РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.04.2010г. до 30.04.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 16/2010, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето К.Р.М.,
М.М.М.,
Х.З.М.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.03.2010г., в законна сила от 07.04.2010г.
НАСТАНЯВА детето Х.З.М., ЕГН-********** в семейството на неговите чичо и леля - К.Р.М., ЕГН-********** и М.М.М., ЕГН-**********,***, за срок - до възникване на основание за прекратяването му по чл.29 от ЗЗДет.
 
2 НОХД No 21/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.В.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 08.04.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №21/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия С., представляван от неговия защитник адв. С., съгласно условията на което подсъдимият К.В.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 23.08.2008 год. около 03.20 ч. в с.Лозенец, Бургаска обл., на КПП "Автогарата" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Ауди"" модел "А6" с per. № СА 6227 АМ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.72 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №1066/25.08.2008 год. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас.
За посоченото престъпление на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият К.В.С., ЕГН **********, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства няма.
Разноските по делото в размер на 30.00лв. са изплатени от подсъдимия.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На осн. чл.25, вр. чл. 23 от НК съдът ОПРЕДЕЛЯ едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наказанието определено с настоящото споразумение и наказанието определено със споразумение по НОХД №11847 по описа на СРС за 2009г. в размер на по-тежкото от тях, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
Определението за определяне на общо наказание подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №21/2010г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия С. мярката за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.

К.В.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №21/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия С., представляван от неговия защитник адв. С., съгласно условията на което подсъдимият К.В.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 23.08.2008 год. около 03.20 ч. в с.Лозенец, Бургаска обл., на КПП "Автогарата" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Ауди"" модел "А6" с per. № СА 6227 АМ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.72 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №1066/25.08.2008 год. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас.
За посоченото престъпление на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият К.В.С., ЕГН **********, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства няма. Разноските по делото в размер на 30.00лв. са изплатени от подсъдимия.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На осн. чл.25, вр. чл. 23 от НК съдът ОПРЕДЕЛЯ едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наказанието определено с настоящото споразумение и наказанието определено със споразумение по НОХД №11847 по описа на СРС за 2009г. в размер на по-тежкото от тях, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
Определението за определяне на общо наказание подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

 
3 Гражданско дело No 50/2009, II състав Искове по КТ Т.Х.Ш. ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТ ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.02.2010г., в законна сила от 09.04.2010г.
ОСЪЖДА "ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТ" ООД, вписано в Агенция по вписвания, Служба "Търговски регистър" с ЕИК 102845631, със седалище и адрес на управление с. Лозенец, обл. Бургаска, ул. "Черно море" № 16, представлявано от управителя И.К.П., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Т.Х.Ш., ЕГН **********,*** сумите както следва: На основание чл. 128 от КТ: трудово възнаграждение за периода от 01.06.2008 год. до 30.06.2008 год. в размер на 750,00 (седемстотин и петдесет) лева и за периода от 01.07.2008 год. до 13.07.2008 год. в размер на 325,00 (триста двадесет и пет) лева, или общо в размер на 1075,00 (хиляда седемдесет и пет) лева; На основание чл. 220, ал. 2 от КТ: полагащото се обезщетение за неспазено едномесечно предизвестие в размер на брутното трудово възнаграждение, в размер на 750,00 (седемстотин и петдесет) лева; На основание чл. 224 от КТ: обезщетение за неползван, платен, годишен отпуск от 5 дена в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лева, ведно с лихвата за забава считано от 31.07.2008 год. до 25.06.2009 год. в размер на 106,00 (сто и шест) лева- за възнаграждението за периода от 01.06.2008 год. до 30.06.2008 год. ведно с лихвата за забава считано от 31.08.2008 год. до 25.06.2009 год. в размер на 87.40 (осемдесет и седем лева и 40 стотинки) лева- за възнаграждението за периода от 01.07.2008 год. до 13.07.2008 год. ведно с лихвата за забава, считано от 13.07.2008 год. до 25.06.2009 год. в размер на 102.60 (сто и два лева и 60 стотинки) лева, или всичко общо в размер на 2246,00 (две хиляди двеста четиридесет и шест), ведно със законната лихва върху цялата дължима сума, считано от 25.06.2009 год. до окончателното изплащане

