РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.08.2011г. до 31.08.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 7/2011, II състав Облигационни искове СТИЛНЕТ ЕООД Е.Г.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 03.06.2011г., в законна сила от 02.08.2011г.
ОСЪЖДА Е. Г. С., ЕГН ***, да заплати на ”С.” ***, ЕИК ***, сумата от 24000,00 (двадесет и четири хиляди) лева с ДДС, представляващи частично предявен иск от общо дължимите 130530,19 лв. представляващи дължимо от ответника възнаграждение по сключен между страните договор от *** год. за изпълнение на СМР на жилищна сграда в гр. К., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.01.2011 год. до окончателното плащане.
ОСЪЖДА Е. Г. С., ЕГН ***, да заплати на ”С.” ***, ЕИК ***, сумата от 3660,00 (три хиляди шестстотин и шестдесет) лева представляващи направените по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
2 НОХД No 101/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Д.Ц. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 02.08.2011г., в законна сила от 02.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №101/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия И.Д.Ц., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436 ал.1 от НК, а именно, че на 29.07.2011г. около 23.55 часа в гр.К., обл.Б., по ул.*** управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка *** модел А4 с рег. №*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,74 промила на хиляда, установено по надлежния ред – проба с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+, с фабричен номер 0277.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Д.Ц., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК .И.Д.Ц., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.07.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото – няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №101/2011 г. по описа на ЦРС.

И.Д.Ц.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Д.Ц., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА И.Д.Ц., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.07.2011 год.


 
3 НОХД No 99/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.П.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 03.08.2011г., в законна сила от 03.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №99/2011г. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия П.П.П. ЕГН ***, представляван от защитника си адв.А.П. от АК Бургас, съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 15.07.2011г. около 06.30 часа в района на *** в с.П., Б. област по третокласен път управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка *** модел ***с рег. №***, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 1,73 промила на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест - Дрегер 7410+ с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.П.П., ЕГН на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.П.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.07.2011г.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 99/2011 г. по описа на ЦРС.

П.П.П.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.П.П., ЕГН на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.П.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.07.2011г.


 
4 НОХД No 102/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.З.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 03.08.2011г., в законна сила от 03.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №102/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия К. З. Д. –***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 02.08.2011 год. около 04.57 часа в гр.Китен, Бургаска обл., по ул. "С." управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "***", модел "***" с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,46 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+ с фабричен № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К. З. Д. на осн. чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. К. З. Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №102/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия К. З. Д. мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

К.З.Д.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К. З. Д. на осн. чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. К. З. Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

 
5 НОХД No 104/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.Р.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 08.08.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №104/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Й. Р. Р. - ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 03.08.2011 год. около 10:40 часа в гр.Китен, Бургаска обл., по ул. "С." управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "***", модел "*** с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 2,05 промила на хиляда, установено по надлежният ред - с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+ с фабричен №0241.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й. Р. Р., ЕГН *** на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 54 ал.1 от НК на “Лишаване от свобода” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Й. Р. Р., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.08.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото – няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №104/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия Й. Р. Р., ЕГН *** е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Й. Р. Р., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в седемдневен срок считано от днес.

Й.Р.Р.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й. Р. Р., ЕГН *** на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 54 ал.1 от НК на “Лишаване от свобода” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Й. Р. Р., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.08.2011 год.

 
6 НОХД No 103/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Д.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 10.08.2011г., в законна сила от 10.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №103/2011г. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С. Д. С. –***, ЕГН ***, представляван от защитника си адв.Г. |Н., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 29.07.2011г. в около 22.25 часа по ВП ІІ 99, км.47, в района на КПП “Караагач”, посока от с. Лозенец към гр.Китен, Бургаска област, управлявал моторно превозно средство лек автомобил “***” модел “*** с ДКН ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта – 2,16/две цяло и шестнадесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №720/01.08.2011г. на Сектор БНТЛ – ОД МВР гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С. Д. С. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения за явяване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или
извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ
ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С. Д. С., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година, считано от 29.07.2011 г.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА С. Д. С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 22.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

С.Д.С.
За посоченото престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С. Д. С. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения за явяване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или
извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ
ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С. Д. С., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година, считано от 29.07.2011 г.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА С. Д. С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 22.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
7 Гражданско дело No 73/2011, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО С.М.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.07.2011г., в законна сила от 11.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето С. М. И., ЕГН *** в Приют в гр. Перник, ул. “Захари Зограф” № 61.

Решение подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
8 НОХД No 42/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Ф.И.,
В.В.К.,
Н.В.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 20.05.2011г., в законна сила от 15.08.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. Ф. И. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 16.04.2010г. в местността “***”, землището на *** подсъдимият И. Ф. И. в съучастие като съизвършител с подсъдимите В. В. К. и Н. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “***”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д.С. Ж. –***, собственост на *** движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието е извършено от подсъдимия И. в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение общото наказание определено на подсъдимия И. Ф. И. по НОХД №219/2007г. по описа на РС Котел, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В. К. - ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 16.04.2010г. в местността “***”, землището на *** в подсъдимият В. В. К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. Ф. И. и Н. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “***”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С. Ж. –***, собственост на *** движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3/. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. В. К. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 16.04.2010г. в местността “***”, землището на *** в подсъдимият Н.В. К.в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. Ф. И. и В. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “***”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С. Ж. –***, *** движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционният съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3/. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА подсъдимите И. Ф. И., В. В. К. и Н. В. К. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 64,00 лева- по 21.33 лв. всеки един от тях, за разноски по делото.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, на съхранение в РУП- Царево:
1 бр. мобилен телефон „Нокия“ да се върне на собственика му В. В. К.
1 бр. яке и 1 бр. кутия цигари „Виктори“ да се върнат на собственика Н. В. К.
1 бр. кутия цигари „Горна джумая“ да се върнат на собственика И. Ф. И.
2 бр. угарки от цигари да се отнемат в полза на държавата
23 м. проводник и 18 м. меден проводник да се върнат на собственика ***.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
И.Ф.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. Ф. И. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 16.04.2010г. в местността “***”, землището на *** подсъдимият И. Ф. И. в съучастие като съизвършител с подсъдимите В. В. К. и Н. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “***”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д.С. Ж. –***, собственост на *** движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието е извършено от подсъдимия И. в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение общото наказание определено на подсъдимия И. Ф. И. по НОХД №219/2007г. по описа на РС Котел, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

В.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В. К. - ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 16.04.2010г. в местността “***”, землището на *** в подсъдимият В. В. К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. Ф. И. и Н. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “***”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С. Ж. –***, собственост на *** движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3/. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Н.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. В. К. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 16.04.2010г. в местността “***”, землището на *** в подсъдимият Н.В. К.в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. Ф. И. и В. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “***”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С. Ж. –***, *** движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционният съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3/. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Мотиви от 30.05.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
9 Гражданско дело No 30/2011, II състав Вещни искове НЕО-КИТЕН ЕООД КАПРИ-7 ЕООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 06.06.2011г., в законна сила от 16.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от „Н. К." ***, ЕИК *** срещу „К." ***, ЕИК ***, иск с правно основание в чл. 233 от ЗЗД, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди ответника, да освободи наетото помещение на ищеца, представляващо ***, находящ се на ул. „С." №**,***.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от днес пред Бургаски окръжен съд.

 
10 НОХД No 51/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Б.Й.Б. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 29.07.2011г., в законна сила от 16.08.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б. Й. Б.– *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.01.2011 год. в гр. П., обл. Б., ул. "Б." №** отнел от владението и собственост на Н. П. Д. движима вещ - 1 бр. златен синджир с кръст 14 карата, с тегло 19.07 грама на стойност 1048.85 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои - престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.194, ал. 1 от НК, чл. 373, ал. от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от *** год. като един ден задържане под стража се зачита за три дни пробация.
ОСЪЖДА подсъдимия Б. Й. Б., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 50.00лв., представляваща направените разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.Б.Й.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б. Й. Б.– *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.01.2011 год. в гр. П., обл. Б., ул. "Б." №** отнел от владението и собственост на Н. П. Д. движима вещ - 1 бр. златен синджир с кръст 14 карата, с тегло 19.07 грама на стойност 1048.85 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои - престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.194, ал. 1 от НК, чл. 373, ал. от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от *** год. като един ден задържане под стража се зачита за три дни пробация.
ОСЪЖДА подсъдимия Б. Й. Б., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 50.00лв., представляваща направените разноски по делото.


Мотиви от 01.08.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
11 НОХД No 107/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.М.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 22.08.2011г., в законна сила от 22.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №107/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Г. М. М. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 18.08.2011 год. в около 04.15 часа в гр.П., Б. обл., по ул. "**" управлявал моторно превозно средство – мотопед марка "**" с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1.82 промила на хиляда, установено по надлежният ред чрез техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+ с инвентарен номер №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г. М. М., ЕГН **, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г. М. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 18.08.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото – няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Г.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №107/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Г. М. М. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 18.08.2011 год. в около 04.15 часа в гр.П., Б. обл., по ул. "**" управлявал моторно превозно средство – мотопед марка "**" с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1.82 промила на хиляда, установено по надлежният ред чрез техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+ с инвентарен номер №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г. М. М., ЕГН **, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г. М. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 18.08.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото – няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

