РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2012г. до 31.10.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 94/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Х.Й. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 1.10.2012г., в законна сила от 1.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №94/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемата Н.Х.Й. - ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемата Н. Й. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 13.07.2012 год. около 22.45 часа в гр. П., обл. Б., по ул. „**”, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.98 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410+ с инв. № 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемата Н. Х. Й. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  2.1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.  2.2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.  2.3. Поправителен труд при 15 процента удръжки върху възнаграждението и в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата и - фирма „**” ЕООД, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.  На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Н. Х. Й. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК приспада времето, през което обвиняемата е била лишена по административен ред от това право, считано от 13.07.2012 год.  Веществени доказателства няма.  ОСЪЖДА Н.Х. Й. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 250.40 лева за разноски по делото.  
2 Гражданско дело No 80/2012, I състав Облигационни искове ОРИЕНТ ТРЕЙДИНГ ПРОПЪРТИС ЕООД П.Д.К. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 12.9.2012г., в законна сила от 5.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от „Ориент Трейдинг Пропъртис”ЕООД, ЕИК-147107490, гр.Бургас, ул.Индустриална №3, с който моли съда да осъди П.Д.К., ЕГН-********** ***, като наследник на Д. П. К., поч. `````, регистриран като ЕТ“Джанет-Д. К.“, ЕИК-812061717, да му заплати сумата от 667,92лв. за доставени 230кг. океанска скумрия по фактура № 1000000257/15.07.2011г., ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното изплащане
3 НОХД No 96/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.А.А. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.10.2012г., в законна сила от 10.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №96/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия К. А. А. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно което обвиняемият К. А. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно, че на 03.10.2012год., около 23.15 часа, по третокласен път III-9901, км.15, на изхода на гр.А. посока гр.Ц. Б. обл., в района на стадиона, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. № ***, собственост на К. Д. Г.-Н. от гр.Б., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.92 промила на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза №382/2012год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД №45/04.05.2010год. на Районен съд - гр. Царево за деянието по ал.1.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия К. А. А., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 160 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв.К. А. А., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.10.2012год.  
К.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №96/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия К. А. А. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно което обвиняемият К. А. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно, че на 03.10.2012год., около 23.15 часа, по третокласен път III-9901, км.15, на изхода на гр.А. посока гр.Ц. Б. обл., в района на стадиона, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. № ***, собственост на К. Д. Г.-Н. от гр.Б., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.92 промила на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза №382/2012год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД №45/04.05.2010год. на Районен съд - гр. Царево за деянието по ал.1.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия К. А. А., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 160 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв.К. А. А., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.10.2012год.  
4 Гражданско дело No 40/2012, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение С.И.Л. КМЕТСТВО ГР.КИТЕН ЧРЕЗ КМЕТА Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.6.2012г., в законна сила от 11.10.2012г.
ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на С.И.Л., ЕГН *** и отменя Заповед № 08 от 29.02.2012 год. на Кмета на кметство К. с която е прекратено трудовото й правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, считано от 04.03.2012 год. като незаконосъобразна.  ВЪЗСТАНОВЯВА С.И.Л., ЕГН *** на длъжността *** в кметство К.  ОСЪЖДА кметство К. да заплати на С.И.Л., ЕГН ***, обезщетение поради незаконно уволнение и оставането й без работа за времето от 04.03.2012 год. до 18.06.2012 год. в размер на 1640,80 лв. /хиляда шестстотин и четиридесет лева и 80 стотинки/, ведно със законната лихва, считано от 09.03.2012 год. до окончателното изплащане на задължението.  
5 Гражданско дело No 46/2012, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД К.Г.В. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 20.9.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на К.Г.В., ЕГН-**********, с постоянен адрес:***, че дължи на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр.Бургас,кв.Победа, ул.Генерал Владимир Вазов №3, сумата от 862,29лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 25.08.2010г. до 21.11.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 16.01.2012г. до окончателното изплащане.
6 Гражданско дело No 114/2012, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие З.П.В. Д.П.Д. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 1.10.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
Прекратява производството по делото поради оттегляне на иска.  
7 Гражданско дело No 85/2012, I състав Други дела СПЕКТА АУТО ООД В.Т.Н. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 11.9.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Спекта Ауто”ООД, ЕИК-102226052, гр.Бургас, ул.Индустриална №19, с който моли съда да постанови решение с което да обяви за относително недействителен по отношение на него на направения от В.Т.Н.,***, отказ от наследството на баща й Т.Д.И., починал на ```````, вписан в регистъра на РС-Царево с молба вх.№ 2711/26.09.2011г. по ч.гр.д.№ 1324/2011г., до размера на задължението.
8 НОХД No 38/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Н.Д.,
Я.Н.Т.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 1.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Д.Н.Д., ЕГН *** и Я.Н.Т., ЕГН *** ЗА ВИНОВНИ в това че: На 02.09.2011 год. в землището на с.Л., обл.Б. в района на къмпинг „Гардения” от трасе подземна комуникация между гр.П. - гр.Ц. в съучастие като съизвършители след предварителен сговор чрез използване на моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег.№ ***, собственост на М.К.А.и чрез използване на технически средства - 3 бр.лопати, 2 бр.кирки, 1 бр. брадва, 1 бр.лък с метален лист - ножовка и въже направили опит да отнемат от владението на св.Р.И.Д. - *** към “Алкател - Лусент България” ЕООД и собственост на “БТК” АД с ЕИК 831642181, наричано “VIVACOM”, представлявано от св.Р.И.Д., упълномощен с пълномощно рег. № 10845/14.10.2010 год. на М.К. - нотариус с район на действие РС гр.София, рег. № 200, движими вещи - 38 /тридесет и осем/ метра съобщителен кабел МККБ, модел 4 х 4 х 1.2 + 15 х 4 х 1.2 кв.мм на стойност 2 255.30 лева и 72 /седемдесет и два/ метра съобщителен кабел МКБ, модел 4 х 4 х 1,2 кв.мм. на стойност - 1 619.28 лева, всичко на обща стойност 3 874.58 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дееца причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГИ ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Вещественото доказателство - 1 бр. мобилен телефон марка “Моторола”, модел С 115, ведно с батерия и сим карта прима на М-тел, приложен по досъдебното производство да бъде върнат на собственика му Я.Н.Т.  Веществените доказателства - 9 бр. топчета телефонен кабел без облицовка 72 м.модел МКБ и 38 метра модел МККБ ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им “БТК” АД с ЕИК 831642181.  Веществените доказателства - 2 бр. кирки с дървени дръжки, 3 бр. прави лопати с дървени дръжки, 1 бр. брадва с дървена дръжка, 1 бр. метална ножовка с дървена дръжка, 1 бр. въже тъмно бяло на цвят с черни ивици с дължина 4 м., 2 бр. ръкавици от плат и черна кожа, 1 бр. работна ръкавица от плат с черна кожа, 1 бр. лятна шапка тип “камуфлажна”, 1 бр. зелена найлонова чанта с хранителни продукти, 1 бр. целофан марка “Сладкар 2000” България, 1 бр. найлонова торба бяла с надпис “ЕП-маркет” с хр. продукти, 1 бр. пластмасова бутилка “Coca Cola” 2 л., 1 бр. кутия цигари “Виктори” с 15 бр. цигари в нея, 1 бр. кутия цигари “Карелия” лайт – празна, 1бр. пластмасова бутилка минерална вода “Devin” 7л, , 3 бр. черни полиетиленови чувала, 1 бр. черна найлонова торба, 3 чифта ръкавици нови, 1 бр. платнени къси панталони, 1 банкнота 20.00 лева, 1 чифт черни мъжки чехли, 1 бр. светлокафява тениска 1 чифт черни мъжки чехли, 1 бр. светлокафява тениска, намиращи се на съхранение в РУП гр.Царево СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени.  
Д.Н.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Н.Д., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГИ ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Я.Н.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Я.Н.Т., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Мотиви от 15.10.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
9 НОХД No 91/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Б.Г. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 18.10.2012г., в законна сила от 18.10.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №91/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия В. Б.Г. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 НК, за това, че на 09.07.2012год. за времето 03.30 - 04.00 часа в гр.К., обл.Б., от дискотека „**” отнел от владението и собственост на св.Т.В.Р. движими вещи – 1бр. дамска чанта на стойност 12.95 лева, 1бр. мобилен телефон марка „Нокия” модел 2330 на стойност 105.40 лева, 1бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лева, 1бр. мъжки портфейл на стойност 22.50 лева, 1бр. калъф за банкови карти на стойност 1.25 лева, 1бр. кредитна карта на банка ДСК на стойност 9.50 лева, 1бр. дебитна карта на „Корпоративна банка” на стойност 5.00 лева, 1бр. дебитна карта на „Инвест банк” на стойност 5.00 лева, 1бр. парфюм „Лакост” - 100 мл. на стойност 22.53 лева и сумата от 80.00 лева, от владението и собственост на св.С. Н.Н. движими вещи – 1бр. дамска чанта марка „G” /„Гес”/ на стойност 249.36 лева, 1бр. ключ за лек автомобил марка „Пежо” 307 СС кабриолет на стойност 145.00 лева, 1бр. ключодържател марка „Шел” на стойност 9.00 лева, 1бр. портмоне от изкуствена кожа на стойност 8.76 лева, 1бр. мобилен телефон марка „Нокия” модел 1616 на стойност 51.63 лева, 1бр. Сим карта на Глобул на стойност 12.00 лева и сумата от 380.00 лева и от владението и собственост на св.К. Х. Н. движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка „Нокия”, модел 200 /с две карти/ на стойност 140.13 лева, 1бр. Сим карта прима на М-тел на стойност 0.00 лева, 1бр. Сим карта на Виваком на стойност 12.00 лева и 1бр. кожен калъф за телефон на стойност 8.31 лева, всичко на обща стойност 1290.22 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 НК, подсъдимият В. Б. Г. ще изтърпи наказание на основание чл.54 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В.Б.Г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №91/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия В. Б.Г. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 НК, за това, че на 09.07.2012год. за времето 03.30 - 04.00 часа в гр.К., обл.Б., от дискотека „**” отнел от владението и собственост на св.Т.В.Р. движими вещи – 1бр. дамска чанта на стойност 12.95 лева, 1бр. мобилен телефон марка „Нокия” модел 2330 на стойност 105.40 лева, 1бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лева, 1бр. мъжки портфейл на стойност 22.50 лева, 1бр. калъф за банкови карти на стойност 1.25 лева, 1бр. кредитна карта на банка ДСК на стойност 9.50 лева, 1бр. дебитна карта на „Корпоративна банка” на стойност 5.00 лева, 1бр. дебитна карта на „Инвест банк” на стойност 5.00 лева, 1бр. парфюм „Лакост” - 100 мл. на стойност 22.53 лева и сумата от 80.00 лева, от владението и собственост на св.С. Н.Н. движими вещи – 1бр. дамска чанта марка „G” /„Гес”/ на стойност 249.36 лева, 1бр. ключ за лек автомобил марка „Пежо” 307 СС кабриолет на стойност 145.00 лева, 1бр. ключодържател марка „Шел” на стойност 9.00 лева, 1бр. портмоне от изкуствена кожа на стойност 8.76 лева, 1бр. мобилен телефон марка „Нокия” модел 1616 на стойност 51.63 лева, 1бр. Сим карта на Глобул на стойност 12.00 лева и сумата от 380.00 лева и от владението и собственост на св.К. Х. Н. движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка „Нокия”, модел 200 /с две карти/ на стойност 140.13 лева, 1бр. Сим карта прима на М-тел на стойност 0.00 лева, 1бр. Сим карта на Виваком на стойност 12.00 лева и 1бр. кожен калъф за телефон на стойност 8.31 лева, всичко на обща стойност 1290.22 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 НК, подсъдимият В. Б. Г. ще изтърпи наказание на основание чл.54 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
10 НОХД No 92/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.Т.Н. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 18.10.2012г., в законна сила от 18.10.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №92/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Б. Т.Н. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 21.07.2012год. в гр.К., обл.Б., ул.„**” №*, чрез използване на техническо средство - неустановено, отнел от владението и собственост на св.Е. С.Г. движими вещи – 1бр. дамска чанта на стойност 40.00лв., 1бр. портфейл на стойност 27.50лв., 3бр. несесери на стойност 28.50лв., сумата от 2400.00лв., 2бр. кредитни карти на банка „Пиреос”, 1бр. кредитна карта на банка „ОББ”, 1бр. дебитна карта на банка „ДСК” с разплащателна сметка, 1бр. дебитна испанска карта, картончета за вода, ток, лична карта, фирмени документи, паспорт на куче и от владението и собственост на св.С. Т.К. движими вещи – 1бр. дамска чанта на стойност 10.50лв., 1бр. портфейл на стойност 17.25лв., сумата от 15.00лв., лична карта, здравна книжка, разплащателна сметка, снимки, документ за кръвна група, всичко на обща стойност 2538.75 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 НК, подсъдимият Б. Т. Н. на основание чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  