ОСЪЖДА ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТ" ООД, вписано в Агенция по вписвания, Служба "Търговски регистър" с ЕИК 102845631, със седалище и адрес на управление с. Лозенец, обл. Бургаска, ул. "Черно море" № 16, представлявано от управителя И.К.П., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Т.Х.Ш., ЕГН **********,*** сумата от 600.00 лева (шестстотин лева) за разноски по делото.
Неприсъственото решение не подлежи на обжалване. 
4 НОХД No 34/2010, I състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Я.В. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 12.04.2010г., в законна сила от 12.04.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 34/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия С.Я.В. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК за това, че на 23.12.2008г. на ВП ІІ-99, гр. Приморско - гр. Бургас, чрез нанасяне на удари с ръце и крака по лицето причинил на М.Д.Ч. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лява зигоматична кост, довело до трайно затруднение на дъвченето за срок от 25-30 дни.
3а посоченото престъпление на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият С.Я.В. ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от десет месеца;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от десет месеца;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от една година.
От престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА подсъдимия С.Я.В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 122.00лв. за разноски по делото.

На основание чл.382, ал.10 от НПК определението да се съобщи на пострадалия М.Д.Ч. с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №34/2010г.

С.Я.В.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 34/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия С.Я.В. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК за това, че на 23.12.2008г. на ВП ІІ-99, гр. Приморско - гр. Бургас, чрез нанасяне на удари с ръце и крака по лицето причинил на М.Д.Ч. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лява зигоматична кост, довело до трайно затруднение на дъвченето за срок от 25-30 дни.
3а посоченото престъпление на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият С.Я.В. ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от десет месеца;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от десет месеца;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от една година.
От престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА подсъдимия С.Я.В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 122.00лв. за разноски по делото. 
5 НОХД No 35/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Н.Т.И.,
Й.Н.С.,
С.Д.Д.,
М.Г.И.,
Г.П.И.,
Й.Г.С.,
Ц.Г.С.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 12.04.2010г., в законна сила от 12.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемият Н.Т.И., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, За посоченото престъпление обвиняемият Н.Т.И. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Й.Н.С., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК. За посоченото престъпление обвиняемият Й.Н.С. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия С.Д.Д., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, За посоченото престъпление обвиняемият С.Д.Д. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия М.Г.И., представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК. За посоченото престъпление обвиняемият М.Г.И. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Г.П.И., представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК. За посоченото престъпление обвиняемият Г.П.И. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Й.Г.С., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК. За посоченото престъпление обвиняемият Й.Г.С. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Ц.Г.С. /Ц.Г.И./, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК. За посоченото престъпление обвиняемият Ц.Г.С. /Ц.Г.И./ ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА обвиняемите Н.Т.И., ЕГН **********, Й.Н.С., ЕГН **********, С.Д.Д., ЕГН **********, М.Г.И., ЕГН **********, Г.П.И., ЕГН **********, Й.Г.С., ЕГН ********** и Ц.Г.С. /Ц.Г.И./, ЕГН **********, да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 60.00 лв. за разноски по делото, по 8,60 лева за всеки един от тях.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. кирка, 1 бр. въже с дължина 215 см., 1 бр. боен чук, 1 бр. въже с дължина 333 см., 1 бр. метален лост и лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С., на основание чл.53 ал.1 б."а" от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №35/2010г. по описа на ЦРС.

Н.Т.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемият Н.Т.И., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият Н.Т.И. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Й.Н.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Й.Н.С., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият Й.Н.С. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


С.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия С.Д.Д., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият С.Д.Д. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


М.Г.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия М.Г.И., представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият М.Г.И. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Г.П.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Г.П.И., представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият Г.П.И. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Й.Г.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Й.Г.С., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият Й.Г.С. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Ц.Г.С.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Ц.Г.С. /Ц.Г.И./, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият Ц.Г.С. /Ц.Г.И./ ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
6 НОХД No 37/2010, I състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.Н.А.,
ДГС ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 12.04.2010г., в законна сила от 12.04.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 37/2010 г. по описа на Районен съд - гр. *** постигнато между РП - ***, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Д.Н.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен:
1.В умишлено извършване на престъпление по чл.237, ал.1 от НК, а именно, че на 04.02.2010год. в землището на с.*** общ.***, обл***в местността "***", отдел * подотдел "З", в държавен горски фонд, убил без надлежно разрешение едър дивеч - 1бр. сърна на възраст над една година, с тегло 11.730кг. на стойност 166.62лв.
2.В умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че през 1987г. в с.*** общ.***, обл***в местността "*****" придобил и държал до 05.02.2010г. в с.*** общ.***, обл.*****огнестрелно оръжие - 1бр. ловна пушка двуцевна, гладкоцевна, калибър 12, марка "Збройовка" с фабричен №3127260, чехословашко производство, без ремък и боеприпаси - 5бр. ловни патрони марка "BALISTA" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "Supremme" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "B&P" №1 калибър 12, 1бр. ловен патрон "SAGA" калибър 12 и 1бр. ловен патрон марка "BALISTA" - куршум Т, калибър 12, без да има за това надлежно разрешение.
3а посоченото в т.1 престъпление подсъдимият Д.Н.А. ще изтърпи наказание при условията на чл.237, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК, а именно "Пробация", изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
За посоченото в т.2 престъпление подсъдимия Д.Н.А. ще изтърпи наказание при условията на чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК, а именно "Пробация", изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от седем месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от седем месеца.
На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на Д.Н.А., а именно "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от седем месеца;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от седем месеца.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 166.62лв. са възстановени изцяло.
Веществените доказателства - 1бр. бяло на цвят въже "татарска плетка", вързано на панделка по средата с дължина 80см. и диаметър 4мм., 1бр. раница /мешка/ с дължина 64см., зелена, с презрамки от бризент с 8бр. метални дупки по всяка от тях, 1бр. найлонова торба /чувал/, 1бр.бяло на цвят въже "татарска плетка" с дължина 16см. и диаметър 4 мм., 1бр. раница, зелена на цвят, бризентова, с 3бр. джобове външни, 1бр. найлонова торба /чувал/, 1бр. торба от дънков плат, 1бр. торба от плат, бежова на цвят, 1бр. брадва с дължина на дръжката 35см., като металната част е обвита в плат и завързана със сезал, като дължината на режещата част е 11см., 1бр. торба от плат, бежова на цвят, 1бр. торба от дънков плат - празна, 1бр. нож ведно с кания от черна кожа с дължина 25см., с надпис на копчето на закопчалката "SPAIN NIETO" - KNIVES с обща дължина 24.5см., 1бр. кожен, кафяв на цвят патрондаж с надпис "AVITOHOL" с 5бр. горни капака с катарама над всеки 5бр. гнезда за патрони - общо 25бр. гнезда, 1бр. нож ведно с кания от кафява кожа с изобразена на нея глава на елен, със закопчалка с метално копче, като ножа е с обща дължина 24см., с дължина на режещата част е 13см., 2бр. пластмасови бутилки с вместимост от по 500мл., 2бр. /чифт/ черни на цвят гумирани ботуши №45 с надписи на подметката отдолу 0/5 45 "CEEN347", 2бр. /чифт/ камуфлажни на цвят ботуши гумени №45/, отвътре с вата, отгоре с връзки, с надпис на подметката отдолу "PINGUІN", 1бр. ловна пушка двуцевна, гладкоцевна, калибър 12, марка "Збройовка", с фабричен №3127260, чехословашко производство, без ремък - на основание чл.53, ал.2, б."а" от НК се отнемат в полза на Държавата.
Боеприпасите - 5бр. ловни патрони марка "BALISTA" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "Supremme" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "B&P" №1 калибър 12, 1бр. ловен патрон марка "SAGA" калибър 12 и 1бр. ловен патрон марка "BALISTA" - куршум Т, калибър 12 са унищожени при експериментална стрелба при изготвяне на балистическата експертиза.
Убитият дивеч, оставен на съхранение в ДГС - гр.***, на осн. чл.237, ал.3 от НК се отнема в полза на Държавата.
Разноски по делото няма.

