П Р О Т О К О Л

 

20.07.2012 година                                                                             Град Царево  

Царевски Районен съд                                                          Наказателен  състав

На двадесети юли две хиляди и дванадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИНЧО ТАНЕВ                                                                                        Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

 

Секретар: К.Д.

Прокурор: К.Е.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НОХ дело номер 55 по описа за 2012 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

За РП Царево, редовно призовани, се явява районният прокурор Е.

Подсъдимият Р.Н.В., редовно призован, се явява лично и с адв.Ж.Н.

Свидетелят Д.М.В., редовно призован, не се явява.

Свидетелят Р.Н.З., редовно призован, не се явява.

Свидетелят Г.М.Б., редовно призован, не се явява.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Н. – Да се даде ход на делото.

Подс.В. – Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на подсъдимия, както следва:

Р.Н.В. - ЕГН **********.

Подсъдимият В. - Получил съм в срок препис от обвинителния акт. Наясно съм с правата си в наказателния процес. Ще бъда представляван от адв.Ж.Н.

На осн. чл.273, ал.1 от НПК съдът РАЗЯСНИ на страните правото им на отводи

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Н. – Няма да правим отводи.

Подсъдимият – Няма да правя отводи.

На осн. чл.275, ал.1 НПК съдът РАЗЯСНИ на страните, че могат да направят искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът – Нямам искания по доказателствата и за промяна реда на съдебното следствие.

Адв.Н. – Представям и моля да бъде прието като доказателство от съда трудов договор на моя подзащитен с фирмата ***ООД гр.Бургас.

Прокурорът – Не се противопоставям да бъде приет като доказателство представеният трудов договор.

Адв.Н. – Желаем споразумение с прокуратурата, по принцип сме уточнили параметрите на споразумението с някои уговорки за лишаването от право да се управлява МПС.

Подсъдимият - Също желая споразумение с прокуратурата.

Прокурорът – Съгласни сме да обсъдим условията по споразумението с подсъдимия и неговия защитник, поради което моля да ни дадете почивка от 10 минути.

Съдът с оглед възможността за постигане на споразумение между страните

ОПРЕДЕЛИ

Дава 10 минути почивка за уточняване условията на евентуално споразумение между страните по делото.

Заседанието продължи в 10.15 часа.

Прокурорът – Не постигнахме споразумение за решаване на делото със споразумение с подсъдимия и неговия защитник.

Адв.Н. – Не постигнахме споразумение с прокурора.

Подсъдимият – Не можахме да постигнем споразумение с прокуратурата.

Адв.Н. - Правя искане производството по делото да се проведе по реда на съкратено съдебно следствие по реда на чл.370, т.2 от НПК.

Подсъдимият - Правя искане производството по делото да се проведе по реда на съкратено съдебно следствие по реда на чл.370 и сл. от НПК.

Съдът като съобрази изразеното от страните и разпоредбата на чл.370, ал.2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

Производството по делото да се проведе по реда на съкратено съдебно следствие.

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА СЪКРАТЕНОТО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ.

Дава думата на прокурора да прочете обвинителния акт.

Прокурорът прочете обвинителния акт.

Подсъдимият – Разбирам в какво ме обвинява прокурорът. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Признавам всички факти изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласявам да не се събират доказателства за установяване на тези факти и обстоятелства. Заявявам, че за момента не желая да дам обяснения, признавам се за виновен.

Съдът РАЗЯСНИ на подсъдимия правата му по чл.371 от НПК и го уведоми, че направеното от него самопризнание по чл.371, т.2 от НПК, както и съответните доказателства, събрани по досъдебното производство ще се ползват при постановяване на присъдата.

След като установи, че направеното от подсъдимия самопризнание се подкрепя от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, съдът

ОПРЕДЕЛИ

На осн. чл.372, ал.4, вр. чл.371, т.2 от НПК съдът ОБЯВЯВА на страните, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанията на подсъдимия, без да събира доказателства за фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и одобрява изразеното от страните съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

На осн. чл.286, ал.1 от НПК съдът запита страните имат ли искания за извършване на нови съдебно-следствени действия.

Прокурорът - Нямам искания за допълнителни съдебно-следствени действия.

Адв.Н. – Отново правим искане към прокуратурата за постигане на споразумение. Моля да ни бъдат дадени 5 минути почивка за уточняване условията на споразумението.

Подсъдимият - Г-н съдия, желая споразумение с прокуратурата.

Прокурорът - Склонни сме да обсъдим условията на споразумението.

Предвид възможността за постигане на споразумение съдът

ОПРЕДЕЛИ

Дава 10 минути почивка за уточняване условията на споразумението.

Заседанието продължи в 10.25 часа.

Прокурорът - С подсъдимия Р.В. и неговия защитник Адв.Н. постигнахме споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №55/2012г. по описа на ЦРС, съгласно условията на което подсъдимият В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК за това, че на 07.07.2012 год. около 04.45 часа в гр.П., Б. област, по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел 19 с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 3.00 промила на хиляда установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза №250/2012год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Р.Н.В. на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.1, т.1, т.2 и т.5 от НК със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти  седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от шест месеца; 3.Поправителен труд при 15% удръжка върху възнаграждението му, което ще се изпълнява по местоработата на подсъдимия, а именно фирма ***ООД за срок от една година. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК подсъдимият ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от една година, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, считано от 12.07.2012г. От деянието не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства няма. Разноските по делото в размер на 65.89лв. ще бъдат заплатени от подсъдимия след издаване на изпълнителен лист. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Адв.Н. - Съгласни сме с условията на споразумението, изложени от прокурора, същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Подсъдимият В. - Разбирам в какво ме обвиняват, признавам се за виновен. Съгласен съм с предложеното споразумение, наясно съм с неговите последици и съм съгласен с тях. Доброволно ще подпиша споразумението. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                                        ПРОКУРОР:

/Р.Н.В./                                                                                    /К.Е./

 

 

ЗАЩИТНИК:                                     

/АДВ.Ж.Н./

 

 

Царевският районен съд, като намери, че направеното споразумение не противоречи на Закона и морала на основание чл.384, ал.3, вр. ал.1, вр.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №55/2012г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Е. и подсъдимия Р.Н.В., представляван от адв.Ж.Н., съгласно което подсъдимият със снета по-горе самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК за това, че на 07.07.2012 год. около 04.45 часа в гр.П., Б. област, по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел 19 с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 3.00 промила на хиляда установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза №250/2012год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Н.В., ЕГН ********** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1, т.2 и т5 от НК, със следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

3. Поправителен труд при 15% удръжка върху трудовото възнаграждение в полза на държавата, която да се изпълнява по местоработата на подсъдимия, а именно фирма ***ООД гр.Бургас за срок от ЕДНА ГОДИНА, през което време не се зачита трудов страж.

На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.Н.В., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, считано от 12.07.2012г.

Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

ОСЪЖДА подсъдимия Р.Н.В., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 65.89лв. за разноски по делото.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №55/2012г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия Р.Н.В., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок от днес.

Протоколът написан в с.з.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                    С Ъ Д И Я: