П Р О Т О К О Л

 

01.10.2012 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На първи октомври две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА                                                                                          Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

Секретар: Н.С.

Прокурор: Катя Евтимова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Татяна Станчева

НОХ дело номер 94 по описа за 2012 година

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

            Обвиняемата се явява лично и с адв.Р. Д..

            За РП Царево се явява прокурор Евтимова.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Обвиняемата - Да се даде ход на делото.

Адв.Д. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            СНЕМА самоличност на обвиняемата, както следва:

Н.Х.Й. - ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата им по чл.274 от НПК.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Д. – Няма да правим отводи.

Обвиняемата Й. - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

Прокурорът – Госпожо съдия, на основание чл.381 от НПК постигнахме споразумение за решаване на делото по досъдебно производство №15-137/2012 год. по описа на РУП гр.Приморско с обвиняемата Й. и защитника и адв.Д., което сме Ви представили в писмен вид. Същото не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.Д. – Г-жо председател, с прокурора постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Обвиняемата Н. Д. - Разбрах в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласна с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото ще бъде прекратено. Разбирам, че одобреното споразумение от съда има последици на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

СЪДЪТ по доказателствата

 

О         П         Р          Е          Д         Е          Л         И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по досъдебно производство №15-137/2012 год. по описа на РУП гр.Приморско.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

І.   СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО :

 

Днес 01.10.2012 год. в Районна прокуратура - гр. Царево се постигна споразумение между страните по досъдебно производство № 15-137/2012 год. по описа на РУП - град Приморско, намиращо се на фаза досъдебно производство.

           

1.      ДЪРЖАВНИЯТ ОБВИНИТЕЛ

 

КАТЯ ЕВТИМОВА - АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО.

 

2.      ОБВИНЯЕМАТА 

 

Н.Х.Й. - ЕГН **********

 

*.  ЗАЩИТНИК

 

Р. Д. - адвокат от Адвокатска колегия – гр. Бургас, упълномощена с пълномощно с. Б № 120312.

 

I.                    ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

 

Страните спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

 

1. Обвиняемата Н.Х.Й. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 13.07.2012 год. около 22.45 часа в гр. П., обл. Б., по ул. „**”, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „**., модел „** с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.98 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер” 7410+ с инв. № 0277.

 

 

2. За посоченото в т. 1 престъпление обвиняемата Н.Х.Й. ще изтърпи наказание при условията на чл. 343б, ал.1 НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, не по малко от два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА и поправителен труд при 15 процента удръжки върху възнаграждението и в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата и - фирма „***” , като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.

 

На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК обв. Н.Х.Й. ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемата е била лишена по административен ред от това право, считано от 13.07.2012 год.

 

3. Веществени доказателства – няма.

 

4. Разноските по делото в размер на 250.40 лева ще бъдат изплатени от обвиняемата след издаване на изпълнителен лист.

 

            5. От престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

            Страните постигнаха съгласие по описаните по-горе въпроси водени от желанието за по-бързо приключване на наказателното производство с последиците на влязла в сила присъда, без същинско съдебно разглеждане на делото.

 

            Страните подписват настоящето споразумение, като прокурора ще го внесе незабавно за одобрение в Районен съд Царево  на основание чл. 363, ал.1, т. 4, предл. второ  от НПК.

ОБВИНЯЕМАТА Н.Х.Й. декларира, че е съгласна с постигнатото споразумение и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

На осн. чл.382, ал.5 от НПК съдът предлага на страните промени в споразумението, а именно на обвиняемата Н.Х.Й. да бъде наложено наказание Лишаване от право да управлява МПС за срок от четиринадесет месеца.

Прокурорът – Приемам направеното предложение от съда.

Адв.Димитрова – Съгласна съм с предложените от съда промени в споразумението, да бъде одобрено в този вид.

Обвиняемата Й. - Съгласна съм с предложените от съда промени в споразумението и съм съгласна да ми бъде наложено наказание Лишаване от право да управлява МПС да бъде за срок от четиринадесет месеца.

С оглед становището на страните и на осн. чл.382, ал.6 НПК, страните се споразумяха по следните въпроси:

Обвиняемата Н.Х.Й. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 13.07.2012 год. около 22.45 часа в гр. П., обл. Б., по ул. „**”, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „** с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.98 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер” 7410+ с инв. № 0277.

 

2. За посоченото в т. 1 престъпление обвиняемата Н.Х.Й. ще изтърпи наказание при условията на чл. 343б, ал.1 НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, не по малко от два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА и поправителен труд при 15 процента удръжки върху възнаграждението и в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата и - фирма „ВСЕЛЕНА 08” ЕООД, гр. Варна, със седалище гр. Варна, ул. „Кракра” № 9, ет. 2, ап. 29, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.

 

На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК обв. Н.Х.Й. ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което обвиняемата е била лишена по административен ред от това право, считано от 13.07.2012 год.

 

3. Веществени доказателства – няма.

 

4. Разноските по делото в размер на 250.40 лева ще бъдат изплатени от обвиняемата след издаване на изпълнителен лист.

 

            5. От престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

            Страните постигнаха съгласие по описаните по-горе въпроси водени от желанието за по-бързо приключване на наказателното производство с последиците на влязла в сила присъда, без същинско съдебно разглеждане на делото.

 

                                               

                                                                       

ПРОКУРОР :

                                                                                     /КАТЯ ЕВТИМОВА/

 

 

ЗАЩИТНИК :

                                    / Р.Д. /

 

ОБВИНЯЕМ:

                              / Н.Х.Й. /

           

 

 

           

 

Обвиняемият Н.Х.Й., ЕГН ********** декларира, че е съгласна с постигнатото споразумение и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

                       

                         

ОБВИНЯЕМ:

                            / Н.Х.Й.  /

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

 

            Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О         П         Р          Е          Д         Е          Л         И:

 

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №94/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемата Н.Х.Й. - ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемата Н.Й. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 13.07.2012 год. около 22.45 часа в гр. П., обл. Б., по ул. „**”, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.98 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер” 7410+ с инв. № 0277.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемата Н.Х.Й.  наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

2.1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.

2.2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.

2.3. Поправителен труд при 15 процента удръжки върху възнаграждението и в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата и - фирма „**” като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Н.Х.Й. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК приспада времето, през което обвиняемата е била лишена по административен ред от това право, считано от 13.07.2012 год.

Веществени доказателства няма.

ОСЪЖДА Н.Х.Й. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 250.40 лева за разноски по делото.

Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №94/2012г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата Н.Х.Й., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 13.30ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: