РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.01.2011г. до 31.01.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 35/2009, I състав Вещни искове ОБЩИНА ПРИМОРСКО П.М.Б.,
С.М.Ш.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.09.2009г., в законна сила от 03.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения иск от Община Приморско, с който моли съда да приеме за установено по отношение на П.М.Б., ЕГН-********** *** и С.М.Ш., ЕГН-********** ***, че на основание чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, е собственик на УПИ VІІ-475, в кв.63 по плана на гр.Приморско, с площ от 2134 кв.м., при граници: изток - УПИ V-475 и VІ-477, запад-улица, север - УПИ I и II, юг- улица, отреден за жилищно строителство съгласно ЧИ на ЗРП, одобрено със заповед № 48/07.04.1998г., а по действащата кадастрална карта на гр.Приморско, представляващ имот с идентификатор 58356.503.101.
 
2 НОХД No 127/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.П.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 17.12.2010г., в законна сила от 03.01.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.И.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.09.2010 год. в гр.П., обл.Б., от двор находящ се на ул.***, чрез използване на моторно превозно средство- лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, собственост на И.П. И., отнел от владението и собственост на Г.Ж.Ж. движими вещи- 1 бр. акумулатор марка „Бош" 60 ампер часа на стойност 188.00 лева и 1 бр. акумулатор марка „Монбат" 75 ампер часа на стойност 167.00 лева, всичко на обща стойност 355.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194, ал. 1 и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия И.П.И. със снета по-горе самоличност, да заплати на Г.Ж.Ж. сумата в размер на 355.00 лв. /триста петдесет и пет лева/, представляващи причинените от деянието имуществени вреди, като отхвърля предявения граждански иск в останалата му част до 360.00 лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимия И.П.И., със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд- гр. Царево сумата в размер на 55.00 лв. /петдесет и пет лева/ за разноски по делото, както и сумата в размер на 14.20 лв. /четиринадесет лева и 20 стотинки/ представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО- 1 бр. ДВД диск с видеозапис /по делото/ ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му Г.Ж.Ж.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА- 1 бр. акумулаторна батерия марка „Старт" 12 волта, 60 ампер часа и 1 бр. акумулаторна батерия марка „Бош- силвър" 12 волта 55 ампер часа, намиращи се в РУП гр. Приморско да се върнат на собствениците им, като ако в едногодишен срок на пазене не бъдат потърсени, се отнемат в полза на държавата.


И.П.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.И.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.09.2010 год. в гр.П., обл.Б., от двор находящ се на ул.***, чрез използване на моторно превозно средство- лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, собственост на И.П. И., отнел от владението и собственост на Г.Ж.Ж. движими вещи- 1 бр. акумулатор марка „Бош" 60 ампер часа на стойност 188.00 лева и 1 бр. акумулатор марка „Монбат" 75 ампер часа на стойност 167.00 лева, всичко на обща стойност 355.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194, ал. 1 и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия И.П.И. със снета по-горе самоличност, да заплати на Г.Ж.Ж. сумата в размер на 355.00 лв. /триста петдесет и пет лева/, представляващи причинените от деянието имуществени вреди, като отхвърля предявения граждански иск в останалата му част до 360.00 лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимия И.П.И., със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд- гр. Царево сумата в размер на 55.00 лв. /петдесет и пет лева/ за разноски по делото, както и сумата в размер на 14.20 лв. /четиринадесет лева и 20 стотинки/ представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО- 1 бр. ДВД диск с видеозапис /по делото/ ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му Г.Ж.Ж.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА- 1 бр. акумулаторна батерия марка „Старт" 12 волта, 60 ампер часа и 1 бр. акумулаторна батерия марка „Бош- силвър" 12 волта 55 ампер часа, намиращи се в РУП гр. Приморско да се върнат на собствениците им, като ако в едногодишен срок на пазене не бъдат потърсени, се отнемат в полза на държавата.


Мотиви от 23.12.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
3 НАХД No 398/2010, I състав Административни дела К И К ООД ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.12.2010г., в законна сила от 03.01.2011г.
НП-отменено
 
4 НАХД No 374/2010, II състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
5 НАХД No 375/2010, I състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
6 НАХД No 376/2010, II състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
7 НАХД No 377/2010, I състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
8 НАХД No 378/2010, II състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
9 НАХД No 379/2010, I състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
10 НАХД No 380/2010, II състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
11 НАХД No 381/2010, I състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
12 НАХД No 382/2010, II състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
13 НАХД No 383/2010, I състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
14 НАХД No 384/2010, II състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
15 НАХД No 386/2010, II състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено .
 
16 НАХД No 387/2010, I състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
17 НАХД No 411/2010, II състав Административни дела З.Д.Д. РИОКОЗ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
НП-потвърдено
 
18 Гражданско дело No 131/2010, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Х.З.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 28.12.2010г., в законна сила от 05.01.2011г.
На осн. чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
 
19 НОХД No 131/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.С.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 20.12.2010г., в законна сила от 05.01.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. С. Т. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, в периода от 25.03.2010г. до 16.09.2010г. в гр.Ц., обл.Б. ул.** №* сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.2*в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Х.С.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. С. Т. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, в периода от 25.03.2010г. до 16.09.2010г. в гр.Ц., обл.Б. ул.П. №* сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.2*в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 28.12.2010г.
Мотивите преддени на 28.12.2010
 
20 НОХД No 134/2010, I състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.И.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 20.12.2010г., в законна сила от 05.01.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.А. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец април 2010г. до месец октомври 2010г. в с.П., обл.Б., след като е осъден с влязло в сила Решение №*/**** по описа на Царевски Районен съд да издържа свой низходящ – малолетния си син И.А. А., ЕГН ****, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 7 /седем/ месечни вноски общо в размер на 560.00лв. – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, но като взе предвид, че преди постановяване на присъдата от първата инстанция подсъдимият е изпълнил задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия, на осн. чл.183, ал.3 от НК НЕ ГО НАКАЗВА.
А.И.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. И. А. - ЕГН **** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец април 2010г. до месец октомври 2010г. в с.П., обл.Б., след като е осъден с влязло в сила Решение №*/*** по описа на Царевски Районен съд да издържа свой низходящ – малолетния си син И.А.А., ЕГН ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 7 /седем/ месечни вноски общо в размер на 560.00лв. – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, но като взе предвид, че преди постановяване на присъдата от първата инстанция подсъдимият е изпълнил задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия, на осн. чл.183, ал.3 от НК НЕ ГО НАКАЗВА.
Мотиви от 28.12.2010г.
Мотивите предадени на 28.12.2010
 
21 НОХД No 4/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Б.В.Ц.,
Д.Б.Х.,
М.И.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 11.01.2011г., в законна сила от 11.01.2011г.
НЕ ОДОБРЯВА внесеното споразумение за решаване на НОХД №4/2011г. и ВРЪЩА делото на прокурора с оглед събирането на посоченото доказателство.
Определението не подлежи на обжалване.

 
22 Гражданско дело No 109/2008, I състав Вещни искове С.П.Г. А.Г.К.,
Н.С.Н.,
Е.С.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 10.10.2008г., в законна сила от 12.01.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.П.Г., че А.Г.К., Н.С.Н. и Е.С.К., не са собственици на имот с идентификатор 66528.501.312 по кадастралната карта на с.Синеморец.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения иск от С.П.Г., против А.Г.К., Н.С.Н. и Е.С.К., с който моли съда да отмени констативен нотариален акт № 160, т.VІІ, н.д.№ 4884/1992г.

 
23 Гражданско дело No 1/2009, II състав Вещни искове С.С.С.,
Я.С.П.
Й.Г.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.04.2009г., в законна сила от 12.01.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Й.Г.Д., ЕГН ********** ***, че ищците С.С.С., ЕГН ********** ***"а" и Я.С.П., ЕГН ********** ***"а", в качеството им на наследници на Стоян Стайков Грудов, бивш жител ***, са собственици по наследство и давностно владение на следния недвижим имот: 695 кв.м. от ПИ № 015006, целият с площ от 5.993 дка, начин на трайно ползване: нива, шеста категория на земята, находяща се в местността "Край село" в землището на с. Българи, ЕКАТТЕ 07291, общ. Царево, обл. Бургас, при граници: изток- Й.Г., запад- път, север- Киро Бъчваров, юг- Фелон Левтеров.
ОСЪЖДА Й.Г.Д., да заплати на С.С.С. и Я.С.П. сумата от 1179.00 лева за разноски по делото.
Неприсъственото решение не подлежи на обжалване. 
24 НОХД No 6/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.С.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 12.01.2011г., в законна сила от 12.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2011г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия И. С.И.- ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 20.12.2010 год., около 18.50часа в с.Л., обл.Б. по ул.”**” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 2.28 промила на хиляда установено по надлежния ред – с химическа експертиза №1230/21.12.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият И. С. И. ще изтърпи на наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК.
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемият И. С.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 20.12.2010г.
ОСЪЖДА И. С. И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 22.00лв. за разноски по делото.
Веществени доказателства - няма.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №6/2011 г. по описа на ЦРС.

