РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.05.2011г. до 31.05.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 104/2008, I състав Облигационни искове И.Н.Н.,
С.Н.И.
ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.09.2009г., в законна сила от 02.05.2011г.
ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на И.Н.Н., ЕГН-********** и С.Н.И., ЕГН-**********,*** 2, общо сумата от 10`000,00лв., или на всеки от тях по 5`000,00лв., представляващи обезщетение за ползване на 64кв.м. от собствения им УПИ ІІІ, кв.71 по плана на гр.Приморско, в които е разположен трафопост, за периода 01.01.2007г. до 11.04.2008г., представляващ частичен иск от общо дължимите 46`128,00лв., ведно със законната лихва върху тази сума считано от 17.04.2008г. до окончателното изплащане, както и сумата от 900,00лв. за разноски по делото, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над уважения размер, досежно претенцията от името на А.С.Н., ЕГН-********** в размер на 5`000,00лв., като неоснователен.
 
2 Гражданско дело No 44/2009, II състав Вещни искове ПК ВЕЛЕКА-91 ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 22.02.2010г., в законна сила от 02.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНИ ИСКОВЕТЕ на ПК "Велека- 91" гр. Ахтопол, рег. на осн. чл. 4 от ЗК с решение № 3405/ 25.04.1991 год. вписано в Регистъра на кооперациите под парт. № 23, дом 1, стр. 214, по фир. дело № 3405/ 1991 год. ЕФН 0291034051, със адрес в гр. Ахтопол, ул. "Черно море" № 2, представлявана от Председателя Д.Т.А., ЕГН **********,***, представлявана от Кмета на Община Царево, с които се иска от съда да приеме за установено спрямо Община Царево, че ПК "Велека-91" гр. Ахтопол е собственик на недвижими имот- дворно място, находящ се в с. Синеморец, обл. Бургаска, представляващ ПМ с идентификатор 66528.501.112, стар идентификатор квартал 8, парцел Х, с адрес с. Синеморец, п.к. 8279, ул. "Бутамя", представляващ дворно място с площ от 1009 кв.м. при граници и съседи: имот с № 66528.501.113, имот- улица с № 66528.501.503, имот № 66528.501.516 улица, имот с № 66528.501.111, в който имот е изградена собствената на ищеца, двуетажна, масивна, търговска сграда, със застроена площ 384 кв.м. с идентификатор № 66528.501.112; да обяви за неправилно съставен и да отмени Акт за общинска частна собственост № 456 от 28.07.2006 год. вписан в Службата по вписванията при ЦРС на 01.08.2006 год. в том VIII, № 32, н.д. № 1699
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 
3 НОХД No 33/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Х.М.,
П.М.Г.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 14.04.2011г., в законна сила от 02.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Х.М. - ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа на 06.02.2011г. до 00.15 часа на 07.02.2011г. в гр.П., обл.Б., от животновъдната зона, в съучастие като съизвършител с подсъдимия П. М. Г. след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – неустановено и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**», модел «**» с рег. № ***, отнели от владението и собственост на И. С. П. движими вещи – 20бр. метални кофражни платна 100/50см. употребявани на стойност 130.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.М. Г. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа на 06.02.2011г. до 00.15 часа на 07.02.2011г. в гр.П., обл.Б., от животновъдната зона, в съучастие като съизвършител с подсъдимия С. Х. М. след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – неустановено и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**, модел «**» с рег. № ***, отнели от владението и собственост на И. С.П. движими вещи – 20бр. метални кофражни платна 100/50см. употребявани на стойност 130.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА С. Х. М. и П.М. Г. сумата в размер на 50.00лв., по 25.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

С.Х.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Х. М. - ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа на 06.02.2011г. до 00.15 часа на 07.02.2011г. в гр.П., обл.Б., от животновъдната зона, в съучастие като съизвършител с подсъдимия П.М.Г. след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – неустановено и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**», модел «**» с рег. № *** отнели от владението и собственост на И. С.П. движими вещи – 20бр. метални кофражни платна 100/50см. употребявани на стойност 130.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

П.М.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.М. Г. - ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа на 06.02.2011г. до 00.15 часа на 07.02.2011г. в гр.П., обл.Б., от животновъдната зона, в съучастие като съизвършител с подсъдимия С.Х.М.след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – неустановено и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**, модел «**» с рег. № *** отнели от владението и собственост на И. С.П.движими вещи – 20бр. метални кофражни платна 100/50см. употребявани на стойност 130.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА С.Х.М. и П.М.Г. сумата в размер на 50.00лв., по 25.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

Мотиви от 18.04.2011г.
Мотивите предадени на 18.04.2011г.
 
4 НАХД No 348/2011, I състав По УБДХ   С.А.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.05.2011г., в законна сила от 02.05.2011г.
НАЛАГА на С.А.П. ***, ЕГН-**********, административно наказание – ГЛОБА в размер на 350лв., за извършеното от нея дребно хулиганство на 02.05.2011г. около 08.45ч., в СОУ”Н.Й.Вапцаров”, гр.Царево, обл.Бургаска.
С.А.П.
Мотиви от 02.05.2011г.
 