Д.Н.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 37/2010 г. по описа на Районен съд - гр. *** постигнато между РП - ***, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Д.Н.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен:
1.В умишлено извършване на престъпление по чл.237, ал.1 от НК, а именно, че на 04.02.2010год. в землището на с.*** общ.***, обл***в местността "***", отдел * подотдел "З", в държавен горски фонд, убил без надлежно разрешение едър дивеч - 1бр. сърна на възраст над една година, с тегло 11.730кг. на стойност 166.62лв.
2.В умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че през 1987г. в с.*** общ.***, обл***в местността "*****" придобил и държал до 05.02.2010г. в с.*** общ.***, обл.*****огнестрелно оръжие - 1бр. ловна пушка двуцевна, гладкоцевна, калибър 12, марка "Збройовка" с фабричен №3127260, чехословашко производство, без ремък и боеприпаси - 5бр. ловни патрони марка "BALISTA" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "Supremme" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "B&P" №1 калибър 12, 1бр. ловен патрон "SAGA" калибър 12 и 1бр. ловен патрон марка "BALISTA" - куршум Т, калибър 12, без да има за това надлежно разрешение.
3а посоченото в т.1 престъпление подсъдимият Д.Н.А. ще изтърпи наказание при условията на чл.237, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК, а именно "Пробация", изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
За посоченото в т.2 престъпление подсъдимия Д.Н.А. ще изтърпи наказание при условията на чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК, а именно "Пробация", изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от седем месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от седем месеца.
На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на Д.Н.А., а именно "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от седем месеца;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от седем месеца.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 166.62лв. са възстановени изцяло.
Веществените доказателства - 1бр. бяло на цвят въже "татарска плетка", вързано на панделка по средата с дължина 80см. и диаметър 4мм., 1бр. раница /мешка/ с дължина 64см., зелена, с презрамки от бризент с 8бр. метални дупки по всяка от тях, 1бр. найлонова торба /чувал/, 1бр.бяло на цвят въже "татарска плетка" с дължина 16см. и диаметър 4 мм., 1бр. раница, зелена на цвят, бризентова, с 3бр. джобове външни, 1бр. найлонова торба /чувал/, 1бр. торба от дънков плат, 1бр. торба от плат, бежова на цвят, 1бр. брадва с дължина на дръжката 35см., като металната част е обвита в плат и завързана със сезал, като дължината на режещата част е 11см., 1бр. торба от плат, бежова на цвят, 1бр. торба от дънков плат - празна, 1бр. нож ведно с кания от черна кожа с дължина 25см., с надпис на копчето на закопчалката "SPAIN NIETO" - KNIVES с обща дължина 24.5см., 1бр. кожен, кафяв на цвят патрондаж с надпис "AVITOHOL" с 5бр. горни капака с катарама над всеки 5бр. гнезда за патрони - общо 25бр. гнезда, 1бр. нож ведно с кания от кафява кожа с изобразена на нея глава на елен, със закопчалка с метално копче, като ножа е с обща дължина 24см., с дължина на режещата част е 13см., 2бр. пластмасови бутилки с вместимост от по 500мл., 2бр. /чифт/ черни на цвят гумирани ботуши №45 с надписи на подметката отдолу 0/5 45 "CEEN347", 2бр. /чифт/ камуфлажни на цвят ботуши гумени №45/, отвътре с вата, отгоре с връзки, с надпис на подметката отдолу "PINGUІN", 1бр. ловна пушка двуцевна, гладкоцевна, калибър 12, марка "Збройовка", с фабричен №3127260, чехословашко производство, без ремък - на основание чл.53, ал.2, б."а" от НК се отнемат в полза на Държавата.
Боеприпасите - 5бр. ловни патрони марка "BALISTA" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "Supremme" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "B&P" №1 калибър 12, 1бр. ловен патрон марка "SAGA" калибър 12 и 1бр. ловен патрон марка "BALISTA" - куршум Т, калибър 12 са унищожени при експериментална стрелба при изготвяне на балистическата експертиза.
Убитият дивеч, оставен на съхранение в ДГС - гр.***, на осн. чл.237, ал.3 от НК се отнема в полза на Държавата.
Разноски по делото няма.

