РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.01.2010г. до 31.01.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 126/2006, I състав Вещни искове по ЗСПЗЗ Т.Г.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2009г., в законна сила от 05.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Т.Г.Т., ЕГН-********** *** ``````, при участието на заинтересованите лица: З.Г.Д., ЕГН-********** *** ``````` и Н.Г.К., ЕГН-********** *** ```, в качеството им на наследници на Г.Н.К.,***, поч. ````, против решение на ОЗСГ-Приморско (бивша поземлена комисия) по протокол № 13 от 14.07.1998г., в частта му с която на наследодателя й Г.Н.К. е отказано признаване правото на възстановяване на Нива от 4.000дка в м.Селихлярски юрт, землището на гр.Приморско.
 
2 Гражданско дело No 101/2009, II състав Други дела Г.Г.К.К.,
П.Г.К.,
Т.Г.К.,
С.Г.В.,
А.И.Н.,
Д.С.К.,
С.С.К.,
Л.С.К.,
Л.С.К.,
Д.С.К.,
Д.С.К.,
Т.С.К.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
КМЕТСТВО ГР.АХТОПОЛ,
РУ НА МВР ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.12.2009г., в законна сила от 05.01.2010г.
ОБЯВЯВА СМЪРТТА на Д.С.К., с последно местожителство ***, с дата и час на смъртта 31.12.1917 год. в 23.59 часа.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

След влизането му в сила, препис да се изпрати на Община Царево за съставяне акт за смърт.

 
3 Гражданско дело No 130/2009, I състав Развод по взаимно съгласие С.Х.А.,
Я.Н.А.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.СОЗОПОЛ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.01.2010г., в законна сила от 07.01.2010г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Я.Н.А., ЕГН-********** и С.Х.А., ЕГН-**********, сключен на 09.11.2000г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, с акт за брак № 8/09.11.2000г., поради постигнатото сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях

 
4 Гражданско дело No 57/2009, I състав Облигационни искове М.Х.Л. И.С.Г.,
П.С.П.,
Р.С.С.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.12.2009г., в законна сила от 21.01.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 08.02.2006г. между М.Х.Л., ЕГН-**********,***, от една страна като купувач и от друга страна като продавачи: И.С.Г., ЕГН-**********, П.С.П., ЕГН-**********,*** и Р.С.С., ЕГН-**********,***, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, съгласно който продавачите продават на купувача следния недвижим имот: 350кв.м. ид.части от урегулирано дворно място, находящо се в с.Велика, общ.Царево, представляващо УПИ ``````, по плана на селото, цялото с площ от 1330кв.м., при граници: ````````г - ````; за сумата от 850.00 лева.
ОСЪЖДА М.Х.Л., ЕГН-********** да заплати на Районен съд гр.Царево като нотариална такса сумата от 79,80лв. и в полза на Община Царево като местен данък сумата от 98,59лв., като НАРЕЖДА ДА СЕ ВПИШЕ ВЪЗБРАНА върху имота за обезпечаване заплащането на разноските по прехвърлянето.

 
5 НОХД No 4/2010, I състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО П.Т.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 4/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия П.Т.П., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че през м. октомври 2009г. в **********************придобил и държал 1бр. огнестрелно оръжие - ловна пушка, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема, калибър 12, марка "FERSA" със самоделно запоен мерник, без фабричен номер, турско производство и боеприпаси - 2бр. ловни патрони с бели полиетиленови шпули и надписи по дъната "CHEDDITE", калибър 12, заводски снарядени със съчми 13/0, без да има за това надлежно разрешение.
За посоченото престъпление подсъдимият П.Т.П. ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.339, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
Разноски по делото няма.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществените доказателства - 1бр. огнестрелно оръжие - ловна пушка, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема, калибър 12, марка "FERSA" със самоделно запоен мерник, без фабричен номер, турско производство и боеприпаси - 2бр. ловни патрони с бели полиетиленови шпули и надписи по дъната "CHEDDITE", калибър 12, заводски снарядени със съчми 13/0, на основание чл.53, ал.2, б."а" от НК да се отнемат в полза на държавата.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №4/2010г.