 
12 НОХД No 108/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 22.08.2011г., в законна сила от 22.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №108/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия И. М. К. представляван от защитника му адв.М. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 10.08.2011 год. в гр. Царево, Бургаска област, от рецепцията на вилно селище “Корал” отнел от владението на Е. Г. И. движими вещи – сумата от 1636.00 евро, на стойност 3199.74 лв., от които сумата от 600.00 евро собственост на В. В. С., сумата от 386.00 евро собственост на Е. П. ., сумата от 200.00 евро собственост на В. И. П., сумата от 200.00 евро собственост на А. Г. П. и сумата от 250.00 евро собственост на А. Г. Б., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи не са били под постоянен надзор.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал.1 т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.М. К. на осн. чл. 195 ал.1 т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществените доказателства – върнати на собствениците им.
ОСЪЖДА И. М. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 192.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1636.00 евро на стойност 3199.74 лв. са възстановени изцяло.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №108/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И. М. К. мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.
Протокола от съдебно заседание беше прочетен на обвиняемия и преведен му от български на руски език от преводача Д. А. Р..

И.М.К.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал.1 т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.М. К. на осн. чл. 195 ал.1 т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществените доказателства – върнати на собствениците им.
ОСЪЖДА И. М. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 192.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1636.00 евро на стойност 3199.74 лв. са възстановени изцяло.

 
13 НАХД No 378/2011, II състав По ЗД по пътищата Г.М.Е. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 21.07.2011г., в законна сила от 23.08.2011г.
НП-потвърдено
 
14 НОХД No 111/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.К.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 25.08.2011г., в законна сила от 25.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №111/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемата Д.К.Г. ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, а именно, че на 10.07.2011 год. около 02.30 часа в гр.П., обл.Б., ул.*** управлявала лек автомобил марка *** модел *** с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 /едно цяло и два/ промила на хиляда, а именно 1.37% /едно цяло тридесет и седем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 615/11.07.2011 год. на БНТЛ при ОД МВР гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Д.К.Г., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдената пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемата Д.К.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 10.07.2011 год.
Веществени доказателства – няма.
ОСЪЖДА Д.К.Г., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 22.00 /двадесет и два/ лева за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №111/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Д.К.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №111/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемата Д.К.Г. ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, а именно, че на 10.07.2011 год. около 02.30 часа в гр.П., обл.Б., ул.*** управлявала лек автомобил марка *** модел *** с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 /едно цяло и два/ промила на хиляда, а именно 1.37% /едно цяло тридесет и седем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 615/11.07.2011 год. на БНТЛ при ОД МВР гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Д.К.Г., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдената пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемата Д.К.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 10.07.2011 год.
Веществени доказателства – няма.
ОСЪЖДА Д.К.Г., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 22.00 /двадесет и два/ лева за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №111/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
15 НОХД No 109/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Д.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 26.08.2011г., в законна сила от 26.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №109/2011г. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия М. Д. М. –***, ЕГН ***, представляван от защитника си адв.Р. Д., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 14.08.2011 г. в около 02.10 часа в гр.П., Б. област, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “***” модел “***” с ДКН ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 /едно цяло и два/ промила на хиляда, а именно 3.23/три цяло, двадесет и три/ промила на хиляда установено по надлежният ред – съдебно-медицинска експертиза №802/15.08.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М. Д. М. на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК на “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М. Д. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 14.08.2011 г.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА М. Д. М., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 27.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 109/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия М. Д. М., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок от днес.


М.Д.М.
За посоченото престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М. Д. М. на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК на “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М. Д. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 14.08.2011 г.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА М. Д. М., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 27.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
16 НОХД No 113/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.М.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 30.08.2011г., в законна сила от 30.08.2011г.
За посоченото престъпление по чл.234, ал.1 от НК подсъдимата А. М. И. ще изтърпи наказание на основание чл.234, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
На основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 46бр. кутии с цигари марка “Карелия”, слим, жълта, 19бр. кутии с цигари марка “Карелия оме”, 14бр. кутии с цигари марка “Карелия”, слим, синя, 20бр. кутии с цигари марка “Ева”, слим и 9бр. кутии с цигари марка “Асос” СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

ОСЪЖДА А. М. И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата от 62.80лв. за разноски по делото.

А.М.И.
За посоченото престъпление по чл.234, ал.1 от НК подсъдимата А. М.И. ще изтърпи наказание на основание чл.234, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
На основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 46бр. кутии с цигари марка “Карелия”, слим, жълта, 19бр. кутии с цигари марка “Карелия оме”, 14бр. кутии с цигари марка “Карелия”, слим, синя, 20бр. кутии с цигари марка “Ева”, слим и 9бр. кутии с цигари марка “Асос” СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

ОСЪЖДА А. М. И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата от 62.80лв. за разноски по делото.