5 Гражданско дело No 41/2010, I състав Вещни искове Р.З.Р. Д.А.В. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 03.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Р.З.Р., ЕГН-***********,*** ``, с който моли съда да осъди Д.А.В., ЕГН-**********,*** 1, да й предаде владението върху собствените й 10кв.м., разположени в североизточната част на бивш парцел VІІІ в кв.5, по плана на гр.Китен от 1970г., понастоящем заснети като част от поземлен имот с идентификатор № 37023.501.235 по кадастралната карта на гр.Китен.
 
6 Гражданско дело No 12/2011, I състав Искове по КТ за отмяна на уволнение А.Г.Д. ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.04.2011г., в законна сила от 04.05.2011г.
ПРИЗНАВА уволнението от длъжността главен специалист Разработване на проекти по ЕФМПП в Община Приморско, на А.Г.Д., ЕГН-**********,***, постановено със заповед № № 10/07.01.2011г. на кмета на общината, за НЕЗАКОННО и го ОТМЕНЯ.
ВЪЗСТАНОВЯВА А.Г.Д. на предишната му работа – главен специалист Разработване на проекти по ЕФМПП в Община Приморско.
ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на А.Г.Д. сумата от 1005лв. (хиляда и пет лева), представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 КТ за периода от 12.01.2011г. до 12.04.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на А.Г.Д., с който моли съда да осъди Община Приморско да му заплати обезщетение за неползван платен годишен отпуск от общо 27 дни, от които 17дни за периода 14.01.2008 – 31.12.2009г. и 10дни за периода 01.01.2010г. до 11.01.2011г.
ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на Районен съд-Царево сумата от 150лв. за държавна такса.

 
7 Гражданско дело No 37/2011, II състав Развод и недейств. на брака М.Х.И. Д.С.Я. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 18.04.2011г., в законна сила от 04.05.2011г.
Прекратява производството, поради отказ от предявения иск
 
8 НАХД No 310/2011, I състав Административни дела СТАЛПРОМ 99 ЕООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.04.2011г., в законна сила от 05.05.2011г.
НП-изменено
 
9 Гражданско дело No 10/2011, I състав Облигационни искове ФЕНИКС КОМЕРС ЕООД МЕЧТА БОЙЧЕВ ЕООД ЧРЕЗ УПР. ВАЛЕНТИН Б. ДЕМИРЕВ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.05.2011г., в законна сила от 09.05.2011г.
ОСЪЖДА „Мечта Бойчев”ЕООД, ЕИК-126662818, гр.Царево, ул.Михаил Герджиков /старата автогара/ да заплати на “Феникс комерс”ЕООД, ЕИК-126734597, гр.Харманли, ул.Стара планина №6, сумата от 9`313.53лв., представляваща неплатена цена на получени стоки-тухли, ведно със законната лихва в размер на 2500лв., от които 1600лв. върху сумата от 17`851лв., считано от 18.02.2009г. до 10.12.2009г. и 900лв. върху сумата от 9`313лв., считано от 10.12.2009г. до 19.01.2011г., както и законната лихва върху главницата от 19.01.2011г. до окончателното плащане, както и сумата от 1`173,00лв. за разноски по делото.
 
10 НОХД No 34/2011, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 21.04.2011г., в законна сила от 10.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.Х. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 05.09.2010 год. - 08.12.2010 год. в гр.А., обл.Б., ул.***, в условията на повторност сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „В и К" ЕАД, гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.2, вр. чл.28, ал.1от НК и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от единадесет месеца, както и глоба в размер на 200,00лв.
На осн.чл.66 ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.

И.И.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.Х. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 05.09.2010 год. - 08.12.2010 год. в гр.А., обл.Б., ул.***, в условията на повторност сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „В и К" ЕАД, гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.2, вр. чл.28, ал.1от НК и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от единадесет месеца, както и глоба в размер на 200,00лв.
На осн.чл.66 ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.

Мотиви от 02.05.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
11 Гражданско дело No 19/2011, I състав Вещни искове Р.А.А.,
С.Н.А.,
Д.И.И.
ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.04.2011г., в законна сила от 11.05.2011г.
РАЗВАЛЯ сключеният на 26.05.2010г. между Р.А.А., ЕГН-**********, С.Н.А., ЕГН-**********,*** и Д.И.И., ЕГН-**********,***, от една страна и Община Царево от друга страна, договор за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор 44094.501.217 по кадастралната карта на с.Лозенец, общ.Царево с площ от 650кв.м., като постановява общината да върне на ищците заплатеното от тях по него.
 
