РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2013г. до 30.4.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 479/2012, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ ВАСИЛ ЗАНЕВ ТД НА НАП БУРГАС,
ТД НА НАП СОФИЯ
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 5.12.2012г.
НП-отменено
В законна сила от 1.4.2013г.
2 НОХД No 29/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Т.М. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №29/2013 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Н.Т.М., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият Н.Т.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.03.2013 год. около 10.40 часа в гр.П., Б. област, по ул.*** управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „ГАЗ”, модел „3305” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,41 промила на хиляда установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза №135/2013 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ, АД Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Т.М., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител-планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА Н.Т.М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 25.03.2013 год.  ОСЪЖДА Н.Т.М., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 79.08 лв. за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
Н.Т.М.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Т.М., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител-планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА Н.Т.М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 25.03.2013 год.  
В законна сила от 1.4.2013г.
3 Гражданско дело No 158/2012, I състав Облигационни искове Х.Д.Р. П.В.Р. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 11.3.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 01.10.2012г. между Х.Д.Р.,***, от една страна като купувач и от друга страна като продавач: П.В.Р., ЕГН-********** ***, предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти, съгласно който продавачът продава на купувача следните недвижими имоти: 1.Поземлен имот с идентификатор 62459.67.10 по кадастралната карта на с.Резово, общ.Царево, обл.Бургас, местността Димо Райчов баир, с площ от 2379кв.м., представляващ земеделска земя, пасище, 2.Поземлен имот с идентификатор 66528.2.290 по кадастралната карта на с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, местността Поляните, с площ от 2000 кв.м., представляващ земеделска земя, пасище., за сумата от 141,40 лева, която е платена изцяло от купувача на продавача при сключването на предварителния договор.   ОСЪЖДА Х.Д.Р. да заплати на Районен съд гр.Царево като нотариална такса сумата от 30,62лв. и в полза на Община Царево като местен данък сумата от 4,24лв., като НАРЕЖДА ДА СЕ ВПИШЕ ВЪЗБРАНА върху имотите за обезпечаване заплащането на разноските по прехвърлянето.  
В законна сила от 2.4.2013г.
4 НАХД No 526/2012, III състав По ЗД по пътищата Д.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.2.2013г.
НП-изменено
В законна сила от 3.4.2013г.
5 НОХД No 31/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.П.А. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №31/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия А.П.А., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно което обвиняемият А.П.А., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че:  1. На 01.02.2012 год., в около 17:35 часа в гр.Ц., Б. обл., по ул.*** управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “БМВ” модел 318 с ДКН ***, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 150/29.07.2011 год., влязло в сила на 09.08.2011 год. на началника на РУП-Царево, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.  2. На 18.03.2012 год., в около 14:10 часа в гр.Ц., Б. обл., по път 3 клас № 9901 управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “БМВ” модел 318 с ДКН ***, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление №150/29.07.2011год., влязло в сила на 09.08.2011 год. на началника на РУП-Царево, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност.  3. На 09.06.2012 год., в около 23:30 часа в гр.Ц., Б. обл., по ул.*** посока ул.*** управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “БМВ” модел 318 с ДКН ***, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 150/29.07.2011 год., влязло в сила на 09.08.2011 год. на началника на РУП-Царево, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.П.А., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, включващо следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв. А.П.А., ЕГН *** във фирма ***ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес ****** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от десет на сто /10% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето, през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка поправителен труд ще е със срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  Разноски по делото няма.  
А.П.А.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.П.А., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, включващо следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв. А.П.А., ЕГН *** във фирма “Василико - Комерс” ЕООД, ЕИК 147162519 със седалище и адрес ****** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от десет на сто /10% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето, през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка поправителен труд ще е със срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 3.4.2013г.
6 НОХД No 33/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Р.С. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 4.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №33/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия С. Р. С. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.В. Р. съгласно което обвиняемият С. Р. С., ЕГН ** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 30.03.2013 год. около 00.30 часа в гр. А., обл. Б., по ул. „**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.49% промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 180/01.04.2013 год. на БНТЛ при ОДМВР-Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.Р.С., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. С. Р. С. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК да се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.03.2013год.  
С.Р.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №33/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия С. Р. С. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.В. Р. съгласно което обвиняемият С. Р. С., ЕГН ** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 30.03.2013 год. около 00.30 часа в гр. А., обл. Б., по ул. „**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.49% промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 180/01.04.2013 год. на БНТЛ при ОДМВР-Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.Р.С., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. С. Р. С. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК да се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.03.2013год.  
В законна сила от 4.4.2013г.
7 НОХД No 34/2013, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.И.М. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №34/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП–Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемата Ю.И.М., ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв. Б.Б., съгласно условията на което обвиняемата Ю.И.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.07.2012 год. в гр. К., обл. Б., без съгласието на притежателите на изключителните права „Адидас” - ADIDAS AG GERMANY, „Шаппион” - FEDERAL - MODUL IGNITION COMPANY, USA, „Шампион” - CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED, IRELAND и „Арена” – ARENA DISTRIBUTION S.A., SWITZERLAND използвала в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 179 бр. тениски марка „adidas” на стойност 3759.00 лв., 86 бр. къси панталони марка „adidas” на стойност 1333.00 лв., 9 бр. потници марка „adidas” на стойност 139.50 лв., 25 бр. дамски клинове марка „adidas” на стойност 412.50 лв., 55 бр. долници на анцунг марка „adidas” на стойност 1512.50 лв., 17 бр. фланелки с дълъг ръкав марка „adidas” на стойност 433.50 лв., 41 бр. комплект анцунг с лого марка „adidas” на стойност 1845.00 лв., 13 бр. якета марка „adidas” на стойност 357.50 лв., 10 бр. анорак марка „adidas” на стойност 375.00 лв., 71 бр. дамски горници марка „adidas” на стойност 1597.50 лв., 6 бр. мъжки горници марка „adidas” на стойност 135.00 лв., 12 бр. тениски с къс ръкав марка „Champion” на стойност 360.00 лв., 78 бр. мъжки бански марка „Arena” на стойност 1248.00 лв. и 11 чифта чехли марка „Arena” на стойност 247.50 лв., всичко на обща стойност 13755.50 лв.  За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, на основание чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемата Ю.И.М., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.  ОСЪЖДА обвиняемата Ю.И.М., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 199.20 лв. лева за разноски по делото.  ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 179 бр. тениски марка „adidas”, 86 бр. къси панталони марка „adidas”, 9 бр. потници марка „adidas”, 25 бр. дамски клинове марка „adidas”, 55 бр. долници на анцунг марка „adidas”, 17 бр. фланелки с дълъг ръкав марка „adidas”, 41 бр. комплект анцунг с лого марка „adidas”, 13 бр. якета марка „adidas”, 10 бр. анорак марка „adidas”, 71 бр. дамски горници марка „adidas”, 6 бр. мъжки горници марка „adidas”, 12 бр. тениски с къс ръкав марка „Champion”, 78 бр. мъжки бански марка „Arena” и 11 чифта чехли марка „Arena”, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б. „а” от НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.        
Ю.И.М.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, на основание чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемата Ю.И.М., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.  
В законна сила от 5.4.2013г.
8 НАХД No 308/2013, III състав Административни дела П.Т.В. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 31.1.2013г.
С Определение №15 от 31.01.2013 година оставя без разглеждане жалбата. Прекратява производството по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред Административен съд - Бургас.
В законна сила от 5.4.2013г.
9 НОХД No 35/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.П.М. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 9.4.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Д.П.М., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 16.01.2013год., около 07.25 часа, на изхода на гр.Ц. в посока гр.М. Т., Б. обл., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Фокус” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.35 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №38/16.01.2013год. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Д. П.М. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Д. П.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 16.01.2013год.  
Д.П.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Д.П.М., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 16.01.2013год., около 07.25 часа, на изхода на гр.Ц. в посока гр.М. Т., Б. обл., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, модел “Фокус” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.35 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №38/16.01.2013год. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Д. П.М. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Д. П.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 16.01.2013год.
В законна сила от 9.4.2013г.
10 Гражданско дело No 109/2011, I състав Делби Д.В.Д. М.В.Д.,
К.Г.Д.
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 26.3.2013г.
Прекратява производството по делото.
В законна сила от 11.4.2013г.
11 НАХД No 314/2013, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) В.С.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 19.3.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 11.4.2013г.