 
7 Гражданско дело No 79/2009, I състав Облигационни искове АЛБЕНА АД КЛОН ММЦ ПРИМОРСКО Н.С.И.,
С.Х.Х.,
К.Н.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 24.03.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
ОСЪЖДА Н.С.И., ЕГН-********** ***, С.Х.Х., ЕГН-********** *** и К.Н.И., ЕГН-********** ***, да заплатят солидарно на "Албена"АД, ЕИК-834025872, КК"Албена", община Балчик, обл.Добрич, сумата от 6`638,69лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.01.2009г., както и сумата от 1`180.55лв. за съдебно деловодни разноски.
 
8 НОХД No 38/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Я.Л.С.,
С.Д.Д.,
И.П.Б.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 15.04.2010г., в законна сила от 15.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 38/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево.
Я.Л.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 38/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият Я.Л.С. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, обвиняемият Я.Л.С. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;3.300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.На осн. чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл.25, вр. чл. 23 от НК съдът НАЛАГА на обвиняемия С. едно общо наказание измежду наказанието определено с настоящото споразумение и наказанието определено със споразумение по НОХД №39/2010 г. по описа на ЦРС, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;3.300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.


С.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 38/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият С.Д.Д. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.
За посоченото престъпление по чл.197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК обвиняемият С.Д.Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.На осн. чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл.25, вр. чл. 23 от НК съдът НАЛАГА на обв. Д. едно общо наказание измежду наказанието определено с настоящото споразумение и наказанието определено със споразумение по нохд №39/2010 г. по описа на ЦРС в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.

И.П.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 38/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Б., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият И.П.Б. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК обвиняемият И.П.Б. ще изтърпи наказание на основание на чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.На осн. чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, чл.25, вр. чл. 23 от НК съдът НАЛАГА на обв. Б. едно общо наказание измежду наказанието определено с настоящото споразумение и наказанието определено със споразумение по НОХД №39/2010 г. по описа на ЦРС в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.


 
9 НОХД No 39/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Я.Л.С.,
С.Д.Д.,
И.П.Б.,
Т.Д.Д.,
К.Я.Д.,
РУ НА МВР ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 15.04.2010г., в законна сила от 15.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 39/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево.
Я.Л.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 39/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С., представляван от неговите защитници адв.С. и адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 обвиняемият Я.Л.С. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр.a чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 300/триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.


С.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 39/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д., представляван от неговите защитници адв.С. и адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.З, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК
За посоченото престъпление по чл. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 обвиняемият С.Д.Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.


И.П.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 39/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Б., представляван от неговите защитници адв.С. и адв.К., съгласно което обвиняемият И.П.Б. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК обвиняемият И.П.Б. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.


Т.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 39/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д., представляван от неговите защитници адв.С. и адв.К., съгласно което обвиняемият Т.Д.Д. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК обвиняемият Т.Д.Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.

К.Я.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 39/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К.Я. Д., представляван от неговите защитници адв.С. и адв.К., съгласно което обвиняемият К.Я.Д. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН:
1/. В умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 4 предл. първо и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК.
2/. В умишлено извършване на престъпление по чл. 215 ал.1 от НК.
За посоченото в т.1 престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 4 предл. първо и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият К.Я.Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 4 предл. първо и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ЕДНА ГОДИНА.
За посоченото в т.2 престъпление по чл. 215 ал.1 от НК обвиняемият К.Я.Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 215 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На основание чл. 23 ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия К.Я.Д. едно общо наказание в размер на по-тежкото от така определените, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ЕДНА ГОДИНА.


 
10 ЧГД No 1145/2009, II състав Заявления по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТ ООД,
СТРОЙКОМ 95 ООД ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛ ИВАН КИРИЛОВ ПАЛЕВ
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Заповед за изпълнение от 11.08.2009г., в законна сила от 20.04.2010г.
Издава изпълнителен лист
 
11 Гражданско дело No 70/2009, I състав Искове по КТ Г.Д.Н. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 12.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
12 Гражданско дело No 71/2009, I състав Искове по КТ Л.П.Ч. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 12.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
13 Гражданско дело No 73/2009, I състав Искове по КТ П.Й.Д. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 12.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
Прекратява производството по делото.