П Р О Т О К О Л

 

18.07.2012 година                                                    Град Царево 

Царевски Районен съд                                            Наказателен състав

На осемнадесети юли две хиляди и дванадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                                           Членове:

                                                           Съдебни  заседатели:

                                                                                             

                                                          

Секретар: К.Д.

Прокурор: К.Е.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Татяна Станчева

НОХ дело номер 57 по описа за 2012 година

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

Обвиняемият И.С.И. се явява лично и със защитника си адв.М.Б..*** се явява районният прокурор Е.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличност на обвиняемия, както следва:

И.С.И. – ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Б. – Не правя отводи.

Обвиняемият И. - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

Прокурорът – Госпожо съдия, на основание чл.381 от НПК постигнахме споразумение, за решаване на делото по бързо производство №12/2012год. по описа на РУП гр.Царево с обвиняемия И. и защитника му адв.Б., което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв. Б. – Г-жо председател, с прокурора постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Обвиняемият И.С.И. - Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

СЪДЪТ по доказателствата

 

О         П         Р          Е         Д         Е         Л         И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по бързо производство №12/2012год. по описа на РУП гр.Царево.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

ДЪРЖАВНИЯТ ОБВИНИТЕЛ

К.Е. - АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО.

ОБВИНЯЕМИЯТ 

И.С.И. – ЕГН **********

ЗАЩИТНИК

М.Б. - адвокат от Адвокатска колегия – гр. Бургас, упълномощена с пълномощно с. Б № 126972.

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Страните спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

1. Обвиняемият И.С.И. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 14.07.2012 год., около 03.30 часа в гр. А., обл.Б., по третокласен път ТП III-99 01, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.97 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 554/16.07.2012 год. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас.

2. За посоченото в т. 1 престъпление обвиняемият И.С.И. ще изтърпи наказание при условията на чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 

На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК обв. И.С.И. ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 3 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2012 год.

3. Веществени доказателства – няма.

4. Разноските по делото в размер на 35.89 лева ще бъдат изплатени от обвиняемия след издаване на изпълнителен лист.

5. От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Страните постигнаха съгласие по описаните по-горе въпроси водени от желанието за по-бързо приключване на наказателното производство с последиците на влязла в сила присъда, без същинско съдебно разглеждане на делото.

Страните подписват настоящето споразумение, като прокурора ще го внесе незабавно за одобрение в Районен съд Царево.

На осн. чл.382, ал.5 от НПК съдът предлага на страните промени в споразумението като на осн. чл.343б, ал.1 от НК на обвиняемия И.С.И. да бъде наложено наказание Пробация със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. 3/. Безвъзмезден труд в полза на обществото по 200 /ДВЕСТА/ часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ;

На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК обв. И. ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2012 год.

Прокурорът – Моля да ни дадете 5 минути почивка да обсъдим условията на споразумението.

Съдът дава 5 минути почивка за обсъждане условията на споразумението.

Заседанието продължи в 11.40 часа.

Прокурорът – С подсъдимия И. и защитника му обсъдихме и постигнахме съгласие по предложеното от съда споразумение. Съгласни сме с така предложените промени и ще подпишем споразумението.

Адв.Б. – Съгласна съм споразумението да бъде одобрено в този вид.

Обвиняемият И. - Съгласен съм да ми бъде наложено наказание Пробация за срок от двадесет и четири месеца, както и лишаване от право да управлявам МПС за срок от една година и шест месеца.

С оглед становището на страните и на осн. чл.382, ал.6 НПК, страните се споразумяха по следните въпроси:

Обвиняемият И.С.И., ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 14.07.2012 год., около 03.30 часа в гр. А., обл. Б., по третокласен път ТП III-99 01, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.97 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 554/16.07.2012 год. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас.

 За посоченото в т.1 престъпление, обвиняемият И.С.И., ЕГН ********** ще изтърпи наказание  ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК със следните пробационни мерки: 

1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА;

2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

3/. Безвъзмезден труд в полза на обществото по 200 /ДВЕСТА/ часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ;

На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. И. ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2012 год.

Веществени доказателства – няма.

Разноските по делото – 35.89 лева за изготвената химическа експертиза ще бъдат заплатени от обвиняемия И., след издаването на изпълнителен лист.

Причинени от престъплението  имуществени вреди - няма.

Страните постигнаха съгласие по описаните по-горе въпроси, водени от желанието за по-бързо приключване на наказателното производство с последиците на влязла в сила присъда, без същинско разглеждане на делото.

 

                                  

ПРОКУРОР :

                                 /К.Е./

 

ЗАЩИТНИК :

                                   /М.Б./

 

ОБВИНЯЕМ:

                                 /И.С.И./

 

Обвиняемият И.С.И., ЕГН ********** декларира, че е съгласен с постигнатото споразумение и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

 ОБВИНЯЕМ:

                                 / И.С.И. /

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №57/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия И.С.И. – ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият И.С.И., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 14.07.2012 год., около 03.30 часа в гр.А., обл.Б., по третокласен път ТП III-99 01, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.97 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 554/16.07.2012 год. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемия И.С.И., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА;

2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

3/. Безвъзмезден труд в полза на обществото по 200 /ДВЕСТА/ часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ;

На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обв. И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2012 год.

Веществени доказателства – няма.

Причинени от престъплението  имуществени вреди - няма.

 

ОСЪЖДА обвиняемия И.С.И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото.

 

На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №57/2012г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И.С.И., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 12.00 ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: