо от 343.27 лв. (триста четиридесет и три лева и 27 стотинки), представляващи сбор от главниците по данъчни фактури № 0165132210 от 09.11.2008 г. издадена за сумата от 235.31 лв. представляваща 196.09 лв. разговори, данни, съобщения и други такси и услуги (с приспадната отстъпка в размер на 92.07 лв.) и 39.22 лв. ДДС, по която е извършено частично плащане в размер на 7.76 лв. и е налице непогасен остатък в размер на 227.55 лв. и фактура № 0166563090 от 09.12.2008 г. издадена за сумата от 115.72 лв. представляваща 36.81 лв. месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.), 59.62 лв. разговори, данни, съобщения и други такси и услуги (с приспадната отстъпка в размер на 118.82 лв.) и 19.29 лв. ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума начиная от 16.06.2010 год. до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА ЕТ *** Булстат:***, да заплати на „Мобилтел" ЕАД, ЕИК 131468980, сумата от 130,00 лв. (сто и тридесет лева), за разноски по делото.

 
3 НОХД No 108/2010, II състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.Р.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 04.11.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 108/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Ц.Р.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ц.Р.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 131, ал.2, т.3, вр. чл.130, ал.1 от НК, а именно, че на 20.06.2010 год. в гр.А. в ***** нанесъл удар в областта на десен глезен със стенен часовник на св.Г.Ж.Л. - полицейски орган при РУП гр.Ц. при изпълнение на службата и му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в порезна рана по предна повърхност на дясна подколенница над глезена, квалифицираща се като временно разстройство на здравето, неопасно за живота.
За посоченото престъпление по чл.131, ал.2, т.3, вр. чл.130, ал.1 от НК подсъдимият Ц.Р.А. на основание чл.131, ал.2, т.3, вр. чл.130, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Р.А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 40.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди няма.
Вещественото доказателство - 1 бр. стенен часовник с надпис „Rock Well" счупен на части СЕ ОТНЕМА в полза на държавата.


Ц.Р.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 108/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Ц.Р.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ц.Р.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 131, ал.2, т.3, вр. чл.130, ал.1 от НК, а именно, че на 20.06.2010 год. в гр.А. в ***** нанесъл удар в областта на десен глезен със стенен часовник на св.Г.Ж.Л. - полицейски орган при РУП гр.Ц. при изпълнение на службата и му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в порезна рана по предна повърхност на дясна подколенница над глезена, квалифицираща се като временно разстройство на здравето, неопасно за живота.
За посоченото престъпление по чл.131, ал.2, т.3, вр. чл.130, ал.1 от НК подсъдимият Ц.Р.А. на основание чл.131, ал.2, т.3, вр. чл.130, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Р.А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 40.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди няма.
Вещественото доказателство - 1 бр. стенен часовник с надпис „Rock Well" счупен на части СЕ ОТНЕМА в полза на държавата.


 
4 НОХД No 113/2010, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Р.М.К.,
РУП - ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 05.11.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №113/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Р. М. К. - роден ***, адрес за призоваване ***, ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 28.07.2010 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект на ул.„Трети март", като собственик на ***, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно *** и ***използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките „Пума" - „PUMA Actiengesellschaft Rudolf Dassler Sport - Germany" и „Томи Хилфигер", „Tommy Hilfiger Licensing LLC" - United States, а именно - 31бр. къси панталони с м. „Пума" на стойност 372.00 лева, 2бр. анорак с м. „Пума" на стойност 68.00 лева, 2бр. анцунгова горница с м. „Пума" на стойност 50.00 лева, 2бр. клин 7/8 с м. „Пума" на стойност 30.00 лева, 57бр. тениски с м. „Пума" на стойност 1140.00 лева, 5бр. дамски потници с м. „Пума" на стойност 57.50 лева, 1бр. комплект анцунг с марка „Пума" на стойност 42.50 лева, 1бр. мъжки потник с марка „Пума" на стойност 14.00 лева, 1бр. суитчър с марка „Пума" на стойност 32.50 лева, 34бр. тениски с м. „Томи Хилфигер" на стойност 646.00 лева, всичко на обща стойност 2452.50 лева., обект на това изключително право.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК подсъдимият Р. М. К. ще изтърпи на наказание на осн. чл.172б, ал.1 от НК, чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно “Пробация” със следните пробационни мерки:
1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева.
ОСЪЖДА Р. М. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 207.00лв. за разноски по делото.
На осн. чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и се унищожат веществени доказателства - 31бр. къси панталони с марка "Пума", 2бр. анорак с марка "Пума", 2бр. анцунгова горница с марка "Пума", 2бр. клин 7/8 с марка "Пума", 57бр. тениски с марка "Пума", 5бр. дамски потници с марка "Пума", 1бр. комплект анцунг с марка „Пума", 1бр. мъжки потник с марка "Пума", 1бр. суитчър с марка "Пума" и 34бр. тениски с марка "Томи Хилфигер".
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №113/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Р. М. К., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