12 НОХД No 54/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Х.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 11.05.2011г., в законна сила от 11.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №54/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, редставлявана от прокурор Н. и обвиняемия С. Х. А. -****, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, и т.4, предл. второ, вр.чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК, а именно, че за периода от 07.02.2011 год. до 16.02.2011 год. в р.Приморско, обл. Бургаска, *** от складови помещения в условията на продължавана престъпна дейност чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство - неустановено отнел движими вещи - 3 бр. микрометри на стойност 111.00 лв., 1 бр. микрометър с измервателен уред на стойност 55, 25 лв., 2 бр. вътромери с индикатори на стойност 203.00 лв., 7 бр. стругарски ножове с дължина 16 см. с надпис К - 30 на стойност 94.50 лв., 6 бр. стругарски ножове с дължина 21, 5 см с надпис Р-10 на стойност 88.20 лв., 4 бр. стругарски ножове с дължина 11 см. с надпис Р-30 на стойност 40.00 лв., 7 бр. стругарски ножове с дължина 14 см. с надпис К-30 на стойност 84.00 лв., 7 бр. стругарски ножове с дължина 13 см. с надпис К-20 на стойност 83.30 лв., 4 бр. стругарски ножове с дължина 13 см. с надпис Р-10-5 на стойност 44.50 лв., 8 бр. стругарски ножове с дължина 16 см. На стойност 108.00 лв., 7 бр. стругарски ножове с дължина 25 см. с надпис К - 20 на стойност 101.50 лв., 11 бр. стругарски ножове с дължина 25 см. с надпис К - 30 на стойност 165.00 лв., 5 бр. бургии Ф11 на стойност 19.25 лв., 19 бр. бургии Ф 9.5 на стойност 66.50 лв., 53 бр. бургии Ф14 на стойност 347.15 лв., 40 бр. бургии Ф 14.5 на стойност 286.00лв., 36 бр. бургии Ф17.5 на стойност 333.00 лв., 23 бр. бургии Ф 16 на стойност 193.20 лв., 6 бр. метчици М24 на стойност 53.40 лв., 3 бр. метчици М22 на стойност 24.15 лв. , и 2 бр. метчици М20 на стойност 15.20 лв., 3 бр. метчици М24х15 на стойност 29.40 лв., 14 бр. метчици М 12x1.5 на стойност 88.90 лв., 5 бр. метчици М12 на стойност 25.50 лв., 2 бр. метчици М14х1.25 на стойност 13.80 лв., 4 бр. метчици М10 на стойност 16.40 лева, 5 бр. метални елементи - цанга на стойност 125.00 лв. всичко на обща стойност 2 823.56 лева от владението на Д. К. П. и собственост на ЕТ „***"гр.** представлявано от Д. К. П., без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.З предл. първо, и т.4, предл. второ, вр.чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Х..А., ЕГН *** на основание чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, и т.4, предл. второ, вр.чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.Веществени доказателства - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди – 2 823.56 лева са възстановени.
ОСЪЖДА С. Х. А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 95.00лв. за разноски по делото.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №54/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Х. А., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


С.Х.А.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.З предл. първо, и т.4, предл. второ, вр.чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Х..А., ЕГН *** на основание чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, и т.4, предл. второ, вр.чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.Веществени доказателства - няма.Причинени от престъплението имуществени вреди – 2 823.56 лева са възстановени.ОСЪЖДА С. Х. А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 95.00лв. за разноски по делото.

 
13 НОХД No 56/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Н.Е. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 11.05.2011г., в законна сила от 11.05.2011г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият В. Н. Е. на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В. Н. Е. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНА, считано от 05.05.2011г.

В.Н.Е.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият В.Н.Е. на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.Н.Е. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНА, считано от 05.05.2011г.

 
14 НАХД No 323/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.Й.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.04.2011г., в законна сила от 12.05.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност И.Й.И. за извършеното от него престъпление по чл.234в, ал.1 от НК и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
И.Й.И.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба в размер на 1000.00лв.
Мотиви от 15.04.2011г.
 
15 НАХД No 358/2010, II състав По ЗГ и ЗЛОД В.С.Д. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.11.2010г., в законна сила от 13.05.2011г.
НП-изменено
 
16 Гражданско дело No 20/2011, II състав Изменение на издръжка В.С.Н. С.Й.Н.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 16.05.2011г., в законна сила от 16.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно условията на която бащата С.Й.Н. с ЕГН *** ще заплаща за детето В.С.Н., ЕГН ***, на майката в качеството й на законен представител на детето – П.В.В., ЕГН *** месечна издръжка в размер на 80.00лв., начиная от 01.06.2011г.
ОСЪЖДА С.Й.Н., ЕГН *** да заплати държавна такса в размер на 57.60 лв.

 
17 НОХД No 58/2011, I състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.М.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 16.05.2011г., в законна сила от 16.05.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №58/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия М. М.Х.със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191, ал.3, вр. ал.1 от НК, а именно, че през месец януари 2011г. в гр.Ц., обл.Б. в частен дом, намиращ се на ул.** №*, без да е сключил брак заживял съпружески с Г. Ф. Т., ЕГН ***, ненавършила 14-годишна възраст.
За посоченото престъпление по чл.191, ал.3, вр. ал.1 от НК подсъдимият М.М. Х. на основание чл.191, ал.3, вр. ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

М.М.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №58/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия М. М. Х. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191, ал.3, вр. ал.1 от НК, а именно, че през месец януари 2011г. в гр.Ц., обл.Б. в частен дом, намиращ се на ул.** №*, без да е сключил брак заживял съпружески с Г.Ф. Т., ЕГН ***, ненавършила 14-годишна възраст.
За посоченото престъпление по чл.191, ал.3, вр. ал.1 от НК подсъдимият М. М. Х. на основание чл.191, ал.3, вр. ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
18 НОХД No 60/2011, II състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.В.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 16.05.2011г., в законна сила от 16.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №60/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН:
1/. В умишлено извършване на престъпление по чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 15.08.2010 год. около 04.15 часа, в ***, пред "***", извършил непристойни действия, изразяващи се в издаване на звуци - виене като вълк на висок глас, нанасяне на удари с юмрук по рамото и захват в областта на врата на А. Й. П., блъскане по входната врата на баничарницата и счупване на стъклото на стъклена витрина на баничарницата, вадене и заплашване с нож, които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото и по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост.
2/. В умишлено извършване на престъпление по чл. 131 ал.1 т.12, вр. чл. 129 ал.2, предложение трето, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 15.08.2010 год. около 04.25 часа, в гр. Царево, обл. Бургаска, на кръстовището на ул. "***" и ул. "***", причинил на А. М. М. средна телесна повреда, изразяваща се в порезна рана на дясна мишница с лезия на десния лакетен нерв и кръвонасядане на десен лакет, водещи до трайно затруднение движението на дясната ръка за срок от поне една година при обичаен ход на оздравителния процес, като деянието е извършено по хулигански подбуди.За посоченото престъпление по чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. В. С. на осн. чл. чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл. 54 ал.1 от НК на наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
За посоченото престъпление по чл. 131 ал.1 т.12, вр. чл. 129 ал.2, предложение трето, вр. ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. В. С. на осн. чл. 131 ал.1 т.12, вр. чл. 129 ал.2, предложение трето, вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал.1 от НК на наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 231 ал. 1 от НК НАЛАГА на обв. В. В. С. най - тежкото от така определените наказания, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:1/. 1 бр. лопатка за смет, 1 бр. мъжки боксерки и 1 бр. къси черни панталони, собственост на А. М. М. да бъдат върнати на собственика им. 2/. 1 бр. черен кожен колан, собственост на Г. М.М. да бъде върнат на собственика им.ОСЪЖДА В. В. С. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 155.00 лв. за разноски по делото. От престъпленията не са причинени имуществени вреди.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №60/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия В. В. С. мярката за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.
На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице А. М. М. за настоящото определение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.

В.В.С.
За посоченото престъпление по чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. В. С. на осн. чл. чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл. 54 ал.1 от НК на наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
За посоченото престъпление по чл. 131 ал.1 т.12, вр. чл. 129 ал.2, предложение трето, вр. ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. В. С. на осн. чл. 131 ал.1 т.12, вр. чл. 129 ал.2, предложение трето, вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал.1 от НК на наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 231 ал. 1 от НК НАЛАГА на обв. В. В. С. най - тежкото от така определените наказания, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.

 
19 НОХД No 36/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Й.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №36/2011г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Д. Й. С. -****, представляван от защитника си адв.Я. Н. от АК Бургас, съгласно което подсъдимият със снета по- горе самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 30.07.2010г., около 07.55 ч. в *** управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***” модел *** с рег. №***, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 1,49 промила на хиляда установено по надлежния ред – съдебно медицинска експертиза № ***г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д. Й. С., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1 и т.2, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Д. Й. С., ЕГН *** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 30.07.2010г.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА Д. Й. С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 60.00 лв. за разноски по делото.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 36/2011г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия Д. Й. С., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок от днес.


Д.Й.С.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д. Й. С., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1 и т.2, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Д. Й. С., ЕГН *** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 30.07.2010г.

 
20 Гражданско дело No 26/2011, II състав Развод и недейств. на брака С.Г.К. С.Г.К.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен между: С. Г. К., ЕГН *** и С. Г. К., ЕГН ***, на 10.08.1996 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, без съдът да се произнася по въпроса за вината.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между С. Г. К., ЕГН *** и С. Г. К., ЕГН ***, споразумение за следното:1. Относно упражняването на родителските права: След развода упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете Г. С. К., с ЕГН ***, се предоставят на бащата С. Г. К., като на майката се определя режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09.00 часа на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден с приспиване, както и един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на бащата. През останалият период от време, майката също ще има възможност да поддържа контакти с детето си, след съответните договорки с бащата. 2. По отношение местоживеенето на детето– същото ще продължи и занапред да живее при бащата С. Г. К. в жилището им в ***3. Майката С. Г. К. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето Г. С. К. в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева /, платима до 5-то число на текущия месец, чрез неговия баща и законен представител, считано от датата на подписване на настоящето споразумение и занапред до възникването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на забавата до окончателното й изплащане.4. Ползването на семейното жилище, находящо се в с. ***, собствено на съпругът– С. К. по наследяване, ще се ползва занапред от него и детето– Г. С. К..5. Относно имуществените отношения между съпрузите: По време на брака същите не са придобивали недвижимо и движимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност, поради което не следва да се извършва делба. 6. Движимите вещи, придобити по време на брака съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и нямат претенции един към друг. 7. След развода съпрузите няма да си дължат издръжка като бивши съпрузи. 8. След прекратяване на брака съпругата С. Г. К. ще възстанови предбрачното си фамилно име „С.”.9. Разноските по делото до неговото приключване се поемат от двамата така, както са ги направили до момента.
ОСЪЖДА С. Г. К., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.ОСЪЖДА С. Г. К., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.ОСЪЖДА С. Г. К., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 43,20 лв. (четиридесет и три лева и 20 стотинки), държавна такса върху присъдения размер на издръжката.
Решението не подлежи на обжалване.


 
21 НОХД No 59/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.Б. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №59/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия И. И. Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 06.05.2011г. около 19.10 часа в гр.П., обл.Б., по ул.** в посока към ***** управлявал моторно превозно средство – мотопед марка “**”, с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 промила на хиляда, а именно 2.41 промила на хиляда, установено по надлежния ред, чрез химическа експертиза №340/09.05.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР, гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда по чл.343б, ал.1 от НК – Споразумение №25/24.04.2008г. на Районен съд, гр.Царево, в сила от 24.04.2008г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият И. И. Б. ще изтърпи наказание «Пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от шест месеца, която включва следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА И. И.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 22.00лв. за разноски по делото.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

И.И.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №59/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия И. И. Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 06.05.2011г. около 19.10 часа в гр.П., обл.Б., по ул.** в посока към ***** управлявал моторно превозно средство – мотопед марка “**”, с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 промила на хиляда, а именно 2.41 промила на хиляда, установено по надлежния ред, чрез химическа експертиза №340/09.05.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР, гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда по чл.343б, ал.1 от НК – Споразумение №25/24.04.2008г. на Районен съд, гр.Царево, в сила от 24.04.2008г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият И. И. Б. ще изтърпи наказание «Пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от шест месеца, която включва следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА И. И.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 22.00лв. за разноски по делото.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
22 НОХД No 32/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО М.М.К.,
М.П.М.,
Г.Я.Д.,
П.Г.И.,
Н.В.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 04.05.2011г., в законна сила от 20.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимите М.М.К. ЕГН ***; М.П.М. ЕГН ***; Г.Я.Д. - ЕГН ***; П.Г.И. - ЕГН *** и Н.В.В. ЕГН ***, ЗА НЕВИННИ в това, че на 21 май 2010г. в землището на с.Б., община Ц., в местността *** в отдел ***, подотдел ***, в съучастие, като М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. в качеството им на извършители посредством лицата Б.и А. Ц., и М.К. в качеството му на подбудител, след предварителен сговор и в качеството им на служители по горите, които са се възползвали от служебното си положение, добили от държавния горски фонд без редовно писмено позволително 2.5 пространствени куб. м. дървесина от чер бор на стойност 105.19лв. собственост на ДГС Ц., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.2 от НК за подсъдимите М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. и по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.3 от НК за подсъдимия М.К. и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
М.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимите М.М.К. ЕГН ***; М.П.М. ЕГН ***; Г.Я.Д. - ЕГН ***; П.Г.И. - ЕГН *** и Н.В.В. ЕГН ***, ЗА НЕВИННИ в това, че на 21 май 2010г. в землището на с.Б., община Ц., в местността *** в отдел ***, подотдел ***, в съучастие, като М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. в качеството им на извършители посредством лицата Б.и А. Ц., и М.К. в качеството му на подбудител, след предварителен сговор и в качеството им на служители по горите, които са се възползвали от служебното си положение, добили от държавния горски фонд без редовно писмено позволително 2.5 пространствени куб. м. дървесина от чер бор на стойност 105.19лв. собственост на ДГС Ц., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.2 от НК за подсъдимите М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. и по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.3 от НК за подсъдимия М.К. и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
М.П.М.
ПРИЗНАВА подсъдимите М.М.К. ЕГН ***; М.П.М. ЕГН ***; Г.Я.Д. - ЕГН ***; П.Г.И. - ЕГН *** и Н.В.В. ЕГН ***, ЗА НЕВИННИ в това, че на 21 май 2010г. в землището на с.Б., община Ц., в местността *** в отдел ***, подотдел ***, в съучастие, като М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. в качеството им на извършители посредством лицата Б.и А. Ц., и М.К. в качеството му на подбудител, след предварителен сговор и в качеството им на служители по горите, които са се възползвали от служебното си положение, добили от държавния горски фонд без редовно писмено позволително 2.5 пространствени куб. м. дървесина от чер бор на стойност 105.19лв. собственост на ДГС Ц., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.2 от НК за подсъдимите М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. и по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.3 от НК за подсъдимия М.К. и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
Г.Я.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимите М.М.К. ЕГН ***; М.П.М. ЕГН ***; Г.Я.Д. - ЕГН ***; П.Г.И. - ЕГН *** и Н.В.В. ЕГН ***, ЗА НЕВИННИ в това, че на 21 май 2010г. в землището на с.Б., община Ц., в местността *** в отдел ***, подотдел ***, в съучастие, като М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. в качеството им на извършители посредством лицата Б.и А. Ц., и М.К. в качеството му на подбудител, след предварителен сговор и в качеството им на служители по горите, които са се възползвали от служебното си положение, добили от държавния горски фонд без редовно писмено позволително 2.5 пространствени куб. м. дървесина от чер бор на стойност 105.19лв. собственост на ДГС Ц., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.2 от НК за подсъдимите М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. и по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.3 от НК за подсъдимия М.К. и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
П.Г.И.
ПРИЗНАВА подсъдимите М.М.К. ЕГН ***; М.П.М. ЕГН ***; Г.Я.Д. - ЕГН ***; П.Г.И. - ЕГН *** и Н.В.В. ЕГН ***, ЗА НЕВИННИ в това, че на 21 май 2010г. в землището на с.Б., община Ц., в местността *** в отдел ***, подотдел ***, в съучастие, като М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. в качеството им на извършители посредством лицата Б.и А. Ц., и М.К. в качеството му на подбудител, след предварителен сговор и в качеството им на служители по горите, които са се възползвали от служебното си положение, добили от държавния горски фонд без редовно писмено позволително 2.5 пространствени куб. м. дървесина от чер бор на стойност 105.19лв. собственост на ДГС Ц., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.2 от НК за подсъдимите М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. и по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.3 от НК за подсъдимия М.К. и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
Н.В.В.
ПРИЗНАВА подсъдимите М.М.К. ЕГН ***; М.П.М. ЕГН ***; Г.Я.Д. - ЕГН ***; П.Г.И. - ЕГН *** и Н.В.В. ЕГН ***, ЗА НЕВИННИ в това, че на 21 май 2010г. в землището на с.Б., община Ц., в местността *** в отдел ***, подотдел ***, в съучастие, като М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. в качеството им на извършители посредством лицата Б.и А. Ц., и М.К. в качеството му на подбудител, след предварителен сговор и в качеството им на служители по горите, които са се възползвали от служебното си положение, добили от държавния горски фонд без редовно писмено позволително 2.5 пространствени куб. м. дървесина от чер бор на стойност 105.19лв. собственост на ДГС Ц., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.2 от НК за подсъдимите М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. и по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.3 от НК за подсъдимия М.К. и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
Мотиви от 11.05.2011г.
Мотивите предадени на 11.05.2011
 
