РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.06.2010г. до 30.06.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 91/2008, II състав Облигационни искове С.Н.И.,
И.Н.Н.
ЕТ МИРИУС-АТАНАСКА ДЖИНКОВА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.04.2010г., в законна сила от 03.06.2010г.
ОСЪЖДА ЕТ "Мириус-Атанаска Джинкова", гр. Приморско, ул. "Русалка" № 2, peг. ф.д. № 3504/ 1990 год. на БОС, представляван от Атанаска Иванова Джинкова, ЕГН **********. да заплати на И.Н.Н., ЕГН ********** и С.Н.И., ЕГН **********,***, общо сумата от 15000.00 (петнадесет хиляди) лева, представляваща обезщетение за ползването от нея на УПИ III. кв. 71 по плана на гр. Приморско, за периода от 01.05.2004 г. до 01.01.2005 г. ведно със законната лихва върху тази сума считано от 26.03.2008 г. до окончателното плащане.

Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.


 
2 Гражданско дело No 28/2010, I състав Вещни искове Я.К.П. И.Й.Д. Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 26.05.2010г., в законна сила от 08.06.2010г.
Прекратява производството по делото поради направения отказ от иска
 
3 Гражданско дело No 35/2010, II състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДСП ГР.ЦАРЕВО М.В.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.05.2010г., в законна сила от 08.06.2010г.
НАСТАНЯВА детето М.В.П., ЕГН ********** в семейството на неговата баба по майчина линия, М.Т. Кирязова, ЕГН ********** ***, за срок до навършване на пълнолетие на детето.
 
4 Гражданско дело No 69/2009, II състав Искове по КТ М.А.С. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.04.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
5 Гражданско дело No 72/2009, II състав Искове по КТ З.К.М. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.04.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
6 Гражданско дело No 141/2009, II състав Вещни искове П.П.Т. М.Д.П.,
Г.А.П.
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 20.04.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба
 
7 НОХД No 60/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Т.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 17.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 60/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Г., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 10.06.2010г. около 17.05 часа по третокласен път в посока ******************управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ****************** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.54 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №491/11.06.2010г. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият Г.Т.Г. ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. Г.Т.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 10.06.2010год.
Веществените доказателства – няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Радноските по делото са платени от обвиняемия.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №60/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г.Т.Г. мярката му за неотклонение „Подписка".

Г.Т.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 60/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Г., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 10.06.2010г. около 17.05 часа по третокласен път в посока ******************управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ****************** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.54 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №491/11.06.2010г. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият Г.Т.Г. ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. Г.Т.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 10.06.2010год.
Веществените доказателства – няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Радноските по делото са платени от обвиняемия.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №60/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г.Т.Г. мярката му за неотклонение „Подписка".

 
8 Гражданско дело No 27/2010, II състав Изменение на издръжка И.К.И. К.Й.И.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 18.06.2010г., в законна сила от 18.06.2010г.
Одобрява постигнатата спогодба между Д.И.Р. и К.Й.И., съгласно условията на която К.Й.И. ще заплаща на малолетното си дете И.К.И. издръжка в размер на 60.00лв. месечно чрез неговата майка и законен представител Д.И.Р. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. К.Й.И. ще заплаща занапред, ежемесечно стойността на медикаментите необходими за лечението на малолетното дете И.К.И. чрез неговата майка Д.И.Р.. Разноските по делото остават за страните, така както са ги направили. С оглед постигането на спогодбата, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
 
9 НОХД No 62/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Р.П.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №62/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Р. П. П. - ***ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.04.2010 год. около 22.41ч. в гр.П., по ул.“***” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “***” модел “***” с рег. №**, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 3.40 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. №***.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Р. П.П., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обв. Р.П.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.59, ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 12.04.2010 год.
Веществени доказателства няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Р.П.П., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.

Р.П.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №62/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Р.П.П. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Николов, съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.04.2010 год. около 22.41ч. в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.“Ропотамо” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд” модел “Фиеста” с рег. №В 2972 КА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 3.40 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. №0277.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Р.П.П., ЕГН ********** ще изтърпи наказание на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обв. Р.П.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.59, ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 12.04.2010 год.
Веществени доказателства няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Р.П.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.

 
10 НОХД No 63/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Л.И.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №63/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия Л.И.Д. със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М.Б., със съгласието и на родителя му А.И.Ф., съгласно условията на което подсъдимият Л.И.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1 т. 4 предл. първо и второ и т.7, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 23.03.2010 год. в гр. Ц., чрез използване на техническо средство - клещи, отнел от владението и собственост на св. И.П.Ц. движими вещи - 12 м. телена оградна мрежа /18 кв.м./ на стойност 25.20 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление подсъдимият Л.И.Д. ще изтърпи наказание при условията на чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 28 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес - ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Пробационните мерки по чл. 42а ал.2 т. 1 и 2 от НК ще са с продължителност от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 12 м. телена оградна мрежа /18 кв.м./, намиращи се на съхранение в РУП - гр. Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 25.20лв. са възстановени.
ОСЪЖДА подсъдимия Л.И.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 50.00лв. за разноски по делото.

Л.И.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №63/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия Л.И.Д. със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М.Б., със съгласието и на родителя му Атанаска Илиева Филипова, съгласно условията на което подсъдимият Л.И.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1 т. 4 предл. първо и второ и т.7, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 23.03.2010 год. в гр. Царево, Бургаска обл., местността “Белия бряг”, чрез използване на техническо средство - клещи, отнел от владението и собственост на св. И.П.Ц. *** оградна мрежа /18 кв.м./ на стойност 25.20 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление подсъдимият Л.И.Д. ще изтърпи наказание при условията на чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 28 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** 17, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Пробационните мерки по чл. 42а ал.2 т. 1 и 2 от НК ще са с продължителност от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 12 м. телена оградна мрежа /18 кв.м./, намиращи се на съхранение в РУП - гр. Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 25.20лв. са възстановени.
ОСЪЖДА подсъдимия Л.И.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 50.00лв. за разноски по делото.