Р.М.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №113/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Р. М. К. - роден ***, адрес за призоваване ***, ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 28.07.2010 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект на ул.„Трети март", като собственик на ***, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно *** и ***използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките „Пума" - „PUMA Actiengesellschaft Rudolf Dassler Sport - Germany" и „Томи Хилфигер", „Tommy Hilfiger Licensing LLC" - United States, а именно - 31бр. къси панталони с м. „Пума" на стойност 372.00 лева, 2бр. анорак с м. „Пума" на стойност 68.00 лева, 2бр. анцунгова горница с м. „Пума" на стойност 50.00 лева, 2бр. клин 7/8 с м. „Пума" на стойност 30.00 лева, 57бр. тениски с м. „Пума" на стойност 1140.00 лева, 5бр. дамски потници с м. „Пума" на стойност 57.50 лева, 1бр. комплект анцунг с марка „Пума" на стойност 42.50 лева, 1бр. мъжки потник с марка „Пума" на стойност 14.00 лева, 1бр. суитчър с марка „Пума" на стойност 32.50 лева, 34бр. тениски с м. „Томи Хилфигер" на стойност 646.00 лева, всичко на обща стойност 2452.50 лева., обект на това изключително право.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК подсъдимият Р. М. К. ще изтърпи на наказание на осн. чл.172б, ал.1 от НК, чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно “Пробация” със следните пробационни мерки:
1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева.
ОСЪЖДА Р. М. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 207.00лв. за разноски по делото.
На осн. чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и се унищожат веществени доказателства - 31бр. къси панталони с марка "Пума", 2бр. анорак с марка "Пума", 2бр. анцунгова горница с марка "Пума", 2бр. клин 7/8 с марка "Пума", 57бр. тениски с марка "Пума", 5бр. дамски потници с марка "Пума", 1бр. комплект анцунг с марка „Пума", 1бр. мъжки потник с марка "Пума", 1бр. суитчър с марка "Пума" и 34бр. тениски с марка "Томи Хилфигер".
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.


 
5 Гражданско дело No 73/2010, I състав Развод и недейств. на брака С.О.Г. И.В.Г.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 09.11.2010г.
Разводът допуснат и бракът между страните прекратен. Родителските права за детето пресъдени на баща. Определен режим на свиждане на майката. В нейна тежест присъдена издръжка за детето в размер на 80лв. Семейното жилище предоставено на съпруга. Постановено запазване на предбрачното фамилно име на жената.
 
6 Гражданско дело No 89/2010, II състав Други дела Р.А.С.,
Д.С.С.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 19.10.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.К.С., ЕГН *** от с. Р., обл. Б. е починал на 12.08.2010 год. в Многопрофилна болница за активно лечение гр. Стара Загора.
Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Стара Загора, за съставяне на акт за смърт на С.К.С., ЕГН ***.


 
7 НОХД No 124/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Д.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 10.11.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №124/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И. Д. Х.- ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 23.09.2010 год. около 16.45 часа в гр .Царево, обл.Бургаска, по ул. "***" посока бензиностанция „***" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ ***" , модел „***" с рег.№ *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила на хиляда - 1,90 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+" с фабр.№ 0006, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 със споразумение по НОХД № 102/2009 год. по описа на Районен съд гр.Царево.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1 от НК обвиняемият И. Д. Х., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
3. 320 /триста и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от две години.
НАЛАГА на обвиняемия И.Д. Х., ЕГН*** и наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лева.
На основание чл. 343 г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И. Д. Х., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото – няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №124/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И. Д. Х., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


И.Д.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №124/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И. Д. Х.- ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 23.09.2010 год. около 16.45 часа в гр .Царево, обл.Бургаска, по ул. "***" посока бензиностанция „***" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ ***" , модел „***" с рег.№ *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила на хиляда - 1,90 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+" с фабр.№ 0006, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 със споразумение по НОХД № 102/2009 год. по описа на Районен съд гр.Царево.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1 от НК обвиняемият И. Д. Х., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
3. 320 /триста и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от две години.
НАЛАГА на обвиняемия И.Д. Х., ЕГН*** и наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лева.
На основание чл. 343 г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И. Д. Х., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото – няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №124/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И. Д. Х., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


 
8 НОХД No 115/2010, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.П.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 115/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Т.П.Н. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр. първо от НК, а именно, че на неустановена дата през месец август 2010 год., в гр. П., обл. Б., без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 20.08.2010 год. в себе си високо рисково наркотично вещество - АМФЕТАМИН СОЛ със съдържание на основно вещество 11.00% и допълнително добавен кофеин, с нетно тегло 15.113 грама, на стойност 453.39 лева - 1 гр. АМФЕТАМИН СОЛ е на стойност 30.00 лв. съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3 т.1 предл.първо от НК подсъдимият Т. П.Н. ще изтърпи наказание на основание чл.354а, ал.3 т.1 предл.първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно “Глоба”.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. синджир от бял метал, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел Е 50, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 6300, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел Е 50, 1 бр. мобилен телефон марка "Сименс" модел А 70, 2 бр. Сим карта на Вивател ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собственика им като, ако не бъдат потърсени в едногодишния срок, ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - Полиетиленови пликчета от наркотично вещество СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
От престъплението не са причинени имуществени щети.
ОСЪЖДА подсъдимия Т.П.Н. да заплати в полза на държавата сумата от 188.60 лв. за разноски по делото.