23 НАХД No 437/2010, II състав Административни дела П.К.К. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.04.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
НП-отменено
 
24 НАХД No 305/2011, II състав Административни дела ЕТ"КРЕДО-96" РИОКОЗ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 06.04.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
НП-потвърдено
 
25 НАХД No 330/2011, I състав Административни дела А.С.И. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.05.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
НП-изменено
 
26 НАХД No 424/2010, II състав Административни дела П.Д.И. РДНСК-БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 03.01.2011г., в законна сила от 27.05.2011г.
НП-потвърдено
 
27 НОХД No 44/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Ф.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 27.05.2011г., в законна сила от 27.05.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №44/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Г. Ф. Г., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че нa 18.02.2011г. около 21.00 часа по общински път посока гр.Приморско – гр.Китен, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***”, модел “***” с рег. №*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 промила на хиляда – 3.125 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно-медицинска експертиза №92/2011г. на отделение по съдебна медицина при “МБАЛ”АД гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД №69/2003г. на Районен съд гр.Царево за деянието по ал.1.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият Г. Ф. Г. на осн. чл.343б, ал.2, вр.ал.1 и чл.55, ал.1 т.2 б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА Г. Ф. Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 18.02.2011г.
Причинени от престъплението имуществени щети няма.
ОСЪЖДА Г. Ф. Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 65.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №44/2011г.

Г.Ф.Г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият Г. Ф. Г. на осн. чл.343б, ал.2, вр.ал.1 и чл.55, ал.1 т.2 б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА Г. Ф. Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 18.02.2011г.

 
28 НОХД No 39/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.Д.Х.,
Н.В.К.,
С.Б.Ц.,
И.И.К.,
И.А.М.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 12.05.2011г., в законна сила от 28.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ю. Д.Х. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «***», в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият Ю. Д. Х.в съучастие като съизвършител с подсъдимите Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А.М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице - Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. В. К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият Н. В. К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Б.Ц. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият С. Б.Ц.в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., Н. В. К., И. И.К. и И. А. М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. И.К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият И. И.К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., Н. В.К., С. Б. Ц. и И. А. М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като подсъдимият И. И. К. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. А.М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият И. А.М. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц. и И. И. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като подсъдимият И. А. М. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв., по 12.40лв. за всеки един от тях за разноски по делото.Вещественото доказателство – 80кг. меден проводник намиращ се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика ГПУ Малко Търново.

Ю.Д.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ю. Д.Х. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «***», в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият Ю. Д. Х.в съучастие като съизвършител с подсъдимите Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А.М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице - Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв., по 12.40лв. за всеки един от тях за разноски по делото.Вещественото доказателство – 80кг. меден проводник намиращ се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика ГПУ Малко Търново.

Н.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. В. К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият Н. В. К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв., по 12.40лв. за всеки един от тях за разноски по делото.Вещественото доказателство – 80кг. меден проводник намиращ се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика ГПУ Малко Търново.

С.Б.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Б.Ц. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият С. Б.Ц.в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., Н. В. К., И. И.К. и И. А. М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв., по 12.40лв. за всеки един от тях за разноски по делото.Вещественото доказателство – 80кг. меден проводник намиращ се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика ГПУ Малко Търново.

И.И.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. И.К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият И. И.К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., Н. В.К., С. Б. Ц. и И. А. М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като подсъдимият И. И. К. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв., по 12.40лв. за всеки един от тях за разноски по делото.Вещественото доказателство – 80кг. меден проводник намиращ се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика ГПУ Малко Търново.

И.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. А.М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият И. А.М. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц. и И. И. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като подсъдимият И. А. М. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв., по 12.40лв. за всеки един от тях за разноски по делото.Вещественото доказателство – 80кг. меден проводник намиращ се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика ГПУ Малко Търново.

Мотиви от 16.05.2011г.
Мотивите предадени на 16.05.2011
 
29 НАХД No 334/2011, I състав Административни дела ШАНС ТУР ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.05.2011г., в законна сила от 28.05.2011г.
НП-изменено
 
30 НОХД No 22/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.К.К.,
П.Д.Д.,
Р.Д.Р.,
К.М.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 17.03.2011г., в законна сила от 30.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимите С.К.К. -ЕГН ***, П. Д. Д. - ЕГН ***, Р. Д. Р.- ЕГН ***, К. М. К. - ЕГН *** ЗА НЕВИННИ в това, че на 04.12.2010г. в гр.П., обл.Б. ул.** №*, от хладилна витрина, намираща се пред магазин за хранителни стоки, след предварителен сговор в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – две арматурни железа и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**”, с рег. №***, собственост на М. А. Г. отнели от владението на М. Т. К. чужди движими вещи – 6бр. бира “Бургаско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 15.00лв., 18бр. бира “Бургаско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 16.20 лева, 4бр. бира “Шуменско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 11.96лв., 6бр. бира “Каменица”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 16.50 лв., 20бр. бира “Каменица” 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 20.00лв., 4бр. бира “Загорка”, 1.5 литра, пластмасови бутилки на стойност 9.00лв., 15бр. бира “Загорка”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 15.00лв., 7бр. бира “Загорка – тъмно”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 7.00лв., 3бр. бира “Каменица”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 5.10лв., 3бр. бира “Загорка”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 3.90лв., 10бр. бира “Шуменско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 10.00лв., 6бр. кутийки бира “Каменица”, 0.3 литра на стойност 7.20лв., 4бр. кутийки бира “Шуменско”, 0.3 литра на стойност 6.00лв., 18бр. бутилки от стъкло 0.5литра, амбалаж на стойност 3.60лв., 20бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 4.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 7бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 1.40лв. и 10бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 2.00лв., всичко на обща стойност 156.86лв., собственост на ЕТ ”**” гр.П. с МОЛ М. Т.К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като деянието им макар формално да осъществява признаците на престъплението е с явно незначителна степен на обществена опасност - чл.9, ал.2 от НК.
С.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимите С.К.К. -ЕГН ***, П. Д. Д. - ЕГН ***, Р. Д. Р.- ЕГН ***, К. М. К. - ЕГН *** ЗА НЕВИННИ в това, че на 04.12.2010г. в гр.П., обл.Б. ул.** №*, от хладилна витрина, намираща се пред магазин за хранителни стоки, след предварителен сговор в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – две арматурни железа и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**”, с рег. №***, собственост на М. А. Г. отнели от владението на М. Т. К. чужди движими вещи – 6бр. бира “Бургаско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 15.00лв., 18бр. бира “Бургаско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 16.20 лева, 4бр. бира “Шуменско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 11.96лв., 6бр. бира “Каменица”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 16.50 лв., 20бр. бира “Каменица” 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 20.00лв., 4бр. бира “Загорка”, 1.5 литра, пластмасови бутилки на стойност 9.00лв., 15бр. бира “Загорка”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 15.00лв., 7бр. бира “Загорка – тъмно”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 7.00лв., 3бр. бира “Каменица”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 5.10лв., 3бр. бира “Загорка”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 3.90лв., 10бр. бира “Шуменско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 10.00лв., 6бр. кутийки бира “Каменица”, 0.3 литра на стойност 7.20лв., 4бр. кутийки бира “Шуменско”, 0.3 литра на стойност 6.00лв., 18бр. бутилки от стъкло 0.5литра, амбалаж на стойност 3.60лв., 20бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 4.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 7бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 1.40лв. и 10бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 2.00лв., всичко на обща стойност 156.86лв., собственост на ЕТ ”**” гр.П. с МОЛ М. Т.К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като деянието им макар формално да осъществява признаците на престъплението е с явно незначителна степен на обществена опасност - чл.9, ал.2 от НК.
П.Д.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимите С.К.К. -ЕГН ***, П. Д. Д. - ЕГН ***, Р. Д. Р.- ЕГН ***, К. М. К. - ЕГН *** ЗА НЕВИННИ в това, че на 04.12.2010г. в гр.П., обл.Б. ул.** №*, от хладилна витрина, намираща се пред магазин за хранителни стоки, след предварителен сговор в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – две арматурни железа и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**”, с рег. №***, собственост на М. А. Г. отнели от владението на М. Т. К. чужди движими вещи – 6бр. бира “Бургаско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 15.00лв., 18бр. бира “Бургаско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 16.20 лева, 4бр. бира “Шуменско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 11.96лв., 6бр. бира “Каменица”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 16.50 лв., 20бр. бира “Каменица” 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 20.00лв., 4бр. бира “Загорка”, 1.5 литра, пластмасови бутилки на стойност 9.00лв., 15бр. бира “Загорка”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 15.00лв., 7бр. бира “Загорка – тъмно”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 7.00лв., 3бр. бира “Каменица”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 5.10лв., 3бр. бира “Загорка”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 3.90лв., 10бр. бира “Шуменско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 10.00лв., 6бр. кутийки бира “Каменица”, 0.3 литра на стойност 7.20лв., 4бр. кутийки бира “Шуменско”, 0.3 литра на стойност 6.00лв., 18бр. бутилки от стъкло 0.5литра, амбалаж на стойност 3.60лв., 20бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 4.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 7бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 1.40лв. и 10бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 2.00лв., всичко на обща стойност 156.86лв., собственост на ЕТ ”**” гр.П. с МОЛ М. Т.К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като деянието им макар формално да осъществява признаците на престъплението е с явно незначителна степен на обществена опасност - чл.9, ал.2 от НК.
Р.Д.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимите С.К.К. -ЕГН ***, П. Д. Д. - ЕГН ***, Р. Д. Р.- ЕГН ***, К. М. К. - ЕГН *** ЗА НЕВИННИ в това, че на 04.12.2010г. в гр.П., обл.Б. ул.** №*, от хладилна витрина, намираща се пред магазин за хранителни стоки, след предварителен сговор в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – две арматурни железа и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**”, с рег. №***, собственост на М. А. Г. отнели от владението на М. Т. К. чужди движими вещи – 6бр. бира “Бургаско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 15.00лв., 18бр. бира “Бургаско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 16.20 лева, 4бр. бира “Шуменско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 11.96лв., 6бр. бира “Каменица”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 16.50 лв., 20бр. бира “Каменица” 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 20.00лв., 4бр. бира “Загорка”, 1.5 литра, пластмасови бутилки на стойност 9.00лв., 15бр. бира “Загорка”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 15.00лв., 7бр. бира “Загорка – тъмно”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 7.00лв., 3бр. бира “Каменица”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 5.10лв., 3бр. бира “Загорка”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 3.90лв., 10бр. бира “Шуменско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 10.00лв., 6бр. кутийки бира “Каменица”, 0.3 литра на стойност 7.20лв., 4бр. кутийки бира “Шуменско”, 0.3 литра на стойност 6.00лв., 18бр. бутилки от стъкло 0.5литра, амбалаж на стойност 3.60лв., 20бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 4.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 7бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 1.40лв. и 10бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 2.00лв., всичко на обща стойност 156.86лв., собственост на ЕТ ”**” гр.П. с МОЛ М. Т.К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като деянието им макар формално да осъществява признаците на престъплението е с явно незначителна степен на обществена опасност - чл.9, ал.2 от НК.
К.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимите С.К.К. -ЕГН ***, П. Д. Д. - ЕГН ***, Р. Д. Р.- ЕГН ***, К. М. К. - ЕГН *** ЗА НЕВИННИ в това, че на 04.12.2010г. в гр.П., обл.Б. ул.** №*, от хладилна витрина, намираща се пред магазин за хранителни стоки, след предварителен сговор в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – две арматурни железа и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**”, с рег. №***, собственост на М. А. Г. отнели от владението на М. Т. К. чужди движими вещи – 6бр. бира “Бургаско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 15.00лв., 18бр. бира “Бургаско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 16.20 лева, 4бр. бира “Шуменско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 11.96лв., 6бр. бира “Каменица”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 16.50 лв., 20бр. бира “Каменица” 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 20.00лв., 4бр. бира “Загорка”, 1.5 литра, пластмасови бутилки на стойност 9.00лв., 15бр. бира “Загорка”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 15.00лв., 7бр. бира “Загорка – тъмно”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 7.00лв., 3бр. бира “Каменица”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 5.10лв., 3бр. бира “Загорка”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 3.90лв., 10бр. бира “Шуменско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 10.00лв., 6бр. кутийки бира “Каменица”, 0.3 литра на стойност 7.20лв., 4бр. кутийки бира “Шуменско”, 0.3 литра на стойност 6.00лв., 18бр. бутилки от стъкло 0.5литра, амбалаж на стойност 3.60лв., 20бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 4.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 7бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 1.40лв. и 10бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 2.00лв., всичко на обща стойност 156.86лв., собственост на ЕТ ”**” гр.П. с МОЛ М. Т.К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като деянието им макар формално да осъществява признаците на престъплението е с явно незначителна степен на обществена опасност - чл.9, ал.2 от НК.
Мотиви от 21.03.2011г.
Мотивите предадени на 21.03.2011