РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2012г. до 31.5.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 35/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.И.С. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 2.5.2012г., в законна сила от 2.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия В. И. С. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият В. И. С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно в това, че на 21.04.2012 год. около 03.15 часа, в гр.А., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел * с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 2.28 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №240/21.04.2012год. на експерт - химик към БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 - споразумение по НОХД №14/20.04.2011год. по описа на Районен съд гр.Царево.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.381, ал.4 т НПК във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подсъдимия В.И. С., ЕГН *** наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  3. 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 100 лева.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия В. И.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  
В.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия В. И. С. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият В. И. С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно в това, че на 21.04.2012 год. около 03.15 часа, в гр.А., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел * с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 2.28 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №240/21.04.2012год. на експерт - химик към БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 - споразумение по НОХД №14/20.04.2011год. по описа на Районен съд гр.Царево.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.381, ал.4 т НПК във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подсъдимия В.И. С., ЕГН *** наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  3. 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 100 лева.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия В. И.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  
2 НОХД No 36/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.С.М. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 2.5.2012г., в законна сила от 2.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №36/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия М. С. М. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно в това, че на 21.04.2012 год. около 00.45 часа в гр.П., обл.Б. по ул.”**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**, модел „**” с рег.№ **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 3,31 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №239/21.04.2012 год. на експерт - химик към БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 - споразумение по НОХД №45/15.04.2011год. по описа на Районен съд гр.Царево.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подсъдимия М.С. М., ЕГН ** наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100 лева.  
М.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №36/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия М. С. М. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно в това, че на 21.04.2012 год. около 00.45 часа в гр.П., обл.Б. по ул.”**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**, модел „**” с рег.№ **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 3,31 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №239/21.04.2012 год. на експерт - химик към БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 - споразумение по НОХД №45/15.04.2011год. по описа на Районен съд гр.Царево.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подсъдимия М.С. М., ЕГН ** наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100 лева.  
3 Гражданско дело No 78/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД В.Г.В. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 28.3.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.Г.В., ЕГН-**********, че дължи на „Топлофикация София”ЕАД, ЕИК-831609046, сумата от 1`237,95лв. /хиляда двеста тридесет и седем лева деветдесет и пет стотинки/ - главница, представляваща стойност на незаплатена топлинна енергия за периода от 31.07.2006г. до април 2008г., както и сумата от 388,44лв. /триста осемдесет и осем лева четиридесет и четири стотинки/ – лихва за забава върху главницата за периода от 31.07.2006г. до април 2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението по чл.410 ГПК – 31.07.2009г. до изплащане на вземането.  ОТХВЪРЛЯ иска на „Топлофикация София”ЕАД, ЕИК-831609046 в останалите му части, с които се иска от съда да приеме за установено, че В.Г.В., ЕГН-********** му дължи сума в размер на 3`547,18лв. /три хиляди петстотин четиридесет и седем лева и осемнадесет стотинки/, разликата между уважения размер от 1`237,95лв. до пълния предявен размер от 4`785,13лв., сбор от главници, представляваща неплатени задължения за цена на доставена топлинна енергия за периода от април 2002г. до 31.07.2006г. и за сума в размер на 1`686,67лв /хиляда шестстотин осемдесет и шест лева шестдесет и седем стотинки/, разликата между уважения размер от 388,44лв. до пълния предявен размер от 2`075,11лв., представляваща сбор от лихви за забава върху начислените главници за периода от 01.06.2002г. до 31.07.2006г., като неоснователен поради погасяване на вземанията за тях по давност.   ОСЪЖДА В.Г.В., ЕГН-********** да заплати на „Топлофикация София”ЕАД, ЕИК-831609046, сумата от 512,63лв. /петстотин и дванадесет лева и шестдесет и три стотинки/, представляващи направени от дружеството разноски за заплатена държавна такса, възнаграждение на вещи лица и адвокатско възнаграждение, съразмерно с уважената част от иска.  ОСЪЖДА „Топлофикация София”ЕАД, ЕИК-831609046 да заплати на В.Г.В., ЕГН-********** сумата от 429,95лв. /четиристотин двадесет и девет лева деветдесет и пет стотинки/, представляващи направени по делото разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, съразмерно с отхвърлената част от иска.  Решението е постановено при участието на трето лице-помагач на ищеца „Техем Сървисис”ЕООД, ЕИК-130036512, гр.София, р-н Слатина, ул.Проф. Георги Павлов 3.  
4 Гражданско дело No 18/2012, II състав Облигационни искове МУНИ 93-ЕООД ОБЩИНА - ГР.ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 17.4.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
Прекратява производството по гр. дело № 18/2012г. по описа на РС Царево, поради оттегляне на предявения иск. Обезсилва заповед за изпълнение №236/19.12.2011г. постановена по гр. дело № 1577/2011г. по описа на ЦРС.
5 НАХД No 350/2012, I състав По ЗД по пътищата В.Щ.М. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 4.4.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
НП-изменено
6 НАХД No 353/2012, II състав По ЗД по пътищата Н.Т.Ж. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.4.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
НП-отменено
7 НАХД No 350/2011, II състав Административни дела ГБС-ЮГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 5.7.2011г., в законна сила от 4.5.2012г.
НП-потвърдено
8 Гражданско дело No 26/2012, I състав Изменение на издръжка Р.К.К. К.Т.К.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 24.4.2012г., в законна сила от 10.5.2012г.
Приема направеното оттегляне на иска. Прекратява производството по делото.
9 НАХД No 351/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.П.А. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.4.2012г., в законна сила от 14.5.2012г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба.    
А.П.А.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба.
Мотиви от 20.4.2012г.
10 НОХД No 40/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.П.Т. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 15.5.2012г., в законна сила от 15.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №40/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия Г. П. Т. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Г. К., съгласно което обвиняемият Г. П. Т., ЕГН: *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 12.03.2012 год. около 17.00ч. в гр.П. Б. обл., по ул.** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.46 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 140/14.03.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Г. П. Т., ЕГН: *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. Г. П.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.03.2012г.  
Г.П.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №40/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия Г. П. Т. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Г. К., съгласно което обвиняемият Г. П. Т., ЕГН: *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 12.03.2012 год. около 17.00ч. в гр.П. Б. обл., по ул.** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.46 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 140/14.03.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Г. П. Т., ЕГН: *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. Г. П.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.03.2012г.  
11 НАХД No 381/2011, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЛОЗЕНЕЦ ИН ООД ТД НА НАП Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.11.2011г., в законна сила от 18.5.2012г.
НП-потвърдено
12 Гражданско дело No 15/2012, II състав Вещни искове З.Г.М.,
К.Д.Д.,
Г.Д.Д.,
Е.Д.Е.,
К.Д.М.
Г.Д.Т.,
Д.П.И.,
Е.Г.Т.,
П.Е.Т.,
Д.В.В.,
В.Д.В.,
Н.Д.Н.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 5.3.2012г., в законна сила от 21.5.2012г.
Прекратява производството и връща исковата молба
13 НАХД No 362/2012, II състав По ЗД по пътищата Г.П.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.4.2012г., в законна сила от 28.5.2012г.
НП-изменено