П Р О Т О К О Л

 

 

07.08.2011 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На седми август две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИНЧО ТАНЕВ

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

Секретар: К.Д.

Прокурор: К.К.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НОХ дело номер 66 по описа за 2012 година

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

            Обвиняемият се явява лично и с адв.К.К.

            За РП Царево се явява прокурорът К.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

Адв.К. -  Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

Н.С.А.А. - ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия в настоящето производство.

Обвиняемият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.К..

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по бързо досъдебно производство № 15-181/2012 год. по описа на РУ на МВР -гр. Приморско с обвиняемия А. и защитника му адв.К., съгласно което обвиняемият Н.С.А.А., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, за това, че: На неустановена дата в гр. Бургас, обл. Бургаска без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 28.07.2012 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., в себе си високо рисково наркотично вещество:

-1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП   /КАНАБИС, МАРИХУАНА/   с

нетно тегло /обект № 1/ 16.167 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,20 %,

-     1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 21 0,293 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.70 %,

-     1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 3/ 0.904 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.70 %, обща маса 17.364 гр. на обща стойност 104,18 лева /сто и четири лева и осемнадесет стотинки/.

Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.

За посоченото в т.1 престъпление, обвиняемият Н.С.А.А., ЕГН ********** ще изтърпи наказание при условията на чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият няма да бъде наложено по лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

Веществени доказателства - 1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 1/ 16.167 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,20 %, 1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ ~с нетно тегло /обект № 21 0,293 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.70 %, 1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 3/ 0.904 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.70 %, обща маса 17.364 гр. И електронна везна - на основание чл. 354а ал.6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК ще бъдат отнети в полза на Държавата.

Разноските по делото в размер на 135.73 /сто тридесет и пет и седемдесет и три/ лева за възнаграждение на вещите лице ще бъдат заплатени след издаване на изпълнителен лист.

Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

  Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

            Адв.К. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

            С оглед изявлението на страните,  че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обвиняемият - Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът след като изслуша страните и се запозна с условията по споразумението и приложените към делото доказателства установи, че ако и споразумението да не противоречи на закона, то с оглед степента на обществена опасност на деянието същото противоречи на морала. Съдът счита на първо място, че така определеното наказание на подсъдимия не е съобразено със степента на обществена опасност на деянието и е прекалено занижено. Отделно от това съдът намира, че в случая не следва да бъде прилагана разпоредбата на чл.55, ал.3 от НК. Предвид горното и на осн. чл.382, ал.5 от НПК съдът предлага на страните промени в споразумението, а именно на обвиняемия Н.С.А.А. да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от десет месеца. Изпълнението на наложеното наказание, на основание чл.66, ал.1 от НК, да се отложи с изпитателен срок от три години. Също така на обвиняемия да бъде наложено и наказание глоба в минимално установения в чл.354а, ал.3, т.1 от НК размер, а именно глоба в размер на 2000.00лв.

Прокурорът – Не възразявам, съгласни сме с така предложените от съда промени в споразумението и с така предложената от съда санкция.

Адв. К. – Г-н съдия, съгласни сме с предложените промени в споразумението и с определените от съда санкции.

Обвиняемият А. - Съгласен съм с предложените от съда промени в споразумението, съгласен съм да ми бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца, което да бъде отложено с изпитателен срок от три години, както и с определения от съда размер на глобата, а именно 2000.00 лева. Доброволно ще подпиша споразумението с тези промени в наказанието.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ОБВИНЯЕМ:

            /К.К./                                                               /Н.С.А.А. /

 

 

ЗАЩИТНИК:

                                                                                    /АДВ.К.К./

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия Н.С.А.А. позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №66/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП–Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Н.С.А.А., представляван от неговия защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемият Н.С.А.А., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, за това, че: На неустановена дата в гр. Бургас, обл. Бургаска без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 28.07.2012 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., в себе си високо рисково наркотично вещество:

-1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП   /КАНАБИС, МАРИХУАНА/   с

нетно тегло /обект № 1/ 16.167 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,20 %,

-     1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 21 0,293 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.70 %,

-     1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 3/ 0.904 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.70 %, обща маса 17.364 гр. на обща стойност 104,18 лева /сто и четири лева и осемнадесет стотинки/.

Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.

За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК ОСЪЖДА Н.С.А.А., ЕГН ********** на осн. чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.

Веществените доказателства - 1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 1/ 16.167 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,20 %, 1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ ~с нетно тегло /обект № 21 0,293 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.70 %, 1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 3/ 0.904 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.70 %, обща маса 17.364 гр. и електронна везна - на основание чл. 354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

ОСЪЖДА Н.С.А.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 135.73 лева за разноски по делото.

Причинени от престъплението  имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №66/2012г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на обвиняемия Н.С.А.А., ЕГН **********, която е „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.

Протокола изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 12.10ч.

 

                                                                     

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: