РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.03.2010г. до 31.03.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 133/2009, I състав Искове по СК М.Д.Г. А.И.А.,
ДСП ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.02.2010г., в законна сила от 04.03.2010г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето И.А.А., ЕГН-**********, на майката М.Д.Г., ЕГН-**********, като ОПРЕДЕЛЯ режим на свиждане на бащата А.И.А., ЕГН-********** с детето - един път в месеца, първа или трета седмица, от 14.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя, с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, като отхвърля иска в частта му с която е поискан от майката режим на свиждане - всяка първа и трета събота на месеца от 08.00 до 18.00 часа, както и 30 дни в годината, когато майката не е в платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН-**********, да заплати издръжка за минало време за периода от 01.07.2009г. до 26.11.2009г., на детето си И.А.А., ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител М.Д.Г., ЕГН-**********, в размер на 80.00лв. (осемдесет лева) месечно.
ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН-**********, да заплаща издръжка на детето си И.А.А., ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител М.Д.Г., ЕГН-**********, в размер на 80.00лв. (осемдесет лева) месечно до 5-то число на текущия месец, начиная от 26.11.2009г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
ОСЪЖДА А.И.А. да заплати на И.А.А., чрез неговата майка и законен представител М.Д.Г., сумата от 100.00лв. за разноски по делото.
ОСЪЖДА А.И.А. да заплати на Районен съд гр.Царево сумата от 215.20лв., представляваща държавни такси за исковете.

 
2 Гражданско дело No 137/2009, II състав Вещни искове М.С.В.,
Я.М.В.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.02.2010г., в законна сила от 05.03.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Община Приморско, че ищците М.С.В. и Я.М.В. са собственици на следния недвижим имот: Четвърти "Тавански етаж" с площ от 102 кв. м. състоящ се от Ателие № 1 с площ от 9.87 кв.м. и WC № 5 с площ от 2.62 кв.м. Ателие № 2 с площ от 11. 56 кв. м. и WC № 6 с площ от 1.88 кв.м. Ателие № 3 с площ от 13.54 кв. м. и WC № 7 с площ от 3.08 кв.м. Ателие № 4 с площ от 8.29 кв. м. и WC № 8 с площ от 3.56 кв. м. находящ се в жилищната сграда (имот с идентификатор по КК на гр. Китен: 37023.501.429.1), разположена в западната част на УПИ III, кв. 10 по плана на гр. Китен, община Приморско- имот с идентификатор по КК на гр. Китен: 37023.501.429
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
3 Гражданско дело No 108/2009, I състав Вещни искове М.Д.П. Щ.Д.Й.,
В.Ф.Й.,
Т.Д.С.,
Н.Т.С.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.01.2010г., в законна сила от 09.03.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Щ.Д.Й., ЕГН-********** ***, ````````, В.Ф.Й., ЕГН-********** ***, ````````, Т.Д.С., ЕГН-********** *** и Н.Т.С., ЕГН-********** ***, последната в качеството на наследник на Д.Н.С. бивш жител ***, че М.Д.П., ЕГН-********** *** е собственик на 1/3 ид.част от следния имот: 1968/2968 кв.м. ид.части от Поземлен имот № 00878.503.30 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, с площ от 2968кв.м., при граници: ПИ 00878.503.487, ПИ 00878.503.501, ПИ 00878.503.29, ПИ 00878.503.29, ПИ 00878.503.27, ПИ 00878.503.377, ПИ 00878.503.31
ОТМЕНЯ като неверен нотариален акт № 192, т.ХХХІІ, нот.д.№ 10939/1993г. от 02.12.1993г., в частта с която С. Т. Ст. и Д. С.С. продават на Т.Д.С. и Щ.Д. ***.части от дворно място от 3000кв.м., находящо се в зоната за земеделско ползване на гр.Ахтопол, м.Лозята, имот пл.сн.№ 64, при граници: имот пл.сн.№ 66 на Т.С.Т.- на северозапад, път - на югозапад и на югоизток, имот пл.сн.№ 54 и имот пл.сн.№ 53 - на североизток.

 
4 НОХД No 22/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.К.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2010г. по описа на Районен съд - гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия Х.К.Х. със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М.Б., със съгласието и на родителя му Фанка Иванова Христова, съгласно условията на което подсъдимият Х.К.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, а именно, че на 18.12.2009г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в местността "Лозята", чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението и собственост на св. Стоян Димитров Въртелешев движими вещи - 12бр. поцинковани ламаринени платна 2/1м., дебелина 0.8мм. /употребявани/ на стойност 162.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление подсъдимият Х.К.Х. ще изтърпи наказание при условията на чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б."б" от НК, а именно "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", което да бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на Общинска администрация гр. Царево, обл. Бургаска.
Веществените доказателства са върнати на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 162.00 лв. са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА подсъдимия Х.К.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 55.00лв. за разноски по делото.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №22/2010г. по описа на Районен съд гр. Царево.

Х.К.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2010г. по описа на Районен съд - гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия Х.К.Х. със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М.Б., със съгласието и на родителя му Фанка Иванова Христова, съгласно условията на което подсъдимият Х.К.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, а именно, че на 18.12.2009г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в местността "Лозята", чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението и собственост на св. Стоян Димитров Въртелешев движими вещи - 12бр. поцинковани ламаринени платна 2/1м., дебелина 0.8мм. /употребявани/ на стойност 162.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление подсъдимият Х.К.Х. ще изтърпи наказание при условията на чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б."б" от НК, а именно "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", което да бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на Общинска администрация гр. Царево, обл. Бургаска.
Веществените доказателства са върнати на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 162.00 лв. са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА подсъдимия Х.К.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 55.00лв. за разноски по делото.

 
5 Гражданско дело No 139/2009, II състав Развод и недейств. на брака Д.Н.С. С.Д.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 10.02.2010г., в законна сила от 11.03.2010г.
На основание чл.321, ал.1, предл. второ от ГПК прекратява производството по делото.
 
6 НОХД No 24/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.Д.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 15.03.2010г., в законна сила от 15.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 24/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К.Д.Г. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, пенсионер, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Д., съгласно условията на което обвиняемият К.Д.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 04.03.2010 год., в около 21.02 ч. в с.Велика, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Венто" с рег. № А 7989 ВВ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1,45 промила на хиляда, установено по надлежният ред - техническо средство "Алкомер" 931 с фабр. № 0246469.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият К.Д.Г., ЕГН ********** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2 б. "б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА К.Д.Г., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 04.03.2010 г.
Веществени доказателства - няма
Разноски по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 24/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия К.Д.Г., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка"
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


К.Д.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 24/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К.Д.Г. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, пенсионер, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Д., съгласно условията на което обвиняемият К.Д.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 04.03.2010 год., в около 21.02 ч. в с.Велика, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Венто" с рег. № А 7989 ВВ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1,45 промила на хиляда, установено по надлежният ред - техническо средство "Алкомер" 931 с фабр. № 0246469.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият К.Д.Г., ЕГН ********** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2 б. "б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА К.Д.Г., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 04.03.2010 г.
Веществени доказателства - няма
Разноски по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 24/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия К.Д.Г., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка"


 
7 НОХД No 25/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.В.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 17.03.2010г., в законна сила от 17.03.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 25/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия К.В.Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 24.12.2009год. около 22.00 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул. Михаил Герджиков посока ул.Хан Аспарух управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "БМВ" с рег.№ А 2249 КА след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.57 промила на хиляда, установено по надлежния ред - съдебно-медицинска експертиза №43/2010г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
3а посоченото престъпление подсъдимият К.В.Д. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.В.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.12.2009г.
ОСЪЖДА К.В.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 52.00лв. за разноски по делото.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.

К.В.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 25/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия К.В.Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 24.12.2009год. около 22.00 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул. Михаил Герджиков посока ул.Хан Аспарух управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "БМВ" с рег.№ А 2249 КА след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.57 промила на хиляда, установено по надлежния ред - съдебно-медицинска експертиза №43/2010г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
3а посоченото престъпление подсъдимият К.В.Д. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.В.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.12.2009г.
ОСЪЖДА К.В.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 52.00лв. за разноски по делото.


 
8 НОХД No 26/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Л.И.Д.,
Р.Й.Ф.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 18.03.2010г., в законна сила от 18.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 26/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Д., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че през м.декември 2009 г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в местността "Лозята", в съучастие като съизвършители с обв. Р.Й.Ф., след предварителен сговор, отнел от владението и собственост на св. Пламен Димитров Шаренков движими вещи - 8 листа гофрирана ламарина с размери 2м./0.80 м. на стойност 142.08 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият Л.И.Д., ЕГН ********** на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което ще бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на Общинска администрация гр.Царево, Бургаска област.
Веществените доказателства са върнати на собственика им.
ОСЪЖДА обвиняемия Л.И.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 20.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 142.08 лв.са възстановени изцяло.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 26/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемата Ф., представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че през м.декември 2009 г. в гр.Царево, обл.Бургаска, местността "Лозята", в съучастие като съизвършители с обв. Л.И.Д., след предварителен сговор, отнела от владението и собственост на св. Пламен Димитров Шаренков движими вещи - 8 листа гофрирана ламарина с размери 2м./0.80 м. на стойност 142.08 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемата Р.Й.Ф., ЕГН ********** на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***6, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Веществените доказателства са върнати на собственика им.
ОСЪЖДА обвиняемата Р.Й.Ф., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 20.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 142.08 лв. са възстановени изцяло.

На основание чл. 24 ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №26 /2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемите е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д. мярка за неотклонение "Под надзор на родител" и спрямо обвиняемата Ф. мярка за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


Л.И.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 26/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Д., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че през м.декември 2009 г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в местността "Лозята", в съучастие като съизвършители с обв. Р.Й.Ф., след предварителен сговор, отнел от владението и собственост на св. Пламен Димитров Шаренков движими вещи - 8 листа гофрирана ламарина с размери 2м./0.80 м. на стойност 142.08 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият Л.И.Д., ЕГН ********** на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което ще бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на Общинска администрация гр.Царево, Бургаска област.
Веществените доказателства са върнати на собственика им.
ОСЪЖДА обвиняемия Л.И.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 20.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 142.08 лв.са възстановени изцяло.

Р.Й.Ф.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 26/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемата Ф., представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че през м.декември 2009 г. в гр.Царево, обл.Бургаска, местността "Лозята", в съучастие като съизвършители с обв. Л.И.Д., след предварителен сговор, отнела от владението и собственост на св. Пламен Димитров Шаренков движими вещи - 8 листа гофрирана ламарина с размери 2м./0.80 м. на стойност 142.08 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемата Р.Й.Ф., ЕГН ********** на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***6, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Веществените доказателства са върнати на собственика им.
ОСЪЖДА обвиняемата Р.Й.Ф., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 20.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 142.08 лв. са възстановени изцяло.


 
9 НОХД No 27/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Е.Г.Л.Е. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 19.03.2010г., в законна сила от 19.03.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Е.Г.Л. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 17.03.2010 год. около 20.20ч. по вътрешен общински път ІV 90075 от с.Лозенец за гр.Царево, Бургаска област, в района на къмпинг "Оазис" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Алфа Ромео" с per. № СН 9115 СА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.68 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+ с фабричен №0006.
За посоченото престъпление подсъдимият Е.Г.Л. ще изтърпи наказание при условията на чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Е.Г.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспада времето, през което е бил лишен по административен ред от това право, считано от 17.03.2010г.

Е.Г.Л.Е.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Е.Г.Л. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 17.03.2010 год. около 20.20ч. по вътрешен общински път ІV 90075 от с.Лозенец за гр.Царево, Бургаска област, в района на къмпинг "Оазис" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Алфа Ромео" с per. № СН 9115 СА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.68 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+ с фабричен №0006.
За посоченото престъпление подсъдимият Е.Г.Л. ще изтърпи наказание при условията на чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Е.Г.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспада времето, през което е бил лишен по административен ред от това право, считано от 17.03.2010г.

 
10 Гражданско дело No 1/2010, II състав Чл.19 ЗГР Ж.И.Ч. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.03.2010г., в законна сила от 25.03.2010г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОТО ИМЕ на Ж.И.Ч. ***, ЕГН ********** от "Ж." на "ЖЕЧКА".
След влизане на решението в сила да се изпрати препис на Община Царево, за извършване на промяна в акта за раждане с новото собствено име на основание чл. 74 и сл. от ЗГР и отразяване на промяната в регистрите на населението, както и препис на Районна прокуратура Царево за сведение.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
11 Гражданско дело No 4/2010, II състав Изменение на издръжка С.И.С. И.Х.Р.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 26.03.2010г., в законна сила от 26.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно условията на която И.Х.Р. ще заплаща на малолетното си дете Райко Иванов Р. чрез неговата майка и законен представител С.И.С. месечна издръжка в размер на 60.00лв., платими до всяко десето число на месеца, през който се дължи от днешна дата и занапред, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. Разноските по делото остават за страните така, както са ги направили.
ОСЪЖДА И.Х.Р. да заплати държавна такса върху присъдения размер на издръжката в размер на 43.20лв. по сметка на Районен съд гр. Царево.
Предвид постигане на спогодба между страните, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението не подлежи на обжалване.