П.Т.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 4/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия П.Т.П., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че през м. октомври 2009г. в **********************придобил и държал 1бр. огнестрелно оръжие - ловна пушка, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема, калибър 12, марка "FERSA" със самоделно запоен мерник, без фабричен номер, турско производство и боеприпаси - 2бр. ловни патрони с бели полиетиленови шпули и надписи по дъната "CHEDDITE", калибър 12, заводски снарядени със съчми 13/0, без да има за това надлежно разрешение.
За посоченото престъпление подсъдимият П.Т.П. ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.339, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
Разноски по делото няма.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществените доказателства - 1бр. огнестрелно оръжие - ловна пушка, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема, калибър 12, марка "FERSA" със самоделно запоен мерник, без фабричен номер, турско производство и боеприпаси - 2бр. ловни патрони с бели полиетиленови шпули и надписи по дъната "CHEDDITE", калибър 12, заводски снарядени със съчми 13/0, на основание чл.53, ал.2, б."а" от НК да се отнемат в полза на държавата.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №4/2010г.

 
6 НОХД No 5/2010, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.М.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия А.М.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009г. в ***********************, в търговски обект ***************************************" упълномощен с пълномощно ****************., заверено от нотариус *********, с район на действие РС, гр.Бургас, вписан в нотариалната камара под рег. ***, използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Найк" -NIKE International Ltd, USA, а именно - 41бр. тениски марка "Адидас" на стойност 675.50лв., 4бр. горница на анцуг с марка "Адидас" на стойност 80.00лв., 5бр. потник с марка "Адидас" на стойност 92.50 лв., 10бр. анцуг с марка "Адидас" на стойност 375.00лв., 11бр. дамски къси гащи, тип боксери с марка "Адидас" на стойност 176.00 лв., 1бр. суитчърс с марка "Адидас" на стойност 38.00лв., 3бр. къси гащи с марка "Адидас" на стойност 36.00лв., 3бр. панталони 3/4 марка "Адидас" на стойност 51.00лв., 1бр. къси гащи с марка "Адидас" на стойност 15.00лв., 5бр. къси гащи с марка "Найк" на стойност 60.00лв. и 37бр. тениски с марка "Найк" на стойност 592.00лв., всичко на обща стойност 2192.00 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право - ADIDAS AG GERMANY и NIKE International Ltd, USA.
За посоченото престъпление подсъдимият А.М.К. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимият А.М.К. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК веществени доказателства - 41бр. тениски марка "Адидас", 4бр. горница на анцуг с марка "Адидас", 5бр. потник с марка "Адидас", 10бр. анцуг с марка "Адидас", 11бр. дамски къси гащи, тип боксери с марка "Адидас", 1бр. суитчърс с марка "Адидас", 3бр. къси гащи с марка "Адидас", 3бр. панталони 3/4 марка "Адидас", 1бр. къси гащи с марка "Адидас", 5бр. къси гащи с марка "Найк" и 37бр. тениски с марка "Найк", да се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА А.М.К. за заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 180.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №5/2010 г.

А.М.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия А.М.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009г. в ***********************, в търговски обект ***************************************" упълномощен с пълномощно ****************., заверено от нотариус *********, с район на действие РС, гр.Бургас, вписан в нотариалната камара под рег. ***, използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Найк" -NIKE International Ltd, USA, а именно - 41бр. тениски марка "Адидас" на стойност 675.50лв., 4бр. горница на анцуг с марка "Адидас" на стойност 80.00лв., 5бр. потник с марка "Адидас" на стойност 92.50 лв., 10бр. анцуг с марка "Адидас" на стойност 375.00лв., 11бр. дамски къси гащи, тип боксери с марка "Адидас" на стойност 176.00 лв., 1бр. суитчърс с марка "Адидас" на стойност 38.00лв., 3бр. къси гащи с марка "Адидас" на стойност 36.00лв., 3бр. панталони 3/4 марка "Адидас" на стойност 51.00лв., 1бр. къси гащи с марка "Адидас" на стойност 15.00лв., 5бр. къси гащи с марка "Найк" на стойност 60.00лв. и 37бр. тениски с марка "Найк" на стойност 592.00лв., всичко на обща стойност 2192.00 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право - ADIDAS AG GERMANY и NIKE International Ltd, USA.
За посоченото престъпление подсъдимият А.М.К. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимият А.М.К. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК веществени доказателства - 41бр. тениски марка "Адидас", 4бр. горница на анцуг с марка "Адидас", 5бр. потник с марка "Адидас", 10бр. анцуг с марка "Адидас", 11бр. дамски къси гащи, тип боксери с марка "Адидас", 1бр. суитчърс с марка "Адидас", 3бр. къси гащи с марка "Адидас", 3бр. панталони 3/4 марка "Адидас", 1бр. къси гащи с марка "Адидас", 5бр. къси гащи с марка "Найк" и 37бр. тениски с марка "Найк", да се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА А.М.К. за заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 180.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №5/2010 г.

 
7 НОХД No 6/2010, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Е.М.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимата Е.М.И. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009г. ******************, ************************************", упълномощена с пълномощно ***************., заверено от нотариус ***********, с район на действие РС гр. Бургас, вписан в нотариалната камара под рег. ***използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY", "Найк" - NIKE International Ltd, USA и "Плейбой" - Playboy Enterprises International, Inc. USA, а именно 18 бр. комплект анцуг с марка "Адидас" на стойност 675.00 лева, 10 бр. шорти с марка "Адидас" на стойност 120.00 лева, 13 бр. дамски клин с марка "Адидас" на стойност 240.50 лева, 31 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" на стойност 511.50 лева, 6 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас" на стойност 132.00 лева, 10 бр. потник с марка "Адидас" на стойност 185.00 лева, 2 бр. комплект потник с шорти с марка "Адидас" на стойност 54.00 лева, 1 бр. анурак с качулка, с дълъг ръкав с марка "Адидас" на стойност 38.00 лева, 9 бр. тениски с къс ръкав с марка "Найк" на стойност 144.00 лева, 5 бр. тениски с дълъг ръкав марка "Найк" на стойност 100.00 лева, 3 бр. потник с марка "Найк" на стойност 45.00 лева, 10 бр. анурак без ръкав с марка "Найк" на стойност 210.00 лева, 2 бр. клин с марка "Плейбой" на стойност 27.00 лева, 1 бр. тениска с къс ръкав с марка "Плейбой" на стойност 15.50 лева и 8 бр. потник с марка "Плейбой" на стойност 128.00 лева, всичко на обща стойност 2625.50 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право -"Адидас" - "Adidas AG GERMANY", "Найк" - NIKE International Ltd, USA и "Плейбой" - Playboy Enterprises International, Inc. USA.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата Е.М.И. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
Веществените доказателства - 18 бр. комплект анцуг с марка "Адидас", 10 бр. шорти с марка "Адидас", 13 бр. дамски клин с марка "Адидас", 31 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас", 6 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас", 10 бр. потник с марка "Адидас", 2 бр. комплект потник с шорти с марка "Адидас", 1 бр. анурак с качулка, с дълъг ръкав с марка "Адидас", 9 бр. тениски с къс ръкав с марка "Найк", 5 бр. тениски с дълъг ръкав марка "Найк", 3 бр. потник с марка "Найк", 10 бр. анурак без ръкав с марка "Найк", 2 бр. клин с марка "Плейбой", 1 бр. тениска с къс ръкав с марка "Плейбой" и 8 бр. потник с марка "Плейбой", на осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Е.М.И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 195.00 лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №6/2010 г.

Е.М.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимата Е.М.И. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009г. ******************, ************************************", упълномощена с пълномощно ***************., заверено от нотариус ***********, с район на действие РС гр. Бургас, вписан в нотариалната камара под рег. ***използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY", "Найк" - NIKE International Ltd, USA и "Плейбой" - Playboy Enterprises International, Inc. USA, а именно 18 бр. комплект анцуг с марка "Адидас" на стойност 675.00 лева, 10 бр. шорти с марка "Адидас" на стойност 120.00 лева, 13 бр. дамски клин с марка "Адидас" на стойност 240.50 лева, 31 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" на стойност 511.50 лева, 6 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас" на стойност 132.00 лева, 10 бр. потник с марка "Адидас" на стойност 185.00 лева, 2 бр. комплект потник с шорти с марка "Адидас" на стойност 54.00 лева, 1 бр. анурак с качулка, с дълъг ръкав с марка "Адидас" на стойност 38.00 лева, 9 бр. тениски с къс ръкав с марка "Найк" на стойност 144.00 лева, 5 бр. тениски с дълъг ръкав марка "Найк" на стойност 100.00 лева, 3 бр. потник с марка "Найк" на стойност 45.00 лева, 10 бр. анурак без ръкав с марка "Найк" на стойност 210.00 лева, 2 бр. клин с марка "Плейбой" на стойност 27.00 лева, 1 бр. тениска с къс ръкав с марка "Плейбой" на стойност 15.50 лева и 8 бр. потник с марка "Плейбой" на стойност 128.00 лева, всичко на обща стойност 2625.50 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право -"Адидас" - "Adidas AG GERMANY", "Найк" - NIKE International Ltd, USA и "Плейбой" - Playboy Enterprises International, Inc. USA.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата Е.М.И. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
Веществените доказателства - 18 бр. комплект анцуг с марка "Адидас", 10 бр. шорти с марка "Адидас", 13 бр. дамски клин с марка "Адидас", 31 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас", 6 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас", 10 бр. потник с марка "Адидас", 2 бр. комплект потник с шорти с марка "Адидас", 1 бр. анурак с качулка, с дълъг ръкав с марка "Адидас", 9 бр. тениски с къс ръкав с марка "Найк", 5 бр. тениски с дълъг ръкав марка "Найк", 3 бр. потник с марка "Найк", 10 бр. анурак без ръкав с марка "Найк", 2 бр. клин с марка "Плейбой", 1 бр. тениска с къс ръкав с марка "Плейбой" и 8 бр. потник с марка "Плейбой", на осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Е.М.И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 195.00 лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №6/2010 г.

 
8 НОХД No 8/2010, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.Г.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №8/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимата М.Г.А. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2009г. в **************************************************************използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Пума" - "Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport", а именно - 5 бр. анораци с м."Пума" на стойност 175.00 лева, 25 бр. потници с м. "Пума" на стойност 250.00 лева, 15 бр. къси панталони с м. "Пума" на стойност 300.00 лева, 125 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума" на стойност 1875.00 лева, 20 бр. къси панталони с марка "Адидас" на стойност 500.00 лева, 95 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" на стойност 1425.00 лева, всичко на обща стойност 4525.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата М.Г.А. да заплати ГЛОБА в размер на 800.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б."б" от НК веществените доказателства - 5 бр. анораци с м."Пума", 25 бр. потници с м. "Пума", 15 бр. къси панталони с м. "Пума", 125 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума", 20 бр. къси панталони с марка "Адидас", 95 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" 5 бр. анораци с м."Пума", 25 бр. потници с м. "Пума", 15 бр. къси панталони с м. "Пума", 125 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума", 20 бр. къси панталони с марка "Адидас", 95 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Разноските по делото са заплатени.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №8/2010 г.

М.Г.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №8/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимата М.Г.А. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2009г. в **************************************************************използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Пума" - "Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport", а именно - 5 бр. анораци с м."Пума" на стойност 175.00 лева, 25 бр. потници с м. "Пума" на стойност 250.00 лева, 15 бр. къси панталони с м. "Пума" на стойност 300.00 лева, 125 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума" на стойност 1875.00 лева, 20 бр. къси панталони с марка "Адидас" на стойност 500.00 лева, 95 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" на стойност 1425.00 лева, всичко на обща стойност 4525.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата М.Г.А. да заплати ГЛОБА в размер на 800.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б."б" от НК веществените доказателства - 5 бр. анораци с м."Пума", 25 бр. потници с м. "Пума", 15 бр. къси панталони с м. "Пума", 125 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума", 20 бр. къси панталони с марка "Адидас", 95 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" 5 бр. анораци с м."Пума", 25 бр. потници с м. "Пума", 15 бр. къси панталони с м. "Пума", 125 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума", 20 бр. къси панталони с марка "Адидас", 95 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Разноските по делото са заплатени.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №8/2010 г.

 
9 НОХД No 9/2010, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.К.Й. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №9/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия Д.К.Й. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2009г. в гр.*********************************, като управител на **************."*** използвал в търговската дейност марка "Пума" - "Puma аktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport", а именно - 59 бр. чифта маратонки с марка "Пума" на стойност 2065.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право - PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.
За посоченото престъпление подсъдимият Д.К.Й. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.К.Й. да заплати ГЛОБА в размер на 300.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б."б" от НК веществените доказателства - 59 бр. чифта маратонки с марка "Пума" се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Д.К.Й. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 220.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №9/2010 г.

Д.К.Й.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №9/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия Д.К.Й. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2009г. в гр.*********************************, като управител на **************."*** използвал в търговската дейност марка "Пума" - "Puma аktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport", а именно - 59 бр. чифта маратонки с марка "Пума" на стойност 2065.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право - PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.
За посоченото престъпление подсъдимият Д.К.Й. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.К.Й. да заплати ГЛОБА в размер на 300.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б."б" от НК веществените доказателства - 59 бр. чифта маратонки с марка "Пума" се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Д.К.Й. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 220.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №9/2010 г.