Т.П.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 115/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Т.П.Н. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр. първо от НК, а именно, че на неустановена дата през месец август 2010 год., в гр. П., обл. Б., без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 20.08.2010 год. в себе си високо рисково наркотично вещество - АМФЕТАМИН СОЛ със съдържание на основно вещество 11.00% и допълнително добавен кофеин, с нетно тегло 15.113 грама, на стойност 453.39 лева - 1 гр. АМФЕТАМИН СОЛ е на стойност 30.00 лв. съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3 т.1 предл.първо от НК подсъдимият Т. П.Н. ще изтърпи наказание на основание чл.354а, ал.3 т.1 предл.първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно “Глоба”.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. синджир от бял метал, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел Е 50, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 6300, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел Е 50, 1 бр. мобилен телефон марка "Сименс" модел А 70, 2 бр. Сим карта на Вивател ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собственика им като, ако не бъдат потърсени в едногодишния срок, ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - Полиетиленови пликчета от наркотично вещество СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
От престъплението не са причинени имуществени щети.
ОСЪЖДА подсъдимия Т.П.Н. да заплати в полза на държавата сумата от 188.60 лв. за разноски по делото.


 
9 Гражданско дело No 76/2010, I състав Вещни искове СИМОНА ТУРС ООД МАГАБИТ ЕООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 20.10.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
Прекратява производството, поради оттегляне на иска
 
10 Гражданско дело No 50/2010, I състав Облигационни искове ЛАВЪР-2006 ЕООД ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.10.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Община Приморско, че дължи на “Лавър-2006”ЕООД, ЕИК-147006331, с.Ясна поляна, общ.Приморско, ул.Лазар Маджаров №1, сумата от 3513,25лв. за добита и фактурирана дървесина, с лихва от 561.35лв. за периода 24.08.2008г. до 15.04.2010г. и законната лихва върху главницата от 14.05.2010г. до окончателното изплащане и разноските по делото в размер на 132,06лв.
 
11 НОХД No 128/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Г.В.,
С.В.С.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №128/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Г. Г. В. -***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 26.08.2010 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ресторант „Морски вълни" отнел от владението и собственост на св.С. В. С. движими вещи- 1 бр. мобилен телефон марка „***" модел „***" на стойност 535.50 лева, ведно със Сим карта на „***" на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 541.50 лева без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1 от НК обвиняемият Г. Г. В., ЕГН *** на основание чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА .
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА .
Вещественото доказателство - 1 бр. мобилен телефон марка „***" модел „***" да бъде върнат на собственика му С. В. С..
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 541.50 лв. са възстановени.
ОСЪЖДА Г. Г. В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 55.00 лв. за разноски по делото.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №128/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г. Г. В., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


Г.Г.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №128/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Г. Г. В. - ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 26.08.2010 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ресторант „***" отнел от владението и собственост на св.С. В. С. движими вещи- 1 бр. мобилен телефон марка „***" модел „***" на стойност 535.50 лева, ведно със Сим карта на „***" на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 541.50 лева без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1 от НК обвиняемият Г. Г. В., ЕГН*** на основание чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА .
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА .
Вещественото доказателство - 1 бр. мобилен телефон марка „***" модел „***" да бъде върнат на собственика му С. В. С..
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 541.50 лв. са възстановени.
ОСЪЖДА Г. Г. В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 55.00 лв. за разноски по делото.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №128/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г. Г. В., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


С.В.С.
 
12 Гражданско дело No 90/2010, II състав Чл.19 ЗГР П.С.Г. ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 19.10.2010г., в законна сила от 23.11.2010г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОТО ИМЕ на П.С.Г., ЕГН ****, гр. Б., *** от “ПЕНЧО” на “П.”.
 
13 НОХД No 129/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.В.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 26.11.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 129/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Л. В. К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 22.11.2010 год. около 15.20 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ВП II 99 км.58, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „*** " с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.21 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №1142/23.11.2010 год.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Л. В. К. на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Л. В. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА подсъдимия Л. В. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата от 30.00 лв. за разноски по делото.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №129/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия Л. В. К. мярката за неотклонение “Подписка”.
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7- дневен срок от днес.


Л.В.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 129/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Л. В. К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 22.11.2010 год. около 15.20 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ВП II 99 км.58, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „*** " с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.21 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №*** год.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Л. В. К.на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Л. В. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА подсъдимия Л. В. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата от 30.00 лв. за разноски по делото.