П Р О Т О К О Л

 

 

02.09.2019 година                                                Град Царево       

Царевски Районен съд                                         Наказателен състав

На втори септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ                                                                     Членове:

                                                          Съдебни  заседатели: 1.М.Е.

                                                                                              2.П.Н.

                                                                                                                                                                                                   

 

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Николай Бочев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НОХ дело номер 227 по описа за 2019 година

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно уведомена, се явява прокурорът Бочев.

Подсъдимият А.Г.Г., редовно уведомен, се явява лично и със защитника си адв.П.Н..

По хода на делото:

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Адв.Н. -  Да се даде ход на делото.

Подсъдимият - Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки,  

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличност на подсъдимият по данни от ДП и данни заявени от него, както следва:

          А.Г.Г. - ЕГН **********,

Подсъдимият - Получил съм препис от обвинителния акт. Наясно съм с правата, които имам в процеса. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и на прокурора. Ще бъда представляван от  адв.Н..

Съобразно чл.274, ал.1 от НПК съдът РАЗЯСНИ на страните правото им на отводи.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Н. – Няма да правим отводи.

Подсъдимият - Няма да правя отводи.

Съобразно чл.275, ал.1 от НПК съдът РАЗЯСНИ на страните, че могат да направят искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът - Нямам искания.

Адв.Н. – Нямам искания по доказателствата, няма да сочим други доказателства. Моля настоящото производство да се проведе по реда на глава XXIX от НПК. Желаем да обсъдим с прокуратурата приключване на делото със споразумение, като обсъдим и параметрите на съответното наказание.

Прокурорът – Налице са основанията за сключване на споразумение, визирайки чл.384 от НПК и моля да ни дадете време да обсъдим условията.

С оглед направеното искане от адв.Н.  за предоставяне възможност да бъдат обсъдени параметрите за сключване на евентуално споразумение с прокуратурата,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКЪСВА съдебното заседание за 5 минути, като дава възможност на страните да обсъдят параметрите на желаното от тях споразумение.

Съдебното заседание продължава в 14.20 часа.

Дава думата на прокурора:

Прокурорът – Постигнахме в съдебно заседание споразумение по реда на чл.387, вр. чл.384 от НПК, вр. чл.381 и сл. от НПК за решаване на НОХД №227/2018г. по описа на РС - Царево с подсъдимия А.Г. и защитника му адв.Н., съгласно което подсъдимият Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК, за това, че на 01.07.2019г. в гр. Приморско, на ул.“Трети март“, без надлежно разрешително, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1“ на ЗКНВП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, приет с Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011г., държал високорисково наркотично вещество – 2,707 гр. хероин със съдържание на активнодействащо наркотично вещество диацетилморфин 48,70 % на стойност 324.84 лева.

За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимият А.Г. ще изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от три месеца, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимият следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим, на основание чл. 57, ал.1, т. 3 ЗИНЗС .

            На основание чл. 55, ал. 3 от НК да не се налага на подсъдимия А.Г.Г., ЕГН *********** кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.

       На основание чл. 59, ал.1 от НК да се приспадне времето, през което подс. А.Г.Г. е бил „Задържане под стража“, считано от 01.07.2019г.

На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.1, б.“б“ от НК да се отнеме в полза на държавата вещественото доказателство – 2,707 гр. хероин със съдържание на диацетилморфин 48,70 %, с изключение на количествата използвани за анализ – запечатани в хартиен пликт с восъчен печат на Базова научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас са предадени с предавателно-приемателен протокол на домакина при РУ – Приморско и изпратени на съхранение с писмо с рег. №463500-816/03.07.2019г. на основание чл.91 от ЗКНВП в ЦМУ София,  което да бъде унищожено по предвидения от закона ред.

На основание чл.53, ал.1, б.“б“ от НК да се отнеме в полза на държавата вещественото доказателство – 1бр. плик с опаковки, намираща се на съхранение в РУ- Приморско, което да се унищожи като вещ без стойност.  Разноските по делото в размер на 190.82 лева ще бъдат заплатени от подсъдимия след издаването на изпълнителен лист.

Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

Така постигнато споразумение не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.Н. - Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

Подсъдимият - Разбирам в какво ме обвиняват, признавам се за виновен. Съгласен съм с условията по споразумението, наясно съм с неговите последици и съм съгласен с тях. Доброволно ще подпиша споразумението. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

Прокурор:                                        Подсъдим:

           /Николай Бочев /                    /А.Г.Г./

 

 

Защитник:            

/адв.П.Н./

 

Царевският районен съд, като намери, че направеното споразумение не противоречи на Закона и морала на основание чл.384, ал.1 – ал.3, вр.381 и сл., вр. чл.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД227/2019г. по описа на РС – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Бочев, подсъдимия А.Г.Г. - ЕГН **********, , и неговия защитник адв.Н., съгласно което подсъдимият Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК, за това, че на 01.07.2019г. в гр. Приморско, на ул.“Трети март“, без надлежно разрешително, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1“ на ЗКНВП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, приет с Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011г., държал високорисково наркотично вещество – 2,707 гр. хероин със съдържание на активнодействащо наркотично вещество диацетилморфин 48,70 % на стойност 324.84 лева.

За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК, на осн. чл.354а, ал.3, т.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г.Г., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като така наложеното наказание ЛОС подсъдимият да изтърпи при първоначален „общ“ режим, на основание чл. 57, ал.1, т. 3 ЗИНЗС .

            На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия А.Г.Г., ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.

            На основание чл. 59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което по отношение на А.Г.Г., ЕГН ********** е била взета МНО „Задържане под стража“, считано от 01.07.2019г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство – 2,707 гр. хероин със съдържание на диацетилморфин 48,70 %, с изключение на количествата използвани за анализ – запечатани в хартиен плик с восъчен печат на Базова научно техническа лаборатория при ОД МВР – Бургас са предадени с предавателно-приемателен протокол на домакина при РУ – Приморско и изпратени на съхранение с писмо с рег. №463500-816/03.07.2019г. на основание чл.91 от ЗКНВП в ЦМУ София,  което да бъде унищожено по предвидения от закона ред.

След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.

На основание чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство – 1бр. плик с опаковки, намираща се на съхранение в РУ- Приморско, което ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане на делото в архив.  

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.Г., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата сумата в размер на 190.82 лева - по сметка на ОД на МВР - Бургас, представляваща разноски по делото, направени в хода на досъдебното производство.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №227/2019г. по описа на ЦРС.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА спрямо подсъдимия А.Г.Г., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Съдът на осн. чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на подсъдимия А.Г.Г., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно по сметка на ОД на МВР – Бургас разноските по делото в размер на 190.82 лева. 

В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като подсъдимият дължи 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                           2.

 

 

 

 

Прокурорът – Предлагам на осн. чл.383, ал.3, вр. чл.306, ал.1 от НПК да постановите определение, с което на осн. чл.68, ал.1 от НК да бъде приведено в изпълнение наказанието, наложено на подсъдимия със Споразумение по НОХД №392/2017г. на РС – Царево, лишаване от свобода за срок от шест месеца, което е отложено с изпитателен срок от три години, с оглед на обстоятелството, че деянието, за което бе осъден по настоящото НОХД №227/2019г. е извършено на 01.07.2019г. и попада в изпитателния срок на настоящото деяние, като наказанието следва да бъде търпяно от подсъдимия при първоначален общ режим отделно от наказанието наложено по настоящото дело.

Адв.Н. – Не се противопоставям. Основателно е предложението на държавното обвинение, действително деянието по настоящето дело е извършено в изпитателния срок определен му по предходното осъждане и следва на осн. чл.68, ал.1 от НК да бъде приведено в изпълнение и да бъде изтърпяно отделно от настоящето наказание.

Подсъдимият – Съгласен съм с казаното от адвоката ми.

Съдът като констатира, че престъплението на подсъдимия А.Г.Г., ЕГН **********, за което е осъден по настоящото дело, е извършено на 01.07.2019г., или в изпитателния срок определен по НОХД №392/2017г. на РС - Царево, поради което и счита, че са налице основанията за приложение на чл.68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение наказанието наложено със Споразумение №129 от 30.05.2017г. по НОХД №392/2017г. по описа на РС - Царево, а именно шест месеца лишаване от свобода.

Мотивиран от гореизложеното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, наложено на А.Г.Г., ЕГН ********** със Споразумение №129 от 30.05.2017г. по НОХД №392/2017г. по описа на РС - Царево за престъпления извършени на 19.02.2017г. по чл.343б, ал.3 от НК и по чл.316, предл. първо, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК, което наказание е било отложено с изпитателен срок от три години на осн. чл.66, ал.1 от НК, което наказание да изтърпи при първоначален „общ“ режим отделно от наказанието наложено по настоящото НОХД №227/2019г.

Определението може да се обжалва или протестира в петнадесетдневен срок от днес пред БОС.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ:

 

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                           2.