И.С.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2011г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия И. С.И.- ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 20.12.2010 год., около 18.50часа в с.Л., обл.Б. по ул.”**” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 2.28 промила на хиляда установено по надлежния ред – с химическа експертиза №1230/21.12.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият И. С. И. ще изтърпи на наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК.
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемият И. С.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 20.12.2010г.
ОСЪЖДА И. С. И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 22.00лв. за разноски по делото.
Веществени доказателства - няма.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №6/2011 г. по описа на ЦРС.

 
25 Гражданско дело No 126/2010, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Д.В.А. Т.К.А.,
РУП - ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 20.12.2010г., в законна сила от 13.01.2011г.
Прекратява производството по делото. Отменя заповедта за незабавна защита.
 
26 НАХД No 401/2010, I състав Административни дела КОРЕКТ ПАРТНЪРС ЕООД ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.12.2010г., в законна сила от 13.01.2011г.
НП-отменено
 
27 НАХД No 396/2010, I състав Административни дела А.Н.К. РИОКОЗ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.12.2010г., в законна сила от 14.01.2011г.
НП-отменено
 
28 Гражданско дело No 92/2010, II състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД В.Т.Ч. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.01.2011г., в законна сила от 17.01.2011г.
 
29 Гражданско дело No 87/2009, I състав Вещни искове П.В.Р. В.К.Н.,
Н.В.Д.,
В.Т.Н.,
Й.Н.Й.,
Х.Е.Г.,
К.Р.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 22.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
Прекратява производството по делото.
 
30 НАХД No 333/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) БУЛ ПРИМ ГРУП ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.06.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-потвърдено ОСТАВЯ без уважение жалбата на „Бул Прим Груп”ООД, ЕИК-121896178, гр.София 1303, пл.Възраждане №8, ет.1, против наказателно постановление № 18993 от 15.09.2009г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД“Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което за нарушение по чл.72 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.
 
31 НАХД No 406/2010, II състав Административни дела ЕТ УСПЕХ-ЦВЕТАНКА ДУПЧЕВА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
32 НАХД No 407/2010, I състав Административни дела ЕТ УСПЕХ-ЦВЕТАНКА ДУПЧЕВА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
33 НАХД No 408/2010, II състав Административни дела ЕТ УСПЕХ-ЦВЕТАНКА ДУПЧЕВА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
34 НАХД No 409/2010, I състав Административни дела ЕТ УСПЕХ-ЦВЕТАНКА ДУПЧЕВА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
35 НАХД No 410/2010, I състав Административни дела ЕТ УСПЕХ-ЦВЕТАНКА ДУПЧЕВА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
36 НАХД No 413/2010, I състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
37 НАХД No 414/2010, I състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
38 НАХД No 415/2010, II състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
39 НАХД No 416/2010, I състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
40 НАХД No 417/2010, II състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
41 НАХД No 418/2010, II състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
42 НАХД No 419/2010, I състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
43 НАХД No 420/2010, I състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
44 НАХД No 421/2010, II състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
45 НАХД No 422/2010, II състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 18.01.2011г.
НП-изменено
 
46 Гражданско дело No 132/2010, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Й.С.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 19.01.2011г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Й. С. С., ЕГН ***, в семейството на К. С. С., ЕГН ***- негова баба по бащина линия И ПОСТАНОВЯВА връщането му на неговите биологични родители- майка- П. Н. П., ЕГН *** и баща- С. Н. С., ЕГН ***.
 
47 НАХД No 385/2010, I състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 19.01.2011г.
НП-потвърдено
 
48 НАХД No 390/2010, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Г.С.Л. ТД НА НАП Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 10.12.2010г., в законна сила от 19.01.2011г.
НП-отменено
 
49 НАХД No 427/2010, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЕТ "ТЕРА-ВАСИЛКА КОЛЕВА" РИОСВ ГР. БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 19.01.2011г.
НП-изменено
 
50 Гражданско дело No 109/2009, I състав Облигационни искове Г.И.Щ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД,
К.Д.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 06.04.2010г., в законна сила от 20.01.2011г.
ОСЪЖДА "Застрахователна компания Лев инс"АД, ЕИК-121130788``````` №41, при участието на К.Д.К., ЕГН-********** ***, ````````, ```, като трето лице помагач, да заплати на Г.И.Щ., ЕГН-********** ***, сумата от 8`100лв., обезщетение за причинени му неимуществени вреди, ведно със законната лихва считано от 26.07.2009г. до окончателното изплащане, както и сумата от 450.00лв. за съдебно деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните размери - главница 15`000лв. и законната лихва над уважения размер, като неоснователен.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Г.И.Щ., ЕГН-**********, с който моли съда да осъди К.Д.К., ЕГН-**********, да му заплати сумата от 15`000лв., обезщетение за причинени му неимуществени вреди, ведно със законната лихва считано от 26.07.2009г. до окончателното изплащане.

 
51 НОХД No 140/2010, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.Д.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 20.01.2011г., в законна сила от 20.01.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №140/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурора Е. и подсъдимия Т. Д. Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимият Т. Д. Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК, за това, че на 15.08.2010 год. в гр. Царево, Бургаска обл., в района на стария завод „Пасат", отнел от владението и собственост на св. И. В. В. движима вещ - 1 бр. златен синджир /ланец/ с тегло 29.30 грама, представляващ поредица от жълти и бели звена с ромбоидна форма и дължина 50 см., изработен от 14 каратово злато, проба 585, на стойност 1465.00 лева, с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила - притискане с коляно на гърба.
За посоченото престъпление по чл.198, ал.1 от НК подсъдимият Т. Д. Д., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 198, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
ОСЪЖДА Т. Д. Д., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 54.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1465.00 лв. са възстановени от подсъдимия.
Веществени доказателства няма.

Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №140/2010 г.
Определението по одобряване на споразумението е окончателно.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия Т. Д. Д., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в седемдневен срок считано от днес.


Т.Д.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №140/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурора Е. и подсъдимия Т. Д. Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимият Т. Д. Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК, за това, че на 15.08.2010 год. в гр. Царево, Бургаска обл., в района на стария завод „Пасат", отнел от владението и собственост на св. И. В. В. движима вещ - 1 бр. златен синджир /ланец/ с тегло 29.30 грама, представляващ поредица от жълти и бели звена с ромбоидна форма и дължина 50 см., изработен от 14 каратово злато, проба 585, на стойност 1465.00 лева, с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила - притискане с коляно на гърба.
За посоченото престъпление по чл.198, ал.1 от НК подсъдимият Т. Д. Д., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 198, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
ОСЪЖДА Т. Д. Д., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 54.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1465.00 лв. са възстановени от подсъдимия.
Веществени доказателства няма.


 
52 Гражданско дело No 93/2010, I състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Б.Н.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 21.01.2011г.
ПРИЕМА за установено за вземането на “Ти Би Ай Кредит”ЕАД, ЕИК-121554961, гр.София, ул.Д. Хаджикоцев №52-54 против Б.Н.П., ЕГН-**********,*** 1, в размер на 1479,99лв., от които неизплатена главница в размер на 1066,24лв. за невърнат кредит по договор №4126319683, лихва от 413,75лв. за периода 05.07.2008г. до 31.05.2010г., ведно със законната лихва върху главницата от 19.08.2010г. до окончателното изплащане, както и сумата от 125,00лв. за разноски в производството по чл.410 ГПК.
 
53 НАХД No 423/2010, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОБЩИНА ЦАРЕВО РИОСВ ГР. БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 21.01.2011г.
НП-потвърдено
 
54 НОХД No 136/2010, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.С.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 11.01.2011г., в законна сила от 27.01.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С. С. Н. - ***, ЕГН *** за ВИНОВНА в това, че в периода 02.08.2010 год. - 16.09.2010 год. в *** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOJI св. Б. Д. Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб. м. на стойност 199.26 лева - престъпление по чл. 234в ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд град Бургас.

С.С.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимата С. С. Н. - ***, ЕГН *** за ВИНОВНА в това, че в периода 02.08.2010 год. - 16.09.2010 год. в *** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOJI св. Б. Д. Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб. м. на стойност 199.26 лева - престъпление по чл. 234в ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.Мотиви от 17.01.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
55 НОХД No 147/2010, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.К.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 11.01.2011г., в законна сила от 27.01.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. К. И. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 25.03.2010 год. - 16.09.2010 год. в *** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас с MOJI св.Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода- престъпление по чл.234в,ал.1отНК, поради което и на осн. чл.234в,ал.1отНК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и
ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

И.К.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. К. И. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 25.03.2010 год. - 16.09.2010 год. в *** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас с MOJI св.Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода- престъпление по чл.234в,ал.1отНК, поради което и на осн. чл.234в,ал.1отНК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и
ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева.


Мотиви от 17.01.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
56 Гражданско дело No 128/2010, I състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ЕВРО ХОЛИДЕЙС АД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 14.01.2011г., в законна сила от 31.01.2011г.