12 Гражданско дело No 16/2013, II състав Облигационни искове АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО АРНАУДОВ И УЗУНОВА Г.Ц.И. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.3.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.Ц.И., с ЕГН: ***, че дължи на Адвокатско дружество *** с ЕИК: ***, сумите както следва: 400,00 лева, представляващи главница по процесния договор, а именно трета, четвърта и пета вноски; 4,79 лева, лихва за периода 30.01.2012 г. до 21.05.2012 г. 3,55 лева лихва за периода 28.02.2012 г. до 21.05.2012 г. 1,50 лева, лихва за периода от 30.03.2012 г. до 21.05.2012 г. ведно със законната лихва считано от 21.05.2012 г. до окончателното изплащане на вземането  ОСЪЖДА Г.Ц.И., с ЕГН: ***, да заплати на Адвокатско дружество *** с ЕИК: ***, сумата от 508,00 лева за направени по делото разноски.  
В законна сила от 12.4.2013г.
13 Гражданско дело No 13/2013, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Г.Д.К. КМЕТСТВО АХТОПОЛ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.4.2013г.
ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на Г.Д.К., ЕГН *** и отменя Заповед № 249/ 06.11.2012 г. на Кмета на Кметство Ахтопол с която е прекратено трудовото му правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, считано от 31.12.2012 год. като незаконосъобразна.  ВЪЗСТАНОВЯВА Г.Д.К., ЕГН *** на длъжността *** в Кметство Ахтопол, с работно място ***.  ОСЪЖДА кметство Ахтопол да заплати на Г.Д.К., ЕГН ***, обезщетение поради незаконно уволнение и оставането без работа в размер на 2660,46 лева, ведно със законната лихва, считано от 16.01.2013 год. до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА кметство Ахтопол да извърши поправка на основанието за уволнение в трудовата книжка на Г.Д.К., ЕГН ***, като впише отмяната на уволнението в нея.  ОСЪЖДА кметство Ахтопол да заплати на Г.Д.К., ЕГН *** сумата от 200,00 лева за направени разноски по производството.  ОСЪЖДА кметство Ахтопол да заплати по сметка на РС- Царево, в полза на държавата, сумата от 256,42 лева държавна такса по производството.    
В законна сила от 16.4.2013г.
14 НОХД No 39/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.С.Ж. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №39/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Л.С.Ж., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият Л.С.Ж. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 31.07.2012 год. в с.К., общ.Ц., обл.Б., от гробищен парк, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел “Пасат”, с рег. № ***, негова собственост, отнел движими вещи от владението на св.К.Г.К. - кметски наместник на с.К., както следва: 1 бр. метална решетка /вратичка/, бяла на цвят с размери 0,79/0,57 метра, изработена от оребрено арматурно желязо Ф14 на стойност 5,39 лв., представляваща част от заграждение на гроб на покойник М.К.Ч. и собственост на св.М.К.Б., 1 бр. метална решетка /вратичка/ с размери 0,79/0,57 м. изработена от употребявана шина с размери 4/1 см. и 2,5/1 см. на стойност 11,73 лв. представляваща част от заграждение на гроб на покойници А.С.П. и Я.А.Г. и собственост на св.Г.А.С., 1 бр. метална решетка /вратичка/ с размери 0,65/0,73 м. изработена от употребявани метални черни тръби с размер ? цола на стойност 6,04 лв. представляваща част от заграждение на гроб на покойник Т.Н.И. собственост на св. М.Ж.К., 1 бр. метална решетка /вратичка/ с размери 1,01/0,58 м. изработена от употребяван Г-образен винкел с размери 25/25/3 мм. и арматурно желязо Ф6 на стойност 4,05 лева, представляваща част от заграждение на гроб на покойници С.Г.Г. и К.С.Г. и собственост на св. Г.С.Г., 1 бр. метална решетка /ограда/ с размери 1,39/0,70 м. изработена от употребявана шина с размери 20/10 мм. и арматурно желязо Ф8 на стойност 5,83 лв., 1 бр. метална решетка /ограда/ с размери 1,97/0,70 м.изработена от употребявана шина с размери 20/10мм и арматурно желязо Ф8 на стойност 8,31 лв., 1 бр. метална решетка /ограда/ с размери 0,59/0,70 м. изработена от употребявана шина с размери 20/10мм и арматурно желязо Ф8 на стойност 2,28 лв. и 2 бр. метални решетки /ограда/ с размери 1,97/0,92 м. изработени от употребявана шина с размери 20/10мм и арматурно желязо Ф8 на стойност 16,08 лева, представляващи заграждение на гроб на покойници П.Д.Д. и К.В.Д.и собственост на св. Т.П.К., 1 бр. метална решетка /ограда/ с размери 1,86/0,73 м. изработена от употребявани водопроводни тръби с размери ? цол и арматурно желязо Ф10 и шина с размер 40/10 мм. на стойност 10,15 лв. и 1 бр. метална решетка /ограда / с размери 1/0,72 м. изработена от употребявани метални тръби с размер ? цол на стойност 5,90 лв., представляващи част от заграждение на гроб на покойници Р.Д.П. и М.Я.П. и собственост на св.П.Р.Г., 1 бр.метална метална рамка /вратичка/ с размери 1,15/0,70 м. изработена от употребяван Г- образен винкел с размери 30/30/3 мм. шина с размер 2/1 см. и арматурно желязо Ф6 на стойност 11,48 лева, представляващи част от заграждение на гроб на покойници М.К.Г. и Е.Г.Р. и собственост на св.Г.Е.Г., всичко на обща стойност 87,24 лева, без съгласието на собствениците, с намерението противозаконно да ги присвои.  За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194 ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л.С.Ж. на основание чл. 195 ал. 1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194 ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства - 1 бр. лек автомобил марка “Фолксваген” модел “Пасат”, с рег. № ***, намиращ се в РУП гр.Царево, ведно с 1 бр.ключ за лек автомобил марка “Фолксваген” модел “Пасат” с ключодържател, 1 бр.свидетелство за регистрация на МПС част ІІ, 1 бр.контролен талон /гражданска отговорност/, 1 бр.талон за технически преглед /приложени към делото/.  На основание чл. 53 , ал.1, буква а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата като вещ, послужила за извършването на умишленото престъпление - ? идеална част, принадлежаща на обвиняемия Ж. от лекия автомобил марка “Фолксваген” модел “Пасат”, с рег. № ***.  Вещественото доказателство - 1 бр. метална решетка с размери 1.00/0,72 м. да се върне на собственика. Ако в едногодишен срок не бъде потърсена да се отнеме в полза на държавата и предвид ниската и стойност да се унищожи.  Веществените доказателства - отпадъци от метали, намиращи се в лекия автомобил - дискова брана, 2 бр.метални тръби от легла, стари кофи, метална главина за колело с лагер, ос от каруца с два винкела и др.дребни части да се върнат на собственика - обвиняемия Ж..  Причинени от престъплението имуществени вреди в размер на 87,24 лева са възстановени.  
Л.С.Ж.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194 ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л.С.Ж. на основание чл. 195 ал. 1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194 ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 17.4.2013г.
15 НОХД No 38/2013, III състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.П. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 18.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №38/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия И.М.П. , ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият И.М.П., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, за това, че: На 07.04.2013год. в гр. А., обл. Б., в бунгало на почивна станция *** държал ловно гладкоцевно оръжие с вертикално разположение на цевите – ловна пушка дванадесети калибър марка “PIETRO BERETA” /Пиетро Берета/, със сериен № В 24395В, и 4 бр. боеприпаси – ловни патрони 12 кал. марка “SHEDDITE” /Шедит/ без да има надлежно разрешение за това.  За посоченото престъпление по чл.339, ал.1 от НК на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.М.П. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.„а” от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото - ловна пушка дванадесети калибър марка “PIETRO BERETA” /Пиетро Берета/, със сериен № В 24395В, заедно със 1 бр. брезентов калъф зелен на цвят и 4 бр. гилзи на ловни патрони 12 кал. марка “SHEDDITE” /Шедит/.  Веществените доказателства - 4 бр. гилзи на ловни патрони 12 кал. марка “SHEDDITE” /Шедит/ да бъдат унищожени поради ниската им стойност.  Веществените доказателства се съхраняват в РУП Царево.    
И.М.П.
За посоченото престъпление по чл.339, ал.1 от НК на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.М.П. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 18.4.2013г.
16 НАХД No 521/2012, III състав По ЗД по пътищата Д.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 29.3.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 22.4.2013г.
