РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.06.2011г. до 30.06.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 364/2010, I състав По ЗД по пътищата А.И.А. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.09.2010г., в законна сила от 01.06.2011г.
НП-потвърдено, ОСТАВЯ без уважение жалбата на А.И.А.,***, ЕГН-**********, ПРОТИВ наказателно постановление № 225 от 26.07.2010г. на началника на РУМВР-Приморско, с което за нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП му са наложени глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца
 
2 НОХД No 49/2011, II състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Т.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 01.06.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 49/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия И.Т. Р. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1 от НК, а именно в това, че на 23.10.2010 год. в *** след нанасяне на удари с ритници по тялото причинил средна телесна повреда на А. И. Ф., изразяваща се в счупване на две или три ребра, намиращи се в дясна странична повърхност на гръдния кош с наличие на дислоциране на фрагментите, които се квалифицират като трайно затруднение движението на снагата за срок от около 1,5-2 месеца при обичаен ход на оздравителния процес.
За посоченото престъпление по чл.129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1 от НК ОСЪЖДА И. Т. Р. на основание чл.129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА И. Т. Р. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 50.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №49/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия И. Т. Р. мярката за неотклонение “Подписка”.
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7- дневен срок от днес.

И.Т.Р.
За посоченото престъпление по чл.129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1 от НК ОСЪЖДА И. Т. Р. на основание чл.129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 
3 Гражданско дело No 168/2008, I състав Делби В.В.С. С.П.Г.,
ОБЩИНА ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.06.2009г., в законна сила от 02.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от В.В.С., против С.П.Г., с която се иска от съда да допусне до делба поземлен имот № 66528.501.306 в с.Синеморец.
ОТХВЪРЛЯ иска на В.В.С. ***, с който моли съда да приеме за установено, че е собственик на актуваните като частна общинска собственост 240кв.м. ид.части същия имот.

 
4 Гражданско дело No 168/2008, I състав Делби В.В.С. С.П.Г.,
ОБЩИНА ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.03.2010г., в законна сила от 02.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕСНОВАТЕЛЕН предявеният иск от В.В.С., ЕГН-**********,***, с която се иска от съда да допусне до делба следния съсобствен недвижим имот, а именно: Дворно място от 1080кв.м., представляващо УПИ ІХ-306 в кв.31 по плана на с.Синеморец, а по действащата кадастрална карта имот № 66528.501.306, при граници: от три страни улици и бв. УПИ-307
 
5 НАХД No 331/2011, II състав Административни дела А.С.И. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.05.2011г., в законна сила от 02.06.2011г.
НП-изменено
 
6 НАХД No 333/2011, II състав Административни дела ШАНС ТУР ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 03.06.2011г.
НП-изменено
 
7 Гражданско дело No 19/2009, II състав Чл.126ж ГПК (отм.) ТЪРГОВИЯ ЕООД -ПРИМОРСКО ЕТ МОНТРЕЙ-ГЕОРГИ АНАСТАСОВ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 15.04.2009г., в законна сила от 04.06.2011г.
Прекратява производството по делото, поради отказ от предявения иск.
 
8 НОХД No 30/2011, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 19.05.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от неустановена дата през месец септември 2010 год. до 08.12.2010 год. в гр.А., обл.Б., ул.*** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 100.00лв.

С.И.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от неустановена дата през месец септември 2010 год. до 08.12.2010 год. в гр.А., обл.Б., ул.*** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 100.00лв.

Мотиви от 25.05.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
9 Гражданско дело No 27/2011, I състав Вещни искове С.Х.И. ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.06.2011г., в законна сила от 08.06.2011г.
РАЗВАЛЯ сключеният на 29.06.2010г. между С.Х.И., ЕГН-**********,*** от една страна и Община Царево от друга страна, договор за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор 44094.501.216 по кадастралната карта на с.Лозенец, общ.Царево с площ от 500кв.м., като постановява общината да върне на ищцата заплатеното от нея по него.
 
10 НАХД No 335/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.С.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 09.06.2011г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба.
И.С.С.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.С.С., ЕГН ***, от с. Л., обл. Б., ул.***, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 25.07.2010 год. до 08.12.2010 год. в с. Л., ул. ***, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода- престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
Мотиви от 18.05.2011г.
 
11 Гражданско дело No 43/2008, I състав Облигационни искове МЕТАЛИНВЕСТ РД ООД СТИЛНЕТ ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 25.04.2008г., в законна сила от 10.06.2011г.
ОСЪЖДА "Стилнет" ЕООД, гр.София, р-н "Красно село", ж.к.Борово, бл.14, вх.Д, ап.80 да заплати на "Металинвест РД" ООД, гр.Царево, ул."Милин камък" №4 сумата от 7 456.07 лв. с ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от 29.01.2008г. и сумата от 848.00лв. за съдебно деловодни разноски
 
12 Гражданско дело No 30/2009, I състав Вещни искове Д.В.В. Г.Д.А.,
С.Д.П.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.12.2009г., в законна сила от 10.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният иск от Д.В.В., ЕГН-**********,***, с който моли съда да приеме за установено, че Г.Д.А., ЕГН-********** *** и С.Д.П., ЕГН-********** ***, р-н ``````````, не са собственици на следните имоти: 1.1/3 ид.част (една трета идеална част) от Поземлен имот № 10094.30.308 по кадастралната карта на с.Варвара, обл.Бургаска, с площ от 5002кв.м.; с трайно предназначение и начин на ползване: земеделска нива; при граници: Имоти № № 10094.30.290; 10094.31.14; 10094.30.307 и 10094.30.309; 2.1/3 ид.ч. (една трета идеална част) от Поземлен имот № 10094.28.278 по кадастралната карта на с.Варвара, обл.Бургаска, с площ от 4999кв.м.; с трайно предназначение и начин на ползване: земеделска нива; при граници: Имоти № № 10094.28.1; 10094.28.277; 10094.30.2 и 10094.29.1.
ОТМЕНЯ като НЕВЕРЕН нотариален акт № 64, т.І, рег.№ 426, д.№ 58/2005г. на нотариус № 492 Д.Ч..
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният иск от Д.В.В., ЕГН-********** против Г.Д.А., ЕГН-********** и С.Д.П., ЕГН-**********, с който моли съда да отмени нотариален акт № 95, т.11, рег.№ 3221, д.№ 2525 от 20.11.2007г. на Службата по вписванията при РС-Царево (по идентификацията на издалия го нотариус №370 М.В., е: № 93, т.VІІІ, рег.№ 5492, д.№ 1386/2007г.), в частта в която Д.Г.П. е дарил на децата си Г.Д.А. и С.Д.П. гореописаните два имота, посочени в акт под № 7 и 8.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният иск от Г.Д.А., ЕГН-********** против Д.В.В., ЕГН-**********, с който моли съда да прогласи нищожността поради липса на съгласие, на договора за дарение, обективиран в нотариален акт № 64, т.І, рег.№ 426, д.№ 58/2005г. на нотариус № 492 Д.Ч..
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният иск от Г.Д.А., ЕГН-********** против Д.В.В., ЕГН-**********, с който моли съда да унищожи договора, обективиран в нотариален акт № 64, т.І, рег.№ 426, д.№ 58/2005г. на нотариус № 492 Д.Ч., като сключен от дееспособно лице, което при сключването му не е могло да разбира и да ръководи действията си.

 
13 НОХД No 73/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 10.06.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №73/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия И. И. С. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. П., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 05.06.2011год. в около 07.45 часа по третокласен път № 992, км.25, в посока с.*. - гр.П., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**", модел „**" с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.11 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 455/07.06.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И. И. С. ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И. И. С., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.06.2011г.
ОСЪЖДА И. И. С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 52.00лв. за разноски по делото.

И.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №73/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия И. И. С. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. П., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 05.06.2011год. в около 07.45 часа по третокласен път № 992, км.25, в посока с.*. - гр.П., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**", модел „**" с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.11 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 455/07.06.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И. И. С. ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И. И. С., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.06.2011г.
ОСЪЖДА И. И. С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 52.00лв. за разноски по делото.

 
14 НОХД No 74/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Х.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 10.06.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2011г. по описа на Районен съд – гр. Ц. между РП – Ц., представлявана от прокурор Е. и обвиняемия П.Х.В. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 05.06.2011 год. около 14.45 часа в гр.П., обл.Б. по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с per. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.62 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №455/07.06.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр.Б.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.Х.В., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 /двеста/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия П.Х.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.06.2011г.
Веществени доказателства - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

П.Х.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2011г. по описа на Районен съд – гр. Ц. между РП – Ц., представлявана от прокурор Е. и обвиняемия П.Х.В. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 05.06.2011 год. около 14.45 часа в гр.П., обл.Б. по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с per. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.62 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №455/07.06.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр.Б.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.Х.В., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 /двеста/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия П.Х.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.06.2011г.
Веществени доказателства - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

 
15 НАХД No 391/2010, I състав По Закона за авторското право ЗИГРА 2008 ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.11.2010г., в законна сила от 11.06.2011г.
НП-потвърдено
 
16 Гражданско дело No 18/2011, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Й.Я.Б.,
Х.Я.Б.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.06.2011г., в законна сила от 14.06.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ВиК” ЕАД, ЕИК 812115210, че Й.Я. Б., ЕГН *** и Х. Я. Б., ЕГН ***, в качеството им на наследници на Я. Б. Х., му дължат сумата в размер на 380.13 лв. (триста и осемдесет лева и 13 стотинки) представляваща задължение за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури, за периода от 22.01.2009 год. до 20.05.2010 год. с отчетен период по фактури от 16.12.2008 год. до 10.05.2010 год. ведно с законната лихва върху тази сума начиная от 14.02.2011 год. до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА Й. Я.Б., ЕГН *** и Х. Я. Б., ЕГН ***, да заплатят на „ВиК” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева), за разноски по делото.

 
17 Гражданско дело No 47/2011, II състав Делби К.С.К.,
М.А.Д.
М.Е.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 01.06.2011г., в законна сила от 14.06.2011г.
Прекратява производството поради отегляне на иска
 
18 НОХД No 61/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Г.И.,
Р.Б.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Г.И. на осн. чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.Причинените от престъплението имуществени щети в размер на 139.22лв. са възстановени.За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Р.Б.И.на осн. чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.Причинените от престъплението имуществени щети в размер на 139.22лв. са възстановени.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 5бр. метални тръби Ф 110 с дължина 21.5м. и 5бр. метални тръби Ф 70 с дължина 14м., оставени на отговорно пазене при Р.И.Д. ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собственика им А.К.С.

Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №61/2011 г.

С.Г.И.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Г.И. на осн. чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

Р.Б.И.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Р.Б.И.на осн. чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


 
19 НОХД No 78/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Н.С.,
Р.Н.С.,
Ф.И.С.,
С.К.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №78/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемите С. К. И., Г. Н. С., Р. Н. С. и Ф. И. С., представлявани от техния защитник адв.Б., съгласно което обвиняемите се признават за виновни в престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, за това, че на 29.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Г. Н.С., Р. Н. С., Х. С. Т., Я.И. Г., С. С. М. и Ф. И. С., чрез използване на МПС лек автомобил “**” без регистрационни табели /бракувани/ и лек автомобил марка “**” модел “**” с ДКН № *** собственост на Д. Х. А. и чрез използване на технически средства – 6бр. лопати, 1бр. ножица за рязане на метал и макетно ножче, направили опит да отнемат от владението и собственост на ГОДГ – 01 с.Резово при ГПУ – М. Търново с материално отговорно лице – Д. С. Ж., движими вещи – 13 метра меден ел. проводник, модел СВТ 3х95+50кв. мм, на стойност – 644.02 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, и е останало недовършено по независещи от дееца причини, като до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени.
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемите С. К. И., Г. Н. С., Р. Н. С. и Ф. И. С. на основание по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА Г. Н. С., Р. Н. С., Ф. И. С. и С.К. И. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 72.00лв., по 18.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

Г.Н.С.
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г. Н. С. на основание по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Р.Н.С.
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Р.Н. С. на основание по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Ф.И.С.
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Ф. И. С. на основание по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.


С.К.И.
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С. К. И. на основание по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 
20 НОХД No 52/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.П.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 09.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.И. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 24.09.2010г. до неустановена дата на месец октомври 2010г. в гр.А., обл.Б., от почивна станция *** в условията на продължавана престъпна дейност отнел от владението на К.М.Г. и собственост на ***ЕАД движими вещи – 7бр. платна рифелова ламарина с дебелина 4мм. /скрап/ с общи размери като площ – 10кв.м. на стойност 119.00лв., 4бр. метални платна с размери 2м./1м. на стойност 24.00лв., 1 бр. метален портал с две врати с размери 2м./2м. на стойност 37.50лв., 6 бр. легла тип “Слънчев бряг” на стойност 51.00лв., 50 линейни метра “Г”-образен винкел /скрап/ на стойност 27.57лв., всичко на обща стойност 259.07лв., без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от две години; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от две години; 3. 150 /сто и петдесет / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от две години като го оправдава по по-тежко квалифицирания състав на престъплението – чл.195, ал.1, т.4 и т.7 от НК.
М.П.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.И. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 24.09.2010г. до неустановена дата на месец октомври 2010г. в гр.А., обл.Б., от почивна станция *** в условията на продължавана престъпна дейност отнел от владението на К.М.Г. и собственост на ***ЕАД движими вещи – 7бр. платна рифелова ламарина с дебелина 4мм. /скрап/ с общи размери като площ – 10кв.м. на стойност 119.00лв., 4бр. метални платна с размери 2м./1м. на стойност 24.00лв., 1 бр. метален портал с две врати с размери 2м./2м. на стойност 37.50лв., 6 бр. легла тип “Слънчев бряг” на стойност 51.00лв., 50 линейни метра “Г”-образен винкел /скрап/ на стойност 27.57лв., всичко на обща стойност 259.07лв., без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от две години; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от две години; 3. 150 /сто и петдесет / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от две години като го оправдава по по-тежко квалифицирания състав на престъплението – чл.195, ал.1, т.4 и т.7 от НК.
Мотиви от 14.06.2011г.
Мотивите предадени на 14.06.2011
 
21 НОХД No 83/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.П.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 29.06.2011г., в законна сила от 29.06.2011г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Г.П. К. на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК със следните пробацонни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА Г. П.К.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 26.06.2011г.

Г.П.К.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Г. П.К. на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК със следните пробацонни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА Г. П. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 26.06.2011г.