 
10 НОХД No 11/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.Я.Б.,
М.А.М.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 28.01.2010г., в законна сила от 28.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 11/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Б., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че на 13.12.2009 год., около 13.00 часа, в землището на с. Велика, общ. Царево, обл. Бургаска, от дървена селскостопанска постройка, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с обв. М.А.М., отнели от владението на св. Стоян Димов Панайотов, собственост на св. Стоян Димов Панайотов движими вещи - 1 бр. съединител за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 70.00 лева, 1 бр. филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 35.00 лева, 1 бр. вилка за самоотводен вал за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. пусков двигател за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 95.00 лева, 1 бр. помпа за сеалка за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 85.00 лева, 1 бр. маслен радиатор за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 30.00 лева, 1 бр. фин филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пета за навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. подвеска към навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 20.00 лева, 1 бр. инжектор за поливна инсталация "Марица" на стойност 55.00 лева, 2 бр. водещи колела за култиватор "загърляч" на стойност 30.00 лева и 1 бр. турбокомпресор за трактор "Т-150К" на стойност 5.60 лева, всичко на обща стойност 479.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление обвиняемият Х.Я.Б. ще изтърпи наказание при условията на чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - върнати на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА обвиняемия Х.Я.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 37.50 лв. за разноски по делото.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 11/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия М., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че на 13.12.2009 год., около 13.00 часа, в землището на с. Велика, общ. Царево, обл. Бургаска, от дървена селскостопанска постройка, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с обв. Х.Я.Б., отнели от владението на св. Стоян Димов Панайотов, собственост на св. Стоян Димов Панайотов движими вещи - 1 бр. съединител за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 70.00 лева, 1 бр. филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 35.00 лева, 1 бр. вилка за самоотводен вал за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. пусков двигател за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 95.00 лева, 1 бр. помпа за сеалка за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 85.00 лева, 1 бр. маслен радиатор за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 30.00 лева, 1 бр. фин филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пета за навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. подвеска към навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 20.00 лева, 1 бр. инжектор за поливна инсталация "Марица" на стойност 55.00 лева, 2 бр. водещи колела за култиватор "загърляч" на стойност 30.00 лева и 1 бр. турбокомпресор за трактор "Т-150К" на стойност 5.60 лева, всичко на обща стойност 479.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление обвиняемият М.А.М. ще изтърпи наказание при условията на чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** 5, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - върнати на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА обвиняемия М.А.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 37.50 лв. за разноски по делото.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 11/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемите е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемите Б. и М. мярката им за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


Х.Я.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 11/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Б., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че на 13.12.2009 год., около 13.00 часа, в землището на с. Велика, общ. Царево, обл. Бургаска, от дървена селскостопанска постройка, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с обв. М.А.М., отнели от владението на св. Стоян Димов Панайотов, собственост на св. Стоян Димов Панайотов движими вещи - 1 бр. съединител за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 70.00 лева, 1 бр. филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 35.00 лева, 1 бр. вилка за самоотводен вал за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. пусков двигател за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 95.00 лева, 1 бр. помпа за сеалка за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 85.00 лева, 1 бр. маслен радиатор за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 30.00 лева, 1 бр. фин филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пета за навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. подвеска към навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 20.00 лева, 1 бр. инжектор за поливна инсталация "Марица" на стойност 55.00 лева, 2 бр. водещи колела за култиватор "загърляч" на стойност 30.00 лева и 1 бр. турбокомпресор за трактор "Т-150К" на стойност 5.60 лева, всичко на обща стойност 479.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление обвиняемият Х.Я.Б. ще изтърпи наказание при условията на чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - върнати на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА обвиняемия Х.Я.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 37.50 лв. за разноски по делото.М.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 11/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия М., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че на 13.12.2009 год., около 13.00 часа, в землището на с. Велика, общ. Царево, обл. Бургаска, от дървена селскостопанска постройка, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с обв. Х.Я.Б., отнели от владението на св. Стоян Димов Панайотов, собственост на св. Стоян Димов Панайотов движими вещи - 1 бр. съединител за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 70.00 лева, 1 бр. филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 35.00 лева, 1 бр. вилка за самоотводен вал за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. пусков двигател за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 95.00 лева, 1 бр. помпа за сеалка за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 85.00 лева, 1 бр. маслен радиатор за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 30.00 лева, 1 бр. фин филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пета за навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. подвеска към навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 20.00 лева, 1 бр. инжектор за поливна инсталация "Марица" на стойност 55.00 лева, 2 бр. водещи колела за култиватор "загърляч" на стойност 30.00 лева и 1 бр. турбокомпресор за трактор "Т-150К" на стойност 5.60 лева, всичко на обща стойност 479.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление обвиняемият М.А.М. ще изтърпи наказание при условията на чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** 5, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - върнати на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА обвиняемия М.А.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 37.50 лв. за разноски по делото.