17 НОХД No 18/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГРАД ЦАРЕВО М.Н.Г. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 22.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №18/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия М. Н. Г. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т. С. съгласно което подсъдимият М. Н. Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК, а именно, че на 14.12.2012 год., около 18.30 часа, в гр. Ц., обл. Б., кв. „**”, ДП „***, от стая № 313, направил опит да отнеме от владението на св. Н. С. Б., собственост на ДП „** с МОЛ св. Н. С.Б. - Директор, движима вещ – 1бр. телевизор марка „Самсунг” LE-19A650 на стойност 663.75 лева, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.  За посоченото престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК, на осн. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият М.Н.Г.ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за период от ЕДНА ГОДИНА.  ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на подсъдимия М. Н. Г., ЕГН **, наложено с настоящото споразумение и наказанието наложено със споразумение по НОХД №102/2012г. на Районен съд - гр.Царево, в сила от 24.01.2013г., като налага по-тежкото наказание, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за период от ЕДНА ГОДИНА.  
М.Н.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №18/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и подсъдимия М. Н. Г. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т. С. съгласно което подсъдимият М. Н. Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК, а именно, че на 14.12.2012 год., около 18.30 часа, в гр. Ц., обл. Б., кв. „**”, ДП „***, от стая № 313, направил опит да отнеме от владението на св. Н. С. Б., собственост на ДП „** с МОЛ св. Н. С.Б. - Директор, движима вещ – 1бр. телевизор марка „Самсунг” LE-19A650 на стойност 663.75 лева, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.  За посоченото престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК, на осн. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият М.Н.Г.ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно за период от ЕДНА ГОДИНА.  ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на подсъдимия М. Н. Г., ЕГН **, наложено с настоящото споразумение и наказанието наложено със споразумение по НОХД №102/2012г. на Районен съд - гр.Царево, в сила от 24.01.2013г., като налага по-тежкото наказание, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за период от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 22.4.2013г.
18 НОХД No 3/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Р.П. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 30.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №3/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Н.Р.П., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което подсъдимият Н.Р.П., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че: На неустановена дата през месец февруари 2012год. в гр.Ц., обл.Б., вилна зона *** чрез използване на моторни превозни средства - специален автомобил - автокран марка “Камаз” с рег. № ***, собственост на св.Ж.Г.С., ЕГН *** и товарен автомобил марка “Камаз”, бордови, с рег. № ***, собственост на св.Д.С.С., ЕГН ***, отнел от владението на Ц.И.П., ЕГН *** и собственост на ***ЕООД, гр.Б. с управител и МОЛ Ц.И.П. движима вещ - 1 бр. стационарен фургон / без ходова част / на стойност 725.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като открадната вещ не е била под постоянен надзор, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетата вещ е възстановена.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК НАЛАГА на подсъдимия Н.Р.П. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  ОСЪЖДА подсъдимия Н.Р.П., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 725.00 лева са възстановени.  
Н.Р.П.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК НАЛАГА на подсъдимия Н.Р.П. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  
В законна сила от 30.4.2013г.
19 НОХД No 28/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Д.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №28/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Д.Д.Г., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Д.Д.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 29.12.2012год., около 03:00 часа, в с.С., общ.Ц., обл.Б., ул. ***, от лек автомобил марка “ВАЗ” модел 2105, с рег. № *** – собственост на св.К.И.К., ЕГН ***, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Опел” модел “Кадет”, с рег. № ***– собственост на В.Д.П., ЕГН *** и на техническо средство – ключ, отнел от владението и собственост на св. К.И.К., ЕГН *** от с.С., общ.Ц., обл.Б., ул.*** № **, движими вещи – 1бр. моторен трион марка “Щил” - 361 на стойност 504.16 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на досъдебното производство отнетата вещ е възстановена.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Д.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;   2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;   3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОСЪЖДА Д.Д.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 504.16 лева са възстановени.  На осн. чл. 306 от НПК, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от НК съдът  ОПРЕДЕЛИ  ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на подсъдимия Д.Д.Г., ЕГН ***, измежду наказанията, наложени с настоящото споразумение и наказанието наложено със споразумение по НОХД №7/2013г. на Районен съд - гр.Средец, в сила от 14.01.2013г., като налага на подсъдимия Г. едно общо наказание в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.   На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание Пробация.  
Д.Д.Г.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Д.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;   2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;   3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОСЪЖДА Д.Д.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.    На осн. чл. 306 от НПК, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от НК съдът  ОПРЕДЕЛИ  ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на подсъдимия Д.Д.Г., ЕГН ***, измежду наказанията, наложени с настоящото споразумение и наказанието наложено със споразумение по НОХД №7/2013г. на Районен съд - гр.Средец, в сила от 14.01.2013г., като налага на подсъдимия Г. едно общо наказание в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.   На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание Пробация.  
В законна сила от 30.4.2013г.