РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.09.2011г. до 30.09.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 53/2011, I състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.Д.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 02.09.2011г., в законна сила от 02.09.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №53/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Е.Д.Н. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.К., съгласно условията на което подсъдимият Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.183, ал.1 от НК, а именно в това, че в периода от месец октомври 2009г. до 31.03.2011г. в гр.П., обл.Б., след като е бил осъден с решение №***/03.12.2002г. на СРС да издържа свой низходящ роднина – сина си Д.Е.Н., ЕГН ***, чрез законния си представител Е.Д.Д. от гр.П., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски, а именно в размер на 17 /седемнадесет/ месечни вноски в размер общо на 595.00лв.
За посоченото престъпление подсъдимият Е.Д.Н. на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Разноски по делото няма.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 595.00 лева са възстановени.

Е.Д.Н.
За посоченото престъпление подсъдимият Е.Д.Н. на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Разноски по делото няма.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 595.00 лева са възстановени.

 
2 НОХД No 114/2011, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Г.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 03.09.2011г., в законна сила от 03.09.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №114/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия П. Г. П.със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл.първо от НК, а именно, че на 26.08.2011г. в гр.П., обл.Б., ул.** №**,в стая, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал високорискови наркотични вещества – 1бр. растение от рода на КОНОП/ КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 7,250 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,03% на стойност 43,50 лева/четиридесет и три лева и петдесет стотинки/ в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, като 1 грам КОНОП/КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6,00лева за грам, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000г., като деянието представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 предл.първо от НК подсъдимият П. Г. П. на осн. чл.54 ал.1 от НК ще изтърпи наказание «ГЛОБА» в размер на 600.00лв.
ОСЪЖДА П. Г. П. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 142.00лв. за разноски по делото.

П.Г.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №114/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия П. Г. П.със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл.първо от НК, а именно, че на 26.08.2011г. в гр.П., обл.Б., ул.** №**,в стая, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал високорискови наркотични вещества – 1бр. растение от рода на КОНОП/ КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 7,250 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,03% на стойност 43,50 лева/четиридесет и три лева и петдесет стотинки/ в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, като 1 грам КОНОП/КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6,00лева за грам, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000г., като деянието представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 предл.първо от НК подсъдимият П. Г. П. на осн. чл.54 ал.1 от НК ще изтърпи наказание «ГЛОБА» в размер на 600.00лв.
ОСЪЖДА П. Г. П. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 142.00лв. за разноски по делото.

 
3 Гражданско дело No 45/2011, I състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Д.П.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.09.2011г., в законна сила от 09.09.2011г.
ПРИЕМА за установено вземането на „ЕВН България Електроснабдяване”АД, ЕИК 123526430, гр.Пловдив,ул."Христо Г.Данов" 37 против Д.П.Д., ЕГН-**********,***, в размер на 1`589,53лв., представляваща стойността на консумирана електрическа енергия за периода от 03.08.2010г. до 07.10.2010г. и 66,35лв., представляваща стойността на законната лихва за забава за периода 16.10.2010г. – 05.04.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 06.04.2011г. до окончателното плащане, както и сумата от 133,12лв. за разноски за производството по чл.410 ГПК.
 
4 НОХД No 116/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 09.09.2011г., в законна сила от 09.09.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №116/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия С.И.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което подсъдимият А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 08.06.2011г. около 17.35ч. на входа на гр.Ц., път ІІ-99, км.58 управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел * с рег. № ** в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 2865/20.07.2010г. на началника на РУП гр.Несебър, влязло в законна сила на 20.09.2010г., наказателно постановление №3124/28.07.2010г. на началника на РУП гр.Несебър, влязло в законна сила на 20.09.2010г. и наказателно постановление №3990/16.09.2010г. издадено от началника на РУП гр.Несебър, влязло в законна сила на 03.11.2010г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият С. И. А. ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА С.И.А.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

С.И.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №116/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия С.И.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което подсъдимият А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 08.06.2011г. около 17.35ч. на входа на гр.Ц., път ІІ-99, км.58 управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел * с рег. № ** в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 2865/20.07.2010г. на началника на РУП гр.Несебър, влязло в законна сила на 20.09.2010г., наказателно постановление №3124/28.07.2010г. на началника на РУП гр.Несебър, влязло в законна сила на 20.09.2010г. и наказателно постановление №3990/16.09.2010г. издадено от началника на РУП гр.Несебър, влязло в законна сила на 03.11.2010г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият С. И. А. ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА С.И.А.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

 
5 Гражданско дело No 80/2011, I състав Искове по КТ Ж.Г.Л. РУ"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"-ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 29.08.2011г., в законна сила от 12.09.2011г.
Прекратява производството и връща исковата молба на ищеца, поради неотстраняване на нередовностите й в срок
 
6 ЧГД No 154/2008, II състав Обезпечения, опис наследство, връщане дете Т.С.С. АНТОМИ ООД,
ОМЕГА СТИЛ ООД
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 29.08.2011г., в законна сила от 13.09.2011г.
Отменява допуснатото обезпечение на бъдещ иск
 
7 НОХД No 120/2011, I състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 13.09.2011г., в законна сила от 13.09.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №120/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М. И.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191, ал.3 от НК, а именно, че за времето от 26.01.2007г. до 16.11.2007г. в гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул.** №*, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 14-годишна възраст – с малолетната Й. Х.К. ЕГН ***.
За посоченото престъпление по чл.191, ал.3 от НК подсъдимият М. И. К. ще изтърпи наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

М.И.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №120/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М. И.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191, ал.3 от НК, а именно, че за времето от 26.01.2007г. до 16.11.2007г. в гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул.** №*, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 14-годишна възраст – с малолетната Й. Х.К. ЕГН ***.
За посоченото престъпление по чл.191, ал.3 от НК подсъдимият М. И. К. ще изтърпи наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
8 НОХД No 100/2011, I състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.К.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 31.08.2011г., в законна сила от 16.09.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.К.С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 06.03.2003г. – 06.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б., след като е осъден с Решение от 06.03.2003г. на Районен съд – М., по гражданско дело №***/2002г. - да издържа с месечна издръжка в размер на 35.00 лева свой низходящ – непълнолетния Д.Р.С., ЕГН ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на 100 месечни вноски, на обща стойност 3 500.00 лева платими чрез неговата майка и законна представителка Д.А.Д. – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”в” от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 200.00/ двеста / лева.
Р.К.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.К.С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 06.03.2003г. – 06.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б., след като е осъден с Решение от 06.03.2003г. на Районен съд – М., по гражданско дело №***/2002г. - да издържа с месечна издръжка в размер на 35.00 лева свой низходящ – непълнолетния Д.Р.С., ЕГН ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на 100 месечни вноски, на обща стойност 3 500.00 лева платими чрез неговата майка и законна представителка Д.А.Д. – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”в” от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 200.00/ двеста / лева.
Мотиви от 31.08.2011г.
Мотивите предадени на 31.08.2011г.
 
9 НОХД No 121/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.Х.Б. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 16.09.2011г., в законна сила от 16.09.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №121/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Е.Х.Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1 от НК, за това, че на 15.07.2011г. в гр.П., обл. Б., почивна база *** в стая на партерния етаж и в комплекс ММЦ, бунгало №77 държал на склад акцизни стоки без бандерол – 296 бр. кутии с цигари марка “Реджина” – 80мм. на стойност 917.60лв. и 50 бр. кутии с цигари марка “Руби-супер слим” - 80мм. на стойност 162.50лв., когато такъв се изисква по закон съгласно чл.25, ал.1 от ЗТТИ “Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване или разкъсване”, като общата пазарна стойност на акцизните стоки без бандерол е в размер на 1080.00 лева.
За посоченото престъпление по чл.234, ал.1 от НК подсъдимият Е.Х.Б. ще изтърпи наказание на основание чл.234, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.53, ал.3 от НК на подсъдимия Б. няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, намиращи се на съхранение в РУП – гр.П. - 296 бр. кутии цигари марка “Реджина” – 80мм. и 50 бр. кутии цигари марка “Руби-супер слим” - 80мм. на основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
ОСЪЖДА подсъдимия Е.Х.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата от 55.00лв. за разноски по делото.

Е.Х.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №121/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Е.Х.Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1 от НК, за това, че на 15.07.2011г. в гр.П., обл. Б., почивна база *** в стая на партерния етаж и в комплекс ММЦ, бунгало №77 държал на склад акцизни стоки без бандерол – 296 бр. кутии с цигари марка “Реджина” – 80мм. на стойност 917.60лв. и 50 бр. кутии с цигари марка “Руби-супер слим” - 80мм. на стойност 162.50лв., когато такъв се изисква по закон съгласно чл.25, ал.1 от ЗТТИ “Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване или разкъсване”, като общата пазарна стойност на акцизните стоки без бандерол е в размер на 1080.00 лева.
За посоченото престъпление по чл.234, ал.1 от НК подсъдимият Е.Х.Б. ще изтърпи наказание на основание чл.234, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.53, ал.3 от НК на подсъдимия Б. няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

 
10 НОХД No 81/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Й.Х.,
Д.Д.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 01.09.2011г., в законна сила от 19.09.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Й.Х. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.03.2011г. до 09.05.2011г. в гр.Ц., обл.Б., кв.***, почивна база “***” и от частен имот, намиращ се в местността “***”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Д.Д.И. и чрез използване на техническо средство – клещи, отнел от владението на материално отговорното лице Я.Щ.А., ЕГН **** движими вещи – 25 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х4кв.мм. на стойност 48.75 лева и 30 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х6кв.мм. на стойност 85.80 лева, всичко на обща стойност 134.55 лева, собственост на Сдружение “*** и от владението и собственост на Е.Д.Т. движими вещи – 26 линейни метра телена оградна мрежа с размер на окото 6/6см. на стойност 85.31 лева, всичко на обща стойност 219.86 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието е извършено от подсъдимия Х.Й.Х. в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “б” от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.И. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.03.2011г. до 09.05.2011г. в гр.Ц., обл.Б., кв.”***”, почивна база “***” и от частен имот, намиращ се в местността “***”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Д.Д.И.и чрез използване на техническо средство – клещи, отнел от владението на материално отговорното лице Я.Щ.А., ЕГН движими вещи – 25 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х4кв.мм. на стойност 48.75 лева и 30 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х6кв.мм. на стойност 85.80 лева, всичко на обща стойност 134.55 лева, собственост на Сдружение “***” и от владението и собственост на Е.Д.Т. движими вещи – 26 линейни метра телена оградна мрежа с размер на окото 6/6см. на стойност 85.31 лева, всичко на обща стойност 219.86 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, , поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Х.Й.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Й.Х. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.03.2011г. до 09.05.2011г. в гр.Ц., обл.Б., кв.***, почивна база “***” и от частен имот, намиращ се в местността “***”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Д.Д.И. и чрез използване на техническо средство – клещи, отнел от владението на материално отговорното лице Я.Щ.А., ЕГН **** движими вещи – 25 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х4кв.мм. на стойност 48.75 лева и 30 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х6кв.мм. на стойност 85.80 лева, всичко на обща стойност 134.55 лева, собственост на Сдружение “*** и от владението и собственост на Е.Д.Т. движими вещи – 26 линейни метра телена оградна мрежа с размер на окото 6/6см. на стойност 85.31 лева, всичко на обща стойност 219.86 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието е извършено от подсъдимия Х.Й.Х. в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “б” от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.


Д.Д.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.И. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.03.2011г. до 09.05.2011г. в гр.Ц., обл.Б., кв.”***”, почивна база “***” и от частен имот, намиращ се в местността “***”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Д.Д.И.и чрез използване на техническо средство – клещи, отнел от владението на материално отговорното лице Я.Щ.А., ЕГН движими вещи – 25 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х4кв.мм. на стойност 48.75 лева и 30 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х6кв.мм. на стойност 85.80 лева, всичко на обща стойност 134.55 лева, собственост на Сдружение “***” и от владението и собственост на Е.Д.Т. движими вещи – 26 линейни метра телена оградна мрежа с размер на окото 6/6см. на стойност 85.31 лева, всичко на обща стойност 219.86 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, , поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 12.09.2011г.
Мотивите предадени на 12.09.2011г.
 
11 НОХД No 59/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.С.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 02.09.2010г., в законна сила от 20.09.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. С. М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 09.02.2010г. до 25.03.2010г. в гр.А., обл.Б., ул.Я. №* сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00лв. /хиляда/ лева.
С.С.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.М. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.Папия №6, временен адрес ***9, български гражданин от ромски произход, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 09.02.2010г. до 25.03.2010г. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, ул.Яна №29 сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00лв. /хиляда/ лева.
Мотиви от 03.09.2010г.
Мотивите предадени на 03.09.2010г.
 
12 НОХД No 67/2011, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.И.Р. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 02.09.2011г., в законна сила от 20.09.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.Р. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в началото на месец август 2010г. в гр.К., обл.Б., на около 40 метра от заведение ***, намерил чужди движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел “8600-Луна” с ИМЕЙ 356287011766790 на стойност 545.48лв., 1бр. Сим карта на стойност 5.90лв., 1бр. преносим компютър /лаптоп/ марка “Тошиба”, модел “Сателит – А300-17Н” със зарядно устройство на стойност 839.29лв., всичко на обща стойност 1390.67лв., собственост на Д.К.И. и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика, на властта или на този, който ги е загубил – престъпление по чл.207, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 300.00лв./триста лева/.
Г.И.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.Р. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в началото на месец август 2010г. в гр.К., обл.Б., на около 40 метра от заведение ***, намерил чужди движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел “8600-Луна” с ИМЕЙ 356287011766790 на стойност 545.48лв., 1бр. Сим карта на стойност 5.90лв., 1бр. преносим компютър /лаптоп/ марка “Тошиба”, модел “Сателит – А300-17Н” със зарядно устройство на стойност 839.29лв., всичко на обща стойност 1390.67лв., собственост на Д.К.И. и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика, на властта или на този, който ги е загубил – престъпление по чл.207, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 300.00лв./триста лева/.
Мотиви от 12.09.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
13 НАХД No 428/2010, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) АПОЛОН - В ООД РИОСВ ГР. БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.01.2011г., в законна сила от 21.09.2011г.
НП-потвърдено
 
14 Гражданско дело No 33/2009, II състав Облигационни искове МЕТАЛИНВЕСТ РД ООД МЕЧТА БОЙЧЕВ ЕООД ЧРЕЗ УПР. ВАЛЕНТИН Б. ДЕМИРЕВ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 11.08.2009г., в законна сила от 24.09.2011г.
ОСЪЖДА "МЕЧТА БОЙЧЕВ" ЕООД, ЕИК126662818, представлявано от Валентин Бойчев, седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. "М. Герджиков" /старата автогара/, Административен адрес, гр. Царево, ул. "Иван Вазов" № 11, да заплати на "МЕТАЛИНВЕСТ" ООД, гр. Царево, седалище и адрес на управление гр. Царево, ул. "Милин Камък" № 4, ЕИК147077105, представлявано от Румен Борисов Терзиев, сумата от 5458,02 лв. (пет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и 02 стотинки), дължими за доставени стоки по фактури №№ №0000000289/ 17.12.2007 год. 000000290/ 17.12.2007 год. 0000000293/ 17.12.2007 год. 000000400/ 05.03.2008 год. 0000000439/ 24.03.2008 год. 0000000447/ 28.03.2008 год. 0000000457/ 02.04.2008 год. 000000462/ 07.04.2008 год. 0000000463/ 07.04.2008 год. 0000000465/ 07.04.2008 год. 0000000477/ 23.04.2008 год. 0000000484/ 24.04.2008 год. 0000000495/ 10.05.2008 год. 000000496/ 10.05.2008 год. 0000000510/ 06.06.2008 год. 0000000511/ 06.06.2008 год. ведно със законната лихва, считано от предявяването на иска 01.04.2009 год. до окончателното изплащане на сумата.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 
15 Гражданско дело No 67/2011, I състав Чл.19 ЗГР С.Х.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.09.2011г., в законна сила от 26.09.2011г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на С.Х.К., ЕГН-********** ***, от “К.” на “СЛАВОВА”.
 
16 Гражданско дело No 53/2011, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД З.Г.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 02.09.2011г., в законна сила от 27.09.2011г.
Прекратява производството по делото. Определението обжалваемо с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред БОС.
 
17 Гражданско дело No 63/2011, I състав Облигационни искове КОМПЛЕКС 2000 ООД СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО АД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.09.2011г., в законна сила от 28.09.2011г.
ПРИЕМА за установено вземането на „Комплекс 2000”ООД, ЕИК-102663899, гр.Бургас, ул.Успенска №1 против „Спортни имоти Приморско”АД, ЕИК-102850151, гр.Приморско, ул.Фрегата №2, в размер на 7`481,04лв., главница, представляваща стойността на незаплатена абонамента услуга поддръжка на офис техника, ведно със сумата от 1`500,82лв., представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода от 16.01.2009г. до 09.05.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 10.05.2010г. до окончателното плащане, както и сумата от 629,64лв. за разноски за производството по чл.410 ГПК.
 
18 Гражданско дело No 91/2011, I състав Развод по взаимно съгласие М.Г.П.,
М.С.П.
ДСП ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.09.2011г., в законна сила от 28.09.2011г.
Разводът допуснат и бракът прекратен. Родителските права предоставени на майката, в тежест на бащата присъдена издръжка от 100лв.