Б.Т.Н.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №92/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Б. Т.Н. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 21.07.2012год. в гр.К., обл.Б., ул.„**” №*, чрез използване на техническо средство - неустановено, отнел от владението и собственост на св.Е. С.Г. движими вещи – 1бр. дамска чанта на стойност 40.00лв., 1бр. портфейл на стойност 27.50лв., 3бр. несесери на стойност 28.50лв., сумата от 2400.00лв., 2бр. кредитни карти на банка „Пиреос”, 1бр. кредитна карта на банка „ОББ”, 1бр. дебитна карта на банка „ДСК” с разплащателна сметка, 1бр. дебитна испанска карта, картончета за вода, ток, лична карта, фирмени документи, паспорт на куче и от владението и собственост на св.С. Т.К. движими вещи – 1бр. дамска чанта на стойност 10.50лв., 1бр. портфейл на стойност 17.25лв., сумата от 15.00лв., лична карта, здравна книжка, разплащателна сметка, снимки, документ за кръвна група, всичко на обща стойност 2538.75 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 НК, подсъдимият Б. Т. Н. на основание чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  
11 НОХД No 37/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.В.В. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 4.10.2012г., в законна сила от 20.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В., ЕГН *** *.ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 01.01.2012 год. в около 15,00 часа по ВП ІІ – 99, км.64 посока с. И. – с. Б., община Ц., обл. Б. при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд" модел "Ескорт" с per. №*** след употреба на алкохол нарушил правила за движение по пътищата, а именно:  - чл.5, ал.3 от ЗДвП /водача на пътно превозно средство е длъжен да не управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества/ и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на лек автомобил марка „Хюндай” модел „Санта Фе” с рег. № *** собственост на М.Д.П. на стойност 4748.00лв. /четири хиляди седемстотин четиридесет и осем лева/ - престъпление по чл.343, ал.1, б.„а”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр.чл.5, ал.3 от ЗДвП, поради което и на осн. чл.343, ал.1, б.„а”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр.чл.5, ал.3 от ЗДвП и чл.57, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.В.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В. ЗА НЕВИНОВЕН по обвинението в частта му за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП и го оправдава по това обвинение.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В. ЗА НЕВИНОВЕН по обвинението в частта му за причинените от деянието имуществени вреди за размера над 4748.00 лева до предявения размер от 7135.67лв. и го оправдава по това обвинение.  2. ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В. ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 01.01.2012 год. в около 15,00 часа по ВП ІІ – 99, км. 64 посока с. И. – с. Б., община Ц., обл. Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд" модел "Ескорт" с per. № *** след употреба на алкохол с концентрация на етилов алкохол в кръвта в количество 1,35 /едно цяло тридесет и пет промила/ на хиляда, установено по надлежния ред – протокол за химическа експертиза № 11 от 03.01.2012 год. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.В.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Р.В.В. едно общо наказание измежду определените му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.В.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 01.01.2012г.  
Р.В.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В., ЕГН *** *.ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.343, ал.1, б.„а”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр.чл.5, ал.3 от ЗДвП, поради което и на осн. чл.343, ал.1, б.„а”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр.чл.5, ал.3 от ЗДвП и чл.57, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.В.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В. ЗА НЕВИНОВЕН по обвинението в частта му за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП и го оправдава по това обвинение.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В. ЗА НЕВИНОВЕН по обвинението в частта му за причинените от деянието имуществени вреди за размера над 4748.00 лева до предявения размер от 7135.67лв. и го оправдава по това обвинение.  2. ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.В.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Р.В.В. едно общо наказание измежду определените му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.В.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 01.01.2012г.  
Мотиви от 18.10.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
12 НОХД No 49/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.П.П.,
П.В.Ч.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 4.10.2012г., в законна сила от 20.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.П.П.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: За времето от началото на месец януари 2012г. до 10.01.2012г. в гр.К., обл.Б., ул.** №*, от хотел „**” и ул.*№*, от хотел „**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с П.В.Ч., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „**” модел „** с неустановен рег.№ и чрез използване на технически средства – отвертка, клещи и гаечни ключове, отнел от владението на Р.Б.Л., собственост на „**”ООД с МОЛ Р. Б. Л. движими вещи – 2 бр. външни тела на климатици марка „Осака” на стойност 333.48лв. и от владението на П. Г. Ч., собственост на ЕТ „** с МОЛ П. Г.Ч. движими вещи – 1 бр. външно тяло на климатик марка „Мидея” на стойност 191.43лв. и 2бр. външни тела на климатици марка „Gree” на стойност 297.66лв., всичко на обща стойност 822.57лв., без съгласие на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал. 1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.    ПРИЗНАВА подсъдимия П. В.Ч. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: За времето от началото на месец януари 2012г. до 10.01.2012г. в гр.К., обл.Б., ул.** №*, от хотел „**” и ул.** №*, от хотел „**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с Р.П. П., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „**” модел „**” с неустановен рег.№ и чрез използване на технически средства – отвертка, клещи и гаечни ключове, отнел от владението на Р. Б. Л., собственост на „**”ООД с МОЛ Р. Б. Л. движими вещи – 2 бр. външни тела на климатици марка „Осака” на стойност 333.48лв. и от владението на П. Г.Ч., собственост на ЕТ „***” с МОЛ П. Г.Ч.движими вещи – 1 бр. външно тяло на климатик марка „Мидея” на стойност 191.43лв. и 2бр. външни тела на климатици марка „Gree” на стойност 297.66лв., всичко на обща стойност 822.57лв., без съгласие на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал. 1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.    
Р.П.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.П.П.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: За времето от началото на месец януари 2012г. до 10.01.2012г. в гр.К., обл.Б., ул.** №*, от хотел „**” и ул.*№*, от хотел „**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с П.В.Ч., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „**” модел „** с неустановен рег.№ и чрез използване на технически средства – отвертка, клещи и гаечни ключове, отнел от владението на Р.Б.Л., собственост на „**”ООД с МОЛ Р. Б. Л. движими вещи – 2 бр. външни тела на климатици марка „Осака” на стойност 333.48лв. и от владението на П. Г. Ч., собственост на ЕТ „** с МОЛ П. Г.Ч. движими вещи – 1 бр. външно тяло на климатик марка „Мидея” на стойност 191.43лв. и 2бр. външни тела на климатици марка „Gree” на стойност 297.66лв., всичко на обща стойност 822.57лв., без съгласие на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал. 1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.    
П.В.Ч.
ПРИЗНАВА подсъдимия П. В.Ч. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: За времето от началото на месец януари 2012г. до 10.01.2012г. в гр.К., обл.Б., ул.** №*, от хотел „**” и ул.** №*, от хотел „**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с Р.П. П., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „**” модел „**” с неустановен рег.№ и чрез използване на технически средства – отвертка, клещи и гаечни ключове, отнел от владението на Р. Б. Л., собственост на „**”ООД с МОЛ Р. Б. Л. движими вещи – 2 бр. външни тела на климатици марка „Осака” на стойност 333.48лв. и от владението на П. Г.Ч., собственост на ЕТ „***” с МОЛ П. Г.Ч.движими вещи – 1 бр. външно тяло на климатик марка „Мидея” на стойност 191.43лв. и 2бр. външни тела на климатици марка „Gree” на стойност 297.66лв., всичко на обща стойност 822.57лв., без съгласие на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал. 1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.    
Мотиви от 15.10.2012г.
Мотивите изготвени в срок.