РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2012г. до 30.9.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 446/2012, I състав По УБДХ Г.Д.Д. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 3.9.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.
НАЛАГА на Г.Д.Д.,***, административно наказание – ГЛОБА в размер на 100лв., за извършеното от него дребно хулиганство на 02.09.2012г. около 05.40ч. в гр.Приморско, обл.Бургаска, бул.Черно море, пред бар „Интрига“.
Г.Д.Д.
Мотиви от 3.9.2012г.
Мотивите предадени на 03.09.2012г.
2 Гражданско дело No 19/2012, II състав Вещни искове М.Е.Н.,
Н.К.Н.,
И.К.Н.,
Д.П.Д.,
Д.П.Д.
МЕЧТА БОЙЧЕВ ЕООД,
Л.О.М.,
М.И.Б.,
О.П.М.,
Й.Н.А.,
К.Д.Д.,
ЛИОН КОНСУЛТ ЕООД
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 2.7.2012г., в законна сила от 5.9.2012г.
Прекратява производството по делото, поради неотстраняване на нередовностите по исковата молба в срок
3 НОХД No 88/2012, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.С.К. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 18.9.2012г., в законна сила от 18.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К. С.К. - ЕГН, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият К. С. К., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 25.07.2012 год. около 14.00 часа в гр.П., обл.Б., кв.**, ресторант "**" отнел чужди движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка «Самсунг»» модел «Галакси» на стойност 470.62 лв., Сим карта на БОБ на стойност 14.90 лв., кожен калъф на стойност 12.51 лв., всичко на обща стойност 498.03 лв. от владението и собственост на Л. Г. Д. ЕГН: ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционни съд откраднатите вещи са върнати и възстановени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК НАЛАГА на обвиняемия К. С. К., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1, 2 и 6, вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК.  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществените доказателства са върнати на собственика с разписка.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 498.03 лева са възстановени.  ОСЪЖДА К. С. К., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.  
К.С.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К. С.К. - ЕГН, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият К. С. К., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 25.07.2012 год. около 14.00 часа в гр.П., обл.Б., кв.**, ресторант "**" отнел чужди движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка «Самсунг»» модел «Галакси» на стойност 470.62 лв., Сим карта на БОБ на стойност 14.90 лв., кожен калъф на стойност 12.51 лв., всичко на обща стойност 498.03 лв. от владението и собственост на Л. Г. Д. ЕГН: ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционни съд откраднатите вещи са върнати и възстановени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК НАЛАГА на обвиняемия К. С. К., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1, 2 и 6, вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК.  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществените доказателства са върнати на собственика с разписка.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 498.03 лева са възстановени.  ОСЪЖДА К. С. К., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.  
4 НОХД No 42/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.П.Г. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 5.9.2012г., в законна сила от 21.9.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Л.П.Г. - ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че на 23.07.2010год. в с.Л., обл.Б., отнела от владението и собственост на С. Е. К. движими вещи — 1бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел 2230 на стойност 93.89 лева в едно с прима карта на М-тел с предплатени минути за разговори на стойност 8.00 лева., 1бр. пластмасов калъф за мобилен телефон на стойност 7.86 лева и сумата от 180.00 лева, всичко общо на стойност - 289.75 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.194, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК Я ОСЪЖДА НА ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.    
Л.П.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Л. П. Г. - ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че на 23.07.2010год. в с.Л. обл.Б., отнела от владението и собственост на С.Е. К. движими вещи — 1бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел 2230 на стойност 93.89 лева в едно с прима карта на М-тел с предплатени минути за разговори на стойност 8.00 лева., 1бр. пластмасов калъф за мобилен телефон на стойност 7.86 лева и сумата от 180.00 лева, всичко общо на стойност - 289.75 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.194, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.      
Мотиви от 10.9.2012г.
Мотивите предадени на 10.09.2012г.
5 Гражданско дело No 47/2012, I състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД Т.К.К. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 3.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.
Приема направеното отегляне на иска. Прекратява производството по делото. След влизане на сила на опеделението да се уведоми съдия-докладчика по ч.гр.д 1497/2011г. с оглед нуждата от обезсилване на заповедта за изпълнение